№ 855 (2016)

УДК 342.(736;727).942

С. Єсімов
Навчально-науковий Інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.
кафедри адміністративного та інформаційного права

ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ –
КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

© Єсімов С., 2016

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулю¬вання доступу до інформації як ключового елемента громадського контролю. Проаналізовано принцип інформаційної відкритості, основні цілі державної інформа¬ційної політики, національну нормативно-правову базу обмеження права на доступ до інформації, форми доступу до інформації, державні інформаційні ресурси. Визначено проблемні питання та запропоновано шляхи удосконалення нормативно-правової бази.
Ключові слова: інформація, доступ до інформації, обмеження права, форми доступу до інформації, державні інформаційні ресурси.

С. Есимов

ПРАВО НА ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ –
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Рассмотрено теоретические и прикладные аспекты нормативно-правового регулирования доступа к информации как ключевого элемента общественного контроля. Анализируются принцип информационной открытости, основные цели государственной информационной политики, национальная нормативно-правовая база ограничения права на доступ к информации, формы доступа к информации, государственные информационные ресурсы. Определены проблемные вопросы и предложены пути совершенствования нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: информация, доступ к информации, ограничение права, формы доступа к информации, государственные информационные ресурсы.

S. Yesimov

THE RIGHT TO ACCESS TO INFORMATION –
A KEY ELEMENT OF PUBLIC SCRUTINY

The article deals with the theoretical and practical aspects of regulation of access to information as a key element of public control. Analyzes the principle of information openness, the main objectives of the state information policy, the national regulatory framework limits the right of access to information, form of access to information, public information resources. The identified issues and proposed ways to improve the regulatory framework.
Key words: information, access to information law limitation, forms of access to information, public information resources.
Кількість посилань 14

УДК [347.73: 336.22] (477)

О. Баїк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.
кафедри цивільного права та процесу

СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ПОДАТКОВИХ
ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

© Баїк О., 2016

Проаналізовані наукові підходи щодо визначення поняття податкових правовідносин. Визначено проблематику законодавчого закріплення поняття “податкові правовідносини”. Виокремлено загальні, особливі та індивідуальні (специфічні) ознаки податкових правовідносин.
Ключові слова: податкове право, податкові правовідносини, суспільні правовідносини, фінансові правовідносини.

О. Баик

СУЩНОСТЬ И ПРИЗНАКИ НАЛОГОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ

Анализируются научные подходы к определению понятия налоговых право¬отно¬шений. Определяется проблематика законодательного закрепления понятия “налого¬вые правоотношения”. Выделяются общие, особенные и индивидуальные (специфи¬ческие) признаки налоговых правоотношений.
Ключевые слова: налоговое право, налоговые правоотношения, общественные правоотношения, финансовые правоотношения.

О. Bayik

ESSENCE AND SIGNS OF TAX LEGAL
RELATIONS IN UKRAINE

This article analyzes the scientific approaches to the definition of tax legal relations. Determined by the problematics legislative consolidation of “tax legal relations”. Singles out general, special and individual (specific) signs tax legal relations.
Key words: tax law, tax legal relations, social legal relations, financial legal relations.

Література – 21

УДК 346.548: 351.746

Б. Байда
Академія рекреаційних технологій і права,
канд. екон. наук, доц.

КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

© Байда Б., 2016

Досліджено процес формування і підтримки державою конкуренції як змагання між суб’єктами господарювання, що забезпечує завдяки їхнім власним досягненням здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі та суб’єкти господарювання отримують можливість вибору необхідного товару, й окремі суб’єкти господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку.
Ключові слова: конкуренція у сфері господарювання, обмеження монополізму в економіці, природні монополії, дискримінація суб’єктів господарювання, ділова репутація.

Б. Байда

КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Исследуется процесс формирования и поддержки государством конкуренции как соревнование между субъектами хозяйствования, что обеспечивает благодаря их собственным достижениям получение ими определенных экономических преимуществ, вследствие чего потребители и субъекты хозяйствования получают возможность выбора необходимого товара и при этом отдельные субъекты хозяйствования не определяют условий реализации товара на рынке.
Ключевые слова: конкуренция в сфере хозяйствования, ограничения монопо¬лизма в экономике, естественные монополии, дискриминация субъектов хозяйс¬твования, деловая репутация.

B. Bayda

COMPETITION IN ECONOMIC ACTIVITY

The article examines the formation and support of the state competition as a competition between entities providing through their own achievements attainment of certain economic benefits, resulting in consumers and business entities are able to choose the desired product while individual entities do not define the conditions of implementation of the goods on the market.
Key words: competition in economic activity, restriction of monopolies in the economy, natural monopolies, discrimination entities, business reputation.

Кількість посилань 8

УДК 343.98.343.23

О. Барабаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, асист.
кафедри адміністративного та інформаційного права

ПОНЯТТЯ, МЕЖІ ТА ВИДИ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

© Барабаш О., 2016

Проаналізовано підходи до розуміння поняття “посткримінальна поведінка”, визначено її межі. Здійснено класифікацію посткримінальної поведінки за декількома підставами.
Ключові слова: поведінка, злочинна поведінка, посткримінальна поведінка, види, злочин.

О. Барабаш

ПОНЯТИЕ, ГРАНИЦЫ И ВИДЫ
ПОСТКРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Проанализированы подходы к пониманию понятия “посткриминальное поведение”, определены его границы. Осуществлена классификация посткриминаль¬ного поведения по нескольким основаниям.
Ключевые слова: поведение, преступное поведение, посткриминальное поведение, виды, преступление.

O. Barabash

THE CONCEPT, SCOPE AND TYPES OF BEHAVIOR POSTCRIMINAL

In the article the approaches to understanding the concept of “postcriminal behavior” defined its limits. Classification of post criminal behavior for several reasons.
Key words: behavior, criminal behavior, postcriminal behavior, types offense.

Кількість посилань 9

УДК 340.141:347.997(477)

М. Бедрій
Ягеллонський університет у Кракові,
стипендіат факультету права та адміністрації,
канд. юрид. наук

СУДОВІ МЕХАНІЗМИ В ІСТОРИЧНИХ
ТИПАХ УКРАЇНСЬКОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА

© Бедрій М., 2016

Розглянуто судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права – додержавному, вервному, копному, карпатському та козацькому. Проаналізовано формування, склад і компетенцію додержавних, вервних, копних, зборових, отамансь¬ких, сотенних, полкових та інших судів. Висвітлено вплив козацького звичаєвого права на становлення судової системи Гетьманщини.
Ключові слова: українське звичаєве право, судові органи, громадські суди, судовий захист, колегія суддів.

М. Бедрий

СУДЕБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПАХ
УКРАИНСКОГО ОБЫЧНОГО ПРАВА

Рассматриваются судебные механизмы в исторических типах украинского обычного права – предгосударственном, вервном, копном, карпатском и казацком. Проанализированы формирование, состав и компетенция предгосударственных, вервных, копных, сборовых, атаманских, сотенных, полковых и других судов. Освещено влияние казацкого обычного права на становление судебной системы Гетманского государства.
Ключевые слова: украинское обычное право, судебные органы, общинные суды, судебная защита, коллегия судей.

M. Bedriy

JUDICIAL MECHANISMS IN HISTORICAL TYPES
OF UKRAINIAN CUSTOMARY LAW

This article is devoted to judicial mechanisms in historical types of Ukrainian customary law – pre-state law, “verv” law, “kopa” law, Carpathian law and Cossack law. The formation, composition and competence of pre-state courts, “verv” courts, “kopa” courts, assembly courts, chieftain courts, centesimal courts, regimental courts and other are analyzed. The influence of the Cossack customary law on the establishment of the Hetman state judicial system is highlighted.
Key words: Ukrainian customary law, judiciary bodies, community courts, judicial protection, panel of judges.

