№ 843 (2016)

UDK 004.048

S. 1Babichev1, V. Lytvynenko2, M. А. Taif2, А. Sharko2
1Jan Evangelista Purkinje University in Usti nad Labem, Czech Republic
2Kherson National Technical University, Kherson, Ukraine

HYBRID MODEL OF INDUCTIVE CLUSTERING SYSTEM
OF HIGH-DIMENSIONAL DATA BASED ON THE SOTA ALGORITHM

© Babichev S., Lytvynenko V., Taif M. A., Sharko A., 2016

Подано модель системи кластеризації високорозмірних даних на основі комплекс¬ного використання самоорганізуючого алгоритму СОТА і методів індуктивного моделювання складних систем. Якість кластеризації оцінюється на двох рівнопотужних підмножинах з використанням комплексного критерію балансу, у якому враховані як зміщення центрів мас відповідних кластерів різних підмножин, так і розподіл об'єктів у відповідних кластерах відносно центра мас. Для кластеризації об'єктів на кожній з підмножин запропоновано використовувати алгоритм СОТА, що являє собою тип самоорганізуючих нейронних мереж на основі карт Кохонена і алгоритму вирощування просторової клітинної структури Fritzke.

Ключові слова: кластеризація, індуктивне моделювання, алгоритм СОТА, критерій балансу, високорозмірні дані.

Model of high-dimensional data clustering system based on the complex use of Self-organizing SOTA algorithm and inductive modeling methods of complex systems is presented in the article. The quality of clustering is evaluated at two equal power subsets with the use of complex balance criterion, which takes into account both the displacement the mass centers of the appropriate clusters of different subsets and distribution of objects in the appropriate clusters relative to the mass center. The SOTA algorithm, which is a type of Self-organizing neural networks based on Kohonen maps and algorithm of spatial cell structure of Fritzke growing, is proposed to use for the clustering of objects in each of the subsets.

Key words: clustering, inductive modeling, SOTA algorithm, criterion of balance, high-dimensional data.
Література – 10

УДК 536.3
V. Chekurin1,2, O. Sinkevych1
1 Pidstryhach Institute for Applied Problems
of Mechanics and Mathematics National Academy of Sciences of Ukraine,
2Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, Poland

ПРЯМИЙ ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТУНЕЛЬНОЇ ПОРОЖНИНИ
В ДОВГОМУ ЦИЛІНДРІ

© Chekurin V., Sinkevych O., 2016

Розглянуто задачі визначення геометричних параметрів порожнини у твердому тілі за заданим поверхневим температурним полем, зумовленим стаціонарним нагріванням тіла зосередженими тепловими потоками в умовах конвективного теплообміну із зовнішнім середовищем. З використанням граничних інтегральних рівнянь побудована двовимірна математична модель теплового зондування тіла, в межах якої сформульовано пряму та обернені задачі ідентифікації геометричних параметрів порожнини. Методом граничних елементів здійснено числове дослідження поверхневого температурного поля та виявлені його інформативні параметри. Ці параметри можна використовувати як вхідні дані для оберненої задачі ідентифікації. Розв’язування оберненої задачі зведено до задачі мінімізації функціоналу температурного поля поверхні. Розроблено прямий варіаційний метод розв’язування оберненої задачі, в основу якого покладено гранично-елементний метод, який ґрунтується на квазіньютонівсьому методі. З використанням числового експерименту досліджено ефективність розробленого методу. Запропонований підхід можна використо¬вувати для розроблення неруйнівних безконтактних методів виявлення порожнин у твердих тілах на основі даних ІЧ-термографії.
Ключові слова: виявлення та ідентифікація порожнин, теплове зондування, метод граничних елементів, обернені задачі, варіаційні методи.

The problem for identification of the geometrical parameters of the tunnel cavity in a long cylindrical body is considered in this paper. Temperature field of body’s external surface, caused by concentrated stationary heat fluxes under conductive heat exchange with an enviroment is used as input data for the identification problem. With the use of boundary integral equations 2-d mathematical model has been built. Within this model direct and inverse problems have been formulated. Boundary-element method has been used to solve and investigate the direct problem. On the base of direct problem’s solution the informative parameters of surface temperature field have been chosen. These parameters can be used as an input data for the inverse problem. The inverse problem has been reduced to minimization of some functional depending on the cavity’s geometrical parameters and measured surface temperature field. Direct variational method, based on combination of boundary-element method and Quasi-Newton method has been built for solving the inverse problem. With the use of numerical experiment the efficiency of developed method has been studied. The method can be used for development of nondestructive contactless methods for cavities identification in solids with the use of technique of IR-thermography.
Key words: cavity detection and identification, thermal sounding, boundary-element method, inverse problems, variational methods.

