№ 842 (2016)

УДК 81’42+81’22
Соломія Альбота
Національний університет «Львівська політехніка»
СИМВОЛ VS ОБРАЗ:
ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ
© Альбота С. М., 2016
У статті розглянуто питання співвідношення понять символу й образу. Основну увагу звернено на тлумачення символу й образу в різних гуманітарних студіях, яке дозволяє ви-явити особливості цих термінів. Заналізовано терміни «символ» й «образ» у семіотиці та культурології. Виявлено взаємозв’язок термінів «художній образ» і «художній символ» у теорії літератури. Згідно з підходами до вивчення лінгвістичних термінів обґрунтовано їхню термінологічну варіативність.
Ключові слова: українська мова, символ, образ, термінологічна варінтність, симво-лічність, художній образ, знак, інтерпретанта, поняттєва інтерпретанта, культурна інтер-претанта
The article deals with the correlation between the notions of symbol and image. The main attention is paid to the interpretation of symbol and image in various areas of Humanities, which allows to reveal substantial features of these terms. The terms “symbol” and “image” in semiotics and cultural studies have been analyzed. The interrelation of the terms “artistic symbol” and “artistic image” in literary theory has been discovered. According to the approaches to the study of linguistic terms, their terminological variability is substantiated.
Keywords: Ukrainian language, symbol, image, terminology variance, symbolism, artistic image, sign, interpretant, notional interpretant, cultural interpretant.
Кількість посилань 25.

УДК 81’373.422
Софія Булик-Верхола
Національний університет «Львівська політехніка»
АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
© Булик-Верхола С. З., 2016
Статтю присвячено аналізові антонімів у музичній термінології української мови. Виявлено антонімічні відношення термінів, протиставлених за такими ознаками: власти-вості явищ і предметів, наявність чи відсутність ознаки, кількісні відношення, локалізація, спрямованість дій чи ознак. Схарактеризовано різнокореневі та спільнокореневі одноком-понентні терміни й терміносполуки.
Ключові слова: українська мова, музична термінологія, антонім, антонімічні відно-шення, семантика.
Antonymy is a wide-spread phenomenon in Ukrainian musical terminology. Antonyms play a positive part in term system organization. Antonymous relations allow emphasizing a deep-laid essence of the concepts to be opposed, help determine the place of every single term in musical terminology and contribute to the entire perception of scientific information.
Keywords: Ukrainian language, musical terminology, аntonym, аntonymous relations, semantics.
Кількість посилань 5.

УДК811.161.2-051:630
Олена Бурковська
Львівський національний університет імені Івана Франка
РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ В ПОДЄБРАДАХ (ЧЕХІЯ) ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЛІСІВНИЦТВА
© Бурковська О. Б., 2016
У статті визначено роль Термінологічної комісії при Українській господарській академії в Подєбрадах (Чехія) для формування української термінології лісівництва в 20-х роках ХХ ст. Заналізовано терміни на позначення понять лісівництва, зафіксованих у «Лісотехничному словнику. Німецько-українському» (1928), здійснено їхнє лексико-семан-тичне аналізування.
Ключові слова: українська мова, термін, термінологія, лісівництво, українська тер-мінологія лісівництва, лексико-семантичні групи.
In the article considered the role of the Commission Terminology at the Ukrainian economic Academy in Podebrady (Czech Republic) to form the Ukrainian forestry terminology in 20tieth of the twentieth century. In the article analyzed the terms denoting concepts forestry recorded the “Forestry dictionary. German-Ukrainian” (1928), made their lexical and semantic analysis.
Keywords: Ukrainian language, term, terminology, forestry, Ukrainian forestry terminology, lexical-semantic groups.
Кількість посилань 5