Література – 33

УДК 341.222+338.48

В. Березенко
Київський університет туризму, економіки і права,
аспір. кафедри загальноюридичних дисциплін

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПОРУШНОСТІ
ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ

© Березенко В., 2016

Проаналізовано сутність принципу непорушності кордонів держави, теоретичні та практичні проблеми його реалізації у внутрішньому правопорядку України. Дослідження конституційно-правових засад його імплементації зумовлює потребу визначення перспектив удосконалення законодавства у цій сфері в умовах активізації євроінтеграційних процесів.
Ключові слова: державний кордон, міжнародні договори, прикордонна безпека, непорушність, законодавче регулювання, делімітація, демаркація, суверенітет.

В. Березенко

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ

Проанализировано сущность принципа неприкосновенности границ, теорети¬ческих и практических проблем его осуществления во внутреннем правопорядке Украины. Исследование конституционно-правовых оснований его имплементации обуславливает необходимость определения перспектив усовершенствования законода¬тельства в этой области в условиях активизации евроинтеграционных процессов.
Ключевые слова: государственная граница, международные договоры, безо¬пасность границ, нерушимость, законодательное регулирование, делимитация, демаркация, суверенитет.

V. Berezenko

THE PROBLEMS OF ENSURING THE INVIOLABILITY OF STATE BORDERS OF UKRAINE

In the article the author presents the analysis of the essence of the principle of inviolability of border, the theoretical and practical problems of its realization in national law of Ukraine. Constitutional and legal foundations for its implementation creates the need for see full items prospects for improvement legislation in this area in terms of revitalizing the European integration processes.
Key words: the state border, international treaties, border security, inviolability, legal regulation, delimitation, demarcation, sovereignty.

Кількість посилань 19

УДК342.9.35.078.3

І. Березовська
Львівський національний університет імені Івана Франка,
канд. юрид. наук, асист.
кафедри адміністративного та фінансового права

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

© Березовська І., 2016

Досліджено питання доступу громадян до публічної інформації. Розглянуто та проаналізовано проблеми, пов’язані із застосуванням Закону України “Про доступ до публічної інформації” адміністративними судами. Обгрунтовано пропозиції щодо вирішення проблем у цій сфері.
Ключові слова: інформація, публічна інформація, запит, звернення, розпорядник інформації.

И. Березовская

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОСТУПА ГРАЖДАН К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА УКРАИНЫ “О ДОСТУПЕ К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ”

Статья посвящена исследованию вопросов доступа граждан к публичной информации. Рассмотрены и проанализированы проблемы, связанные с применением Закона Украины “О доступе к публичной информации” административными судами. Обоснованы предложения по устранению проблем в этой сфере.
Ключевые слова: информация, публичная информация, запрос, обращение, распорядитель информации.

I. Berezovska

CURRENT ISSUES OF ACCESS OF CITIZENS TO PUBLIC INFORMATION AND PROBLEMS OF THE LAW OF UKRAINE
“ON ACCESS TO PUBLIC INFORMATION”

The article is devoted to the issues of citizens’ access to public information. Considered and analyzed problems related to the application of the Law of Ukraine “On access to public information” by the administrative courts. The propositions concerning the elimination of problems in this area are grounded.
Key words: information, public information, request, appeal, manager of information.

Кількість посилань 7

УДК 340.12

В. Бліхар
Львівський державний університет внутрішніх справ,
д-р філос. наук, проф.
завідувач кафедри філософії та політології

ЕКЗИСТЕНЦІЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ФЕНОМЕНУ

© Бліхар В., 2016

Проаналізовано концепт “правова допомога”, розглянуто філософсько-правову основу його екзистенції, підґрунтям якої є твердження, що людина, котра дотримується норм моралі у щоденному житті, відповідно дотримуватиметься й вимог закону, адже він спирається на загальнолюдські цінності, вироблені впродовж існування людства норми, що є першими регуляторами суспільного життя. Обґрунтовано, що на рівень правової допомоги безпосередньо впливає особа, яка її надає, – юрист, який своєю фаховою діяльністю апелює до синкретизму права і моралі, усвідомленої реалізації у практичній діяльності норм моралі та спеціальних норм, виражаючи відповідальність, справедливість, патріотизм і визнання гідності кожної людини. Акцентовано увагу на тому, що актуалізувати правову допомогу як філософсько-правовий феномен можливо лише за умови людиновимірності цього концепту.
Ключові слова: екзистенція, людина, юрист, юридична діяльність, суспільство, держава, правова допомога, філософія права.

В. Блихар

ЭКЗИСТЕНЦИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
КАК ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОГО ФЕНОМЕНА

Проанализирован концепт “правовая помощь”, рассмотрен философско-правовой фундамент его экзистенции, в основу которой заложено утверждение, что человек, который придерживается норм морали в повседневной жизни, соответственно будет придерживаться и требований закона, ведь он опирается на общечеловеческие ценности, выработанные на протяжении существования человечества нормы, которые являются первыми регуляторами общественной жизни. Обосновано, что на уровень правовой помощи непосредственно влияет личность, которая ее предоставляет, – юрист, который своей профессиональной деятельностью апеллирует к синкретизму права и морали, осознанной реализации в практической деятельности норм морали и специальных норм, выражая ответственность, справедливость, патриотизм и признание достоинства каждого человека. Акцентировано внимание на том, что актуализировать правовую помощь как философско-правовой феномен возможно только при условии антропоцентричности этого концепта.
Ключевые слова: экзистенция, человек, юрист, юридическая деятельность, общество, государство, правовая помощь, философия права.

V. Blikhar

EXISTENCE LEGAL AID AS A PHILOSOPHICAL-LEGAL PHENOMENON

The article analyzes the concept of “legal assistance”, discussed the philosophical and legal foundation of its existence, the basis of which laid the claim that a person who adheres to the norms of morality in daily life, according to adhere to and the requirements of the law, because it is based on universal values, developed by throughout the existence of human norms, which are the first regulators of social life. Substantiates that the level of legal aid directly affects personality, which it provides – a lawyer, which his professional activities appeals to syncretism of law and morality, conscious realization in practice of morality and special rules, expressing responsibility, justice, patriotism and recognition of the dignity each person. The attention to the fact that the update legal assistance as the legal and philosophical phenomenon is possible only if this anthropocentric concept.
Key words: existence, man, lawyer, legal work, society, government, legal assistance, legal philosophy.

Кількість посилань 6

УДК 347.73

М. Бліхар
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. екон. наук, доцент
кафедри конституційного та міжнародного права

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
СТАДІЙ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

© Бліхар М., 2016

Проаналізовано погляди науковців щодо поняття “бюджетний процес” та його змісту. На основі систематизації літературних джерел запропоновано авторське визначення бюджетного процесу як сукупності дій уповноважених органів держави та місцевого самоврядування, що здійснюються на підставі норм бюджетного законо¬дав¬ства щодо складання, розгляду, затвердження й виконання бюджетів, а також складан¬ня, розгляду і затвердження звіту про їх виконання. Окреслено стадії бюджетного процесу.
Ключові слова: бюджет, бюджетний процес, юридичний процес, стадії бюджетного процесу, бюджетні правовідносини.

