№ 837 (2016)

УДК 342.951: 349.22

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ У КРАЇНАХ ЄС ТА АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

© Єсімов С. С., 2016

Розглянуто проблеми реалізації банківської таємниці у країнах Європейського Союзу в контексті впровадження міжнародної системи обміну інформацією фінансового характеру, спрямованою на запобігання фінансуванню тероризму та відмиванню отриманих незаконно коштів. З позиції інформаційного права розглядаються теоретичні аспекти адаптації національного законодавства щодо банківської таємниці та запровадження Єдиного глобального стандарту автоматичного обміну інформацією про доходи платників податків.
Ключеві слова: банківська таємниця, Європейський Союз, міжнародна система обміну інформацією.

С. С. Есимов

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА В СТРАНАХ ЕС И АДАПТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА

Рассмотрены проблемы реализации банковской тайны в странах Европейского Союза в контексте внедрения международной системы обмена информацией финансо¬вого характера, направленной на противодействие финансированию терроризма и отмыванию средств, полученных незаконным путем. С позиции информационного права рассматриваются теоретические аспекты адаптации национального законо¬дательства о банковской тайне и внедрения Единого глобального стандарта автоматического обмена информацией о доходах налогоплательщиков.
Ключевые слова: банковская тайна, Европейский Союз, международная система обмена информацией.

S. S. Yesimov

BANKING SECRECY IN EU COUNTRIES AND ADAPTATION OF NATIONAL LEGISLATION IN THE CONTEXT
OF INFORMATION LAW

In the article the problem of banking secrecy in the European Union in the context of the international system of exchange of information of a financial nature directed at countering terrorist financing and money laundering illegally obtained. From the standpoint of information law deals with theoretical aspects of national legislation on banking secrecy and the introduction of a single global standard for automatic exchange of information about income taxpayers.
Key words: banking secrecy, the European Union, the international system of information exchange.

Література – 5

УДК 343.851

Т. П. Афончанка
Беларускага гандлева-эканамічнага ўнівесітэту спажывецкай кааперацыі,
канд. юрыд. навук, дац.,
дацэент кафедры права і эканамічных тэорый

ЗАКАНАДАУЧЫЯ ВЫТОКІ УЗАЕМАДЗЕЯННЯ ДЗЯРЖАУНЫХ І ГРАМАДСКІХ УСТАНОУ ПРЫ АЖЫЦЦЯУЛЕННІ МЕРАПРЫЕМСТВАУ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ РЭАБІЛІТАЦЫІ АСОБ, ВЫЗВАЛЕНЫХ АД ПАКАРАННЯ

© Афончанка Т. П., 2016

У артыкуле праводзіцца даследванне прававога рэгулявання механізму супрацоўніцтва дзяржаўных (рэспубліканскіх і мясцовых) органаў і грамадскіх устаноў, якія ў межах нададзеных ім функцый ажыццяўляюць паўнамоцтвы, накіраваныя на аказанне дапамогі асобам, раней адбываўшым крамінальнае пакаранне, і ў першую чаргу – у выглядзе пазбаўлення волі. Высвятляюцца некаторыя праблемы, якія характаразуюць дадзены працэс як у сферы праватворчасці, так і ў практыцы правапрымяняльнай дзейнасці, а таксама зроблены спробы сфармуляваць прапановы ліквідацыі выяўленых нарматыўных недакладнасцей у мэтах удасканалення прававога рэгулявання інстытута постпенальнага кантролю за асуджанымі.
Ключавыя словы: дзяржаўны механізм, крымінальная адказнасць, узаемадзеянне, сацыяльная рэабілітацыя, адаптацыя ў грамадстве, дапамога.

Т. П. Афонченко

ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПОКАРАННЯ

Досліджено правове регулювання механізму співпраці державних (республікан¬ських і місцевих) органів і громадських установ, які в межах наданих їм функцій здійснюють повноваження, спрямовані на надання допомоги особам, які раніше відбували кримінальне покарання, і насамперед – у вигляді позбавлення волі. Виявлено деякі проблеми, які характеризують цей процес як у сфері правотворчості, так і в практиці правозастосовчої діяльності, а також зроблено спроби сформулювати пропозиції щодо ліквідації виявлених нормативних недоліків з метою вдосконалення правового регулювання інституту постпенального контролю за засудженими.
Ключові слова: державний механізм, кримінальна відповідальність, взаємодія, соціальна реабілітація, адаптація в суспільстві, допомога.

T. Р. Afonchanka

LEGISLATIVE ORIGINS OF THE INTERACTION OF GOVERNMENT AND PUBLIC INSTITUTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF MEASURES ON SOCIAL REHABILITATION OF PERSONS RELEASED FROM PUNISHMENT

The article presents a study of the mechanism of legal regulation of cooperation of government (national and local) authorities and public institutions, within the limits of their functions shall exercise the powers aimed at helping those who have served criminal penalty in the first place - in the form of imprisonment. Clarified some of the problems that characterize this process in the field of law-making and in the practice of law enforcement, as well as attempts were made to formulate proposals addressing the identified regulatory nedakladnestsey to improve the legal regulation of the institute control over prisoners.
Keywords: state mechanism, criminal responsibility, cooperation, social rehabilitation, adaptation in a society, help.

Література – 25

УДК 342.951

В. Т. Білоус
Національний університет державної податкової служби України,
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри фінансового права
О. М. Буханевич
здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України,
канд. юрид. наук, доц.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА ПІДЗАКОННОМУ РІВНІ

© Білоус В. Т., Буханевич О. М., 2016

Висвітлено періодизацію нормативного регулювання інституту адміністративних послуг на підзаконному рівні. Досліджено співвідношення термінів “адміністративна послуга”, “державна послуга ” та “управлінська послуга”. Окремо розглянуто поняття терміна “послуга” в приватних відносинах.
Ключові слова: адміністративна послуга, адміністративна реформа, управлінська послуга, надання адміністративних послуг, Кабінет Міністрів України.

В. Т. Билоус, О. М. Буханевыч

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ НА ПОДЗАКОННОМ УРОВНЕ

Освещена периодизация нормативного регулирования института административ¬ных услуг на подзаконном уровне. Исследовано соотношение терминов “административная услуга”, “государственная услуга” и “управленческая услуга”. Отдельно рассмотрены понятия термина “услуга” в частных отношениях.
Ключевые слова: административная услуга, административная реформа, управ¬ленческая услуга, предоставление административных услуг, Кабинет Министров Украины.