Література – 9

УДК 004.352.4
K. Drymalyk, N. Lotoshynska
Lviv Polytechnic National University,
Department of Information Technology Publishing
RESEARCH OF PRODUCTION TECHNOLOGIES
OF PHYSICAL OBJECTS PROTOTYPES BASED
ON VIRTUAL 3D MODEL USING 3D PRINTING
© Drymalyk K., Lotoshynska N., 2016
Розглянуто теоретичні та практичні проблеми побудови тривимірних моделей реальних об’єктів і наведено оригінальне розв’язання науково-технічної задачі вдосконалення доступ¬ної технології тривимірного сканування.
Ключові слова: 3D технології, безконтактне сканування, віртуальна модель
This paper reviews theoretical and practical problems of constructing three-dimensional models of real objects and shows the original solution of scientific and technical problem of improving the available three-dimensional scanning technology.
Key words: 3D technologies, noncontact scanning, virtual model
Література – 8

УДК 004.9
O. O. Markiv
Lviv Polytechnic National University,
Information systems and networks department
PECULIARITIES OF THE DUBLIN CORE USE IN THE FORMATION PROCESS OF TOURISM DOCUMENTATION
© Markiv O. O., 2017
Проаналізовано особливості Дублінського ядра. Виділено основні блоки туристичної інформації у структурі туристичної документації. Описано структуру Дублінського ядра. Обгрунтовано необхідність використання розширюваної мови розмітки в процесі створення туристичної документації.
Ключові слова: туристична документація, розширювана мова розмітки, туристична інформація, Дублінське ядро.

In the article peculiarities of Dublin core are highlighted. The main blocks of tourism information in the tourism documentation structure are presented. The structure of Dublin core is described. The necessity to use extensive markup language in process of tourism documentation creation is justified.
Key words: tourism documentation, extensive markup language, tourism information, Dublin core.
Література – 8

УДК 004.9
V. Markiv
Lviv Polytechnic National University,
Metrology, standardization and certification department
ANALYSIS OF REMOTE-PILOTED VEHICLES USE
AND CONTROL SYSTEM DESCRIPTION

© Markiv V., 2016

Йдеться про необхідність використання безпілотних літальних апаратів у різних сферах життя. Зображено схему системи управління безпілотними літальними апаратами, що описує структуру процесу управління. Підкреслено переваги застосу¬вання безпілотників у сучасних умовах. Визначено основні завдання щодо покращення метрологічного забезпечення безпілотних літальних апаратів. Наведено класифікацію безпілотних літальних апаратів. Проаналізовано використання безпілотників.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, система управління, метрологічне забезпечення, метрологічні індекси, повітряна фотозйомка.
The article dwells upon the necessity to use the remote-piloted vehicles in different spheres of life. The scheme of remote-piloted vehicle control system is presented, which describes the structure of control process. The advantages of the remote-piloted vehicles use in modern conditions are highlighted. The main tasks of remote-piloted vehicle metrology supply improvement are given. The classification of remote-piloted vehicles is presented. The analysis of remote-piloted use is made.
Key words: remote-piloted vehicle, control system, metrology supply, metrology indices, aerial photoshooting

Література – 9

УДК 681.3: 004.89

O. Pavliuk
National university Lviv polytechnic
Automated Control Systems Department

ANN DEPLOYMENT FOR THE EURO EXCHANGE
RATE FORECAST
© Pavliuk O., 2016
In this paper presented non-iterative artificial neural network with the radial basis functions (RBF ANN) is used for the euro exchange rate forecast. The criteria to the preparing the training samples set for RBF ANN is formulated. In the end we got the forecast error less than 1,5 %.
Key words: ANN, RBF ANN, prediction, forecasting, euro.
Література – 5

УДК 658.0
L. Timashova I. Skachko
International Research and Training Centre for Information Technologies and Systems
FINANCIAL MARKET FORECASTING USING
THE FRACTAL ANALYSIS
© Timashova L., Skachko I., 2016
Розглянуто проблему прогнозування фінансового ринку, якому властива довгострокова пам'ять. Використовується метод фрактального аналізу для виявлення фундаментальних характеристик за допомогою алгоритму R / S-аналізу. Відповідно до алгоритму розроблено програмний продукт, що дає змогу виявити і числово оцінити фундаментальні характеристики часових рядів, такі як наявність та глибина довготривалої пам'яті, трендостійкість (персистентність) тощо.
Ключові слова: фінансовий ринок, фрактал, алгоритм R / S-аналізу, тренд.
In this paper, we examine the problem of forecasting of the financial market where long-term memory occurs. We apply the fractal analysis method to identify some fundamental characteristics. The basic element here is the R/S-analysis algorithm. Based on this algorithm, a software product was designed that allows identifying and computing numerically the fundamental characteristics of time series such as long-term memory availability and depth, stability of the trend (persistency) etc.
Key words: financial market, fractal, R/S-analysis algorithm, trend.