УДК 911.3
Мирослава Влах
Львівський національний університет імені Івана Франка
ЗНАЧЕННЯ МЕТАФОРИ У РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
© Влах М. Р., 2016
Висвітлено роль метафори у процесі пізнання геореальності, зокрема при первин-ній номінації за допомогою порівняння, аналогії. Встановлено спіральний розвиток понять-метафор: первинні слова-метафори – «наївні» поняття – логічні поняття. Підкре-слено значення метафори в сучасних процесах детермінологізації і транстермінологізації географічної науки. Сконстатовано появу понять-метафор із широким обсягом (мегаме-тафора). Здійснено типологію географічних термінів і понять за критеріями схожості: розміщення, висота, розмір, масштаб, форма, колір, зв’язок, процес, функція. Виявлено широке використання складних за вербальною структурою живих метафор у нових нап-рямках суспільної географії.
Ключові слова: українська мова, метафора, мертва метафора, жива метафора, мега-метафара, географічний термін, детермінологізація, транстермінологізація.
The role of metaphor in the process of geographic reality cognition, particularly in the primary nomination by comparison, analogy is revealed. The spiral development of concept as metaphor: primary words-metaphors –“naive” concepts – logical concepts, is established. The significance of metaphor in modern processes of determinologization and transterminolo-gization of geographical science is emphasized. The emergence of concepts, metaphors with extensive scope (megametaphor) is stated. The typology of geographical terms and concepts by similarity criteria: location, height, size, scale, shape, color, connection, process, function, is implemented. The extensive employment of complicated by the verbal structure living metaphors in new fields of human geography is established.
Keywords: Ukrainian language, metaphor, dead metaphor, living metaphor, megametaphor, geographical term, determinologization, transterminologization.
Кількість посилань 7.

УДК 81’373.45:336
Геннадій Вознюк, Галина Наконечна
Національний університет «Львівська політехніка»
ЧУЖОСЛОВИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ:
ПРОБЛЕМИ АДАПТУВАННЯ
© Вознюк Г. Л., Наконечна Г. В., 2016 р.
Статтю присвячено актуальній нині проблемі запозичень в українській фінансово-економічній термінології, зокрема питанням лексико-граматичного пристосування, тран-слітерування, правопису запозичених термінів. Конкретну увагу звернено на англіцизми, що активно проникають в українську мову доби ринкової перебудови вітчизняної еконо-міки, та на їхнє належне адаптування власномовними засобами.
Ключові слова: українська мова, фінансово-економічна термінологія, англомовні запозичення, інтернаціоналізація терміносистеми, транслітерація, адаптування запозичень, термінотворчі традиції.
The article deals with the actual problem of loan words in modern Ukrainian financial and economic terminology, particularly the issue of lexical and grammatical adaptation, trans-literation, and spelling of borrowed terms. Specific attention is paid to anglicizes which are actively penetrating into the Ukrainian language due to the restructuring of the national market economy, and their proper adaptation by own verbal means.
Кeywords: Ukrainian language, financial and economic terminology, English borrowings, internationalization of terminological system, transliteration, adaptation of borrowings, traditions of terms formation.
Кількість посилань 4.

УДК 81’366.57:811.161.2
Михайло Гінзбург
Інститут транспорту газу, м. Харків
ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ СЯ-ДІЄСЛІВ У ФАХОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ
© Гінзбург М. Д., 2016
У статті досліджено значення українських ся-дієслів, виокремлено їхні чотири основні значення (зворотне, безособове, пасивне й активне), а також дев’ять різновидів зворотного значення та запропоновано для них несуперечливу терміносистему. Показано, що через багатозначність ся-дієслів та сама словоформа може передавати різні значення. Запропо-новано критерії, що дають змогу однозначно відрізнити природні українські конструкції з цими дієсловами від накинутих.
Ключові слова: українська мова, фаховий текст, ся-дієслово, лексичне значення, зворотне значення, безособове значення, пасивне значення, активне значення.
In the article, the meanings/sub-meanings of Ukrainian sia-verbs are studied, their four basic meanings (reflexive, impersonal, passive and active) and nine sub-meanings of the reflexive meaning are separated and the non-controversial terminological system is proposed. It is shown that due to polysemy of sia-verbs, the same word form can express various meanings. Criteria enabling us to clearly distinguish natural Ukrainian constructions with such verbs from intruded constructions are suggested.
Keywords: Ukrainian language, professional text, sia-verb, lexical meaning, reflexive meaning, impersonal meaning, passive meaning, active meaning.
Кількість посилань 41