V. T. Belous, A. M. Bukhanevich

SOME QUESTIONS FORMATION OF THE INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN UKRAINE BYLAW LEVEL

In the article investigate the periods regulatory institution of administrative services at the law level. Studied the ratio of the terms “administrative services”, “public service” and “management service”. Separately, the notion of the term “service” in private relations.
Key words: administrative service, administrative reform, management services, administrative services, the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Література – 18

УДК [347.73 : 336.22] (477)

О. І. Баїк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асистент кафедри цивільного права та процесу

ПОДАТКОВЕ ПРАВО: ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ, НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

© Баїк О. І., 2016

За допомогою аналізу теоретичних думок учених виокремлено податкове право в системі права України. Зокрема податкове право визначається як складний інститут фінансового права. Особливу увагу приділено визначенню податкового права як науки та навчальної дисципліни. Встановлено їх взаємозв’язок та наведено авторське розуміння цих понять.
Ключові слова: податкове право, фінансово-правовий інститут, підгалузь, наука, навчальна дисципліна.

О. И. Баик

НАЛОГОВОЕ ПРАВО: ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ, НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

С помощью анализа теоретических мнений ученых выделено налоговое право в системе права Украины. В частности, налоговое право определяется как сложный институт финансового права. Особое внимание уделяется определению налогового права как науки и учебной дисциплины. Установлена их взаимосвязь и приведено авторское понимание этих понятий.
Ключевые слова: налоговое право, финансово-правовой институт, подотрасль, наука, учебная дисциплина.

О. І. Bayik

THE TAX LAW: FINANCIAL AND LEGAL INSTITUTION, SCIENCE AND ACADEMIC DISCIPLINE

The article by analyzing the theoretical opinions of scientists singled out tax law in the system law of Ukraine. In particular, tax law is defined as financial and legal institution. Particular attention is paid to the definition of tax law as a science and academic discipline. Set their interconnection and author’s understanding of these concepts.
Key words: tax law, financial and legal institution, industries, science, academic discipline.

Література – 27

УДК: 340.1

О. О. Барабаш
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асистент кафедри адміністративного та інформаційного права

ЧЕТВЕРТЕ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

© Барабаш О. О., 2016

Проаналізовано коло прав, що належать до четвертого покоління, обґрунтовано необхідність їх виділення в окрему групу. Досліджено евтаназію та клонування як права четвертого покоління, їх правовий та моральний аспекти.
Ключові слова: права людини, соматичні права людини, клонування, інформаційні права людини, евтаназія.

О. О. Барабаш

ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Проанализированы права, что принадлежат к четвертому поколению, обоснована необходимость их выделения в отдельную группу. Исследованы эвтаназия и клонирование как права четвертого поколения, их правовой и нравственный аспекты.
Ключевые слова: права человека, соматические права человека, клонирование, информационные права человека, эвтаназия.

О. О. Barabash

FOURTH GENERATION OF HUMAN RIGHTS: GENERAL CHARACTERISTICS

The article analyzes the range of rights that belong to the fourth generation, the necessity of their isolation in a separate group. Studied euthanasia and cloning law as the fourth generation of their legal and moral aspects.
Key words: human rights, somatic human rights, cloning, information rights, euthanasia.

Література – 20

УДК 343.102:159.947.2

В. М. Бараняк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доц. кафедри кримінального права і процесу,
канд. хім. наук, доц.

ДОПУСТИМІСТЬ ЗБИРАННЯ ЕКСПЕРТОМ ОБ’ЄКТІВ ЕКСПЕРТИЗИ

© Бараняк В. М., 2016

На основі аналізу законодавства, теорії та практики судової експертизи досліджено зміст поняття “об'єкт експертизи”, розглянуто питання щодо допустимості збирання експертом об'єктів експертизи. Висловлено пропозиції щодо допустимості збирання експертом об'єктів експертизи під час проведення дослідження, їх подальшого теоретичного розроблення, закріплення на рівні закону через внесення змін і доповнень до законодавчих актів і впровадження у практичну діяльність з метою забезпечення повноти і якості збирання доказової інформації.
Ключові слова: експерт, об'єкт експертизи, матеріали для проведення експертизи, зразки для проведення експертизи, збирання об'єктів експертизи.

В. М. Бараняк

ДОПУСТИМОСТЬ СОБИРАНИЯ ЭКСПЕРТОМ ОБЪЕКТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ

На основе анализа законодательства, теории и практики судебной экспертизы исследовано содержание понятия “объект экспертизы”, рассмотрен вопрос относительно допустимости собирания экспертом объектов экспертизы. Изложены предложения относительно допустимости собирания экспертом объектов экспертизы в ходе проведения исследования, их дальнейшей теоретической разработки, закрепления на уровне закона путем внесения изменений и дополнений к законодательным актам и внедрения в практическую деятельность с целью обеспечения полноты и качества сбора доказательственной информации.
Ключевые слова: эксперт, объект экспертизы, материалы для проведения экспер¬тизы, образцы для проведения экспертизы, собирание объектов экспертизы.

V. M. Baranyak

ADMISSION OF COLLECTING BY THE EXPERT OF OBJECTS OF EXAMINATION

On the basis of analysis of legislation, theories and practices of judicial examination are investigational maintenance of concept “оbject of examination”, a question is considered in relation to admission of collecting by the expert of objects of examination. The expounded suggestions are in relation to admission of collection of objects of examination an expert during realization of research, them further theoretical development, fixing at the level of law by making alteration and adding to the legislative acts and introduction in practical activity with the aim of providing of plenitude and quality of collection of evidential information.
Key words: expert, object of examination, materials for realization of examination, standards for realization of examination, collection of objects of examination.

Література 10

УДК 349.2 (477)

У. П. Бек
Навчально-науковий Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асистент кафедри цивільного права та процесу,

ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ ПРАЦІВНИКА

© Бек У. П., 2016

З’ясовано зміст поняття “трудовий спір” та визначено юрисдикцію судів щодо його вирішення. Визначено специфіку розгляду трудових спорів про поновлення на роботі працівників, звільнених з різних підстав, передбачених трудовим законодавством. Детально проаналізовано особливості відшкодування моральної шкоди, заподіяної незаконним звільненням.
Ключові слова: трудовий спір, судовий розгляд, незаконне звільнення, поновлення на роботі, моральна шкода.