М. Блихар

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТАДИЙ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Проанализированы взгляды ученых относительно понятия “бюджетный процесс” и его содержания. На основе систематизации литературных источников предложено авторское определение бюджетного процесса как совокупности действий уполномо¬ченных органов государства и местного самоуправления, которые осуществляются на основании норм бюджетного законодательства, относительно составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов, а также составления, рассмотрения и утверждения отчета об их выполнении. Определены стадии бюджетного процесса.
Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, юридический процесс, стадии бюджетного процесса, бюджетные правоотношения.

M. Blikhar

LEGAL DESCRIPTION HERD BUDGET PROCESS

The views of the scholars concerning the concept of “budgetary process” and its content. Based on the systematization of the literature suggested the author’s definition of the budget process as a set of actions of the authorized state bodies and local authorities, which are carried out on the basis of norms of the budget legislation, concerning the preparation, review, approval and execution of budgets, as well as the drafting, review and approval of reports on their performance. The stages of the budget process.
Key words: budget, budgeting, legal process stage of the budget process, budget relationship.

Література – 22

УДК 321.01:325.455

Я. Богів
Навчально-науковий іститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асист. кафедри цивільного права та процесу

КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ СТАТУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ПЕРВИННОЇ ОДИНИЦІ
У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

© Богів Я., 2016

Визначається статус територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування. Подано різні підходи до розуміння територіальної громади у вітчизняній науці. Досліджено способи та обсяги конституційного закріплення статусу територіальної громади на прикладі окремих держав – членів Європейського Союзу.
Ключові слова: конституція, місцеве самоврядування, територіальна громада, суб’єкти місцевого самоврядування, муніципальна влада.

Я. Богив

КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ СТАТУСА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН КАК ПЕРВИЧНОЙ ЕДИНИЦЫ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Определяется статус территориальной общины как первичного субъекта местного самоуправления. Представлены различные подходы к пониманию территориальной общины в отечественной науке. Исследованы способы и объемы конституционного закрепления статуса территориальной общины на примере отдельных государств–членов Европейского Союза.
Ключевые слова: конституция, местное самоуправление, территориальная община, субъекты местного самоуправления, муниципальные власти.

Y. Bohiv

CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE REGULATION
OF TERRITORIAL COMMUNITY STATUS AS THE PRIMARY UNIT
IN THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

The status of territorial community is determined as the primer subject of local self-government. Various approaches of comprehension of territorial community are presented in domestic science. The scope and modes of consolidation of territorial community constitutional statute are investigated using the example of separate countries which are the members of the European Union.
Key words: constitution, local self-government, territorial community, subjects of local self-government, municipal authority.

Література – 26

УДК 343.915

М. Бойсан
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асист. кафедри кримінального права і процесу

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ, ЩО ЗЛОВЖИВАЮТЬ НАРКОТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

© Бойсан М., 2016

Розглядаються підходи різних учених до розуміння сутності поняття “особистість злочинця”. Оскільки одним з необхідних елементів кримінології є особистість злочинця, то необхідно визначити поняття особистості неповнолітнього, що зловживає наркотичними засобами, з’ясувати її сутнісну сторону, зумовлену також і тим, що кримінологія вивчає не тільки тих, хто скоїв злочин, але і тих, чий спосіб життя, спілкування, погляди, орієнтації ще тільки свідчать про таку можливість. Подано власне визначення поняття особистості неповнолітнього – наркомана.
Проаналізовано підходи до кримінологічної характеристики особи злочинця, яким саме ознакам відповідають ці особи. Запропоновано такі ознаки кримінологічної характеристики неповнолітнього: соціально-демографічні; морально-психологічні; кримінально-правові, соціально-рольові.
Ключові слова: особистість злочинця, суб’єкт злочину, неповнолітній, соціально-демографічні ознаки, соціально-рольові, морально-психологічні ознаки, кримінально-правові ознаки.

М. Бойсан

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Рассматриваются подходы различных ученых к пониманию сущности понятия личность преступника, поскольку одним из необходимых элементов криминологии является личность преступника. Необходимость определения понятия личности наркомана-преступника, выяснения ее сущностной стороны обусловлена также и тем, что криминология изучает не только тех, кто совершил преступление, но и тех, чей образ жизни, общение, взгляды, ориентации еще только свидетельствуют о такой возможности. Дано собственное определение понятию личности несовершеннолетнего – наркомана.
Проанализированы подходы к криминологической характеристике личности преступника, каким именно признакам соответствуют данные лица. Предложены следующие признаки криминологической характеристики несовершеннолетнего: соци¬ально-демографические; морально-психологические; уголовно-правовые, социально-ролевые.
Ключевые слова: личность преступника, субъект преступления, несовершеннолет¬ний, социально-демографические признаки, социально-ролевые, морально-психологи¬ческие признаки, уголовно-правовые признаки.

M. Boysan

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE DRUG ABUSED JUVENILES

In the article the approaches of different scientists to understand the essence of the offender individual concept are handled as one of the required elements of criminology is the perpetrator. The demand of the drug abused delinquent notion determination and its essential aspects determination is also pre-conditioned by the fact that criminology studies not only the felons but also those whose way of life, communications, views and orientations are evidences of criminal inclination.
The proper definition to the personality of drug abused juvenile was given.
The approaches to the felon’s personality criminological characteristics which fits peculiar features of an aforementioned personality were analyzed.
The list of immanente features of the juvenile criminological characteristics are proposed: socio-demographical, morally-psychological; criminal, social.
Key words: offender, felon, delinquent, drug abused, juvenile,morally- psychological characteristics, criminal-law nature.

Література – 8

УДК 342.951:351.132.6

В. Бондаренко
Львівський державний університет внутрішніх справ,
канд. юрид. наук, доц.
кафедри іноземних мов

УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ НОРМ

© Бондаренко В., 2016

Розглянуто теоретичні підходи щодо визначення умов підвищення ефективності застосування норм адміністративного права у період адаптації національного законодавства до вимог Європейського Союзу. Проаналізовано критерії ефективності, об’єктивні чинники, які впливають на ефективність застосування правових норм, засобів і методів галузевого регулювання.
Ключові слова: адміністративно-правова норма, механізм правового регулювання, ефективність, юридичні засоби.

В. Бондаренко

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ

Рассмотрено теоретические подходы к определению условий повышения эффективности применения норм административного права в период адаптации национального законодательства к требованиям Европейского Союза. Проанали¬зировано критерии эффективности, объективные факторы, влияющие на эффектив¬ность применения правовых норм, средств и методов отраслевого регулирования.
Ключевые слова: административно-правовая норма, механизм правового регулирования, эффективность, правовые средства.

V. Bondarenko

CONDITIONS OF EFFICIENCY OF APPLYING
ADMINISTRATIVE AND LEGAL NORMS

The article deals with the theoretical approaches to the determination of the conditions of improving the efficiency of application of administrative and legal norms in the period of adaptation of national legislation to the requirements of the European Union. The efficiency criteria, objective factors influencing the efficiency of applying legal norms, means and methods of sectoral regulation are analyzed.
Key words: administrative and legal norm, mechanism of legal regulation, efficiency, legal means.

Кількість посилань 9

УДК 342.9:351.811.122(477)(043)

Н. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права
С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.
кафедри адміністративного та інформаційного права

ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

© Бортник Н., Єсімов С., 2016

Розглянуто теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Проаналізовано елементи складу адміністративного правопорушення – об’єкт і суб’єкт правопо¬рушення, об’єктивну та суб’єктивну сторони у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та шляхового господарства у контексті чинного законодавства, наукові погляди на проблему адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху з позиції теорії адміністративного та кримінального права.
Ключові слова: адміністративне правопорушення, безпека, дорожній рух, шляхове господарство, адміністративна відповідальність.

