№ 838 (2016)

УДК 656.13

М. В. Бойків
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра транспортних технологій

БЕЗПЕЧНІ РЕЖИМИ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
В УМОВАХ ЗАСЛІПЛЕННЯ

© Бойків М. В., 2016

Розглядаються результати дослідження тривалості адаптації зору водія в умовах засліплення та його вплив на безпечні режими руху у щільних транспортних потоках. Визначено, що вирішальним чинником для водія під час руху у темну пору доби є його функціональний стан, який впливає на роботу зорового аналізатора щодо адаптації і відновлення зору в умовах засліплення. Встановлено, що залежно від тривалості засліплення водія, швидкість руху засліпленого автомобіля і наступного, що рухається за ним, необхідно знизити до 30 % і більше, якщо більша початкова швидкість транспортного потоку. Також визначено, що навіть незначне засліплення водія призводить до нерівномірності руху усього транспортного потоку.
Ключові слова: тривалість адаптації, функціональний стан, безпечна швидкість руху, темна пора доби, тривалість засліплення.

In the article the results of research duration adaptation of the driver in terms of blindness and its impact on safe driving mode in dense traffic. Determined that the decisive factor for the driver when driving at night-time in terms of its functional blindness is a condition that affects the operation of the visual analyzer, to adapt and restore vision after blindness. Established that depending on the speed of the car and blinded the next, moving him, ponyzhaty safe speed should be 30 % or greater, the greater the initial velocity. Also determined that lowering speed varies depending on the functional status of drivers and even a slight glare causes uneven movement of all traffic.
Key words: adaptation duration, functional status, safe speed, dark time of day, length of blindness.

Кількість посилань 10

УДК 621.113

М. В. Бур’ян, М. Ф. Боднар
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування

ОЦІНКА ПЛАВНОСТІ РУХУ АВТОБУСА МЕТОДОМ МОДЕЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ MATLAB/SIMULINK

© Бур’ян М. Ф., Боднар М. Ф., 2016

Розглянуто алгоритм моделювання руху автобуса по дорогах з різним покриттям з метою оцінювання вібронавантаження на сидіннях водія та пасажирів автобуса та можливості підбору конструктивних параметрів підвіски та сидінь за умов комфортабельності. Виокремлено характерні точки у салоні автобуса, для яких розроблено структурну схему симулювання руху у системі Matlab/Simulink.
Ключові слова: вібраційні навантаження, сидіння автобуса, комфорт, моделю-вання, Matlab/Simulink.

The algorithm of modeling bus movement on the roads with different surface to assess vibratory loads on driver and passengers seats of the bus and the possibility of selecting the design parameters of the suspension and seats according to comfort conditions were presented. Designed block diagram in the Matlab / Simulink system to investigate vibratory loads at specific points inside bus which were determinated.
Key words: vibratory loads, bus seats, bus comfort, modeling, Matlab, Simulink.

Кількість посилань 4

УДК 534.29:66.084

І. А. Вікович*, О. І. Строган**, В. І. Топчій**
Національний університет “Львівська політехніка”
*кафедра транспортних технологій,
**кафедра нарисної геометрії і графіки

ПРОСТОРОВІ КОЛИВАННЯ ВІЛЬНОГО КІНЦЯ СТРИЖНЯ ПРУЖНОЇ ПІДВІСКИ ВІБРОКАВІТАТОРА

© Вікович І. А., Строган О. І., Топчій В. І., 2016

Розроблено розрахункову схему і математичну модель та побудовано амплітудно-частотні характеристики просторових коливань вільного кінця стрижня пружної підвіски віброкавітатора.
Ключові слова: віброкавітатор; просторові коливання; частотні характеристики.

Developed design scheme and construction of a mathematical model and frequency response of spatial oscillations of the free end of the elastic rod suspension vibrokavitatora.
Key words: activator vibrations; spatial oscillations, frequency response.

Кількість посилань 8

УДК 621.822.57

I. В. Віштак*, В. І. Савуляк**
Вінницький національний технічний університет,
*кафедра безпеки життєдіяльності,
**кафедра технологій підвищення зносостійкості

ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ
НА КОНІЧНИХ ГАЗОВИХ ОПОРАХ

© Віштак І. В., Савуляк В. І., 2016

Розглянуто деякі особливості зміщень вал-шпинделя на конічних газових опорах від співвісного з опорою-втулкою положення за довільних осьових та радіальних навантажень. Проведено динамічний аналіз впливу зміщень у різних напрямках на характеристики жорсткості шпиндельних систем. Запропоновано обґрунтовані аналі¬тичні залежності для розрахунку характеристик шпиндельних систем. Обґрунтована необхідність динамічного аналізу шпиндельних систем та розрахунку несучої здатності та зміщень шпинделів швидкісних верстатів та пристроїв для досягнення високої точності. Доведено, що у фактично реалізованих конструкціях шпинделів з канавками змінної глибини усунути самозбудження можна також спеціальним підбором параметрів макро- та мікрогеометрії конічної газової опори шпиндельних систем.
Ключові слова: шпиндельна система, конічна газова опора, динамічний аналіз, жорсткість, демпфування, інерція, збурення, зміщення.

