№ 844 (2016)

UDC 66.047
C. Bacotiu, F. Domnita, A. Hotupan, P. Kapalo
Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Building Services Engineering, Romania,
Technical University of Kosice, Institute of Architectural Engineering, Slovakia
VENTILATION DUCT SIZING TOOLS –
TRADITION AND MODERNITY
© Bacotiu C., Domnita F., Hotupan A., Kapalo P., 2017
Однією з найважливіших проблем при гідравлічному розрахунку систем опалення, вентиляції, водопостачання є розрахунок коефіцієнта тертя, який бере участь у рівнянні Дарсі–Вейсбаха. Коефіцієнт тертя є функцією числа Рейнольдса, відносної шорсткості і режиму течії. Крім графічного представлення в діаграмі Муді, ці змінні об’єднуються у відомому рівнянні Колебрука–Вайта, яке широко відоме серед інженерів і вчених. На жаль, це рівняння неоднозначне і повинне бути розв’язане за допомогою числових методів. Це є головним недоліком для інженера, який часто хоче швидкий результат, якщо це можливо, використовуючи просте, відоме рівняння. Отже, при традиційних гідравлічних розрахунках інженерам у довідниках запропоновано діаграму (номограму), в якій безпосередньо наведено перепад тиску на одиницю довжини (Па/м), тим самим приховуючи складність знаходження коефіцієнта тертя. Пізніше, коли персональні комп'ютери стали доступні, тактика змінилася: необхідно знайти простий розв’язок рівняння Колебрука–Вайта. Так, протягом останніх двох десятиліть багато авторів запропонували свої власні рівняння різної складності, роблячи вибір молодих інженерів ще важчим, ніж раніше. У цій статті зроблено спробу зробити огляд найчастіше використовуваних альтернатив рівняння Колебрука–Вайта, аналізуючи їх складність і математичну точність для різних чисел Рейнольдса і відносних шорсткостей. Крім того, деякі сучасні інструменти програмного забезпечення для вентиляційних каналів були досліджені.
Ключові слова: повітропровід, коефіцієнт тертя, рівняння Колебрука-Вайта, відносна шорсткість, число Рейнольдса.

One of the most important problems in the hydraulic design of various building services systems is the calculation of the friction factor involved in Darcy-Weisbach equation. Ventilation duct sizing is a good case study, showing how classic, old-school design tools collide with modern instruments of the digital era. The friction factor is a function of Reynolds number, relative roughness and flow regime. Apart from the graphical representation in Moody’s chart, those variables are packed in the famous Colebrook-White equation, widely accepted by engineers and scientists. Unfortunately, this equation is an implicit one and must be solved using numerical methods. This is a major disadvantage for the average engineer, who often wants a quick result, if possible using a simple, explicit equation. Therefore, the traditional hydraulic design tool offered to engineers in handbooks was a chart (nomograph), giving directly the pressure drop per unit length (Pa/m), thus hiding the complexity of finding the friction factor. Later, when personal computers became available, the tactics have changed: Colebrook-White equation needed to be replaced by a simpler one. So, during the last two decades, many authors proposed their own explicit equations, more or less complicated, making the choice of young engineers even more difficult than before. The present paper tries to make an overview of the most used alternatives to Colebrook-White equation, analyzing their complexity and mathematical accuracy for different Reynolds numbers and relative roughnesses. Also, some modern software instruments for ventilation duct sizing were investigated.
Key words: duct sizing, friction factor, Colebrook-White, relative roughness, Reynolds.
Кількість посилань 8

UDK 697.952
I. Bullová
Technical University of Kosice,
department of architectural engineering

WIND ACTION ON THE BUILDING FAСADE
AND ITS INFLUENCE ON VENTILATION HEAT LOSSES
© Bullová I., 2017
Важливим фактором, що впливає на клімат у приміщенні і споживання енергії в будівлях, є обмін повітря. Метод кореляції використовують переважно для стаціонарних зовнішніх кліматичних умов, зазначених у стандартах, враховуючи постійне значення кратності повітрообміну nN0,5 1/год, яка задається в STN.
Значно впливає на фільтрацію повітря і споживання енергії загальний тиск повітря Δpc, який створюється під впливом різниці температури Δp та вітрового навантаження Δpv. Різниця тиску повітря створюється на межі внутрішнього та зовнішнього середовища. З зовнішнього боку вітер діє на будівлю з певною силою, вираженою зовнішніми аеродинамічними коефіцієнтами CPE. Фасад показує певну ступінь проникності повітря, що викликає зміни взаємодії зовнішнього і внутрішнього тиску. Тому ми повинні також враховувати розмір і значення коефіцієнта внутрішнього тиску, який діє на іншому боці поверхні.
Розглянуто проблему нестаціонарних процесів, у результаті яких виникають коливання повітрообміну і вентиляційних тепловтрат, використовуючи точні аероди¬намічні коефіцієнти, які застосовуються в методах моделювання. Проаналізовано та кількісно визначено результати для вибраних факторів, а саме прокладання, пропорції і розмір конструкцій фасаду, що відкриваються, для конкретного типу будівлі про¬порційно до їх площі та висоти.
Ключові слова: фільтрація повітря, вентиляційні тепловтрати, кратність повітро¬обміну, різниця тисків.

A significant factor affecting of indoor climate and energy consumption in buildings is the air exchange rate. In correlation method is used mostly stationary outdoor climatic conditions specified in the standards - considering the constant value of the air exchange rate of nN  0.5 1/h, which is set in STN.
Great influence for air filtration and energy consumption has the total air pressure difference Δpc - creationed from influence of pressure difference from temperatures Δp and the wind Δpv. The air pressure difference is created at the interface between the internal and external environment. In real environment is the interface formed by buildings and their façade. From outside act the wind on the building the power expressed by external aerodynamic coefficients Cpe. Faсade shows a certain degree of the air permeability, which causes the interaction changes of external and internal pressure. Therefore we must also consider the size and dimension of the internal pressure coefficient Cpi, acting on the other side of the surface.
The paper is focused on the issue of non-stationary processes, causing a large variability of the air exchange rate and ventilation heat losses, with an emphasis on accurate aerodynamic coefficients used in the simulation methods. In the article were analyzed and quantified the results for selected factors – the layout, the proportion and size of the opening constructions in the façade - for the particular type of buildings in terms of space and height proportionality.
Key words: air filtration, ventilation heat losses, air exchange rate, pressure difference.
Кількість посилань 4

UDC 697.7
M. Fedorczak-Cisak, M. Furtak, A. Kotowicz
Cracow University of Technology, Poland
Department of Civil Engineering
ASPECTS AND IMPLEMENTATION
OF LOW-ENERGY BUILDINGS DESIGN
© Fedorczak-Cisak M., Furtak M., Kotowicz A., 2017
Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки будівель вважають питанням першорядної важливості у всьому світі. З цієї причини енергоощадні технології все частіше реалізуються у всіх секторах. Наведено огляд інтегрованого процесу проектування будівлі, що має вирішальне значення для кращого інтегрування операцій, необхідних для проектування будівель з низьким рівнем енергоспоживання. Проектування енергоефективних будівель потребує поширення інформації про прин¬ципи проектування енергоефективних будівель, вибору матеріалів та монтажу, застосування автоматизації будівель, аналізу фізики та комфорту в приміщенні будівлі.
Показано важливість комплексного проектування енергоефективних будівель у світлі нових вимог, які мають виконувати архітектори й інженери, що спеціалі¬зуються в цій галузі. Вона також представляє різницю в проектуванні енерго¬ефективних будівель за різними технологіями, аналізуючи два однородинні будинки. В обох випадках попередня архітектурна концепція дає змогу розрахувати енерго¬ефективність будівлі, поряд з докладним аналізом різних потреб в енергії, тепловому комфорті і перегріву. Цей результат на етапі концептуального проектування дає змогу використовувати економічніші матеріали і системи вентиляції та кондиціонування повітря, підтримувати визначену витрату енергії і конкретних потреб споживача.
Ключові слова: будівля з низьким енергоспоживанням, інтегрована конструкція, потреба в енергії, тепловий комфорт.

Energy saving is a high-priority for civil engineering in developed countries. The improvement of energy efficiency and environmental performance of buildings is considered a matter of high priority worldwide. For this reason, energy-efficient technologies are being increasingly implemented in all sectors. This article provides an overview of integrated building design process that is crucial in order to better integrate the activities required to accomplish the design of low-energy buildings. Design of energy efficient buildings is a process that requires a wide knowledge of the principles of energy efficient building design, material selection and installation, the application of building automation, analysis of the building physics and analysis of indoor comfort.
This article shows the importance of an integrated design of energy-efficient buildings in light of the new requirements that will need to be met by the architects and engineers specializing in this area. It also presents the difference in designing energy efficient buildings in different technologies, by performing various analysis on two examples of a single family house. In both cases preliminary architectural concept enables the calculation of the energy efficiency of the building, along with a detailed analysis of the different energy demands, thermal comfort and overheating. This results at the stage of conceptual design allow the use of more economical materials and HVAC systems solutions, maintaining established energy.
Key words: low-energy buildings, integrated design, energy demand, thermal comfort.

Кількість посилань 6

UDC 624.016
G. M. Gasii
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University,
Department of Structures from a Metal, Wood and Plastics,
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SPATIAL
GRID-CABLE STEEL-CONCRETE COMPOSITE SLAB
© Gasii G. M., 2016
Наведено результати теоретичних розрахунків матеріальних і трудових ресурсів, які затрачаються на виготовлення і зведення структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій покриттів будівель та споруд різного призначення. Також було визначенно деякі порівняльні характеристики досліджуваної конструкції, наприклад, такі як вага, несуча здатність тощо. Просторова структурно-вантова сталезалізобетонна плита є новим типом збірних конструкцій для великопрольотних покриттів і оболонок. Особливість такої конструкції полягає в її конструктивному рішенні. Така конструкція складається з просторової решітки, верхнього і нижнього поясів. Просторова струк¬турно-вантова сталезалізобетонна плита складається з певної кількості просторових сталезалізобетонних модулів, які являють собою поєднання залізобетонних плит і сталевих стрижнів, виготовлених з відрізків сталевих труб. Модулі поєднуються один з одним у вузлах за допомогою спеціальних болтових з’єднань. Як верхній пояс використовують залізобетонну плиту, а як нижній – сталевий канат. Техніко-економічні показники розраховано для однієї секції покриття з розмірами у плані 30×6 м. Отримані дані свідчать про ефективність та доцільність застосування досліджуваних конструкцій у покриттях будівель і споруд різного призначення. Результати досліджень показують, що із застосуванням структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій вага покриття знижується на 32–72 %, затрати праці – на 10 % порівняно з аналогом.
Ключові слова: сталезалізобетон, структура, ванта, плита, решітка, трудомісткість.