Література – 4

О. Troian
National University “Lviv Polytechnic”
Department of Information Technology Publishing Affair

IDENTIFICATION OF THE LATENT ELEMENTS
IN THE PRINTED AND ELECTRONIC DOCUMENTS
ã Troyan О., 2016
Проаналізовано методи захисту друкованих документів та показано, що латентні зображення залишаються перспективними у захисті. Визначено основні загрози друкованих та електронних видань та види фальсифікації. Побудовано основні принципи захисту, які забезпечують надійність та цілісність документа, що містить прихований елемент. Досліджено скановані зображення і виявлено, що основний документ не відповідає копії.
Ключові слова: спосіб захисту, цінні папери, захисні елементи, зображення.
The methods of protection of printed documents are analyzed and it is demonstrated that latent images stay very promising in protection. The main threats of the print and electronic media and types of fraud are determined. The basic principles of protection which ensure the reliability and integrity of the document containing latent element are created. A study in the work of the scanned images is conducted, and it was found that the main document does not correspond to the copy.
Key words: method of protection, securities, security elements

Література – 7

УДК 004.738.5
К. А. Алєксєєва1, А. Ю. Берко2, В. А. Висоцька3
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності,
2кафедра загальної екології та екоінформаційних систем,
3кафедра інформаційних систем та мереж
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОПРАЦЮВАННЯ WEB-РЕСУРСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
ТА КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ
© Алєксєєва К. А., Берко А. Ю., Висоцька В. А., 2017
Запропоновано метод опрацювання Web-ресурсу як етап життєвого циклу контенту, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки та контент-аналізу. Метод опрацювання контенту описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом.
Ключові слова: web-проект, управління проектами, невизначеність даних, прийняття проектних рішень, web-ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, інтернет-маркетинг, нечітка логіка.
The method of Web resource processing as content life cycle stage based on Fuzzy Logic and content analysis is proposed. The method of content processing describes the commercial web resources forming and automation technology that simplifies the content management.
Key words: project, Project Management, data uncertainty, Project decision making, web resources, commercial content, content analysis, Internet Marketing, fuzzy logic.
Література – 25

УДК 004.738.5
В. А. Андруник1, В. А. Висоцька1, Л. В. Чирун2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційних систем та мереж,
2кафедра програмного забезпечення
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДАЙДЖЕСТІВ
© Андруник В. А., Висоцька В. А., Чирун Л. В., 2017
Проаналізовано основні проблеми функціональних сервісів формування елект¬ронних дайджестів. Запропоновано метод формування електронних дайджестів як етап життєвого циклу текстового контенту. Метод опрацювання текстового контенту описує процеси формування та рубрикації електронних дайджестів і спрощує технологію управ¬ління текстовим контентом. У роботі проаналізовано основні проблеми функ¬ціональних сервісів опрацювання текстового контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів.
Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.
In the given article the main problems of functional services of electronic digest formation are analyzed. The method of electronic digest formation as the textual content life cycle stage is proposed in the given article. The method of textual content processing describes the information resources formation and rubricating processes and simplifies the textual content management. In the given article the main problems of functional services of textual content processing are analyzed. The proposed method gives an opportunity to create means of information resources processing.
Key words: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce system.
Література – 21

УДК 621.382
Р. Базилевич, В. Андрієнко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення
ІЄРАРХІЧНЕ ОСТРІВКУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖ
© Базилевич Р., Андрієнко В., 2016
Розглянуто особливості використання методу оптимального згортання схеми
для острівкування енергетичних мереж. Запропоновано модифікований алгоритм послідовно-паралельного згортання з формуванням ієрархічно вкладених кластерів. Обґрунтовано переваги розробленого алгоритму й описано його програмну реалізацію, застосовувану для острівкування енергетичних мереж.
Ключові слова: острівкування енергосистеми, згортання даних, кластеризація.
The features of using the method of optimal scheme reduction for islanding of power systems is reviewed. A modified algorithm for series-parallel folding with the formation of hierarchically nested clusters is offered. The advantages of the algorithm is grounded and its implementation in the application for islanding of power system is described.
Key words: power system islanding, data reduction, clustering.
Література – 9

Ю. Болюбаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ
У ФЕДЕРАТИВНОМУ СХОВИЩІ ДАНИХ