Some features of spindle shaft displacements on the conical gas bearings from the same axis with the support-sleeve position at arbitrary axial and radial loads. A dynamic analysis of the impact of displacement in different directions on the stiffness characteristics of the spindle unit. A reasonable analytical dependences for calculating the characteristics of the spindle units. Proved that the allowable parameters and microgeometry and macrogeometry friction pair of gas lubrication can be calculated to ensure the accuracy of the device. The necessity of dynamic analysis and calculation of spindle units bearing capacity and displacement spindle speed machines and tools in order to achieve high accuracy. Analysis of the conical gas bearings can also develop criteria optimization and determine the optimal parameters, which improves performance. It is proved that in practically realizable designs spindles with variable depth grooves stiffness parameters have improved as compared to the structures of the grooves of constant depth on the spindle shaft.
Keywords: spindle unit, conical gas bearing, dynamic analysis, stiffness, damping, inertia, disturbance, displacement.

Кількість посилань 6

УДК 656.132

М. А. Виджак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ВПЛИВ ПОВНОТИ І ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОБУСІВ НА РЕГУЛЯРНІСТЬ ЇХНЬОГО РУХУ НА МАРШРУТАХ

© Виджак М. А., 2016

Визначено вплив повноти і якості виконання операції технічного обслуговування (ТО) на регулярність руху автобусів на маршрутах. Дослідженнями технологічних процесів ТО (ЩО, ТО-1, ТО-2) автобусів комунального АТП м. Львова та випуску їх на лінію встановлені відхилення від нормативного змісту операцій (фактичне невиконання окремих з них). Виявлені відсотки повноти виконання операцій ЩО автобусів. Визначено щомісячні розподіли відмов автобусів на лінії з технічних причин (неповного виконання операцій ТО) протягом 2014–2015 рр.
Ключові слова: технічне обслуговування, автобус, автотранспортне підприємство, виробничо-технічна база, технічний стан, маршрути.

The state of the question of determining the effect on the completeness and quality of the technical inspections operation (TI) on the regularity of buses on the route was analysed. Previous research processes of the technical inspections (TI-1, TI-2, DI) showed the deviation from executable content operations, failure in separate operations (the actual implementation of some of them). Was discovered the completeness (DI) bus operations. Monthly distributions buses bounce on the line for technical reasons during 2014- 2015 was determined
Key words: maintenance, bus, haulage, industrial base, technical state, routes.

Кількість посилань 8

УДК 539.3

М. І. Войтович*, Р. В. Лампіка**
*Національна Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра інженерної механіки,
**Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра проектування і експлуатації машин

ДО РОЗРАХУНКУ ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ СТРИЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ БАГАТОЗВ’ЯЗНИХ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ

© Войтович М. І., Лампіка Р. В., 2016

Стосовно дослідження напружено-деформованого стану стрижневого елемента багатозв’язного поперечного перерізу виведена система диференціальних рівнянь на температурні аналоги поздовжньої сили і згинальних елементів, коли на зовнішній і внутрішній поверхнях стрижня теплообмін із омиваючими середовищами відбувається за законом Ньютона, а на поверхнях поздовжніх вирізів відбувається теплообмін із заповнювачами через проміжкові шари.
Ключові слова: стрижень багатозв’язного поперечного перерізу, математична модель, температурне поле.

With respect to the study of stress-strain state of the rod element multiply cross section derived system of differential equations for thermal counterparts longitudinal force and bending elements when the outer and inner surfaces of the core heat transfer fluids washing is the law of Newton, and the surface is a longitudinal notches heat of aggregates through interim layers.
Key words: multiply the rod cross-section, mathematical model, temperature field.

Кількість посилань 9

УДК 656.142 + 656.051

В. В. Гілевич*, І. А. Могила*, О. С. Міхоцький**
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій,
**Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор”

ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ІНТЕНСИВНІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ І ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ

© Гілевич В. В., Могила І. А., Міхоцький О. С., 2016

Виявлено взаємний вплив між транспортними і пішохідними потоками на нерегульованих переходах. У середовищі VISSIM створено модель нерегульованого пішохідного переходу. Встановлено, що інтенсивність транспортного та пішохідного потоків впливають на транспортні затримки. Запропоновано рекомендації щодо співвідношення між транспортними і пішохідними потоками для влаштування нерегульованих та регульованих переходів.
Ключові слова: нерегульований пішохідний перехід, затримка транспортних засобів, імітаційна модель.

Mutual effect of traffic and pedestrian flows at the non-signalized pedestrian crossings is shown. The model of non-signalized pedestrian crossing is created in VISSIM. There is found out that the volume of traffic and pedestrian flows influences on traffic delays. Recommendation for installation of non-signalized and signalized pedestrian crossing based on correlation between volume of traffic and pedestrian flows are proposed.
Key words: non-signalized pedestrian crossing, vehicle delay, simulation model.