The paper studies the theoretical calculations of the material and human resources that is needed for manufacturing and construction the spatial grid-cable steel-concrete composite slab. Some comparative characteristics of the construction were estimated such as weight, bearing capacity etc. The spatial grid-cable steel-concrete composite slab is the new kind of a construction for long-span roofs and shells. The feature of the construction is in its the constructive concept. This construction consists of the diagonal members, the top and the bottom chords. The spatial grid-cable steel-concrete composite slab consists of some number of the spatial steel-concrete modules, which are a combination of reinforced concrete slabs and steel diagonal members that are made of segments of steel tubes. The modules are connected to each other in nodes by using special bolted connections. The top chord are made of reinforced concrete slab and the bottom chord are made of steel cables. Calculations of technical and economic indicators were solved on the example of one section of the roof of the size of 30×6 m. These data demonstrate the effectiveness and feasibility of studied structures in the shells of buildings and structures of various function. Studies show that the use of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab allows reducing the weight of the roof by 32–72 %, the laboriousness – by 10 % compared to analog.
Key words: steel-concrete composite, structure, cable, slab, lattice, laboriousness.

Кількість посилань 6

UDC 624.012.45
P. Kapalo*, F. Domnita**, C. Bacotiu**, O. Voznyak***
*Technical University of Kosice, Institute of Architectural Engineering, Slovakia,
**Technical University of Cluj-Napoca, Department of Building Services Engineering, Romania,
***Lviv Polytechnic National University, Department of Gas Supply and Ventilation, Ukraine
DETERMINATION OF THE VOLUME AIR EXCHANGE
IN THE APARTMENT
© Kapalo P., Domnita F., Bacotiu C., Voznyak O. T., 2017
Сьогодні у будівельній галузі є тенденція будувати будівлі, які споживають мало енергії. Для зниження тепловтрат будівелі теплоізолюються, а також збільшується герметичність будівель. Внаслідок поліпшення повітронепроникності будівель відбувається зміна якості повітря всередині приміщень. Без природної або механічної вентиляції спостерігається значне погіршення якості повітря у приміщенні. Для підвищення якості повітря в приміщенні використовують систему примусової механічної вентиляції за допомогою зондування вуглекислого газу. Завдяки цьому явищу є можливість обчислення масової витрати вуглекислого газу для різної інтенсивності роботи у приміщенні. Описано обчислення масової витрати вуглекислого газу для різної активності роботи у квартирі. Розрахунок зроблено відповідно до реально виміряної кількості вуглекислого газу в квартирі. За розрахованою масовою витратою визначають необхідну кількість свіжого повітря у квартирі. Метою роботи є визначення необхідної витрати повітря у приміщенні на основі вимірювання вмісту вуглекислого газу. Відповідно до обчислення підтримується комфортний рівень якості повітря у приміщенні. Розрахункова витрата повітря повинна оптимізувати капітальні та експлуатаційні витрати вентиляційного обладнання. Організована вентиляція може запропонувати нові технічні засоби для якості повітря в приміщеннях комплексних будівель. Наша мета не тільки поліпшити енергетичну ефективність системи вентиляції, а й забезпечити сприятливе для здоров’я внутрішнє повітряне середовище.
Ключові слова: якість внутрішнього повітря, двоокис вуглецю, масова витрата, квартира.

Currently in the building industry is trend to build buildings consuming little energy. For the aim reducing heat loss buildings they are building insulated and also air tightness of buildings increases.. By improving the air tightness of buildings, there is a change of indoor air quality in buildings. Without natural or mechanical of ventilation there is a significant deterioration of indoor air quality. For the raising of quality indoor air is optimal system with demand-controlled ventilation using sensing of carbon dioxide. From sensing of carbon dioxide is possibly calculated mass flow of carbon dioxide for various type of rooms and various activity in them. In article is documented the calculation of mass flow of carbon dioxide for various activity in the apartment. The calculation is elaborated as per real measured of carbon dioxide in the apartment. From the calculated mass flow is calculated volume air flow necessary for provision fresh air in the apartment. The aim of the paper is to determine the needed airflow rate in an occupied room, based on carbon dioxide measurement. Accordingly is calculation, in order to maintain a comfortable level of indoor air quality. The calculated airflow rate should optimize the investment and the operating costs of ventilation equipment. Controlled Ventilation has to offer new technical tools for the indoor air quality of complex buildings. Our aim is not only improve the energy efficiency of the ventilation system, but also to ensure a healthy indoor environment.
Key words: indoor air quality, carbon dioxide, mass flow, apartment.
Кількість посилань 9

UDC 624.012.45
P. Kapalo*, F. Domnita**, C. Bacotiu**, O. Voznyak***
*Technical University of Kosice, Institute of Architectural Engineering, Slovakia,
**Technical University of Cluj-Napoca, Department of Building Services Engineering, Romania,
***Lviv Polytechnic National University, Department of Gas Supply and Ventilation, Ukraine
MONITORING OF INDOOR AIR IN THE APARTMENT
© Kapalo P., Domnita F., Bacotiu C., Voznyak O. T., 2017
Мешканці квартири значно впливають на якість повітря в приміщенні. Повітря всередині приміщень забруднюється водяною парою, вуглекислим газом та іншими газами та тілесним запахами. Негативно впливають на якість повітря принесений одяг і взуття або виділення з підлог, килимів тощо. Наведено результати експериментальних вимірювань якості повітря в приміщеннях, переважно концентрації вугле¬кислого газу, температури повітря і відносної вологості. Внутрішні параметри повітря реєструються протягом 24 годин за кожен день весь тиждень. Вимірювання відбувалися в таких кімнатах: вітальні, дитячій кімнаті, кухні, ванній кімнаті та коридорі. В процесі вимірювань досліджувані приміщення були зайняті особами різної статі, віку і ваги. Виміри проводили, використовуючи комп'ютер, під час сидячої роботи та інших домашніх робіт. Основним результатом дослідження є моніторинг повітря у квартирі, розрахунок природної вентиляції приміщень внаслідок інфільтрації через будівельні конструкції. Отримані значення продуктивності природної вентиляції можна буде використовувати для визначення необхідної інтенсивності вентиляції для досягнення потрібної якості повітря. На підставі графічних ілюстрацій концентрації вуглекислого газу можна спостерігати реальну зміну концентрації вуглекислого газу в квартирах. За результатими вимірювань можна зробити висновок про перевищення допустимої концентрації забруднень у квартирі.
Ключові слова: якість внутрішнього повітря, двоокис вуглецю, температура, відносна вологість, квартира.

Apartment occupants have a major impact on indoor air quality. Indoor air pollution includes water vapour, carbon dioxide and other gases due to respiration and bodily odours. Negative impact they have from brought in by clothing and footwear or becomes whirled up from floors, carpets etc. In this article presents the experimental measurement of indoor air quality, mainly concentration of carbon dioxide, air temperature and relative humidity. Indoor air parameters are recorded during 24 hour per every day the all week. Measurements take place was exercised in these rooms: living room, children rooms, kitchen, bathroom and corridor. During the measurements the investigated room was occupied by different persons regarding the sex, age and weight. Measurements were carried out during a sedentary work using computer and other home works. The main result of this research is the monitoring of indoor air in the apartment for, calculation of uncontrolled ventilation of rooms, which is caused leaks through building structures. The resulting values, calculated of uncontrolled ventilation rate, it will be possible to use for in determining the needed ventilation rate for the achieving needed air quality. From The graphic illustrations concentration of carbon dioxide, is possible observe real course the concentration of carbon dioxide in the apartments during their use. From measurements is possible conclude, whether in the apartment, during its use, occur there the over limit values of pollutants.
Key words: indoor air quality, carbon dioxide, temperature, relative humidity, apartment.

Кількість посилань 8

UDC 624.012.45
P. Kapalo*, F. Domnita**, O. T. Voznyak***
*Technical University of Kosice, Institute of Architectural Engineering, (Slovakia),
**Technical University of Cluj-Napoca, Department of Building Services Engineering, (Romania),
***Lviv Polytechnic National University, Department of Gas Supply and Ventilation, (Ukraine)
INVESTIGATION OF INDOOR AIR QUALITY AND ITS IMPACT
ON HUMAN ACTIVITY - CASE STUDY
© Kapalo P., Domnita F., Voznyak O. T., 2016
Наведено часткові результати впливу людської присутності на якість повітря в приміщенні в досліджуваній офісній кімнаті. Температура повітря в приміщенні, відносна вологість і концентрація діоксиду вуглецю реєструються в досліджуваному приміщенні під час роботи. Одночасно визначають серцебиття (пульс) і кров'яний тиск респондентів. У процесі вимірювань досліджуване приміщення було зайняте лише однією людиною. Ці виміри було повторено декілька разів. Респонденти були різної статі, різної ваги і різного віку. Виміри проводили за такої інтенсивності роботи: сидяча робота в офісі, з використанням комп'ютера, вправи на присідання і вправи на ве¬лотренажері. Метою дослідницької роботи є визначення взаємозв'язку між інтен¬сивністю роботи і зазначених факторів. Вимірювали пульс та артеріальний тиск респондентів з метою вивчення впливу їх зміни на якість повітря у приміщенні. Отримані граничні умови матимуть позитивний вплив на створення комфортного внутрішнього мікроклімату середовища. Можна зробити висновок про те, що кон¬центрація діоксиду вуглецю, яка вимірюється або обчислюється всередині приміщення, є найбільш відповідним параметром повітря в приміщенні, на підставі чого повинно працювати вентиляційне обладнання для забезпечення якості повітря в приміщенні. Оптимально розміщені пристрої, датчики і відповідна система автоматизації може ефективно підтримувати якість повітря в приміщенні на комфортному рівні.
Ключові слова: вимір, двооксид вуглецю, температура, артеріальний тиск, частота серцевих скорочень.

This paper presents the partial results of human presence impact on indoor air quality in a monitored office room. Indoor air temperature, relative humidity and carbon dioxide concentration are recorded in the investigated room during the operation. Simultaneously, the heartbeat (pulse) and blood pressure of respondents are determined. During the measurements, the investigated room was occupied only by one person. These measurements were repeated several times. Respondents were of different sex, different weight and different age. Measurements were carried out during activities: sedentary office work using computer, exercises for squat and exercises on the stationary bike. The aim of the research work is to determine the relationship between the activities and the determined mentioned factors. Measurements of the heartbeat and blood pressure of respondents were realized in order to investigate the impact of their variation on perceived indoor air quality. The obtained boundary conditions will have a positive contribution to a healthy indoor environment. It can be concluded that the carbon dioxide concentration, measured or calculated inside a room, is the most appropriate parameter of indoor air, based on which the ventilation equipment must operate in order to ensure the indoor air quality. Optimally placed air quality devices and sensors and an appropriate automation system can effectively maintain the indoor air quality at comfortable levels.
Key words: measurement, carbon dioxide, temperature, blood pressure, pulse.

