№ 841 (2016)

УДК 547.912.66

O. В. Teртична1, В. O. Maртиненко1, A. O. Гиренко1, Л. O. Сніжко1, P. I. Toпільницький2
1Ukrainian State University of Chemical Technology;
Department of fuel chemical technology
2Lviv Polytechnic National University;
Department of chemical technology of oil and gas processing

КІНЕТИКА УТВОРЕННЯ
АСФАЛЬТСМОЛОПАРАФІНОВИХ ВІДКЛАДІВ З НАФТИ

© Teртична O. В., Maртиненко В. O., Гиренко A. O., Сніжко Л. O., Toпільницький P. I., 2016

Дослідження кінетики формування асфальтосмолопарафінових відкладів (АСПВ) методом “холодного стрижня” показало, що як для парафінистої, так і для малопара¬фіністої нафти швидкість росту відкладень описується експоненціальним рівнянням, константи якого лінійно залежать від температурного фактора – співвідношення градієнта температур між нафтою і стрижнем і температурою застигання нафти. Розрахунковим шляхом встановлено вплив товщини шару АСПВ і режиму руху нафти на швидкість утворення АСПВ на холодній стінці.
Ключові слова: асфальтосмолопарафінові відклади, метод “холодного стрижня”, кінетична модель, константи швидкості

O. V. Tertyshna, V. O. Martynenko, A. O. Gyrenko, L. O. Snizhko, P. I. Topilnitskiy

KINETICS OF FORMATION
ASPHALT-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS FROM OIL

© Tertyshna O. V., Martynenko V. O., Gyrenko A. O., Snizhko L. O., Topilnitskiy P. I., 2016

Kinetics of the asphalt-resin-paraffin deposits formation was studied by the “coldfinger test” method. It was shown, that the rate of the deposits growth from both paraffin and non-paraffin oils is described by the exponential equation. Kinetic constants of these equations are linearly depending on the temperature factor, which is the ratio of temperature gradient between oil and the tube “coldfinger” to the oil pour point. The influence of deposit thickness and regime of oil movement on the rate of deposits growth was calculated.
Key words: asphalt-resin-paraffin deposits, “coldfinger test” method, kinetic model, rate constants.

Література – 7

УДК 678.84, 544.022.822
І. Ю. Євчук, О. І. Демчина, Х. В. Демидова, Г. В. Романюк1, З. М. Коваль1
Відділення фізико-хімії горючих копалин
ІФОXВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ МЕМБРАН ДЛЯ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
© Євчук І. Ю., Демчина О. І., Демидова Х. В., Романюк Г. В., Коваль З. М., 2016
Синтезовано гібридні органо-неорганічні мембрани на основі акрилових моно-мерів, зокрема таких, що містять сульфогрупи. Синтез здійснили методом фотоініці-йованої кополімеризації мономерів у присутності золь-гель системи тетраетоксисилан (ТЕОС) – С2H5OH – Н2О. Морфологію одержаних наноструктурованих органо-неор¬ганічних матеріалів оцінено методом сканувальної електронної мікроскопії. Для по¬чаткової стадії процесу дифузії парів води досліджено сорбційні характеристики мембран різного складу і за різних температур. Розраховано коефіцієнти дифузії парів води у мембранах.
Ключові слова: органо-неорганічна мембрана, паливний елемент, золь-гель процес, наноструктура, тетраетоксисилан.
I. Yu. Yevchuk, O. I. Demchyna, Kh. V. Demydova, H. V. Romaniuk, Z. M. Koval
STUDIES OF THE PROPERTIES OF ORGANIC-INORGANIC MEMBRANES FOR FUEL CELLS
© Yevchuk I. Yu., Demchyna O. I., Demydova Kh. V., Romaniuk H. V., Koval Z. M., 2016
Hybrid organic-inorganic membranes based on acrylic monomers including those with sulfogroups were synthesized. Synthesis was conducted via photoinitiated copolymerization of monomers in the presence of sol-gel system tetraethoxysilane (TEOS) – С2H5OH – Н2О. Morphology of obtained nanostructured materials was evaluated by SEM. For the initial stage of the process sorption characteristics of membranes of different composition were investigated at different temperatures. Diffusion coefficients of water vapour into membrane structure were calculated.
Key words: organic-inorganic membrane, fuel cell, sol-gel process, nanostructure, tetraethoxysilane.

Література – 11.

УДК 661.7:547.2/4
О. С. Іващук1, В. В. Реутський2, О. О. Супрун3
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії1,
кафедра технології органічних продуктів2,
ВП “Рівненська АЕС”3
ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОМІЖНИХ КАТАЛІТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У ПРОЦЕСІ ОКИСНЕННЯ ЦИКЛОГЕКСАНУ
© Іващук О. С., Реутський В. В., Супрун О. О., 2016
Проведено спектрографічні дослідження бінарних каталітичних систем для процесу окиснення циклогексану на основі нафтенату кобальту з використанням органічних модифікаторів різної природи – етанолу та гліцину у циклогексаноні. Проведені дослідження підтверджують припущення про комплексоутворення за участю всіх компонентів каталітичних розчинів. Побудовано структурні формули ймовірних комплексів каталітичних систем.
Ключові слова: циклогексан, окиснення, каталіз, каталітичні системи.

O. S. Ivashchuk, V. V. Reutskyy, O. O. Suprun

DETERMINATION OF THE CATALYTIC COMPLEXES
STRUCTURE IN THE PROCESS OF THE CYCLOHEXANE OXIDATION

© Ivashchuk O. S., Reutskyy V. V., Suprun O. O., 2016

The spectral analysis of binary catalytic solutions based on cobalt naphthenate for the cyclohexane oxidation process with the using of the different organic nature additives – ethanol and glycine in cyclohexanone was conducted. The spektra research indicates the creation and quantitative changes in the solutions that confirms the assumption complexation involving all components of catalytic solutions. The probable structural formulas of the catalytic system complexes were drawed.
Кеу words: oxidation, catalyst, cyclohexane, complexes.

Література – 5

УДК 66.061
В. М. Атаманюк, Д. М. Симак, О. М. Данилюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії
РОЗЧИНЕННЯ ПОЛІДИСПЕРСНОЇ ТВЕРДОЇ ФАЗИ У ГАЗОРІДИННОМУ ПОТОЦІ
© Атаманюк В. М., Симак Д. М., Данилюк О .М., 2016
Досліджено процес розчинення полідисперсної твердої фази у газорідинному потоці. Зокрема досліджено розчинення одинарних частинок K2SO4 у зваженому стані і визначено коефіцієнт масовіддачі β. Наведено схему експериментальної установки. Побудовано графічну залежність розподілу частинок за їх діаметром. Підтверджено незалежність коефіцієнта масовіддачі від діаметра частинок під час розчинення у газорідинному потоці. Виконано теоретичний розрахунок розчинення полідисперсної фази на основі кінетичної моделі процесу та порівняно з експериментальними даними.
Ключові слова: розчинення, масовіддача, газорідинний потік, полідисперсна фаза, галургія.
DISSOLUTION OF POLYDISPERSE SOLID PHASE
IN THE GAS-LIQUID FLOW
© Atamanyuk V. M., Symak D. M., Danyliuk О. М., 2016
The article investigates dissolution polydisperse solid phase to gas-liquid flow. In particular, a study of single particle dissolution of K2SO4 in a suspension and determined masstransfer coefficient β was conducted. The scheme of the experimental setup is given. Built tracker distribution of particle diameter was built. Independence of masstransfer factor from the diameter of the particles during dissolution in the gas-liquid flow was confirmed. Theoretical calculation dissolution of polydisperse phase based on the kinetic process model was performed and compared with experimental data.
Keywords: dissolution, masstransfer, gas-liquid flow, polydisperse phase, halurhiya.