© Болюбаш Ю., 2016

Подано визначення Великих даних та описано основні характеристики. Подано моделі асоціацій між сутностями та характеристиками для різних категорій Nosql баз даних. Подано модель федеративного сховища Великих даних. Для представлення великих даних використано простір даних, який дає змогу працювати з різнотипними даними. Проте основною операцією інтеграції є не консолідація, а федералізація, що дає змогу зменшувати ємнісну складність запитів. Розроблено метод обміну різнотипними даними та приведення реляційних даних до моделі “сутність–характеристика”. Апробовано розроблені методи і алгоритми.
Ключові слова: Великі дані, NoSQL, інформаційна модель даних.
There is given the Big data defenition and described the main characteristics. The models associations between entities and properties for the different categories Nosql databases “entity-characteristic” is constructed. For the presentation of Big data space there is used data that allows to work with heterogeneous data. However, the main operation is federalisation but no consolidation of integration, This allows capacitive reduce the complexity of requests. The method of heterogeneous data sharing and bringing to relational data model “entity-characteristic” was created. Were tested developed methods and algorithms.
Key words: Big data, NoSQL, data model.

Література – 10

УДК 006.015.5; 621.317
Т. Бубела, Т. Федишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
АЛГОРИТМ ОПЕРАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ЯК ЕЛЕМЕНТ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
© Бубела Т., Федишин Т., 2016
Запропоновано метод та алгоритм оперативного оцінювання якості як інформаційний апарат функціонування кіберфізичної системи контролю ефективності виробництва. Доведено, що використання цього алгоритму дає можливість оптимізувати процес вибору товару споживачем під час його придбання та формувати пропозиції для підвищення рівня якості продукції виробником.
Ключові слова: оцінювання якості, кіберфізична система, моніторинг ефективності виробництва.
Offered a method and algorithm of operational quality assessment as an information device functioning as cyber-physical systems for monitoring of production efficiency. Proved, that using this algorithm makes it possible to optimize the choice of consumer goods during its acquisition and form offers for improving product quality manufacturer.
Key words: quality assessment, cyber physical system, monitoring of production efficiency.

Література – 4

УДК 536.24
В. Гавриш, Р. Шкраб
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ
У ШАРІ З ЧУЖОРІДНИМ НАСКРІЗНИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

© Гавриш В., Шкраб Р., 2016

Розглянуто крайову осесиметричну задачу теплопровідності для ізотропного шару з наскрізним чужорідним циліндричним включенням на одній із межових поверхонь якого локально зосереджено тепловий потік. Після кусково-лінійної апроксимації температури на межовій поверхні включення з використанням інтегрального перетворення Ганкеля знайдено аналітично-числовий розв’язок задачі. Виконано та проаналізовано числові розрахунки температурного поля, де матеріалом шару та включення є кремній та срібло відповідно.
Ключові слова: температура, теплопровідність, осесиметрична задача, ізотропний шар, чужорідне наскрізне включення, ідеальний тепловий контакт, тепловий потік.
The paper considers axially-symmetric boundary-value problem of thermal conduction for isotropic layer with reach-through cylindrical foreign inclusion on the boundary surface of which the heat flow is concentrated. After piecewise linear approximation of the temperature on the boundary surface of the inclusion and with the use of Hankel integral transform, the analytical-numerical solution of the problem has been found. Numerical calculations of temperature field have been conducted and analyzed for given geometrical and thermophysical parameters where the inclusion layer material is silicon and silver respectively.
Key words: temperature, axially-symmetric problem, isotropic layer, reach-through cylindrical foreign inclusion, heat flow.

Література – 14

УДК 004.382
В. Глухов, А. Костик, М. Шняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ МНОЖЕННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІВ ГАЛУА GF(2m) ТА GF(3m)

© Глухов В., Костик А., Шняк М., 2016

Описано метод побудови паралельного помножувача елементів трійкових полів Галуа GF(3m). Запропонований помножувач має каскадну архітектуру. Він може використовуватися в пристроях оброблення цифрових підписів, які ґрунтуються на використанні еліптичних кривих. Описана методика перевірки операцій над елемен¬тами полів Галуа GF(pm) за допомогою математичного пакета Maple.

Ключові слова: поля Галуа GF(3m), поля Галуа GF(2m), еліптичні криві, помножувач, цифровий підпис, математичний пакет Maple.

The article describes development of Galois field GF(3m) elements multiplier. Designed multiplier architecture is scaleable. The multiplier is used in digital signature device which are based on elliptic curves. Also verification method for operations over elements of the Galois fields GF (pm) with help of mathematical package Maple is described.

Key words: Galois field GF(3m), Galois field GF(2m), elliptic curves, multiplier, digital signature, mathematical package Maple.