Н. Бортнык, С. Есимов

СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Рассмотрено теоретические аспекты административной ответственности за совершение правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Анализируются элементы состава административного правонарушения – объект и субъект правонарушения, объективная и субъективная сторона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и дорожного хозяйства в контексте действующего законодательства, а также научные взгляды на проблему административной ответственности за совершение правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с позиции теории административного и уголовного права.
Ключевые слова: административное правонарушение, безопасность, дорожное движение, дорожное хозяйство, административная ответственность.

N. Bortnyk, S.Yesimov

THE CONTENTS OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
FOR OFFENSES IN THE SPHERE OF ENSURING ROAD SAFETY

The article raised the theoretical aspects of administrative responsibility for offenses in the field of road safety. Analyzes the elements of an administrative offense – object and subject of the offense, the objective and the subjective aspect in the field of road safety and road services in the context of existing legislation. Analyzed scientific views on the issue of administrative responsibility for offenses in the area of road safety from the perspective of the theory of administrative and criminal law.
Key words: administrative offense, safety, traffic, road services, administrative responsibility.

Кількість посилань 14

УДК 347.922(477)

Я. Буряк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, асист.
кафедри цивільного права та процесу

ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ,
ПРЕДМЕТОМ ЯКОГО Є ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

© Буряк Я., 2016

Досліджено визнання недійсним у судовому порядку іпотечного договору, пред¬метом якого є нерухоме майно, а саме – пам’ятка архітектури місцевого значення. Досліджується, за яких умов можливо визнати такий іпотечний договір недій¬ним. Визначається, із якого моменту на об’єкт культурної спадщини та усі його складові елементи, що становлять предмет його охорони, поширюється правовий статус пам’ятки.
Ключові слова: іпотечний договір, іпотека, пам’ятка архітектури, іпотекодавець, іпотекодержатель.

Я. Буряк

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ИПОТЕЧНОГО
ДОГОВОРА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО
ЯВЛЯЕТСЯ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Исследовано признание недействительным в судебном порядке ипотечного договора, предметом которого является недвижимое имущество, а именно – памятник архитектуры местного значения.
Исследуется, при каких условиях возможно признание такого ипотечного договора недействительным. Определяется с какого момента на объект культурного наследия и все его составляющие элементы, составляющие предмет его охраны, распространяется правовой статус памятника.
Ключевые слова: ипотечный договор, ипотека, памятник архитектуры, ипотекодатель, ипотекодержатель.

Y. Buriak

ANNULMENT MORTGAGE CONTRACT,
WHICH IS THE SUBJECT MONUMENT
OF ARCHITECTURE OF LOCAL IMPORTANCE: ISSUES

The article investigates annulment of the court mortgage contract which is the subject real property, such as an architectural monument of local importance.
Investigate the circumstances possible recognition of the mortgage contract nediynym. Determined from what point on the object of cultural heritage, and all its constituent elements that are the subject of its protection extends legal status sights.
Key words: mortgage agreement, mortgage, listed building, the mortgagor, the mortgagee.

Література – 11

УДК 347.218.1:347.232

Т. Волинець
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.
кафедри цивільного права та процесу

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОЧИНИ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ НАБУТТЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

© Волинець Т., 2016

Досліджено цивільно-правові підстави для набуття права комунальної власності територіальною громадою.
Ключові слова: цивільні правочини, право комунальної власності, підстави для набуття права комунальної власності, територіальна громада.

Т. Волынец

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРАВА КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Исследовано гражданско-правовые основания для приобретения права комму¬нальной собственности территориальным обществом.
Ключевые слова: гражданские правове соглашения, право коммунальной соб¬ственности, основания для приобретения права коммунальной собственности, территориальное общество.

T. Volynets

CIVIL DEEDS AS THE GROUNDS FOR ACQUIRING COMMUNITY PROPERTY RIGHT BY A TERRITORIAL COMMUNITY

This article is dedicated to study of civil and legal grounds for acquiring community property right by a territorial community.
Key words: civil deeds, community property right, grounds for acquiring community property right, territorial community.

Література – 13

УДК 347.937:347.956 (347.957)

У. Воробель
Львівський державний університет внутрішніх справ,
ст. викл. кафедри цивільно-правових дисциплін

ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

© Воробель У., 2016

Досліджено правову природу права на відмову від апеляційної скарги у цивільному судочинстві. На прикладах із судової практики проілюстровані помилки, пов’язані із неправильним трактуванням правової природи цього інституту. Зроблено висновок, що право на відмову від апеляційної скарги потрібно трактувати як відмову апелянта, що вже реалізував своє право апеляційного оскарження судового рішення, від права продовжувати апеляційний розгляд справи у суді, що загалом веде до вичерпання права на апеляційне оскарження судового рішення, що призводить до втрати можливості повторного його звернення до суду із апеляційною скаргою на те саме судове рішення та з тих самих підстав.
Ключові слова: апеляційна скарга; відмова від апеляційної скарги; правова природа; апелянт; цивільне судочинство.

У. Воробель

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ

Исследовано правовую природу права на отказ от апелляционной жалобы в гражданском судопроизводстве. На примерах из судебной практики проиллюстриро¬ваны ошибки, связанные с неверной трактовкой правовой природы этого института. Сделан вывод, что отказ от апелляционной жалобы следует трактовать как отказ апеллянта от права продолжать апелляционное рассмотрение дела у суде, что в целом ведет к исчерпанию права на апелляционное обжалование судебного решения, которое приводит к потере возможности повторного обращения апеллянта в суд с той же апелляционной жалобой, на то же самое судебное решение, из тех же оснований.
Ключевые слова: апелляционная жалоба; отказ от апелляционной жалобы; правовая природа; апеллянт; гражданское судопроизводство.

U. Vorobel

LEGAL NATURE OF THE RIGHT TO REJECT
APPEAL IN THE CIVIL PROCEDURE OF UKRAINE

The legal nature of the right to reject the appeal in civil proceedings has been researched. Covered by the scientific literature opinions on the legal nature of this discretionary right of the appellant has been analyzed; moreover the errors related to the incorrect interpretation of the legal nature of the institution have been illustrated using the examples of legal literature. It has been concluded that the right to reject the appeal should be interpreted as a waiver of appellant, who had already realized his or her right to appeal the court decision, from the right to pursue appellate litigation, what generally leads to exhaustion of the right to appeal the judgment as one with the constitutional principles of administration of justice, which leads to loss of opportunity of the repeated application to the court with the same appeal to that same judgment and on the same grounds.
Key words: appeal; rejection of the appeal; legal nature; appellant; civil litigation.

Література – 9

УДК 340.15

Х. Габаковська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспір. кафедри теорії та філософії права

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РИМСЬКОГО ПРАВА
НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

© Габаковська Х., 2016

На основі аналізу основоположних цінностей римського права, що відображено і втілено у багатьох національних правових системах країн Західної Європи, розкрито характерні особливості формування відповідних концепцій цих систем. З’ясовано, що запозичення ідей та положень римського права здійснювалося через його основні принципи, а саме: космополітизм, мультикультуралізм, справедливість та індивідуалізм. Встановлено, що дух, ідея, принципи римського права позитивно вплинули на національно-правові системи.
Ключові слова: римське право, правова система, рецепція, космополітизм, мультикультуралізм, справедливість, індивідуалізм.