Література – 8.

УДК 547.312
К. І. Боброва, З. Я. Надашкевич, Р. І. Флейчук, О. І. Гевусь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії
СИНТЕЗ НОВИХ НЕЙОНОГЕННИХ ПАРМЕРІВ
НА ОСНОВІ -ГІДРОКСИЛВМІСНИХ ПЕРОКСИДІВ
© Боброва К. І., Надашкевич З. Я., Флейчук Р. І., Гевусь О. І., 2016

На основі дизаміщених оксетанів синтезовано -гідроксилвмісні пероксиди. Вивчено вплив умов проведення реакції на вихід та склад продуктів взаємодії. Отримані пероксиди використано як вихідні сполуки для одержання нових поверхнево-активних речовин ряду несиметричних естерів малеїнової кислоти, які містять як гідрофобну складову -трет-бутилпероксиалкільний радикал, а гідрофільною складо¬вою є поліетиленґліколевий фрагмент. Досліджено поверхнево-активні властивості синтезованих ПАРмерів. Будову отриманих сполук підтверджено та охарактеризовано фізико-хімічними константами.
Ключові слова: оксирани, -гідроксилвмісні пероксиди, поліетиленгліколь, поверхнево-активні пероксидовмісні мономери.

K. Bobrova, Z. Nadashkevych, R. Fleychuk, O. Hevus

SYNTHESIS OF NEW NONIONIC SURFACTANT’S MONOMERS
BASED ON HYDROXYL-CONTAINING PEROXIDES

© Bobrova K., Nadashkevych Z., Fleychuk R., Hevus O., 2016

-hydroxyl-containign peroxides were synthesized on the basis of disubstituted oxiranes. Influence of reaction conditions on the yield and composition of the products of interaction was studied. The resulting peroxides were used as starting compounds for obtaining of number of new surfactants of asymmetric esters of maleic acid containing hydrophobic component and radical of -tert-butylperoxyalkil, and hydrophilic component is fragment of polyetylenglicol. Properties of synthesized surfactant’s monomers were studied. The structure of the synthesized compounds was confirmed and characterized by physico-chemical constants.
Keywords: oxiranes, -hydroxyl-containing peroxides, polyetylenglikol, surfactants peroxide-containing monomers.

Література – 14

УДК 666.549

З. І. Боровець, М. Г. Пона, І. В. Солоха, О. В. Шулипа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ВПЛИВ ВОЛАСТОНІТУ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО
СИНТЕЗУ НА СТРУКТУРУ МАТОВИХ ПОЛИВ

© Боровець З. І., Пона М. Г., Солоха І. В., Шулипа О. В., 2016

Досліджено вплив додатку синтетичного воластоніту низькотемпературного синтезу в складах полив на структуру і блиск їх поверхні. Використовуючи електронно-мікроскопічний метод аналізу, вивчено особливості мікроструктури синтетичного воластоніту та його вплив на формування структури полив’яного покриття під час випалу. Встановлено ефективну дію синтетичного воластоніту (при вмісті до 20 мас. % і температурі випалу 1050 °С) на підвищення значення показника блиску поверхні. Із підвищенням вмісту воластоніту до 30–40 мас. % і температури випалу до 1100 °С покриття характеризуються напівматовістю та матовістю.
Ключові слова: воластоніт, гідросилікати кальцію, тоберморит, полив’яні покриття.

Z. Borovets, M. Pona, I. Solokha, O. Shulypa

THE EFFECT OF THE ADDITIVE OF ARTIFICIAL
LOW-TEMPERATURE SYNTHESIZED WOLLASTONITE
ON THE STRUCTURE OF MATTE GLAZE COATINGS

© Borovets Z., Pona M., Solokha I., Shulypa O., 2016

The effect of the artificial wollastonite additive of high-temperature synthesis in glaze compositions on the structure and the surface gloss was investigated. The microstructure features of artificial wollastonite and its effect on the structure formation of glaze coating at burning were studied using electron microscopic method of analysis. It was established its effective action (at the content of 20 wt.% and burning temperature of 1050 °C) on the increase of surface gloss value. When the content of the wollastonite additive increases to
30–40 wt. % and the burning temperature to 1100 °C coatings are characterized by semi matte and matte color.
Key words: wollastonite, calcium hydrosilicates, tobermorite, glaze coating

Література – 12

УДК 678.6/.7; 544.23.057; 544.25.057; 544.77
Н. М. Букартик, М. Р. Чобіт, С. Г. Борова, З. Я. Надашкевич, В. С. Токарев
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ КАРБОКСИЛ- І АМІНОВМІСНИХ ГІДРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ АКРИЛАМІДУ
© Букартик Н. М., Чобіт М. Р., Борова С. Г., Надашкевич З. Я., Токарев В. С., 2016
Синтезовано просторово зшиті полімерні гідрогелі на основі гідрофільних кополімерів акриламіду з акриловою кислотою або диметиламіноетилметакрилатом. Досліджено вплив складу мономерної суміші на кінетику кополімеризації, а також залежність фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей гідрогелів від природи кополімеру та ступеня структурування. Показано, що отримані гідрогелі є високо¬еластичними, пружними матеріалами, а за швидкістю і ступенем набрякання можуть вважатися суперабсорбувальними полімерами.
Ключові слова: зшиті гідрогелі, функційні кополімери, радикальна кополімери-зація, суперабсорбуючі полімери, ступінь набрякання, фізико-механічні властивості.
N. Bukartyk, M. Chobit, S. Borova, Z. Nadashkevych, V. Tokarev
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF CARBOXYLIC-
AND AMINOCONTAINING HYDROGELS BASED ON ACRYL AMIDE
© Bukartyk N., Chobit M., Borova S., Nadashkevych Z., Tokarev V., 2016
Cross-linked hydrogels based on functional copolymers of acryl amide with either acrylic acid or dimethylaminoethyl methacrylate were synthesized. Influence of the comonomer ratio onto copolymerization kinetics as well as the dependence of the physicochemical and physicomechanical properties of hydrogels on copolymer nature and cross-linking degree were studied. Obtained hydrogels are highly flexible and elastic materials. In terms of swelling rate and degree, they can be identified as super absorbent polymers.
Key words: cross-linked hydrogels, functional copolymers, radical copolymerization, super absorbent polymers, swelling degree, physicomechanical properties

Література – 10.

