№ 836 (2015)

УДК 727.012

С. О. Іванов-Костецький, О. Я. Семків
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕНТРІВ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ТИПУ “ПАНСІОН”

© Іванов-Костецький С. О., Семків О. Я., 2015

Розглянуто передумови і основні функціональні засади проектування центрів виховання молоді для дітей віком 0 – 16 років на базі школи “закритого типу”.
Ключові слова: центр виховання молоді, дизайн архітектурного середовища, дитсадок, ясла, школа.

Кількість посилань 10

УДК 72.01

Ю. В. Ідак, О. Б. Білінська, Т. Янишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВУЛИЦІ ПРОСКУРІВСЬКОЇ МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

© Ідак Ю. В., Білінська О. Б., Янишин Т., 2015

У статті розглянуто питання щодо визначення ролі історичної споруди у м. Хмельницькому на вул. Проскурівській у структурі міста на макрорівні, зроблено комплексна оцінка стану споруди, досліджено композиційні особливості фасаду, оцінено її історичне значення.
Ключові слова: Хмельницький, вулиця Проскурівська, архітектурно-просторова організація, композиція.

Кількість посилань 6

УДК 73.03(477.83)

Ю. О. Бірюльов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ТВОРЧІСТЬ МУЛЯРСЬКИХ МАЙСТРІВ І СКУЛЬПТОРІВ-ДЕКОРАТОРІВ ЛЬВІВСЬКИХ СПОРУД КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

© Бірюльов Ю. О., 2015

Розглянено життєвий і творчий шлях львівських скульпторів кінця ХІХ – поч.
ХХ ст. Проаналізовано їх монументально-декоративні і дизайнерські твори, виокремлено формально-стильові прийоми.
Ключові слова: скульптура, стиль, архітектурний декор, барельєф, композиція, форма.

Кількість посилань 18

УДК 728.82(447.83)

В. В. Базилевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

РОЛЬ ОБ’ЄМНО-ПРОСТОРОВОГО ВИРІШЕННЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ У ФОРМУВАННІ АРХІТЕКТУРИ ПАЛАЦІВ XVIII–ХІХ ст. м. ЛЬВОВА

© Базилевич В. В., 2015

У статті викладено виявлені та покласифіковані автором основні способи формування художнім металом архітектури палаців XVIII–ХІХ ст. м. Львова. Детально розглянуто способи формування архітектури палаців об’ємно-просторовим вирішенням художнього металу.
Ключові слова: Львів, архітектура палаців, художній метал, способи формування архітектури

Кількість посилань 11

УДК 75.03(477.8) “18”

Я. М. Бобош
Львівська національна академія мистецтв,
кафедра академічного рисунку

ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО МАЛЯРСТВА ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
© Бобош Я. М., 2015
В статті йдеться про культурні процеси, які визначили характер тенденцій у малярстві Галичини останньої третини XІX століття, а також визрівання і остаточне утвердження в українському живописі основних жанрів – побутового, портретного, пейзажного, історичного та зародження інших жанрів: батального, анімалістичного, натюрморту.
Ключові слова: західноукраїнське малярство, тенденції, Галичина, жанри живо¬пису, образотворче мистецтво.

Кількість посилань 23

УДК 72 (075.8)

Х. С. Бойко, Ю. Р. Петровська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ АРХІТЕКТУРИ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

© Бойко Х. С., Петровська Ю. Р., 2015

Розглянуто основні види самостійної навчальної й наукової роботи студентів, подано практичні рекомендації щодо її ширшого впровадження у навчальний процес з метою вироблення єдиного підходу викладачів до її організації та шляхи підвищення мотивації студентів до позааудиторного навчання. Визначено актуальність самостійної роботи студента, її форми і методи при запровадженні європейських норм і стандартів в освіті, що у кінцевому результаті сприятиме інтеграції студентства до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору.
Ключові слова: самостійна позааудиторна робота студентів, мотивація, науково-дослідна діяльність, ефективність навчання, інтерактивне навчання, наукова дискусія.