УДК 811.161.2’276.6’37:611.12
Галина Германович
Львівський національний університет імені Івана Франка
МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ З КОМПОНЕНТАМИ КАРДІ(О)- ТА СЕРЦ(Е)- У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
© Германович Г. О., 2016
У статті розглянуто українські медичні терміни-композити з міжнародним компо-нентом карді(о)- й українським відповідником серц(е)-. Порушено проблему взаємозаміни таких лексем. Виявлено їхню продуктивність і словотвірну мобільність. Перспектива статті полягає в тому, що терміни із соматичними компонентами потребують подальшого вив-чення щодо з’ясування їхньої продуктивності та мобільності.
Ключові слова: українська мова, медичні терміни-композити, лексико-семантичні групи, парадигматичні відношення, продуктивність.
Ukrainian medical terms-composites with international components cardi(o)-and Ukrainian equivalent heart have been studied in the article. The problem of their interchange was brought up. It has been defined their productivity and word formation mobility. The outlook of the article is that the terms with somatic components need further studying concerning determination of their productivity and mobility.
Keywords: Ukrainian language, medical terms-composites, lexical-semantic groups, para-digmatic relations, productivity.
Кількість посилань 11.

УДК 800
Галина Городиловська
Національний університет «Львівська політехніка»
МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ ЯК СКЛАДОВА ІДІОСТИЛЮ
РОМАНА ІВАНИЧУКА
© Городиловська Г. П., 2016
Стаття висвітлює лексико-семантичний аналіз медичних термінів, які є вагомою та органічною складницею ідіостилю Романа Іваничука. З’ясовано способи реалізування цих лексичних одиниць у звичній для них функції номінації понять, а також у стилістично-виражальній значині у складі порівнянь і метафор. Наведено особливості використання таких засобів у різних комунікативних ситуаціях.
Ключові слова: українська мова, медичний термін, номінативне значення, стиліс-тично-виражальне значення, порівняння, метафора, ідіостиль, Роман Іваничук.
The article deals with the lexical-semantic analysis of medical terms that are significant and integral component of Roman Ivanychuk’s idiostyle. It is found out how to implement these lexical units in their usual function of concepts nomination, as well as in stylistically-expressive meaning as a part of similes and metaphors.The peculiarities of using such tools in a variety of communicative situations are shown.
Keywords: Ukrainian language, medical term, nominative meaning, stylistically-expressive meaning, simile, metaphor, idiostyle, Roman Ivanychuk.
Кількість посилань 25.

УДК 81’374.26:616.31
Юлія Дев’ятко
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
ЕЛЕКТРОННИЙ БАГАТОМОВНИЙ СЛОВНИК СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА СПРОБА УКЛАДАННЯ
© Дев’ятко Ю. С., 2016
У статті розглянуто питання, які стосуються алгоритму укладання електронного багатомовного словника стоматологічних термінів, розробляння його макро-, медіо- й мікроструктури та лексикографічних параметрів. Також висвітлено проблеми, що вини-кають під час написання словникових статей і питання комп’ютерного забезпечення для реалізування проекту укладання словника.
Ключові слова: українська мова, комп’ютерна лексикографія, електронний словник, стоматологічний термін, лексикографічний параметр, макроструктура, медіоструктура, мікроструктура.
The article deals with major problems, which have arisen in compiling process of electronic multilingual dictionary of dental terms. The article gives a detailed analysis of developing macro-, medio- and microstructure for the abovementioned dictionary and some lexicographical parameters are considered. Some aspects of dictionary entries writing and software for dictionary compiling are highlighted as well.
Keywords: Ukrainian language, computer lexicography, electronic dictionary, dental term, lexicographical parameter, macrostructure, mediostructure, microstructure.
Кількість посилань 9.

