№ 848 (2016)

C. Cлюсарчик, Р. Слюсарчик, К. Слюсарчик*
Вища школа комп’ютерних наук у Жешуві,
*Європейський парламент

ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРОПИ

© Cлюсарчик C., Слюсарчик К., Слюсарчик Р., 2016

Показано особливості європейського ринку праці порівняно з американським ринком праці. У середньому безробіття в ЄС удвічі вище, ніж в США. Це пов’язано переважно з нижчою гнучкістю європейського ринку праці. Ми проаналізували основні види діяльності, що інтегрують Європу на шляху до підвищення ефективності функціонування ринку праці. Ми зосередили свою увагу також на факторах, які затримують систематизацію цього важливого європейського ринку, і на необхідності вироблення спільної політики в питаннях колективних переговорів щодо заробітної плати, загальної системи соціального страхування та загальної соціальної та мігра¬ційної політики.
Ключові слова: європейський ринок праці, заробітна плата, Європейський сервіс зайнятості (EURES).

S. Ślusarczyk, R. Ślusarczyk, K. Ślusarczyk*
Higher School of Computer Science and Management in Rzeszow,
*European Parliament

FUNCTIONING OF THE LABOUR MARKET
IN THE INTEGRATING EUROPE

© Ślusarczyk S., Ślusarczyk K., Ślusarczyk R., 2016

This article displays the characteristics of the European labour market in comparison with the American labour market. On average the unemployment in the EU is two times higher than in the USA. It is the result mainly of lower flexibility of the European labour market. We have analysed the fundamental activities of the integrating Europe aiming improvement of the efficacy of functioning of the labour market. We focused also on the factors which delay the process of systemising of this important European market and on the necessity of working out the common policy in the matter of collective negotiating of the salaries, common system of the social insurance and common social and migration policy.
Key words: European labour market, salary, egulations of labour market, EURES.

Література – 10

УДК 339.94

П. Г. Ільчук, О. О. Коць
Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

© Ільчук П. Г., Коць О. О., 2016

Досліджено нормативно-правове забезпечення та інституціональне регулювання інтернаціо¬налізації українських підприємств. Виконано огляд та наведено характерис¬тику чинних та розроблених (але не прийнятих у дію) нормативно-правових актів, що регламентують діяльність українських підприємств на закордонних ринках. Наведено характеристику інституцій, що на державному рівні сприяють інтернаціоналізації підприємств, виокремлено їхні цілі і завдання у цьому сегменті діяльності. Визначено необхідність законодавчого врегулювання інтернаціоналізації українських підприємств з урахуванням рівня інтернаціоналізації та величини підприємств, розширення сфер сприяння інтернаціоналізації з виключно експорту до інших форм проникнення та присутності на закордонних ринках, що їх використовують підприємства.
Ключові слова: інтернаціоналізація, підприємство, нормативно-правове забезпечення, зовнішньоекономічна діяльність, інституціональне регулювання.

P. Ilchuk, О. Kots
Lviv Polytechnic National University

UKRAINIAN ENTERPRISES INTERNATIONALIZATION: REGULATORY SUPPORT AND INSTITUTIONAL REGULATION

© Ilchuk P., Kots О., 2016

In a globalized economy and increasing linkages between national economies around the world, understanding of internationalization is the key to effective doing business in foreign markets. Theoretical researches of internationalization by Ukrainian scientists are at an early stage. Today remain the unexplored question of regulatory framework and institutional regulation of enterprises internationalization. The economic studies are not detected systematization of legislation Ukrainian enterprises internationalization. In foreign sources of these issues are not covered at all.
The main purpose of this study is definition and systematization of regulatory support of Ukraine enterprises internationalization. A special task is research of institutional regulation of Ukrainian enterprises internationalization that provides building a promoting system their internationalization in the future.
The theoretical bases of this article are researches of Ukrainian scientists in issues of internationalization and Ukraine legislation. In the article the regulatory support and institutional regulation of Ukrainian enterprises internationalization were investigated. The review and the characteristics of existing and developed (but not accepted) regulations acts were completed. These acts regulate Ukrainian enterprise activities on foreign markets. Characteristics of institutions at the state level promote the internationalization enterprises has been executed. Also, has been singled out their goals and objectives in this segment of activity.
It should be noted that in Ukraine legal regulation of enterprises internationalization is applied only at specialized export products (depending on the type of economic activity, which internationalization promotion is a priority). Instead, Ukraine has no programs that would take into account the level of enterprises internationalization and / or time of entry into foreign markets and / or enterprises size. The exclusive formation programs for specific target groups of enterprises that would differ in terms of internationalization, will provide the appropriate level of individualization such programs and, therefore, will increase the effectiveness of theirs implementation. Institutional regulation of enterprises internationalization in Ukraine is sufficiently developed and, in our view, in terms of improvement of legal regulation of enterprises internationalization can ensure effective implementation of theirs provisions in the practical sphere.
Established that must been taken into account the level of internationalization, enterprises size at legal regulation of Ukrainian enterprises internationalization. It is also necessary to be taken into account all forms of penetration and presence in foreign markets, which are used by enterprises to expand the areas of promotion internationalization.
In further studies, it is important to identify barriers that prevent entry of Ukrainian enterprises on foreign markets and categories of measures that should be used to promote the Ukrainian enterprises internationalization.
Key words: internationalization, enterprise, regulatory support, foreign trade, institutional regulation.

Література – 22

УДК 339.138

В. Г. Герасимчук
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

© Герасимчук В. Г., 2016

Досліджено характерні особливості реалізації експортних поставок на ключових етапах економічного розвитку країни. На підставі проведеного аналізу динаміки, структури та ефективності українського експорту основних проблем розвинено реалізацію експорт¬них операцій. Запропоновано заходи із вдосконалення застосування маркетингових інструмен¬тів у просуванні вітчизняних товарів на зарубіжні ринки – “4Р”.
Розроблено рекомендації для зміцнення експортного потенціалу як важливої складової забезпечення економічної безпеки країни.
Ключові слова: конкурентоспроможність, експортна політика, маркетингові аспекти, національна економіка, якість життя.

V. Gerasymchuk
National technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”

MARKETING ASPECTS OF EXPORT POLITICS OF THE STATE

© Gerasymchuk V., 2016

The characteristic features of realization of export deliveries are investigational on the key stages of economic development of country. On the basis of the conducted analysis of dynamics, structure and efficiency of the Ukrainian export basic problems are educed in realization of export operations. Measures are offered on perfection of application of marketing instruments in advancement of home commodities to the foreign markets – "4Р". It is impossible to dissociate the problems of strengthening of export potential of country from the necessity of observance of next requirements: upgrading of education and level of form; deep, but not superficial study of mathematics, physicists, chemistry and other exact sciences; valid attitude toward science and scientists; presence of strategy of industrial development in a country; proper level of quality of life etc. are found. Ukraine occupies, for example, position № 1 in the world on a production and export of sunflower-seed oil. In 2014 the 4, 48 million tons of the unrefined vegetable oil were produced, that on 30,8 % more than in 2013 80 % is supplied this agrarian products in 109 countries of the world. A stake of hi-tech commodities is in 2014 made only about 3 % from the general volume of export of commodities ($1, 65 milliards). This index considerably yields to the middle world level and below most the developed countries.
By the primary objective of project of state export strategy on 2016–2020 there is transformation of export on the important factor of the economy growing, creation of workplaces and increase of social standards. The presence of such program must assist the increase of efficiency of export activity of country on the basis of expansion of range of goods, improvement of their quality descriptions, improvement of commodity and geographical structure of export, use of progressive forms of international trade and economic cooperation. Strategy of development of export potential of country must decide the whole complex of the accumulated problems in this sphere of mutual relations with the outer world, to assist expansion of participation of national commodity producers in the international division of labor on the mutually beneficial terms.
Recommendations are worked out on strengthening of export potential as important constituent providing of economic security of country. One of main problems in export politics is absence of the proper responsibility (moral and material) from the side of workers of state and business structures, political and public figures at initiation, development, acceptance, statement, realization and control on implementation made decision at all levels of management is established.
Key words: competitiveness, export politics, marketing aspects, national economy, quality of life.