Кількість посилань 10

УДК 629.113.001

П. М. Гащук*, С. В. Нікіпчук**
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки,
**Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації автомобільної техніки

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЯДІВ ПЕРЕДАТНИХ
ВІДНОШЕНЬ В АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНCМІСІЯХ

 Гащук П. М., Нікіпчук С. В., 2016

Досліджуються можливості й засоби загальної ідентифікації структури рядів передатних відношень у сходинчастих трансмісіях автомобілів. Проводиться аналіз відповідності реальних рядів передатних відношень відомим фундаментальним числовим послідовностям. Запропоновано метод наочного порівняння структур рядів.
Ключові слова: автомобіль, трансмісія, передатне відношення, ряд відношень, прогресія.

Possibilities and facilities of general authentication of structure of rows of transmissions relations are explored in the gear transmissions of cars. The analysis of accordance of the real rows of transmissions relations to the known fundamental numerical sequences is conducted. The method of evident comparison of structures of rows is offered.
Key words: car, transmission, transmission relation, row of relations, progression.

Кількість посилань 15

УДК 629.113.001

П. М. Гащук
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки

ПРИНЦИПИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

 Гащук П. М., 2016

Йдеться про пріоритети режимів роботи й т. зв. регуляторну характеристику двигуна внутрішнього згоряння, яка відображає режимні пріоритети. Піддаються аналізові класичні приклади різного тлумачення пріоритетів режимів на основі питомої витрати пального. Їм протиставлені нові підходи до упорядковування режимів роботи двигуна. Запропоновано змістовніші алгоритми ідентифікації регуляторної характе¬ристики двигуна внутрішнього згоряння.
Ключові слова: двигун внутрішнього згоряння, пріоритети режимів, регуляторна характеристика.

It is a question of operating regime priorities and so-called regulative characteristic of an internal combustion engine, called to display regime priorities. Classical examples of different interpretation of regime priorities on the specific fuel consumption basis are giving into the analysis. To them new approaches to regime streamlining is opposed. More substantial algorithms of identification internal combustion engine regulative characteristics are offered.
Key words: internal combustion engine, regime priorities, regulative characteristic.

Кількість посилань 8

УДК 629.341

В. М. Гелетій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

РОЗРОБЛЕННЯ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ
МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З КАНАТНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ

© Гелетій В. М., 2016

Розглянуто питання комп’ютерного моделювання динамічних процесів механіч¬них систем з канатними елементами: вантажопідіймальних машин, лісозаготівельних канатних транспортувальних систем. Запропонована процедура вилучення квазі¬циклічних координат, пов’язаних з рухом окремих елементів системи як твердого цілого, що полегшує застосування комп’ютерних методів визначення власних частот і форм коливань і розв’язування задач динаміки таких систем. Наведено метод визначення параметрів демпфування дискретних моделей таких систем.
Ключові слова: канатні елементи, динамічні процеси, моделювання, квазіциклічні координати, демпфування.

Computer modeling dynamic processes mechanical systems, which consist of ropes , such as lifting machines and ropes transporting systems, are considered. Procedure of exception of quasi-cyclic coordinates associated with the elements of the system which move as a hard unit is offered. That facilitates application of computer methods of determination of eigen frequencies and forms of vibrations and other tasks of dynamics of such systems. Method of determination parameters damping such discrete mechanical systems is offered.
Key words: ropes elements, dynamic processes, computer simulation, quasi-cyclic coordinates, damping.

Кількість посилань 4

УДК 629.341:629.4.046.3

О. З. Горбай*, І. С. Керницький**
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування,
**SGGW (Warszawa)

МОДЕЛЮВАННЯ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ
“ПАСАЖИР-СИДІННЯ” ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ
КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

© Горбай О. З., Керницький І. С., 2016

Отримано результати комп’ютерного моделювання напружено-деформованого стану моделі пасажирського двомісного автобусного сидіння під час прикладення різного типу навантажень. На основі отриманих деформаційних переміщень та максимальних пришвидшень виявлено їх істотну залежність від закону зміни навантаження у часі. Розглянуто варіант їх врахування під час проведення випробувань пасажирських сидінь згідно з Правилами ЄЕК ООН R 80 стосовно забезпечення вимог пасивної безпеки.
Ключові слова: міцність пасажирських автобусних сидінь, Правила ЄЕК ООН R 80.

Presented results of computer modeling of stress-strain state of the model of double bus passenger seat during the application of different types of loads. Based on deformation and displacement of maximum acceleration revealed their significant dependence on loads change over the time. Offered the alternative option in test of passenger seats according to ECE Regulations 80 R requirements at ensuring its passive safety.
Key words: strength the seat of public buses, UN/ECE R 80.