У. П. Бек

ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ НА РАБОТЕ РАБОТНИКА

Выяснено содержание понятия “трудовой спор” и определена юрисдикция судов по его решению. Определена специфика рассмотрения трудовых споров о восстановлении на работе работников, уволенных по разным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. Детально проанализированы особенности возмещения морального вреда, причиненного незаконным увольнением.
Ключевые слова: трудовой спор, судебное разбирательство, незаконное увольнение, восстановление на работе, моральный вред.

Y. P. Bek

PECULIARITIES OF SETTLEMENT OF LABOUR DISPUTES ON RESTORATION ON WORK OF THE EMPLOYEE

It is shown meaning of labor dispute and determined jurisdiction of the courts of his decision. The specificity of consideration of labor disputes for reinstatement of workers dismissed for various reasons stipulated by labor legislation. A detailed analysis features compensation for moral damage caused by unlawful dismissal.
Key words: labor dispute, litigation, wrongful dismissal, reinstatement, moral damages.

Література – 23

УДК 342.951:331.556.46

Н. В. Бльок
Навчально-науковий інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

© Бльок Н. В., 2016

Досліджено сутність трудової міграції в Україні. Проаналізовано ситуацію на ринку праці та відтворення робочої сили в Україні та світі, динаміки рівня безробіття та розміру заробітної плати. Проаналізовано динаміку грошових переказів з-за кордону.
Ключові слова: трудова міграція, ринок праці, міграція населення, фактори впливу на міграцію.

Н. В. Блёк

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УКРАИНЕ

Исследована сущность трудовой миграции в Украине. Проанализирована ситуация на рынке труда и воспроизводства рабочей силы в Украине и мире, динамики уровня безработицы и размера заработной платы. Проанализирована динамика денежных переводов из-за границы.
Ключевые слова: трудовая миграция, рынок труда, миграция населения, факторы влияния на миграцию.

N. V. Blok

ABOUT SOME QUESTIONS OF LABOR MIGRATION IN UKRAINE

The article considers the essence of labor migration in Ukraine. The article analysed the current situation on the labor market and the reproduction of the labor force in Ukraine and abroad, the dynamics of unemployment and wage rates. The article analysed dynamics of remittances from abroad.
Key words: labor migration, labor market, migration of population, factors of migration.

Література – 13

УДК 342.12

Я. С. Богів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. екон. наук,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗГЛЯДУ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

© Богів Я. С., 2016

Проаналізовано теоретико-методологічні засади розгляду функцій та повноважень місцевого самоврядування в контексті реалізації народного суверенітету. Зроблено висновок про те, що при дослідженні та визначенні функцій та повноважень місцевого самоврядування потрібно враховувати, що місцеве самоврядування є окремим легітимним видом публічної влади, однією з основ конституційного ладу, формою народовладдя та конституційним засобом обмеження державної влади. Взаємодія місцевого самоврядування та державної влади повинна відбуватися відповідно до конституційно-правових засад організації публічної влади в Україні, враховуючи політику децентралізації й деконцентрації влади та чіткого розмежування предметів відання. На думку автора, питання місцевого значення як базовий об’єкт місцевого самоврядування потребує конституційно-правової фіксації за принципом “дозволено все, що прямо не заборонено законом”.
Ключові слова: функції та повноваження місцевого самоврядування, народний суверенітет, муніципальна влада.

Я. С. Богив

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАССМОТРЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Проанализированы теоретико-методологическиt основы рассмотрения функций и полномочий местного самоуправления в контексте реализации народного суверенитета. Сделан вывод о том, что при исследовании и определении функций и полномочий местного самоуправления нужно исходить из того, что местное самоуправление является отдельным легитимным видом публичной власти, одной из основ конституционного строя, формой народовластия и конституционным средством ограничения государственной власти. Взаимодействие местного самоуправления и государственной власти должно происходить в соответствии с конституционно-правовыми основами организации публичной власти в Украине, с учетом политики децентрализации и деконцентрации власти и четкого разграничения предметов ведения. По мнению автора, вопрос местного значения как базовый объект местного самоуправления нуждается в конституционно-правовой фиксации по принципу „разрешено все, что прямо не запрещено законом”.
Ключевые слова: функции и полномочия местного самоуправления, народный суверенитет, муниципальная власть.

Ja. S. Bogiv

THEORETICAL BASIS REVIEW THE FUNCTIONS AND POWERS OF LOCAL GOVERNMENT

The article analyzes the theoretical and methodological foundations consideration the functions and powers of local government in the context of national sovereignty. Done concluded that the study and determining the functions and powers of local government must proceed from the fact that local government is a different kind of legitimate public authority, one of the constitutional order, a form of democracy and constitutional means to limit state power. Interaction between local governments and public authorities should be in accordance with the constitutional and legal principles of public power in Ukraine, taking into account the policy of decentralization and deconcentration of power and a clear separation of jurisdiction. From the point of view of the author issues of local importance as a basic facility needs local government constitutional and legal fixation on the principle of “allowed everything that is not expressly prohibited by law".
Key words: the functions and powers of local government, popular sovereignty, the municipal government.

Література – 7

УДК. 342.95: 357.754

Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права
С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

© Бортник Н. П., Єсімов С. С., 2016

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання діяльності підрозділів Національної поліції України у сфері безпеки дорожнього руху. Аналізуються адміністративна правосуб’єктність Національної поліції на підставі відомчих нормативно-правових актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, визначаються проблемні питання та пропонуються шляхи удосконалення нормативно-правової бази.
Ключові слова: безпека дорожнього руху, Національна поліція, повноваження, нормативно-правова база.

Н. П. Бортник, С. С. Есимов

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты нормативно-правового регулирования деятельности подразделений Национальной полиции Украины в сфере безопасности дорожного движения. Анализируются административная правосубъект¬ность Национальной полиции на основании ведомственных нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, определяются проблем¬ные вопросы и предлагаются пути совершенствования нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, Национальная полиция, полномочия, нормативно-правовая база.

N. P. Bortnyk, S. S. Yesimov

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE IN THE FIELD OF ROAD SAFETY

In the article the theoretical and practical aspects of legal regulation of Ukraine National Police units in the field of road safety. Analyzed administrative legal National Police under departmental regulations in the field of road safety issues and defined the ways of improving the regulatory framework.
Key words: road safety, National Police, powers, legal and regulatory framework.

Література – 8

УДК 351.72:347.73(477)

О. O. Бригінець
Національний університет ДПС України,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри фінансового права

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

© Бригінець О. О., 2016

Проаналізовано процес розвитку питань правового забезпечення фінансової безпеки держави. Визначено особливості вітчизняного законодавчого забезпечення фінансової безпеки держави. Стаття підготовлена із застосуванням чинних актів, які мають відношення до даної проблеми.
Ключові слова: фінансова безпека, правове забезпечення, проблеми фінансової безпеки.

