Volume 2, Number 1 (2016)

Alexander P. Bouryak
ARCHITECTURAL EDUCATION POLICY
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
40, Sumśka str., 61002 Kharkiv, Ukraine, abouryak@yahoo.com

© Bouryak A., 2016

Abstract. The study focuses on the relationship between the political reality of the last decades and life of the domestic architectural school. The subject of analysis is the methodological perspective of transformation of the architectural education in an active factor of positive changes in the life of the professional community and gaining by it a meaningful position in society.

Key words: architectural education, self-repression, pedagogy of freedom, methodological thinking, super-schools.

References 6

Олександр Буряк

ПОЛІТИКА АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Дослідження зосереджено на взаємозв’язках між політичною реальністю останніх десятиліть та життям вітчизняної архітектурної школи. Проаналізовано методологічні перспективи перетворення архітектурної освіти на активний чинник позитивних змін у житті професійної спільноти та набуття нею значущої позиції в соціумі.

Ключові слова: архітектурна освіта, самопригнічення, педагогіка свободи, методологічне мислення, супершколи.

Andriy Pavliv

THE MAIN FEATURES OF HOUSING DEVELOPMENT IN LVIV
OVER THE PERIOD OF 2008–2015

Lviv Polytechnic National University, 12, Bandery str., 79013, Ukraine,
apavelli1116@gmail.com
© Pavliv A., 2016

Abstract. The article describes the patterns of housing development in Lviv over the recent years. It explains the basic causes and conditions of such development. It provides the findings of the study of the modern state of the real estate market of the city including the level of prices, quality of the architecture and the participation of foreign investors.

Key words: housing in Lviv, reasons, preconditions for the development of housing and modern housing market conditions, foreign investment.

References 9

Андрій Павлів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
м. ЛЬВОВА 2008–2015 рр.

Анотація. Розглянуто закономірності розвитку житлового будівництва м. Львова впродовж останніх років. Висвітлено основні причини та передумови такого розвитку. Досліджено сучасний стан ринку житлової нерухомості міста, зокрема рівень цін, якість пропонованої архітектури, участь іноземних інвесторів.

Ключові слова: житлове будівництво Львова, причини, передумови розвитку житлового будівництва, сучасний стан ринку житлового будівництва, іноземні інвестиції.

Bogusław Podhalański

KRAKOW, A METROPOLIS OF TOURISM AND SPIRITUALISM

Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, D.Sc., Ph.D., Arch., Poland

© Podhalański B., 2016

Abstract. The architecture and art of Krakow has clear traces of the influence of Rome, Byzantium, as well as the theological thought of the Greeks, Greek Catholics, Orthodox Christians, Protestants and adherents of Judaism. Currently, the two main monotheistic traditions of the East and the West remain connected in the works of Nowosielski, as well as in the form of one of the newest and largest churches. It is similar in Lviv, which remains an important part of the myth of Galicia. The myth itself remains a nostalgic memory of the past in the everyday life of Krakow, adding to its already substantial attractiveness to tourists. The third metropolis, Vienna, was once the place that used to establish the standards that the other two tried to emulate. Lviv will, quite soon, just like Vienna and Krakow, become an important hub of mass tourism, which is why the adaptation of its city center to the mass movement of tourists needs to be done carefully, so that its picturesque and unique nature will not be lost.
Key words: metropolitan Krakow, the myth of Galicia, spirit, tourism.

Literature 3

References 16

Index of Internet based sources 7

Богуслав Подгалянський

КРАКІВ – МЕТРОПОЛІЯ ТУРИЗМУ ТА САКРАЛЬНОСТІ

Анотація. Архітектура та мистецтво Кракова мають чіткі сліди впливу Риму, Візантії, а також теологічного мислення греків, греко-католиків, ортодоксальних християн, протестантів та юдеїв. Сьогодні дві монотеїстичні традиції Сходи та Заходу залишаються поєднаними у творчості Новосельського у формі одного з найновіших та найбільших храмів. Подібне можна спостерігати і у Львові, який залишається важливою частиною міфу про Галичину. Сам міф залишається ностальгійною пам’яттю про минуле у повсякденному житті Кракова, роблячи свій внесок у важливу атрактивність міста для туристів. Третя метрополія, Відень, колись була місцем, що встановлювало стандарти, яких два попередні міста намагались дотримуватись. Львів достатньо скоро як Відень та Краків стане важливим місцем масового туризму. З цієї причини важливо адаптувати міський центр до масового руху туристів. Це має бути зроблено надзвичайно обережно, аби не втратити дивовижну та унікальну природу цього міста.

Ключові слова: метрополійний Краків, міф Галичини, дух, туризм.

