№ 853 (2016)

УДК 004 + 371.21 + 376.3
Юрій Вінтюк
Національний університет “Львівська політехніка”
РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДЛЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
© Вінтюк Юрій, 2016
Викладено результати дослідження, спрямованого на розроблення навчального курсу, призначеного для надання необхідних знань про застосування інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) у фаховій діяльності майбутніх соціальних працівників.
Ключові слова: інформаційно-комп’ютерні технології, фахова підготовка, соціальна робота, професійна діяльність.
A summary of the investigational results aimed at the development of a learning course designed to provide necessary knowledge of the use of the information-computer technologies (ICT) in professional activity of future social workers is given. The necessity of developing and implementing such a course in the process of training in higher education based on contemporary needs of practice and the available facilities is based. The feasibility of its creation and implementation caused by the rising requirements for professionals and the need in this context in development of the international experience in the given field is noted. It was found out that the ICT applications that require the most attention include the implementation of the rehabilitation of various client groups: social, psychological and physical. The results of the review carried out on the literature on the subject, indicated key areas and possibilities of ICT for the needs of rehabilitation in social work. The most important areas include: developmental gaming environment, developing learning environment, developmental communicative environment, developing activities, therapeutic effects, a programme for professional diagnosis and correction, and also the automation of scientific investigation. Possibilities offered by modern ICT for carrying out the rehabilitation in social work in each of these areas are pointed out. The data on the programme elaborated course “Information and computer technology in rehabilitation” set for the professional training of future social workers are given. The list of lectures in which the material needed for theoretical acquaintance with the available opportunities of ICT use is given. Consolidation of the theoretical material for each of the themes envisages practical lessons, which should teach students how to use the appropriate computer programmes and form the necessary skills to work with them. The conclusions of the work are made; the prospects for further work in this direction are scheduled.
Key words: information and computer technologies, professional training, social work, professional activity.

Yuriy Vintyuk
Lviv Polytechnic National University
CURRICULUM ELABORATION WITH INFORMATION
AND COMPUTER MAINTENANCE FOR PROFESSIONAL TRAINING
OF SOCIAL WORKERS
Література – 17.

УДК 37.015.6:378:001.895
Олена Гаращук
Державна інспекція навчальних закладів України
Віра Куценко
Державний університет “Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України”
ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ПЕРЕДУМОВА РОЗБУДОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСВІТИ
© Гаращук Олена, Куценко Віра, 2017
Розкрито значення освіти в розбудові постіндустріального суспільства, економіки знань, з урахуванням того, що водночас для забезпечення цього освіта потребує активного впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій. Подано модель інноваційного навчання у вищій школі. Окреслено шляхи подальшого прискорення процесу формування конкурентоспроможної освіти.
Ключові слова: освіта, навчально-виховний процес, інноваційні технології, конкурентоспроможність.
The significance of education in the development of post-industrial society, knowledge-based economy. It is noted that at the same time to ensure that the above-mentioned values of education, requires the active implementation in the educational process of modern technologies. In this context, innovative training model is supplied in high school. We give way to further accelerate the formation of competitive education.
Key words: education, educational process, innovative technology, competitiveness

Olena Garashchuk
State inspection of educational institutions of Ukraine
Vira Kutcenko
State Institution “Institute for Environmental Economics and sustainable development
of the National Academy of Sciences of Ukraine”
INFORMATION AND INNOVATIVE TECHNOLOGY – BACKGROUND OF COMPETITIVE EDUCATION
Література – 8.