Кількість посилань 11

UDC 697.9
M. Kovac, K. Kovacova
Technical University of Kosice, Slovakia
Institute of Architectural Engineering, Department of Building Services

ENERGY POTENTIAL OF ATRIUM SPACE
IN VENTILATION SYSTEM
© Kovac M., Kovacova K., 2017
Метою роботи є енергетичний аналіз системи вентиляції з використанням енергетичного потенціалу простору атріуму. Метою дослідження є аналіз енергетичного потенціалу підігріву повітря в атріумі для його використання в механічній системі вентиляції. Для визначення кількості енергії для нагрівання повітря було розраховано необхідний повітрообмін системи механічної вентиляції. Проаналізовано стару будівлю школи, яка є об'єктом реконструкції. Реконструкція будівлі орієнтована на скорочення споживання енергії та покращення параметрів внутрішнього повітря. Одним із запропонованих заходів є встановлення механічної системи вентиляції з рекуперацією тепла (ККД теплообмінника 65 %). У зв’язку зі складністю енергетичних потоків у будівлі для розв’язання задачі моделювання енергетичних потоків було використано інструмент Design Builder. Створено геометричну модель будівлі школи з атріумом, розташованої в місті Кошице. Результати енергетичного аналізу показали позитивний вплив системи рекуперації тепла на споживання тепла для опалення приміщень – воно було знижене на 69 % від початкового значення (у системі без рекуперації тепла). У запропонованому атріумі можна досягти підвищення температури свіжого повітря в середньому на 4,0–7,0 K протягом дня. Використання підігрітого повітря в атріумі для механічної системи вентиляції з рекуперацією тепла може призвести до зниження потреби у тепловій енергії для опалення приміщень на 49 % від початкового значення
(у системі без рекуперації тепла).
Ключові слова: атріум, механічна вентиляція, система рекуперації тепла, простір надходження теплової енергії.

The content of paper is energy analysis of ventilation system with using energy potential of atrium space. The aim of case study is to analyze energy potential of air preheating in atrium space and its utilisation in mechanical ventilation system. In order to energy analyse the heat demand for space heating was calculated in relation to required air exchange by mechanical ventilation. The analysis was done for old school building that is the object of renovation. The building renovation is oriented on reducing of energy consumption and improving the internal environment. The one of designed measurements is the installation of mechanical ventilation system with heat recovery (heat exchanger efficiency 65 %). With regard to complexity of energy flows in building it was used for problem solution the energy simulation tool Design Builder. There was created geometric model of school building with atrium space located in Kosice. The results of energy analyse have shown the positive impact of heat recovery system on final heat demand for space heating that was reduced on 69 % from starting value (without heat recovery system). In the proposed atrium is possible to achieve the increase of supply fresh air temperature at average about 4.0 – 7.0 K during day. The utilisation of preheated air in atrium space for mechanical ventilation system with heat recovery can bring the reduction of heat demand for space heating on 49 % from starting value (without heat recovery system).
Key words: atrium, mechanical ventilation, heat recovery system, space heating energy demand.

Кількість посилань 6

UDC 536.2:620.9:502
M. Kovac, J. Vojtus
Technical University of Kosice, Slovakia
Civil Engineering faculty, Institute of Architectural Engineering

INVESTIGATION OF AIR FLOW IN A TWIN ROOFS
OF RESIDENTIAL HOUSES
© Kovac M., Vojtus J., 2017
Деякі види плоских дахів з малою висотою вентильованого повітряного прошарку мають певні проблеми з тепловологісним режимом. Нижчі температури поверхні внутрішніх конструкцій у повітряному прошарку даху та надходження нагрітого і вологого повітря з внутрішнього середовища будинку у повітряний прошарок призводять до конденсації водяної пари на холодних внутрішніх поверхнях конструкцій дахів. Такий вид плоских дахів використовували в нашій країні в кінці ХХ століття. Конструкцію плоского даху розділено на дві частини, між якими знаходиться вентильований повітряний прошарок завтовшки 150 мм. Багатошарова конструкція над повітряним прошарком захищає будівлю від дощу і снігу, а багатошарова конструкція під повітряним прошарком захищає будівлю від теплових втрат. Багато проблем виникало при прокладанні вентиляційних каналів або каналізації через таку конструкцію даху. Центральна система труб для вентиляції квартир (кухня, туалет і ванна кімната) про¬ходить через конструкцію даху, але повітропровід не пов'язаний безпосередньо з цен¬тральним вентилятором повітря на даху. Через конструкцію даху відбуваються витоки повітря. Такі місця є шляхом для природного руху теплого і вологого повітря з опалю¬вального приміщення в повітряному проміжку даху. Мета статті полягає в тому, щоб отримати відомості про швидкість руху повітря, внутрішні температури поверхні в повітряному прошарку існуючого плоского даху та потенційних місць конденсації вологи за допомогою CFD-аналізу. В дослідженнях було використано CFD інструмент ANSYS CFX.
Ключові слова: плоский дах, CFD, конденсація вологи.

Some kinds of flat roofs with low height of ventilated air gap have certain problems with thermal and moisture regime. The lower surface temperatures of internal constructions in the air gap of roof and presence of hot and moist air in the air gap from indoor environment of building causes condensation of water vapour at the cold surfaces of roof internal constructions. This kind of flat roofs was used in our country at the end of the 20th century. The used construction of flat roof is split in two parts. Between them is ventilated air gap. The thickness of the air gap is 150 mm. Multilayer construction over the air gap protects the building against rain and snow. Multilayer construction under the air gap protects the building against the thermal losses. Many problems were at that time with the quality of work, with realization of roof penetrations by building equipments such as ventilation duct or canalization. The central ductwork for ventilation of flats (kitchen, toilet, and bathroom) enters to the roof chamber but the ductwork is not directly connected with the central roof air fan. In the roof construction are many leakages. These places represent the path of natural motion of warm and humid air from heated space into the air gap of roof. The aim of this article is to gain the view on the air velocity, internal surface temperatures in the air gap of existing flat roof and potential places of air condensation by using CFD analysis. We used commonly used CFD tool ANSYS CFX.
Key words: flat roof, CFD, air condensation.

Кількість посилань 5

UDC 696.11
K. Kovacova, M. Kovac
Technical University of Kosice, Slovakia
Institute of Architectural Engineering, Department of Building Services
ENERGY EFFICIENCY OF DOMESTIC HOT
WATER DISTRIBUTION SYSTEM
© Kovacova K., Kovac M., 2017
Метою роботи є аналіз тепловтрат у системах холодного і гарячого водопостачання (СГВ). Було використано методи розрахунку за чинним стандартами EN для енерго¬ефективності будівлі. Аналіз енергетичної ефективності було зроблено для декількох 5-поверхових житлових будинків із загальною кількістю квартир 32 (двокімнатні та трикімнатні квартири від 2-го до 5-го поверхів). У будинку проживають 86 жителів, середнє споживання гарячої води 40 літрів на людину в день. Об'єктом аналізу є застосування електричних нагрівальних кабелів для нагрівання води у системах гарячого водопостачання. Результати порівнюються з традиційною системою гарячого водопостачання з циркуляційним контуром. Кількість енергії для приготування гарячої води, тепловтрати у трубопроводах та ємностях для зберігання гарячої води СГВ розраховано для кожного варіанта СГВ. З результатів видно, що СГВ з циркуляційним контуром потребує значної кількості енергії, а тепловтрати в ній становлять близько
30 % від енергії, необхідної для приготування гарячої води. У разі застосування електричних нагрівальних кабелів тепловтрати у системі було знижено до 15 %. Досягнутої економії енергії не враховували в експлуатаційних затратах СГВ. У разі використання нагрівальних кабелів споживання електричної енергії в СГВ збільшилось на 8 %. Якщо джерело енергії – електрична енергія, то експлуатаційні затрати на СГВ з електричними нагрівальними кабелями знизиться на 10 %.
Ключові слова: система гарячого водопостачання, тепловтрати, циркуляційний контур, електричні нагрівальні кабелі.

The aim of paper is to analyze the thermal losses of domestic hot water (DHW) distribution system. There were used calculation methods by valid EN standard for energy performance of building. The analysis of energy performance was done for multi-dwelling house with 5 floors with total number of flats 32 (two-room and three-room flats on the 2nd to 5th floors). There are total 86 residents in the house and the average consumption of DHW is at 40 litres per person and day. The object of analysis is the application of electric heat cables in order to maintenance domestic hot water temperature. The results are compared with traditional DHW distribution system with circulation loop. Energy need for DHW, thermal losses from the DHW distribution system and thermal losses from the DHW storage vessel were calculated in order to analyse the selected variants of DHW systems. From results is clear that DHW distribution system with circulation loop represents significant part of system energy need. In case of classic DHW distribution system with circulation loop the distribution thermal losses are about 30 % from energy need for DHW preparation. In case of electric heat cables application the rate of distribution thermal losses were reduced to 15 % from energy need for DHW preparation. The reached energy saving was not displayed in the operation costs of DHW system. In case of heat cables utilisation the electric energy consumption in DHW system is higher and it caused the increasing the operation costs about 8 %. In case that all energy requirements of DHW system (both variants) are covered by electricity the operation costs of DHW system with electric heat cables would be reduced by 10 % at average.
Key words: domestic hot water system, distribution thermal losses, circulation loop, electric heat cables

Кількість посилань 5

UDC 533.6:728.1
G. Krajewski*, J. A. Żurański, W. Węgrzyński, P. Sulik
Building Research Institute, Warsaw, Poland
Fire Research Department and Building Structures and Geotechnics Department

APPLICATION OF CFD FOR INTERIOR FLOW
ANALYSIS INFLUENCED BY EXTERIOR CONDITIONS
© Krajewski G., Żurański J. A., Węgrzyński W., Sulik P., 2017
Метою роботи є ознайомлення із застосуванням CFD-аналізів для внутрішніх потоків у димоходах і квартирах будівель. Наведено короткий огляд тематичного дослідження летальної інтоксикації оксидом вуглецю, що надходить з газового нагрівача проточної води у ванній кімнаті. Такі аварії відбувається переважно через проблеми з вентиляцією і дуже поширені при встановленні газових водонагрівачів у старих будівлях. Закриті герметичні вікна є основними причинами накопичення оксид вуглецю, а іноді неправильна конструкція димоходу та виведення димоходів над конструкцією даху спричиняють зворотну тягу продуктів згоряння. У статті розглянуто нещасний випадок, в одному з польських міст. Газовий нагрівач проточної води, встановленої у ванній кімнаті на першому поверсі, був підключений до трубопроводу з низькорозташованим виходом. Під час вітряної погоди в кінці жовтня один з мешканців квартири помер у ванній через інтоксикацію чадним газом.
Проведені дослідження показали різні порушення в конструкції димаря, а також неправильне розташування вихідного отвору димоходу відносно покрівлі даху. Пояснити причини аварії стало можливо завдяки числовим розрахункам з використанням методів обчислювальної гідродинаміки. Різні форми випускного отвору димоходу було взято до уваги під час аналізу. Було створено тривимірну модель будівлі і квартир. Такого роду моделювання дало можливість з’'ясувати причину аварії.
Ключові слова: вітер, вентиляція, потік у димоході, оксид вуглецю, фатальне сп'яніння.