Література – 12

УДК 621.39
І. Горбатий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ОРБІТИ
КОСМІЧНОГО АПАРАТA НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАДІОТЕХНІЧНОЇ ЧИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
© Горбатий І., 2016
Описано вдосконалені співвідношення для обчислення параметрів еліптичної або колової орбіти супутника Землі, що входить до складу радіотехнічної чи телекому¬нікаційної системи, зокрема системи дистанційного зондування Землі з космосу та супутникової системи зв’язку. За допомогою цих співвідношень отримано залежності широти та довготи підсупутникової точки від часу для супутника Землі, що рухається за коловою орбітою. Досліджено вплив параметрів орбіти супутника Землі на характеристики таких систем.
Ключові слова: супутник Землі, параметри орбіти, система дистанційного зондування Землі з космосу, супутникова система зв’язку.
The improved formulas to calculate the parameters of the elliptical or circular orbit of the Earth satellite, which is part of radio electronics or telecommunications systems, including system of the remote sensing of Earth from space or the satellite communications system was described. By means of these formulas the dependencies of latitude and longitude of the under satellite point from time for the Earth satellite on circular orbit was obtained. The influence of the Earth satellite parameters of orbit on the characteristics of such systems was explored.
Key words: the Earth satellite, parameters of orbit, the system of remote sensing of Earth from space, the satellite communications system.

Література – 9

УДК 005.6+004.42+378
В. Григорович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ШТАТІВ ВНЗ
© Григорович В., 2017
Описано запропонований підхід до проектування та розроблення інформаційних систем для оптимізації структури та автоматизації управління вищим навчальним закладом – систем формування обсягу навчального навантаження кафедр та систем управління розподілом ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу. Проведено огляд проблем побудови та вдосконалення структури ключових процесів управління вищим навчальним закладом. Запропоновано метод побудови дискретної моделі структури управління процесами формування обсягу навчального навантаження кафедр та управління розподілом ставок заробітної плати професорсько-викладацького складу. Описано спроектовані та програмно реалізовані інформаційні системи.
Ключові слова: освітній проект, оптимізація структури управління, автоматизація управління, інформаційна система, розподіл ставок.
This paper describes the proposed approach to designing and developing information systems to optimize the structure and management automation higher education institution – systems for formation of workload of departments and management systems of distribution rates of wages of the teaching staff. The problems of developing and improving the structure of key management processes higher education institution were considered. There was proposed the method of construction of discrete model of structure of management of the processes of formation the workload of departments and management of the distribution of rates of wages the teaching staff. In article describes the design and the implementation of the information systems.
Key words: educational project, management structure optimization, automation management, information system, distribution rates.
Література – 22

УДК 004.056.5:681.3.05
Ю. Грицюк1, П. Грицюк2,
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення;
2 Національний лісотехнічний університет України,
кафедра інформаційних технологій
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕРУВАННЯ Qp-МАТРИЦЬ ФІБОНАЧЧІ –
КЛЮЧІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИПТОГРАФІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
© Грицюк Ю., Грицюк П., 2016
Розглянуто особливості ефективного генерування Qp-матриць Фібоначчі, які можуть використовуватися як ключі (де)шифрування для багатораундової матричної криптографічної системи перетворення інформації. З’ясовано, що у багатораундовій матричній афінній криптосистемі основна проблема полягає у генеруванні множини звичайних і обернених матриць – ключів (де)шифрування інформації, елементами яких мають бути цілі числа. Розроблено процедуру генерування множини Qp-матриць Фібоначчі, яка за відомими значеннями степені матриці (n) та (p) і, як наслідок, p-чисел Фібоначчі дає змогу отримувати відповідну множину ключів (де)шифрування інформації, здійснювати розширення ключів для кожного раунду, що забезпечує не тільки ефективний спосіб їх утворення та зберігання, але й створює зручність при передаванні каналами зв’язку.
Ключові слова: захист інформації, шифрування/дешифрування інформації, числа Фібоначчі, Qp-матриці Фібоначчі, криптографічна система, матричні Афінні перетво¬рен¬ня, багатораундова матрична криптографічна система.
The features of effective generation of the Fibonacci Qp-matrix have been considered. Those matrices are used as decryption/encryption keys for the multi-round matrix crypto-graphic system of the information transformation. It was found that in multi-round affinity matrix cryptosystem the main problem is to generate a plurality of the conventional and in-verse keys-matrices of the information encryption/decryption that must be integers. The procedure for generating a plurality of Fibonacci Qp-matrix has been developed. This procedure relies on the known degree of matrix values (n) and p-numbers Fibonacci and lets us set of the appropriate information encryption/decryption keys, implement expansion keys for each round. This provides an efficient way of their formation and storage and creates the ease of transmitting channels.
Key words: information security, encryption/decryption information, Fibonacci numbers, Fibonacci Qp-matrix, crypto-graphic system, matrix Affine transformation, matrix multi-rounds crypto-graphic system.