К. Габаковска

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РИМСКОГО
ПРАВА НА ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

На основе анализа основных ценностей римского права, которые получили отражение и воплощение во многих национальных правовых системах стран Западной Европы, раскрыто характерные особенности формирования соответствующих концепций этих систем. Выяснено, что заимствование идей и положений римского права осуществлялось через его основные принципы, а именно: космополитизм, мультикультурализм, справедливость и индивидуализм. Установлено, что дух, идея, принципы римского права положительно повлияли на национально-правовые системы.
Ключевые слова: римское право, правовая система, рецепция, космополитизм, мультикультурализм, справедливость, индивидуализм.

K. Habakovska

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE INFLUENCE
OF ROMAN LAW IN THE LEGAL SYSTEMS OF WESTERN EUROPE

Based on analysis of the fundamental values of Roman law that reflected and embodied in many national legal systems of Western Europe, reveals characteristics of the formation of the concepts of these systems. It was found that borrowing ideas and provisions of the Roman law was carried out through its basic principles, namely cosmopolitism, multiculturalism, fairness and individualism. Found that spirit, idea, principles of Roman law had a positive effect on the national legal system.
Key words: Roman law, the legal system, reception, cosmopolitism, the phenomenon of multiculture, justice and individualism.

Кількість посилань 14

УДК 340:12

Б. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
студент

ГЕНЕЗА ОСОБИСТОСТІ: ФУНДАМЕНТАЛЬНА
ПРОБЛЕМА БУТТЯ ІНДИВІДА

© Гарасимів Б., 2016

Проаналізовано ґенезу особистості на основі концептів середньовічної західно¬європейської філософської доктрини. Аргументовано доведено, що ґенеза особистості виступає фундаментальною проблемою буття індивіда. З’ясовано, що у середньовіччя особистість розуміли як набір певних якостей, які більшою чи меншою мірою характеризують типове в ній, причому так, що кожна з якостей має самостійне значення і не випливає з внутрішньої сутності особистості.
Ключові слова: людина, індивід, особистість, індивідуальність, буття, генеза, самодостатність, знання, поведінка.

Б. Гарасымив

ГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ ИНДИВИДА

В статье осуществлен анализ генезиса личности на основе концептов средневековой западноевропейской философской доктрины. Аргументировано доказано, что генезис личности выступает фундаментальной проблемой бытия индивида. Установлено, что в средневековье личность понимали как набор определенных качеств, которые в большей или меньшей степени характеризуют типичное в ней, причем таким образом, что каждое из качеств имеет самостоятельное значение и не вытекает из внутренней сущности личности.
Ключевые слова: человек, индивид, личность, индивидуальность, бытие, генезис, самодостаточность, знания, поведение.

B. Harasymiv

GENESIS OF PERSONALITY: FUNDAMENTAL PROBLEM
BEING INDIVIDUAL

The article analyzes the genesis of personality based on concepts of medieval Western philosophical doctrine. Argued proved that the genesis of personality serves the fundamental problem of being individual. It was found that in the Middle Ages identity is understood as a set of specific qualities that are more or less characterize typical in it and so that each of the properties has independent significance and is not derived from the inner nature of the individual.
Key words: person, individual, personality, individuality, life, genesis, self-sufficiency, knowledge and behavior.
Кількість посилань 8

УДК 340:12

Т. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
проф. кафедри теорії та філософії права

ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА
РЕФЛЕКСІЯ “ДІЯЛЬНІСТЬ” ТА “АКТИВНІСТЬ”

© Гарасимів Т., 2016

Досліджено поведінку людини як об’єкта філософсько-правової рефлексії “діяльність” та “активність”. Актуалізовано проблему досягнення мотивованої та ціннісно-орієнтованої людської поведінки, яка виступає своєрідною соціальною субстанцією процесів життєдіяльності людини в усіх сферах суспільного життя. Висвітлено поведінку насамперед як категорію соціальної філософії, що включає мету, засіб, результат і форму самого процесу діяльності.
Ключові слова: людина, особистість, суспільство, діяльність, активність, поведінка, суспільна життєдіяльність, мотиви, вчинки, дії.

Т. Гарасымив

ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ
РЕФЛЕКСИЯ “ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ” И “АКТИВНОСТЬ”

Исследовано поведение человека как объекта философско-правовой рефлексии “деятельность” и “активность”. Актуализировано проблему достижения целевого и ценностно-ориентированного человеческого поведения, которая выступает своеобразной социальной субстанцией процессов жизнедеятельности человека во всех сферах общественной жизни. Освещено поведение прежде всего как категорию социальной философии, включая цель, средство, результат и форму самого процесса деятельности.
Ключевые слова: человек, личность, общество, деятельность, активность, поведение, общественная жизнедеятельность, мотивы, поступки, действия.

T. Harasymiv

HUMAN BEHAVIOR, PHILOSOPHICAL AND LEGAL
REFLECTION “ACTIVITY” AND “ACTIVITY”

The article investigates human behavior as an object of philosophical and legal reflection “activity” and “activity”. Modified the problem motivated and achieve value-oriented human behavior, acting peculiar social processes substance of human life in all spheres of public life. Deals behavior primarily as a category of social philosophy, which includes objectives, means and results of the process of form.
Key words: people, person, society, work, activity, behavior, social livelihoods, motives, actions, action.
Кількість посилань 8

УДК 340:12

Т. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
проф. кафедри теорії та філософії права
Т. Іванишин
Міжрегіональне головне управління ДФС
у Львівській області,
перший заступник начальника
спеціалізованої державної податкової інспекції
по роботі з великими платниками

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ
КЛАСИЧНОГО РАЦІОНАЛІЗМУ

© Гарасимів Т., Іванишин Т., 2016

Досліджено проблему становлення особистості у філософії класичного раціона¬лізму. З’ясовано, що у процесі активної практичної діяльності людська особистість формується і проявляє себе у своїй праці як суб’єктивне буття i як таке усвідомлено творить своє ставлення до природи і до інших людей, налагоджує певні зв’язки та суспільні відносини, відповідає за свої дії. Натомість у процесі об’єктивної практики людини відбувається “гуманізація”, олюднення природи – перетворення її діяльністю людей і пристосування до їхніх потреб, а також процес прилаштування міжлюдських відносин до нових потреб, вироблених практикою.
Ключові слова: людина, особистість, раціоналізм, становлення, Абсолют, цінності, буття, діяльність, суспільство.

Т. Гарасымив, Т. Иванишин

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ
КЛАССИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА

Исследована проблема становления личности в философии классического рациона¬лизма. Установлено, что в процессе активной практической деятельности человеческая личность формируется и проявляет себя в своей работе как субъективное бытие и как такое осознанно творит свое отношение к природе и к другим людям, налаживает определенные связи и общественные отношения, отвечает за свои действия. Зато в процессе объективной практики человека происходит “гуманизация”, очеловечивание природы – превращение ее деятельностью людей и приспособление к их потребностям, а также процесс приспособления человеческих отношений к новым потребностям, выработанным практикой.
Ключевые слова: человек, личность, рационализм, становления, Абсолют, ценности, бытие, деятельность, общество.

T. Harasymiv, T. Ivanyshyn

FORMATIVE CLASSICAL RATIONALISM IN PHILOSOPHY

In the article the problem of personality in the philosophy of classical rationalism. It was found that in the active practice of human personality is formed and manifested in his work as a subjective being as such i consciously creates its relation to nature and to other people, establishing certain communications and public relations, responsible for their action. But in the process of objective human practice is "humanization" humanization of nature – the transformation of human activity and adapt to their needs, and Customization process of interpersonal relations to new needs generated by practice.
Key words: people, personality, rationalism, becoming, the Absolute, the values of life, work and society.