Кількість посилань 15

УДК 629.341

О. З. Горбай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування

СУПЕРЕЛЕМЕНТНА МОДЕЛЬ КАРКАСА
КУЗОВА ТУРИСТИЧНОГО АВТОБУСА

© Горбай О. З., 2016

Розраховуючи каркас кузова автобуса на рівноміцність, використати супере-лементне 3D-моделювання, що дає змогу створити модель повної конструкції ту-ристичного кузова автобуса з можливістю розбиття його на сукупність підконструкцій на рівнях. Рівновага складових цього типу кузова досягається побудовою ієрархії підструктур. Під час дискредитації моделі використано поділ каркаса кузова вертикально поперечними площинами на окремі просторові об’єми призматичного типу. Розрахунок каркаса кузова на міцність проведено за умови забезпечення європейських вимог пасивної безпеки. Досліджувана модель характеризується значеннями перемі¬щень у структурі каркаса мотовідсіка у межах 6–7,5 мм. Відносне переміщення точок кріплення силового приводу на двох опорах під двигуном та двох – під трансмісією не перевищує 5 мм, що знаходиться у допустимих межах для нормальної спільної роботи двигуна й трансмісії.
Ключові слова: міцність, кузови автобусів, пасивна безпека, Правила ЄЕК ООН, МСЕ

Сalculation of the index of the strength of the body shell regarding the conditions of passive safety made on final superelement of FE 3D modeling. It is made possible to create a complete model a bus frame structure with the partitioning the set of substructures in the levels. This method of partitioning a bus body structure to superelements is a method of a series-parallel procedures designed to handle equilibrium of the object. The balance of the components of the body was achieved by hierarchy of sub-structures. The basic finite element of substructure is located on the first level, whereas the full model object is a substructure of the highest level. Superelement in FE model makes it possible to consider them at every level as substructures in contact to only at the boundary nodes. Separation of the body of the frame is performed by vertical transverse plane into separate spatial volum’s of prismatic type. The calculation of body frame strength provided according European standards of passive safety. The researched model got the displacement of structure of motor compartment frame within 6–7,5 mm.. Displacement of fixing supports of engine and transmission is less than 5 mm, which is within acceptable limits for common engine and transmission work.
Key words: strength, bus frame, passive safety, requirements UN/ECE, FE

Кількість посилань 10

УДК 539.3

Б. М. Дівеєв*, C. І. Коник**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра транспортних технологій,
**кафедра містобудування

ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТИН З ФУНКЦІОНАЛЬНО ГРАДІЄНТНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ЗГИНУ

© Дівеєв Б. М., Коник С. І., 2016

Розглянуто функціонально градієнтні матеріали (ФГМ) з неперервно змінними властиво¬стями. Вони застосовуються у багатьох будівельних, механічних, аеро-космічних структурах через їх довговічність і високу жорсткість. Хоча відомо багато робіт з теоретичного аналізу вільних і вимушених коливань ФГМ-структур, дослі-дження по 3d-розв’язках лімітовані. Застосовано метод точного визначення їх розподілу у плиті за циліндричного згину. Запропоновано спосіб апроксимації для напруженого стану ФГМ плит. Це адаптивний метод, незалежний від строгості припущень для моделі плити. Уточнена модель враховує зсувні, нормальні деформації і напруження. Розглядається розподіл напружень за циліндричного згину пластини за різних частот коливань. Проведено оцінювавння демпфуючих властивостей у частотній області.
Ключові слова: функціонально градієнтні матеріали, метод аналізу напружень, демпфуючі властивості.

Functionally graded materials (FGMs) with continuously varying material properties have attracted much attention of researchers. They have been widely used in many structures of civil, mechanical, space engineering owing to high strength and high stiffness. Although a large number of papers on the theoretical analysis on the analysis of the free and forced vibration of functionally graded structures study on 3d solutions of FGMs is still limited. This paper presents a new stress analysis method for the accurate determination of the detailed stress distributions in plates subjected to cylindrical bending. Some approximate methods for the stress state predictions for FGM plates are presented here. The present method is adaptive and does not rely on strong assumptions about the model of the plate. A specified theoretical model takes account of the shear and normal strains and stresses. The stress distribution by cylindrical plate bending by different vibration frequencies is under discussion. Damping properties in the frequency region are appreciated.
Key words: functionally graded materials, stress analysis method, damping properties.

Кількість посилань 10

УДК 656.022.1

М. М. Жук, Г. В. Півторак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ОЦІНКА РЕГУЛЯРНОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
НА МІСЬКОМУ АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ
З ПОГЛЯДУ ПАСАЖИРА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ У СЕРЕДОВИЩІ PYTHON

© Жук М. М., Півторак Г. В., 2016

Розглянуто методи оцінки якості перевезень пасажирів на основі регулярності руху. Запропоновано спосіб оцінки регулярності руху на маршруті на основі зіставлення GPS-даних роботи транспортних засобів на маршруті та даних опитувань пасажирів. Розроблено програму, яка дасть змогу перевірити сприйняття пасажирами регулярність роботи маршруту.
Ключові слова: інтервал руху, регулярність руху, автобусна зупинка, якість транспортного обслуговування.