Література – 12

УДК 517.958:550.837
Л. Журавчак
Карпатське відділення Інституту геофізики
ім. С. І. Субботіна НАН України
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ГАРМОНІЧНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ У ПІВПРОСТОРІ З ЛОКАЛЬНОЮ НЕОДНОРІДНІСТЮ
ã Журавчак Л., 2016
З метою адекватнішого опису реальних процесів, що характеризують поширення у тривимірних об’єктах гармонічного електромагнітного поля (ЕМП), збудженого штучними джерелами, розглянуто півпростір із залежними від координат лише в межах локальної області електрофізичними характеристиками. Побудовано математичні моделі та розроблено числово-аналітичний підхід, який ґрунтується на поєднанні методу приграничних елементів (враховуючи його переваги щодо однорідних безмежних середовищ) з виділенням оператора, що характеризує вплив локальної області неоднорідності, подальшою дискретизацією цієї області, знаходженням невідомих компонент ЕМП у вузлах сітки після їх інтерполяції у межах елементів дискретизації.
Ключові слова: електромагнітне поле, усталені коливання, залежні від координат електрофізичні характеристики середовища, непрямий метод приграничних елементів.
In order to adequately describe real processes that characterize the spread in the crust harmonic electromagnetic field (EMF), excited by artificial sources, a inhomogeneous half-space (its electrical characteristics depend on coordinate only within the local area) is considered. The mathematical models and the numerically-analytical approach based on the combination of near-boundary element method (NBEM) with extraction of the operator that describes the influence of the local area of heterogeneity are constructed. Taking into account the advantages of the NBEM in a homogeneous infinite medium, we make discretization only in the local area and find the unknown EMF components in the grid nodes after their interpolation in the element of discretization.
Key words: electromagnetic field, unsteady oscillations, dependent on coordinates electrical characteristics of medium, indirect near-boundary element method.
Література – 13

УДК 536.532;621.396
А. Клювак, Д. Пелешко, О. Маковейчук, І. Ізонін
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

ДВОЕТАПНЕ СЕГМЕТУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ
ІЗ СКЛАДНИМ ФОНОМ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ОТСУ

© Клювак А., Пелешко Д., Маковейчук О., Ізонін І., 2016

Розглянуто сегментацію зображення із неоднорідним фоном у контексті загальної задачі розпізнавання тексту. Запропонований метод є двоетапним і ґрунтується на сумісному використанні операцій конвертації в колірному просторі, морфологічній оброці та адаптивній фільтрації за алгоритмом Отсу. Серед підзадач, які розглядаються в межах методу, є такі: видалення складного фону, виділення центрального елементу та його адаптивна фільтрація.
Розроблений метод характеризується високою швидкодією та стійкістю до окремих випадків зашумлення.
Ключові слова: текст, зображення, сегментування, бінаризація Отсу, колірні простори, бінарна маска, морфологічна обробка.

The paper is devoted to the task of segmenting images with complex background as a part of more general task of text recognition. The proposed two staged method is based on colour spaces transforms, morphological processing and Otsu’s adaptive filtering. The algorithm involves: complex background detection, central element detection, its adaptive filtering.
Key words: text, image segmentation, Otsu binarization, color spaces, binary mask, morphological processing
Література – 33

УДК 681.142.2; 622.02.658.284; 621. 325

А. М. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи

ВИКОРИСТАННЯ КВАДРАТИЧНИХ ФОРМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
БІНАРНИМИ АФІННИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ

© Ковальчук А. М., 2016

З використанням елементів RSA-алгоритму як коефіцієнтів бінарного лінійно-квадратичного афінного перетворення доведено, що стосовно шифрування–дешифру¬вання зображень зі строго чіткими контурами криптографічна стійкість модифікова¬ного у такий спосіб алгоритму RSA вища, ніж криптографічна стійкість класичного алгоритму RSA.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, зображення, контур, криптогра¬фічна стійкість.

Using elements of the RSA algorithm in the form of coefficients of binary linear-quadratic affine transformation proved that the encryption-decryption images with clear contours strong cryptography of modified RSA algorithm is higher than the classic strong cryptography algorithm RSA.
Key words: encryption, decryption, image, contour, cryptographic stability.
Література – 13

УДК 01.05.02; 05.13.06; 05.13.21

А. М. Ковальчук, К. С. Попадинець
Національний університет “Львівська політехніка” ,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи
БІНАРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ АЛГОРИТМУ RSA
У ЗАХИСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОДАТКОВОГО ЗАШУМЛЕННЯ
© Ковальчук А. М., Попадинець К. С., 2016

Запропоновано елементи алгоритму RSA, який може бути використаний стосовно будь-якого зображення, але найбільші переваги досягаються у випадку використання зображень, що містять чітко виокремлені контури.
Ключові слова: матриця зображення, алгоритм, стійкість, шифрування–дешифрування.