Література – 7

УДК 338.43

Г. Жалдак, Л. Шульгіна
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кафедра менеджменту

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ І ПРАКТИКА ДОТРИМАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ ТА ЄС

© Жалдак Г., Шульгіна Л., 2016

Впровадження маркетингових стандартів у практику діяльності вітчизняних підприємств пов’язано із необхідністю формування у країні сприятливих умов для участі у міжнародній співпраці, виходу на міжнародні ринки, співпраці з іноземними інвесторами. Розглянуто особливості впровадження маркетингових стандартів в Україні та ЄС. Досліджено практику дотримання таких стандартів у нашій державі та країнах Євросоюзу. Систематизовано підходи до стандартизації та визначено основні перспек¬тиви подальшої інтеграції нашої країни у європейський простір. На основі вивчення практики впровадження маркетингових стандартів у ЄС запропоновано алгоритм формування моделі розвитку маркетингових стандартів ЄС в Україні.
Ключові слова: маркетингові стандарти, Європейський Союз, інтеграція, практика дотримання стандартів, імплементація.

G. Zhaldak, L. Shulgina
National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute”, department of Management

PROSPECTS OF IMPLEMENTATION AND PRACTICE COMPLIANCE WITH MARKETING STANDARDS IN UKRAINE AND THE EU

© Zhaldak G., Shulgina L., 2016

In the presented article the prospects for implementing marketing standards in Ukraine and the EU are examined. Investigated the practice compliance with such standards in our country and the EU. Systematized approach to standardization and the main prospects for further integration into the European space.
It is determined, that implementing marketing standards in the practice of domestic enterprises is connected with the necessity of forming the country's favorable conditions for participation in international cooperation, access to international markets, and cooperation with foreign investors. Implementing marketing standards in Ukraine and the EU are examined. To standardizing mostly belong high-tech products and related products such as cars, computers, audio and video equipment, etc., as well as products from the category of luxury, focused on the emotional and imaginative perception (perfume, clothes, jewelry). In addition, standardized strategies and advertising campaigns are more effective when the product has a utilitarian purpose and advertising information or the attractive features of the product closely associated with the national peculiarities.
A procedure for transition to EU marketing standards is suggested, taking into account the fact that marketing standards do not affect the regulatory process technology and production techniques, they are different in different countries, corresponding to national standards. They regulate only the basic, fundamental aspects that affect the formation of the marketing policy of the company, displaying the results of marketing and communication policy of the company.
Based on the new understanding of the role and place of standardization in the marketing activities and successful implementation of EU standards by creating appropriate institutional environment, the attention is accented on marketing standards which may be an important factor in the formation of a market economy model, contribute to the achievement of sustainability development and establishment of equivalent relations between the trading partners in the common market.
The algorithm of formatting a model of EU marketing standards in Ukraine is suggested, taking into account the introduction of the practice of marketing standards in EU. The potential barriers to the implementation of EU marketing standards in Ukraine, which are presented as a SWOT-analysis of standardization policy in terms of its adaptation to the EU are analyzed.
In conclusion the main directions of implementation of international standards (create an international image of the product, reducing development costs and production of advertising, accelerating simultaneous entering the markets of different countries, improving the efficiency of voice as the benefits of a product or service are equally perceived in any country and supported by identical positioning) are indicated and is determined that the use of marketing standards – is a kind of tactical tool for promoting products to overseas markets and is seen as the willingness of the state to reform and integration into the world economic community.
Key words: marketing standards, European Union, integration, practice compliance with standards, implementation.

Література – 12

УДК: 339.138:659.1(477.8)

А. С. Кісьолек
Великопольська вища соціально-економічна школа м. Сьрода-Великопольська, Польща

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА В МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДАХ ПОЛЬСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – В СВІТЛІ ДОСЛІДЖЕНЬ

© Кісьолек А. С., 2016

Вказано на необхідність ведення ВНЗ маркетингових заходів. Ціль статті – визначення ролі соціальних медіа в маркетингових заходах польських вищих навчаль¬них закладів. Отримані результати вказують, що досліджувані заклади використовують соціальні медіа для контактів з групами потенційних або теперішніх студентів, для загально зрозумілої діяльності з просування та інтеграції, а також для основних досліджень громадської думки. Заслуговує на увагу також позитивна оцінка викорис¬тання середовища соціальних медіа. Подальші дослідження з використання Інтернету в маркетинговій діяльності вишів здійснюватимуть також в Україні.
Ключові слова: маркетинг освітніх послуг, маркетинг ВНЗ, інтернет-маркетинг, марке¬тинг у соціальних мережах, управління ВНЗ.
A. Kisiolek
Greater Poland University of Economics and Social Science in Sroda-Velikopolska, Poland

SOCIAL MEDIA IN THE MARKETING ACTIVITY OF POLISH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS – THE RESULTS OF THE RESEARCH

© Kisiołek A., 2016

The article focuses on the effects of the implementation of the Law on Higher Education of Sept. 1990, such as the creation of a free market of educational services in the field of higher education, including the product, the demand and the student as the client. It also hints at the need for higher education institutions to carry out marketing activity, with special emphasis on the activity online due to the common digitalisation of marketing, as well as the specific target group, the so-called generation Z, which stays online all the time.
The issue of marketing in education has been widely discussed by a number of authors, the major points of reference being the notion of the educational service, understood in Kotler’s sense as an extended product, as well as the student, perceived as a specific client whose expectations cannot be satisfied in full without prejudice to the quality of the service rendered.
It is observed that online marketing, and specifically its WEB 2.0 paradigm including the social media sector, still remains a relatively unexplored area of marketing activity among a number of marketing tools implemented by higher education institutions. Crucially, WEB 2.0 is not considered here primarily in technological terms, but rather as the next stage of the evolution of the Internet characterised by some new, extremely dynamic trends. It’s no longer computers, but humans, who stimulate the development of the web. The era of the monopoly on content creation is over. Nowadays, it is delivered by (Internet) users, who actively create and sort out information available on the Web.
The point of this article is to present the results of the research into the role of the Social Media in online marketing activities of the Polish higher education institutions, both public and non-public. The research has been conducted by the author of the article in Poland and concerns the comprehensive use of the specific tools of Internet marketing in the activity of higher education institutions, ranging from the strategy to the use of mobile technologies.
The research results concerning the use of Social Media in the marketing activity of higher education institutions bring about a specific dilemma. On the one hand, the use of the social media is evaluated positively, on the other hand, though, questions arise as to whether they are used as effectively as possible, in a way that allows to exploit their potential. This dilemma requires further investigation.
The obtained results indicate that the schools subjected to research use Social Media for contacting the environments of present and potential students, in order to carry out broadly understood promotion and integration – oriented actions, as well as basic opinion polls. The area of advertisement, due to its ever new forms of communication and targeting, deserves separate attention. It is to be expected that the activity of higher education institutions in the sector of social media will be systematically increasing, with the area of mobile technologies – the main direction of the development of online marketing, performing the key role.
Further research into the use of the Internet in the marketing activity of higher education institutions, encompassing the same areas as the research carried out to date in Poland, will be conducted in the Ukraine, which will not only make it possible to diagnose the state of the Ukrainian market, but also allow a comparative overview of the online marketing activity of higher education schools in the two countries.
Key words: marketing of educational services, marketing of higher education institutions, online marketing, social media in marketing, management of higher education institutions.

