№ 845 (2016)

УДК 342.95.242.166.82

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц. кафедри адміністративного та інформаційного права

ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДОКАЗИ
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

© Єсімов С. С., 2016

Розглянуто питання використання електронних документів як доказів у справах про адміністративні правопорушення. Висвітлено способи отримання і легалізації електронних доказів у сфері антимонопольного законодавства. Здійснено порівняння правових підстав для використання електронного листування як доказу в цивільному та господарському процесах і провадженні у справах про адміністративні правопорушення.
Ключові слова: адміністративне правопорушення, доведення, докази, електронний документ, електронний підпис.

С. С. Есимов

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Рассматриваются вопросы использования электронных документов в качестве доказательств по делам об административных правонарушениях, способы получения и легализации электронных доказательств в сфере антимонопольного законодательства. Осуществлено сравнение правовых оснований для использования электронной переписки в качестве доказательства в гражданском и хозяйственном процессах и производстве по делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: административное правонарушение, доказывание, доказа-тельства, электронный документ, электронная подпись.

S. S. Yesimov

ELECTRONIC DOCUMENTS AS EVIDENCE
IN CASES ON ADMINISTRATIVE OFFENCES

The article deals with the use of electronic documents as evidence in cases of administrative offenсes. Highlights how to obtain and legalize electronic evidence in antitrust law. A comparison of the legal basis for the use of e-mails as evidence in civil and commercial processes and proceedings in cases of administrative offenсes.
Key words: administrative offenсe, proof, evidence, electronic document, electronic signature.

Література – 11

УДК 342.9.006.1

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри адміністративного та інформаційного права

В. З. Дитюк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
викл. кафедри адміністративного та інформаційного права

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ

© Єсімов С. С., Дитюк В. З., 2016

Розглянуто проблеми адміністративно-правового регулювання стандартизації – важливого напряму підвищення обороноздатності країни. З позиції адміністративного та інформаційного права висвітлено теоретичні аспекти адаптації національного законо¬давства щодо стандартизації в умовах асоціації України та Європейського Союзу.
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, інформаційна безпека, Європейський Союз, обороноздатність, стандартизація.

С. С. Есимов, В. З. Дытюк

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ

Рассмотрено проблемы административно-правового регулирования стандарти-зации, важного направления повышения обороноспособности страны. С позиции административного и информационного права рассматриваются теоретические аспекты адаптации национального законодательства по стандартизации в условиях ассоциации Украины и Европейского Союза.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, информационная безопасность, Европейский Союз, обороноспособность, стандартизация.

S. S. Yesimov, V. Z. Dutuyk

ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF STANDARDIZATION –
IS AN IMPORTANT DIRECTION OF IMPROVING
THE DEFENSE OF UKRAINE

The article deals with the problem of administrative and legal regulation of standardization, an important direction of increasing the country's defense. From the standpoint of administrative and information law deals with theoretical aspects of adaptation of national legislation on standardization in the conditions of association of Ukraine and the European Union.
Key words: administrative and legal regulation, information security, the European Union's, defense capability, standardization.

Література – 14

УДК 340.115
Н. В. Агафонова
Голова підкомітету з питань конституційного законодавства
та конституційного судочинства Комітету Верховної Ради України
з питань правової політики та правосуддя,
народний депутат України
ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ
© Агафонова Н. В., 2016
Розглянуто питання методології дослідження феномену конституційної реформи. Проаналізовано можливості використання діалектичного, аксіологічного і діяльнісного підходів у дослідженні конституційної реформи. Акцентовано на важливості викорис¬тання історичного (історико-правового) методу та цінності системного, структурно-функціонального, юридико-догматичного, порівняльно-правового методів пізнання конституційної реформи. Доведено раціональність використання комплексного підходу до вивчення феномену конституційної реформи.
Ключові слова: конституція, конституційна реформа, методологія, методологія науки конституційного права, методологія дослідження конституційної реформи.
Н. В. Агафонова
ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ
В статье рассмотрены вопросы методологии исследования феномена конституцио¬нной реформы. Проанализированы возможности использования диалектического, аксиологического и деятельностного подходов в исследовании конституционной реформы. Акцентировано на важности использования исторического (историко-правового) метода и ценности системного, структурно-функционального, юридико-догматического, сравнительно-правового методов познания конституционной реформы. Доказано рациональность использования комплексного подхода к изучению феномена конституционной реформы.
Ключевые слова: конституция, конституционная реформа, методология, мето-дология науки конституционного права, методология исследования конституционной реформы.
N. V. Agafonova
THE QUESTION OF RESEARCH METHODOLOGY PHENOMENON CONSTITUTIONAL REFORM
The questions of research methodology phenomenon constitutional reform. The possibilities of use of dialectic, axiological and activity approaches in the study of constitutional reform. The attention to the importance of using historical (historical and legal) method and the value of systematic, structural and functional, legal-dogmatic, comparative legal methods of knowledge of constitutional reform. We prove the rationality of the use of an integrated approach to the study of the phenomenon of constitutional reform.
Key words: constitution, constitutional reform, methodology, methodology of science of constitutional law, research methodology constitutional reform.

Література – 14.

УДК 369.041+369.042+314.87
М. В. Андрияшко
Барановичский государственный университет,
канд. юрид. наук,
доц., заведующий кафедрой государственного управления
и уголовно-правовых дисциплин
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПО ПЕНСИОННОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
© Андрияшко М. В., 2016
В статье приводится обзор основных причин депопуляции в Республике Беларусь. Анализ данных Национального статистического комитета страны позволил сделать вывод о невостребованности у граждан предложения о повышении размера трудовой пенсии при условии продолжения осуществления трудовой деятельности без получения пенсии после получения права на нее. Внесен ряд обоснованных предложений, на¬правленных на совершенствование законодательства в сфере обязательного госу¬дарственного социального страхования для работающих пенсионеров.
Ключевые слова: демографическая безопасность, пенсионный возраст, трудовые и социальные пенсии.
М. В. Андріяшко
ОБОВ’ЯЗКОВІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ
З ПЕНСІЙНОГО І СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ
Розглянуто основні причини депопуляції в Республіці Білорусь. Аналіз даних Національного статистичного комітету країни дав змогу зробити висновок щодо відсутності підтримки громадянами пропозиції про підвищення розміру трудової пенсії за умови продовження трудової діяльності без отримання пенсії після отримання права на неї. Внесено низку обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавства у сфері обов’язкового державного соціального страхування для пенсіо¬нерів, які працюють.
Ключові слова: демографічна безпека, пенсійний вік, трудові і соціальні пенсії.
M. V. Andryiashka
REQUIRED PREMIUMS ON PENSION
AND SOCIAL INSURANCE FOR WORKING
PENSIONERS
The article provides an overview of the major causes of depopulation in the Republic of Belarus. Analysis of the data of the National Statistical Committee led to the conclusion about the absence of demand from citizens on proposals to increase the size of the retirement pensionunder condition of continuation the work without receiving a pension after obtaining the rights to it. Introduced a number of reasonable proposals to improve legislation on compulsory state social insurance for working pensioners.
Key words: demographic safety, retirement age, labour and social pensions.