Application of the elements of the algorithm RSA, which can be used in respect of any image, but the greatest benefits are achieved when using images containing clearly singled out the contours.
Key words: matrix image, algorithm, stability, encryption–decryption.
Література – 6

УДК 004.9
Б. П. Коман
Львівський національний університет імені І. Франка,
факультет електроніки
ПРОГРАМНА АПРОКСИМАЦІЯ ТЕРМОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДІОДНОГО СЕНСОРА ТЕМПЕРАТУРИ
В ОС ANDROID
© Коман Б. П., 2017
Запропонована методика градуювання діодних сенсорів температури, яка ґрунту¬ється на комбінації двох узагальнених методів: сплайн-інтерполяції та апроксимації з використанням ортогональних поліномів Чебишова. Розроблена програма її реалізації в ОС Android. Встановлено вимоги до градуювання з отриманням в кінцевому результаті термометричної кривої з максимально можливою точністю. Це дає змогу автомати¬зувати процес отримання інтерполяційної таблиці та оптимізувати процедуру градую¬вання. Запропонована методика апробована для апроксимації характеристики термо¬діод¬ного сенсора типу DT-471 фірми Lake Shore.
Ключові слова: апроксимація, термометричні характеристики, інтерполяція, поліноми Чебишова, сенсор, сплайн.
The method of calibrating diode temperature sensors, based on a combination of two generalized methods: spline interpolation and approximation using orthogonal Chebyshev polynomials. The program of implementation of the OS Android. The established requirements for calibration carried out to obtain the final result thermometric curve as accurately as possible. It automates the process of obtaining the interpolation table and optimize calibration procedure. The method for approximating the characteristics tested termodiod sensor type DT-471 company Lake Shore.
Key words: approximation, thermometric characteristics, interpolation, polynomials Chebyshev, sensor, splines.
Література – 9

О. Кузьмін, В. Федека
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ДВОХ АЛГОРИТМІВ МАРШРУТИЗАЦІЇ: LEACH ТА MCF

© Кузьмін О., Федека В., 2016

Порівняно два алгоритми маршрутизації: LEACH та MCF, на основі яких побудовано сенсорні мережі. Описано програмний продукт, що реалізує вказані алгоритми відповідно до введених параметрів побудови мережі та дає змогу досліджувати структуру та життєвий цикл мережі. Порівняно структуру мереж та життєвих циклів з виявленням дефектних сенсорів під час роботи мережі.
Ключові слова: мережа, сенсор, маршрутизація, протокол.

The article presents a comparison of the two routing algorithms - LEACH and MCF, on which are based sensor networks. Described software that implements these algorithms parameters relevant to building a network and allows you to explore the structure and life cycle of the network. Comparison of network structure and life cycles in identifying defective sensors in the network.
Key words: network, sensor, routing, protocol.

Література – 3

УДК 004.912+004.021
Н. Е. Кунанець, О. А. Лозицький, В. В. Пасічник
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗВУЧУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ
© Кунанець Н. Е., Лозицький О. А., Пасічник В. В., 2017
Описано розроблене математичне та програмне забезпечення прикладної системи опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору. Досліджено проблему автоматичного озвучення математичних формул та символів. Розроблено прикладну програмну систему опрацювання україномовних технічних текстів, яка складається з набору методів обробки і перетворення даних для озвучення українською мовою математичних формул та символів, записаних у різних форматах.
Ключові слова: обробка україномовного технічного тексту, математична формула, вада зору, синтаксичне дерево, озвучення, DAISY, MathML.
This paper is dedicated to development of computational methods and software of the computerized data processing and presentation for people with visual impairments system. Author developed applied programmed system of Ukrainian technical texts processing that consists of a set of processing and conversion methods for automatic reading mathematical formulas and symbols of the Ukrainian language, which written in a variety of formats.
Key words: Ukrainian technical text processing, mathematical formula, visual impairment, syntax tree, sounding, DAISY, MathML
Література – 12

УДК 004.6, 004.9, 681.51
О. С. Кушнір *, С. В. Рихлюк *, Я. П. Кісь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж;
Львівський національний університет імені Івана Франка,
*кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

СИСТЕМА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ
ТА ЇЇ ЧАСОВА ЕВОЛЮЦІЯ