УДК 81’276.6:332.3
Світлана Дорошенко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ ГАЛУЗЕВИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ
(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)
© Дорошенко С. М., 2016
Розглянуто українську термінологію нафтогазової промисловості як польової струк-тури. Визначено типові ознаки термінополя, виокремлено особливу структуру – ядро й периферію, для якої властива концентрація полеутворювальних ознак у ядрі й неповний набір цих ознак за можливого послаблення їхньої інтенсивності на периферії.
Ключові слова: українська мова, термінологія нафтогазової промисловості, термін, польова структура, ядро, периферія.
Ukrainian terminology of oil and gas industry is examined as a field structure. Charac-teristics of terminology field are defined. A particular structure is made – a core and a periphery. Concentration of field-formative features in the core and incomplete set of these features due to possible loosening of their intensity at the periphery are typical for this structure.
Keywords: Ukrainian language, terminology of oil and gas industry, term, field structure, core, periphery.
Кількість посилань 12

УДК 81.374+168.1+165.412
Ігор Дуцяк
Національний університет «Львівська політехніка»
АНАЛІЗУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЮВАННЯ НЕЯСНИХ ПОНЯТЬ
© Дуцяк І. З., 2016
Унаслідок виконаного дослідження з’ясовано джерела сористичних парадоксів. Об-ґрунтовано пропозиції щодо внесення в дефініції слів з неясною семантикою такої інфор-мації, яка в разі її врахування внеможливлюватиме несвідоме формування сористичних парадоксів. Сформульовано пропозицію щодо уточнення дефініції поняття «купа».
Ключові слова: українська мова, термін, поняття, дефініція, сорит, парадокс «купа», парадокс «лисий», семантична невизначеність.
As a result of the executed research a sources of paradoxes type of sorites are revealed. It is offered to bring in definitions of words with the semantics of the vagueness the information which will interfere creating of paradoxes of type of sorites. It is proposed to clarify the definition of concept of “a heap”.
Keywords: Ukrainian language, term, conception, definition, sorites, Heap paradox, Bald Man paradox, semantic of vagueness.
Кількість посилань 11.

УДК 811.161.2’[373.613’373.46:82.09]”18/19”
Руслана Жангазінова
Львівський національний університет імені Івана Франка
ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ
© Жангазінова Р. Т., 2016
У статті заналізовано термінолексику наукових літературознавчих праць кінця ХІХ – початку ХХ ст. Описано категорії термінів із погляду на їхнє походження, де було вияв-лено терміноодиниці, запозичені з грецької, латинської, італійської, французької, німецької чи англійської мов, іноді за участи мови посередника. Також зафіксовано питомі терміни й гетерогенні одиниці.
Ключові слова: українська мова, термінологія, літературознавчі терміни, запозичення, гетерогенні терміни.
The article deals with the terminology of literary articles at the beginning of the late XIX - early XX century. Categories of terms according to its origin were examined, where terms borrowed from Greek, Latin, Italian, French, German or English languages were found, sometimes involving language mediator. Also proper Ukrainian terms and and heterogeneous elements were recorded.
Keywords: Ukrainian language, terminology, literary terms, borrowings, heterogeneous terms.

Кількість посилань 18.

УДК 001.4
Володимир Зубченко, Юлія Мішура
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
СТАНДАРТУВАННЯ АКТУАРНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
© Зубченко В. П., Мішура Ю. С., 2016
Висвітлено проблеми побудови і стандартування актуарної та фінансової терміно-логії, передумови й перспективи її розвитку.
Ключові слова: українська мова, актуарна та фінансова термінологія, стандартування, актуарна математика, фінансова математика, страхування життя, інвестиційне страху-вання.
The problems of construction and standardization of actuarial and financial terminology, conditions and prospects of its development are discussed.
Keywords: Ukrainian language, actuarial and financial terminology, standardization, actuarial mathematics, financial mathematics, life insurance, investment insurance.
Кількість посилань 3.