УДК 004.031.42
Інна Герасименко
Черкаський державний технологічний університет
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
© Герасименко Інна, 2017
Розглянуто питання захисту даних у системах підтримки дистанційного на¬вчання, різні засоби захисту, такі як апаратні, програмні, захисні перетворення та органі¬заційний захист. Проаналізовано ключові місця, що потребують захисту, та запро¬поновано можливі варіанти їх захисту, такі як використання капчі під час реєстрації, захист за ІР-адресою та сервісом захисту від копіювання. Апробацію запропонованих засобів захисту проведено на прикладі електронного навчального курсу “Інформаційні технології аналізу систем”, розгорнутого в системі підтримки прийняття рішень на базі Moodle.
Ключові слова: система підтримки дистанційного навчання; електронний навчальний курс; захист даних.
This article is devoted to the protection of data systems in support of distance learning. Describes various remedies, such as hardware, software, protective transformations, and organizational protection. The key areas that need protection and suggested possible options for their protection, such as a captcha in the registration, protection class IP address and service of the copy protection are analyzed. The proposed remedies undertaken on the example of e-learning course “Information technology analysis, systems” deployed in the system of decision support based on Moodle.
Key words: system in support of distance learning; e-learning course; data protection.

Inna Herasymenko
Cherkasy State Technological University
USED DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES
Література – 8.

УДК 004.9
Ірина Доманецька, Ганна Красовська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО
ТА ТЕРИТОРІАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
© Доманецька Ірина, Красовська Ганна, 2016
На прикладі організаційно та територіально розподіленого навчального закладу висвітлено особливості сучасного етапу інформатизації освіти, відзначено посилення суперечливості між уніфікацією і дивергенцією освіти в організаційно та територіально розподілених навчальних закладах.
Запропоновані напрями створення єдиного інформаційно-навчального простору університету, серед яких важлива роль відводиться проведенню досліджень щодо вибору хмарних сервісів та розробленню проекту інтеграції єдиного інформаційно-навчального простору з вибраними хмарними сервісами.
Ключові слова: інформатизація освіти, стандарти освіти, електронний навчальний курс, система організації навчання, інформаційно-навчальний простір, територіально та організаційно розподілені навчальні заклади, хмарні сервіси.
Basing on the example of geographically and organizationally distributed educational institution, we highlighted the features of the present stage of education informatization, noted the growing contradictions between harmonization and divergence of education in the geographically and organizationally distributed educational institutions.
Furthermore, we proposed the directions for developing a common informational and educational University space that includes the conducting analytical research on capabilities for existing cloud services and development of the integration project for unified information University space with the selected cloud services.
Key words: informatization of education, educational standards, distance learning course, learning support systems, information-educational space, geographically and organizationally distributed educational institutions, cloud services.

Іryna Domanetska, Hanna Krasovska
Taras Shevchenko National University of Kyiv
FEATURES OF THE FORMATION OF A UNIFIED INFORMATION – EDUCATIONAL SPACE FOR GEOGRAPHICALLY
AND ORGANIZATIONALLY DISTRIBUTED UNIVERSITIES
Література – 11.

УДК 004.031.42:37.091.32
Павло Жежнич, Олександр Морушко, Наталія Химиця
Національний університет “Львівська політехніка”
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ
© Жежнич Павло, Морушко Олександр, Химиця Наталія, 2016
Обґрунтовано переваги та дидактичні можливості використання інтерактивних комплексів на лекційних заняттях у вищій школі. Проаналізовано ефективність застосу¬вання інтерактивних проекторів у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка”.
Ключові слова: мультимедійні технології, інтерактивні комплекси, навчання, лекції.
This paper considers advantages and possibilities of interactive educational systems of lecture classes at high school. The effectiveness of interactive projectors usage in teaching at Lviv Polytechnic National University is analyzed.
Key words: multimedia technology, interactive systems, training, lectures.

Pavlo Zhezhnych, Oleksandr Morushko, Natalia Hymytsya
Lviv Polytechnic National University
ANALYSIS OF INTERACTIVE COMPUTER TECHNOLOGY
TO LECTURES AT LVIV POLYTECHNIC
Література – 9.