The aim of the paper is the presentation of application CFD analisys for interior flows in chimneys and flats in a building. It is a summary of a case study of fatal intoxication by carbon monoxide coming from a gas heater of flowing water at a bathroom. That kind of accidents mostly happens due to problems with ventilation and very popular old construction gas water heaters. Closed, airtight windows are the main causes of the production of carbon monoxide but sometimes wrong construction of the chimney outlets versus the roof shape causes the backdraught of combustion products. The paper deals with an accident which took place in one of Polish cities. Gas heater of flowing water installed in a bathroom at the first floor was connected to the vent pipe with a low outlet. During windy weather conditions, at the end of October, so in a cold season, one of the inhabitants of the apartment died in bathroom due to carbon monoxide intoxication.
An investigation has been carried out, which has shown various irregularities in the construction of the chimney, as well as misuse of the outlet. Explanation of the causes of the accident was possible thanks to the numerical calculations using CFD methods, the scope and extent of which is presented in the paper. Different shapes of chimney outlet were taken into consideration during the analysis. Three dimensional model of a building and flats was created. That kind of simulations gives the possibility to find out the reason of the accident.
Key words: wind, ventilation, flow in a chimney, carbon monoxide, fatal intoxication
Кількість посилань 4

UDK 696.1
G. Markovič, Z. Vranayová, D. Káposztasová
Technical University of Kosice, (Slovakia)
Department of building services

WASTE WATER HEAT RECOVERY SYSTEM
© Markovič G., Vranayová Z., Káposztásová D. 2017
Після систем опалення та охолодження, системи гарячого водопостачання є другим за величиною споживачем енергії в домашніх умовах. Є багато потреб і використання гарячої води в будинках: душові кабіни, ванни, раковини, посудомийні і пральні машини тощо. У більшості випадків гарячі стічні води скидаються безпосе¬редньо в систему каналізації. Якщо врахувати всіх споживачів в домашньому господарстві, стічні води зберігають значну частину своєї первісної енергії – енергії, яку можна залучити і використати. Холодну воду, яка міститься в водогрійному пристрої, можна попередньо нагріти за допомогою утилізованої теплової енергії, наприклад, водою після душу. Температура води, яка надходить в бак для гарячої води, як правило, близько 12 °C, а при використанні енергії від гарячої води з ванної або посудомийної машини температуру води, що надходить в збірний резервуар, можна збільшити до 23–25 °С. Установка систем рекуперації тепла стічних вод знижує споживання енергії і, отже, викиди парникових газів та загальну енергетичну залежність домашнього господарства. Є два основні способи отримання тепла від стічних вод з усіх джерел в будівлі: використання регенератора з подвійними стінками або нерегенеративний – з використанням простого теплообмінника. Теплообмінники системи кожного типу доступні для використання в будівлях. У цьому документі міститься короткий огляд системи утилізації тепла стічних вод як спосіб зниження загального споживання енергії в будівлі, а також сталий спосіб уловлювання та рекуперації тепла в будівлі.
Ключові слова: теплообмінник, тепло, відновлення, стічні води.

After heating and cooling, water heating is typically the second largest user of energy in the home. There are a lot of purposes and uses of hot water in buildings - showers, tubs, sinks, dishwashers and clothes washers etc. In most cases, these hot waste waters are discarded direct to sewer system. When we take into the account all of these purposes in every households, the wastewater retains a considerable portion of its initial energy – energy that could be recovered and used. The cold water that is put into a water heating device can be preheated using the reclaimed thermal energy from a appliance such a shower so that the input water doesn't need as much energy to be heated before being used in a shower, dishwasher, or sink. The water entering a hot water tank is usually close to 12 °C but by recovering the energy in the hot water from a bath or dishwasher, the temperature of the water entering the holding tank can be elevated to 23–25 °C. Installing a waste water heat recovery systems reduces energy consumption and thus greenhouse gas emissions and the overall energy dependency of the household. There are two basic ways how to capture heat from wastewater produced by all sources in a building and to put it to use - require a regenerator-type double-walled heat exchanger or a non-regenerative, straightforward heat exchanger can be used. Heat exchanger systems of each type are available for use in buildings. This paper contains brief overview of the waste water heat recovery system as a way of reducing of overall energy consumption in building as well as sustainable way of capturing and recovering heat within the building.
Key words: exchanger, heat, recovery, waste water.

Кількість посилань 6

UDC 536.2:620.9:502
Z. Poórová, F. Vranay, Z. Vranayová
Technical University of Kosice, (Slovakia)
Department of Architectural Engineering

GREEN ROOF AS A SAVING TECHNOLOGY
AND CREATOR OF MICROCLIMATE
© Poórová Z., Vranay F., Vranayová Z., 2017
У цьому документі підкреслюється важливість економії енергії за рахунок оптимального вибору рослинності, яку використовуватимуть для зелених дахів.
Місто Кошице розташоване у східній частині Словаччини, на річці Горнад в Кошицькому басейні. Кошице має ознаки як вологого континентального клімату, так і океанського клімату, оскільки місто знаходиться в північній помірній зоні. Місто має чотири районні сезони. Випадання опадів характеризується невеликою зміною протя¬гом року, в основновному опади випадають протягом літа і лише деякі – в зимовий період.
Сьогодні зміни клімату активно обговорюють у всьому світі. Ми кожен день маємо справу зі зміною рельєфу країни, зміною типу природної поверхні Землі на бетон, бітум і водонепроникні поверхні.
Екологічна будівля в Кошице має зелений дах на верхівці будівлі. Мета статті – дослідити температуру поверхні покрівлі для трьох різних типів трави зеленого даху. Той факт, що різний вибір рослинності впливає на зниження температури зеленого даху, може бути дуже цікавим з погляду мікроурбанізму та мікроклімату. Основною ідеєю цієї статті є зниження температури на поверхні покрівлі для заощадження енергії та отримання води.
Ключові слова: інша рослинність, зелений дах, температура під листям, енергоз¬береження.

This paper highlights the importance of energy savings in terms of the best choice of vegetation used on green roofs.
Kosice city is located in eastern Slovakia. Košice is situated on the Hornád River in the Košice Basin. Kosice has a borderline humid continental climate and oceanic climate as the city lies in the north temperate zone. The city has four district seasons. Precipitation has a little variation throughout the year with abundance precipitation that falls during summer and only few during winter.
These days, change of climate is very discussed issue all over the world. Changing the topography of the country, changing the type of the surface, putting away nature, replacing it with concrete, bitumen and impervious surfaces are things we have to deal with almost every day.
Ecopoint buidling in Kosice has a green roof on one top of the building. Aim of this article is to present three different measurements of temperatures under three different types of foliage of this green roof. The fact that different choice of vegetation has an effect on lowering the temperature of green roof might be very interesting in terms of microurbanism and microclimate. Reducing temperature may cause also other savings like energy or water retention, what is the main idea of this article.
Key words: different vegetation, green roof, temperature under foliage, energy saving.

Кількість посилань 4

UDK 659.19
Izabella Sowier-Kasprzyk, Adam Ujma
Czestochowa University of Technology, Poland
Faculty of Management, Faculty of Civil Engineering
THE USE OF SOCIAL MARKETING TO THE PROMOTION
OF ENERGY-EFFICIENT CONSTRUCTION
© Sowier-Kasprzyk I.,Ujma A., 2016
Енергоефективні, або пасивні будинки в найближчі роки повинні стати нормою в Польщі та Європі. Енергоефективні споруди, як правило, є дорожчими ніж традиційні, а це означає, що є якісь психологічні бар’єри перед прийняттям рішення щодо їх будівництва. Незважаючи на значне збільшення усвідомлення інвесторів в цій сфері, важливо розповсюджувати знання щодо необхідності та вигоди від використання таких об’єктів. Недостатньо зміни стандартів для споруд, що пов’язана зі зміною будівельних законів – необхідне використання різних форм фінансової підтримки та розвиток освітньої діяльності. Потрібно також використовувати різні типи рекламних та освітніх заходів, що підвищують знання громадськості про позитивні ефекти будівництва споруд з високою енергоефективністю.
Однією з рекламних кампаній, проведених в 2014 році, в Польщі була акція під назвою “Дім, який економить для мене”. Її мета – сприяння будівництву пасивних енергозберігаючих споруд, що використовують відновлювальні джерела енергії. Ця кампанія була основана на креативній ідеї, яка повинна пояснити суть пасивного, або енергозберігаючого будинку і використання поновлюваних джерел енергії. З їх використанням знизити витрати власника, а зекономлену частину можна використати на різні споживчі товари. Передбачалося, що такий спосіб переконає багатьох інвесторів, щоб побудувати свій власний будинок з можливістю отримання кредиту і його погашення завдяки економії експлуатаційних ресурсів.
Key words: енергоефективна будівля, просування по службі, соціальний маркетинг.