УДК 811:665
Євген Кобилянський, Богдан Ярмолюк, Юрій Іщук, Світлана Коваленко
Науково дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості МАСМА, м. Київ
НАФТОХІМІЧНЕ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ:
СЬОГОДНІШНІЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ
© Кобилянський Є. В., Ярмолюк Б. М., Іщук Ю. Л., Коваленко С. Є., 2016
В історичному плані висвітлено питання щодо становлення, розвитку, досягнень і втрат українського наукового нафтохімічного термінознавства. Обговорено сучасні термі-нологічні проблеми та шляхи їхнього розв’язання.
Ключові слова: українська мова, нафтохімічна термінологія, термінологічні проблеми.
Installation, development, achievment and losses of the Ukrainian scientific petrochemical terms in accordance with historical circumstances are elucidated. Terminological problems and ways of its solution are commented and discussed.
Keywords: Ukrainian language, petrochemical terms, therminological problems.
Кількість посилань 35

УДК 811.161
Ірина Козелко
Львівський національний університет імені Івана Франка
ЛІНГВІСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДИСЕРТАЦІЯХ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ
© Козелко І. Р., 2016
У статті заналізовано дисертаційні праці, об’єктом яких є лінгвістична термінологія. Ці праці стосуються як опису лінгвістичної терміносистеми в цілому, так і в конкретних граматиках чи працях науковців минулого зокрема. Дослідження конкретної терміносис-теми в діахронії та синхронії дозволяють збагнути процес розбудови мовознавчої терміно-логії.
Ключові слова: українська мова, лінгвістична термінологія, термінознавство, діа-хронія, синхронія, огляд.
Linguistic terminology was the object of dissertations which are analysed in the article. These papers touch both description of linguistic terminology system on the whole and in concrete grammars or in the works of scientists of the past in particular. Research of concrete terminology system in diachrony and synchrony is allowed to understand the process of development of linguistic terminology system.
Keywords: Ukrainian language, linguistic terminology, terminology studies, diachrony, synchrony, review.
Кількість посилань 5

УДК 81’373.7:33(083.7)
Тетяна Конівіцька
Національний університет «Львівська політехніка»
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
© Конівіцька Т. Я., 2016 р.
У статті розглянуто функціювання фразеологічних одиниць в українській фінансово-економічній терміносистемі, зосереджено увагу на проблемі їхнього визначання, проана-лізовано особливості власне термінів-фразеологізмів на матеріалі «Фінансово-економіч-ного словника», подано семантичні відношення й типи досліджуваних одиниць.
Ключові слова: українська мова, фінансово-економічна термінологія, фразеологіза-ція, терміни-фразеологізми, ідіоматичні терміни, семантичні типи.
In the article there are highlighted functioning of phraseological units in Ukrainian terminological system of Finance and Economics. The author focuses on the problem of their definition. The article highlights the peculiarities of the phraseological units with terminological meaning in the dictionary of Finance and Economic. The author presents the semantic types of the researched lexical units.
Keywords: Ukrainian language, terminological system of Finance and Economics, phra-seologisation, phraseological unit with terminological meaning, idiomatic terms, semantic types.
Кількість посилань 4.

УДК 811.161.2’373.46(075.8):37.02.016
Ірина Кочан
Львівський національний університет імені Івана Франка
ПОСІБНИКИ З ТЕРМІНОЗНАВСТВА Й НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
© Кочан І. М., 2016
У статті здійснено огляд навчальних посібників, що вийшли у ХХI столітті в Укра-їні, визначено їхню структуру, особливості, призначення. Основну увагу зосереджено на посібниках загального спрямування, які подають основи термінознавства чи окреслюють специфіку українського, а також названі вузькогалузеві навчальні книжки.
Ключові слова: українська мова, навчальний посібник, навчально-методичний посіб-ник, методичні вказівки, практикум, конспект лекцій, термінознавство, термінологія.
The article presents an overview of manuals that were published in the twenty-first century in Ukraine, defined their structure, peculiarities, purpose. The main focus is on general manuals that serve bases of terminology or outline the specifics of Ukrainian and named narrow specialized educational books.
Keywords: Ukrainian language, manual, training manual, methodical instructions, practical work, lecture notes, terminology studies, terminology.
Кількість посилань 23.