© Кушнір О. С., Рихлюк С. В., Кісь Я. П., 2016

Вивчено часову еволюцію статистичних розподілів розмірів населених пунктів України і параметрів домінування основного міста за 1897–2013 роки. В широкому діапазоні загально¬українські та регіональні залежності ранг–населення підкорюються оберненому степеневому закону Ціпфа з близьким до одиничного значенням степеня. Діапазон найменших розмірів населення, найімовірніше, описується логнормальною функцію. Степеневий характер рангової залежності для українських міст засвідчує риси самоорганізації, ієрархії та скейлінгу, притаманні складним системам. Встановлено часову стабільність форми залежності ранг–населення та показано, що статистичний розподіл віку українських міст має помірно асиметричний характер, а кореляція між населенням і віком міст відсутня. Доведено, що рангові залежності для різних функціональних типів населених пунктів України не описуються законом Ціпфа.
Ключові слова: складні системи, закон Ціпфа, степеневий розподіл, лог¬нормальний розподіл, розподіл розмірів міст, часова еволюція.
Time evolution of the statistical distribution of Ukrainian settlement sizes and the parameters of dominance of the main city are studied for 1897-2013. Both the national and regional rank-size dependences are governed by the inverse-power Zipf’s law in a wide range, with the exponent close to unity, while the region of the smallest population sizes is likely described by the lognormal function. A power-law character of the rank dependence for the Ukrainian cities certifies the features of self-organization, scaling and hierarchy inherent to the complex systems. It is found that the rank-size dependence is stable in time, the statistical distribution of the city ages has a moderately asymmetric character, and the city age and its population are not correlated. The rank dependences for different functional types of Ukrainian settlements are not described by the Zipf’s law.
Key words: complex systems, Zipf’s law, power-law distribution, lognormal distribution, city size distribution, time evolution.

Література – 32

УДК 519.8
О. Міца, В. Пецко, Ф. Гече, В. Коцовський
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
ЗАДАЧА ПРОСВІТЛЕННЯ ПІДКЛАДИНКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИШАРОВИХ ОПТИЧНИХ СТРУКТУР
ПРИ ПАДІННІ СВІТЛА ПІД КУТОМ
© Міца О., Пецко В., Гече Ф., Коцовський В., 2016
Наведено результати розрахунків оптимальної тришарової оптичної структури для просвітлення підкладки при падінні світла під кутом. Алгоритм розрахунків оснований на використанні методу негладкої оптимізації (r-алгоритму).
Ключові слова: оптичне багатошарове покриття, r-алгоритм, матричний метод Абеле, закон Брюстера.
The results of calculations of optimal three-layer structure for optical bleaching of the substrate at an angle of incidence of the light. Algorithm calculations based on the method of nonsmooth optimization (r-algorithm).
Key words: optical multilayer coating, r-algorithm, Abeles matrix method, law of Brewster.

Література – 9

УДК 667. 64: 678. 02

В. Марасанов, А. Шарко
Херсонський національний технічний університ

ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ДЖЕРЕЛ ЗА ОБ'ЄМНОЇ
ЛОКАЛІЗАЦІЇ ДЕФЕКТІВ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ

© Марасанов В., Шарко А., 2016

Запропоновано математичне забезпечення побудови моделей визначення коорди¬нат джерел акустичної емісії та алгоритмів пошуку дефектів. Подано опис схем розта¬шування датчиків. Запропоновано розрахункові формули визначення координат прос¬то¬рової локалізації джерел акустичної емісії. Описано процедуру неруйнівного конт¬ролю і технічної діагностики металоконструкцій.

Ключові слова: неруйнівний контроль, акустична емісія, локалізація, координати дефектів.

The mathematical providing of construction of models of determination of co-ordinates of sources of acoustic emission and algorithms of search of defects is offered. Description of layout of sensors charts is given. The calculation formulas of determination of co-ordinates of spatial localization of sources of acoustic emission are offered. Procedure of non-destructive control and technical diagnostics of metal of constructions is described.
Key words: non-destructive control, acoustic emission, localization, co-ordinates of defects.

Література – 8

УДК 531.36+534
М. Назаркевич, Є. Сидоренко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних технологій видавничої справи
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДРУКУ ІЗ ЗАХИСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ НА ВИДАХ ПАПЕРУ ВІДОМИХ БРЕНДІВ
© Назаркевич М., Сидоренко Є., 2016
Проаналізовано вплив друку захисних елементів на різних видах паперу відомих брендів, які нині успішно конкурують на ринку. Надруковано латентні елементи та мікрографічне зображення. Досліджено друк на п'ятнадцяти видах паперу. Захисні елементи надруковано на машині офсетного друку “Гейдельберг” та цифровій друкарській машині Xerox. З надрукованих відбитків зроблено копії, які порівнювали з оригіналами, використовуючи метод попіксельного порівняння співвідношення сигналу до шуму. Результати порівняння подано у статті.
Ключові слова: вид паперу, захист друкованих документів, амплітудна модуляція.

This study analyzed the effect of printing paper security elements known brands that are now being successfully implemented in the market. Were analyzed and published in protective elements micrography fifteen types of securities. Micrography printed on a Heidelberg offset presses and digital printing machine at Xerox. From the original copy is made, which were compared with the originals and the originals were compared with each other by using full pixel by pixel comparison, the comparison results are presented in this study.
Кey words: pattern paper, protection of printed documents, amplitude modulation.

Література – 3

Syndicate content