The evaluation methods of quality assessment in transport services were reviewed based of movement regularity. The method of appreciation of movement regularity was offered based of comparison GPS data and date of passenger’s survey. The program was designed. This program will make it possible perception movement regularity of passenger’s.
Key words: time interval, movement regularity, bus stop, quality in transport services.

Кількість посилань 8

УДК 621.548

В. М. Корендій*, Ю. О. Білецький**, П. Р. Дмитерко***, Ю. В. Фурдас****
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
**кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем,
***кафедра технології машинобудування,
****кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЬОВИХ ВІТРОУСТАНОВОК З ЛОПАТЯМИ ВІТРИЛЬНОГО ТИПУ
© Корендій В. М., Білецький Ю. О., Дмитерко П. Р., Фурдас Ю. В., 2017
Обґрунтована доцільність подальшого розвитку горизонтально-осьових вітроуста¬новок з лопатями вітрильного типу. Проведено аналіз їх конструктивних особливостей та визначено шляхи їх удосконалення та підвищення експлуатаційної ефективності. Розглянуто конструктивні та функціональні особливості окремих елементів і систем горизонтально-осьової вітроустановки. Проаналізовано системи орієнтації, регулю¬вання потужності та протиштормового захисту вітроустановок з лопатями вітрильного типу. Обґрунтовано шляхи подальших науково-прикладних досліджень за цією тематикою.
Ключові слова: горизонтально-осьова вітроустановка, лопаті вітрильного типу, механізм регулювання потужності, система орієнтації, протиштормовий захист.

The expediency of the further development of horizontal-axis wind turbines with blades of sail type is substantiated in the article. The analysis of design features is conducted and the ways of their improvement and increasing of operational efficiency are defined. Structural and functional features of separate elements and systems of horizontal-axis wind turbine are considered. The systems of orientation, power control and anti-storm protection of wind turbines with blades of sail type are analyzed. The ways of further scientific and applied research on the presented subject are substantiated.
Key words: horizontal-axis wind turbine, blades of sail type, mechanism of power control, system of orientation, anti-storm protection.

Кількість посилань 13

УДК 629.3.027

І. В. Кузьо*, Ю. В. Залуцький*, О. В. Житенко**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
**кафедра транспортних технологій

МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОПРОФІЛЮ ДОРОГИ
У ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ КОЛІСНИХ МАШИН

© Кузьо І. В., Залуцький Ю. В., Житенко О. В., 2016

Запропоновано математичні моделі та програмне забезпечення для моделювання мікропрофілю дороги різних типів. Отримані значення висоти нерівностей мікропро¬філю використовуються як вхідний сигнал під час дослідження коливальних процесів у колісних машинах.
Ключові слова: мікропрофіль дороги, колісні машини, коливання, моделювання, програмне забезпечення.

For modeling various types of road microprofile offered by mathematical models and software. The values of roughness height are used as input in the study of vibrational processes in wheel machines.
Key words: road microprofile, wheel machines, vibrational processes, modeling software.

Кількість посилань 20

УДК 534.1(075.8)
І. В. Кузьо, О. Є. Кунта
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

РОЗРАХУНОК БАГАТОПРОГОНОВОЇ
ВИСОТНОЇ КОНСТРУКЦІЇ НА СТІЙКІСТЬ
© Кузьо І. В., Кунта О. Є., 2016
Побудовано математичну модель напружено-деформованого стану та узагальне¬но алгоритм розрахунку багатопрогонової висотної конструкції на стійкість. Прийня¬то, що споруда защемлена в основі і додатково прикріплена на межах прогонів до стіни будівлі. На верхньому кінці висотна конструкція навантажена статичною осьовою силою. Момент інерції поперечного перерізу і поздовжня сила змінюються за ступінчас¬тим законом по висоті. Розрахунок виконується з урахуванням податливості елементів кріпильних вузлів із застосуванням матричного методу початкових параметрів. Наво¬дяться результати досліджень впливу висоти споруди, кількості і характеристик проміжних опор на критичне навантаження.
Ключові слова: багатопрогонова висотна конструкція, стійкість, мат¬ричний метод початкових параметрів, узагальнений алгоритм розрахунку.

The mathematical model of stress-strain state and generalized algorithm based on stability high-rise construction is built. The structure fixed at the base and attached to an additional runs within the wall of the building. At the upper end of the high-rise construction loaded static axial force. The moment of inertia of the cross-sectional and longitudinal strength changing by the law stepped in height. The calculation is performed with taking into account compliance of fastening element nodes, using the matrix method of initial parameters. The results of studies of the impact of high-rise construction, number and characteristics of intermediate supports a critical load are shown.
Key words: high-rise construction, stability, matrix method of initial parameters, generalized calculation algorithm.

Кількість посилань 17

УДК 629.331

Р. Г. Літвін
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДВОМАСОВОГО МАХОВИКА НА АВТОМОБІЛІ

© Літвін Р. Г., 2016

Проаналізовано останні публікації та дослідження, пов’язані з ефективністю використання двомасового маховика на автомобілях, зображено будову двомасового маховика з планетарними шестернями, види двомасових маховиків, проаналізовано їх переваги та недоліки з метою постановки завдань для подальших досліджень.
Ключові слова: автомобілі, двомасовий маховик.