УДК 547.582-39

Х. І. Гаргай, В. А. Дончак, Л. М. Ріпак, С. А. Воронов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СУРФАКТАНТИ НА ОСНОВІ
ПІРОМЕЛІТОВОЇ КИСЛОТИ

© Гаргай Х. І., Дончак В. А., Ріпак Л. М., Воронов С. А., 2016

Взаємодією піромелітового діангідриду з поліетиленгліколями з різною довжиною етиленоксидного ланцюга в присутності піридину як каталізатора одержано нові поверхнево-активні естери піромелітової кислоти. Синтезовані сполуки охарак¬теризовані ІЧ та 1H ПМР спектроскопією, елементним аналізом та аналізом на вміст функційних груп. Обчислено значення гідрофільно-ліпофільного балансу одержаних речовин та визначено критичні концентрації міцелоутворення. Зміна довжини поліетиленгліколевих фрагментів та співвідношення вихідних реагентів на стадії синтезу дозволяє регулювати розчинність та поверхнево-активні властивості продуктів.
Ключові слова: піромелітова кислота, піромелітовий діангідрид, поліетилен-гліколь, солюбілізатор, сурфактант.

K. I. Harhay, V. A. Donchak, L. M. Ripak, S. A. Voronov

SURFACTANTS ON THE BASE
OF PYROMELLITIC ACID

© Harhay K. I., Donchak V. A., Ripak L. M., Voronov S. A., 2016

New surface-active esters of pyromellitic acid were obtained by interaction of pyromellitic dianhydride with different poly ethylene glycols in the presence of pyridine as catalyst. The synthesized compounds were characterized by IR, 1H NMR spectroscopy, elemental and functional analysis. The values of hydrophilic-lipophilic balance of synthesized compounds were calculated and the critical micelle concentrations were determined. Changes in the length of polyethylene glycolic fragments and in the ratio of initial reagents allows to adjust solubility and surface-active properties of these esters.
Key words: pyromellitic acid, pyromellitic dianhydride, polyethylene glycol, solubilization, surfactant.

Література – 12

УДК 582.998:57.086.83+581.143.6:58.085

А. О. Герштун, Р. О. Петріна
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

КУЛЬТИВУВАННЯ ГОРИЦВІТУ ВЕСНЯНОГО
(ADONIS VERNALIS) В УМОВАХ IN VITRO

© Герштун А. О., Петріна Р. О., 2016

Наведено результати введення Adonis vernalis в культуру in vitro. Підібрано оптимальні умови для проростання насіння, одержання калусу та індукції калусоутворення. Підібрано спосіб стерилізації насіння з найкращим відсотком ефективності стерилізації. Використано три варіанти живильних середовищ з різним вмістом фітогормонів ІОК, НОК та кінетику для культивування горицвіту весняного, а також підібрано найкраще за найвищим відсотком життєзданих експлантів.
Ключові слова: горицвіт весняний, Adonis vernalis, культивування, калусогенез, фітогормони, калус, експлант.

А. О. Hershtun, R. О. Petrina

CULTIVATION OF ADONIS SPRING
(ADONIS VERNALIS) IN CONDITIONS IN VITRO

© Hershtun А. О., Petrina R. О., 2016

Article shows results of the introduction of Adonis vernalis to the in vitro culture. The optimal conditions are found for seed germination, reception and induction of callusogenesis. Method of sterilization of seeds with the best percentage efficiency of sterilization was chosen. Were used three variants of culture media with different content of phytohormones IAA, NOC and kinetycs for Adonis spring cultivation and the best for the highest percentage viable explants was chosen.
Key words: Adonis vernalis, callusogenesis, phytogormony, callus, explants.

Література – 9

УДК 66.002.3:541.12
Н. Ю. Голець, О. В. Малик1, Ю. О. Малик,
Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування,
1кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
ПРОБЛЕМИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
© Голець Н. Ю., Малик О. В., Малик Ю. О, 2016
Сполуки азоту належать до основних біогенних речовин, що містяться в стічних водах. Перевищення концентрації цих елементів у водоймах спричиняє зменшення вмісту розчиненого кисню, токсичний вплив на риб, збільшення біообростань, що спричняють корозію систем водопостачання, пришвидшений ріст водної біоти та фітопланктону, що безпосередньо впливає на погіршення якості води. Вивчено основні методи запобігання забруднення водного басейну біогенними елементами стічних вод в місцях збору ТПВ, а також усебічного досліджено шляхи досягнення цієї мети.
Ключові слова: полігон, ТПВ, дренажні води, біогенні елементи, методи очищення.
PROBLEMS WASTEWATER TREATMENT FROM NUTRIENTS
AND SOLUTIONS
© Holets N. Yu., Malyk O. V., Malyk Yu. O., 2016
Nitrogen compounds are the main nutrients contained in wastewater. Excess concentrations of these elements in water causes a decrease in dissolved oxygen, toxic effects on fish, increase bio enmoss, that cause corrosion of water supplysystems, accelerated growth of phytoplankton and aquatic biota, which directly affects the deterioration of water quality. to prevent environmental hazards caused by water pollution. The basic metods of preventing contamination of the water basin nutrient wastewater in areas of solid waste collection was learned and in detail explored ways to achieve this goal.
Keywords: landfill, landfill leachate, drainage water, nutrients, cleaning methods.

Література – 7.

УДК 665.622.3/4

Ю. В. Голич1, П. І. Топільницький2, В. В. Романчук2
1ПАТ “Укртатнафта”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти і газу

ЛАБОРАТОРНІ ТА ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЕМУЛЬГАТОРІВ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

© Голич Ю. В., Топільницький П. І., Романчук В. В., 2016

Наведено результати лабораторного дослідження деемульгаційної здатності нового деемульгатора ДМ-3 на основі суміші оксидів етилену та пропілену, порівняння його ефективності з промисловими деемульгаторами. Після одержання позитивних результатів лабораторних досліджень проведено промисловий пробіг деемульгатора ПМ 1441 марки Б, який має подібний склад до ДМ-3, та порівняння з імпортним деемульгатором Demtrol 4225. Результати роботи в промислових умовах деемульгатора ПМ-1441 марки Б дають підстави для проведення промислових випробувань розробленого деемульгатора ДМ-3.
Ключові слова: деемульгатор, зневоднення, знесолення, деемульгаційна здатність.

Yu. Golych, P. Topilnytskyy, V. Romanchuk

LABORATORY AND INDUSTRIAL RESEARCH OF DEMULSIFIERS PRODUCED BY DIFFERENT MANUFACTURERS

© Golych Yu., Topilnytskyy P., Romanchuk V., 2016

Investigation results concerning laboratory testing of demulsifying ability of new DM-3 demulsifier on the basis of ethylene and propylene oxides mixture, comparison of its efficiency with industrial demulsifiers are presented. Industrial tests of PM 1441 B demulsifier, which has a similar composition to the DM-3, were conducted and its properties were compared to imported Demtrol 4225 deemulsifier. The obtained results are the reasons for industrial tests of DM-3 demulsifier.
Key words: deemulsifier, dehydration, desalting, demulsifying ability.