Література – 17

УДК 339.146:338.518

С. Я. Касян
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЛОГІСТИКА РЕЦИКЛІНГУ І ПРОЦЕДУРА МАРКЕТИНГОВОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО РОЗ’ЯСНЕННЯ ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

© Касян С. Я., 2017

Удосконалено теоретико-методологічні положення і практич¬ні наукові підходи до організації логістики рециклінгу та формування процедури комунікаційного роз’яс¬нення важливості енергозаощадження з використанням альтер¬на¬тивних джерел енергії. Порівняно підходи науковців і практиків у сфері маркетингу щодо енергоефективного розвитку за рахунок відповідного інтегрального маркетингового комунікаційного і логістичного забезпечення. Окреслено особливості маркетингового комунікаційного забезпечення щодо розподілення відходів та орга¬нізації логістики рециклінгу на промислових і сервісних підприємствах. Визна¬чено змістові засади маркетингового комунікаційного роз’яснення енергозбереження у промисловій та побутовій сферах та розроблено процедуру маркетингового комуніка¬ційного роз’яснення для підприємств та фізичних осіб важливості енергозаощадження з використанням альтернативних джерел енергії, екологічно безпечного господарювання економічних агентів в Україні. У цьому науковому дослідженні охарактеризовано засто¬сування маркетингу і логістики в сфері впровадження інноваційних енергозбережних технологій на державному рівні, у роботі органів місцевого самоврядування, промис¬лових підприємств та житлово-комунального сектору в Україні та світі.
Ключові слова: логістика рециклінгу, процедура, інтегровані маркетингові комунікації, енергозаощадження, логістичне забезпечення.

S. Kasian
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

LOGISTICS OF RECYCLING AND THE PROCEDURE OF MARKETING COMMUNICATION EXPLANATION OF ENERGY SAVING
WITH THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

© Kasian S., 2017

This paper is devoted to the enhancement of theoretical, methodological provisions and practical scientific approaches to the organization of logistics of recycling and forming of the procedure of a marketing communication explanation of importance of energy saving with the use of alternative energy sources. In the article compared approaches of scientists and practices in the sphere of marketing concerning of energy efficient development due to the corresponding integrated marketing communication and logistic providing. Determined features of marketing communication ensuring process of waste distribution and the organization of logistics of recycling on the industrial and service enterprises. In the article determined the semantic principles of marketing communication explanation of energy saving in industrial and household spheres and developed the procedure of marketing communication explanation for the enterprises and physical persons of importance of energy saving with the use of alternative energy sources, ecologically safe housekeeping of economic agents in Ukraine. In this scientific research characterized application of marketing and logistics in the sphere of implementation of innovative energy-saving technologies at the national level, in work of local government departments, industrial enterprises and housing and municipal sector, in Ukraine and the world.
Key words: logistics of recycling, procedure, integrated marketing communication, energy saving, logistic providing.

Література – 18

УДК 334.7

Л. Л. Ковальська
Луцький національний технічний університет

МІСЦЕ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ

© Ковальська Л. Л., 2016

Проаналізовано ту частину системи міжнародних транспортних коридорів, яка проходить через Україну. Ідентифіковано транзитний потенціал міжнародних транс¬порт¬них коридорів та ефективність його використання в Україні. Головною метою статті є ідентифікація місця та вагомості транзитного потенціалу в системі міжнародних транспортних коридорів.
Ключові слова: міжнародні транспортні коридори, транзитний потенціал, види транспорту.

L. Kovalska
Lutsk National Technical University

PLACE AND IMPORTANCE OF UKRAINIAN TRANSIT POTENTIAL
IN THE INTERNATIONAL TRANPORT CORRIDORS SYSTEM

© Kovalska L., 2016

In the article the international transport corridors that cross Ukraine was discribed. Transit potential of international transport corridors and the effectiveness of its use in Ukraine was identified. The key objective of the article is to identify the place and value of the transit potential of Ukraine in the system of international transport corridors.
Key words: international transport corridors, transit potential, transport type.

Література – 8

УДК 334.7

Є. В. Крикавський, Н. Ю. Глинський, Н. В. Фігун
Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ
В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

© Крикавський Є. В., Глинський Н. Ю., Фігун Н. В., 2016

Досліджено розбудову теоретичних засад національної безпеки в Україні. Відзна¬чено істотне зростання в сучасних умовах зростання зацікавленості цієї проблематики у різних її вимірах: енергетичній, логістичній, військовій. Виявлено, що одним із ключових аспектів у формуванні національної безпеки останніми роками поступово стає питання формування критичної логістичної інфраструктури. Обґрунтовано службовий характер критичної логістичної інфраструктури, який відображається у низці її особли¬востей, серед яких найвагомішими є її іммобільність, відсутність можливості для самовідтворення, велика затратність та обмежені можливості до переорієнтування.
Ключові слова: критична логістична інфраструктура, логістична безпека, енергетична безпека, система національної безпеки.

Y. Krykavskyy, N. Hlynskyy, N. Fihun
Lviv Polytechnic National University

LOGISTICS SECURITY IN THE SYSTEM
OF COUNTRIES NATIONAL SECURITY

© Krykavskyy Y., Hlynskyy N., Fihun N., 2016

In the article was explored the development of theoretical foundations of national security of Ukraine. Was marked a significant increase of interest to its problem especially within its various dimensions: energetical, logistical, militarian. Revealed that one of the key aspects in the formation of national security in recent years gradually became the issue of critical logistics infrastructure forming. Grounded the official character of critical logistics infrastructure that appears in a number of its features, among which the most important are its: immobility, lack of opportunities for self-renewal, a large costs and limited p`ossibilities for reorientation.
Key words: critical logistics infrastructure, logistics security, energy security, system of national security.

Література – 14

УДК 658.8:339.3

Т. В. Кулініч, Я. І. Мних
Національний університет “Львівська політехніка”

НАПРЯМИ І МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОГО
МАГАЗИННОГО ПРОДАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Кулініч Т. В., Мних Я. І., 2016

Визначено напрями підвищення прибутковості малих підприємств магазинного продажу будівельних матеріалів. Серед можливих варіантів виділено ті, які здатні забезпечити вищий прибуток і розвиток таких підприємств та підтримання їхньої конкурентоспроможності на ринку. Сформовано перелік заходів, які дають можливість підвищити прибутковість представників ринку будівельних матеріалів, а саме малих підприємств магазинного продажу. Особливу увагу звернено на питання стимулювання маркетингу і збуту таких підприємств, які розглянуто як визначальну умову для приросту їхнього прибутку. Проаналізовано також альтернативні варіанти стратегічних рішень для цієї сфери, їхні переваги та недоліки. Виокремлено найефективніші методи та стратегії з підвищення прибутковості підприємств цього типу. Останні системати¬зовано та об’єднано у єдиний механізм послідовних рішень.
Ключові слова: прибуток, прибутковість, можливості підвищення, ринок будівельних матеріалів, маркетингова політика, збутова політика, стратегія, малі підприємства.

T. Kulinich, Y. Mnykh
Lviv Polytechnic National University

DIRECTIONS AND POSSIBILITIES OF SMALL ENTERPRISES’ PROFITABILITY GROWTH IN THE FIELD OF DOMESTIC STORE SALES OF BUILDING MATERIALS

© Kulinich T., Mnykh Y., 2016

The article investigates the ways of profitability growth of small enterprises, specialized in store sales of building materials. Among possible options, there are highlighted those, that can provide higher income and development for analyzed type of enterprises and also maintain their competitiveness in the market. In this article are formed list of measures, that will improve profitability of members of the building materials market, especially of small enterprises of store sales. The main attention is dedicated to the questions of marketing and distribution stimulation of those enterprises, which are considered as a fundamental condition of their profits increasing. There are also analyzed alternative options of strategic solutions for this sphere, their advantages and disadvantages. The most effective methods and strategies of profitability growth for small enterprises of this type are identified. The lasts are systematized and combined into a single mechanism of consistent decisions.
Key words: profit, profitability, possibilities of growth, building materials market, marketing policy, distribution policy, strategy, small enterprises.