О. О. Брыгинец

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Проанализирован процесс развития вопросов правового обеспечения финансовой безопасности государства. Определены особенности отечественного законодательного обеспечения финансовой безопасности государства. Статья подготовлена с применением действующих актов, имеющих отношение к данной проблеме.
Ключевые слова: финансовая безопасность, правовое обеспечение, проблемы финансовой безопасности.

О. О. Brugineh

FEATURES OF FORMATION OF LEGAL MECHANISM OF ENSURING FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

The article analyzes the development of the legal issues to ensure financial security. The features of legal regulation of state financial security is defined in Article too. Article prepared with the use of existing instruments related to this issue.
Key words: financial security, legal security, problems of financial security.

Література – 5

УДК 340. 12 (477) ″192″

А. В. Бучин
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри конституційного та міжнародного права

ІСТОРІОГРАФІЯ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВОЛОДИМИРА СТАРОСОЛЬСЬКОГО: ПРИЖИТТЄВИЙ ПЕРІОД

© Бучин А. В., 2016

Проаналізовано прижиттєвий період у розвитку історіографії державно-правової концепції Володимира Старосольського. Простежуються основні напрямки досліджень сучасників вченого та обґрунтовується їх внесок у розроблення і наукове висвітлення проблеми.
Ключові слова: Володимир Старосольський, наукова спадщина, історіографія проблеми, прижиттєвий період, критичні матеріали.

А. В. Бучин

ИСТОРИОГРАФИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ВЛАДИМИРА СТАРОСОЛЬСКОГО: ПРИЖИЗНЕННЫЙ ПЕРИОД

Проанализирован прижизненный период в развитии историографии государственно-правовой концепции Владимира Старосольского. Прослеживаются основные направления исследования современников ученого и обосновывается их вклад в разработку и научное освещение проблемы.
Ключевые слова: Владимир Старосольский, научное наследие, историография проблемы, прижизненный период, критические материалы.

A. V. Buchyn

HISTORIOGRAPHY OF VOLODYMYR STAROSOLSKYI’S STATE LEGAL CONCEPTON: LIFETIME PERIOD

The article covers the lifetime period in historiography of Volodymyr Starosolskyi’s state legal conception. An author tracks main trends of scientific studies of researcher’s contemporaries and proves their contribution to the elaboration of problem.
Key words: Volodymyr Starosolskyi, scientific heritage, historiography of problem, lifetime period, critical materials.

Література – 18

УДК 342.922: 347.132.144

С. С. Василів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
старший викладач кафедри цивільного права та процесу

ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ПІДВІДОМЧОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

© Василів С. С., 2016

Розглянуто основні види правових колізій підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення. На основі аналізу законодавства про адміністративні правопорушення охарактеризовано шляхи вирішення та усунення правових колізій підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення.
Ключові слова: правові колізії, підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення.

С. С. Васылив

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Рассмотрены основные виды правовых коллизий подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях. На основе анализа законодательства об административных правонарушениях охарактеризованы пути решения и устранения правовых коллизий подведомственности рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Ключевые слова: правовые коллизии, подведомственность рассмотрения дел об административных правонарушениях.

S. S. Vasyliv

LEGAL COLLISIONS OF JURISDICTION OF CONSIDERATION BUSINESSES ABOUT ADMINISTRATIVE CRIMES

The article considers the main types of legal conflicts of jurisdiction cases on administrative offenses. We characterize solutions to conflicts and eliminating legal jurisdiction of cases on administrative offenses based on analysis of the legislation on administrative offenses
Key words: legal collisions jurisdiction of cases on administrative offenses.

Література – 18

УДК 34: 316. 624

Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП –
декан повної вищої освіти
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри теорії та філософії права

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: КОРЕЛЯЦІЯ “СОЦІАЛЬНЕ-ІНДИВІДУАЛЬНЕ”

© Гарасимів Т. З., 2016

Подано теоретичний аналіз поняття “особистість”, визначено суть цього поняття з точки зору різних філософських шкіл. Окреслено еволюцію історико-філософського бачення такого важливого для вітчизняної інтелектуальної традиції спрямування світової філософії. Запропоновано деконструктивний підхід до аналізу філософських трактатів, присвячених феномену особистості, характеризується дихотомія “соціальне-індивідуальне”. Визначено шляхи й напрямки гармонійного поєднання соціального та індивідуального для самореалізації особистості.
Ключові слова: індивід, особистість, екзистенція, персоналізм, свобода, соціалізація, індивідуальність, філософська школа.

Т. З. Гарасымив

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ: КОРРЕЛЯЦИЯ “СОЦИАЛЬНОЕ–ИНДИВИДУАЛЬНОЕ”

Дается теоретический анализ понятия “личность”, определяется суть данного понятия с точки зрения различных философских школ. Определена эволюция историко-философского видения такого важного для отечественной интеллектуальной традиции направления мировой философии. Предложен деконструктивный подход к анализу философских трактатов, посвященных феномену личности, характеризуется дихотомия “социальное-индивидуальное”. Определены пути и направления гармоничного сочетания социального и индивидуального для самореализации личности.
Ключевые слова: индивид, личность, экзистенция, персонализм, свобода, социализация, индивидуальность, философская школа.

T. Z. Garasymiv

FORMATION OF PERSONALITY: CORRELATION “SOCIAL AND INDIVIDUAL”

The article deals with theoretical analysis of the concept of “identity” is determined by the nature of this concept in terms of different philosophical schools. Outlined the evolution of historical and philosophical vision so important for the national intellectual traditions focus of world philosophy. A deconstructive approach to philosophical treatises dedicated to analyzing the phenomenon of personality, characterized by dichotomy “social-individual.” The ways and directions harmonious combination of social and individual for self-identity.
Key words: individual, personality, existence, personalism, liberty, socialization, personality, school of philosophy.

Література – 11

УДК 34: 316. 624

Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП –
декан повної вищої освіти
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри теорії та філософії права
Т. І. Іванишин
перший заступник начальника
спеціалізованої державної податкової інспекції
по роботі з великими платниками
міжрегіонального головного управління ДФС
у Львівській області

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: ДО ПРОБЛЕМ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

© Гарасимів Т. З., Іванишин Т. І., 2016

Розкриваються сутність і зміст методологічних підходів до пояснення процесу соціалізації особистості, аналізується також перспектива розроблення означеної проблеми. Проблема соціалізації особистості аналізується за результатами сучасних досліджень у цій галузі, запропоновано новий погляд на її стан у соціальній філософії, який відповідає потребам в знаннях про соціальний розвиток особистості, що склались у суспільстві на сучасному етапі.
Ключові слова: індивід, людина, особистість, індивідуальність, соціалізація, соціальна роль, модель, метода, методологічний підхід.