Література – 8

UDC 57.023: 58.035.4

Н. Б. Голуб, I. I. Левтун
National Technical University of Ukraine
“Kyiv Polytechnic institute”,
department of ecobiotechnology and bioenergetics

ВПЛИВ ДОВЖИНИ ХВИЛІ СВІТЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
НА КУЛЬТИВУВАННЯ CHLORELLA VULGARIS

© Голуб Т. Б., Левтун I. I., 2016

Показано, що використання світлодіодів в комбінації різних довжин хвиль та інтенсивності освітлення впливає як на приріст біомаси мікроводоростей Chlorella vulgaris, так і на зміну їх метаболізму в бік синтезу певних речовин. Найбільший приріст біомаси характерний для співвідношення світлодіодів червоного, синього, зеленого спектрів 1:1:1. При освітленні комбінацією світлодіодів з перевагою червоного кольору у клітинах Chlorella vulgaris підвищується вміст хлорофілу а удвічі. Використання кольорових світлодіодів збільшує розміри клітин.
Ключові слова: мікроводорості, комбінація світлодіодів, біомаса, довжина хвилі світла, Chlorella vulgaris.

Golub N. B., Levtun I. I.

INFLUENCE OF LIGHT ENERGY WAVELENGTH
ON CULTIVATION OF CHLORELLA VULGARIS

© Golub N. B., Levtun I. I., 2016

It is shown that use of LEDs in various wavelengths combinations and intensity of lighting affects both growth of algae Chlorella vulgaris biomass and changing of their metabolism towards the synthesis of certain substances. The largest growth of biomass is typical for LEDs ratio of red:blue: green spectra as 1:1:1. While illuminating by a combination of LED with a predominance of red light in Chlorella vulgaris cells are doubled a content of chlorophyll а. The use of colored LEDs increases the size of the cells.
Key words: microalgae, LEDs, LED combinations, biomass, light wavelength, Chlorella vulgaris.

Література – 18

УДК 504.064
С. В. Грелюк, З. С. Одноріг, О. З.Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТАХ
ІВАНИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
© ГрелюкС. В., Одноріг З. С., Ковальчук О. З. 2016
Визначено основні джерела забруднення ґрунтового середовища іонами важких металів в Іваничівському районі Волинської області. Відібрано проби ґрунтів у селі Бужанка методом “конверт”. За допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра визначено вміст рухомих сполук міді, цинку та свинцю. Отримані дані дають підстави стверджувати про придатність ґрунтів для вирощування якісної сільськогосподарської продукції.
Ключові слова: моніторинг, ґрунти сільськогосподарського призначення, іони важких металів.
EVALUATION OF HEAVY METALS CONTENT IN SOILS
OF IVANYCHI DISTRICT IN VOLYN REGION
© Hreliuk S. V., Odnorih Z. S., Kovalchuk O. Z., 2016
The main sources of soil environment pollution by ions of heavy metals are defined in Ivanychi district of Volyn Region. Tests of soils in the village Buzhanka were made by “convert” method. Analyses were made using atom-adsorption spectrophotometer to determine the content of mobile forms of Cu, Zn and Pb. The obtained data allows to assert about the fitness of soils for growing of quality agricultural production.
Keywords: monitoring, soils for agricultural purposes, ions of heavy metals.

Література – 8.

УДК 678. 746: 744
О. М. Гриценко1, А. В. Гайдук1, Х. Я. Бедльовська1, І. Гайдос2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас,
2 Технічний університет Кошице (Словаччина),
кафедра технології і матеріалів
СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХІМІЧНО ВІДНОВЛЕНОГО НІКЕЛЮ ЯК НАПОВНЮВАЧА ПОЛІМЕРНИХ ГІДРОГЕЛІВ
 Гриценко О. М., Гайдук А. В., Бедльовська Х. Я., Гайдос І., 2016
Методами сканувальної електронної мікроскопії, седиментаційного та рентгено¬структурного аналізу досліджено структурні характеристики порошків нікелю, отриманих хімічним осадженням з водних розчинів. Доведено можливість одержання порошку металу одночасно з формуванням полімерної матриці на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Експериментально встановлено мож¬ливість регулювання в широких межах гранулометричного складу та структури нікелевого наповнювача і, відповідно, властивостей композиційних полімерних мате¬ріалів на його основі внаслідок зміни умов здійснення реакції відновлення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН, КОМПОЗИЦІЙНІ ГІДРО¬ГЕЛІ, МЕТАЛОНАПОВНЕНІ ГІДРОГЕЛІ, НІКЕЛЬ, НАПОВНЕННЯ.
O. M. Grytsenko, A. V. Gaiduk, Kh. Ya. Bedlovska, I. Gajdos
STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF CHEMICALLY REDUCED NICKEL AS FILLER OF POLYMER HYDROGELS
 Grytsenko O. M., Gaiduk A. V., Bedlovska Kh. Ya., Gajdos I., 2016
The structural characteristics of nickel powders obtained by chemical precipitation from water solutions were investigated by scanning electronic microscopy, sedimentometric and x-ray analysis. possibility of metal powder obtaining simultaneously with formation of polymer matrix on the basis of co-polymers polyvinylpyrrolidone with 2-hydroxyethylmethacrylate was proved. possibility of regulation in wide ranges of granulometric composition and structure of nickel filler and accordingly the characteristics of composite polymer materials due to reduction reaction conditions variation was experimentally determined.
KEY WORDS: 2-HYDROXYETHYLMETHACRYLATE, POLYVINYLPYRROLIDONE, COMPOSITE HYDROGELS, METAL-FILLED HYDROGELS, NICKEL, FILLING.

Література – 12.

UDC 66.047
І. О. Huzova, V. M. Atamanyuk, К. V. Kutanska, O.M. Halanyia

REDUCING OF ENERGETIC COSTS FOR DRYING PROCESS
FOR CANDIED PEARS PRODUCTION
© Huzova І. О., Atamanyuk V. М., Kutanska K. V., Halanyia O. M., 2016
The article investigates changes of temperature conditions for the drying process in the candied pears production. Experimental study on heat transfer and candied pears drying kinetics under different temperatures was conducted. Feasibility of the candied fruits drying process under temperatures equal to the temperature of the hot thermal agent is experimentally confirmed. According to calculations of the heat balance were calculated amounts of energy accumulated by pears layer and energy required to evaporate moisture. It was determined that reduce of energy costs for candied fruits drying is achieved by final drying at ambient temperature
Key words: candied pear, drying, temperature conditions, kinetics, heat balance.
REDUCING OF ENERGETIC COSTS FOR DRYING PROCESS
FOR CANDIED PEARS PRODUCTION
© Huzova І. О., Atamanyuk V. М., Kutanska K. V., Halanyia O. M., 2016
Досліджено зміни температурних режимів процесу сушіння у виробництві цукатів з груш. Проведені експериментальні дослідження з теплообміну та кінетики сушіння цукатів з груш за різної температури. Експериментально підтверджено доцільність проведення процесу сушіння за температур цукатів, що дорівнюють температурі гарячого теплового агенту. Згідно з тепловим балансом розраховано кількість енергії, накопиченої шаром груші, та необхідної енергії для випарювання вологи. Встановлено, що зменшують енергетичні затрати на сушіння досушуванням цукатів за температури навколишнього середовища.
Ключові слова: груша, цукат, сушіння, температурні режими, кінетика, тепловий баланс.

Література – 15.