Bohdan Cherkes, Svitlana Linda, Anton Kolomyeytsev

Bohdan Cherkes, Svitlana Linda, Anton Kolomyeytsev

THEORY AND PRACTICE OF ACADEMIC EDUCATION
IN ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN: FROM BILATERAL COOPERATION TO INTERNATIONAL PROJECTS

Lviv Polytechnic National University, Bandery Str., 12, 79013 Lviv, Ukraine,
tschers@polynet.lviv.ua
svitlanalinda@gmail.com
antonkolo@gmail.com

© Bohdan Cherkes, Svitlana Linda, Anton Kolomyeytsev, 2016

Abstract. This article presents analyses of thoughts and ideas expressed at the international symposium, which was dedicated to the 20th anniversary of cooperation between the Institute of Architecture of Lviv Polytechnic National University and the Faculty of Architecture and Planning of Vienna University of Technology.
The results of cooperation and perspectives of its further development are considered in the context of
presented ideas.

Key words: academic cooperation, architecture, urbanism, EU, Institute of Architecture of Lviv Polytechnic National University, Faculty of Architecture and Planning of Vienna University of Technology.

References 9

Богдан Черкес, Світлана Лінда, Антон Коломeйцев

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ОСВІТИ В АРХІТЕКТУРІ ТА МІСТОБУДУВАННІ:
ВІД ДВОСТОРОННЬОЇ КООПЕРАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація. Проаналізовано думки та ідеї, задекларовані на міжнародному симпозіуму, приуроченому 20-й річниці кооперації між Інститутом архітектури Національного університету “Львівська політехніка” та архітектурним факультетом Віденського технічного університету. Результати кооперації та перспективи її подальшого розвитку розглянуто у контексті поданих ідей.

Ключові слова: академічна кооперація, архітектура, містобудування, ЄС, Інститут архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, факультет архітектури та планування Віденського технічного університету.

Cor Wagenaar

PAST AND FUTURE CHALLENGES OF URBAN PLANNING,
AS EXEMPLIFIED BY THE NETHERLANDS

University of Groningen, 34, Oude Boteringestraat, 9712 GK Groningen, The Netherlands,
c.wagenaar@rug.nlCorWagenaar

© Wagenaar C., 2016

Abstract. This article describes the urgent issues of contemporary urban planning from economic, social, political and medical point of view. Discussion about urban opportunities and threats is accompanied by examples and historical cases from the Netherlands.

Key words: urban planning, Netherlands, sociology, economy.

References 2

Кор Вагенаар

МИНУЛІ ТА МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ МІСТОБУДУВАННЯ
НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДІВ

Анотація. Описано актуальні питання сучасного містобудування з економічного, соціально-політичного та медичного поглядів. Аналіз містобудівних можливостей та загроз супроводжується прикладами та історичними зразками з Нідерландів.

Ключові слова: містобудування, Нідерланди, соціологія, економіка.

Halyna Petryshyn

CHANGES IN POPULATION
IN THE CONTEXT OF URBAN DEVELOPMENT OF UKRAINE
THROUGHOUT THE 20th AND 21st CENTURIES

Lviv Polytechnic National University
12, Bandery Str., 12, 79013 Lviv, Ukraine, hala.petr@polynet.lviv.ua

© Petryshyn H., 2016

Abstraсt. With the return of Ukraine's independence, its settlement system has received the opportunity for self-formation within the national territory. The cities of various evolution, magnitude, and importance with a long historical development comprise the backbone of this system. In modern conditions the formation of regional settlement system takes place, changes in the functioning of individual cities and the formation of spheres of influence of major cities become more vivid.

Key words: settling, a network of cities, agglomeration, metropolization, the level of urbanization.

References 22

Галина Петришин

ЗМІНИ В НАСЕЛЕННІ У КОНТЕКСТІ
МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 20–21 ст.

Анотація. Із прийняттям незалежності України її система розселення отримала можливість для самос¬тійного формування в межах державної території. Каркас цієї системи становлять міста різної еволюції, величини та значущості із тривалим історичним розвитком. У сучасних умовах на відбувається формування регіональних систем розселення, зміни у функціонуванні окремих міст та формування сфери впливу найбільших міст.

Ключові слова: розселення, мережа міст, агломерація, метрополізація, рівень урбанізації.

Vol. 2, No. 1, 2016

Klaus Semsroth

20 YEARS OF COOPERATION IN ARCHITECTURAL EDUCATION BETWEEN VIENNA AND LVIV

Vienna University of Technology, 13, Karlsplatz, 1040 Vienna, Austria,
semsroth@tuwien.ac.at KlausSemsroth

© K. Semsroth, 2016

Abstract. This article describes the main aims and presents the initial vision of cooperation between the major architectural schools of Vienna (Austria) and Lviv (Ukraine). These reflections are supplemented with a discussion of results obtained in the context of common activities during the 20 last years of cooperation.

Key words: academic cooperation, workshop, architectural publications, Vienna, Lviv.

References 6

Клаус Семсрот

20 РОКІВ КООПЕРАЦІЇ В АРХІТЕКТУРНІЙ ОСВІТІ МІЖ ВІДНЕМ І ЛЬВОВОМ

Анотація. Описано основні цілі та подано первісне бачення кооперації між головними архітектурними школами Відня (Австрія) та Львові (Україна). Ці міркування доповнені обговоренням результатів, які отримано під час спільних заходів упродовж 20 років кооперації.