УДК 004.9
В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин, М. Пасєка, Н. Пасєка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТТЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
© Зорін В., Бандура В., Храбатин Р., Пасєка М., Пасєка Н., 2017
Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного рівня підготовки. Розроблено власний тест для вдосконалення розрахунків часу тестування. Адже час, наданий на тестування, впливає на саме тестування та на коректність оцінювання студента з тієї чи іншої дисципліни. Для цього висунута певна гіпотеза, проведене статистичне дослідження, розроблена математична модель. Після проведеної роботи та корегування програмного продукту визначено та математично обґрунтовано оптимальний час роботи студента.
Ключові слова: час тестування, дослідження, освіта, оцінка компетенції, знання.
This paper considers an empirical method of determining the optimum time for testing of students’ knowledge. It is determined statistically using the method of Himmelblau, that is, the exclusion of anomalous values. Determined at the time of testing for students of different levels of training. Developed its own test for improvement in test time. After all, the time given for testing, affects self testing and the correctness of evaluation of a student in a particular discipline. This was put forward some hypothesis, conducted the statistical study, a mathematical model is developed. After the work and the correction of software was defined and mathematically proved the optimal time of the student.
Key words: testing, research, education, assessment of competence and knowledge.

V. Zorin, V. Bandura, R. Hrabatyn, M. Pasyeka, N. Pasyeka
Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
IMPROVED METHODS OF KNOWLEDGE ACQUISITION ASSESSMENT OF STUDENTS BASED DISTANCE LEARNING
Література – 6.

УДК 004.891
Віктор Каук, В’ячеслав Гребенюк, Олександр Шкіль
Харківський національний університет радіоелектроніки
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДТРИМЦІ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
© Каук Віктор, Гребенюк В’ячеслав, Шкіль Олександр, 2016
Розглянуто способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle. Наведено приклади організації віртуального консультаційного пункту та модуля підтримки виконання індивідуальних проектних завдань.
Ключові слова: самостійна робота, LMS Moodle, віртуальні консультації, проектні завдання.
Methods for supporting different types of students’ self-study by means of distance learning tools based on LMS Moodle are considered in the paper. Examples of virtual counseling center organization and support module of individual project tasks implementation are given.
Key words: self-study, LMS Moodle, virtual consultation, project tasks.

Kauk Viktor, Grebenyuk Vyacheslav, Shkil Alexander
Kharkiv National University of Radio Electronics
CLOUD TECHNOLODY FOR MAINTAINING
INDEPENDENT WORK STUDENTS
Література – 4.

УДК 004.924, 004.942
Роман Колодій1, Сергій Ромашко2, Ірина Ромашко3
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ,
3Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С. З. Гжицького
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ”
© Колодій Роман, Ромашко Сергій, Ромашко Ірина, 2016
Наведено приклад використання інформаційних технологій у викладанні нав¬чальної дисципліни “Телекомунікаційні системи передавання” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації”.
Ключові слова: інформаційні технології, навчальний процес, засоби само¬контролю.
An example of the use of information technologies in teaching course “Telecommu¬nication transmission system” for students towards the preparation of “Telecommunications”.
Key words: information technology, learning process, means of self.

Roman Kolodiy, Serhiy Romashko, Irina Romashko
Lviv Polytechnic National University,
Lviv Regional Institute of Public Administration of the NAPA,
Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology them. S. Z. Gzhytsky
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING COURSE “TELECOMMUNICATION TRANSMISSION SYSTEM”
Література – 4.

УДК 372.881:005.591.6
Ірина Краснюк, Марина Кривич
Національна академія Служби безпеки України
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ: ПЕРЕВАГИ
ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
© Краснюк Ірина, Кривич Марина, 2017
Висвітлено питання інтеграції сучасних комп’ютерних технологій в освітньому процесі: переваги та недоліки використання технологій у сучасній освітній системі. На прикладі електронного навчального посібника “Лінгвокраїнознавство країн з другої іноземної мови” продемонстровано практичне застосування мультимедійних технологій у викладанні гуманітарних дисциплін.
Ключові слова: комп’ютерні технології, мультимедіа, on-line-освіта, електронний посібник.
The research paper highlights the matter of modern computer technologies integration in the process of education: advantages and disadvantages of technologies implementation into a modern education system. Based on the example of the electronic study manual “The Study of Historical and Cultural Aspects of the Region at Focus” it demonstrates a practical application of multimedia technologies in teaching humanities.
Key words: computer technologies, information technologies, on-line education, electronic study manual.