Література – 8

УДК 658.5

О. Мних, В. Польовська*, В. Холявка*
Національний університет “Львівська політехніка”
*Львівський державний університет фізичної культури

МІЖНАРОДНА І НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ

© Мних О. Б., Польовська В. Т., Холявка В. З., 2016

Проведено узагальнення закордонної та вітчизняної практики державної політики реструктуризації у сфері залізничного транспорту і визначено її ключові положення. Ідентифіковані джерела походження проблеми погіршення ринкових позицій галузі залізничного транспорту. Визначено актуальні задачі ПАТ “Укрзалізниця” на сучас¬ному етапі його реформування для зміцнення його ринкових позицій. Досліджено потенційні можливості та особливості взаємодії державних та приватних підприємств під час ремонту й модернізації рухомого складу.
Ключові слова: залізнична галузь, конкуренція, державна промислова політика, реструктуризація, реформа, приватизація, ринкові позиції, модернізація.

O. Mnykh, V. Polovska*, V. Kholyavka*
National University “Lviv Polytechnic”
*Lviv State University of Physical Culture

FOREIGN AND NATIONAL IMPLEMENTATION PRACTICE OF
THE STATE POLICY OF RAILWAY INDUSRY RESTRUCTURING
FOR STRENGTHENING ITS COMPETITIVE POSITION

© Mnykh O., Polovska V., Kholyavka V., 2016

The generalization of the foreign and national practice of the state policy of the railway industry restructuring with identification of its key provisions was performed. The originating sources of the railway industry market position degradation issue were identified. The topical tasks of Ukrzaliznytsia PJSC on the today’s stage of its reforming for strengthening of its market position were defined. The potential opportunities and peculiarities of the public and private companies’ interaction in the rolling stock repairs and modernization process were explored.
Key words: railway industry, competition, state industrial policy, restructuring, reforming, privatization, market position, modernization.

Література – 18

УДК 339.138:659.1

К. Г. Наумік-Гладка, О. В. Птащенко
Харківський національний університет Семена Кузнеця

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

© Наумік-Гладка К. Г., Птащенко О. В., 2016

Проаналізовано сучасний стан формування інформаційної економіки в Україні, зроблено обґрунтовані висновки щодо розгляду поданого питання.
Також автори виокремлено взаємозв’язок розвитку інформаційного простору з появою новітніх комунікаційних інструментів у маркетингу. Таким комунікаційним інструментом сьогодні є інтернет-маркетинг.
Інтернет-маркетинг передовсім надає споживачеві можливість отримати інфор¬мацію про товари. Будь-який потенційний споживач може, використовуючи Інтернет, отримати інформацію про товар, а також купити його. Хоча, якщо там не буде інформації про один товар, або він її не знайде, то, швидше за все він придбає інший товар у конкурента.
Застосування методів інтернет-маркетингу націлене на економію коштів (на заробітній платі працівників відділів продажів і на рекламі), а також на розширення діяльності компаній (перехід з локального ринку на національний та міжнародний ринок).
Ключові слова: інформація, інформаційна економіка, інформаційне суспільство, інформаційні технології, Інтернет-маркетинг.

К. Naumik-Gladka, O. Ptashchenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

RELATIONSHIP OF COMPETITIVENESS
OF ENTREPRENEURSHIP AND INTERNET-MARKETING

© Naumik-Gladka К., Ptashchenko O., 2016

In the presented article the authors analyze the current state of the formation of the information economy in Ukraine, make grounded conclusions regarding the submitted questions.
Also, the authors identify the relationship of information space with the appearance of new communication tools in marketing. Internet marketing now is the such kind of communication tool.
Internet Marketing is primarily providing consumers with an opportunity to receive information about products. Any potential customer can use the Internet to get information about the product and buy it. However, if there is no information about a product, or he did not find it, then most likely he will buy another product from a competitor.
The usage of internet marketing methods is aimed at saving money (on sales staff salary and advertising), as well as the expansion of the company (the transition from the local market at the national and international market). The usage of new marketing tools of Internet marketing will provide an opportunity to improve the efficiency of doing business on the Internet, that is to reduce production costs, to make more effective marketing research, to automate the process of sale and purchase and informing the customers, to conduct market analysis, to increase process communication link between buyers and sellers.
Key words: information, information economy, information society, information technology, Internet marketing

Література – 17

УДК 351:658.8+65.012.23

М. Окландер, І. Окландер*, І. Крапива*

Одеський національний політехнічний університет
*Група компаній ІНФОМІР

ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ:
СЕЛЕКТИВНА ПІДТРИМКА НАЦІОНАЛЬНИХ ВИРОБНИКІВ

© Окландер M., Окландер I., Крапива I., 2016

Показано, що державний маркетинг є механізмом, який у ситуації соціально-політичної та економічної нестабільності може допомогти реалізувати стратегію пошуку нових ринків збуту. Для з’ясування світової практики здійснення державного марке¬тингу розглянуто досвід різних країн (Королівства Данії, Австралії, Нової Зеландії, Канади) в сфері державної підтримки національного виробника в разі виходу на глобаль¬ний ринок. Показано, що першим кроком у реалізації концепції державного марке¬тингу в країні є проведення Форсайт-досліджень. У результаті аналізу методичних характеристик Форсайт-досліджень, проведених в Україні в 2008 і 2015 рр., представ¬лено практичний аспект реалізації даних досліджень.
Ключові слова: державний маркетинг, метод Дельфі, SWOT-аналіз, модель майбут¬нього економіки України, сценарії розвитку майбутнього, Форсайт-дослідження, економічне прогнозування.

M. Oklander, I. Oklander*, I. Krapyva*
Odessa National Polytechnic University,
*Group of Companies INFOMIR,

GOVERNMENT MARKETING:
SELECTIVE SUPPORT FOR NATIONAL PRODUCERS

© Oklander M., Oklander I., Krapyva I., 2016

This article shows that the government marketing could be a mechanism that would implement the strategy of finding new market outlets in the situation of social, political, and economic instability. In order to provide further insight into the world practices of conducting the government marketing, this article examines the history of various countries (Denmark, Australia, New Zealand, Canada) in the context of supporting respective domestic producers upon their entries into the global market. The article proves that the first step in implementing the concept of government marketing on the domestic level is conducting a Foresight research. After analyzing the procedural specifics of the Foresight researches conducted in Ukraine in 2008 and in 2015 the authors presented the practical aspect of the research implementation.
Key words: government marketing, Delphi method, SWOT-analysis, Ukrainian economy fate model, scenarios of the future, Foresight research, economic forecasting.

Література – 3

I. Pawłyszyn, M. Wyrwicka
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

АНАЛІЗ КЛАСТЕРНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПОГЛЯДУ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО УПРАВЛІННЯ

© Павлишин І.,Вирвіцька M. K., 2016

Стаття стосується функціонування промислових кластерів у Польщі. Метою описаних у статті досліджень було виявлення масштабів застосування концепції ощад¬ливого управління в кластерних підприємствах. Аналіз, проведений у 107 підпри¬ємствах різних розмірів, територіально розташованих у різних провінціях, був спрямо¬ваний на визначення, чи між підприємствами, які використовують інструменти для мінімізації витрат, відбувається обмін інформацією – дифузія знань. Дослідження допомогли виокремити загальну картину ситуації, але не дали змоги виявити бар’єри на шляху використання концепції ощадливого управління в кластерних підприємствах.
Ключові слова: кластери, кластерні підприємства, Lean Management, дифузія знань.

I. Pawłyszyn, M. Wyrwicka
Poznan University of Technology, Poland

ANALYSIS OF CLUSTER ENTERPRISES FROM THE POINT
OF VIEW OF LEAN MANAGEMENT CONCEPT APPLICATION

© Pawłyszyn I., Wyrwicka M., 2016

This article deals with the functioning of industrial clusters in Poland. The study described in the article aimed at identifying the scale of application of Lean Management concept in cluster enterprises. The analysis carried out in 107 companies of various sizes, territorially located in various provinces, seeks to identify whether there is an information exchange – diffusion of knowledge, among enterprises that apply tools for waste minimization. The study has helped outline an overall picture of the situation, but has not allowed the identification of barriers to the use of Lean Management concept in cluster enterprises.
Key words: clusters, cluster enterprises, Lean Management, diffusion of knowledge.