The article analyzes the recent publications and research related to effective use dual mass flywheel cars, shown structure dual mass flywheel of planetary gears, species dual mass flywheel, analyzed their advantages and disadvantages, to setting targets for further research.
Key words: cars, dual mass flywheel.

Кількість посилань 11

УДК 621.833.65

В. О. Малащенко*, О. Р. Стрілець**, В. М. Стрілець**
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин,
**Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ РУХУ МАШИН
БАГАТОСТУПЕНЕВОЮ ЗУБЧАСТОЮ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ЧЕРЕЗ ЕПІЦИКЛ
© Малащенко В. О., Стрілець О. Р., Стрілець В. М., 2016
Розглянуто процес керування змінами швидкості за допомогою багатосходинкових зубчастих диференціальних передач із замкненою гідросистемою, коли ведучою ланкою є сонячне зубчасте колесо, а веденою – водило, або навпаки. Керуючою ланкою є епіцикл, пов’язаний із замкненою гідросистемою, до складу якої входять гідронасос, короткі трубопроводи, регулювальний дросель і зворотний клапан. Коли регулю¬вальний дросель відкритий, то гідронасос знаходиться з епіциклом у русі, а коли закритий, вони зупинені. Отже, залежно від пропускної здатності регулювального дроселя швидкість епіцикла змінюється і тому змінюється швидкість водила. Вико¬нання зубчастої диференціальної передачі багатосходинковою дає змогу збільшити діапазон зміни швидкостей. За допо¬могою комп’ютерного моделювання отримані графічні залежності між швидкостями ведучої, керуючої та веденої ланок у таких пристроях.
Ключові слова: зміна швидкості, диференціальна передача, гідросистема, епіцикл.

The article considers processes of speed change management via epicyclic gear train with a closed circuit hydrosystem when the driving element is a sun gear and the driven - is a carrier or vice versa. The control element is ring gear connected to closed circuit hydrosystem that consists of pump, pipes and regulating throttle. When throttle valve is open, we have that ring gear drives the hydraulic pump that pumps fluid in a closed hydrosystem, so the control element is in motion. When throttle is closed, then hydrosystem is immovable, hydraulic pump is stopped and so is ring gear. Thus, depending on the bandwidth of regulating throttle, speed of ring gear changes, while changing the speed of the driven element (carrier or solar gear). Having a multistep gear train giver a broader range of speed change. We have received graphic dependences between velocities of driving, control and driven elements by means of computer programing.
Key words: speed change, epicyclic gear train, hydrosystem, ring gear.

Кількість посилань 12

УДК 621.867

В. О. Малащенко*, П. С. Коруняк**, І. І. Ніщенко***
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин;
**Львівський національний аграрний університет,
кафедра машинобудування;
***Національний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра математичних методів захисту інформації

ДИНАМІКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПІДІЙМАННЯ
ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ
© Малащенко В. О., Коруняк П. С., Ніщенко І. І., 2016
Розглянуто закономірності та умови вертикального підіймання штучних вантажів за рахунок створення коливних процесів ворсу, що закріплений у середині спеціального трубопроводу. Установлено математичні залежності, що описують вертикальний рух штучних вантажів.
Ключові слова: вертикальний підйом, коливні процеси ворсу трубопровода.

The regularities and conditions for vertical lifting unit loads by creating oscillating processes pile that is fixed in the middle of a special pipeline. Established mathematical dependences describing the vertical movement of unit loads.
Key words: vertical lifting, oscillating processes pile of a special pipeline.

Кількість посилань 7

УДК 656.13:658.2

О. Л. Мастикаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ПІДТРИМАННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ
ГАЛЬМУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ ЗАСОБАМИ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Мастикаш О. Л., 2016

Зміни експлуатаційних властивостей автобусів, зокрема, показників гальмового керування, мають складний і багатопрофільний характер. Тому перед фахівцями у галузі технічної експлуатації стоїть завдання пошуку керування гальмовими властивостями на засадах системності і комплексності.
Розроблена методика підтримання надійності гальмового керування автобусів засобами матеріально-технічного забезпечення ґрунтується на виділенні у спеціальну групу багатьох постійно замінюваних конструктивних елементів. Оцінка запасу передбачає використання інформації про інтенсивність потоків відмов конструктивних елементів у поєднанні з розрахунковою процедурою. Методика пропонується як засіб керування гальмовими властивостями автобусів в експлуатації.
Ключові слова: надійність, гальма, матеріально-технічне забезпечення.

Changes Bus service properties, in particular - performance brake controls are complex and multidisciplinary nature. This makes brake systems for developers and experts in the field of technical operation management job search braking properties on the basis of consistency and comprehensiveness.
The method of maintaining the reliability of the brake control bus means Logistics, which is based on the allocation of a special group number is constantly replaceable structural elements. For these elements formed and periodically updated inventory, the amount and composition of which provides a predetermined probability of preserving the technical condition of the brake control bus. Stock assessment involves the use of information on flow intensity of failures of structural elements in conjunction with estimated procedure based on the method of steepest descent. Methods proposed as a means to control braking properties buses in operation.
Ключові слова: reliability, brake control , logistics.