Література – 17.

УДК 347.61
І. В. Апопій
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри цивільного права та процесу
ЗАХОДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СІМЕЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
© Апопій І. В., 2016
Розглянуто класифікацію заходів відповідальності у сімейному праві. Порушено дискусійне питання правової природи відповідальності за порушення сімейних прав та обов’язків.
Ключові слова: сімейне право, відповідальність, заходи відповідальності, проти¬равна винна поведінка.
И. В. Апопий
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ
В статье рассматривается классификация мер ответственности в семейном праве. Поднимается дискуссионный вопрос правовой природы ответственности за нарушение семейных прав и обязанностей.
Ключевые слова: семейное право, ответственность, меры ответственности, противоправное виновное поведение.
І. V. Apopii
ACTIVITIES OF LIABILITY IN UKRAINIAN FAMILY LOW
The article examined the classification of measures of responsibility in family law. Rising debatable issue of the legal nature of responsibility for violations of family rights and responsibilities.
Key words: family low, liability, accountability measures, blame illegal behavior.

Література – 9.

УДК [347.73 : 336.22] (477)

О. І. Баїк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асист. кафедри цивільного права та процесу

ПРО СИСТЕМНІСТЬ ПРИНЦИПІВ
У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

© Баїк О. І., 2016

Проаналізовано принципи права. Розглянуто наукові підходи щодо розуміння принципів податкового права. Запропоновано авторську класифікацію принципів у подат¬ко¬вому праві. Визначено їх поняття та значення для національного податкового права.
Ключові слова: податкове право, принципи права, принципи податкового права, принципи оподаткування, принципи податкового законодавства.

О. И. Баик

О СИСТЕМНОСТИ ПРИНЦИПОВ
В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ

Анализируются принципы права. Рассматриваются научные подходы к понима¬нию принципов налогового права. Предлагается авторская классификация принципов в нало¬говом праве. Определяется их понятие и значение для национального налогового права.
Ключевые слова: налоговое право, принципы права, принципы налогового права, принципы налогообложения, принципы налогового законодательства.

О. І. Bayik

ABOUT THE SYSTEM PRINCIPLES OF TAX LAW UKRAINE

This article by analyzing the principles of law. Considered scientific approaches to understanding the principles of tax law. The author proposed classification principles of tax law. Determining their concepts and importance to national tax law.
Key words: tax law, principles of law, principles of tax law, principles of taxation, principles of tax legislation.

Література – 24

УДК: 340.1
О. О. Барабаш
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асист. кафедри адміністративного та інформаційного права
МАРГІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА:
ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
© Барабаш О. О., 2016
Наведено та проаналізовано поняття “маргінальної поведінки” та “маргі-нальності”. Визначено суб’єктів маргінальної поведінки, названо та охарактеризовано причини зазначеної поведінки.
Ключові слова: поведінка, маргінальність, маргінальна особистість, маргінальна поведінка, причини маргінальної поведінки.
О. О. Барабаш
МАРГИНАЛЬНАЯ ПОВЕДЕНИЕ:
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В статье приведены и проанализированы понятия “маргинальново поведения” и “маргинальности”. Определены субъекты маргинальново поведения, назван и охарак¬теризованы причины указаново поведения.
Ключевые слова: поведение, маргинальность, маргинальная личность, марги-нальное поведение, причины маргинальново поведения.
A. A. Barabash
THE MARGINAL BEHAVIOR:
GENERAL THEORETICAL CHARACTERIZATION
The article describes and analyzes the concept of “marginal conduct” and “margina-lized”. Determined of marginal behavior named and described the causes of that behavior.
Key words: behavior, marginality, identity marginal, marginal behavior causes marginal behavior.

Література – 9.

УДК 342.951:331.556.46

Н. В. Бльок
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права

ПРО МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ В УКРАЇНІ

© Бльок Н. В., 2016

Розглянуто сутність поняття «міграційна політика». Зазначено, що удосконалення міграційної політики України повинно здійснюватися на основі комплексного підходу. Сформульовано головні функції сучасної міграційної політики в Україні.
Ключові слова: трудова міграція, міграційна політика, функції міграції, принципи міграції.

Н. В. Блёк

ОБ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В УКРАИНЕ

Рассмотрена сущность понятия «миграционная политика». Отмечено, что совершенствование миграционной политики Украины должно происходить на основе комплексного подхода. Сформулированы главные функции современной миграционной политики в Украине.
Ключевые слова: трудовая миграция, миграционная политика, функции мигра¬ции, принципы миграции.

N. V. Blok

ABOUT MIGRATION POLICY IN UKRAINE

The article essence of «the migration policy» concept was considered. It is stated that improvement of the migration policy of Ukraine should be based on an integrated approach. Basic functions of modern migration policy were formulated in Ukraine.
Key words: labor migration, migration policy, migration functions, migration principles.

Література – 13

УДК 340.12
Н. М. Богуцька
Львівський державний університету внутрішніх справ,
аспірант
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІННИХ ПОНЯТЬ ЗАКОНУ
© Богуцька Н. М., 2016
Розглянуто відмінності між формально визначеними та оціночними поняттями, проведено комплексний аналіз властивостей, якими характеризуються ці поняття, подано авторське визначення оціночного поняття.
Ключові слова: оціночне поняття, формально визначене поняття, конкретизація.
Н. М. Богуцкая
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНОЧНИХ ПОНЯТИЙ ЗАКОНА
Рассматриваются различия между формально опредиленными и оценочными понятиями, проведен комплекниый анализ свойств, характеризующих эти понятия, дано авторское оприделение оценочного понятия.
Ключевые слова: оценочное понятие, формально определенное понятие, конк-ретизация.
N. М. Bogutska
ESTIMATED METHODOLOGY CONCEPTS OF LAW
The article considers the relations between formally determined and valuating concepts, analyses the characteristics of these concepts, gives the definition of the valuating concept.
Key words: valuating concept, formally determined concept,conceretion.