УДК 547.673

Ю. І. Дейчаківський, М. Г. Мокляк, Є. Р. Лучкевич, Т. М. Тарас, І. І. Губицька1
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТИ ШВИДКОСТІ РОЗКЛАДУ
1-АНТРАХІНОЇЛ ДІАЗОНІЮ

© Дейчаківський Ю. І., Мокляк М. Г., Лучкевич Є. Р., Тарас Т. М., Губицька І. І., 2016

Описано реакцію N-азосполучення 9,10-діоксо-9,10-дигідро-1-антрацендіазоній катіону з аліфатичними первинними та вторинними амінами та висвітлено фактори, що впливають на перебіг реакції. Для розуміння поведінки 9,10-діоксо-9,10-дигідро-1-антрацендіазоній катіону в реакції азосполучення визначено константу швидкості розкладу залежно від різних значень pH середовища та присутності аліфатичних амінів. Показано, що у разі збільшення співвідношення амін – 9,10-діоксо-9,10-дигідро-1-антра¬цендіазоній катіон спостерігається суттєве зростання константи швидкості розкладу.
Ключові слова: константа швидкості розкладу, 9,10-діоксо-9,10-дигідро-1-антрацендіазоній катіон, триазен.

Yu. I. Deychakivskiy, M. G. Moklyak, E. R. Luchkevych, T. M. Taras, I. I. Hubytska

DEFINITION OF RATE CONSTANT DECOMPOSITION
OF 1- ANTHRAQUINOYL DIAZONIUM

© Deychakivskiy Yu. I,, Moklyak M. G., Luchkevych E. R., Taras T. M., Hubytska I. I., 2016

The reaction of azo coupling of 9,10-dioxo-9,10-dihydro-1-anthracene diazonium cation with primary and secondary aliphatic amines was described, and the factors that influence on the course of the reaction were reported. The reaction rate constant of azo coupling reaction of 9,10-dioxo-9,10-dihydro-1-anthracene diazonium cation in conditions of different pH values of the medium and in a presence of aliphatic amines was determined. It was shown that the significant growing of decomposition constant observes in conditions of increasing the ratio of amine – 9,10-dioxo-9,10-dihydro-1-anthracene diazonium cation.
Key words: Constant of rate decommposition, 9,10-dioxo-9,10-dihydro-1-anthracenediazony cation, tryazene.

Література – 12

УДК 547.789.6 + 547.791 + 547.83 + 547.856

I. В. Дяченко1, В. І. Зварич2, М. В. Стасевич2, А. I. Васькевич1, М. В. Вовк1
1Інститут органічної хімії НАН України,
відділ механізмів органічних реакцій
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ЕКЗОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІРИДОПІРИМІДИНІВ ТА ЇХ АНЕЛЬОВАНИХ АНАЛОГІВ

© Дяченко I. В., Зварич В. І., Стасевич М. В., Васькевич А. I., Вовк М. В., 2016

Реалізовано комп’ютерний прогноз біологічної активності екзофункціональних піридопіримідинів та їх гетероанельованих аналогів із застосуванням програми PASS Online. Проведено комп’ютерну (in silico) оцінку афінності такого типу систем при використанні молекулярного докінгу, яка була порівняна із відповідними значеннями аденозин-5’-трифосфату та відомого протипухлинного агенту – 3-метил-1,6-дифеніл-8-(тіофен-2-іл)піридо[2,3-d][1,2,4]триазоло[4,3-а]піримідин-5(1Н)-ону. Встановлено, що для запропонованих піридопіримідинів найвищий рівень зв’язування (-8.0…-10.4) виявлено до сімейства нерецепторних тирозинкіназ СDK2 (код білка 1HCK). Продемонстровано, що синтезовані нові системи відзначаються більшим значенням скорингової функції Gscore порівняно із модельними об’єктами.
Ключові слова: піридопіримідини, протипухлинна активність, PASS Online, молекулярний докінг.

I. V. Dyachenko, V. І. Zvarych, М. V. Stasevych, А. I. Vaskevych, М. V. Vovk

PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF EXOFUNCTIONALIZED PYRIDOPYRIMIDINES AND THEIR ANNELATED ANALOGUES

© Dyachenko I. V., Zvarych V. І., Stasevych М. V., Vaskevych А. I., Vovk М. V., 2016

The computer prediction of biological activity of substituted pyridopyrimidines and their annelated heteroanalogues by the program PASS Online was implemented. The computer (in silico) estimation of affinity of this systems type using molecular docking was carried out. The affinity was compared with the corresponding values of adenosine-5’-triphosphate and known anticancer agent – 3-methyl-1,6-diphenyl-8-(thiophen-2-yl)pyrido[2,3-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-5(1H)-one. It is established that the proposed pyridopyrimidines have highest level of binding (-8.0...-10.4) to the family of non-receptor tyrosine kinases SDK2 (protein code 1HCK). It was demonstrated that new synthesized systems have higher significance scoring function Gscore, than the model objects.
Key words: pyridopyrimidines, antitumor activity, PASS Online, molecular docking.

Література – 26

УДК 628. 54
В. В. Дячок, C. І. Гуглич, В. І. Тимочко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОВЖИНИ СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ
НА ДИНАМІКУ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ
© Дячок В.В., Гуглич С. І., Тимочко В. І., 2016
Досліджено вплив довжини світлової хвилі на швидкість поглинання вуглекис¬лого газу мікроводоростями. Описано механізм транспорту вуглекислого газу із повітря у внутрішнє середовище клітини мікроводорості. На основі математичної моделі приросту мікроводоростей визначено коефіцієнт приросту. Отримано аналітичну залеж¬ність коефіцієнта приросту мікроводоростів від довжини світлової хвилі. Встановлено оптимальні довжини світлових хвиль для проектування технологічних схем промислового очищення газових викидів від вуглекислого газу біологічним методом.
Ключові слова: фотосинтез, довжина світлової хвилі, мікроводорості, дифузія, математична модель, кінетика.
EFFECT OF LIGHT WAVE LENGHT ON THE DYNAMICS
OF CARBON DIOXIDE ABSORPTION BY CHLOROPHYLL-SYNTHESIZING MICROALGAE
© Dyachok V. V., Huhlych S. I., Timochko V. I., 2016
The effect of light wave length on the rate of carbon dioxide absorption by microalgae was studied. The mechanism of transport of carbon dioxide from the air into the internal environment of the cells of microalgae was described. The coefficient of microalgae growth was determined based on the mathematical model. The analytical dependence of the mentioned coefficient on the light wave length was obtained. The optimum length of light wave was determined to design the flow chart of the gas emissions industrial cleaning from carbon dioxide via biological method.
Key words: photosynthesis, light wave length, microalgae, diffusion, mathematical model, kinetics.

Література – 7.

