№ 854 (2016)

Content “Information systems аnd networks” Bulletin 2016/І Information systems, networks and technology

UDC 004.932.72'1

V. V. Hnatushenko, Y. I. Shedlovska
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University,
Automated Data Processing Systems Department
SHADOW DETECTION AND REMOVAL FROM URBAN HIGH RESOLUTION REMOTE SENSING IMAGES
© Hnatushenko V. V., Shedlovska Y. I., 2016
Розглянуто ідентифікацію та реконструкцію тіней на супутникових знімках надвисокого просторового розрізнення. У роботі використано знімки міської території, отримані супутником WorldView-2. Наявність тіней на знімках може привести до втрати значної частини корисної інформації. Задля відновлення освітленості та підвищення якості зображення в тіньових ділянках було розроблено ефективний алгоритм компенсації тіней. Для ідентифікації тіней використовували методи трансформації зображення та порогову бінаризацію. Модель тіні, що складається з прямого та розсіюваного світла, використовували для компенсації тіней.
Ключові слова: ідентифікація тіней; компенсація тіней; метод Отцу; модель тіні; NSVDI; супутникові знімки.
This work is devoted to shadow detection and removal from very high resolution (VHR) satellite images. As an example, a WorldView-2 satellite image of an urban area was processed. The presence of shadows can cause the loss of a significant part of useful information. To restore illumination in shadowed areas and increase image quality, we have developed an efficient shadow removal algorithm. In order to obtain a shadow mask, we used color transformation and thresholding. To remove shadows, a shadow formation model is used.
Key words: shadow removal; shadow detection; Otsu thresholding; shadow formation model, NSVDI, VHR images.
Література – 18

УДК 004.9
О. В. Бісікало1, В. А. Висоцька2
1 Вінницький національний технічний університет,
кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки,
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
МЕТОД ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ
УКРАЇНОМОВНОГО КОМЕРЦІЙНОГО КОНТЕНТУ
© Бісікало О. В., Висоцька В. А., 2017
Розв’язано науково-практичну задачу автоматичного виявлення значущих ключових слів та рубрикації україномовного контенту в інтернет-системах на основі методу лінгвістичного аналізу текстової інформації. Наведено теоретичне та експериментальне обґрунтування методу лінгвістичного аналізу україномовного кон¬тенту з використанням стемінгу Портера. Метод спрямовано на автоматичне виявлення значущих ключових слів україномовного контенту на основі запропонованої фор¬малізації складових аналізу – граматичного (графемного), морфологічного, синтак¬сичного, семантичного, референційного та структурного.
Ключові слова: текст, україномовний, алгоритм, контент-моніторінг, ключові слова, контент-аналіз, стеммер Портера, лінгвістичний аналіз, синтаксичний аналіз.
The scientific and practical problem of automatic detection of meaningful keywords and Ukrainian content categorization in Internet systems on the basis of linguistic analysis of text information is unleashed. The article presents a theoretical and experimental substantiation of linguistic analysis methods for Ukrainian content using Porter stemming. The method is directed at the automatic identification of meaningful keywords in the Ukrainian content, based on the proposed analysis components formalization – the grammatical (grapheme), morphological, syntactic, semantic, structural and referential.
Key words: text, a Ukrainian, algorithm, content monitoring, keywords, content analysis, Porter stemmer, linguistic analysis, parsing.
Література – 56.

УДК 004.75
Т. М. Басюк, А. С. Василюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ФАКТОРИ РАНЖУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ
ПОШУКОВОЮ СИСТЕМОЮ GOOGLE
© Басюк Т. М., Василюк А. С., 2016
Описано основні фактори, що впливають на особливості проектування високорей¬тингових ресурсів згідно з алгоритмами пошукової системи Google. Проаналізовано відомі технології та методики оцінювання інтернет-ресурсів, що дало змогу виявити фактори, що мають найбільше значення в процесі побудови ресурсу. Наведено методики оцінювання історії ресурсу (archive.org), визначення санкцій за окремим веб-сайтом (Google Panda, Google Penguin), швидкості завантаження з віддалених вузлів й часу доступу (Sitespeed), структури зовнішніх посилань (LinkPad) та підбору ключових слів (Google Adwords Keyword Planner Tool).
Ключові слова: інтернет-ресурс, рейтинг, пошукова система, фактор ранжування.
The paper describes the main factors influencing the design features of high rating resources according to the algorithms search engine Google. The analysis of known technologies and methods of evaluating online resources has been conducted, that made it possible to identify the factors that are the most important in the process of resource building. The methods for the resource history evaluation (archive.org), for determining sanctions imposed on a separate website (Google Panda, Google Penguin), methods for increasing download speed from remote locations and reducing Web access time (Sitespeed), the structure of external links (LinkPad) and keyword selection (Google Adwords Keyword Planner Tool) have been provided.
Key words: Internet resource, ranking, search engine, ranking factor.
Література – 8

