№ 839 (2016)

УДК 621.923: 621.921.34

L. A. Prots1, V. I. Lavrinenko2
1Institute of Electron Physics, National Academy of Sciences of Ukraine.
2Institute for Superhard Materials named after V.N. Bakul, NAS of Ukraine

POLISHING TOOL WITH CYCLOIDAL MOVEMENTS ROTATION
FOR THE MANUFACTURE OF FLAT SURFACES
WORKING ELEMENT Li2B4O7

© Prots L. A., Lavrinenko V. I., 2016

Представлена робота стосується технології механічної обробки плоских поверхонь неметалевих деталей і може бути використана у різноманітних галузях промисловості для виготовлення оптичних деталей, зокрема, робочих елементів квантових приладів з тетраборату літію. Для проведення досліджень з виготовлення плоских поверхонь розроблено полірувальний інструмент з циклоїдальними рухами обертання, який полірує плоскі поверхні високої площинності та збільшує продуктивність праці процесів механічного оброблення.
Ключеві слова: механічна обробка, тетраборат літію, полірувальний інструмент, циклоїдальні рухи.

This work relates to the technology of mechanical treatment of flat surfaces of metal parts and can be used in various industries in the manufacture of optical components, including working elements of quantum devices with tetraborate lithium. For the research on the production of flat surfaces has been developed polishing tool with cycloidal motion of rotation which polishes the flat surface of high planarity and increases the productivity of mechanical treatment processes.
Key words: mechanical treatment, lithium tetraborate, polishing tool, cycloidal motion.

Література – 5

УДК621.9

Я. В. Долиняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНОШУВАННЯ
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

© Долиняк Я. В., 2016

Досліджено процес зношення, оскільки ним супроводжуються всі механічні процеси різання. Процес зношення є складним явищем і потрібно його змоделювати, щоб краще розуміти зношення ріжучих інструментів. У роботі наведено модель, яка вважається найадекватнішою до експериментальних показ-ників, це зношення за Усуї. Ця модель описує швидкість та величину зношування інструментів залежно від параметрів різання.
Ключові слова: зношування інструмента, модель Усуї, термін служби інструмента, програмне забезпечення AdvantEdge.

The paper studied the wear process, as all mechanical cutting process is accompanied by this phenomenon. The process of wear is a complex phenomenon and is of interest to model the process and increase understanding of the wear of cutting tools. This paper presented a model that is considered most appropriate to the experimental parameters, this wear by Usui. This model describes the rate and amount of wear on the tool depending on cutting parameters.
Key words: tool wear, Usui model, tool life, software AdvantEdge.

Література – 4

УДК 621.548

В. М. Корендій, П. Р. Дмитерко*, Ю. Я. Новіцький*
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
*кафедра технології машинобудування

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ
ТИХОХІДНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЬОВОГО ВІТРОКОЛЕСА
З ЛОПАТЯМИ ВІТРИЛЬНОГО ТИПУ

© Корендій В. М., Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я., 2017

Обґрунтовано доцільність упровадження альтернативних джерел енергії у промис¬ловість і сільське господарство України. Багато уваги приділено можливостям викорис¬тання вітроустановок на території нашої держави. Розглянуто основні проблеми експлуатації сучасних вітроенергетичних установок. Запропоновано конструкцію тихо¬хід¬ного (багатолопатевого) горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу та розраховано параметри його основних елементів (лопатей, маточини вітро¬колеса, механізму приєднання лопатей тощо). Проаналізовано основні перспективи і переваги використання вітрильних вітроустановок в Україні.
Ключові слова: горизонтально-осьова вітроустановка, лопаті вітрильного типу, механізм регулювання потужності, система орієнтації, протиштормовий захист.

The expediency of alternative energy sources implementation in Ukrainian industry and agriculture is substantiated. Much attention is focused on the possibilities of the wind turbines using on the territory of our country. Main problems of the modern wind-electric turbines exploitation are considered. The construction of the low-speed (multiblade) horizontal-axis wind-wheel with sail-blades is proposed and the parameters of its basic elements (blades, wind-wheel hub, mechanism of blades attachment, etc.) are calculated. Main prospects and advantages of sail wind turbines using in Ukraine are analyzed.
Key words: horizontal-axis wind turbine, blades of sail type, mechanism of power control, system of orientation, anti-storm protection.