УДК 811.161.2
Оксана Кримець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ Й СЕМАНТИЧНА ДИНАМІКА ТЕРМІНА
© Кримець О. М., 2016
У статті розглянуто проблему семантичної динаміки терміна під впливом екстра-лінгвальних чинників. Досліджено зміни, що відбулися у спеціальній науковій картині світу політології, наслідком яких є трансформація семантичної структури терміна, поява нових спеціальних значень, нейтралізація оцінно-експресивних компонентів, а також зву-ження або розширення значень. Обґрунтовано вплив соціальних змін на творення та розвиток політологічної термінології.
Ключові слова: українська мова, наукова картина світу політології, термін, звуження значення, розширення значення, оцінно-експресивний компонент значення.
The paper deals with problem of semantic dynamics of term under act of extra linguistic factors. Changes in the special scientific picture of the world of political science, by a result what transformation of semantic structure of term, origin of the new special meanings, neutralization of evaluation-expressive components, and also narrowing or expansion of meanings are studied. Influence of social changes on education and development of political science terminology are grounded.
Keywords: Ukrainian language, scientific field world view of political science, term, narrowing of meanings, expansion of meanings, estimating and expressive component.
Кількість посилань 6.

УДК 811.161.2’373.48
Зоряна Куньч, Лілія Харчук
Національний університет «Львівська політехніка»
ПОЛІСЕМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
© Куньч З. Й., Харчук Л. В., 2016
Статтю присвячено аналізові специфіки функціювання явища полісемії в україн-ській електроенергетичній термінології, заналізовано основні типи багатозначних лексем у досліджуваній терміносистемі, з’ясовано причини виникнення нових термінологічних зна-чи́н спеціальних електроенергетичних номінацій.
Ключові слова: українська мова, електроенергетична терміносистема, термін, полісе-мія, багатозначні лексеми.
The article is sanctified to analyse the specific functioning of the polysemy phenomenon in the Ukrainian electricity terminology. It analyses the main types of the ambiguous tokens in the study of terms. It also studies out the reasons of the appearance of new terminological meanings in special electric power engineering category.
Keywords: Ukrainian languale, electricity terminology, term, polysemy, ambiguous tokens.
Кількість посилань 16.

УДК 811.161.2’36673.611:622
Тетяна Луковенко
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
СУФІКСАЛЬНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ГОМЕОПАТІЇ
© Луковенко Т., 2016
Стаття продовжує цикл авторових публікацій, присвячених вивчанню лексики української гомеопатичної галузі. Пропонована праця презентує аналізування дерива-ційних процесів досліджуваної термінології. Зокрема, розглянуто суфіксальний спосіб творення термінів, визначено ступінь продуктивності окремих словотвірних типів у тво-ренні гомеопатичних термінів. Актуальність статті зумовлено потребою вивчити й систе-матизувати способи творення термінів гомеопатичної галузі, яку ще не належно дослі-джено на лінгвістичному рівні.
Ключові слова: українська мова, гомеопатична термінологія, термін, термінотво-рення, суфіксальний спосіб творення термінів.
This article continues the series of publications of the author on the study of vocabulary Ukrainian homeopathic industry. The proposed work presents the analysis of derivative processes in studied terminology. In particular, the suffix method of creating terms defined as a level of performance of certain types of structural word in the creation of homeopathic terms. Relevance of the article due to the need to study and systematize ways of creating terms homeopathic field, which today remains less explored at linguistic level.
Keywords: Ukrainian languale, homeopathic terminology, term, term construction, suffix method of creating terms.
Кількість посилань 8.

УДК 800
Тамара Мазур, Євгенія Король
Національний університет «Львівська політехніка»
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОГО ЗМІСТУ ТЕРМІНІВ:
«ПРОМИСЛОВО-СЕЛЬБИЩНИЙ РАЙОН» – «ТЕХНОПОЛІС»
© Мазур Т. М., Король Є. І., 2016
Розглянуто виробничо-сельбищні утвори, які з’явились у світовій містобудівній прак-тиці другої половини XX ст. Проведено порівняльне аналізування термінів «промислово сельбищний район» і «технополіс» із врахуванням причин й цілей їхнього виникнення та особливостей функційно-планувальної організації. Оцінено перспективи їхнього форму-вання в контексті сучасних тенденцій розвитку виробничих територій міста.
Ключові слова: містобудівна термінологія, термін, виробнича територія міста про-мислово-сельбищний район, технополіс, індустрійна доба, постіндустрійна епоха.
The article describes industrial and residential areas that have become part of the global urban practice in the second half of the XXth century. Authors provide comparative analysis of the terms “industrial and residential area” and “technopolis” with consideration of reasons and purposes for their appearance and peculiarities of their functional and planning organization. The article gives evaluation for the prospects of formation of the mentioned areas in the mentioned areas in the contexts of current tendencies for the industrial city areas.
Key words: urban terminology, term, industrial city area, industrial and residential area, technopolis, industrial area, post-industrial area
Кількість посилань 6.