Energy-efficient buildings or passive in the coming years should become a standard in Poland and Europe. Energy-efficient buildings are generally more expensive than traditional, so there are some psychological barriers before making a decision on their implementation. Despite a significant increase in awareness of investors in this area it is essential to disseminate knowledge about the need and benefits coming from the use of such solutions. Changing standards for buildings results from changes in building regulations, the use of various forms of financial support and educational activities. Different types of promotional and educational activities increase the public awareness about the positive effects of the construction of buildings with high energy efficiency.
One of the promotional campaigns conducted in 2014 in Poland was a campaign under the title “The house, which saves me”, whose aim was to promote the construction of passive, energy-saving and renewable energy sources. This campaign was based on the creative idea of showing that a passive or energy-saving and using renewable energy sources building can reduce expenses of the owner, who can allocate funds for a variety of different consumer goods. It was assumed that this way of promotion will convince many investors to build their own home with the possibility of taking out a loan and its repayment of savings due to minimized maintenance fees.
Key words: energy efficient building, promotion, social marketing

Кількість посилань 20

UDC 697.2
M. Stefanco, D. Kosicanova
Technical University of Kosice, (Slovakia)
Civil Engineering Faculty, Institute of Architectural Engineering

HEAT PUMP HEATING SYSTEMS AND LOW
POTENTIAL HEAT SOURCES
© Stefanco M., Kosicanova D., 2016
Розглянуто проблему відновлюваних джерел енергії у вигляді теплових насосів та їх застосування в системах опалення. Енергетичний менеджмент сьогодні, коли ціни на енергоносії постійно зростають, є надзвичайно важливим питанням. Одна з основних причин полягає в тому, що використання первинних джерел енергії (вугілля, нафта) призводить до неминучого виснаження їхніх світових запасів. Використання відновлюваних джерел енергії тепер стало загальносвітовою тенденцією. Це один із способів отримати доступне джерело первинної енергії, яке мінімально впливає на навколишнє середовище порівняно зі звичайними кінцевими джерелами енергії (наприклад, нафта, вугілля).
Використання теплових насосів як основного джерела нагрівання та охолодження в будинках порівняно з установками з використанням викопного палива стає більш економічним. Це пов’язано з підвищенням цін на викопні види палива, важчим їх придбанням та обмеженою кількістю. Теплові насоси також сприяють досягненню цілей Європейського Союзу до 2020 року: економії енергії, скороченню викидів CO2 і збільшенню частки відновлюваних джерел енергії на 20 %. Важливість і значення теплових насосів зростає зі збільшенням частки поновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії.
Ключові слова: поновлювані джерела, тепловий насос.

This paper focuses on the application of renewable energy resources in the form of heat pumps and their use in heating systems. As the energy prices are constantly rising, the energy management is currently a very important issue. One of the main reasons is that obtaining the primary energy sources like coal and oil is much more difficult than in the past. The use of renewable energy sources has become a worldwide trend and is one of the ways to get cheaper and more accessible primary energy that has a minimum impact on the environment compared to conventional sources of energy (e.g. oil, coal).
The implementation of heat pumps as the primary source of heating and cooling in buildings, compared to installations using fossil fuels has become increasingly economical. This is due to increasing prices of fossil fuels, which is directly influenced by their accessibility and limited quantity. In addition, heat pumps contribute to the energy objectives of the European Union set for 2020. It specifically deals with achieving energy savings, reducing CO2 emissions and increasing the share of renewable energy by 20 %. The significance and relevance of the application of heat pumps is increasing with the rise in use of renewable energy for electricity generation.
Key words: renewable resources, heat pump.

Кількість посилань 6

UDK 697.92
Ladislav Tazky, Anna Sedlakova
Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty,
Institute of Architectural Engineering
THE AIR CHANNEL FUNCTION IN REAL LIFE – INSULATION AGAINST RISING DAMP IN HISTORICAL BUILDINGS
© Ladislav Tazky, Anna Sedlakova, 2017
Метою дослідження є знайти адекватне рішення щодо підвищення відносної вологості в історичних будівлях. Для вирішення цієї проблеми запропоновано використати вентильовані повітряні канали. Дослідження проводили для особливої групи історичних будівель церков, тому що в них не використовують процедури зволоження повітря у приміщеннях, як, наприклад, у музеях та галереях. Було розроблено чотири конструкції вентильованих повітряних каналів: відкритий, закритий, з надлишковим тиском, з розрідженням. Перевіряли конструкцію у програмному забезпеченні Ansys CFX повітряного потоку каналів для однакових відрізків каналів. Проведені дослідження показали, що кращою конструкцією є вентильовані повітряні канали з розрідженням. Така конструкція каналів дає змогу досягти найвищих значень швидкості руху повітря. Недоліком такої конструкції є неестетичний вигляд конструкції, оскільки труби встановлено на фасаді, всередині дренажної труби. Це дослідження дає змогу архітекторам вирішити проблему підвищення відносної вологості в історичних будівлях. Для прийняття правильного рішення необхідно досліджувати кожну конкретну споруду. Метою дослідження є підготовка процесу проектування вентильованих повітряних каналів для архітекторів без моделювання кожної будівлі, перетину або геометрії конструкції.
Ключові слова: історичні будівлі, вентильований повітряний канал, підвищення відносної вологості в історичних будівлях.

The purpose of the research is to find adequate solution against rising damp in historical buildings. The improvement in this case is the use of ventilated air channels. A special group of historical buildings are churches because they do not use routines as for example museums, galleries. We designed 4 differently constructed ventilated air channels. These are: open or closed, with overpressure and underpressure. As a verification we use a relevance to these constructions which we simulated in software Ansys CFX the air flow of channels. We modelled the equal segments of the channels. The best solution of these constructions are the ventilated air channels with underpressure system. In this solution we measured the highest values of air velocity. Nevertheless this solution is not an aesthetic form of construction, because the pipes are set on the facade. But these pipe are put inside the drainage pipe. This research should offer the solution for architects against problems of rising damp in historical buildings. To find the right solution is necessary to research every case. The aim of the research is to prepare the design process of the ventilated air channels for the architects without the simulation of every building, cross section or geometry of the construction.
Key words: historical buildings, ventilated air channel, rising damp in historical buildings.

Кількість посилань 11

UDK 699.86
Adam Ujma, Anna Lis
Czestochowa University of Technology,
Faculty of Civil Engineering
ul. Akademicka 3, 42-201 Czestochowa, Poland

ENERGY AND ECOLOGICAL EFFICIENCY AS A RESULT
THERMAL MODERNIZATION OF BUILDINGS
© Ujma A., Lis A., 2016
Наведено реальні результати термомодернізації на основі моніторингу їх ефективності, який проводили в навчальному закладі в одній з групи будівель у Сілезії від 2011 до 2015 р.. Теплова модернізація будівель полягала у тепло¬ізоляції огороджень, крізь які були тепловтрати, улаштування центрального внутрішнього джерела тепла для систем опалення та гарячого водопостачання. Термомодернізацію проводили комплексно, відповідно до основних завдань, які було визначено при проведенні енергоаудиту. Відсутність теплоізоляції огороджень була причиною того, що будівля не відповідала вимогам теплозахисту і була неенер¬гоефективною через значні втрати енергії. Метою теплової модернізації було підвищення ефективності використання енергії системами опалення та гарячого водопостачання. Проаналізовано споживання енергії для опалення будівель, споживання електроенергії та викиди продуктів згоряння палива в атмосферу. Цей аналіз проведено для оцінювання впливу енергоощадних заходів на стан зовнішнього середовища. Результати проведеної термомодернізації показали значне зниження використання енергії, а отже, зменшення витрати палива, рівня шкідливих викидів і експлуатаційних затрат будівлі.
Ключові слова: термомодернізація, енергетична та екологічна ефективність, викиди забруднюючих речовин в атмосферу, викиди парникових газів.

The article presents the real results of the thermal modernization activity based on the monitoring of their effects conducted in selected educational building from 2011 to 2015, which was a representative of the evaluated group of buildings in the Silesian province. Thermal modernization of the buildings consisting in insulation of partitions by which heat loss from the building were followed, installation the central internal heat source for heating and domestic hot water heating systems was performed in a complex manner and in accordance with the guidelines resulting from the energy audit. The lack of thermal insulation in partitions caused that the building failed to comply with thermal protection requirements and was not energy efficient therefore generating considerable energy losses. The thermal modernization activities were aimed at improving the efficiency of the energy use for heating and preparation of the domestic warm water. The analysis includes energy consumption for heating of the building, electricity consumption and pollutant emissions to atmosphere of fuel combustion product. This analysis was carried out to evaluate the influence of energy saving activities on the state of the external environment. The monitoring of the results from conducted thermal modernization showed significant energy reduction effect and therefore also fuel consumption, emission levels and exploitation costs of the building.
Key words: thermal modernization, energy and ecological efficiency, pollutant emissions to atmosphere, greenhouse gases.

Кількість посилань 14

УДК 620.97:697.329
M. Ulewicz*, V. Zhelykh**, S. Shapoval**, N. Spodyniuk**, I. Vengryn**
*Czestochowa University of Technology,
Department of General Building Engineering and Building Physics
**Lviv Polytechnic National University, Department of Heat, Gas Supply and Ventilation
COMPARISON OF EFFICIENT OF THE COMBINED
SOLAR COLLECTOR FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS
FOR DIFFERENT MODES OF OPERATION
© M. Ulewicz, V. Zhelykh, S. Shapoval, N. Spodyniuk, I. Vengryn, 2016
Альтернативна енергетика покликана сприяти вирішенню передусім двох важливих проблем: екологічної безпеки та енергоефективності. Сонячна енергія як енергоресурс майбутнього має безліч переваг: вона не шкодить здоров’ю людей та довкіллю, не спотворює ландшафт, її не потрібно експортувати та імпортувати, сама енергія є безкоштовним ресурсом, а головною перевагою є те, що вона відновлювана. В праці приділено значну увагу системам сонячного теплопостачання та запропоновано застосовувати геліоустановки в енергоефективних будинках на території України, що може бути основним рішенням для зменшення енергоспоживання. На ефективність геліоустановок насамперед впливає рівень сонячної енергії, який, своєю чергою, залежить від географічного положення території. Тому особливу увагу звернено на аналіз кількості теплового потоку, що надходив на площину сонячного колектора протягом експерименту внаслідок зміни інтенсивності сонячного випромінювання. В праці проаналізовано ефективність використання комбінованої системи теплопоста¬чання за умов південної орієнтації на території та за різних режимів роботи. За результатами дослідження сформульовано висновки та рекомендації застосування комбінованих систем сонячного теплопостачання, спрямовані на збільшення частки сонячної енерге¬тики та ефективності таких систем у загальному енергобалансі країни.
Ключові слова: системи сонячного теплопостачання, режим протоку, режим гравітації, тепловий потік, температура теплоносія, енергоспоживання будівель.

On the whole, alternative energy should contribute to taking the two pressing problems of environmental safety and energy efficiency. Solar energy, as energy resources of the future, has a lot of benefits. It is mainly harmless to people and the environment. It does not distort the landscape. There is no point in exporting or importing it. As for the energy itself, it is both free and renewable, the latter benefit being the most important one. In work paid considerable attention to solar heating systems and proposed to use this solar heating system in energy-efficient homes in Ukraine. This the primary solution may be used for decrease energy consumption of buildings. The overall effectiveness of solar installations is largely dependent on the level of solar energy, which in its turn is strongly dependent on the geographical position. Therefore, special attention is paid to the analysis of the heat flux, came onto the plane solar collector during the experiment, in consequence of changes in the intensity of solar radiation. In the work analysis the efficiency combined heating system in the conditions of southern orientation of the territory and the different modes. According to the study, the findings and recommendations of the use of combined solar heating at increasing the share of solar energy industry and efficiency of such systems in the overall energy balance of the country.
Key words: solar heating, strait mode, gravity mode, heat flux, temperature of heat carrier, energy consumption of buildings.