Iryna Krasniuk, Maryna Kryvych
National Academy of the Security Service of Ukraine
LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN CONTEXT:
PROS AND CONS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES
Література – 18.

УДК 159.01
Анатолій Кудін
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ФАКУЛЬТЕТУ
© Кудін Анатолій, 2016
Робота стосується розроблення програмного забезпечення інтернет-адаптованого навчального середовища факультету університету. Розроблена концепція віртуального навчального середовища (ВНС), основні положення якої такі: учасники і розробники, область застосування, розміщення, основні елементи ВНС. Функції підсистем ВНС реалізовано на базі програмних продуктів хмарних сервісів MS Microsoft, системи Moodle та програмних модулів власного виробництва. Відправною точкою розгортання ВНС є сайт факультету.
Ключові слова: програмне забезпечення, інтернет, навчальне середовище, інфор¬маційна система.
This work is dedicated to the development of software for online adaptive learning environment faculty of the University. This includes developing the concept of virtual learning space (VLS), which includes the following key provisions: participants and developers, scope, location, main elements of VLS. Functions of subsystems of the VLS are made on the basis of software products of MS cloud services-Microsoft, Moodle and software modules of its own production. The starting point for the deployment of VLS is the website of the faculty.
Key words: software, Internet, learning environment, information system.
Anatolij Kudin
National Pedagogical University named after Mykhailo Dragomanov
SOFTWARE FOR VIRTUAL EDUCATIONAL
ENVIRONMENT DEPARTMENT
Література – 4.

УДК 004.9
Олександр Левченко
Національний університет “Львівська політехніка”
МЕТОДИКА ІМПОРТУВАННЯ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ
З ОДНІЄЮ ТА КІЛЬКОМА ПРАВИЛЬНИМИ ВІДПОВІДЯМИ
У ВНС ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ
© Левченко Олександр, 2016
Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки тестових питань різних типів за допомогою простих операцій у Word і Excel.
Ключові слова: тест, тестове завдання, електронні навчальні ресурси, віртуальне навчальне середовище, імпорт ресурсів.
The article deals with the preparation method of the massive import of the test questions of various types into the Lviv Polytechnic Virtual learning environment using simple operations in Word and Excel.
Key words: test, test task, electronic learning resources, virtual learning environment, resource import.

O. Levchenko
Lviv Polytechnic National University
IMPORT METHOD OF THE TEST QUESTIONS WITH
ONE OR MORE CORRECT ANSWERS
INTO THE LVIV POLYTECHNIC VLE
Література – 6.

УДК 004.942
Назар Михайлів, Лариса Сав’юк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ СКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
© Михайлів Назар, Сав’юк Лариса, 2016
Проаналізовано моделі комп’ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об’єктів та виділено основні ознаки, за якими здійснено класифікацію цих моделей КТК. Наведено схему класифікації КТК. Проведено огляд кожної класифікаційної ознаки та подано приклади використання моделей КТК. Обґрунтовано перехід на платформу технологій адаптивно-інтелектуальних систем.
Ключові слова: комп’ютерний тренажерний комплекс, класифікація, адаптивні технології, інформаційні моделі, інтелектуальні системи.
Conducted analysis of existing models of computer training complexes complex technological objects and allocated the main features of by which was conducted the classification of these models of CTC. Shown the scheme of classification CTC. Conducted review of every signs of the classification, showed examples of models of CTC. Substantiated transition to new adaptive technology.
Key words: computer training complex, classification, adaptive technology, information models, information systems.
Nazar Mykhailiv, Larissa Savyuk
Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas
ANALYSIS OF CURRENT STATE OF THE COMPUTER TRAINING COMPLEX FOR PROFESSIONAL TRAINING OPERATORS COMPLEX TECHNOLOGICAL OBJECTS
Література – 13.