Кількість посилань 2

УДК 519.87

Б. Т. Матвіїв
Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРІЗНИХ З’ЄДНАНЬ
ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ
© Матвіїв Б. Т., 2016
Розглянуто конструкційні особливості нарізного з’єднання підвищеного самогаль¬мування з визначенням основних його геометричних параметрів. Запропоновано аналітичні вирази для визначення осьових моментів окремих частин поперечного перерізу нарізу, його загального значення та проведено порівняння зі стандартом. Встановлено, що осьовий момент поперечного перерізу запатентованого нарізу, істотно більший від стандартного, що підтверджує його ефективність.
Ключові слова: нарізне з’єднання, підвищене самогальмування, осьовий момент поперечного перерізу.

The article considers structural features of high self-braking threaded connection to determine its basic geometrical parameters. Analytical expressions for axial moments of individual parts of the cross-section of thread and their total value in comparison with the standard has been given. It was established that the axial cross-sectional moment of patented thread is significantly larger than one of the standard, which confirms its effectiveness.
Key words: threaded connection, high self-braking, cross-sectional moment.

Кількість посилань 11

УДК 539.4

Н. Б. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ЗАЛИШКОВІ ДЕФОРМАЦІЇ І НАПРУЖЕННЯ У ПЛАСТИЧНО ЗДЕФОРМОВАНІЙ ТРУБІ ЗА ДІЇ ЗГИНАЛЬНОГО МОМЕНТУ
ТА ПОЗДОВЖНЬОЇ СИЛИ
© Мельник Н. Б., 2016
На основі деформаційної теорії пластичності і теорії циліндричних оболонок розроблено аналітично-числову методику визначення залишкових деформацій і напружень після повного розвантаження довгих труб за їх пластичного згину з розтягом (стиском). Наведено порівняння розрахункових результатів з експериментальними даними для сталевої труби 57,5 х 3,65 мм.
Ключові слова: довга труба, залишкові деформації і напруження, пластичний згин з розтягом (стиском).

Based on the deformation theory of plasticity and theory of cylindrical shells developed analytical and numerical method for determining residual stresses and strains after full discharge with plastic bending of tension (compression) long tubes. The comparison of calculated results with experimental data for steel pipe 57,5 х 3,65 mm.
Key words: long tube, residual deformations and stress, plastic bending tension (compression).

Кількість посилань 6

УДК 629.113(075.8)

Т. Г. Миськів*, Ж. Д. Данілова**, В. І. Жовнич**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки,
**Група ААГс-11

АНАЛІЗ ГІБРИДНОГО ПРИВОДУ АВТОМОБІЛЯ TOYOTA PRIUS

© Миськів Т. Г., Данілова Ж. Д., Жовнич В. І., 2016

Розглянуто структуру і взаємозв’язок між різними елементами гібридного приводу автомобіля Toyota Prius, отримано кінематичні та силові залежності. Отримано робочі характеристики двигуна внутрішнього згоряння та електричного мотора на підставі їх технічних даних. Розраховано тягову характеристику і показано ефективність гібридного приводу автомобіля Toyota Prius.
Ключові слова: автомобіль, гібридний привід, кінематика, силові залежності.

Considered the structure and relationship betwen different elements of the hybrid drive car Toyota Prius, received kinematic and power dependence. Perfomance characteristics of the internal combustion engine and electric motor was obtained on basis jf their technicai data. Designed traction characteristics and shows the effectiveness of the hybrid drive car Toyota Prius.
Key words: cars, hybrid drive, kinematic, power dependence.

Кількість посилань 8

УДК 629.113

С. В. Нємий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ РУХУ
МІСЬКИХ АВТОБУСІВ

© Нємий С. В., 2016

Досліджено особливості швидкісного режиму руху автобусів на міських маршрутах. Отримано статистичні дані щодо тривалості штатних зупинок для виходу-входу пасажирів, часу простою перед світлофорами та ймовірності їх проїзду без зупинення. Досліджено швидкісний режим руху міського автобуса у результаті чого встановлено відносну тривалість його фаз – розгону, сталого руху, сповільнення до повного зупинення та простою під час зупинок.
Ключові слова: режим руху автобусів, тривалість зупинок на маршруті, питома кількість зупинок на маршруті, ймовірність проїзду під час світлофорного регулю¬вання, цикли руху автобусів.

Were researched the features of speed mode traffic on city bus routes. Obtain statistics on the length of the staff stops to exit-entrance passengers downtime before the traffic lights and the likelihood of their passage without stopping. were Researched speed mode city bus traffic resulting set relative duration of its phases - acceleration, steady motion, slowing to a complete stop and idle at stops.
Key words: mode of buses, duration of stops on the route, the specific number of stops on the route, the probability map at traffic lights adjustable cycles of buses.