УДК 678.744
В. М. Земке , Н. В. Чопик , Ю. В. Клим
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”,
КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТМАС
ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ НАПОВНЮВАЧІВ
НА АДГЕЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОКСИЕТИЛМЕТАКРИЛАТНИХ КОМПОЗИЦІЙ З ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ
© Земке В. М. , Чопик Н. В., Клим Ю. В., 2016
Досліджено адгезійні властивості композицій 2-гідроксиетилметакрилату та полівінідпіролідоном за різних ініціювальних систем. Проаналізовано вплив різної природи ініціатора полімеризації на адгезійну міцність клейового шару, утвореного з композицій з мінеральних наповнювачів. Використано наповнювачі з різними фізико-хімічними, структурними та іншими властивостями, а саме: гідроксиапатит, монтмо¬рилоніт та комплекс монтморилоніт – полівінілпіролідон (1:5). Встановлено вплив кількості та природи наповнювачів на адгезійні властивості композицій 2-гідрокси¬етилметакрилату з полівінідпіролідоном.
Ключеві слова: полівінілпіролідон, монтморилоніт, адгезійні властивості, гідроксиапатит, ініціювальні системи.
V. M. Zemke, N. V. Chopyk, Yu. V. Klym
THE INFLUENCE OF MINERAL FILLERS ON ADHESIVE PROPERTIES OF HYDROXYETHYLMETHACRYLATE COMPOSITIONS WHICH CONTAIN POLYVINYLPIRROLIDONE
© Zemke V. M., Chopyk N. V., Klym Yu. V., 2016
Properties of adhesive compositions of hydroxyethylmethacrylate with polyvinyl-pyrrolidone under different initiating systems were researched. Influence of polymerization initiator of the different nature on adhesive strength of the glue layer which is formed on compositions, filled with mineral fillers was analized. The fillers of different physical – chemical, structural and other properties, namely hydroxyapatite, montmorillonite and montmorillonite – polyvinyl (1:5) complex were applied. Influence of the quantity and nature of the fillers on the adhesive properties of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinyl¬pyrrolidone was determined.
Key words: polyvinylpyrrolidone, montmorillonite, adhesive properties, hydroxyapatite, initiating systems.

Література – 15.

UDC 628.3
Z. O. Znak, O. I. Zin
National University “Lviv Polytechnic”,
Department of chemistry and technology of inorganic substances

EFFECT OF CAVITATION ON DISPOSAL
OF LIQUID WASTES FROM OLEFINS PRODUCTION
© Znak Z. O., Zin O. I., 2016
It was found that effective neutralization of liquid waste production of olefins, that contain compounds of mainly arene and diene rows, is possible by processing in cavitation fields. Usages of sodium hypochlorite solutions, which are the wastes of related production, as reagents allow intensify the oxidation of organic substances. The optimum ratio between liquid waste production of olefins and sodium hypochlorite was determined according to the change of the redox potential of the reaction system. It is shown that the oxidation of organic compounds occurs through stages of their cavitational and oxidational destruction.
Key words: olefins production, liquid waste, cleaning, cavitation, sodium hypochlorite
EFFECT OF CAVITATION ON DISPOSAL
OF LIQUID WASTES FROM OLEFINS PRODUCTION
© Znak Z. O., Zin O. I., 2016
Встановлено, що ефективно знешкодити рідкі відходи виробництва олефінів, які містять сполуки головно аренового та дієнового рядів, можна, обробляючи їх у кавітаційних полях. Використання як реагенту розчинів натрію гіпохлориту, які є відходами суміжного виробництва, дає змогу інтенсифікувати окиснення органічних сполук. Оптимальне співвідношення між рідкими відходами виробництва олефінів та натрію гіпохлоритом було визначене залежно від зміни величини редокс-потенціалу реакційної системи. Показано, що окиснення органічних сполук відбувається через стадії їх кавітаційної та окисної деструкції.
Ключові слова: виробництво олефінів, рідкі відходи, очищення, кавітація, натрію гіпохлорит

Література – 11.

УДК 661.21.06

З. О. Знак, Р. Р. Оленич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ВПЛИВ НАТРІЮ ТІОЦІАНАТУ НА УТВОРЕННЯ
І ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНОЇ СІРКИ, ОТРИМАНОЇ
КИСЛОТНИМ РОЗКЛАДОМ НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТУ

 Знак З. О., Оленич Р. Р., 2016

Досліджено вплив натрію тіоціанату на процес кислотного розкладу натрію тіосульфату, вихід цільового продукту та головні характеристики полімерної сірки: вміст полімерної складової та зольність. Встановлено, що збільшення концентрації натрію тіоціанату призводить до зростання виходу і зольності продукту, що погіршує його властивості. Запропоновано ймовірний механізм реакції взаємодії натрію тіоціанату з нітратною кислотою з утворенням малорозчинних сполук. Рекомендовано розчини натрію тіосульфату перед переробленням на полімерну сірку очищувати від натрію тіоціанату.
Ключові слова: натрію тіосульфат, натрію тіоціанат, кислотний розклад, полімерна сірка, зольність.

Z. O. Znak, R. R. Olenych

INFLUENCE OF SODIUM THIOCYANATE ON THE FORMATION
AND PROPERTIES OF POLYMERIC SULPHUR OBTAINED BY ACIDIC DECOMPOSITION OF SODIUM THIOSULFATE

 Znak Z. O., Olenych R. R., 2016

Effect of sodium thiocyanate on the process of acid decomposition of sodium thiosulphate, the yield of the target product and the main characteristics of the polymeric sulfur (the content of the polymer component and ash content.) were investigated. It was established that the increase in the concentration of sodium thiocyanate leads to increase in yield and ash content of the product, which degrades its properties. The probable mechanism of reaction of sodium thiocyanate with nitric acid, which leads to the formation of poorly soluble compounds, was proposed. It is recommended that solutions of sodium thiosulphate prior to processing of polymer sulphur were cleaned from sodium thiocyanate.
Key words: sodium thiosulphate, sodium thiocyanate, acid decomposition, polymeric sulfur, ash content.

Література – 3

УДК 66.047
Д. П. Кіндзера, М.П. Пелех, Р. Р. Госовський, А. Р. Кіндзера
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії
ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОЗАТРАТ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНИХ
ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКЦІЇ
© Кіндзера Д. П., Пелех М.П., Госовський Р. Р., Кіндзера А. Р ,2016
Розглянуто методи зменшення енергетичних затрат у технологічних лініях вироб¬ництва твердого біопалива, зокрема, на стадіях підготування грубостеблової біомаси до брикетування. Для зменшення енергозатрат процесу сушіння запропоновано зневод¬нювати біомасу фільтраційним методом. Узагальнюючи результати кінетики, гідроди¬наміки процесу сушіння та розрахунку корисної різниці між затраченою енергією на сушіння сировини та її нижчою теплотворною здатністю, визначено оптимальні параметри фільтраційного сушіння такого виду рослинної сировини для виробництва паливних брикетів.
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, біопаливо, біомаса, брикетування, енергетичні затрати, оптимальні параметри.
REDUCING ENERGY COSTS DURING PRODUCTION OF SOLID BIOFUEL AND IMPROVING QUALITY OF PRODUCTS
© Kindzera D. P., Pelekh M. P., Hosovskyy R. R, Kindzera A. R., 2016
Тhe article deals with the methods of reducing energy costs in the process production lines of solid biofuels, particularly, in the preparation stages of biomass. To reduce the energy consumption of the drying process, filtration method of biomass dewatering was proposed. On the basis of summarizing the results of kinetics, hydrodynamics of drying process and calculation of the difference between the useful energy spent for drying raw materials and lower calorific value, optimum filtration drying parameters of this type of plant material for the production of fuel pellets was content.
Keywords: renewable energy, biofuel, biomass, briquetting, energy costs, optimal parameters.

Література – 15.