Література – 33

УДК 334.761

I. В. Петрик
Львівський університет бізнесу і права

СТРАТЕГІЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕЮ ПОСТАВОК

© Петрик І. В., 2016

Описано найбільш використовувані моделі управління ланцюгами поставок. Проаналізовано роль партнерства в мережі поставок, розроблено модель розвитку ланцюга поставок як економічної системи за сукупністю параметрів та вихідним результатом. Визначено межі загального впливу бізнес-процесів як параметрів управ¬ління ланцюгами поставок на основі оцінювання ефективності використання моделей.
Ключові слова: мережеві організації, мережа поставок, партнерство, моделі розвитку мережі, JIT, MRP.

I. Petryk
Lviv University of Business and Law

STRATEGIC SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODELS

© Petryk I., 2016

The most used management models of supply chain were described in the article. The role of partnerships in the supply chain were clarified, models of the supply chain as an economic system characterized purpose of development, a set of parameters and initial results were analyzed. Areas of the overall impact of business processes as supply chain management parameters on the performance evaluation of the use of models were identified.
Key words: network organization, supply chain partnership, models of network development, JIT, MRP.

Література – 7

УДК 658.8:684

М. С. Принко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ФАХОВИМИ (ПРОФЕСІЙНИМИ) ОРГАНІЗАЦІЯМИ

© M. Prynko, 2016

Ролі некомерційних організацій в сучасному громадянському суспільстві присвя¬чені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених. Однак, існує дуже мало літе¬ратури щодо маркетингу некомерційних організацій в країнах, що розвиваються. Маркетингові стратегії та відповідний інструментарій, що найчастіше використовується в бізнес середовищі, як правило, потребують адаптації для використання некомер¬ційними організаціями. Ми пропонуємо класифікацію НГО на основі сфери впливу.
А саме, ми пропонуємо поділяти їх на фахові (професійні), універсальні, благодійні та волонтерські. В даній статті аналізуються особливості застосування маркетингового комплексу саме фаховими (професійними) організаціями.
Ключові слова:маркетинг, комплекс маркетингу, некомерційні організації, фахові (професійні) організації.
M. Prynko
Open International University of Human Development “Ukraine”

SPECIALITIES OF USING MARKETING MIX
BY PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
© Prynko M., 2016

А lot of foreign and Ukrainian scholars analyze role of nonprofit organizations in modern civil society. However, there is lack of literature about nonprofit organizations marketing in such developing countries as Ukraine. Marketing strategies and appropriate tools, that are the most commonly used in business sphere, in most cases, need to be adapted for using by nonprofits. We suggest NGO classification based on their spheres of influence. In particular, we suggest classifying them into such groups: professional, universal, charity and volunteer organizations. This article analyses specialities of using marketing mix by professional organizations.
Key words: marketing, marketing mix, nonprofit organizations, professional organizations

Література – 30

УДК 659.005

М. Равскі
Краківський економічний університет

ДЖЕРЕЛА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
ЩО ЇХ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СВІТЛІ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ – ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

© Равскі М., 2016

Метою публікації є показати різноманіття значущості різних джерел маркетингової інформації в компаніях, що проводять різні види діяльності (виробництво, послуги і торгівлю) на польському ринку. Матеріал сформульовано за результатами досліджень, проведених кафедрою маркетингу Краківського економічного університету в 2013 році Предметом дослідження було – обсяг і умови використання маркетингу компаніями в Польщі. Для всіх досліджуваних компаній обґрунтовано різні джерела інформації, власний досвід і інтуїція компанії переважають як найважливіші джерела інформації і не менш важливе значення для дослідження на замовлення мають спеціалізовані установи. Вид діяльності фірми не належить до диференціації джерел інформації, використовуваних компаніями. Компанії-виробники часто використовують готову інформацію з різних зовнішніх джерел. Сервісні компанії вважають за краще використовувати власні мар¬кетингові дослідження, маркетингові дослідження на аутсорсинг у спеціалізованих устано¬вах, і вони також часто використовують власний досвід і інтуїцію. Торгові компанії часто використовують свої дані. Розмежування важливості використання інформа¬ційних джерел компаніями в поперечному перерізі розглянуто як низький вид діяльності.
Ключові слова: маркетинг, маркетингова інформація, маркетингові джерела інфор¬мації, первинні джерела інформації, вторинні джерела інформації, внутрішні джерела інформації, зовнішні джерела інформації.

M. Rawski
Cracow University of Economics

THE SOURCES OF MARKETING INFORMATION USED
BY AN ENTERPRISE IN LIGHT OF RESULTS OF A RESEARCH – ANALYSIS COMPARATIVE

© Rawski M., 2016

The aim of the publication is to show the diversity of the significance of different sources of marketing information in companies conducting different types of activity (manufacturing, services and trade) on the Polish market. Theses are formulated on results of research conducted by the Marketing Department of Cracow University of Economics in 2013. The subject of the research was: “The scope and conditions of marketing use by companies in Poland”. For all researched companies validity of the various sources of information is the same. Company’s own experience and intuition prevail as the most important information sources and least important to the study commissioned specialized agencies. The type of company’s activity does not relate to differentiation of information sources used by companies. Manufacturing companies often use ready-made information from various external sources. Service companies prefer to use their own marketing research, market research outsourced to specialized agencies and they also often use their own experience and intuition. Trading companies often use their own data. Differentiation of the importance of the use of information sources by companies in cross-section of the type of activity is low.
Key words: marketing, marketing information, marketing information sources, primary sources of information, secondary sources of information, internal sources of information, external sources of information.

Література – 4

УДК 658.8

Т. Решетілова, Т. Куваєва
ДВНЗ “Національний гірничий університет”

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ В ПРОМИСЛОВИХ ПАРТНЕРСТВАХ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

 Решетілова T., Куваєва T., 2016

Проаналізовано етапи становлення та розвитку процесів формування індуст¬ріальних мереж, технологічних та логістичних ланцюгів, партнерств та їхніх різновидів. Виявлено чинники, які зумовлюють темпи і масштаб процесів створення партнерств у машинобудівному комплексі України. Окреслено та проаналізовано групу чинників, які зумовлюють створення вертикальних партнерств на засадах Partner Relationship Management (PRM) у гірничому машинобудуванні та видобувної промисловості. Обґрунтовано, що функції планомірної організації взаємодії підприємств доцільно здійснювати одному з учасників партнерства. Доведено, що вибір підприємства – інтегратора зумовлює найбільший ступінь впливу одного підприємства на інших. Розроблено методику розрахунку домінантного підприємства за цією ознакою.
Ключові слова: машинобудування, партнерство, підприємство-інтегратор.

T. Reshetilova, T. Kuvaieva
SHEI “National Mining University”

FORMING THE MANAGEMENT MODEL IN INDUSTRIAL PARTNERSHIPS OF THE MACHINE-BUILDING COMPLEX
OF UKRAINE

 Reshetilova T., Kuvaieva T., 2016

Stages of development the processes of forming the industrial networks, technological and logistic chains, partnership and their varieties are analyzed. Factors that determine the rate and scale of the process of forming the partnerships in the machine-building complex of Ukraine are established. A group of the factors that lead to forming the vertical partnership based on Partner Relationship Management (PRM) in mining machinery and mining industry are determined and analyzed. It is possible to draw a conclusion that today partnership as a form of interaction between enterprises of internal machine-building complex is the most rational form in the current Ukrainian market conditions. The sustainability of cooperation and also establishment of supply conditions before production, reduction of production cycles and, as a result, more effective response to needs of consumers allows to reduce the cost of interaction. It is proved that one of the participants of the partnership should carry out the functions of the organized interaction between enterprises. It is highlighted that the election of the company – integrator is caused by the highest degree of influence of one enterprise on other. The primary problem which should be solved during forming the partnership is management of relationship between participants. The method of calculation of the dominant company by this criterion is developed.
Key words: machinery, partnership, company-integrator.