УДК 004.73
Н. І. Бойко, В. Ю. Михайлишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ПОШУКУ ОПТИМІЗОВАНИХ РІШЕНЬ
© Бойко Н. І., Михайлишин В. Ю., 2016
Обґрунтовано теоретичні положення, запропоновано методичні та практичні рекомендації, що дають змогу підвищити дієвість функціонування інформаційної системи. Проаналізовано основні моделі генетичних алгоритмів для знаходження кращого рішення в інформаційній системі. Описано основні аспекти використання генетичних алгоритмів для застосування їх у еволюційному моделюванні. Представлено генетичний алгоритм для оперування критеріями вибору і відбору необхідної популяції рішень. Наведено існуючі підходи і методи застосування генетичних алгоритмів для розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації. Проаналізовано обчислювальну складність генетичного алгоритму пошуку оптимальних рішень.
Ключові слова: інформація, інформаційна система, моделювання, генетичний алгоритм, штучний інтелект, еволюційне обчислення, хромосома, спадковість, мутація.
In the article the theoretical principles were justified, methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system were proposed. The analysis of the basic models of genetic algorithms to find the best solutions in the information system was suggested. The basic aspects of genetic algorithms for their use in evolutionary modeling were described. The genetic algorithm for handling the selection criteria and selection decisions required population was suggested. The existing approaches and methods of using genetic algorithms for solving multi-objective optimization are provided. The computational complexity of genetic algorithm search for optimal solutions were analysed.
Keywords: system, information flow, information processes, “cloud computing”, corporate information systems, information technology.
Література – 20.

УДК 004.912
Н. В. Борисова, З. А. Кочуєва, І. В. Оліфенко
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЛЕМАТИЗАЦІЇ
ДІЄСЛІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
© Борисова Н. А., Кочуєва З. А., Оліфенко І.В., 2017
Представлено математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення розв’язання задачі автоматизованої лематизації німецьких дієслів з відокремлюваними префіксами.
Ключові слова: лематизація німецьких дієслів, автоматизована лематизація, розробка програм-лематизаторів.
Mathware, algorithmic support and software for problem solution of automated lemmatization of German verbs with separated prefixes are represented in the article.
Key words: lemmatization of German verbs, automated lemmatization, development of lemmatizers.
Література – 13.

УДК 004.9
C. М. Вінтоняк1, М. В. Коробчинський2, Л. Б. Чирун1, В. А. Висоцька1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
2Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ АМАТОРСЬКИХ СПОРТИВНИХ ІГОР
© Вінтоняк С. М., Коробчинський М. В., Чирун Л. Б., Висоцька В. А.,2016
Метою статті є розроблення Web-порталу соціальних мереж для побудови не лише соціальної діяльності і зв’язку, а й розвитку та просування активного способу життя серед людей різного віку і статусу. Визначено основні цілі розроблення інформаційної системи побудовою дерева рішень. Реалізовано UML-моделювання системи створенням діаграм USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, також здійснено постановку задачі та завдання. Розроблено сайт на основі системного аналізу предметної області, проаналізовано помилки, виявлено і вилучено всі дефекти.
Ключові слова: інтелектуальний, інформаційний, система, спортивні, соціальні, мережі, перевірки, аналіз, Інтернет-портал.
The aim is the development of social networking Web portal for building not only social activities and ties, but also for the development and promotion of active lifestyle among people at all ages and status. The key objectives of the information system development through building of an objective tree have been identified. UML modeling of the system was fulfilled by building of diagrams such as: USE CASE, SEQUENCE, STATECHART, DEPLOYMENT, also the problem and tasks have been set. The website based on the system analysis of the subject area has been created, error analysis has been performed, all the defects have been detected and removed.
Key words: intellectual, information, system, sport, social, network, validation, analysis, Internet portal.
Література – 44