Ключові слова: академічна кооперація, семінар, архітектурні публікації, Відень, Львів.

Mykola Gabrel

L’VIV PUBLIC SPACE IN THE POST-SOVIET PERIOD

Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandera str., 79013, Ukraine,
von-avi@i.ua

© Gabrel M., 2016

Abstract. The article presents an analysis of changes in the public space of Lviv that allows subdividing the city into districts according to the typical authorities and the intensity of changes. Nine types have been singled out; and the space of the historical centre, which underwent the greatest changes, occupies a special place. According to the intensity of changes, the second place belongs to the communication public space and the space of new public centres. The public space of residential districts of the Soviet time has changed least of all.

Key words: сity, public space, communication space

References 4

Микола Габрель

ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ ЛЬВОВА В ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Анотація. Проаналізовано зміни у громадському просторі, який дає змогу поділити міста на райони за характерними органами та їх інтенсивністю. Виділено дев’ять типів, особливим з яких є простір історичного центру, що зазнав найбільших змін. Другим за інтенсивністю змін є комунікаційний громадський простір та простір нових громадських центрів. Найменших змін зазнав громадський простір районів житлової забудови радянської доби.

Ключові слова: місто, громадський простір, комунікаційний простір.

Olena Remizova, Kostiantyn Rusiev

ARCHITECTURAL UTOPIA THROUGH THE PRISM
OF CINEMATOGRAPHIC ARCHITECTURAL IMAGES
OF THE XX–XXI CENTURIES

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, 40, Sumskaya str., Kharkiv, 61002, Ukraine, archru@rambler.ru Kostiantyn Rusiev, remizova.e@gmail.com, Olena Remizova

© Remizova O., Rusiev K., 2016

Abstract: The top informatisation of the world community is a phenomenon of the XX–XXI centuries. New means of communication and information transmission accelerated the dissemination of ideas, facilitate access to sources and their authors. And new forms of art such as cinematography, helped to gain the widest possible audience. Throughout the XX century architecture – the most public of the arts, and cinematography, the most popular and available one, were working in a kind of "tandem" and finally created a powerful tool which influences human consciousness, the ability to adjust and to build person’s relation to the real world. Most of architectural utopias were tested in a kind of the cinematographic virtual images. Cinematography reflected a look from outside, revealed both values and disadvantages of architectural utopias long before its implementation.

Key words: architectural utopia, architectural image, virtual images of architecture in the cinema.

References 12

Olena Remizova, Kostiantyn Rusiev

АРХІТЕКТУРНІ УТОПІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХІТЕКТУРНИХ ОБРАЗІВ
КІНЕМАТОГРАФА ХХ–XXI ст.

Анотація: Феномен ХХ–ХХI століть полягає у граничній медіатизації. Нові засоби зв’язку і передачі інформації прискорили поширення ідей і полегшили доступ до джерел та їх авторів, а нові види мистецтва, такі як кінематограф, допомогли охопити максимально широку аудиторію. Протягом усього XX століття архітектура – найбільш публічне з мистецтв, а кінематограф – найпопулярніше і доступне, працювали у своєрідному «тандемі». Більшість архітектурних утопій пройшли своєрідну апробацію у віртуальних образах кінематографа. Кінематограф відображає погляд з боку, розкриває як переваги, так і недоліки архітектурної утопії задовго до її реалізації.

Ключові слова: архітектурна утопія, архітектурний образ, віртуальні образи архітектури в кінематографі

Sebastian Macmillan

THE HEAD, THE HEART AND THE HAND:
ARCHITECTURE AND ITS PLACE IN THE ACADEMY

University of Cambridge, 1-5 Scroope Terrace,
Cambridge CB2 1PX, United Kingdom sgm24@cam.ac.uk

© Macmillan S., 2016

Abstract. Architecture is a mainstream subject in the academy. While the development of spatial imagination and aesthetic judgment are among its core components, a wide range of knowledge, skills and sensitivities are delivered as part of the design curriculum. This paper discusses the potential benefits, but also the risks, associated with the growing emphasis on academically-focused research in schools of architecture.

Key words: education, research, design, knowledge.

References 18

Себастіан Макміллан

ГОЛОВА, СЕРЦЕ ТА РУКА:
АРХІТЕКТУРА ТА ЇЇ МІСЦЕ В АКАДЕМІЧНІЙ ОСВІТІ

Анотація. Архітектура є одним з основних напрямів академічної освіти. Розвиток просторової уяви та естетичного бачення є ключовим елементом цієї освіти, а навчальні програми передбачають також передачу багатьох інших знань, умінь та навичок. Висвітлено потенційні вигоди, а також загрози, що пов’язані із роллю академічно-сфокусованих досліджень в архітектурних школах, яка постійно зростає.

Ключові слова: освіта, дослідження, проектування, знання.

Syndicate content