Література – 25.

УДК 342.629. 763.36

Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права

С. С. Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри адміністративного та інформаційного права

РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РОЗВИТКУ
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ЩОДО АСОЦІАЦІЇ
З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ

© Бортник Н. П., Єсімов С. С., 2016

Розглянуто теоретичні аспекти адміністративно-правового регулювання у транс¬портній сфері автомобільних доріг у контексті адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу. Проаналізовано вплив адміністративно-правового регулювання на розвиток транспортної інфраструктури західного регіону України, можливість запровадження кластерного методу розвитку, досвід європейських країн у зазначеній сфері.
Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, транспортна інфраструк¬тура, Європейський Союз, транспортний кластер.

Н. П. Бортник, С. С. Есимов

РОЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ
ОТНОСИТЕЛЬНО АССОЦИАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Рассматриваются теоретические аспекты административно-правового регулирова¬ния в транспортной сфере автомобильных дорог в контексте адаптации национального транспортного законодательства к требованиям Европейского Союза. Проанализи¬ровано влияние административно-правового регулирования на развитие транспортной инфраструктуры западного региона Украины, возможность введения кластерного метода развития, опыт европейских стран в указанной сфере.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, транспортная инфра¬структура, Европейский Союз, транспортный кластер.

N. P. Bortnyk, S. S. Yesimov

THE ROLE OF LEGAL REGULATION IN THE DEVELOPMENT
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE
ON ASSOCIATION WITH THE EUROPEAN UNION
ON THE EXAMPLE OF THE WESTERN REGION

In the article the theoretical aspects of administrative and legal regulation in the sphere of transport roads in terms of adaptation of national transport legislation with European Union requirements. Analyzed the impact of administrative regulation on the development of transport infrastructure of the Western region of Ukraine, establishing a method of cluster development, the European experience in this area.
Key words: administrative legal regulation, transport infrastructure, European Union transport cluster.

Література – 9

Н. П. Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права,
д-р юрид. наук, проф.

Л. В. Білінська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
здобувач кафедри адміністративного та інформаційного права

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

© Бортник Н. П., Білінська Л. В., 2016

Проаналізовано заходи адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, яка є не просто соціальним, але й психологічним та моральним явищем, адже вона не існує відокремлено від людей – їхньої поведінки, діяльності.
Ключові слова: адміністративна відповідальність, корупція, корупційне право-порушення, службові обов’язки.

Н. П. Бортник, Л. В. Білінська

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья посвящена анализу мер административной ответственности за право-нарушения, связанные с коррупцией, которая является не просто социальным, но и психологическим и моральным явлением, ведь она не существует отдельно от людей – их поведения, деятельности.
Ключевые слова: административная ответственность, коррупция, коррупционное правонарушение, служебные обязанности.

N. P. Bortnyk, L. V. Bilinska

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
FOR OFFENCES RELATED TO CORRUPTION

The paper analyzes measures of administrative responsibility for offenсes related to corruption, which is not just a social but also psychological and moral phenomenon, because it does not exist in isolation from the people – they conduct business.
Key words: administrative responsibility, corruption, corruption offenсes duties.

Література – 12

УДК 342.922: 347.132.144

С. С. Василів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
ст. викл. кафедри цивільного права та процесу

СУБ’ЄКТИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

© Василів С. С., 2016

Розглянуто систему суб’єктів, що уповноважені розглядати справи про адмініст¬ративні правопорушення. На основі аналізу чинного законодавства про адмініст¬ративні правопорушення автор визначає поняття суб’єктів, що уповноважені розгля¬дати справи про адміністративні правопорушення, та виокремлює їхні особливості. Запропоновано основні шляхи оптимізації, реформування системи суб’єктів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
Ключові слова: підвідомчість справ про адміністративні правопорушення, суб’єкти, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

С. С. Васылив

СУБЪЕКТЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ:
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

Рассматривается система субъектов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. На основе анализа действующего законо-дательства об административных правонарушениях автор определяет понятие субъек¬тов, уполно¬моченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и выделяет их особенности. Предложены основные пути оптимизации, реформирования системы субъек¬тов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
Ключевые слова: подведомственность дел об административных правонару-шениях, субъекты, уполномоченные рассматривать дела об административных право¬нарушениях.

S. S. Vasyliv

SUBJEСT AUTHORIZED TO CONSIDER CASES
ON ADMINISTRATIVE OFFENСES: CONCEPT AND TYPES

In the article the system of entities authorized to consider cases on administrative offenсes. Based on the analysis of the current legislation on administrative offenсes author defines the notion of entities authorized to consider cases on administrative offenсes and singled out their features. The author proposed main ways of optimizing, reforming the entities authorized to consider cases on administrative offenсes.
Key words: jurisdiction of cases on administrative offenсes, subjeсts authorized to consider cases on administrative offenсes.

Література – 12

УДК 347.218.1:347.232](477)
Т. В. Волинець
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедри цивільного права та процесу
НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА БЕЗХАЗЯЙНУ РІЧ
ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
© Волинець Т. В., 2016
Досліджено питання набуття права власності на безхазяйну річ як підстава виникнення права комунальної власності територіальної громади. Характерним у цьому контексті є механізм набуття права власності територіальними громадами – влас¬никами.
Ключові слова: безхазяйна річ, територіальна громада, право комунальної власності.
Т. В. Волынець
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА БЕСХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЕЩЬ КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ
Статья посвящена исследованию вопроса приобретения права собственности на бесхозную вещь как основание возникновения права коммунальной собственности территориальной общины. Характерным в данном контексте является механизм приобретения права собственности территориальными громадами – владельцами.
Ключевые слова: бесхозная вещь, территориальная община, право коммунальной собственности.
T. V. Volynets
THE ACQUISITION OF TITLE TO OWNERLESS THING AS THE BASIS OF COMMUNAL PROPERTY OF TERRITORIAL COMMUNITIES
The article is devoted to the question of acquisition of ownership of ownerless thing as the basis of communal property of territorial community. Characteristic in this context is the mechanism of acquisition of ownership of territorial communities of owners.
Key words: orphan thing, territorial community the right to communal property.