УДК 681.3.06
Володимир Мосоров1, Тарас Панський2
1Лодзький університет, Польща,
2Лодзький технічний університет, Польща
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ШАНС ОТРИМАТИ ОСВІТУ
ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
© Мосоров Володимир, Панський Тарас, 2016
Описано інноваційні інформаційні технології для осіб з обмеженими можли¬востями. Основну увагу приділено можливостям полегшеного управління комп’ютером, а також комунікаційним можливостям людей з обмеженими можливостями з усього світу за допомогою комп’ютерів. Описано технічні новинки для людей із вадами зору, фізичними вадами, паралізованими та напівпаралізованими кінцівками, а також апаратні та програмні характеристики розглянутих пристроїв разом із їхнім ціновим еквівалентом.
Ключові слова: особи з обмеженими можливостями, програмне забезпечення, інформаційні технології.
This paper describes innovative information technologies for the persons with disabilities. This paper focuses on the possibilities of easier computer management and also communication capabilities of people with disabilities around the world using computers. In this paper we presented technical solution for people with visual impairments, physical disabilities, paralyzed and partly paralyzed limbs. Also hardware and software characteristics of submitted device with their price equivalent have been described.
Key words: persons with disabilities, information technologies, devices for handicapped.

Volodymyr Mosorov1, Taras Panskyi2
1 University of Lodz, Poland
2 Technical University of Lodz, Poland
INFORMATION TECHNOLOGY AS A CHANCE
TO GET AN EDUCATION FOR DISABLED PERSONS
Література – 15.

УДК 378.046
Ілона Ревенчук, Тетяна Шатовська, Анастасія Чуприна
Харківський національний університет радіоелектроніки
МОДЕЛЬ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОГРАМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
© Ревенчук Ілона, Шатовська Тетяна, Чуприна Анастасія, 2016
Подано практики для моніторингу, планування і здійснення програм курсів післядипломної освіти. Мета моделі моніторингу цих програм – допомогти організаціям, що надають освітні послуги в галузі післядипломної освіти, відстежувати прогрес і ефективність процесу навчання шляхом регулярного збирання, аналізу і використання інформації для своєчасного прийняття рішень, забезпечення підзвітності, а також є основою для оцінювання і вдосконалення цих програм.
Ключові слова: модель моніторингу, безперервне навчання, післядипломна освіта, планування, проведення оцінювання й удосконалення програм.
The article presents the practice model for monitoring of LLL programme planning and implementation. The objectives of LLL monitoring model is to help organizations track the progress and achievements of the programmes by regularly collecting, analyzing and using information to assist timely decision making, ensure accountability, and provide the basis for evaluation and improvement.
Key words: monitoring model, lifelong learning, postgraduate education, program planning, implementation, appraisal and improvement.
I. Revemchuk, T. Shatovska, A. Chupryna
Kharkiv National University of Radioelectronics
QUALITY ASSURANCE MONITORING MODEL
FOR LIFELONG LEARNING
Література – 5.

УДК 006.83
Дмитро Федасюк, Наталія Гоц, Микола Микийчук
Національний університет “Львівська політехніка”
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИМОГ ДО ЕЛЕКТРОННИХ
ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
З МЕТОЮ ЇХ СЕРТИФІКАЦІЇ
© Федасюк Дмитро, Гоц Наталія, Микийчук Микола, 2016
Обґрунтовано доцільність сертифікації електронних навчальних ресурсів вищого навчального закладу. Автори сформували порядок та схему внутрішньої сертифікації електронних навчальних видань (ЕНВ), розробили систему критеріїв для комплексної експертизи електронних освітніх ресурсів (критерії структурного, наукового та методичного оцінювання), запропонували методику оцінювання рівня якості електронного освітнього ресурсу.
Ключові слова: електронний освітній ресурс, сертифікація.
Feasibility of certification of electronic educational editions justified. The order and scheme of сertification e-learning books formed. The сriterias or the comprehensive examination of electronic educational editions are developed (structural, functional, methodical and scientific criterias). Method of quality evaluation of e-learning books formed.
Key words: electronic educational resources, certification.

Dmytro Fedasyuk, Nataliya Hots, Mykola Mykyychuk
Lviv Polytechnic National University
THE REQUIREMENTS SYSTEM OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES’S QUALITY FOR THEIR CERTIFICATION
Література – 19.