УДК 667.621.6+678.74+67.08
Д. Б. Кічура
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ОЛІГОМЕРІВ, МОДИФІКОВАНИХ МАЛЕЇНОВИМ АНГІДРИДОМ
© Кічура Д. Б., 2016
Вивчено вплив температури процесу, а також кількості модифікатора або мономеру на синтез вуглеводневих олігомерів. У результаті експериментальних досліджень встановлено основні закономірності та визначено оптимальні умови перебігу процесу: температура 453 К, кількість модифікатора 15 % мас., тривалість 6 год. Синтезовані олігомери можна використовувати як замінники дорогих та дефіцитних продуктів природного походження, наприклад, рослинних олій, каніфолі. Побічні продукти виробництва олігомерів також знаходять широке застосування.
Ключові слова: олігомер, фракція, вуглеводнева смола, малеїновий ангідрид, мономер, ініціатор, олігомеризація.

D. B. Kichura

THE SYNTHESІS AND PROPERTIES HYDROCARBONS
OLYGOMERS MODIFIED MALEINIC ANHYDRIDES

© Kichura D. B., 2016

Article is devoted to the study of influence of the process temperature and also the quantity of modifiers or monomers. The major features and optimal conditions of the process were determined. The investigation of the process in the medium of the inert gas – argon under the following process conditions: temperature – 453 K and quantity of modifiers (comonomers) – 15 % wt., time – 6 hours was carried out. The synthesized olygomers are used as substitutes of expensive and deficient products of natural origin, for example, of oils and rosin. The by-products, namely distillates, are used as solvents in lacquer–paint industry and as a component of boilers.
Key words: oligomer, fraction, petroleum resins, maleinic anhydride monomer, initiator, oligomerization.

Література – 6

УДК: 577.11:631.8

І. В. Карпенко1, Г. Г. Мідяна1, О. Я. Карпенко2, І. С. Тимчук2, В. І. Баранов3
1Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ
ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
3Львівський національний університет імені Івана Франка

ПЕРСПЕКТИВИ РАМНОЛІПІДНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ТЕХНОЛОГІЯХ ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКА

© Карпенко І. В., Мідяна Г. Г., Карпенко О. Я., Тимчук І. C., Баранов В. І., 2016

Показано, що за використання рамноліпідних ПАР штаму Pseudomonas sp. PS-17 при вирощуванні соняшника у дрібноділянкових і виробничих дослідах підвищувалися його ростові показники та якість насіння (маса 1000 насінин, діаметр кошику, вмісту жиру і протеїну). Встановлено також високу ефективність біоПАР на соняшнику у виробничих дослідах порівняно зі стимулятором росту рослин Вимпел, що вказує на перспективність використання біогенних продуктів у сучасному рослинництві.
Ключові слова: рамноліпідні біоПАР, соняшник, ростові показники.

I. V. Karpenko, G. G. Midyana, O. Ya. Karpenko, I. S. Tymchuk, V. I. Baranov

PROSPECTS OF RAMNOLIPID SURFACTANTS
IN TECHNOLOGY GROWING OF SUNFLOWERS

© Karpenko I. V., Midyana G. G., Karpenko O. Ya., Tymchuk I. S., Baranov V. I., 2016

It was shown that the use of ramnolipid surfactants of strain Pseudomonas sp. PS-17 in the cultivation of sunflower in small spot and industrial experiments raised its growth rates and quality of seeds (1000 seeds weight, diameter of basket, contain of fat and protein). It was determined also high efficiency of bioPAR on sunflower in industrial experiments in comparison with plant growth stimulant Vympel, indicating prospects of using biogenic products in the current plant growing.
Key words: ramnolipid bioPAR, sunflower, growth rates.

Література – 15

УДК 678.764.4:743.22:546.284
Д. С. Катрук, Т. В. Гуменецький, В. Є. Левицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МОДИФІКУВАННЯ НЕНАСИЧЕНИХ ПОЛІЕСТЕРІВ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДОМ
 Катрук Д. С., Гуменецький Т. В., Левицький В. Є., 2016
Досліджено фізико-хімічні закономірності модифікування ненасичених поліес-терних смол полівінілхлоридом у присутності діестерфталатних пластифікаторів. Встановлено вплив компонентного складу на особливості морфологічних змін та характер міжмолекулярних взаємодій у модифікованих поліестерних композиціях. Досліджено вплив полівінілхлориду і дибутилфталату на кінетику зміни в’язкості модифікованих поліестерних композицій. Виявлено, що характер термомеханічних кривих значною мірою залежить від компонентного складу модифікованих поліес-терних матеріалів, насамперед, від вмісту пластифікатора.
Ключові слова: ненасичені поліестери, полівінілхлорид, пластифікатор, моди¬фікування, в’язкість, морфологія.
D. S. Katruk, T. V. Humenetskyi, V. Ye. Levytskyi
PHYSICOCHEMICAL REGULARITIES OF MODIFICATION
OF UNSATURATED POLYESTERS BY POLYVINYLCHLORIDE
 Katruk D. S., Humenetskyi T. V., Levytskyi V. Ye., 2016
Physicochemical regularities of modification of unsaturated polyester resins by poly(vinyl chloride) in the presence of diester phthalate plasticizers were studied. Influence of the component composition on the peculiarities of morphological changes and the nature of intermolecular interactions in the modified polyester compositions was found. Influence of dibutyl phthalate and polyvinyl chloride on kinetics of change in viscosity modified polyester compositions was studied. It was found that the nature of thermomechanical curves largely depends on the component composition modified polyester materials, especially the content of the plasticizer.
Key words: unsaturated polyesters, poly(vinyl chloride), plasticizer, modification, viscosity, morphology.

Література – 14.

УДК: 579:57.043

Я. А. Клап, О. С. Яремкевич, В. Г. Червецова, Н. Л. Заярнюк, В. П. Новіков
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ, ПОСТІЙНИХ МАГНІТНИХ ТА АКУСТИЧНИХ ПОЛІВ НА МІКРООРГАНІЗМИ

© Клап Я. А., Яремкевич О. С., Червецова В. Г., Заярнюк Н. Л., Новіков В. П., 2016

Досліджено вплив акустичного поля (АП) та двох типів магнітних полів – електромагнітного поля (ЕМП) та постійного магнітного поля (ПМП) – на ріст та розмноження бактерій Escherichia coli та Staphylococcus aureus, а також дріжджоподібних грибів Candida tenuis. Встановлено, що бактерії і гриби по-різному реагують на дію ЕМП та ПМП, що, очевидно, зумовлено особливостями їх будови, хімічного складу та метаболізму. На E. coli ЕМП та ПМП мають тимчасово пригнічувальний вплив, що проявлявся тільки у першу добу після опромінення. Дріжджі С. tenuis виявились чутливішими до дії цих полів. Встановлено також, що АП звукового діапазону здатні впливати на бактерії, стимулюючи процеси росту, які проявляється тільки на другий день у бактерій як E. Coli, так і St. аureus.
Ключові слова: акустичні поля, електромагнітні поля, постійні магнітні поля, мікроорганізми, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida tenuis.