УДК 81’37:001.4:004.423
Ірина Ментинська, Галина Наконечна
Національний університет «Львівська політехніка»
СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
© Ментинська І. Б., Наконечна Г. В., 2016
У статті розглянуто структурні та словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології. Виокремлено найпродуктивніші способи творення комп’ютерних терміно-одиниць й описано специфіку дериваційних процесів фахової лексики. З’ясовано певні закономірності творення сучасних комп’ютерних термінів і виявлено тенденції подаль-шого розвитку досліджуваної терміносистеми, що сприяє визначенню напрямків і спо-собів унормування її одиниць.
Ключові слова: українська мова, сучасна комп’ютерна термінологія, афікси, суфік-сація, нульова афіксація, префіксально-суфіксальний спосіб творення, основоскладання, терміни-композити, деривація.
The article deals with the structural and derivational features of the modern computer terminology. The most productive ways of making computer terminological units are singled out, and specificity of derivative processes of professional vocabulary is described. Certain regularities of creating modern computer terms creating are found out; the trends in further development of studied terminology were detected that helps to identify the ways of normalization of its units.
Keywords: Ukrainian languale, modern computer terminology, affixes, suffixation, zero affixation, prefixes-and-suffixes way of word formation, stems compiling, composite terms, derivation.
Кількість посилань 9.

УДК 53:001.4
Роман Микульчик
Національнимй університет «Львівська політехніка»,
Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України
ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ-ЕПОНІМІВ
© Микульчик Р. Б., 2016
У статті розглянуто тематичні й лексико-семантичні групи фізичних термінів-епо-німів. Подано різницю між тематичними й лексико-семантичними групами. Доведено умов-ний характер поділу на тематичні й лексико-семантичні групи.
Ключові слова: українська мова, фізична термінологія, епонім, тематична група, лек-сико-семантична група.
The paper deals with thematic and lexical-semantic groups of physical eponimic terms. The difference between thematic and lexical-semantic groups was shown. Conditional character of division on thematic and lexical-semantic groups is proven.
Keywords: Ukrainian language, physical terminology eponym, thematic group, lexical-semantic group.
Кількість посилань 14.

Оляна Михалик, Марія Коваленко, Леся Шелепетень, Ігор Чабан, Леся Кукуруза
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЮБОВІ ІВАНІВНИ ПЕТРУХ*
© Михалик О. І., Коваленко М. М., Шелепетень Л. С., Чабан І. Г., Кукуруза Л. В., 2016

УДК 811.161.2’37:656:001.4
Неля Нікуліна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
ЯВИЩЕ ПОЛІСЕМІЇЇ В ТЕРМІНОЗНАВСТВІ
(НА МАТЕРІАЛІ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ МЕГАСИСТЕМИ)
© Нікуліна Н. В., 2016
Досліджено полісемантичні відношення в межах транспортної термінологічної мега-системи. Визначено, що міжсистемна полісемія є закономірним явищем для терміології як автономної підсистеми сучасної української мови. На відміну від міжсистемної, у статті зафіксовано внутрішньосистемну полісемію, яку в термінознавстві трактують, як нега-тивне явище, що ускладнює комунікацію.
Ключові слова: українська мова, транспортна термінологія, полісемія, терміноло-гічна мегасистема.
Polysemantic relations within the transport terminological megasystem have been inquired into. It has been determined that the inter-system polysemy is a natural phenomenon for termi-nology as an autonomous subsystem of the present day Ukrainian language. Unlike the inter-system one, a polysemy within the system, noted by us, is interpreted in terminology as a negative phenomenon, which complicates communication.
Keywords: Ukrainian language, transport terminology, polysemy, terminological megasystem.
Кількість посилань 8.