Кількість посилань 8

UDC 967.1
Peter Turcsanyi, Anna Sedlakova
Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty,
Institute of Architectural Engineering
THERMO-PHYSICAL EVALUATION
OF AN ULTRA-LOW-ENERGY FAMILY HOUSE
© Peter Turcsanyi, Anna Sedlakova, 2017
Термін “енергоощадний будинок” дуже добре відомий інженерам і архітекторам у всьому світі. У часи мінімізації енергетичних навантажень і негативних викидів енергоефективний будинок є одним з кращих способів ознайомитися з європейськими потребами “20-20-20”. Описано методи спорудження зовнішніх огороджень однородинного енергоощадного будинку, розташованого у Словацькій Республіці. Однородинний будинок розроблено із врахуванням архітектурних, екологічних і конструктивних вимог чинних європейських директив, спрямованих на енергетичну ефективність та ефективність використання енергії. Енергоощадність будинку оцінювали за допомогою одновимірного теплофізичного програмного забезпечення TEPLO. Пасивний будинок не є енергетичним стандартом, а є інтегрованою концепцією забезпечення високого рівня комфорту, який можна використати і для енергоощадних будівель. Концепція пасивного будинку не містить будь-яких числових значень і придатна для всіх кліматичних умов. Ультранизькоенергетичні будівлі не було “винайдено” будь-ким: насправді цей принцип було розроблено. Теплового комфорту досягають завдяки пасивним заходам (ізоляція, рекуперація тепла, пасивне використання сонячної енергії та внутрішніх джерел тепла). Наведено числові та графічні результати дослідження проекту. Мета досліджень полягала у визначенні енергетичного та екологічного впливу спроектованої будівлі на довкілля, зокрема для можливості прогнозування та мінімізації екологічного навантаження на природу і суспільство в разі реалізації енергоощадного будинку.
Ключові слова: ультра-низькоенергетичний однородинний будинок, ефективність використання енергії, огородження будівлі.

Ultra-low-energy house is a term known very well to engineers and architects all over the world. In these times of minimizing an energy loads and negative emissions, energy efficient houses are one of the best ways to meet European “20-20-20” targets. The main topic of this paper is to create a building envelope assessment of an ultra-low-energy family house designed for Slovak Republic climate. Family house was designed taking in account architectural, environmental and constructional requirements of today´s European directives focusing on energy performance and energy efficiency. Ultra-low-energy house was evaluated in one dimensional thermo-physical software TEPLO. The Passive House is not an energy standard but an integrated concept assuring the highest level of comfort. The integrated concept doesn't contain any numerical values and is valid for all climates. This definition shows that the Passive House is a fundamental concept and not a random standard. Ultra-low-energy building have not been “invented” by anyone – in fact, this principle was discovered. Thermal comfort is achieved to a maximum extent through passive measures (insulation, heat recovery, passive use of solar energy and internal heat sources). Results of this project are displayed in numbers as well as in graphic figures. Our goal was to find out how the designed building will perform energetically and environmentally so we could predict and minimize environmental load on nature and society in case of its actual realization.
Key words: ultra-low-energy family house, energy efficiency, building envelope.
Кількість посилань 5

UDC 697.9
Z. Vranayova, D. Kaposztasova
Technical University of Kosice, Slovakia
Department of Building Services

SCHEME FOR PROMOTING INDUSTRIAL ENERGY EFFICIENCY – PINE PROJECT RESULTS
© Vranayova Z., Kaposztasova D., 2017
Досліджено основні фактори, що впливають на процедуру енергоаудиту, та описано заходи щодо підвищення енергоефективності на малих і середніх підприємствах (МСП), забезпечуючи пропозиції для енергетичної політики підприємств. Наш аналіз грунтується на вибірці з 280 малих і середніх підприємств з 7 європейських країн, які брали участь у міжнародному проекті з промислової енергоефективності. Думки, отримані під час енергетичних аудитів, зведено у 8 основних висновків: 1) енергоаудит є цінним для малого і середнього бізнесу, але 2) не є життєздатним варіантом для консалтингової компанії на комерційній основі. Основними складовими при проведенні енергетичного аудиту є
3) відсутність даних про фактичне споживання енергії; 4) інформаційні бар’єри і 5) інші м’які чинники, – такі, як очікування і попередній досвід; 6) економічні чинники є значними бар’єрами для підвищення енергоефективності. Серед заходів щодо підвищення енергоефективності 7) поведінка та контроль є ключовими факторами. І, нарешті,
8) відповідний метод для енергоаудиту є ключем до успіху.
Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність промисловості, енерго¬аудит, малі та середні підприємства; бар'єри енергоефективності; лінійна регресія.

This paper investigates the main factors influencing an energy auditing procedure, leading to the adoption of energy efficiency measures by small and medium-sized enterprises (SMEs), providing suggestions both for enterprises and energy policy makers. Our analysis is based on a sample of 280 SMEs from 7 European countries which participated in an international project (PInE) devoted to industrial energy efficiency. Opinions learned during the energy audits are summarized in 8 key findings: (1) Energy Audits are a valuable activity for SMEs, yet (2) not a viable option for consultancy on a commercial basis. The main difficulties in carrying out an energy audit are (3) lack of data on energy consumption, (4) information barriers and (5) other soft factors such as expectations and previous experience. Economic factors (6) are significant barriers to energy efficiency. Among the energy efficiency measures (7) behaviour and control are key factors. Finally (8) an appropriate method for energy auditing is key to success.
Key words: Energy Conservation, Industrial Energy Efficiency, Energy Audit, Small and Medium-sized Enterprises; Energy Efficiency Barriers; Linear Regression

Кількість посилань 9

УДК 691.53:666.97
В. В. Ілів, М. М. Гивлюд, Я. В. Ілів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ СТІН ІЗ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ РІДИН ТА СУМІШЕЙ НА ЇХ ОСНОВІ
© Ілів В. В., Гивлюд М. М., Ілів Я. В., 2016
Наведено результати дослідження рідин виробництва ЗДП “Кремнійполімер” з метою їх застосування для отримання чи відновлення вертикальної гідроізоляції стін методом поверхневої імпрегнації та при проведенні гідроізоляційних ремонтних робіт у разі промокання стін.
Завдяки поетапному обробленні поверхонь за технологічною схемою нанесення в декілька операцій (в основному 3–4) “мокрим” по “мокрому” спочатку ГКЖ-11Н чи ГКЖ-11К, а потім ЕТС-32, Акор-Б100 чи емульсією 136-157М можна надати будівельним конструкціям стійкого гідрофобного ефекту на довгий термін.
Між кремнійорганічними рідинами відбувається взаємодія за схемами за активним воднем у рідині 136–157М та залишковими групами кремнієвої кислоти після гідролізу ЕТС-32 та Акор-Б100.
При цьому довжина кремнійорганічного ланцюга зростає. Швидко утворюється осад, що перекриває переріз пор у стіновому матеріалі, а виділення газоподібного водню створює певний тиск у порах, що допомагає фіксувати кремнійорганічну полімерну плівку на стінках пор.
Можна також використовувати ці рідини для поверхневої обробки стін для їх захисту при незначних капілярних тисках води чи для захисту від дії дощової води чи снігу завдяки їх гідрофобізації з подальшим личкуванням.
Ключові слова: вертикальна гідроізоляція, капілярний тиск води, кремнійорга¬нічні рідини, технологічна схема нанесення, поверхнева імпрегнація, гідрофобний ефект, гідроізоляційні ремонтні роботи.

This article presents the results of a study liquids production ZDP “Kremniypolimer” for their application for obtaining or renewal of vertical waterproofing by surface impregnation and waterproofing during repair work through getting wet walls.
Through gradual cutting surfaces in the technological scheme drawing in several operations (mostly 3–4) “wet” on “wet” first HKZH-11N or HKZH-11K and ETS-32, AKOR-B100 or emulsion 136–157 M can provide sustainable building designs hydrophobic effect in their long-term use.
Between silicon fluids interact schemes to active hydrogen in liquid 136-157M and residual groups of silicon acid after hydrolysis ETS-32 and AKOR-B10
The length of silicone chain increases. Quickly precipitate formed, which covers the section of pores in the wall material, and the allocation of hydrogen gas creates a pressure in the pores, helping to fix the silicone polymer film on the pore walls.
It is also possible to use these liquids for the surface treatment of walls to protect them at low capillary pressures water or protection from the effects of rain or snow because of their hydrophobic with followed coating.
Key words: vertical waterproofing, capillary pressure water, silicone fluid, flow sheet drawing, surface impregnation, hydrophobic effect, waterproofing repairs.

Кількість посилань 3

УДК 624.012:69.07
Я. З. Бліхарський, Р. Є. Хміль*, П. Ф. Холод*
Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних доріг та мостів,
*кафедра будівельних конструкцій та мостів
РОЗРАХУНОК ЗА ДЕФОРМАЦІЙНОЮ
МОДЕЛЛЮ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН,
ПІДСИЛЕНИХ ВУГЛЕЦЕВОЮ СТРІЧКОЮ
© Бліхарський Я. З., Хміль Р. Є., Холод П. Ф., 2017
Для розрахунку підсилених карбоновими стрічками позацентрово стиснутих залізобетонних колон розроблено пропозиції, які ґрунтуються на методиці розра¬хунку згідно з рекомендаціями НДІБК та Sika [7] на базі деформаційної моделі розрахунку згідно з нормами [34]. Для визначення додаткового ексцентриситету за рахунок вигину вводиться коефіцієнт гнучкості, який виведено з використанням залежностей Eurocode 2 [84]. Запропоновано алгоритм розрахунку для підсилених при початковому рівні навантаження колон. У розробленій методиці розрахунку на основі [34, 84] запропо¬новано методологію врахування включення в роботу карбо¬нової стрічки підсилення.
За несучою здатністю підсилених колон при досягненні деформацій текучості основної арматури розбіжність теоретичних результатів з експериментальними становить 5.65–7.5 % у бік заниження розрахункових величин. Розбіжність розра¬хунко¬вої несучої здатності колон з експериментальною за критерієм досягнення граничних деформацій стиску бетону становить 8.35–9 % у бік заниження теоретичних величин порівняно з експериментальними. Розрахунок несучої здатності позацентрово стиснутих колон за цією методикою дає задовільні результати, при цьому теоретичні величини міцності є меншими від експериментальних, отже, можна рекомендувати запропоновану методику розрахунку до використання.
Ключові слова: позацентрово стиснуті залізобетонні елементи, композитні мате¬ріали, підсилення під навантаженням, CFRP, несуча здатність, методика розрахунку.