Т. З. Гарасымив, Т. И. Иванышын

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: К ПРОБЛЕМАМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИУ ПОДХОДЫ

Раскрываются сущность и содержание методологических подходов к объяснению процесса социализации личности, анализируется также перспектива разработки этой проблемы. Проблема социализации личности анализируется на современных исследованиях в этой области, предложен новый взгляд на ее состояние в социальной философии, который отвечает потребностям в знаниях о социальном развитии личности, сложившихся в обществе на современном этапе.
Ключевые слова: индивид, человек, личность, индивидуальность, социализация, социальная роль, модель, метода, методологический подход.

T. Z. Garasymiv, T. I. Ivanuchun

SOCIALIZATION: METHODOLOGICAL APPROACH TO PROBLEMS

The article reveals the essence and meaning of methodological approaches to explain the process of socialization, analyzed the prospect of developing definite problem. The problem of socialization is analyzed on contemporary research in this area, offered a new perspective on its status in the social philosophy that meets the needs of a knowledge-social personality development prevailing in society today.
Key words: individual, person, personality, identity, socialization, social role models, methods, methodological approach.

Література – 20

УДК 34: 316. 624

Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП –
декан повної вищої освіти
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри теорії та філософії права
Б. І. Базарник
начальник ДПІ
у Франківському районі м. Львова
ГУ ДФС у Львівській області

САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

© Гарасимів Т. З., Базарник Б. І., 2016

Висвітлено поняття самореалізації особистості у контексті проблеми формування особистості, здатної до соціального розвитку. Проаналізовано якості людини, які сприяють самореалізації у житті та професійній діяльності, зокрема розкрито питання, пов’язані з особливостями соціального розвитку особистості. Визначено основні підходи щодо вивчення феномену самореалізації та подано їх основні характеристики.
Ключові слова: особистість, самореалізація, соціальний розвиток, ціль, мета, воля, потенціал, діяльність, реалізація.

Т. З. Гарасымив, Б. И. Базарнык

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

Освещено понятие самореализации личности в контексте проблемы формирования личности, способной к социальному развитию. Проанализированы качества человека, которые способствуют самореализации в жизни и профессиональной деятельности, в частности, раскрыты вопросы, связанные с особенностями социального развития личности. Определены основные подходы к изучению феномена самореализации и представлены их основные характеристики.
Ключевые слова: личность, самореализация, социальное развитие, цель, воля, потенциал, деятельность, реализация.

T. Z. Garasymiv, B. I. Bazarnyk

SELF-REALIZATION AS A SOCIAL PERSONALITY DEVELOPMENT

The article deals with the concept of “self-identity” in the context of the formation of personality, capable of Social Development. Analyzes the qualities that contribute to fulfillment in life and professional activities, including issues related to the disclosed features of social identity. The basic approaches to studying the phenomenon of self-made and their main characteristics.
Key words: personality, self-realization, social development, target, aim, will, potential, activities, implementation.

Література – 17

УДК 34: 316. 624

Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП –
декан повної вищої освіти
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри теорії та філософії права
М. В. Базарник
асистент кафедри права і підприємництва
Львівського національного аграрного університету

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІОПРИРОДНІ АСПЕКТИ

© Гарасимів Т. З., Базарник М. В.., 2016

На основі значної джерельної бази визначено основні соціоприродні аспекти, які безпосередньо впливають на становлення особистості. Розглянуто еволюцію станов¬лення та розвитку соціоприродних детермінант формування людини як особистості. Розкрито основні наукові підходи щодо аналізу соціоприродних аспектів становлення особистості.
Ключові слова: особистість, людина, соціоприродний аспект, природні детер¬мінанти, соціальні детермінанти, свідомість, діяльність.

Т. З. Гарасымив, М. В. Базарнык

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: СОЦИОПРИРОДНЫЕ АСПЕКТЫ

На основе значительной источниковой базы определены основные социоприрод¬ные аспекты, которые непосредственно влияют на становление личности. Рассмотрена эволюция становления и развития социоприродных детерминант формирования чело¬века как личности. Раскрыты основные научные подходы к анализу социоприродных аспектов становления личности.
Ключевые слова: личность, человек, социоприродный аспект, природные детерминанты, социальные детерминанты, сознание, деятельность.

T. Z. Garasymiv, M. V. Bazarnyk

IDENTITY FORMATION, SOCIAL AND NATURAL ASPECTS

On the basis of considerable source base the basic social and natural aspects that directly influence the formation of personality. The evolution of the formation and development of social and natural determinant of human beings. The basic scientific approaches to the analysis of the social and natural aspects of personality.
Key words: personality, a man of social and natural aspects, natural determinants, social determinants, consciousness, activity.

Література – 39

УДК 34: 316. 624

Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП –
декан повної вищої освіти
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри теорії та філософії права
Н. В. Мартинюк
помічник судді
Франківського суду м. Львова

ІНДИВІДУАЛЬНЕ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

© Гарасимів Т. З., Марисюк Н. В., 2016

Осмислено філософську категорію “індивідуальність”, її сутність і дефініції, з’ясовано місце та визначено роль індивідуального у філософсько-правовому контексті, подано основні характеристики індивідуального. На основі значної джерельної бази висвітлено основні методологічні підходи до означеної проблеми.
Ключові слова: особистість, індивідуальне, соціалізація, ресоціалізація, свідомість, суспільство, адаптація, вік, процес.

Т. З. Гарасымив, Н. В. Мартынюк

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В СОЦИАЛИЗАЦИИ: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ

Рассмотрены философская категория “индивидуальность”, ее сущность и дефиниции, выяснено место и определена роль индивидуального в философско-правовом контексте, представлены основные характеристики индивидуального. На основе значительного источниковой базы отражены основные методологические подходы к данной проблеме.
Ключевые слова: личность, индивидуальное, социализация, ресоциализация, сознание, общество, адаптация, возраст, процесс.