Кількість посилань 6.

УДК 621.43:629.113

С. В. Нємий, О. Й. Коцюмбас
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ВПЛИВ РЕМОНТНИХ ЗМІН ДІАМЕТРІВ ЦИЛІНДРІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ НА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

© Нємий С. В., Коцюмбас О. Й., 2016

Розглянуто деякі особливості впливу результатів ремонтних дій на гільзи циліндрів на основі зміни характеристик двигунів. Проведено аналіз впливу ремонтних змін діаметрів циліндрів на енергетичні характеристики двигунів. Обґрунтовано теоретичні залежності для розрахунку зовнішніх швидкісних характеристик двигунів із ремонтними розмірами циліндрів. Доведено, що збільшення діаметрів циліндрів до ремонтних розмірів призводить до збільшення потужності і крутного моменту двигуна.
Ключові слова: ремонт двигуна, ступінь стиску, температурний стан двигуна, потужність двигуна, коефіцієнт наповнення циліндра, коефіцієнт залишкових газів.

Some features of influence of results of the repair operating are considered on the shells of cylinders in the aspect of change of descriptions of engines. The analysis of influence of repair changes of diameters of cylinders is conducted on power descriptions of engines. Grounded theoretical dependences for the calculation of external speed descriptions of engines with the repair sizes of cylinders. It is well-proven that the increase of diameters of cylinders to the repair sizes results in increasing power and twisting moment of engine.
Key words: repair of engine, degree of compression, temperature state of engine, engine power, coefficient of filling of cylinder, coefficient of remaining gases.

Кількість посилань 6

УДК 621.9.01

Я. М. Новіцький*, Ю. Я. Новіцький**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра деталей машин,
**кафедра технології машинобудування

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКЦІЙНОГО ДЕМПФУВАННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ АМПЛІТУДИ АВТОКОЛИВАНЬ
У ПРОЦЕСІ РІЗАННЯ МЕТАЛІВ

© Новіцький Я. М., Новіцький Ю. Я., 2016

Розроблено та досліджено математичну модель чотиримасової автоколивальної схеми металорізального верстата. Проаналізовано вплив параметрів внутрішнього тертя у з’єднаннях конструктивних елементів верстата на амплітуду коливань різця та деталі. Показана можливість ефективного гасіння амплітуди автоколивань різця за рахунок оптимального вибору параметрів фрикційного з’єднання тіла різця із різцетримачем.
Ключові слова: автоколивання, конструкційне демпфування, шорсткість поверхні деталі.

Mathematical model of four mass oscillating circuit cutting machine developed and studied in this paper. The influence of the internal friction in the joints of structural elements on the machine tool vibration amplitude and details. Effective self-oscillation amplitude blanking tool possible by choosing the optimal parameters of the tool body frictional connection with tool holders.
Key words: self-oscillation, structural damping, surface roughness details.

Кількість посилань 5

УДК 621.83:658:652

Р. А. Пельо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ОЦІНКА ДОСКОНАЛОСТІ РОБОТИ ФРИКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСМІСІЇ АВТОМОБІЛЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЄДИНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КРИТЕРІЮ
© Пельо Р. А., 2016
Проаналізовано перехідний процес у двигуні за автоматичного перемикання передач у механічній трансмісії автомобіля. Обґрунтовано вибір оптимальної миті та тривалості роботи фрикціонів огляду на паливоощадність та мінімальну роботу тертя фрикційних елементів з обов’язковим дотриманням заданої програми руху автомобіля.
Ключові слова: автомобіль, трансмісія, фрикціони, паливо, ощадність.

The transitional process of the engine passing in automatic gear-shifting of a transmission of the automobile was analyzed. The choice of optimal moment and durations of frictions operation was grounded taking into account fuel frugality and minimal of friction elements performance with required given automobile driving program keeping.
Key words: automobile, transmission, frictions, fuel, frugality.

Кількість посилань 8

УДК 621.825.5/.7

В. О. Проценко, М. В. Бабій, О. Ю. Клементьєва
Херсонська державна морська академія

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКРІПЛЕННЯ КАНАТІВ ЗАТИСКНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ МУФТ

© Проценко В. О., Бабій М. В., Клементьєва О. Ю., 2016

Досліджено процес закріплення канатів затискними елементами типу “палець-втулка-поперечний канат”. Експериментально встановлені залежності впливу зусилля затягування пальця затискного елемента на зусилля виривання каната та його поперечну деформацію. Розкрито механізм процесу закріплення каната затискним елементом. Встановлено значення отриманих результатів для теорії та практики.
Ключові слова: муфта, канат, закріплення, затискний елемент.

The process of fixing ropes by clamping elements "finger-sleeve cross-rope" type is analyzed. Depending on the impact of the efforts a tightening of thumb clamping element on pulling the rope force and transverse strain is experimental installed. The mechanism of the fixing rope process by clamping element is disclosed. The value of the results for the theory and practice is established.
Key words: coupling, rope fastening, the clamping element

Кількість посилань 6.

Syndicate content