Кількість посилань 9

УДК 340:12

Т. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
проф. кафедри теорії та філософії права
Б. Базарник
начальник ДПІ
у Франківському районі м. Львова
ГУ ДФС у Львівській області

АНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА
У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ

© Гарасимів Т., Базарник Б., 2016

Досліджено антропологічну проблематику крізь призму філософсько-правового пізнання та практичного перетворення правової дійсності. Виявлено методологічні засади та головні джерела становлення антропологічного принципу в філософії права, з’ясовано особливості історичного розвитку філософсько-правових поглядів на антропологічний принцип як складову світоглядно-методологічних основ філософії права. Розкрито сутність антропологічного принципу в філософії права на основі аналізу предметної специфіки філософсько-правового знання.
Ключові слова: антропологія, індивід, людина, особистість, становлення, соціалізація, соціальна роль, соціальний статус, поведінка, суспільство.

Т. Гарасымив, Б. Базарнык

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ

Исследуется антропологическая проблематика сквозь призму философско-правового познания и практического преобразования правовой действительности. Выявлено методологические основы и главные источники становления антропологического принципа в философии права, выяснены особенности исторического развития философско-правовых взглядов на антропологический принцип как составляющую мировоззренчески-методологических основ философии права. Раскрыта сущность антропологического принципа в философии права на основе анализа предметной специфики философско-правового знания.
Ключевые слова: антропология, индивид, человек, личность, становление, социализация, социальная роль, социальный статус, поведение, общество.

T. Harasymiv, B. Bazarnyk

ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVE
IN THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL TRADITION

The article examines the anthropological perspective in the light of philosophical and legal knowledge and practical transformation of legal reality. Revealed methodological principles and main sources of formation of anthropological principle in the philosophy of law, elucidated the historical development of philosophical and legal views on the anthropological principle as part of the ideological and methodological foundations of philosophy of law. The essence of the anthropological principle in legal philosophy by analyzing the specific subject of philosophical and legal knowledge.
Key words: anthropology, individual, person, personality development, socialization, social role, social status, behavior and society.

Кількість посилань 18

УДК 340:12

Т. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти ІНПП,
проф. кафедри теорії та філософії права
М. Базарник
Львівський національний аграрний університет,
асист. кафедри права і підприємництва

МЕТОДОЛОГІЧНА ДИЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ “СОЦІАЛІЗАЦІЯ”
У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ

© Гарасимів Т., Базарник М., 2016

Здійснено соціально-філософський аналіз процесу правової соціалізації особистості та базових її категорій; систематизовано основні правові форми (адаптації, інтері¬оризації, акультурації), особливості впливу різних правосоціалізувальних чинників на індивіда, особистісні передумови соціалізації її в українському суспільстві у контексті глобалізаційних змін. Проаналізовано явище правової соціалізації як об’єктивного та закономірного процесу включення особистості у сферу соціально-правових відносин у ролі їх суб’єкта. На основі різних філософсько-правових концепцій, підходів та методологічного інструментарію висвітлено правову соціалізацію особистості в єдності її світоглядно-методологічних, інституціональних, соціально-антропологічних та ціннісно-смислових аспектів.
Ключові слова: соціалізація, концепція, суспільство, суспільні відносини, процес, становлення, особистість, індивід, соціальне середовище, соціальні інститути.

Т. Гарасымив, М. Базарнык

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ДИЛЕМА ДЕФИНИЦИИ
“СОЦИАЛИЗАЦИЯ” В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ КОНЦЕПЦИЯХ

Статья посвящена социально-философскому анализу процесса правовой социализации личности и базовых ее категорий; систематизации основных правовых форм (адаптации, интериоризации, аккультурации), особенностей влияния различных правосоциализующих факторов на индивида, личностных предпосылок социализации ее в украинском обществе в контексте глобализационных изменений. Проанали¬зированы явления правовой социализации как объективного и закономерного процесса включения личности в сферу социально-правовых отношений в качестве их субъекта. На основе существующих философско-правовых концепций, подходов и методо¬логического инструментария освещена правовая социализация личности в единстве ее мировоззренчески-методологических, институциональных, социально-антрополо¬гических и ценностно-смысловых аспектов.
Ключевые слова: социализация, концепция, общество, общественные отношения, процесс, становление, личность, индивид, социальная среда, социальные институты.

T. Harasymiv, М. Bazarnyk

METHODOLOGICAL DILEMMA DEFINITION OF “SOCIALIZATION” IN THE PHILOSOPHICAL-LEGAL CONCEPT

The article is devoted to the social and philosophical analysis of the legal process of socialization and its basic categories; systematization of basic legal forms (adaptation, internalization, acculturation) features pravosotsializuyuchyh influence of various factors on individual, personal prerequisites socialization of Ukrainian society in the context of globalization changes. Analyzed the phenomenon of legal socialization as an objective and natural process of inclusion of the individual in social and legal relations as their subject. Based on current philosophical and legal concepts, approaches and methodological tools of socialization covers legal personality in its unity ideological-methodological, institutional, social and anthropological value-semantic aspects.
Key words: socialization, concept, society, social relations, the process of becoming, identity, individual, social environment, social institutions.

Кількість посилань 12

УДК 340:12

Т. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти ІНПП,
проф. кафедри теорії та філософії права
Л. Ватаманюк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
інженер кафедри
адміністративного та інформаційного права

ФЕНОМЕН ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ НЕОТОМІЗМУ

© Гарасимів Т., Ватаманюк Л., 2016

Обґрунтовується актуальність дослідження феномену особистості в філософії неотомізму; феномен особистості визначається через категорії духовності, інди¬відуальності, автономії, самопізнання й самооцінки, самодіяльності, самовдоско¬налення, любові. Доведено, на основі філософських трактатів неотомізму, автономію особистості щодо створеного світу, щодо природи й суспільства, а не надприродного буття – Бога. Сутність цієї автономії полягає, власне кажучи, в тому, що “особистість звернена до Бога”, що “вона повинна віддатися йому цілком”.
Ключові слова: особистість, субстанція, природа, абсолют, буття, свідомість, неотомізм, автономія.

Т. Гарасымив, Л. Ватаманюк

ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ НЕОТОМИЗМА

Обосновывается актуальность исследования феномена личности в философии неотомизма; феномен личности определяется через категории духовности, индиви¬дуальности, автономии, самопознания и самооценки, самодеятельности, самосовер¬шенствования, любви. Доказано на основе философских трактатов неотомизма автономию личности относительно созданного мира, природы и общества, а не сверхъестественного бытия – Бога. Сущность этой автономии состоит, собственно говоря, в том, что “личность обращена к Богу”, что “она должна отдаться ему целиком”.
Ключевые слова: личность, субстанция, природа, абсолют, бытие, сознание, неотомизм, автономия.

T. Harasymiv, L. Vatamanyuk

PHENOMENON PERSONALITY
IN THE PHILOSOPHY OF NEO-THOMISM

The article substantiates the relevance of the study of the phenomenon of personality in the philosophy of neo Thomism; individual phenomenon determined by the category of spirituality, identity, autonomy, and self-esteem, initiative, self-improvement, love. It is proved on the basis of philosophical treatises on individual autonomy neo-Thomism created the world, and the nature of society, not a supernatural being – God. The essence of autonomy is, in fact, that “personality turned to God” that “she must surrender to him completely”.
Key words: personality, substance, nature, absolute, life, consciousness, neo-Thomism, autonomy.