Т. Z. Gasrasymiv, N. V. Martunyk

INDIVIDUALLY SOCIALIZATION: PHILOSOPHICAL AND LEGAL DIMENSION

Article meaningful philosophical category of “personality”, its essence and definition, found the place and the role of the individual in the philosophical and legal context, presented the main characteristics of the individual. Based on significant source base covers basic methodological approaches to the abovementioned problems.
Key words: personality, individual, socialization, resocialization, consciousness, society, adaptation, age, process.

Література – 12

УДК 34: 316. 624

Т. З. Гарасимів
заступник директора ІНПП –
декан повної вищої освіти
д-р юрид. наук, проф.
кафедри теорії та філософії права
В. І. Ряшко
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. іст. наук, доц.
доц. кафедри історії держави і права,

ХРИСТИЯНСЬКА РЕЛІГІЯ В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
Молюся, Господи, молюсь!
Хвалить тебе не перестану.
Т. Г. Шевченко

© Гарасимів Т. З., Ряшко В. І., 2016

На основі наукових, історичних, філософських та релігійних джерел проаналізовано роль і місце християнської релігії в житті та творчості геніального поета
Т. Г. Шевченка, оцінку мислителем християнської релігії як важливого чинника формування високої моралі й духовності, а також світогляду.
Ключові слова: Бог, особистість, віра, релігія, християнство, духовність, світогляд, церква, мораль, атеїзм.

Т. З. Гарасымив, В. И. Ряшко

ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Т. Г. ШЕВЧЕНКО

На основе научных, исторических, философских и религиозных источников проанализировано роль и место христианской религии в жизни и творчестве гениального поэта Т. Г. Шевченко, оценку мыслителем религии как важного фактора формирования высокой морали и духовности, а также мировоззрения.
Ключевые слова: Бог, личность, вера, религия, христианство, духовность, мировоззрение, церковь, мораль, атеизм.

T. Z. Garasymiv, V. I. Ryashko

THE CHRISTIAN RELIGION IN THE LIFE AND WORK OF T. G. SHEVCHENKO

Jn the basis of scientific, historical, philosophical and religious sources in the article analyzed the role and place of the Christian religion in the life and wod of the brilliant poet Taras Shevchenko, rating of philosopher of religion as an important factor in the formation of high morals and spirituality as an individual and all-people.
Key words: God, identity, faith, religion, Christianity, spirituality, church, morality, atheism.

Література 12

УДК 342.9:343.15]:343.81(477)

Х. Я. Гнот
Спеціаліст групи по контролю за виконанням
судових рішень Миколаївської виправної колонії
управління Державної пенітенціарної служби України
у Львівській області (№ 50)

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ УСТАНОВАМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ

© Гнот Х. Я., 2016

Висвітлено основні поняття цієї теми, проаналізовано принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань, забезпечення виконання судових рішень установами виконання покарань в Україні.
Ключові слова: виконання, забезпечення, засуджений, принципи, судові рішення, установи виконання покарань.

Х. Я. Гнот

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В УКРАИНЕ

Раскрыто основные понятия этой темы, проанализированы принципы уголовно-исполнительного законодательства, исполнения и отбывания наказаний, обеспечения выполнения судебных решений учреждениями исполнения наказаний в Украине.
Ключевые слова: выполнение, обеспечение, осужденный, принципы, судебные решения, учреждения исполнения наказаний.

К. Y. Hnot

THE PRINCIPLES OF ENSURING SATISFYING JUDGMENT BY PENAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

The article covers the main definitions related to this subject, it is analyzed the principles of criminal and penal legislation, service of sentence, ensuring satisfying judgment by penal institutions in Ukraine.
Key words: satisfaction, ensuring, convict, principles, judgment, penal institutions.

Література 12

УДК 347.962

Н. М. Грень
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірантка кафедри теорії та філософії права

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ПРОБЛЕМИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА БЕЗСТОРОННОСТІ

© Грень Н. М., 2016

Розглянуто складові принципу права на справедливий суд. Особливу увагу зосереджено на елементі незалежності та безсторонності суду. Вказано, що незалежність як принцип стосується всієї судової системи чи статусу суддів у державі, їх взаємодії з іншими органами. Принцип неупередженості передбачає акцент на конкретній справі.
Ключові слова: суд, право на справедливий суд, права людини, незалежність, безсторонність.

Н. М. Грень

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: ПРОБЛЕМЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

Рассмотрены составляющие принципа права на справедливый суд. Особое внимание сосредоточено на элементе независимости и беспристрастности суда. Указано, что независимость как принцип касается всей судебной системы или статуса судей в государстве, их взаимодействия с другими органами. Принцип беспристрастности предполагает акцент на конкретном деле.
Ключевые слова: суд, право на справедливый суд, права человека, независимость, беспристрастность.

N. M. Gren

RIGHT TO FAIR TRIAL: INDEPENDENT AND IMPARTIAL PROBLEMS

In the article the principle elements of a fair trial. Particular attention is focused on the element of independence and impartiality of the judiciary. Indicated that the principle of independence as regards the justice system or the status of judges in the country, their interaction with other bodies. Principle provides unbiased focus on the particular case.
Tags: court, the right to a fair trial, human rights, independence and impartiality.

Література – 17

УДК 343.123.12:343.341

Л. Ф. Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доц.,
проф. кафедри кримінального права і процесу

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИНИКНЕННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

© Гула Л. Ф., 2016

Розглянуто питання виникнення та діяльності організованих злочинних груп. Визначено основні тенденції формування злочинних груп та їхньої протиправної діяльності. Досліджено окремі історичні джерела та нормативно-правові акти, які визначили поняття організованих злочинних груп. Окреслено основні тенденції розвитку організо¬ваних форм злочинності.
Ключові слова: історичні джерела, злочинний світ, організована група, організатор злочину, злочинна група, співучасть у злочині, протиправна діяльність.

Л. Ф. Гула

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Рассмотрен вопрос возникновения и деятельности организованных преступных групп. Определены основные тенденции формирования преступных групп и их противоправной деятельности. Исследованы отдельные исторические источники и нормативно-правовые акты, которые определили понятие организованных преступных групп. Очерчены основные тенденции развития организованных форм преступности.
Ключевые слова: исторические источники, преступный мир, организованная группа, организатор преступления, преступная группа, соучастие в преступлении, противоправная деятельность

L. F. Hula

RESEARCH OF PROBLEMS OF ORIGIN OF THE ORGANIZED CRIMINAL GROUPS: HISTORY IS A RIGHT ASPECT

The question of origin and activity of the organized criminal groups is considered in the article. Certain basic tendencies of forming of criminal groups and their criminal activity. Separate historical sources and normatively-legal acts are investigational that defined the concept of the organized criminal groups. Basic progress of the organized forms of criminality trends are outlined.
Key words: historical sources, criminal world, organized group, organizer of crime, criminal group, criminal participation, criminal activity.