Література – 15

УДК 658.8:303.039.4

І. І. Решетнікова, М. П. Сагайдак*
КНЕУ ім. В. Гетьмана,
*Криворізький економічний інститут

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ У КОМУНІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

© Решетнікова І., Сагайдак М., 2016

Обґрунтовано доцільність багатоканальним маркетингового інструменту в діяль¬ності компаній, що надають логістичні послуги. Визначено значення багатоканаль¬ного маркетингу і сфери його використання, що узагальнює багатоканальні марке¬тингові інструменти. Особлива увага приділяється визначенню та обгрунтуванню провідної ролі персоналу логістичних підприємств, який безпосередньо контактує із клієнтами, у встановленні і підтримці зв'язку з усіма сторонами з метою творення клієнтського ланцюжка створення цінності у логістичному сервісі. Представлено схему взаємодії контактного персоналу логістичних компаній на різних ієрархічних рівнях і взаємодію персоналу з контактною аудиторією.
Ключові слова: багатоканальний маркетинг, комунікації, поведінка споживачів, логістичні послуги, логістика продукції, контактний персонал.

I. Reshetnikova, M. Sahaidak*
KNEU n.a. Vadym Hetman,
*Kryviy Rih Economic Institute

MULTI-CHANNEL MARKETING IN COMMUNICATION ACTIVITIES
OF LOGISTICS COMPANIES

© Reshetnikova I., Sahaidak M., 2016

The article justifies the feasibility of multi-channel marketing tool in activities of companies that provide logistics services. Specifies the meaning of multi-channel marketing and the scope of its use, generalizing multi-channel marketing tools. Particular attention is paid to the determination and substantiation of the leading role of contact personnel of logistics enterprises in establishing and maintaining of communication with all parties to create customer value chain of logistic services. An interaction of logistics companies' contact personnel at different hierarchical levels and interaction of contact personnel with contact audience are presented.
Key words: multi-channel marketing, communications, consumer behavior, logistics services, logistics product, contact personnel.

Література – 16

УДК 656

О. А. Русановська
Національний університет “Львівська політехніка”

ОБЛІК ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЧЕРЕЗ КВАНТИФІКАЦІЮ ДАНИХ

© Русановська О. А., 2016

Визначено важливість логістичної діяльності підприємств для їхнього загаль¬ного економічного результату (прибутку). На основі дослідження праць вітчизняних та зарубіжних науковців встановлено недостатню теоретичну та практичну базу щодо логістичного обслуговування підприємства, виявлено необхідність кількіс¬ного обліку логістичного обслуговування та відсутність напрацювань щодо обраної тематики. Досліджено можливі цілі та завдання логістичного обслуговування підпри¬ємств на прикладі ПАТ “Алмазінструмент” та запропоновано способи обліку логіс¬тичного обслу¬го¬вування через квантифікацію даних уже наявного обслуговування та побудованих планів.
Ключові слова: логістичне обслуговування, квантифікація даних, ефективність та результативність діяльності.

O. Rusanovskа
National University “Lviv Polytechnic”
Marketing and logistics department

ACCOUNTING LOGISTIC SERVICE THROUGH
DATA QUANTIFICATION

© Rusanovska O., 2016

The importance of logistics enterprises was established for their overall economic result (profit). Emphasized that effective management of logistics activities of enterprises allows enterprises to improve the image and increase its competitiveness not only in the current time period, but also in the future. The importance of logistics services to companies was revealed and research papers based on domestic and foreign scientists, found a lack of theoretical and practical framework for the logistics service of company stressed the need for quantifying the logistic service and found free of developments on the chosen topic. Research scientists share Importance possible to identify indicators of services, among which an important place occupied by figures of logistics services, namely receiving orders 4.2 % return of 2.6 % replacement of goods 1.6 %, 1.1 repair products, technical consultancy 2 % et al., particles ranging importance of service companies show that ranks first performance of logistic service companies.
The key objectives of the article include: identification of possible goals and objectives of logistics services and establish ways of quantifying the logistic service company. Why was this study the possible objectives and tasks of logistic service companies on the example of PC “Almazinstrument” and suggested ways of keeping logistic service through an existing quantification data service and built plans. Highlighted two methods of accounting logistics services: first – account already existing services, which includes compliance with these rules – formation table of the existing plan logistics services, the box in front of the customer and the specific item of logistic service put the number “1” after he was executed; If the client does not need the realization on the part of the enterprise service a particular item, it also put the number “1” (to simplify maintenance of general accounting software logistics services); where there was a need to perform certain maintenance item, but it was not implemented for various reasons, put the number “0”; under “amount” for the period necessary to put down the result of calculating the following formula: the ratio of the value in each cell to the amount of served customers. Second – accounting plans logistics service that requires compliance with the following rules: set time limits specific tasks aimed at achieving the objectives are recorded in the plan; installation planned values controlled rate; strict observance of periods of monitoring and recording actual values, using the scale of logic (Boolean) data type; in case of deviation, which does not fit the defined limits, conduct a detailed study of the problem, followed by the formation of advisory opinion to guide. The results of the study allow to formalizing and concretizing plans logistics service there by improving logistics management services and processes associated with controlling and adjusting plans for logistics services.
Taking into account the results of the research as well as modern advances in information technology, possible to emphasize the need to develop automated accounting software company logistics service.
Key words: logistics services, data quantification, efficiency and effectiveness of operations.

Література – 10

УДК 33.001.76

Ю. М. Сафонов, Є. І. Масленніков
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ

© Сафонов Ю. М., Масленніков Є. І., 2016

Розглянуто сутність компетенцій суб’єктів господарювання, важливість створення інноваційно-інвестиційних кластерів, методологія і послідовність визначення ключових компетенцій підприємств для формування інноваційно-інвестиційних кластерів.
Ключові слова: компетенції, ланцюг цінностей, кластер, додана вартість, конкурентна перевага, інноваційний кластер.

Safonov Y., Maslennikov E.
Kyiv National Economic University named after V. Hetman

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DEFINITION
OF ECONOMIC ENTITY’S COMPETENCE TO FORMING
OF INNOVATIVE-INVESTMENT INDUSTRY CLUSTERS

© Safonov Y., Maslennikov E., 2016

In the article the essence of economic entity’s competencies, the importance of creating innovation-investment clusters, methodology and sequence of determination of economic entity’s key competencies to create innovative investment clusters are considered.
Key words: competences, chain of values, cluster, added value, competitive advantage, innovation cluster.

Література – 19

УДК 330.341.1

Н. Станасюк
Національний університет “Львівська політехніка”

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

© Станасюк Н., 2016

Визначено промисловий потенціал як результат від взаємодії наступних складо¬вих, а саме соціально-трудового, виробничо-господарського, фінансово-інвестиційного та інноваційного потенціалів. На основі опрацювання сучасних наукових праць узагальнено показники оцінювання промислового потенціалу та проведено їх класи¬фікацію. Визначено систему показників оцінювання національного промислового потен¬ціалу в розрізі його основних складових. Запропоновано проведення інтегральної оцінювання для визначення рівня розвитку промислового потенціалу на основі комплексного аналізу вхідних та вихідних індикаторів. У контексті запропонованої методики проаналізовано рівень розвитку промислового потенціалу за видами промислової діяльності та по Україні.
Ключові слова: промисловий потенціал, показники оцінювання, інтегральне оцінювання.