Кількість посилань 10

УДК 340:12
Т. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
проф. кафедри теорії та філософії права
А. Вологіна
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
студентка ІІ курсу магістратури

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ШКОЛАХ

© Гарасимів Т., Вологіна А., 2016

Запропоновано концепцію людської особистості, побудовану на основних ідеях провідних філософсько-правих шкіл. Розглядається поняття “персоналізм” та характеристики його значення у сучасній філософії. Досліджено історичні основи та розвиток ідей персоналізму, а також проаналізовано провідні персоналістичні напрями з урахуванням особливостей філософських концепцій їхніх основних представників. Досліджено методи і найважливіші категорії, які використовує екзистенціалізм у витлумаченні проблеми людини та специфіки її існування. Проаналізовано науково-філософські дослідження проблеми феноменології у розвитку концеції особистості.
Ключові слова: людина, особистість, персоналізм, екзистенціалізм, трансцен¬денція, суб’єкт, духовність, феноменологія, антропологія.

Т. Гарасымив, А. Вологина

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ШКОЛАХ

Предложена концепция человеческой личности, построенная на основных идеях ведущих философско-правовых школ. Рассматривается понятие “персонализм” и характеристики его значения в современной философии. Исследованы исторические основы и развитие идей персонализма, а также проанализированы ведущие персоналистические направления с учетом особенностей философских концепций их основных представителей. Исследованы методы и важнейшие категории, которые использует экзистенциализм в толковании проблемы человека и специфики ее существования. Проанализированы научно-философские исследования проблемы феноменологии в развитии концеции личности.
Ключевые слова: человек, личность, персонализм, экзистенциализм, трансцен¬денция, субъект, духовность, феноменология, антропология.

T. Harasymiv, A. Volohina

CONCEPT HUMAN PERSONALITY IN THE PHILOSOPHICAL
AND LAW SCHOOL

In the article the concept of human personality built on the basic ideas of the leading right-wing philosophical schools. We consider the notion of "personalism" and the characteristics of its importance in contemporary philosophy. Researched historical basis and development of ideas of personalism and personalistic analyzes the major trends taking into account the characteristics of their basic philosophical concepts of representatives. The methods and the most important categories which uses existentialism in the interpretation of the rights and specificity of its existence. The analysis of scientific and philosophical study on the development of phenomenology concept personality.
Key words: people, person, personalism, existentialism, transcendence, subject, spirituality, phenomenology, anthropology.

Кількість посилань 10

УДК 340:12

Т. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти ІНПП,
проф. кафедри теорії та філософії права
Н. Мартинюк
помічник судді
Франківського суду м. Львова

КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДА У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ НОВОГО ЧАСУ

© Гарасимів Т., Мартинюк Н., 2016

Ппроаналізовано концепцію особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах Нового часу. Доведено, що реалізація сутності індивіда залежить від внутрішньої настанови на буття чи володіння, тому вона може бути продуктивною чи непродуктивною. Ґрунтовно проаналізовано вчення про свободу, оскільки воно у Новий час виступає основним базисом створення нового образу людини у філософсько-правовому просторі.
Ключові слова: індивід, людина, становлення, свобода, воля, поведінка, діяль¬ність, розвиток, істина.

Т. Гарасымив, Н. Мартынюк

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДА В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДАХ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Проанализирована концепция личностного становления индивида в философских правовых взглядах Нового времени. Доказано, что реализация сущности индивида зависит от внутренней установки на бытие или владение, поэтому она может быть продуктивной или непродуктивной. Основательно проанализировано учение о свободе, поскольку оно в Новое время выступает основным базисом создания нового образа человека в философско-правовом пространстве.
Ключевые слова: индивид, человек, становление, свобода, воля, поведение, деятельность, развитие, истина.

T. Harasymiv, N. Martyniuk

CONCEPT PERSONAL DEVELOPMENT OF INDIVIDUALS
IN THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL VIEWS OF MODERN TIMES

The article analyzes the concept of the personal development of the individual in philosophical and legal views of modern times. It is proved that the realization of the essence of the individual is depending on internal guidelines on the existence or ownership, so it can be productive or unproductive. Thoroughly analyzed the doctrine of freedom as it is in the New Time is the main basis of creating a new image of man in the philosophical and legal space.
Key words: individual, man, formation, freedom, liberty, behavior, activity, development, true.

Кількість посилань 11

УДК 340:12

Т. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права і психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
проф. кафедри теорії та філософії права
І. Матвійчук
відділ підготовки персоналу ЗхРУ
Держприкордонслужби України,
старший офіцер,
підполковник

ОСОБИСТІСНИЙ СВІТОГЛЯД:
ГУМАНІСТИЧНИЙ КОНЦЕПТУАЛІЗМ

© Гарасимів Т., Матвійчук І., 2016

Здійснено філософсько-правовий аналіз особистісного світогляду крізь призму гуманістичного концептуалізму, а відтак сформовано теоретико-методологічну основу означеної проблематики. З’ясовано, що наявність у цінностях когнітивного та емотивного компонентів та їх органічне поєднання створюють умови для світоглядної кореляції особистості, процесу, який з різною інтенсивністю та спрямованістю відбувається протягом усього людського життя. Доведено, що саме структурна неоднорідність культури стає резервом динамічних процесів, одним із механізмів стимуляції появи нового.
Ключові слова: світогляд, свобода, розвиток, особистість, справедливість, цінності, потреби, інтереси, поведінка.

Т. Гарасымив, И. Матвийчук

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ:
ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ

Осуществлен философско-правовой анализ личностного мировоззрения через призму гуманистического концептуализма, а затем сформулировано теоретико-методологическую основу указанной проблематики. Установлено, что наличие в ценностях когнитивного и эмотивного компонентов и их органическое сочетание создают условия для мировоззренческой корреляции личности, процесса, который с разной интенсивностью и направленностью происходит на протяжении всей человеческой жизни. Доказано, что именно структурная неоднородность культуры становится резервом динамических процессов, одним из механизмов стимуляции появления нового.
Ключевые слова: мировоззрение, свобода, развитие, личность, справедливость, ценности, потребности, интересы, поведение.

T. Harasymiv, I. Matviychuk

PERSONAL WORLDVIEW, HUMANISTIC CONCEPTUALISM

The article deals with the philosophical and legal analysis of personal philosophy through the prism of humanistic conceptualism and therefore formulated the theoretical and methodological basis of the abovementioned issues. It was found that the presence of cognitive and emotional values of the components and their organic combination creates conditions for ideological correlation identity, a process which with varying intensity and direction is for all human life. Proved that the structural heterogeneity of culture is dynamic processes reserve, one of the mechanisms to stimulate the emergence of new.
Key words: world, freedom, development, identity, justice, values, needs, interests and behavior.

Кількість посилань 8

УДК 347.156

С. Гасанзаде
Інститут філософії та права
Національної академії наук Азербайджана,
д-р філософїї в галузі права, доц.,
провідний науковий співробітник відділу
міжнародних відносин та міжнародного права

СОЦІАЛЬНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЖІНОК

© Гасанзаде С., 2016

Без повного і всебічного дослідження жінки як соціальної та біологічної істоти, яка є одним з найважливіших соціальних груп суспільства, точне визначення її правового статусу, виявлення становища в суспільстві є доволі складним і навіть проблемним питанням. Зазначимо, що, на жаль, незважаючи на наукові та теоретичні дослідження у сфері прав і свобод жінок, а також доволі повне, з визначенням місця в міжнародному праві та у національних правових системах для забезпечення і захисту цих прав, дефініцію поняття “жінка” ще не сформульовано. Сьогодні виникла гостра потреба детально роз’яснити всі аспекти цього поняття. У статті на основі дослідження різних сфер людської життєдіяльності, правової концепції, враховуючи визначення, розглянуто статус жінки і пов'язані з цим питання.
Ключові слова: жінка, права жінок, біологічні характеристики жінок, психологічні особливості жінок, жінка як соціальна істота, правовий статус жінки, сутність жінки.