Література 13

УДК 343.123.12:343.37

Н. Л. Гула
Львівський державний університет внутрішніх справ,
викладач-методист навчально-методичного центру

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ЦІЛЬОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ

© Гула Н. Л., 2016

Розглянуто питання інформаційного забезпечення протидії злочинам у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Визначено основні напрями отримання інформації щодо правопорушень у зазначених фондах. Окреслено особливості організа¬ції взаємодії з метою виявлення правопорушень у сфері цільових спеціалізованих державних фондів.
Ключові слова: державні фонди, протидія злочинам, інформаційне забезпечення,, бази даних, моніторинг фондів, взаємодія, форми взаємодії.

Н. Л. Гула

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Рассмотрен вопрос информационного обеспечения противодействия преступлениям в сфере целевых специализированных государственных фондов. Определены основные направления получения информации относительно правонарушений в отмеченных фондах. Очерчены особенности организации взаимодействия с целью выявления правонарушений в сфере целевых специализированных государственных фондов. Успешная реализация социальной политики государства зависит от реалистической концепции государственного регулирования социальной сферой, сбалансированной системы использования накопленных интеллектуальных, органи¬зационных, финансовых ресурсов и своевременного выявления правонарушений в отмеченной сфере.
Ключевые слова: государственные фонды, противодействие преступлениям, информационное обеспечение, базы данных, мониторинг фондов, взаимодействие, формы взаимодействия.

N. L. Hula

INFORMATIVE PROVIDING OF COUNTERACTION OFFENCE IN THE FIELD OF THE HAVING A SPECIAL PURPOSE SPECIALIZED STATE FUNDS

In the article the question of the relatively informative providing of counteraction to the crimes is considered in the field of the having a special purpose specialized state funds. Basic directions of receipt of information are certain on offences in the marked funds. The features of organization of co-operation are outlined with the purpose of exposure of offences in the field of the having a special purpose specialized state funds. Successful realization of social policy of the state depends on realistic conception of government control a social sphere, balanced system of the use of the accumulated intellectual, organizational, financial resources and timely exposure of offences in the marked sphere.
These offences are of the same type and carry latent character and supervisory and law-enforcement organs of Ukraine test insufficiency of the informative providing in relation to the exposure of facts of violations in the marked sphere that requires a permanent improvement.
Key words: state funds, counteraction to the crimes, informative providing,, of database, monitoring of funds, co-operation, forms of co-operation.

Література – 5

УДК 347.626.2

А. О. Дутко
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доцент кафедри цивільного права та процесу

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

© Дутко А. О., 2016

Розглянуто питання щодо особливостей шлюбного договору. Аналізується визначення шлюбного договору, виділяються його ознаки. З’ясовано правову природу та місце шлюбного договору серед інших сімейно-правових договорів. Подано визначення шлюбного договору як сімейно-правового договору.
Ключові слова: правочин, сімейно-правових договір, шлюбний договір, подружжя, наречені.

А. О. Дутко

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Рассмотрены вопросы особенностей брачного договора. Анализируется опреде¬ление брачного договора, выделяются его признаки. Выясняется правовая природа и место брачного договора среди других семейно-правовых договоров. Дается определение брачного договора как семейно-правового договора.
Ключевые слова: сделка, семейно-правовых договор, брачный договор, супруги, лица, подавшие заявление о вступлении в брак.

А. О. Dutko

CONCEPTS AND LEGAL NATUREOF MARRIAGE CONTRACT

In article considered questions on the specifics of the marriage contract. We analyze the definition of marriage contract. There are the signs of a marriage contract. It turns out the legal nature and place of the marriage contract among family law contracts. Defines marriage contract as family law agreement.
Key words: transaction, family law agreement, marriage contract, marriage, bride.

Література – 8

УДК 341.48

І. М. Жаровська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
д-р юрид. наук, проф.,
професор кафедри теорії та філософії права

СУЧАСНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ТРАДИЦІЙНІСТЬ ТА НОВАТОРСТВО ПІДХОДІВ

© Жаровська І. М., 2016

Розглянуто проблеми науки теорії держави і права на сучасному етапі розвитку правової реальності. Вказано на дуальність проявів правових явищ у новаторському та класичному вигляді та необхідність трансформації методології теорії держави і права у зв’язку з цим. Виділено сучасні проблеми теорії держави і права.
Ключові слова: наука, юриспруденція, теорія держави і права, методологія, піходи.

И. М. Жаровская

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА: ТРАДИЦИОННОСТЬ И НОВАТОРСТВО ПОДХОДОВ

Рассмотрены проблемы науки теории государства и права на современном этапе развития правовой реальности. Указано на дуальность проявлений правовых явлений в новаторском и классическом виде и необходимость трансформации методологии теории государства и права в связи с этим. Выделены современные проблемы теории государства и права.
Ключевые слова: наука, юриспруденция, теория государства и права, методология, піходи.

І. M. Zharovska

THE MODERN THEORY OF STATE AND LAW: TRADITION AND INNOVATION APPROACHES

The article is devoted to problems of science theory of state and law at the modern stage of development of legal reality. Listed on the duality of manifestations of legal phenomena in innovative and classic form and the necessity of transformation of the methodology of theory of state and law in this regard. Dedicated modern problems of theory of state and law.
Key words: science, law, theory of state and law, methodology, phode.

Література – 6

УДК 342.922:347.132.144:006](477)

Н. М. Зільник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
старший викладач кафедри цивільного права та процесу

ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ

© Зільник Н. М., 2016

Комплексно досліджено проблеми адміністративно-правових відносин, що порушу¬ються в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації. На основі аналізу наукової літератури та юридичних словників визначено поняття та характерні особливості адміністративно-правових відносин у галузі стандартизації, якості про¬дукції, метрології і сертифікації. Наголошено, що до структури адміністративно-правових відносин у галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації входять суб’єкти, об’єкти правовідносин та їх нормативний зміст.
Ключові слова: адміністративно-правові відносини, стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація.

Н. М. Зильник

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Комплексно исследованы проблемы административно-правовых отношений, которые нарушаются в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации. На основе анализа научной литературы и юридических словарей опре¬делены понятие и характерные особенности административно-правовых отношений в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации. Отмечено, что в структуру административно-правовых отношений в области стандартизации, качества продукции, метрологии и сертификации входят субъекты, объекты право¬отношений, а также их нормативное содержание.
Ключевые слова: административно-правовые отношения, стандартизация, качество продукции, метрология, сертификация.