Кількість посилань 11

УДК 725.41

О. О. Бокало
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

АРХІТЕКТУРА ВИННИКІВСЬКИХ МЛИНІВ

© Бокало О. О., 2015

У статті описано дослідження винниківських млинів. За бібліографічними і архівними джерелами встановлено їх приблизну кількість. За допомогою картографічних джерел і їх зіставлення вдалось знайти місця розташування 7 млинів. З них чотири втрачені повністю. Один під назвою “табачний млин” збережений частково. Один на приватному подвір’ї як господарська споруда. І останній, по вул. Франка, 114, – майже збережена будівля. На ньому проведено натурні обміри і фотофіксації. Зроблено аналіз етапів реконструкцій млина.
Ключові слова: млини, вальцеві млинки, гідротехнічні споруди, водяне колесо, турбіна, реконструкція, збереження.

Кількість посилань 13

УДК 711.4; 314.7

І. А. Височин
Сумський національний аграрний університет

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МІСТОБУДІВНОГО ОБ’ЄКТА

© Височин І. А., 2015

Стихійні міграційні процеси активно впливають як на територію, котра генерує ці процеси, так і на “приймаючу” територію (область або регіон). Тобто віддалені від місць прикладення праці сільські поселення швидко спустошуються (населення активно емігрує), а міста-мегаполіси диференціювались на зони концентрації міграційних мас, які перетворюють міста в неконтрольовану і хаотично забудовану територію.
Ключові слова: мігранти, міграційні процеси, міграційні потоки, імміграція, еміграція, реверсивні ланки, “зони напруження”, “приваблива” територія, “приймаючі” регіони, міграційний тиск (натиск), райони генерації.

Кількість посилань 6

УДК 726. 69

Р. Б. Гнідець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ У ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВІ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

© Гнідець Р. Б., 2015

У дослідженні розглянуто чинники традиції та новаторства в архітектурі української церкви. Вони слугують підґрунтям для виявлення, усвідомлення та ідентифікації феномену національної ідентичності у формотворенні образу українського храму-церкви як взірця творчої думки і спадщини українців.
Ключові слова: традиція, новаторство, національна ідентичність, ідентифікація, образ-символ, храм-церква, спадщина, канон, формотворення, спадщина.

Кількість посилань 23

УДК 711.581

І. П. Гнесь, О. В. Келеман
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ВНУТРІШНЯ ЛОГІКА ЖИТЛОВОЇ ВУЛИЦІ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

© Гнесь І. П., Келеман О. В., 2015

У статті окреслено функції житлової вулиці та розглянуто баланс між ними; досліджено чинники, які впливають на формування житлової вулиці, охарактеризовано взаємозв’язок між основними чинниками.
Ключові слова: житлова вулиця, міське середовище, сталий розвиток, звернення до користувача.

Кількість посилань 11

УДК 72.009

І. П. Гнесь, В. І. Книш*, І. О. Іщенко*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування,
*Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра теорії архітектури

ЗАМОВНИЧО-АРХІТЕКТУРНА ДИНАМІКА ПАРТНЕРСТВА НА СУЧАСНОМУ РИНКУ СТВОРЕННЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО ЖИТЛА

© Гнесь І. П., Книш В. І., Іщенко І. О., 2015

У статті розглянуто тенденції до погіршення відносин між проектними організаціями та службами замовників у ретроспективі сучасної кризової ситуації на вітчизняному ринку створення багатоквартирного житла. З власного досвіду в архітектурній діяльності в статті наведено приклади участі автора в тендерних перегонах та проведено аналіз щодо виявлення суб’єктивних важелів впливу на визначення переможця; також надано пропозиції для вдосконалення співпраці проектувальника та замовника.
Ключові слова: партнерські відносини, проектувальник, служба замовника, архітектурні конкурси, тендерні перегони, людський фактор.

Кількість посилань 7

УДК 72.04
Ю. Р. Диба, М. С. Цюпа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

ГЕРБ ЛЬВОВА XVII СТОЛІТТЯ: РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТКИ

© Диба Ю. Р., Цюпа М. С., 2015
Герб Львова було знайдено під час археологічних досліджень території костелу Св. Духа у 1987 році. Герб міста вирізьблено з каменю у XVII столітті у стилі Ренесансу. Відомо, що його виконано для Єзуїтської хвіртки і припускають, що він був розміщений над входом. На гербі зображено браму з левом, яка обрамлена лавровим вінком зі стрічкою, та латинський надпис. Було проведено стилістичний аналіз пам’ятки, досліджено різьбу поліхромію та історію пам’ятки.
Ключові слова: герб, Єзуїтська хвіртка, рельєф, поліхромія, емфітевзис.