N. Stanasyuk
Lviv Politechnic national university

INTEGRATED EVALUATION OF NATIONAL
INDUSTRIAL POTENTIAL

© Stanasyuk N., 2016

An industrial potential was defined as a result of interrelation of the following constituents: social and labor, industrial and economic, finance and investment, and innovative potentials. On the basis of studying of contemporary scientific works, indices of industrial potential evaluation are generalized and their classification is accomplished. Statistical factors, which characterize the development of industrial potential, can be divided into two groups: the first group is made up of indices, that represent the conditions necessary for industrial potential development (indices of resources of different types); the second group includes indices that testify the level of industrial potential development (indices of effectiveness and efficiency of the resources utilization). Such division became fundamental for distinguishing basic and realized industrial potential as well as generating input and output indicators of its development. The system of indices of national industrial potential evaluation in view of its main constituents was defined by processing the existing infobase. It was offered to conduct integral evaluation to determine the level of industrial potential development on the basis of standardization indices which represent the progress of its main constituents.
Key words: industrial potential, evaluation indicators, integral evaluation.

Література – 10

УДК 338.12+658.8:62

В. О. Терлецька
Національний університет “Львівська політехніка”,

ОЦІНЮВАННЯ І АНАЛІЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПОПИТУ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОЇ
ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

© Терлецька В. О., 2016

Досліджено, проаналізовано та оцінено показники попиту кон’юнктури ринку автомобілебудівної продукції України. Визначено рівні ієрархії кон’юнктури ринку та представлено показники кон’юнктури ринку відповідно до кожного рівня. Досліджено, проаналізовано та охарактеризовано обсяг попиту первинного ринку загалом на автомо¬біле¬будівну продукцію України, а також на вітчизняну і імпортну продукцію за 2010–2014 рр. Відображено динаміку обсягу продажу автомобілебудівної продукції, абсолют¬них приростів, темпів зміни, темпів приросту та абсолютного значення 1 % приросту в Україні за 2010–2014 рр., а також динаміку ринку реалізації нових автомобілів у країнах Європи за 2014–2015 рр.
Ключові слова: кон’юнктура ринку, первинний ринок автомобілебудівної продукції, зовнішньоторговельний оборот, зовнішньоторговельний баланс.

V. Terletska
National University “Lviv Polytechnic”

EVALUATION AND ANALISIS OF MARKET CONDITIONS
OF DEMAND INDICATORS OF AUTOMOTIVE
PRODUCTS OF UKRAINE

© Terletska V., 2016

In most developed countries automobile industry covers the leading sector of civil engineering and industrial production over the world. In the developed countries, the industry is strategic because it provides the development of many related industries, promotes the assimilation of high technologies, creation of final products with high added value, and contributes to the employment and bring appropriate charges to budgets. It is reasonable to develop automobile industry in Ukraine as a strategic industry. The main problems of the domestic automobile industry is relatively low technical and economic level, poorly developed production of components, improper implementation capacity of international scientific and technical cooperation, the lag in implementing environmental standards, the unresolved problem of recycling old cars, although the development of automobile industry in Ukraine has all the necessary resources, namely industrial base, skilled workforce, but the current domestic automobile industry is underdeveloped.
The current domestic market of automotive products is characterized by instability, unpredictability and tough competition. Research, analysis and evaluation of automotive indicators of market conditions demand of Ukraine is an important and a urgent matter because the industry is a strategic and promising. Given the above, it is reasonable to search for theoretical and practical approaches to analyzing and evaluating indicators of market conditions demand on domestic automotive products. The structure of the production of most domestic enterprises specialized, but for sustainable development and competitive advantage, they are trying to maintain the technological and industrial capacity production of different segments.
In the article has been investigated, analyzed and evaluated the indicators of the market conditions demand of automotive products of Ukraine. The levels of the hierarchy of market conditions and indicators of market conditions have been presented according to the market conditions at each level. The demand in the primary market in general automotive products of Ukraine, as well as domestic and imported products has been studied, analyzed and characterized for the years 2010–2014. The dynamics of the market implementation of new cars in Europe has been displaying for the years 2014–2015. The volume of exports and imports in the automotive Ukraine products in general, as well as cars, trucks and buses has been studied for the years 2009–2015. The dynamics of foreign trade balance of Ukraine and foreign automotive products has been identified and analyzed for the years 2009–2015. The dynamics of sales of automotive products, dynamics of absolute growth, dynamics of the pace of change, dynamics of growth rate and the dynamics of the absolute value of 1 % growth in Ukraine has been displayed for the years 2010–2014. The dynamics of the market implementation of new cars in Europe has been presented for the years 2014–2015.
Key words: market conditions, the primary market automotive products, external trade, foreign trade balance.

Література – 7

УДК: 330.1:330;341,1

О. З. Уголькова
Національний університет “Львівська політехніка”

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТ КЛЮЧОВИХ
КРАУДФАНДИНГОВИХ ПЛАТФОРМ

© Уголькова О. З., 2016

Розкрито поняття краудфандингу і його переваги, обґрунтовано необхідність використання цього інноваційного інструмента в Україні. Проаналізовано основні краудфандинові платформи у світі та визначено ключові особливості кожної з них. Зацікавлення викликає дослідження інформації про світовий досвід краудфан¬дингових операцій з метою забезпечення необхідної інформаційної бази для подальших деталі¬зованих наукових досліджень.
Ключові слова: краудфандинг, краудінвестинг, суспільство, інновації, підприємництво.

JEL Classification: E44, O16

O. Ugolkova
PhD student, Assistant of Department of Management and International Business
Lviv Polytechnic National University

CHARACTERISTIC PECULIARITIES
OF MAIN CROWDFUNDING WEBSITES

© Ugolkova O., 2016

The purpose of this article is to formulate the description of crowdfunding as an alternative financial instrument and to systematize the information about international experience of crowdfunding operations in order to provide the necessary information base for further detailed researches. The practical significance of the research is to develop recommendations for using the crowdfunding models of funds accumulation for small business and entrepreneurship in Ukraine.
In current article, author reveals the concept of the crowdfunding and its advantages (opportunity to obtain a significant amount of financial resources in a short period, low fees of using financial recourses, ability to evaluate the potential for the newly created company, ability to realize free analysis of potential product consumers, easy registration of project). The author justifies the need of using this innovative instrument in Ukraine. In developed countries crowdfunding has become a known and effective tool for accumulating financial resources for small and medium enterprises and entrepreneurs. This method of fundraising allows realizing a significant number of projects in various fields: culture, art, IT-sector and business. Many of these projects cannot be implemented by using services of financial intermediaries, because these projects often are not profitable for financial intermediaries and their implementation involves significant level of risks.
The article provides the characteristics of crowdfunding as an alternative financial instrument in order to disclosure the difference between the concepts of crowdfunding and crowdinvesting. Crowdfunding is the practice of funding the project or enterprise by the accumulation of small amounts of money from large numbers of people via internet. Crowdinvesting is a type of crowdfunding which is characterized by obligatory financial remuneration of donors of the project. For instance, it can be the investment in exchange for shares or rewarding donors by royalty.
The main crowdfunding platforms of the world were analyzed (Kickstarter.com, Indiegogo.com, LendingClub.com, Rrosper.com, Crowdcube.com, Crowdfunder.co.uk and Kisskissbankbank.com) and the key features of each platform were identified.
Interest of the research is in the studies of information about international experience of crowdfunding operations in order to provide the necessary information base for further detailed researches. Author formulates the following conclusion: there is a significant demand for microfinance in Ukraine, which can be secured using crowdfunding models of funds accumulation.
In conclusion author describes the enabling conditions that must be created in our country: provision visionary regulation of crowdfunding activities, implementation of effective technological solutions, and creation of basis for development of high confidence and culture that are necessary for this innovative instrument.
Keywords: crowdfunding, crowdinvesting, society, innovations, entrepreneurship.