С. Гасанзаде

СОЦИАЛЬНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЖЕНЩИН

Без полного и всестороннего исследования женщины как социального и биологического существа, которое является одним из наиболее важных социальных групп общества, точное определение его правового статуса, выявление положения в обществе, является довольно сложным и даже проблемным вопросом. Следует отметить, что, к сожалению, несмотря на научные, теоретические исследования в области прав и свобод женщин, а также достаточно полное и охватывающее выделение места в международном праве и национальных правовых системах для обеспечения и защиты этих прав, дефиниция понятия "женщина" так и не сформулирована. Сегодня возростает потребность дать подробное объяснения во всех смыслах этого понятия.
В статье на основе исследования различных сфер человеческой жизнедеятельности, правовой концепции, учитывая определение, расмотрены статус женщины и связанные с этим вопросы.
Ключевые слова: женщина, права женщин, биологические характеристики женщин, психологические особенности женщин, женщина как социальное существо, правовой статус женщины, сущность женщины.
S. Hasanzadeh

SOCIAL AND BIOLOGICAL BASIS
OF THE LEGAL STATUS OF WOMEN

To define the woman, as one of the important social group in the society, is very difficult matter without completed researches as social and biological being. Despite the fact that woman are on the focus by the system of the international laws, and most researchers, it has not been defined as much enough as the scientific community and all need to recognize the definition of notion of “woman”. At the modem age, it is necessary to define the woman as an important topic. In terms of this, the woman is defined as a legal concept on the based of different scientific source in this article. The status of woman is also determined by the author and some other matters investigated.
Key words: woman, the rights of woman, the biological features of woman, psychological features of woman, woman as a social being, the essence of woman.

Кількість посилань 8

УДК 343.125

М. Гузела
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.
кафедри кримінального права і процесу

ПРОБЛЕМА РОЗШУКУ ПІДОЗРЮВАНОГО У ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

© Гузела М., 2016

Досліджуються питання розшуку підозрюваного у кримінальному провадженні у контексті певних аспектів міжнародного співробітництва, регламентованих нормами міждержавних договорів та міжнародно-правових актів, визнаних Україною. Наво¬дяться визначення та види міжнародного співробітництва у сфері кримінального про¬вадження, а також наголошується, що міжнародний розшук підозрюваних, обвинувачу¬ваних у системі Інтерполу – це частина міжнародного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.
Визначено, що під час організації міжнародного розшуку каналами Інтерполу потрібно керуватися загальновизнаними засадами і нормами міжнародного права, міжна¬родними договорами України, Конституцією України, Кримінальним процесу¬альним кодексом України та законами України, Статутом Інтерполу, обов’язковими рішеннями Генеральної асамблеї Інтерполу, нормативними правовими актами Міністерства внутрішніх справ України.
Ключові слова: підозрюваний, розшук підозрюваного, кримінальне провадження, міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні.

М. Гузела

ПРОБЛЕМА РОЗЫСКА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ПРОЦЕССЕ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Исследуется вопрос розыска подозреваемого в уголовном процессе в контексте некоторых аспектов международного сотрудничества, регламентированных нормами межгосударственных договоров и международно-правовых актов, признанных Украи¬ной. Наводится определение и виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, а также отмечается, что международный розыск подозреваемых, обвиняемых в системе Интерпола – это часть международного сотрудничества госу¬дарств в борьбе с преступностью.
Определено, что при организации международного розыска по каналам Интерпола следует руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Украины, Конституцией Украины, Уголовным процессуальным кодексом Украины и законами Украины, Уставом Интерпола, обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Украины.
Ключевые слова: подозреваемый, розыск подозреваемого, уголовное производство, международное сотрудничество в уголовном процессе.

M. Нuzela

THE PROBLEM OF TRACING A SUSPECT
IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS:
SOME ASPECTS OF INTERNATIONAL COOPERATION

The article examines the question of the suspect wanted in criminal proceedings in the context of certain aspects of international cooperation, regulated by international treaties and international legal acts recognized by Ukraine. We give the definition and types of international cooperation in criminal proceedings, and noted that international arrest suspects accused in the Interpol system – is part of international cooperation among States in combating crime.
Determined that the organization of an international search by Interpol channels should be guided by universally recognized principles and norms of international law, international treaties of Ukraine, the Constitution of Ukraine, the Criminal Procedure Code of Ukraine and laws of Ukraine, the Charter Interpol binding decisions of the General Assembly of Interpol, normative legal acts of the Ministry of Affairs of Ukraine.
Key words: suspect, wanted suspect, criminal proceedings, international cooperation in criminal proceedings.

Література – 12

УДК 343.123.12: 343.46

Л. Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доц.,
професор кафедри кримінального права і процесу

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ГРУП
НЕГАТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ ТА ЇХ ЛІДЕРІВ
У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

© Гула Л., 2016

Розглянуто питання щодо виникнення груп негативного спрямування, які впливають на пенітенціарну злочинність. Окреслено джерела інформаційного забезпе¬чення підрозділів кримінально-виконавчих установ у виявленні груп засуджених. Охарактеризовано основні чинники, які вказують на групу негативного спрямування засуджених. Визначено оперативно-режимні заходи щодо виявлення груп негативного спрямування засуджених та їх лідерів.
Ключові слова: злочинні групи, групи засуджених, групи негативного спря-
мування, виявлення груп, ознаки груп засуджених, джерела інформації, засоби виявлення.

Л. Гула

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП
НЕГАТИВНОГО УСТРЕМЛЕНИЯ И ИХ ЛИДЕРОВ
В КРИМИНАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Рассмотрен вопрос относительно возникновения групп негативного устремления, которые влияют на пенитенциарную преступность. Очерчены источники информа¬ционного обеспечения подразделений криминально-исполнительных учреждений в вы¬явлении групп осужденных. Охарактеризованы основные факторы, которые указывают на группу негативного устремления осужденных. Определены оперативно-режимные мероприятия относительно выявления групп негативного устремления осужденных и их лидеров. Поиск групп негативного устремления и их членов в исправительных колониях осуществляется во время изучения причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, и других правонарушений и субъектов, которые могут воспользоваться этими обстоятельствами.
Ключевые слова: преступные группы, группы осужденных, группы негативного устремления, выявления групп, признаки групп осужденных, источники информации, средства выявления.

L. Hula

FEATURES OF EXPOSURE OF GROUPS
OF NEGATIVE ASPIRATION AND THEIR LEADERS
ARE IN CRIMINALLY-EXECUTIVE ESTABLISHMENTS

A question is considered in relation to the origin of groups of negative aspiration that influence on prison criminality. The sources of the informative providing of subdivisions of criminally-executive establishments are outlined in the exposure of groups convict. Basic factors are described that specify on the group of negative aspiration of convict. Operatively-regime measures are certain in relation to the exposure of groups of negative aspiration of convict and their leaders.
The search of groups of negative aspiration and their members in correctional colonies comes true during the study of reasons and terms that assist doing of crimes and other offences and subjects that can take advantage of these circumstances. However it should be noted that the exposure of persons apt to the commission of prison crime is mostly related to considerable difficulties. It is explained first of all by that the marked subjects aim less all to find out the criminogenic setting. Usually in a productive sphere and domestic situation they mask the illegal actions from other for creation about them ideas as about legal convict. It is thus needed to take into account reality of illegal intentions of criminal leaders.
Key words: criminal groups, groups of convict, groups of negative aspiration, exposure of groups, sign of groups convict, information, means of exposure generator.

Література – 9

Syndicate content