Література – 9

УДК 621.9.025.1 : 621.833.1

Я. М. Литвиняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ТЕХНОЛОГІЧНА ГНУЧКІСТЬ ОПЕРАЦІЙ ЗУБОНАРІЗАННЯ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОЦЕСУ РАДІАЛЬНО-КОЛОВОГО
ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗУБЦІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ КОЛІС

© Литвиняк Я. М., 2016

Розглянуто основні особливості підвищення технологічної гнучкості операцій нарізання зубців на циліндричних зубчастих колесах способом радіально-колового формо¬утворення за безперервного обертання заготовки зубчастого колеса. Запропоно¬вані математичні моделі із визначення профілю бокової поверхні зуба прямозубого циліндричного колеса, утворюваного за допомогою інструментального оснащення, яке дає змогу адаптувати траєкторію складного руху осі дискової фрези до необхідних параметрів профілю зуба нарізуваного колеса
Ключові слова: нарізання зубців, зубчасті циліндричні колеса, дискові фрези, спосіб радіально-колового формоутворення.

There are considered the basic features of increasing technological flexibility operations of cutting teeths on cylindrical gear-wheels by the method radial-and-round shaping process at the continuous rotation of gear-wheel’s purveyance. There are offered mathematical models from determination profile of tooth’s side of cylindrical wheel formed by means of the instrumental rigging that allows adapting the trajectory of difficult motion of axis disk milling cutter to the necessary parameters tooth’s profile of the cut wheel.
Кey words: cutting of indents, cylindrical gear-wheels, disk milling cutters, radial-and-round shaping process.

Література – 3

УДК 621.9.06.014

І. В. Луців, В. Н. Волошин, В. М. Буховець
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ОЦІНКА ВПЛИВУ ПОХИБОК КОМПЛЕКСНОГО САМОНАЛАГОДЖУВАЛЬНОГО ОСНАЩЕННЯ НА ТОЧНІСТЬ ОБРОБЛЮВАНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

© Луців І. В., Волошин В. Н., Буховець В. М., 2017

Запропоновано аналітичну модель оцінки впливу похибок складових комплекс¬ного самоналагоджувального оснащення на вихідну точність оброблюваних поверхонь, яка ґрунтується на варіаційному методі розрахунку точності машин. Проведено оцінку впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення, які виникають у результаті силової дії з боку процесу різання та затиску, на вихідну точність оброблю¬ваних циліндричних поверхонь консольно закріплених деталей.
Ключові слова: точність, самоналагоджувальне оснащення, аналітична модель, векторний баланс, формоутворювальна система верстата.

The paper deals with the analytic model suitable to evaluate the errors impact on the output surface accuracy in the machining process using the integral self-adjusting machine tool equipment. This model is based on the variation simulation method of machines precision calculation. The impact evaluation of accessories errors of force action from the cutting process as well as clamping is developed. This evaluation substantially considers the output accuracy of the machined cylindrical surfaces of the console fixed parts.
Key words: accuracy; self-adjusting equipment; analytic model; vector balance; machine tool geometry forming system.

Література – 7

УДК 621.914

В. О. Настасенко
Херсонська державна морська академія

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧЕРВ'ЯЧНИХ ФРЕЗ
ТА ЇХ ПРОГРЕСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Настасенко В. О., 2016

Робота належить до сфери машинобудування та інструментального виробництва, зокрема – виробництва черв'ячних фрез та шеверів для обробки ними зубчатих коліс. Голов¬ною метою роботи є аналіз умов підвищення продуктивності черв'ячних фрез і розроблення на цій основі їх удосконалених конструкцій та нових способів і технологій їх виробництва.
Ключові слова: зубчасті колеса, фреза, підвищення продуктивності.

The work relates to the field of mechanical engineering and tool production, in particular – the production of worm mills for processing their gears. Constantly growing demands for increased productivity, accuracy and quality of processing gears require corresponding improvement worm cutters. The main goal of this work is to analyze the conditions for increasing productivity worm mills and on this basis the development of improved designs and new methods and technologies for their production.
Key words: gears, mill, increased productivity.