Література – 10.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
проф. кафедри теорії та філософії права
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ “ОСОБИСТІСТЬ”:
ДЕЯКІ ДЕФІНІТИВНІ ПІДХОДИ
© Гарасимів Т. З., 2016
З позицій різних філософських шкіл проаналізовано філософсько-правову категорію “особистість”, визначено основні дефінітивні підходи до означеної пробле¬матики та висвітлено їхній основний зміст. Автор детально розглянув визначальні три аспекти людського існування: матерію, соціальний зв’язок і людську особистість й доведено, що погляди більшості філософів щодо цього питання збігаються. Також обґрунтовано, що упродовж активної практичної діяльності людська особистість формується і виявляє себе у праці як суб’єктивне буття i як таке усвідомлено творить своє ставлення до природи та інших людей, налагоджує певні зв’язки та суспільні відносини, відповідає за свої дії.
Ключові слова: особистість, філософія права, дефінітивний підхід, категорія, людина, антропологія, неотомізм.
Т. З. Гарасымив
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ “ЛИЧНОСТЬ”: НЕКОТОРЫЕ ДЕФИНИТИВНИ ПОДХОДЫ
В статье с позиций различных философских школ анализируется философско-правовая категория “личность”, определены основные дефинитивного подходы к обозначенной проблематике и освещены их основное содержание. Автором подробно рассмотрены определяющие три аспекта человеческого существования: материю, социальная связь и человеческую личность и доказано, что взгляды большинства философов по этому вопросу совпадают. Также обосновано, что в процессе активной практической деятельности человеческая личность формируется и проявляется в работе как субъективное бытие i как такое осознанно творит свое отношение к природе и другим людям, налаживает определенные связи и общественные отношения, отвечает за свои действия.
Ключевые слова: личность, философия права, дефинитивный подход, категория, человек, антропология, неотомизм.
T. Z. Harasymiv
PHILOSOPHICAL AND LEGAL CATEGORY OF “PERSONALITY”: SOME APPROACHES DEFINITIVE
The article of the positions of the various schools of philosophy examines the philosophical and legal category of "personality", the main approaches to the definitive abovementioned issues and highlights their main content. The author deals with defining in detail three aspects of human existence: matter, social cohesion and human personality and proved that the views of most philosophers on this issue coincide. Also proved that in the active practice of human personality is formed and finds himself in his work as a subjective being as i realized a creative attitude to nature and other people, maintains some ties and social relations, is responsible for their actions.
Key words: personality, philosophy of law, definitive approach, category, person, anthropology, neo-Thomism.

Література – 18.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук,
проф. кафедри теорії та філософії права
Т. І. Іванишин
перший заступник начальника
спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками
міжрегіонального головного управління ДФС у Львівській області
СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ:
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ОГЛЯД
© Гарасимів Т. З, Іванишин Т. І., 2016
Досліджено становлення особистості в історико-філософському контексті, розгля¬нуто еволюцію становлення і розвитку соціоприродних та правових детермінант формування людини як особистості. Проаналізовано феномен людини та особистості як об’єкта рефлексії філософсько-правової та історико-філософської наукової думки.
Ключові слова: індивід, особистість, становлення, процес, історико-філософський огляд, свобода, суспільство.
Т. З. Гарасымив, Т. И. Иванышын

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ:
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ОБЗОР
В статье исследован процесс становления личности в историко-философском контексте, рассмотрена эволюция становления и развития социоприродных и правовых детерминант формирования человека как личности. Проанализированы феномен человека и личности как объекта рефлексии философско-правовой и историко-философской научной мысли.
Ключевые слова: индивид, личность, становление, процесс, историко-фило-софский обзор, свобода, общество.
T. Z. Harasymiv, T. I. Ivanyshyn
FORMETIVE, HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL REVIEW
In the article the process of identity formation in historical and philosophical context, the evolution of establishment and development of socio-natural and legal determinant of human beings. Analyzed the phenomenon of individual rights and as an object of reflection philosophical and legal, historical and philosophical science.
Key words: individual, personality, development, process, historical and philosophical overview, liberty and society.

Література – 10.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук,
проф. кафедри теорії та філософії права
Б. І. Базарник
начальник ДПІ
у Франківському районі м. Львова
ГУ ДФС у Львівській області
АНТРОПОЛОГІЯ ФЕНОМЕНУ ОСОБИСТОСТІ
© Гарасимів Т. З., Базарник Б. І., 2016
Проаналізовано філософські засади персоналістичної концепції Еманюеля Муньє та визначено її вплив на філософські течії ХХ ст. Досліджено екзистенціальні фі¬лософські принципи та найважливіші категорії, які використовує екзистенціалізм у витлумаченні проблеми людини та специфіки її існування. Розглянуто концептуальний зміст феноменології через аналіз поняття “Я”, висвітлено головні антропологічні виміри філософії у контексті філософеми Макса Шелера. Запропоновано авторську інтерпретацію філософських поглядів на феномен особистості, окреслено їх значущість у сучасній філософській традиції.
Ключові слова: антропологія, особистість, персоналізм, свідомість, творчість, екзистенціалізм, феноменологія.
Т. З. Гарасымив, Б. И. Базарнык
АНТРОПОЛОГИЯ ФЕНОМЕНУ ЛИЧНОСТИ
Проанализированы философские основы персоналистической концепции Эманюэля Мунье и определены ее влияние на философские течения ХХ в. Исследованы экзистенциальные философские принципы и важнейшие категории, используемых экзистенциализм в толковании проблемы человека и специфики ее существования. Рассмотрены концептуальное содержание феноменологии через анализ понятия “Я”, освещены главные антропологические измерения философии в контексте философемы Макса Шелера. Предложена авторская интерпретация философских взглядов на феномен личности, определены их значимость в современной философской традиции.
Ключевые слова: антропология, личность, персонализм, сознание, творчество, экзистенциализм, феноменология.
T. Z. Harasymiv, B. I. Bazarnyk
ANTHROPOLOGY PHENOMENON OF PERSONALITY
Analyzes the philosophical principles of Emmanuel Mounier personalist concept and identifies its impact on the philosophical currents of the twentieth century. Studied existential philosophical principles and major categories that uses existentialism in the interpretation of the rights and specificity of its existence. Conceptual phenomenology content through the analysis of the concept of "I", highlights the main dimensions of anthropological philosophy in the context filosofemy Max Scheler. An interpretation of the author's philosophical views on the phenomenon of personality, outlined their importance in modern philosophical tradition.
Key words: anthropology, person, personalism, consciousness, creativity, existentialism, phenomenology.