УДК 811.111=3
Людмила Бондарчук
Львівський національний аграрний університет
ФУНКЦІЙНО АДЕКВАТНИЙ ПЕРЕКЛАД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ Й УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ)
© Бондарчук Л. Й., 2016
Cтаттю присвячено принципам функційно-адекватного англійсько-українського перекладу наукової літератури економічного змісту. Окреслено базові трансформаційні моделі такого перекладу. Заналізовано деякі способи пристосування цільового тексту до навчальних цілей сучасного українського студента, що вивчає економіку.
Ключові слова: українська мова, англійська мова, наукова література економічного змісту, функційно адекватний підхід, переклад, цільовий текст, трансформаційна модель, навчальна ціль.
The given article is dedicated to the principles of functionally-adequate English-Ukrainian translation of scientific literature of еconomic content. Principal translation models of such a translation are outlined. Some trends of adopting target texts to the education purposes of a modern Ukrainian student obtaining Economic qualification
Keywords: Ukrainian language, English, scientific literature of еconomic content, functionally adequate approach, translation, target text, transformation model, educational purpose.
Кількість посилань 24.

УДК 811.161.2’276.6:358.111
Клавдія Панасюк
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ
© Панасюк К. В., 2016
У статті розглянуто структуру сучасної української ракетно-артилерійської термі-нології. Аналіз основних структурних типів цієї частини військової терміносистеми свід-чить про її поділ на однослівну й багатокомпонентну. Аналітичні терміни становлять біль-шість і виявляють стійку тенденцію до зростання їхньої кількості. Доведено, що продук-тивнішими є дво-, три- й чотирислівні одиниці. Інші ж структурні різновиди менш ужи-вані через їхню громіздкість. Воднораз вони сукупно засвідчують процес активного тво-рення сучасної військової субмови.
Ключові слова: українська мова, термінологія, структура термінології, ракетно-артиле-рійська термінологія, аналітичний термін, однослівний термін.
A structure of modern Ukrainian rocket artillery terminology is outlined in this article. Analysis of the main structure types of such military terminology shows that it can be structured into single and multiple word components. The majority of terms are analytic ones revealing a steady tendency to grow in their numbers. Terms using two, three and four words combinations are proved to be more productive. Other structure types of terms are less common which is due to their size.
Keywords: Ukrainian language, terminology, terminology structure, rocket artillery termi-nology, analytic term, single word term.
Кількість посилань 28. .

УДК 81;373.4:32]:070.41
Наталія Поліщук
Рівненський державний гуманітарний університет
АКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ СУЧАСНИХ МАС-МЕДІА
© Поліщук Н. О., 2016
Розглянуто суспільно-політичну лексику й термінологію, яка стала невід’ємним ком-понентом мови сучасних засобів масової інформації; заналізовано лексико-семантичні процеси, які відбуваються в мові ЗМІ початку ХХІ ст.; виявлено тематичні групи суспільно-політичної лексики й термінології; зілюстровано особливості вживання політичних інно-вацій в авторському тексті.
Ключові слова: українська мова, суспільно-політична лексика, термін, інновація, семантика, публіцистичний текст.
In this the article terminological lexics is reviewed. This lexics has become an integral part of the language of contemporary massmedia. The lexical and semantic processes which take a place in the public relations at the beginning of the 21th century are discussed. Its thematic groups terminological lexics have been identified and features of usage in author texts are illustrated.
Keywords: Ukrainian language, terminological lexics, term, innovation, semantics, publicist text.
Кількість посилань 11.

Ірина Процик
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
«ЖИТИМУТЬ НАЦІЇ, МОВОЮ ЯКИХ ГОВОРИТИМУТЬ КОМП’ЮТЕРИ»
Рецензія на монографію:
PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ.
«LINGUA UCRAINA AD RES INFORMATICAS PERTINENS.
STUDIUM NAD UKRAIŃSKIM SŁOWNICTWEM INFORMATYCZNYM»
(Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 276 s.)
© Процик І. Р., 2016

Syndicate content