Література – 22

УДК 621.9.01

Ю. Я. Новіцький, Я. М. Новіцький*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
*кафедра деталей машин

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРЕСОВОГО З’ЄДНАННЯ
ВСТАВНИХ НОЖІВ ЗБІРНИХ ФРЕЗ

© Новіцький Ю. Я., Новіцький Я. М., 2016

Розроблено та досліджено математичну модель двомасової коливальної схеми вставного ножа збірної фрези, одна із мас якої моделює защемлену частину ножа – пресове з’єднання із сухим тертям, а інша – консольну частину, що зазнає впливу автоколивань, які можливі в процесі різання металу. Проаналізовано вплив сухого тертя у пресовому з’єднанні ножа на амплітуду резонансних коливань різця та деталі. Показано можливість ефективного гасіння амплітуди автоколивань різця за рахунок оптимального вибору параметрів пресового з’єднання вставних ножів із корпусом збірної фрези.
Ключові слова: автоколивання, конструкційне демпфування, якість поверхні деталі.

Developed and researched mathematical model two-mass vibrating system embedded team knife mills, one of which simulates the weight of the knife jammed – forging connections with dry friction, and the other – the console portion that is exposed to oscillations that are possible in the process of cutting metal. The influence of dry friction in forging a knife in conjunction amplitude resonance vibrations of the tool parts. The possibility of effectively extinguishing the amplitude of oscillation of the tool by selecting optimal parameters press connection plug blade cutter housing team.
Key words: self-oscillation, structural damping, quality of surface details.

Література – 3

УДК 621.825.5/.7

В. О. Проценко, О. Ю. Клементьєва
Херсонська державна морська академія

ХАРАКТЕРИСТИКА МУФТИ З ТОРЦЕВИМИ КАНАТАМИ ТАНГЕНЦІАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ
У РЕЖИМАХ АВЕРСУ ТА РЕВЕРСУ

© Проценко В. О., Клементьєва О. Ю., 2016

Розглянуто характеристики муфт з торцевим встановленням канатів тангенціаль¬ного розташування у режимах аверсу та реверсу. Оцінено вплив деяких конструктивних параметрів на жорсткість муфт. Виконано порівняння характеристик муфт з хордаль¬ним та тангенціальним розташуванням канатів. Встановлено переважну галузь вико¬рис¬тання кожного типу муфт. Запропоновано напрями подальших досліджень.
Ключові слова: муфта, встановлення канатів тангенціального розташування, жорсткість муфт.

The characteristics of the coupling with face installation tangential located ropes in the obverse and reverse modes. The effect of some design parameters on the coupling torsional rigidity is rated. The comparison of the characteristics of couplings with chordal and tangential location of ropes. The area of the preferred use each type of coupling is establishing. Directions for further research are offered.
Key words: the coupling, installation tangential located ropes, coupling torsional rigidity.

Література – 5

УДК 622.24.051.55

А. М. Сліпчук, Р. С. Яким*
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

ПРОЕКТУВАННЯ НОВИХ ПРОДУКТОВИХ ЛІНІЙ ШАРОШОК
ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХНЬОГО ВИГОТОВЛЕННЯ

© Сліпчук А. М., Яким Р. С., 2016

Мета дослідження – вирішити проблему підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Дослідження проводились як в умовах реального виробництва бурових доліт, так і на етапі моделю¬вання у CAD-системі, із комплексним застосуванням експериментальних лабора¬торних, стендових і натурних експлу¬атаційних випробовувань. Теоретично й експериментально обґрунтовано розроблені підходи для вдосконалення комплексного підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок бурових доліт на етапах проектування, конструювання і виготовлення. Розв’язано задачу вдосконаленням конст-рукторських параметрів й способу розміщення породо¬руйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт, що враховує фізико-механічні показники матеріалів та конструкторсько-технологічні параметри спряжених поверхонь “зубок – шарошка”.
Ключові слова: шарошка, твердосплавні зубки, селективні групи, бурове долото, натяг.