Література – 10.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук,
проф. кафедри теорії та філософії права
М. В. Базарник
Львівський національний аграрний університет,
асист. кафедри права і підприємництва
ПОВЕДІНКА ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ:
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ОСОБИСТОСТІ
© Гарасимів Т. З., Базарник М. В., 2016
Детально проаналізовано проблему поведінки особистості в соціально-правовому дискурсі, охарактеризовано ціннісні орієнтації діяльності людини як філософсько-правову категорію. Досліджено поведінку як комплекс дій і вчинків, вияви та форма діяльності, яка насамперед є категорією соціальної філософії і охоплює мету, засіб, результат і форму самого процесу діяльності. Сформульовано концептуальні положення та висновки щодо феномена діяльності особистості як підґрунтя сучасної правової антропології.
Ключові слова: поведінка, діяльність, людина, особистість, методологія, принцип, підхід.

Т.З. Гарасымив, М. В. Базарник
ПОВЕДЕНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В статье подробно проанализирована проблема поведения личности в социально-правовом дискурсе, охарактеризованы ценностные ориентации деятельности человека как философско-правовую категорию. Исследовано поведение как комплекс действий и поступков, проявления и форма деятельности, в первую очередь является категорией социальной философии и охватывает цель, средство, результат и форму самого процесса деятельности. Сформульовавно концептуальные положения и выводы относительно феномена деятельности личности как основа современной правовой антропологии.
Ключевые слова: поведение, деятельность, человек, личность, методология, принцип, подход.
T. Z. Harasymiv, М. V. Bazarnyk
BEHAVIOR AS ACTIVITY:
SOCIAL-LEGAL DIMENSION OF PERSONALITY
The article detailed analysis of the problem of individual behavior in social and legal discourse, describes the value orientation of man as a philosophical and legal category. The behavior of a set of actions and deeds, expressions and forms of activity that are primarily categories of social philosophy and covers the objectives, means and results of the process of form. Sformulovavno conceptual positions and conclusions about the phenomenon of the individual as the foundation of modern legal anthropology.
Key words: behavior, activity, person, personality, methodology, principle, approach.

Література – 10.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук,
проф. кафедри теорії та філософії права
І. Л. Матвійчук
Держприкордонслужба України,
підполковник, старший офіцер відділу підготовки персоналу ЗхРУ
ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВА
© Гарасимів Т. З., Матвійчук І. Л., 2016
Розкрито положення основних філософсько-правових теорій, спрямованих на пояснення сенсу й сутності права та правопорядку. Показано спільне й відмінне у різноманітних теоретико-методологічних підходах, звернуто увагу на необхідності на сучасному етапі розвитку філософії права побудови інтегративної концепції, котра об’єднувала б позитивні напрацювання існуючих теорій.
Ключові слова: право, правознавство, юриспруденція, концепція, філософема, закон, держава, людина.
Т. З. Гарасымив, И. Л. Матвийчук
ФИЛОСОФСКА КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА
В статье раскрыты положения основных философско-правовых теорий, направленных на объяснение смысла и сущности права и правопорядка. Показано общее и отличное в различных теоретико-методологических подходах, отмечена необходимость на современном этапе развития философии права построения интегративной концепции, которая обєднувала бы положительные наработки сущест¬вующих теорий.
Ключевые слова: право, правоведение, юриспруденция, концепция, философема, закон, государство, человек.
T. Z. Harasymiv, I. L. Matviychuk
PHILOSOPHICAL CONCEPT OF LAW
In the article provisions of the main philosophical and legal theories aimed at explaining the meaning and essence of law and order. Shows the common and different in different theoretical and methodological approaches, the necessity at the present stage of development of the philosophy of law build an integrative concept, which would objnull positive achievements of the existing theories.
Key words: law, jurisprudence, concept, filosofema, law, government, man.

Література – 21.

УДК 340:12
Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук,
проф. кафедри теорії та філософії права
Н. В. Мартинюк
помічник судді Франківського суду м. Львова
ЦІННІСТЬ ПРАВА: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
© Гарасимів Т. З., Мартинюк Н. В., 2016
Розглянуто соціальну цінність права як детермінувальну ознаку правової та соціальної реальності. Право розглядається не лише як загальнообов’язкові правила поведінки в суспільстві, а як повноцінний елемент соціальної реальності, що впливає на всі структурні частини системи суспільних процесів. Зокрема, досліджено фундамен¬тальні методологічні проблеми права, гносеологічні межі та можливості пізнання права, зв’язок реалізації права з професійною культурою юриста, філософське осмислення правової реальності, єдність цінності та істини в праві. Визначено соціальну спра¬ведливість як фундаментальний принцип правознавства, людини в праві, історіо¬графічні проблеми філософії права, феномен європейського права тощо.
Ключові слова: цінність, право, антропологічний вимір, світогляд, буття, суспільство, знання, феномен, мораль.
Т. З. Гарасымив, Н. В. Мартынюк
ЦЕННОСТЬ ПРАВА: АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В статье рассматривается социальная ценность права как детерминирующая признак правовой и социальной реальности. Право рассматривается не только как общеобязательные правила поведения в обществе, а как полноценный элемент социальной действительности, влияет на все структурные части системы общественных процессов. В частности, исследованы фундаментальные методологические проблемы права, гносеологические границы и возможности познания права, связь реализации права с профессиональной культурой юриста, философское осмысление правовой реальности, единство ценности и истины в праве. Определены социальную спра¬ведливость как фундаментальный принцип правоведения, человека в праве, историо¬графические проблемы философии права, феномен европейского права и тому подобное.
Ключевые слова: ценность, право, антропологическое измерение, мировоззрение, бытие, общество, знания, феномен, мораль.
T. Z. Harasymiv, N. V. Martyniuk
VALUE OF LAW: ANTHROPOLOGICAL DIMENSION
In the article the social value of law as the determining feature of the legal and social reality. The right is seen not only as a compulsory code of conduct in society, and as a full element of social reality that affects all of the structural system of social processes. In particular, the fundamental methodological problems studied law epistemological limits and possibilities of knowledge of law, the right relationship with the professional culture of lawyer, legal philosophical understanding of reality, unity of values and truth in the law. Defined social justice as a fundamental principle of law, human right, historiographical problems of philosophy of law, European law and so the phenomenon.
Key words: value, right, anthropological dimension, vision, life, society, knowledge phenomenon morality.