Y. A. Klap, O. S. Yaremkevych, V. G. Chervetsova, N. L. Zayarnyuk, V. P. Novikov

STUDY OF ELECTROMAGNETIC, CONSTANT MAGNETIC
AND ACOUSTIC FIELD ON MICROORGANISMS

© Klap Y. A., Yaremkevych O. S., Chervetsova V. G., Zayarnyuk N. L., Novikov V. P., 2016

The influence of the sound field (SF) and two types of magnetic fields – electromagnetic fields (EMF) and constant magnetic field (CMF) on the growth and reproduction of bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus, also yeast Candida tenuis, were investigated. It was proven that bacteria and fungi react differently to the effect of EMF and the CMF, that is caused by specific features of their structures, chemical composition and metabolism. EMF and CMF have temporary depressing effect on E. coli, which was detected only on the first days after exposure. Yeast С. tenuis were more sensitive to the both fields. It was also established that sound range of SF can effect on bacteria (E. coli and St. aureus) by stimulating the growth, which occurs only on the second day.
Key words: acoustic fields, electromagnetic fields, static magnetic field, microorganisms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida tenuis.

Література – 8

УДК 665.6; 665.664

Б. О. Корчак, Т. І. Червінський, О. Б. Гринишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти і газу

ТЕРМООКИСНА РЕГЕНЕРАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ОЛИВ

© Корчак Б. О.,Червінський Т. І., Гринишин О. Б., 2016

Вивчено процес термоокисної регенерації відпрацьованої індустріальної оливи марки ІГП-18. Встановлено вплив температури, тиску й тривалості процесу на техніко-експлуатаційні характеристики регенерованої моторної оливи. На основі отриманих результатів досліджень встановлено оптимальні умови проведення процесу. Встановлено, що запропонований процес придатний для регенерації відпрацьованих індустріальних нафтових олив. Оливу, регенеровану із залученням додаткових методів очищення та внесення нових пакетів присадок, можна використати як змащувальне середовище в різних галузях народного господарства.
Ключові слова: регенерація, відпрацьована олива, термоокиснення, індустріальна олива, кислотне число.

B. О. Korchak, Т. І. Chervinskiy, О. B. Hrynyshyn

THERMOOXIDATIVE REGENERATION
OF WASTE INDUSTRIAL OILS

© Korchak B. О., Chervinskiy Т. І., Hrynyshyn О. B., 2016

This work is dedicated to study of the process of thermooxidative regeneration of wastes of ndustrial oil (ІGP-18). Influence of temperature, pressure and process duration on technical and operational characteristics of regenerated industrial oil were established. On the basis of obtained results were defined optimal conditions for the process. It has been established that the process is suitable for regeneration of waste industrial oils. Regenerated oil with additional purification methods and using new additive packages can be used as lubricant in some branches of agriculture.
Key words: regeneration, wasted oil, thermooxidative, industrial oil, acid number.
Література – 15

R. V. Kos1, І. B. Sobechko1, V. V. Kochubey1,
A. R. Vahula2, V. V. Sergeev1
1National University “Lviv Polytechnik”,
department of physical and colloid chemistry
e-mail: phys.chem.lp@gmail.com
2Lviv national university of Ivan Franko,
department of organic chemistry

РОЗЧИННІСТЬ ЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ
2-ЦІАНО-3-[5-(4-МЕТИЛФЕНІЛ)-2-ФУРАНАКРИЛОВІ
КИСЛОТИ В ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКАХ

© Кос Р. В., Собечко I. Б., Кочубей В. В., Вахула A. Р.., Сергеєв В. В., 2016

Визначено розчинність етилового естеру 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фуран] акрилової кислоти в ацетонітрилі, бензолі, пропанолі-2 та етилацетаті в інтервалі температур 299,0-333,0 К. За температурною залежністю розчинності етилового естеру 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фуран] акрилової кислоти розраховано ентальпію та ентропію розчинення в досліджених розчинниках. За даними диференційно-термічного аналізу визначено ентальпію і ентропію плавлення етилового естеру 2-ціано-3-[5-(4-метилфеніл)-2-фуран] акрилової кислоти та перераховано їх на 298К. Встановлено вплив полярності розчинників на розчинність та величини ентальпії і ентропії змішування при 298 К.
Ключові слова: ентальпія розчинення, ентропія розчинення, ентальпія змішу-вання, ентропія плавлення; диференційний термічний аналіз, етиловий естер
2-ціано-3-[5-4-метилфеніл)-2-фуран] акрилової кислоти.

SOLUBILITY OF ETHYL ESTER OF 2-CYANO-3-[5-(4-METHYLPHENYL)-2-FURAN] ACRYLIC ACID
IN ORGANIC SOLVENTS

© Kos R. V., Sobechko I. B., Kochubey V. V., Vahula A. R.., Sergeev V. V., 2016

The solubility of ethyl ester of 2-cyano-3-[5-(4-methylphenyl)-2-furan] acrylic acid in acetonitrile, benzene, 2-propanol and ethyl acetate at temperatures 299.0-333.0 C was determined. From the temperature dependence of the solubility of ethyl ester of 2-cyano-3-[5-(4-methylphenyl)-2-furan] acrylic acid enthalpy and entropy of dissolution in investigated solvents were calculated. According to differential thermal analysis the enthalpy and entropy of melting of ethyl ester of 2-cyano-3-[5-(4-methylphenyl)-2-furan] acrylic acid were identified and adjusted to 298K. The influence of solvents polarity on the solubility and magnitude of enthalpy and entropy of mixing at 298K was established.
Key words: enthalpy of dissolution, entropy of dissolution, enthalpy mixing, entropy melting, differential thermal analysis, ethyl ester of 2-cyano-3-[5-4-methylphenyl)-2-furan] acrylic acid.

Література – 6

УДК 628.16:579.68
О. В. Кравченко, О. С. Панченко, О. В. Кравченко
Державне підприємство “Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут
міського господарства”, м. Київ,
відділ водопостачання,
akravchenko@nikti.kiev.ua
ОЦІНКА РОЛІ БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДАХ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ТА ДЕМАНГАНАЦІЇ ВОДИ
© Кравченко О. В., Панченко О. С., Кравченко О. В., 2016
Розглянуто традиційний процес фільтрації підземних вод з підвищеним вмістом сполук Феруму і Мангану. Наведено методику проведення експерименту. За результатами досліджень доведено, що за низьких концентрацій окисників домінують біологічні процеси, а за вищих зростає роль хімічних. Також показано, що використання як окисників хлорвмісних сполук (які також є дезінфектантами) призводить до заміни одного процесу іншим (біологічного хімічним), тоді як у разі застосування кисню ефективність обох процесів поступово зростає зі збільшенням його вмісту.
Ключові слова: деферизація, деманганація, цеолітове завантаження, кисень, натрію гіпохлорит.

O. Kravchenko, O. Panchenko, O. Kravchenko

APPRAISAL OF THE ROLE OF BIOLOGICAL PROCESSES IN THE TRADITIONAL METHOD OF IRON AND MANGANESE FROM WATER

© Kravchenko O., Panchenko O., Kravchenko O., 2016

In this article the traditional filtration process of groundwater with high content of iron and manganese compounds is studied. Scheme of laboratory unit for iron removal and methodology of the experiment are shown. The paper presents evidence that at low concentrations of oxidants biological processes are dominated, while at higher the role of the chemical processes increases. Also it is indicated that the use of chlorinated compounds which also can be disinfectants as oxidants results in the replacement of one process by another (biological – chemical), whereas, when using oxygen, efficiency of both processes gradually increases with its contents.
Key words: iron removal; demanganation; zeolite bed; oxygen; sodium hypochlorite.

Література – 9

Syndicate content