Кількість посилань 28

УДК 72.01 (477)

Т. Є. Казанцева, У. О. Антонюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ДО ПИТАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОПОРЦІЮВАННЯ ФАСАДІВ БУДІВЕЛЬ ЛЬВОВА 1870–1930-х рр.

© Казанцева Т. Є., Антонюк У. О., 2015

На основі проведеного пропорційного аналізу фасадів будівель Львова 1870–1930-х рр. встановлено деякі закономірності пропорціювання фасадів, властиві тогочасним архітектурним напрямам.
Ключові слова: пропорційний аналіз фасадів, закономірності пропорціювання, фа¬са¬ди будівель Львова.

Кількість посилань 8

УДК 72.04 (477)
Т. Казанцева
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ТЕРАЦОВІ ПІДЛОГИ У ЛЬВОВІ: ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
© Казанцева Т., 2015
Проведено стилістичний та композиційний аналіз терацових підлог історичних львівських будівель, окреслено еволюцію їх використання та виявлено проблеми їх збереження.
Ключові слова: терацові підлоги історичних будівель Львова, стилістичний та композиційний аналіз, збереження.

Кількість посилань 8

УДК 711.719

М. В. Каплінська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГЕНЕРАЦІЇ РИНКОВИХ ПЛОЩ ІСТОРИЧНИХ МІСТ ГАЛИЧИНИ

© Каплінська М. В., 2015

У площині нормативно-правового регулювання проаналізовано термінологічний аспект, висвітлено деякі типові практичні проблемні ситуації регенерації ринкових площ історичних міст Галичини, подано рекомендації корекції окремих нормативних положень.
Ключові слова: нормативно-правова база, корекції, регенерація, ринкові площі, історичні міста Галичини.

Кількість посилань 28

УДК 7.01 + 72.01

Х. П. Крамарчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ПРИНИЦИП ІЗОМОРФІЗМУ АРХІТЕКТУРНО-ПРЕДМЕТНИХ РЕАЛІЙ І ЇХ БУКВЕНОГО ВИРАЗУ

© Крамарчук Х. П., 2015

У статті порушено питання співвіднесеності, а саме ізоморфності буквеного виразу слова (графема і фонема) з психогенетичним устроєм людини і предметної реалії, яку воно конструює.
Ключові слова: морфологія букви, графема, фонема, принцип ізоморфізму, предметна реалія.

Кількість посилань 23

УДК 72.01(03)

C. М. Лінда, О. Л. Михайлишин*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури,
*Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне,
кафедра архітектури та середовищного дизайну

СТВЕРДЖЕННЯ НАЦІЇ. АРХІТЕКТУРА ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ: РОНДОКУБІЗМ

© Лінда С. М., Михайлишин О. Л., 2015

У статті проаналізовано розвиток архітектури рондокубізму – архітектурного спрямування міжвоєнного часу в Чехословаччині, який безпосередньо пов’язують із ідеологією становлення молодої національної держави.
Ключові слова: Чехословаччина, національний стиль, міжвоєнний період, рондокубізм.

Кількість посилань 23

УДК 711.4.01.72.035

З. В. Лукомська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

РЕАЛІЗАЦІЯ БАРОКОВИХ МІСТОБУДІВНИХ ТРАДИЦІЙ НА ПРИКЛАДІ МІСТА МИКУЛИНЦІВ

© Лукомська З. В., 2015
У дослідженні на прикладі міста Микулинців представлено композиційно-просторові традиції розвитку західноукраїнських міст у період XVII–XVIII ст., які є відображенням ренесансно-барокового містобудування Європи.
Ключові слова: барокова урбаністика, палацово-парковий комплекс, міське середовище, об’ємно-розпланувальна композиція, риси барокової архітектури, історико-архітектурний розвиток.