УДК 709;4;710.5
Євген Чернихівський, Роман Колодій
Національний університет “Львівська політехніка”
ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНС
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКІВ ВИКЛИКІВ ТА ТЕЛЕФОННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
© Чернихівський Євген, Колодій Роман, 2016
Описано можливості комп’ютерної навчальної програми для вивчення теоретичних та технологічних аспектів систем цифрової комутації, пов’язаних з телефонним навантаженням вузла зв’язку. Проаналізовано доцільність використання програми для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи комутації” для студентів напрямку підготовки “Телекомунікації” та запропоновано метод тестового контролю вивченого матеріалу відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки [1].
Ключові слова: тренажер, цифрова комутація, потоки телефонних викликів.
This work describes the capabilities of computer training program for learning of theoretical and technological aspects of the digital switching systems, related to the telephone communications hub load. Are analyzed the feasibility of using the program for performing laboratory work in learning discipline “Switching Systems” for the telecommunication specialty students, are offered a control method of learned material, according to the recommendations of regulatory documents of Lviv Polytechnic [1].
Key words: simulator, digital switching, phone calls flow.
Yevhen Chernykhivskyi, Roman Kolodiy
Lviv Polytechnic National University
DISTANCE LEARNING TOOLS IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT FOR PHONE CALLS FLOW AND TELEPHONE COMMUNICATIONS HUB LOAD INVESTIGATION
Література – 4.

УДК 004.738.5+004.031.4+378.147
Анна Шелестова
Харківська державна академія культури
ОНЛАЙН-СЕРВІСИ ЯК ЗАСОБИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ
“МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ”)
© Шелестова Анна, 2017
Запропоновано застосування безкоштовних онлайн-додатків як альтернативи спеці¬альному програмному забезпеченню, необхідному для виконання практичних завдань на заняттях з навчальної дисципліни “Маркетинг і реклама в Інтернеті”, що викладається студентам спеціальності “Документознавство та інформаційна діяль¬ність”. Охарактеризовані онлайн-додатки, призначені для створення інтернет-реклами, інтернет-анкет, інтернет-логотипів.
Ключові слова: ВНЗ, навчальна дисципліна, документознавство та інформаційна діяльність, інтернет-маркетинг, інтернет-реклама, онлайн-сервіс, онлайн-генератор.
This paper is proposed use of free online applications as an alternative to the special software required to perform practical tasks for the academic subject “Marketing and advertising in the Internet”, which is taught to students of the speciality “Documentation science and information activities”. Online-applications for creation Internet-advertising, Internet-forms, Internet-logotypies are described.
Key words: university, academic subject, documentation science and information activities, Internet-marketing, Internet-advertising, online-service, online-generator.

Shelestova Anna
Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv
ONLINE-SERVICES AS MEANS OF TRAINING FOR DOCUMЕNTATION SCIENCE STUDENTS (ON SAMPLE OF DISCIPLINE “MARKETING
AND ADVERTISING IN THE INTERNET”)
Література – 14.

УДК 004.85
Наталія Щербак
Запорізький національний технічний університет
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
© Щербак Наталія, 2017
Розроблено метод оцінювання якості тестових завдань, оснований на експертних оцінюваннях показників якості тестового завдання. Отримано результати моделювання нейронної мережі для розв’язання задачі класифікації тестових завдань з оцінювання якості. Вибрано структуру мережі, підготовлено навчальну послідовність і проведено настроювання (навчання) нейронної мережі. Побудовано математичну модель і проаналізовано її .
Ключові слова: тестові завдання, оцінювання якості, показники якості, нейронна мережа, одношаровий персептрон.
The method for test tasks quality assessment based on expert assessments of test tasks quality indexes has been developed. The single-layer perceptron simulation for test tasks quality assessment problem solving has been conducted. The network structure has been chosen, the training sequence has been prepared and the neural network training has been carried out. The mathematical model has been built and its analysis has been conducted.
Key words: test tasks, quality assessment, quality indexes, neural network, single-layer perceptron.
Natalia Shcherbak
Zaporizhzhya National Technical University,
TESTS TASKS QUALITY ASSESSMENT METHOD
Література – 19.

Syndicate content