In this paper for calculation of reinforced concrete columns strengthened with carbon laminate with suggestions based on the method of calculation according to the recommendations NIISK and Sika on the basis of deformation model calculation according to regulations . To determine the additional eccentricity introduced by bending flexibility factor, which is derived using in Eurocode 2. The algorithm for calculating strengthened at the primary level loading columns. In the developed method of calculation based on proposed a methodology to take account of the inclusion of work carbon laminate reinforcement.
For Strengthening effect by main reinforcement’s yield state different of theoretical results with experimental is 5.65–7.5 % towards lowering the theoretical values. The discrepancy between the theoretical bearing capacity of columns with experimental for limit compressive strain of concrete is 8.35–9 % towards underestimation of experimental theoretical values. Calculation of load capacity noncentral compressed columns by method gives satisfactory results with theoretical values of strength is less than the expiremental, allowing you to recommend the proposed method of calculation to use.
Key words: noncentral compressed reinforced concrete elements, composite, strengthening under load, CFRP, bearing capacity, methodology of calculation.
Кількість посилань 9

УДК 624.012.45
П. І. Вегера, Р. О. Ткач, З. З. Бліхарський, Р. Є. Хміль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів
ЗАСТОСУВАННЯ ВДОСКОНАЛЕНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК
© Вегера П. І., Ткач Р. О., Бліхарський З. З., Хміль Р. Є., 2016
Пріоритетною задачею для дослідників будівельних конструкцій є вдосконалення методів розрахунку, які б підвищували точність розрахунку, з збереженням надійності конструкції. Особливо це стосується розрахунку похилих перерізів залізобетонних балок, зважаючи на їх різке, раптове і крихке руйнування та складний напружено-деформований стан. Результатами вдосконалення методів розрахунку будуть економія матеріалів при проектуванні залізобетонних конструкцій та ефективніше використання усіх елементів, з яких складається конструкції. Запропоновано вдосконалену методику розрахунку похилих перерізів залізобетонних конструкцій, в яких наявне та відсутнє поперечне армування, а також їх апробація на аналогічних експериментальних зразках інших дослідників. Статистична апробація цих залежностей розрахунку покаже їх збіжність з експериментальними даними та надасть передумови для їх використання у разі проектування чи оцінювання напружено-деформованого стану похилих перерізів залізобетонних конструкцій. Така перевірка показала вищу збіжність ніж методика розрахунку за чинними нормами. Було вибрано 16 дослідних зразків, руйнування в яких відбувалось за схемою руйнування по поперечні силі. За результатами теоретичних досліджень встановлено що розбіжність між розрахунком за чинними нормами і експериментом становить понад 49,4 % у бік заниження теоретичних результатів, що є значною розбіжністю. Вдосконалена методика розрахунку показала значно кращу збіжність. Заниження теоретичних результатів не більше ніж 23 %, лише в одному випадку воно становило 33 %.
Ключові слова: залізобетонна балка, похилі перерізи, методика.
The priority task for researchers of building structures is developing methods of calculation, which would allow performing constructions calculations with higher accuracy, preserving the reliability of the design. This especially concerns of calculation inclined cross sections of reinforced concrete beams given their sharp, sudden and brittle fracture and difficult stress strain state. Improving methods for calculating will provide the lower expense of materials when designing reinforced concrete structures and allow more efficient using all elements that make the construction. In this paper an improved methodology for calculating inclined cross sections of concrete structures where transverse reinforcement existent or no, and its testing on similar experimental samples of other researchers is proposed. Statistical testing data of calculation relationships shows their convergence with experimental data and provides conditions for their application at designing or assessment of stress-strain state of inclined cross sections of reinforced concrete constructions. Such verification is showed higher convergence than method of calculation according to current norms. It was selected 16 test samples, which destruction was according to the scheme for shear force. According to the results of theoretical researches it was determined that the discrepancy between the calculations for existing norms and the experiment is over 49,4 %, aside lowering the theoretical results, which is a significant divergence. Improved calculation method showed significantly better convergence. Underreporting theoretical results is not more than 23 %, only one case is 33 %
Key words: reinforced concrete beam, inclined cross sections, methodology.
Кількість посилань 9

УДК 697.4; 536.7
М. В. Висоцька
Одеська державна академія будівництва та архітектури
кафедра опалення, вентиляції та охорони повітряного басейну

СТАБІЛІЗАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНИХ РЕЖИМІВ У СИСТЕМІ ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ЕНЕРГІЇ ХОЛОДНОЇ ВОДИ І ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ПОВІТРЯ
© Висоцька М. В., 2016
Запропоновано систему теплохолодопостачання будівлі на основі інтегрованої енергії холодної води і повітряних потоків з теплонасосною установкою. Проаналізовано особливості руху повітря в трубопроводі, яка з’єднує верхні частини баків – акуму¬ляторів холодної та гарячої води. Для визначення взаємозв’язку режимних параметрів в аналізованій системі використано диференціальне рівняння руху повітря в трубо¬проводі, що відображає баланс питомої механічної енергії і питомої роботи сил тертя. Після відповідних перетворень у вигляді балансу питомої механічної енергії та питомої роботи сил тертя рухомого потоку в трубопроводі отримано рівняння, що характеризує сталий рух потоку за довжиною трубопроводу для аналізу взаємозв’язку змінних параметрів, які містяться в ньому. На вищевикладеній основі встановлено залежність для визначення масової витрати повітряного потоку через аналізовану ділянку трубопроводу в остаточному вигляді. Наведено графічну інтерпретацію рівняння, яке характеризує залежність зміни витрати газу від зміни відносного початкового тиску при різному його значенні на вводі в процесі пневматичної стабілізації гідравлічного режиму, нерівномірного розбору холодної та гарячої води. Отже, для запропонованої системи встановлено взаємозв’язок вихідних умов і змінних параметрів, які забезпе¬чують пневмогідравлічну стабілізацію руху водних потоків, що охолоджуються і нагрі¬ваються для абонентських підсистем.
Ключові слова: теплохолодопостачання, пневматична стабілізація, гідравлічний режим.

The heat – cooling supply system of a building on the base of integrated energy of cold water and air flows with heat - pumping installation is suggested. The features of air movement in the pipeline, which connects the upper part of tanks - accumulators of hot and cold water are analyzed. For determination of the relationship of operational parameters in the analyzed system, differential equations of the air movement in the pipeline are used, what reflects the specific mechanical energy and proportion of frictional forces. After appropriate transformations in the form of specific mechanical energy balance and proportion of rolling friction forces flow in the pipeline, the resulting equation describing the steady flow of traffic along the length of the pipeline for the analysis of the relationship variables contained therein the equations is got. On the basis of the foregoing, the dependence for determining the mass flow rate of air flow through the pipeline in the final form are established. Graphic interpretation of the equation is submitted which describes the dependence of the gas flow from changes in relatively initial pressure at different values on its input in the process of stabilization pneumatic hydraulic mode indiscriminately uneven distribution of hot and cold water. Thus, the proposed system for the interrelation of initial conditions and variables that provide pneumohydraulic stability control water flow cooled and heated for subscriber subsystems is determined.
Key words: heat and cold, pneumohydrawlic stabilization, hydraulic mode.
Кількість посилань 9

УДК 697.9:621;697:621
О. Т. Возняк, І. Є. Сухолова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІТРОРОЗПОДІЛУ В ПРИМІЩЕННІ
У ЗМІННОМУ РЕЖИМІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ТУРБУЛЕНТНОСТІ СПАЛАРТА - АЛМАРАСА
© Возняк О. Т., Сухолова І. Є., 2016
Розглянуто актуальну задачу підвищення ефективності повітророзподілу закрученими та настильними струминами для забезпечення нормативних параметрів повітря у приміщеннях. Показано, що для досягнення максимальної ефективності повітророзподілу необхідно подавати повітря струминами, що інтенсивно загасають ще до входу в робочу зону. Удосконалено математичну модель подачі повітря закрученими і настильними струминами в цих приміщеннях. Потік повітря змодельовано за допомогою вирішувача CFD FLUENT (Ansys FLUENT). Розраховано систему рівнянь за допомогою однопараметричної моделі турбулентності Спаларта–Алмараса. Зображено подачу повітря в нестаціонарному режимі в системі кондиціонування повітря закрученою і настильною струминами і визначено їхні параметри в певні проміжки часу. Визначено динамічні параметри повітряного потоку, утвореного закрученою і настильною струминами при їх витіканні в приміщення. Наведено результати теоретичних досліджень сприятливого впливу динамічного мікроклімату на систему терморегуляції людини. Показано, що при динамічному мікрокліматі можливо зменшити затрати на систему кондиціонування або вентиляції. Показано, що організм людини сприятливо реагує на короткотривалі відхилення від нормованих параметрів повітряного середовища.
Ключові слова: повітророзподіл, закручена струмина, настильна струмина, змінний режим, швидкість руху повітря, витрата повітря.

The article is devoted to the decision of actual task of air distribution efficiency increasing with the help of swirl and spread air jets to provide normative parameters of air in the production apartments. The mathematical model of air supply with swirl and spread air jets in that type of apartments is improved. It is shown that for reaching of air distribution maximal efficiency it is necessary to supply air by air jets, that intensively extinct before entering into a working area. Simulation of air flow performed with the help of CFD FLUENT (Ansys FLUENT). Сalculations of the equation by using one-parameter model of turbulence Spalarta-Almarasa are presented. The graphical and the analytical dependences on the basis of the conducted experimental researches, which can be used in subsequent engineering calculations, are shown out. Dynamic parameters of air flow that is created due to swirl and spread air jets at their leakage at variable regime and creation of dynamic microclimate in a room has been determined. Results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device which creates swirl air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with swirl air jets. The results of theoretical researches of favourable influence of dynamic microclimate to the man are presented. When using dynamic microclimate it’s possible to decrease conditioning and ventilation system expenses. Human organism reacts favourably on short lasting deviations from the rationed parameters of air environment.
Key words: air distribution, swirl jet, spread jet, variable regime, air velocity, flow rate.
Кількість посилань 7

УДК 697.94.(075)
Д. І. Гарасим, В. Й. Лабай
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОВМІСТУ
ПОВІТРЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ЧИСТИХ КІМНАТ
НА ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ ККД ЦЕНТРАЛЬНОЇ ПРЯМОТЕЧІЙНОЇ СИСТЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ
© Гарасим Д. І., Лабай В. Й., 2016
У сучасних системах кондиціювання повітря важливе місце займають обладнання і процеси, об’єктивно оцінити ступінь енергетичної досконалості яких можна лише на основі їх ексергетичного аналізу. У статті використано авторську інноваційну математичну дослідницьку модель впровадженої центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря операційних чистих кімнат з метою комп’ютерного оцінювання її енергетичної ефективності на основі ексергетичного ККД залежно від різних факторів, що впливають на її роботу. Завдяки цій моделі отримано залежність ексергетичного ККД впровадженої системи кондиціювання від параметрів внутрішнього повітря, а саме температури і вологовмісту . Встановлено, що вологовміст не впливає на ексергетичний ККД системи. Показано, що таку систему кондиціювання повітря бажано використовувати за нижчих температур внутрішнього повітря, а саме, наприклад, = 25 °С та з якомога найвищою різницею температур між внутрішнім і припливним повітрям , наприклад, 9,0 °С, що дасть можливість отримати найвищий ексергетичний ККД = 2,56, а отже, отримати економічно найвигідніший варіант використання впровадженої системи кондиціювання повітря.
Ключові слова: ексергетичний баланс, системи кондиціювання повітря, чисті кімнати, енергетична ефективність.