УДК 004.652
О. М. Верес
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ВИБІР ХМАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТІ СППР
З КЕРУВАННЯ ВЕЛИКИМИ ДАНИМИ
© Верес О. М., 2016
Описано особливості наявних класифікацій і видів хмарних технологій, їхніх особливостей та специфіки застосування для проектування СППР з керування Великими даними. Запропо¬новано та описано застосування методу аналітичної ієрархії для вибору хмарної технології в проекті СППР з керування Великими даними. Розв’язано багатокритерійну задачу ухвалення рішення з визначеною множиною критеріїв і альтернатив.
Ключові слова: Великі дані, модель, хмарні сервіси, метод ухвалення рішення, система підтримки прийняття рішень.
This article describes the features of the existing classifications and types of cloud technologies, their characteristics and the specific application for the design of Big Data-Driven DSS. Application of the method of the analytical hierarchy for selecting a cloud technology in the project Big Data-Driven DSS has been offered and developed. Multicriterion problem of decision-making with a defined set of criteria and alternatives has been solved.
Key words: Big Data, cloud services, decision making method, Decision Support System.
Література – 17

УДК 004.056:338.48(477.8):519.2(075.8)
Ю. І. Грицюк, М. Ю. Грицюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ФІРМ НА РИНКУ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
© Грицюк Ю. І., Грицюк М. Ю., 2016
Розглянуто особливості побудови математичних моделей, які описують різні стратегії поведінки конкурентних фірм на ринку надання туристичних послуг. З'ясовано, що на ринку надання послуг будь-який його суб'єкт має діяти згідно зі встановленими правилами поведінки та взаємодії учасників цього ринку. Розроблено математичні моделі стратегій поведінки та взаємодії двох конкурентних фірм при наданні однієї туристичної послуги, результати якої дали змогу визначити реакцію однієї фірми на дії конкурента, встановити стратегією поведінки та ситуацію (не)рівноваги Штакельберга, точку рівноваги Курно і Неша, а також уможливило дослідити стійкість розглянутих станів рівноваги. Розроблено моделі стратегій недосконалої та досконалої конкуренції туристичних фірм на ринку надання послуг, що дало змогу прийняти обґрунтовані управлінські рішення.
Ключові слова: ринок надання туристичних послуг, поведінка та взаємодія фірм, досконала та недосконала конкуренція, реакція фірми на дії конкурента, теорія ігор, мо¬делі стратегій поведінки та взаємодії, стратегія поведінки Штакельберга, ситуація рівно¬ва¬ги Штакель¬берга, рівновага Курно, рівновага Неша, прийняття управлінських рішень.
We have considered the peculiarities of mathematical models construction, which describe different strategies of the competitive companies` behavior at the market of tourist services. We have found that at the market of service provision any subject must act in accordance with the established rules of behavior and interaction of participants of this market. We have developed mathematical models of behavioral strategies and interaction between two competing companies when providing one travel service. The results of which provided the opportunity to determine the reaction of one company to the actions of a rival. In addition, we have established a strategy of behavior and situation of (not) equilibrium Stackelberg, the point of equilibrium Cournot, Nash, and it resulted in the investigation of the stability of the considered states of equilibrium. We have developed the strategy models of the imperfect and perfect competition of travel companies at the market of service provision that resulted in well-grounded managerial decisions making.
Key words: the market of tourist service provision, behavior and interaction of companies, perfect and imperfect competition, a response of the company to the competitor`s actions, game theory, models of behavior strategies and interaction, Stackelberg strategy of behavior, Stackelberg situation of equilibrium, Cournot equilibrium, Nash equilibrium, managerial decisions making.
Література – 26

УДК 004.382
І. М. Жолубак, В. С. Глухов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗШИРЕНОГО ПОЛЯ ГАЛУА GF(DM)
З НАЙМЕНШОЮ АПАРАТНОЮ СКЛАДНІСТЮ ПОМНОЖУВАЧА
© Жолубак І. М., Глухов В. С., 2016
Для сучасних ПЛІС порівняно апаратні витрати помножувачів елементів різних полів Галуа GF(dm) з приблизно однаковою кількістю елементів поля з метою визначення поля, у якому помножувач має найменшу апаратну складність. Показано глобальне зростання апаратних витрат за збільшення основи поля. При цьому існують локальні мінімуми, яким серед непарних d відповідають d=2i 1, а глобальному мінімуму для комірок Гілда за двома розглянутими в роботі методами оцінювання апаратної складності – d=3 та d=7, відповідно, коли для оцінювання використовують тільки кількість входів та виходів комірки та коли додатково враховується внутрішня структура комірки.
Ключові слова: поля Галуа GF(dm), помножувач, модифікована комірка Гілда, LUT.
The paper compares realised on modern FPGA Galois fields multipliers hardware costs to select Galois field GF(dm) with approximately the same number of elements and the lowest multiplier hardware complexity. The total increase in hardware costs depending on the increase of the basics of the field has been demonstrated. Local minimums for odd d correspond to d = 2i-1 and the global minimum for analysis based on Guild cell with realization like single unit corresponds to the value d = 3 and based on Guild cell with its multiplier and adder separate realization – the value d=7.
Key words: Galois fields GF(dm), multiplier, modified Guild cell, LUT.
Література – 12