N. М. Zilnyk

THE CONCEPT AND FEATURES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL RELATIONS IN THE FILD OF STANDARDIZATION, PRODUCT QUALITY, METROLOGY AND CERTIFICATION

The article is devoted to the to the complex research problems of administrative legal relations, which are violated in the field of standardization, product quality, metrology and certification. Based on the analysis of scientific literature and legal dictionaries the concept and characteristic features of administrative and legal relations in the field of standardization, product quality, metrology and certification have been defined. Has been emphasized that the structure of administrative and legal relations in the field of standardization, product quality, and certification are subjects, objects legal relationships of and their normative content.
Key words: administrative and legal relations, standardization, product quality, metrology and certification.

Література – 21

УДК 342.33

І. І. Забокрицький
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права

ПОДІЛ ВЛАДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ

© Забокрицький І. І., 2016

Розглядаються основні проблеми поділу влади як елемента сучасного конституціоналізму. Досліджуються український та зарубіжний досвід вибору моделей організації влади та чинники, що впливають на нього. Аналізуються питання поділу влади на прикладі таких держав, як Україна, США, ФРН, Великобританія.
Ключові слова: поділ влади, конституціоналізм, моделі організації влади, рівні організації влади.

И. И. Забокрицкий

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: УКРАИНСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В КОНТЕКСТЕ МОДЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАСТИ

Рассматриваются основные проблемы разделения властей как элемента современного конституционализма. Исследуются украинский и зарубежный опыт выбора моделей организации власти и факторы, влияющие на него. Анализируются вопросы разделения властей на примере таких стран как Украина, США, ФРГ, Великобритания.
Ключевые слова: разделение властей, конституционализм, модели организации власти, уровне организации власти.

І. I. Zabokrytskyy

SEPARATION OF POWERS AS PART OF MODERN CONSTITUTIONALISM: UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCE IN THE CONTEXT OF MODELS OF GOVERNANCE

The main problem of separation of powers as an element of modern constitutionalism are examined. Ukrainian and foreign experience in selecting of models of governance and the factors that influence this selection are studied. The questions of separation of powers by the example of such countries as Ukraine, the USA, Germany, UK are analyzed.
Key words: separation of powers, constitutionalism, models of governance, levels of government.

Література – 24

УДК 340.01

Н. Я. Заболотна
Навчально-наукововий інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, асистент кафедри цивільного права та процесу

ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ ТВОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

© Заболотна Н. Я., 2016

Досліджено загальні та формальні вимоги творення нормативно-правових дого¬ворів, що є складовою загальної методики укладення нормативно-правових договорів. Охарактеризовано вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів. Встановлено групи вимог, що стосуються змісту та форми нормативно-правового договору, а також виділено окрему групу спеціальних засобів юридичної техніки.
Ключові слова: нормативно-правовий договір, загальні та формальні вимоги, спеціальні засоби юридичної техніки.

Н. Я. Заболотная

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Исследованы общие и формальные требования к технике создания нормативно-правовых договоров, которые является составной частью общей методики заключения нормативно-правовых договоров. Охарактеризованы требования к технике создания нормативно-правовых договоров. Установлены группы требований, касающихся содержания и формы нормативно-правового договора, а также выделена отдельная группа специальных средств юридической техники.
Ключевые слова: нормативно-правовой договор, общие и формальные требования, специальных средств юридической техники.

N. Y. Zabolotna

REGULATORY REQUIREMENTS OF THE LEGAL CONTRACTS: GENERAL DESCRIPTION

In the article the general and formal requirements for creation of legal agreements that are part of the general methods of making the regulatory and legal agreements were researched. General characteristics of requirements for technology creation of normative-legal agreements were conducted. The group of requirements relating to the content and form of legal contract were established and a separate group of special means of legal technique allocated.
Key words: legal contract, general and formal requirements, special means of legal technique.

Література – 14

УДК 343. 25

В. В. Заросило
Інститут права ім. князя Володимира Великого МАУП,
аспірант кафедри управління безпекою,
правоохоронної та антикорупційної діяльності

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ЇХ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Заросило В. В., 2016

Здійснено короткий аналіз організації і проведення масових заходів у різних зарубіжних країнах. Встановлено, що в більшості країн проведення масових заходів регулюється різними законодавчими актами, але є чітка регламентація. Основними аспектами, які розглядалися у статті, є термін подання заявки на проведення масових заходів, визначення мети таких заходів, охорона громадського порядку та громадської безпеки під час масових заходів. Запропоновано враховувати досвід зарубіжних країн при підготовці відповідного законодавства в Україні.
Ключові слова: масові заходи, заява на проведення масових заходів, терміни подання заяви, охорона громадського порядку та громадської безпеки, класифікація масових заходів.

В. В. Заросило

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ, АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ ИХ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УКРАИНЕ

Проведен краткий анализ организации и проведения массовых мероприятий в различных зарубежных странах. Установлено, что в большинстве стран проведения массовых мероприятий регулируется различными законодательными актами, но есть четкая регламентация. Основными аспектами, которые рассматривались в статье являются срок подачи заявки на проведение массовых мероприятий, определение цели таких мероприятий, охрана общественного порядка и общественной безопасности во время массовых мероприятий. Предложено учитывать опыт зарубежных стран при подготовке соответствующего законодательства в Украине.
Ключевые слова: массовые мероприятия, заявление на проведение массовых мероприятий, сроки подачи заявления, охрана общественного порядка и общественной безопасности, классификация массовых мероприятий.

V. V. Zarosуlo

EXPERIENCE IN THE PREPARATION AND CONDUCT OF MASS EVENTS IN FOREIGN COUNTRIES, ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS ORDER DURING THEIR PREPARATION AND CONDUCT, AND THE POSSIBILITY
OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

The article gives a brief analysis of the organization and conduct of mass actions in various foreign countries. It was found that in most countries organization of mass events is regulated by various legislative acts, but there is a clear regulation. The main aspects that are considered in the article is the deadline for applications for holding mass actions, the definition of the purpose of such measures, the protection of public order and public safety during public events. It is proposed to take into account the experience of foreign countries in the preparation of the relevant legislation in Ukraine.
Key words: public events, an application for holding mass events, timing of application, protection of public order and public security, classification of events.

Література – 7

Syndicate content