In the modern air conditioning systems, important place are occupied by equipment and processes, the objective estimation of value of its energy perfection can be defined only on the basis of exergetic analysis. Innovation mathematical research model of the implemented central straight flow air conditioning system for operation cleanrooms in order to computer’s estimation its energy effective by virtue of exergetic output-input ratio depending on different factors, which have influence on its work, was described in this article. The dependence of exergetic output-input ratio for chosen air conditioning system on parameters of indoor air, namely temperature and moisture content was defined thanks to this model. It is found, that there is no effect of moisture content on exergetic output-input ratio of the system. It is shown that the implemented air conditioning system should be preferably used at lower indoor air temperatures, namely, for example = 25 °С, and at as higher temperature difference between indoor and supplied air as it possible, for example, 9,0 °С, that will give the opportunity to gain the highest exergetic output-input ratio = 2,56, which means to gain the most advantageous economical variant of exploitation of implemented air conditioning system.
Key words: exergy balance, air conditioning systems, cleanrooms, energy efficiency.
Кількість посилань 8

УДК 725.95; 691.328
М. М. Гивлюд, Ю. Л. Новицький, В. О. Дума, Н. І. Сидор
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра будівельного виробництва,
кафедра автомобільних шляхів та мостів
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ
НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ
© Гивлюд М. М., Новицький Ю. Л., Дума В. О., Сидор Н. І., 2016
Розроблено теоретичні основи підвищення корозійної стійкості бетонів захисними покриттями на основі наповненого алюмінію та цинк оксидами поліметилфе¬нілселоксану. Методами математичного планування експерименту з врахуванням залежності водопоглинання бетону та адгезійної міцності покриття визначено оптимальні склади вихідних композицій для захисних покриттів, визначено їхні технологічні та фізико- механічні властивості, товщину покриття, способи нанесення на поверхню бетону та вивчено умови формування. Оптимізовано склад захисного покриття та досліджено вплив добавок і каолінового волокна на показники водо¬поглинання адгезійної міцності та корозійної стійкості обробленого бетону. Доведено підвищення стійкості будівельних конструкцій виробів та матеріалів збільшення терміну їх служби, довговічності та зносостійкості нанесенням на їхні поверхні захисних покриттів задля підвищення стійкості поверхонь від дії зовнішніх агресивних чинників. Методами фізико-хімічного аналізу встановлено вплив окремих компонентів покриття на корозійну стійкість бетону. Підтверджено високу гідрофобність поверхні захисного бетону та ізолювальну здатність покриття. Експериментально підтверджено факт підвищення корозійної стійкості обробленого бетону до дії іонів Mg2+ та SO42 відповідно на 23–38 %, що підтверджує можливість їх використання для підвищення довговічності бетону, який експлуатується в агресивних зовнішніх середовищах.
Ключові слова: бетон, захисне покриття, водопоглинання, мікротвердість, адгезійна міцність, корозійна стійкість.

The article is devoted to development of theoretical foundations of improving corrosion resistance of concrete protective coatings based on filled with aluminum and zinc oxides polimetylfenilseloksanu. Methods of mathematical experiment planning with regard to water absorption depending on the concrete and coating adhesion strength optimum component of the original compositions for protective coatings, determined their technological and physical and mechanical properties, the thickness of the coating, application methods and the surface of the concrete conditions of the studied. Conducted optimization of protective coatings and the influence of additives and kaolin fiber water absorption performance adhesive strength and corrosion resistance of the treated concrete. Provided improve the sustainability of building designs products and materials prolong their service life durability and wear resistance by coating the surface of protective coating for increased resistance to external surfaces from aggressive factors by modifying their protective coverings. Methods of physical and chemical analysis the impact of individual components coating on corrosion resistance of concrete. Confirmed high hydrophobicity of the surface of the protective concrete and insulating ability of the coating. Experimental confirmed fact increase the corrosion resistance of the treated concrete steps to ions Mg2+ and
SO4 2- respectively 23–38 %, which confirms the possibility of their use for improving the durability of concrete, which is operated in harsh outdoor environments.
Key words: concrete, sheeting, water, microhardness, adhesive strength, corrosion stop bone.
Кількість посилань7

УДК 725.95
М. М. Гивлюд, В.-П. О. Пархоменко*, С. П. Брайченко
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
ТЕМПЕРАТУРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЦНІСНИХ ПОКАЗНИКІВ
БЕТОНУ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНОГО ЦЕМЕНТУ
© Гивлюд М. М., Пархоменко В.-П. О., Брайченко С. П., 2016
Методами фізико-хімічного аналізу вивчено вплив цеолітвмісного композиційного цементу на процеси тверднення бетону та зміну фазового складу цементного каменю при нагріванні до температури 1000 °С. Експериментально встановлено, що наявність у складі композиційного цементу доменного гранульованого шлаку та цеоліта призводить до підвищення міцнісних показників бетону при нагріванні понад 700 °С внаслідок утворення легкоплавких евтектичних розплавів, які заповнюють утворені у процесі дегідратації клінкерні складові пори та можуть з’єднувати між собою окремі фрагменти бетону. Підтверджено підвищення залишкової міцності бетону при його нагріванні в межах температур 500–1000 °С на 60–70 % та підвищення модуля пружності у 1,8–2,0 рази порівняно з бетоном на портландцементі. Запропоновано склади захисних покриттів на основі наповнених мінеральними матеріалами поліметилфенілсилоксану для підвищення вогнестійкості бетонних будівельних конструкцій. Вогнезахисне покриття наносять на поверхню бетону методом лакофарбової технології. Особливістю таких покриттів є низька температура формування та здатність виконувати вогнезахисні функції при нагріванні до 1400 °С внаслідок утворення високоміцних силоксан-силікатних і силоксан-оксидних зв’язків. Встановлено, що вогнезахисне покриття підвищує залишкову міцність бетону при нагріванні до 1000 °С на 31 %.
Ключові слова: бетон, композиційний цемент, залишкова міцність, модуль пружності, вогнезахисне покриття.

In the article physical and chemical analysis wasstudied the in fluence of zeolite-containing composite cement on the concrete hardening processes and its composition change sunderheating 1000 °С. The presence of blast furnace granulated slag and zeolite composite in cement increases the strength characteristics under heating to temperatures above 700 °С. This phenomenon occurs due to synthesis of fusible eutectics that fill the interstices, formed during clinker dehydration. As the result, the individual concrete pieces are being tied. Theincre ase of remaining durability of concreteis confirmed at his heating with in the limitsof temperatures 500–1000 °Сonthe 60–70 % а increase of the module of resiliency in 1,8 –2,0 times, that comparatively with a concrete on portlandcement. Compositions of sheeting are of fered on the basis of filled with mineral materials of polimetylfenilsyloksan for the increase of fire-resistance of concrete building constructions. Fire retardant coating applied to the surface by concrete paint technology. Coating’s feature is the slow temperature formation and the ability to perform fire-retardent features underheating to temperatures 1400 °С due to the formation of highsyloksan-silicate and syloksan-oxygen bonds. Was found fireproof coating increases residual strength concrete when heated to 1000 °С on 31 %.
Key words: concrete, composite cement, residual strength, module of resiliency, fire proof coverage.

Кількість посилань 9

УДК 691.42
М. М. Гивлюд, Р. М. Семенів, І. В. Ємченко *
Національний університет ’’Львівська політехніка’’,
кафедра будівельного виробництва,
*кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів
ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ ПОВЕРХНЕВИМ МОДИФІКУВАННЯМ ПОВЕРХНІ
©Гивлюд М. М., Семенів Р. М., Ємченко І. В., 2016
Обґрунтовано та методом математичного планування експерименту з врахуванням впливу захисного покриття на водопоглинання, адгезійну міцність і морозостійкість визначено та запропоновано його оптимальний склад. Встановлено технологічний режим нанесення та затвердівання захисного покриття на поверхні керамічної матриці. Визначено глибину проникнення захисного покриття та її роль у формуванні адгезійного контакту у процесі затвердівання та її залежність від структури керамічної матриці. Експериментально підтверджено зниження у 8,2–8,4 разу відкритої пористості керамічної цегли за показником водопоглинання та вплив захисного покриття на водостійкість обробленого матеріалу. Кількісно оцінено зміну моро¬зостійкості керамічної цегли залежно від складу захисного покриття. Встановлено, що запропоновані склади вихідних композицій для захисних покриттів збільшують показники водостійкості та морозостійкості керамічної цегли відповідно на 6,2–17,5 % і 55–64 %. Підтверджено можливість використання розроблених складів захисних пок¬риттів для підвищення довговічності будівельних конструкцій з керамічної цегли, які експлуатуються в умовах високої вологи та дії зовнішніх агресивних чинників.
Ключові слова: керамічна цегла, захисне покриття, водопоглинання, водостійкість, морозостійкість.

In the article there are substantiated and determine the optimal composition of protective covering by the mathematical planning method with taking into account the influence of protective covering on water absorption, adhesive strength and frost resistance. It is constituted technologic regime of marking and hardening protective covering on the ceramic matrix surface. It is determined the depth of protective covering penetration and its role in the adhesive contact formation during hardening process and its dependence from ceramic matrix structure. It is experimentally confirmed the decreasing in 8,2–8,4 times of ceramic brick open porosity by the index of water absorption and the protective covering influence on water resistance of the treat material. It is quantitatively evaluated the alteration of ceramic brick frost resistance depending on the protective covering composition. It is determined that proposed initial compositions for protective covering increase the indexes of ceramic brick water and frost resistance accordingly in 6,2–17,5 % and 55–64 %. It is confirmed the possibility of application of protective covering develop composition for increasing the durability of building constructions with ceramic brick, that are exploited in the high moisture condition and the action of external and aggressive factors.
Key words: ceramic brick, protective covering, water absorption, water resistance, frost resistance.

Кількість посилань 8

Syndicate content