Кількість посилань 8

УДК 726:[27–523.42](477)’’10/11’’
К. М. Міхеєнко
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ),
кафедра теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ЗАКОМАРНОГО ЗАВЕРШЕННЯ ХРАМІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

© Міхеєнко К. М., 2015
Проаналізовано та узагальнено матеріали, присвячені перекриттю храмів київської та чернігівської школи ХІ–ХІІ ст. у контексті еволюції закомарного храму. Виявлено п’ять варіантів конструктивного вирішення та компонування перекриттів компартиментів між раменами просторового хреста і відповідних цим варіантам різновидів завершень фасадів. Висунуто гіпотезу про заключний етап розвитку закомарного храму, у якому могли застосовувати хрестові склепіння, які найбільше відповідають естетичній моделі такого типу храму.
Ключові слова: храм, перекриття, склепіння, закомара, фасад, Київська Русь,
ХІ–ХІІ століття.

Кількість посилань 22

УДК 711

Т. М. Мазур, Є. І. Король
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

РОЛЬ ТУРИСТИЧНОЇ ЛОГІСТИКИ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ(на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області )

© Мазур Т. М., Король Є. І., 2015

Запропоновано комплексний підхід до вирішення наукових і практичних завдань формування та розвитку територіальних систем туризму і рекреації, що ґрунтується на поєднанні урбаністики та туристичної логістики. На прикладі групи адміністративних районів Львівської області представлено урбаністичну концепцію їх перспективного туристичного освоєння і формування туристично-рекреаційної інфраструктури в контексті логістичної організації та управління туристичною діяльністю.
Ключові слова: туризм, урбаністика, туристично-рекреаційний потенціал регіону, туристична логістика, логістичний центр.

Кількість посилань 9

УДК 711:4

Т. М. Мазур, Є. І. Король
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ФОРМУВАННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі міста Львова та Львівської області)

© Мазур Т. М., Король Є. І., 2015

Розглянуто складні екологічні проблеми, обумовлені концентрацією в населених пунктах Львівщини твердих побутових відходів (ТПВ). Проаналізовано сучасні засоби утилізації відходів життєдіяльності населення та об’єкти інфрас¬труктури, що забезпечують їх функціонування. Запропоновано формування комплексної інфраструк¬тури утилізації ТПВ в межах Львівської області.
Ключові слова: тверді побутові відходи, об’єкти інфраструктури утилізації сміття.

Кількість посилань 14

Т. М. Максим’юк, В. В. Дідик, Р. В. Клопот
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

РЕВАЛОРИЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРОМЕНАДИ НА ГУБЕРНАТОРСЬКИХ ВАЛАХ У ЛЬВОВІ

© Максим’юк Т. М.., Дідик В. В., Клопот Р. В., 2015

На підставі досліджень генези променади Губернаторських Валів встановлено етапи закладення, формування, розвитку і сучасного стану. Аналіз дендроплану за віковою структурою дав змогу виявити ті елементи зелених насаджень, які при первісному задумі формували архітектурно-ландшафтну композицію об’єкта. Опрацьовано концепція відновлення ландшафтно-композиційного задуму К. Бауера.
Ключові слова: історичні сади і парки, ревалоризація, історичні вали.

Кількість посилань 10

УДК 711

Н. Р. Мисак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну і основ архітектури

ЗНАЧЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЛЯ РАЙОНІВ МАСОВОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ

© Мисак Н. Р., 2015

Стаття стосується масового житлового будівництва в Європі у повоєнний період. Формування виразної ідентичності розглядають як один із визначних чинників розвитку районів масової житлової забудови, простір яких часто характеризується як гомогенний та анонімний. Аналіз архітектурної ідентичності, співвіднесений із районами масової житлової забудови, з одного боку, дає змогу подивитись на процес трансформації містобудівних утворень з іншої перспективи, а іншого – розширити поняття архітектурної ідентичності. У статті запропоновано ввести поняття первинної та вторинної архітектурної ідентичності, а також у цьому контексті означити поняття архітектурної своєрідності.
Ключові слова: район масової житлової забудови, масове будівництво, мікро¬район, трансформація, ідентичність в архітектурі, архітектурна своєрідність, первинна, вторинна архітектурні ідентичності.