Література – 8.

УДК 929 (477): 342.7

Т. З. Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
заступник директора ННІПП

О. В. Ряшко
Львівський державний університет внутрішніх справ,
канд. юрид. наук; доц.,
доцент кафедри кримінального процесу

НЕВТОМНИЙ БОРЕЦЬ ЗА ПРАВА І СВОБОДИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (ДО 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І. Я. ФРАНКА)

Яко син селянина, вигодуваний
твердим мужицьким хлібом, я почуваю себе до обов’язку
віддати працю свого життя тому простому народові.
Іван Франко

© Гарасимів Т. З., Ряшко О. В., 2016

Розглядається науково-теоретична, літературна і громадсько-політична діяльність генія українського народу І. Я. Франка, спрямована на соціальне і націо-нальне визво¬лення українського народу, в якому важливе місце посідає боротьба за його права і свободи.
Ключові слова: український народ, революція, боротьба, мораль, свідомість, духовність, патріотизм, права, свобода, експлуатація, політика.

Т. З. Гарасимов, Е. В. Ряшко

НЕУТОМИМЫЙ БОРЕЦ ЗА ПРАВА И СВОБОДЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА
(К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. Я. ФРАНКО)

Рассматривается научно-теоретическая, литературная и общественно-полити-ческая деятельность гения украинского народа И. Я. Франко, направленная на соци¬альное и национальное освобождение украинского народа, в котором важное место заняла борьба за его права и свободы.
Ключевые слова: украинский народ, революция, борьба, мораль, сознание, духовность, патриотизм, права, свобода, эксплуатация, политика.
T. Z. Harasymiv, O. V. Ryashkо

A TIRELESS FIGHTER FOR THE RIGHTS AND FREEDOM
OF UKRAINIAN PEOPLE (TO THE 160 ANNIVERSARY OF I. FRANKO)

Scientific-theoretical and revolutionary activity of the genius of the Ukrainian people Ivan Franko directed to the social and national liberation of Ukrainian people struggle for its rights and freedoms is being observed.
Key words: Ukrainian people, revolution, struggle, morality, consciousness, inwardmess, patriotism, rights, freedom, exploitation, politics.

Література – 7

УДК 342.9:343.15]:343.81(477)

Х. Я. Гнот
Управління державної пенітенціарної служби
України у Львівській області (№ 50),
спеціаліст групи з контролю за виконанням
судових рішень Миколаївської виправної колонії

ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ З ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

© Гнот Х. Я., 2016

Розкривається значення нормативно-правового акта як найпоширенішого джерела права в Україні, надається загальна характеристика законних та підзаконних нормативно-правових положень, які регулюють діяльність установ виконання покарань щодо забезпечення виконання судових рішень.
Ключові слова: нормативно-правовий акт, правове регулювання, кримінально-виконавче законодавство, установи виконання покарань.

Х. Я. Гнот

О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Раскрывается значение нормативно-правового акта как самого распространенного источника права в Украине, дается общая характеристика законных и подзаконных нормативно-правовых положений, которые регулируют деятельность учреждений исполнения наказаний по обеспечению исполнения судебных решений.
Ключевые слова: нормативно-правовой акт, правовое регулирование, уголовно-исполнительное законодательство, учреждения исполнения наказаний.

K. Y. Hnot

ON THE LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITY
OF THE PENITENTIARY INSTITUTIONS CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF JUDICIAL DECISIONS

The article unveils the meaning of the regulatory legal act as the most common source of law in Ukraine, gives the general description of legitimate and subordinate regulatory legal provisions which regulate the activity of the penitentiary institutions concerning the implementation of judicial decisions.
Key words: regulatory legal act, legal regulation, сriminal executive legislation, penitentiary institutions.

Література – 23

УДК 340.12

З. П. Гоменюк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри теорії та філософії права

ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ У ДЕРЖАВОЗНАВЧІЙ
ТЕОРІЇ Б. КІСТЯКІВСЬКОГО

© Гоменюк З. П., 2016

Розкривається філософський зміст функціонування правової держави у державознавчій теорії Б. Кістяківського. Сучасний стан вітчизняного державознавства зумовлює необхідність переосмислення засад теоретичного і філософсько-правового державорозуміння як реального, об’єктивного явища, що перебуває у постійному розвитку, існує не само по собі, а у взаємозв’язку з економічними, політичними, духовними умовами життя суспільства, з природою людини, її потребами. Водночас важливим є також з’ясування меж втручання держави у суспільне життя, визначення форм і методів її діяльності, взаємодії з інститутами громадянського суспільства крізь призму актуалізації проблематики дослідження державотворчих процесів з огляду на традиційні підходи, запропоновані відомими вченими, наповнення їх новим змістом з урахуванням як світових процесів, так і особливостей розвитку вітчизняної державності.
Ключові слова: право, держава, правова держава, правова ідея, функції держави, державна влада.

З. П. Гоменюк

ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ ФУНКЦІОНИРОВАНИЯ
ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ГОСУДАРСТВОВЕДЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ Б. КИСТЯКОВСКОГО

Раскрывается философский смысл функционирования правового государства в теории Б. Кистяковского. Современное состояние отечественного государствоведения предопределяет необходимость переосмысления основ теоретического и философско-правового понимания государства как реального, объективного явления, находится в постоянном развитии, существует не само по себе, а в тесной связи с экономическими, политическими, духовными условиями жизни общества, с природой человека, его потребностями. В то же время важно также выяснение пределов вмешательства государства в общественную жизнь, определение форм и методов ее деятельности, взаимодействие с институтами гражданского общества через призму актуализации проблематики исследования процессов государственной теории, учитывая традицион¬ные подходы, предложенные известными учеными, наполнение их новым содержанием с учетом как мировых процессов, так и особенностей развития отечественной государственности.
Ключевые слова: право, государство, правовое государство, правовая идея, функции государства, государственная власть.
Z. Р. Homenjuk

PHILOSOPHICAL MEANING FUNKTSIONUVANNYA STATE
IN DERZHAVINSKY THEORY. KISTIAKOWSKY

Philosophical maintenance of functioning of the legal state opens up in the state known theory of B. Kistyakovsky. The modern state of ukrainianstate known necessitates rethinking the foundations of theoretical and philosophical-legal state understanding as the real, objective phenomenon, that is in permanent development, exists not self on itself, but in close connection with the economic, political, spiritual terms of the society life, with human nature, its necessities. At the same time important is also finding out of limits of state intervention in social life, determination of forms and methods of her activity, interaction with the institutes of civil society through the prism of the actualization of rangeproblemsof the research of state-creative processes, taking into account the traditional approaches suggested by famous scientists, filling them with new content, taking into account both global processes and featuresof development the national statehood.
Key words: right, state, legal state, legal іdea, state functions, state power.