Література – 13

УДК 658.8

П. Хадріан
Краківський економічний університет, Польща

ЗНАЧУЩІСТЬ І ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РІШЕНЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ ФІРМ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ
(РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)

© Хадріан П., 2016

Мета цієї статті – представити результати досліджень з двох питань, пов’язаних з ціновою політикою, що провадять компанії, які працюють на польському ринку:
1) важливість ціни як фактора успіху компанії та елементного складу маркетингу;
2) диверсифікація рішень щодо прийняття базової ціни, використання диференціацій базової ціни і впровадження цінової політики. Аналіз оснований на результатах опитування репрезентативної вибірки компаній, що працюють на польському ринку (масштабується відповідно до їхнього розміру), проведеного кафедрою маркетингу в Економічному університеті в Кракові.
Ключові слова: ціна, управління ціною, диверсифікація цін, цінова політика.

P. Hadrian
Cracow University of Economics, Poland

THE SIGNIFICANCE AND DIVERSIFICATION OF PRICING
DECISIONS OF COMPANIES OPERATING ON THE POLISH MARKET (RESULTS OF RESEARCH)

© Hadrian P., 2016

This article verifies validity of the theorem described beforehand on the marketing significance of a price and the decisions it involves by doing research on how strongly marketing concepts have been rooted in, and the conduct of companies within the confines of market economy in Poland. This paper is poised to present the results of research done to analyze two issues related to the pricing policy of companies operating on the Polish market. The first issue concerns the significance of a price as a factor deciding about the success of an enterprise and a component of the marketing mix. The second issue is related to the diversification of decisions on the accepted basis for setting prices, the applied basis for price diversification and the implemented pricing strategy. The obtained results allow verifying seven research hypotheses. The conducted research and the results thereof allow to ascertain that the price – the decisions, strategies, instruments that go with it have become an important market factor for all companies, and the perceived differences in the opinion of companies (across all their sizes) are less significant than it might be expected.
Key words: price, price management, price diversification, pricing policy.

Література – 16

УДК 633.1: 338.43

О. Є. Шандрівська, І. М. Романус, В. А. Шандрівський
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ
НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ

© Шандрівська О. Є., Романус І. М., Шандрівський В. А., 2016

Комплексно проаналізовано кон’юнктуру ринку зернових в Україні, проблеми функціонування та розвитку зернової галузі. Висвітлено чинники впливу на кон’юнктуру ринку зернових під час формування експорту зерна порівняно з світовим лідером. До розгляду взято такі чинники: основний ціноутворювальний чинник, принцип формування ціни, рівень цін, наявність експортного мита, структура собівар¬тості, специ¬фіка вироб¬ництва та споживання, особливості логістики. Систематизовані проблеми зернової галузі, причини їх виникнення та способи розв’язання на засадах логістики. Проблеми ідентифі¬ковано за такими напрямами: проблеми із зберіганням та транспор¬туванням зерна різними видами транспорту, інформаційне та технологічне забезпечення транспортно-складської вантажопереробки, контроль якості, бар’єри входу та функціо¬нування, неефективне логістичне управління сільськогосподарськими компаніями тощо. Зроблено висновки щодо перспектив розвитку, основними з яких є розвиток логістичної інфраструктури, вдоскона¬лення системи контролю якості відпо¬відно до міжнародних вимог та оновлення основних фондів підприємств агропромис¬лового комплексу.
Ключoвi слoва: кон’юнктура ринку зернових, логістика ринку зернових, агропромис¬ловий комплекс, проблеми розвитку аграрних підприємств.

O. Shandrivska, I. Romanus, V. Shandrivskyi
Lviv National Polytechnic University

ANALYSIS OF THE GRAIN MARKET PROBLEMS IN UKRAINE
BASED ON LOGISTICS

© Shandrivskа O., Romanus I., Shandrivskyi V., 2016

There is made a comprehensive analysis of market conjuncture of grain in Ukraine, analyzed the problems of functioning and development of the grain industry on the work. There are highlighted factors of influence on the market conjuncture of grain during the formation of grain exports in comparison with the world leader. Before consideration are taken: the main pricing factor, the principle of pricing, cost structure availability of export duties, specificity of logistics, the structure of production and consumption e.g. There are systematized grain industry issues, their causes and way of resolving. Problems identified in the following areas: problems with the storage and transportation of grain by different modes of transport, information and technological support of transportation and warehousing cargo handling, quality control, entry barriers and functioning, inefficient logistics management agricultural companies etc. Problems are grouped by such the factors: problems as regards storing and transporting grain, quality control problems and another environmental problems. We have concluded regarding the perspective of development, the main of which are development of logistics infrastructure, improving the quality control system in accordance with international requirements and renovation of fixed assets of enterprises of agricultural complex.
Key words: market conjuncture of grain, logistics of grain market, agricultural complex, problems of development of agricultural enterprises.
Література – 14

УДК 331.1

Т. Щербата
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ
“ПІДПРИЄМСТВО – УНІВЕРСИТЕТ” В УКРАЇНІ

© Щебрата Т., 2016

Кооперація між підприємством та університетом відіграє важливу роль в економічному, інноваційному, технологічному та науковому розвитку країни. Подано модель екосистеми, що містить основні типи партнерських стосунків, контактні аудиторії, стратегічні фактори розвитку кооперації. Зазначено основні бар’єри розвитку взаємодії в Україні, а також вплив партнерства на навколишнє середовище. Наведено переваги партнерства типу “win-win” для студентів, викладачів, науковців, компаній, уряду та суспільства. Розроблено можливі варіанти розвитку кооперації між підпри¬ємством та університетом в Україні.
Ключові слова: університет, компанія, кооперація, партнерські відносини.

T. Shcherbata
Lviv Polytechnic National University

UNIVERSITY COMPANY
COOPERATION DEVELOPMENT IN UKRAINE
© Shcherbata T., 2016

The university company cooperation (UCC) plays great role in economic, innovative, technological and scientific development. For more than 25 years, many Ukrainian business and academic leaders have high interest in cooperation and mutual research between their companies and universities. Only a few universities had cooperation with enterprises, mostly in technical area. The aim of the article is to underline the key points of UCC and to present proposition of mutual cooperation development in Ukraine. The article presents the ecosystem model that includes main types of partnership relations (in R&D, mobility of students, commercialization of R&D, curriculum development and delivery, lifelong learning, entrepreneurship and governance), target audience (stakeholders) and strategic factors of cooperation creating (strategies, structures, activities and framework conditions). Cooperation development in Ukraine depends on ages of academics working in the university, ages of leaders working in business, the area of knowledge, the type of university, the location of representatives. The main barriers of cooperation between university and company and their influence on the Ukrainian environment are presented. The key barriers of cooperation development in Ukraine include: lack of financial resources, lack of contact people, corruption and bureaucracy. Also in Ukraine most academics are not engaged in cooperation with business. The win-win partnership benefits for students, academics, companies, government, society are shared in the article. They include economic development, better performance of the business, equipment modernization, high level of knowledge transfer, stability on the labor market, innovation activity, practical knowledge and skills of the graduates, achieving the mission of the HEI. One of the best practices of successful strategic university company cooperation development in Ukraine was TEMPUS project of NEFECIE (National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship). The results of the project were creating a Virtual Innovative Space, promotion of students entrepreneurship and innovation projects IT-Eureka! Ukraine, creating new educational courses and others. The propositions for future partnership relation that was increase in Ukraine are given and contained encouraging students and academics to take part in Erasmus, Horizon 2020 programs; developing activities to support students in innovation entrepreneurship; promotion a good practice and success in existing UCC; developing different tools for better partnership relations; inviting business delegates to the universities and create common courses; informing academics about possible cooperation; creating development programs, agencies for supporting cooperation; increasing collaboration with the HR department of companies to offer students greater opportunities for practices and others. Future strategic partnership will force economic growth, competitiveness and make challenges in Ukrainian society.
Key words: university, company, cooperation, partnership relations.

Література – 8

Syndicate content