The aim of research is the improvement in quality indicators embedded rock cutting equipment of cutter drill bits. Research carried out as in a real production drilling bits and during modeling in CAD-system, integrated use of experimental laboratory, bench and field operational tests.
Theoretically and experimentally proved developed approaches to improve quality indicators comprehensively improve the embedded rock cutting equipment cutters drill bits during the design, construction and manufacturing. The problem of improving the design parameters and method of placement of rock cutting equipment cutters drill bits, taking into account the physical and mechanical properties of materials and design and technological parameters of conjugated surfaces “tooth – rolling cutter”.
Key words: cutter, carbide teeth, selective group, drill bit, tension.

Література – 13

УДК 519.248

Т. О. Стефанович*, С. В. Щербовських**
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра проектування та експлуатації машин,
**кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань

МОДЕЛЬ НАДІЙНОСТІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРИЧИН НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ ІЗ НАВАНТАЖУВАЛЬНИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ МІЖ ОДНОТИПНИМИ МОДУЛЯМИ

© Стефанович Т. О., Щербовських С. В., 2016

Запропоновано модель надійності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями. Модель адекватно враховує вплив зміни навантаження резервованих елементів на ймовірнісні характеристики причин її непрацездатності. Для визначення надійності застосовані динамічне дерево відмов та марковська модель.
Ключові слова: модель надійності, причина непрацездатності, динамічне дерево відмов, марковська модель, навантажувальне резервування.

The reliability model for system with load-sharing redundancy of component between uniform modulus is proposed. The model adequately takes into account load-sharing impact of reserved components on failure cause probability characteristics of such system. For reliability determination a dynamic fault tree and a Markov model is used.
Key words: reliability model, failure cause, dynamical fault tree, Markov model, load-sharing redundancy.

Література – 10

УДК 621.9(075.8)

В. В. Ступницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

РЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВОГО
ШАРУ ДЕТАЛІ ПІД ЧАС ЇЇ ОБРОБЛЕННЯ РІЗАННЯМ

© Ступницький В. В., 2016

Наведено результати аналізу реологічної моделі, що формалізує вплив основних тех¬но¬логічних чинників на формування залишкових напружень та деформацій у процесі меха¬нічного оброблення деталі лезовим інструментом. Результати такого проблемно-орієнто¬ваного імітаційного моделювання силових, температурних та деформаційних параметрів є основою для побудови прогнозувальних моделей впливу структури та параметрів технологічного процесу на формування комплексу експлуатаційних властивостей виробу.
Ключові слова: технологічний процес, різання, реологічна модель, напружено-деформований стан, залишкове напруження, залишкова деформація, функціональне орієнтоване проектування.

An analysis of rheological model that formalizes the main technological factors influence the formation of residual stresses and deformations during machining parts by cutting tool are presents in the article. The results of such problem-oriented simulation modeling power, temperature and deformation parameters is the basis for forecasting models influence the structure and process parameters on the formation of the product’s complex operational properties.
Key words: technological process, cutting, rheological model, mode of deformation, residual stress, residual deformity, functional-oriented planning production.

Література – 16

УДК 621.914.1

В. М. Тонконогий, С. А. Зелинський, А. Ж. Ткач, Ю. О. Серебрій
Одеський національний політехнічний університет

ЗНИЖЕННЯ РЕГЕНЕРАТИВНИХ КОЛИВАНЬ
ПІД ЧАС ФРЕЗЕРУВАННЯ МАЛОЖОРСТКИХ ДЕТАЛЕЙ ЗА РАХУНОК МОДУЛЯЦІЇ ШВИДКОСТІ ГОЛОВНОГО РУХУ ВЕРСТАТА

© Тонконогий В. М., Зелинський С. А., Ткач А. Ж., Серебрій Ю. О., 2016

Пропонується спосіб підвищення вібростійкості технологічної системи за рахунок модуляції швидкості головного руху верстата введенням додаткового керуючого модуля. Запропонований спосіб є універсальним і може бути реалізований на верстатах з різними системами ЧПК.
Ключові слова: верстати з ЧПК, технологічна система, вібростійкість, модуляція швидкості.

A method of enhancing the vehicle vibration resistance due to the modulation speed of the machine the main motion by introducing additional control module. The proposed method is universal and can be implemented on a variety of machines with CNC systems.
Key words: CNC machines, technological system, vibration resistance, modulation speed.

Література – 6

Syndicate content