Кількість посилань 17

УДК 728.2.012.27 (477.83)

А. П. Павлів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКСТЕР’ЄРІВ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА КОМПЛЕКСІВ 2014–2015 рр. м. ЛЬВОВА

© Павлів А. П., 2015

Статтю присвячено результатам дослідження екстер’єрів запроектованих житло¬вих будинків та комплексів висотою 8–15 поверхів 2014–2015 рр. м. Львова. Подано їхні основні типи за поверховістю, об’ємно-просторовим вирішенням; проаналізовано композиційні прийоми, використані в екстер’єрах.
Ключові слова: сучасна архітектура Львова, багатоповерхова житлова забудова, екстер’єр житлових будинків та комплексів.

Кількість посилань 6

УДК 72.01:721.021.23

К. В. Русєв
Харківський національний університет будівництва та архітектури,
кафедра основ архітектури

МЕХАНІЗМИ АПРОБАЦІЇ АРХІТЕКТУРНИХ УТОПІЙ В ЕКОЛОГІЧНИХ АНТИУТОПІЯХ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИХ ФІЛЬМІВ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ

© Русєв К. В., 2015

У статті розглянуто взаємозв’язок архітектурних кінематографічних образів і соціально-культурних підтекстів у межах взаємодії між авангардними архітектурними експериментами на тему екології та соціальним феноменом, який можна описати терміном “сталий розвиток”.
Ключові слова: архітектурні репрезентації в кінематографі, архітектурні еко-утопії та антиутопії, архітектура сталого розвитку.

Кількість посилань 5

УДК 726.01

М. В. Сіверс
Київський національний університет будівництва і архітектури

ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯСАКРАЛЬНИХ ПЛОЩ ВІДПОВІДНО ДО УКРАЇНСЬКИХ І ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАКОНІВ

© Сіверс М. В., 2015

У статті запропоновано до розгляду проблему ідентифікації архітектурно-містобудівного поняття “сакральна площа”. Порівнюючи будівельні закони України з європейськими будівельними законами, на прикладі Німеччини, визначено умови функціонального використання міських територій. На основі визначених законом будівельних норм, розкрито особливості функціонального аналізу територій, призна¬чених для відправлення релігійного культу.
Ключові слова: сакральна площа, функціональний аналіз, законодавство, містобудівний кодекс, зонінг

Кількість посилань 4

УДК 711

Н. С. Соснова, С. П. Тупісь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ПРОБЛЕМИ МІСТОБУДІВ¬НОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ (НА ПРИКЛАДІ м. ТЯЧЕВА ТА смт БУШТИНА1 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

© Соснова Н. С., Тупісь С. П., 2015

Розглянуто проблеми містобудівного розвитку малих міст у змінних соціально-економічних умовах. Окреслено потенційні конфлікти сучасної функціонально-планувальної та просторової структури міста та вимог щодо збалансованого функціонування міста. Об’єктами аналізу є м. Тячів та смт Буштино Закарпатської області.
Ключові слова: структура міста, громадський простір, ландшафт.

Кількість посилань 6

УДК 726.5 (477.84)

Л. Я. Чень
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВОГО ВИРІШЕННЯ ОБОРОННИХ ХРАМІВ ГАЛИЧИНИ
© Чень Л. Я., 2015
Досліджено та визначено основні типи оборонних церков Галичини. Розкрито архітектурно-просторові особливості оборонних храмів та своєрідність їх пластичного вирішення.
Ключові слова: типи оборонних храмів Галичини, планувальне вирішення оборонних церков, архітектурно-просторове вирішення оборонних храмів.

Кількість посилань 32

УДК 72.01

Я. М. Юрик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ПАМ’ЯТЬ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

© Юрик Я. М., 2015

Досліджено аспект збереження пам’яті в архітектурному середовищі міста у контексті його сприйняття. Розглянуто особливості розвитку середовища міста з позиції міського дизайну.
Ключові слова: пам’ять, місця пам’яті, якість середовища, збереження, сприйняття.

Кількість посилань 33

Syndicate content