Література – 15

УДК 343.123.12:343.341

Л. Ф. Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, доц.,
професор кафедри кримінального права і процесу

ВИКОРИСТАННЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ
У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ
ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ

© Гула Л. Ф., 2016

Розглянуто зміст та поняття тактичних прийомів під час здійснення слідчих (розшукових) дій. Визначено особливості які необхідно враховувати під час вибору тактичного прийому під час здійснення слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями. Окреслено основні чинники, які впливають на вибір конкретного тактичного прийому з проведення слідчих (розшукових) дій у розслідуванні зазначених злочинів.
Ключові слова: організована злочинна група, слідчі (розшукові) дії, тактика, тактичний прийом, розслідування, планування, допит, обшук.

Л. Ф. Гула

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ

Рассмотрено содержание и понятие тактических приемов при осуществлении следственных (розыскных) действий. Определены особенности, которые необходимо учитывать при выборе тактического приема при осуществлении следственных (розыскных) действий в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группировками. Очерчены основные факторы, которые влияют на выбор конкретного тактического приема из проведения следственных (розыскных) действий в расследовании отмеченных преступлений.
Ключевые слова: организованная преступная группировка, следственные (розыск¬ные) действия, тактика, тактический прием, расследование, планирование, допрос, обыск.

L. F. Hula

USE OF TACTICAL RECEPTIONS IN INVESTIGATION OF CRIMES PERFECT BY THE ORGANIZED CRIMINAL GROUPS

In the article maintenance and concept of tactical receptions are considered at carried out inquisitional (search) actions. Features are certain that must be taken into account at the choice of tactical reception during realization of inquisitional (search actions in investigation of crimes accomplished by the organized criminal groups. Basic factors are outlined that influence at choice concrete tactical reception from realization of inquisitional (search) actions in investigation of the marked crimes.
Key words: a criminal group, inquisitional (to the search) actions, tactics, tactical reception, investigation, planning, interrogation, search, is organized.

Література – 14

УДК 343.123.12:343.37

Н. Л. Гула
Львівський державний університет внутрішніх справ,
викладач-методист навчально-методичного центру

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ,
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ЦІЛЬОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДЕРЖАВНИХ ФОНДІВ

© Гула Н. Л., 2016

Розглянуто питання криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Визначено основні злочини, які вчиняються у зазначеній сфері. Окреслено особливості вчинення правопорушень у сфері цільових спеціалізованих державних фондів. Розглянуто окремі способи вчинення правопорушень у сфері цільових спеціалізованих державних фондів.
Ключові слова: економічні злочини, спеціалізовані фонди, криміналістична характеристика, статистичні дані, склади злочинів, способи вчинення.

Н. Л. Гула

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТСЯ В СФЕРЕ ЦЕЛЕВЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ

Рассмотрен вопрос криминалистической характеристики преступлений, которые совершаются в сфере целевых специализированных государственных фондов. Определены основные преступления, которые совершаются в отмеченной сфере. Очерчены особенности совершения правонарушений в сфере целевых специализирован¬ных государственных фондов. Рассмотрены отдельные способы совершения правонару¬шений в сфере целевых специализированных государственных фондов.
Ключевые слова: экономические преступления, специализированные фонды, криминалистическая характеристика, статистические данные, составы преступлений, способы совершения.

N. L. Hula

CRIMINALISTICS DESCRIPTION OF CRIMES
THAT IS ACCOMPLISHED IN THE FIELD OF THE HAVING
A SPECIAL PURPOSE SPECIALIZED STATE FUNDS

In the article a question is considered criminalistics description of crimes that is accomplished in the field of the having a special purpose specialized state funds. Basic crimes are certain that is accomplished in the marked sphere. The features of feasance of offences are outlined in the field of the having a special purpose specialized state funds. The separate methods of feasance of offences are considered in the field of the having a special purpose specialized state funds.
Key words: economic crimes, specialized funds, criminalistics description, statistical data, compositions of crimes, methods of feasance.

Література – 21

УДК 343.97

О. М. Гумін
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
д-р юрид. наук, проф.,
зав. кафедри кримінального права та процесу

Г. С. Римарчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
канд. юрид. наук,
асист. кафедри кримінального права та процесу

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ ВІДПОВІДНО
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ

© Гумін А. М., Римарчук Г. С., 2016

Розглядаються зарубіжні та міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання насильницьких дій та насильства загалом та в сім’ї. Окрім того, автори проана-лізували санкційні положення зарубіжного законодавства, а також визначили заходи проти¬дії насильницькій поведінці особи відповідно до законодавства країн світової спільноти.
Ключові слова: насильство, насильницькі дії, насильницька поведінка, насильство в сім’ї.

А. М. Гумин, Г. С. Рымарчук

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Рассмотрены зарубежные и международные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы насильственных действий и насилия в целом и в семье. Кроме того, проанализированы санкционные положения зарубежного законодательства, а также определены меры противодействия насильственному поведению лица в соответствии с законодательством стран мирового сообщества.
Ключевые слова: насилие, насильственные действия, насильственное поведение, насилие в семье.

O. M. Gumin, H. S. Rymarchuk

THE PARTICULARITIES OF A LEGAL REGULATION
OF VIOLENT BEHAVIOR IN COMPLIANCE
WITH THE LAWS OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY

The article provides an overview of foreign and international regulatory acts governing violence and violent acts in general and violence in family. In addition, the author analyzes sanctional provisions of foreign law and determines measures against violent behavior under the laws of the international community.
Key words: violence, violent action, violent behavior, violence in the family.

Література – 18

УДК 342.97:352 (477)
С. Л. Дембіцька
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
асист. кафедри цивільного права та процесу
ДЕРЖАВНИЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
© Дембіцька С. Л., 2016
Досліджено поняття адміністративного примусу як одного із видів державно-правового примусу. Розкрито особливе місце адміністративного примусу в державно-управлінській діяльності як методу впливу на неправомірну поведінку громадян.
Ключові слова: примус, державний примус, адміністративний примус, метод впливу.
С. Л. Дембицкая
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЯ ПОНЯТИЯ И ПРИЗНАКИ
В статье исследуются понятие административного принуждения как одного из видов государственно-правового принуждения. Раскрывается особое место административного принуждения в государственно-управленческой деятельности, как метода воздействия на неправомерное поведение граждан.
Ключевые слова: принуждение, государственное принуждение, административное принуждение, метод влияния.
S. L. Dembitska
STATE AND ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT:
THEORETICAL CONCEPTS AND SIGNS
The article examines the concept of administrative coercion as one of the types of state law enforcement. Reveals the special place administrative sanctions in state management activities, as a method of influence on improper behavior of citizens
Key words: coercion, state coercion, administrative coercion, method of influence.

Література – 27.

УДК 342.951: 351.756.6 (477)

Н. П. Демчик
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ПОВЕРНЕННЯ І ПРИМУСОВОГО ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА:
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

© Демчик Н. П., 2016

Досліджено історичні аспекти становлення повноважень органів охорони держав¬ного кордону України щодо застосування адміністративно-правових заходів, спрямо¬ваних на примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з території України.
Ключові слова: органи охорони державного кордону, повноваження органів охорони державного кордону, державний кордон України, територія України, іноземці, особи без громадянства, примусове повернення іноземців та осіб без громадянства, примусове видворення іноземців та осіб без громадянства.

Н. П. Демчик

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Осуществлено исследование исторических аспектов становления полномочий органов охраны государственной границы Украины по применению административно-правовых мер, направленных на принудительное возвращение и принудительное выдворение иностранцев и лиц без гражданства с территории Украины.
Ключевые слова: органы охраны государственной границы, полномочия органов охраны государственной границы, государственная граница Украины, территория Украины, иностранцы, лица без гражданства, принудительное возвращение иностранцев и лиц без гражданства, принудительное выдворение иностранцев и лиц без гражданства.

N. P. Demchuk

AUTHORITY OF STATE BORDER GUARD UNITSREGARDING REFOULEMENT AND COMPULSORY DEPORTATION
OF FOREIGNERS AND STATELESS PERSON: THE HISTORY
OF FORMATION AND THE CURRENT STATE

The historical aspects of the formation of authority of state border guard units of Ukraine regarding the application of administrative and legal measures aimed at the refoulement and compulsory deportation of foreigners and stateless persons from the territory of Ukraine were investigated.
Key words: state border guard units, authority of state border guard units, state border of Ukraine, territory of Ukraine, foreigners, stateless persons, refoulement of foreigners and stateless persons, compulsory deportation of foreigners and stateless persons.

Література – 17

УДК 342.546:84

О. С. Дніпров
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
канд. юрид. наук,
докторант кафедри адміністративного та інформаційного права

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

© Дніпров О. С., 2016

Визначено теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади, яка становить складне суперечливе явище з багатьма бюрократичними деформаціями, недоліками та слабкими сторонами, які успадковані від попередньої командно-адмініст¬ративної системи та набуті упродовж років незалежності.
Ключові слова: виконавча влада, теоретико-методологічні засади, органи вико¬нав¬чої влади, проблеми методології.

О. С. Дніпров

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Статья посвящена выяснению теоретико-методологических основ исследования исполнительной власти, которая представляет собой сложное противоречивое явление со многими бюрократическими деформациями, недостатками и слабыми сторонами, как унаследованными от предыдущей командно-административной системы, так и приобретенными за годы независимости.
Ключевые слова: исполнительная власть, теоретико-методологические основы, органы исполнительной власти, проблемы методологии.
A. S. Dneprov

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS
OF THE STUDY OF EXECUTIVE POWER

The article is devoted to clarifying the theoretical and methodological foundations of the study of the executive, which is a complex and contradictory phenomenon with many bureaucratic deformations, flaws and weaknesses: as inherited from the old command-administrative system and acquired during the years of independence.
Key words: executive power, theoretical and methodological basis, the executive authorities, problems of methodology.

Література – 15

УДК 347.625
А. О. Дутко
Львівський державний університет внутрішніх справ,
канд. юрид. наук,
доц. кафедри цивільно-правових дисциплін
М. Р. Заболотна
Львівський державний університет внутрішніх справ,
студ. 3 курсу факультету № 6
ЗАКРІПЛЕННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ОСОБИ
У СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
© Дутко А. О., Заболотна М. Р., 2016
Наведено поняття репродуктивних прав фізичної особи. Перераховані репро-дуктивні права особи. Проаналізовано репродуктивні права особи, які закріплені в сімейному законодавстві, запропоновано зміни і доповнення до окремих норм Сімейного кодексу України. Робиться висновок про необхідність прийняття окремого норма¬тивного акта, який би врегулював цю групу прав фізичної особи.
Ключові слова: репродуктивні права особи; право на репродуктивний вибір; право на створення сім’ї; право на материнство; право на батьківство; право на захист репродуктивних прав.
А. О. Дутко, М. Р. Заболотна
ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье приводится понятие репродуктивных прав физического лица. Перечис¬ленные репродуктивные права человека. Анализируются репродуктивные права человека, закрепленные в семейном законодательстве, предлагаются изменения и допол¬нения к отдельным нормам Семейного кодекса Украины. Делается вывод о необходимости принятия отдельного нормативного акта, который бы урегулировал эту группу прав физического лица.
Ключевые слова: репродуктивные права человека; право на репродуктивный выбор; право на создание семьи; право на материнство; право на отцовство; право на защиту репродуктивных прав.
A. O. Dutko, M. R. Zabolotna
CONSOLIDATION OF REPRODUCTIVE RIGHTS OF PERSONS
IN FAMILY LAW
The article provides a general description of individual reproductive rights. The authors analyse the essence of reproductive rights, and define an individual’s reproductive rights. The authors propose amendments to certain norms of Family Code of Ukraine. The authors making conclusions about on the need for a separate regulation that would regulate this group of individual rights.
Key words: reproductive rights of the individual; the right to reproductive choice; the right to found a family; the right to motherhood; right to paternity; the right to protection of reproductive rights.

Література – 7.

Syndicate content