УДК 004.9
Д. А. Кордіяк, Н. Б. Шаховська
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МОБІЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ
© Кордіяк Д. А., Шаховська Н. Б., 2016
Проаналізовано існуючі мобільні медичні діагностичні системи. Показано, що існуючі системи по-різному ефективні та мають різну ефективність застосування. Обґрунтовано вибір розумного годинника Apple Watch як мобільного медичного пристрою.
Ключові слова: медична система, діагностична система, AppleWatch.
Existing mobile medical systems have been analyzed. It has been demonstrated that the existing systems are effective in different ways and have different efficacy. The choice of smart watch Apple Watch as a mobile medical device has been substantiated.
Key words: medical system, diagnostic system, Apple Watch.
Література – 20

УДК 004.942
В. С. Кравчишин1, М. О. Медиковський1, М. О. Галущак2
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління,
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної математики
МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВІТРОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ
© Кравчишин В. С., Медиковський М. О., Галущак М. О., 2016
Здійснено дослідження та порівняльний аналіз методів визначення ймовірності повторення швидкості за розподілом Вейбула, гамма-розподілом та логнормальним розподілом на основі статистичних даних швидкості вітру, які дають можливість обґрунтувати доцільність використання одного з них у конкретній вітровій зоні для моделювання параметрів вітру, а також обґрунтувати розміщення окремих вітрових установок та вітрової електричної станції загалом.
Ключові слова: вітрова електрична станція (ВЕС), вітроустановка (ВЕУ), гамма-розподіл, логнормальний розподіл, розподіл Вейбула, енергетичний потенціал вітру.
This paper deals with the research and comparative analysis of methods of determining the probability of wind speed’s recurrence by using Weibull distribution, gamma distribution and log-normal distribution based on statistic wind speed data. It provides possibility to substantiate the feasibility of using one of them in a specific area for modeling a wind parameters and to substantiate location of individual wind turbines and wind power station as a whole.
Key words: wind power plant (WPP), wind turbine (WT), gamma distribution, log-normal distribution, Weibull distribution, energy potential of wind.
Література – 14

УДК 004.928, 004.93, 004.912
Ю. В. Крак1, О. В. Лозинська2, В. В. Пасічник2, А. С. Тернов3, Д. В Шкільнюк4
1 Київський національний університет ім. Т. Шевченка,
кафедра теоретичної кібернетики,
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
3 Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова,
відділ інтелектуальних інформаційних технологій,
4 Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
кафедра математичних проблем управління і кібернетики
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ПРИКЛАДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ, ПЕРЕКЛАДУ ТА НАВЧАННЯ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ
© Крак Ю. В., Лозинська О. В., Пасічник В. В., Тернов А. С., Шкільнюк Д. В., 2016
Розв’язано низку важливих наукових та науково-прикладних задач, пов’язаних із розробленням математичних методів та формуванням комплексу прикладних інфор¬маційних технологій моделювання, опрацювання та перекладу української жестової мови. Проаналізовано та запропоновано нові методи розпізнавання та ідентифікації дактилем жестової абетки, методи комп’ютерного перекладу анотованої української жестової мови. Виконано оригінальні дослідження лінгвістичних особливостей української жестової мови та розроблено граматично доповнену онтологію української словесної та української жестової мов. Розроблено мультимедійну технологію аналізу візуальних образів звуків і емоційних мімік обличчя людини, що дало змогу реалізувати анімацію емоційно-артикуляційного каналу носія жестової мови.
Ключові слова: українська жестова мова, інформаційна технологія, розпізнавання жестів, дактильна абетка жестової мови, синтез та розпізнавання міміки губ, візема, реалістична тривимірна анімація жестової мови, модель синтезу анімації мовленнєвої інформації, система комп’ютерного перекладу, граматично доповнена онтологія, дерево синтаксичного розбору, афіксна ймовірнісна контекстно-вільна грамматика.
In the scientific paper a number of important scientific and applied tasks related to the development of mathematical methods and the formation of a complex of applied information technologies of modeling, processing and translation of the Ukrainian sign language are solved. New methods of recognition and dactyl identification of the sign alphabet, methods of computer translation of the annotated Ukrainian sign language are analyzed and proposed. It is performed the original research of the linguistic peculiarities of the Ukrainian sign language and developed the grammatically augmented ontology of the Ukrainian verbal and Ukrainian sign language. The multimedia technology of the analysis of the visual sound images and the emotional facial gesture, allowing to implement the animation of the emotional speech channel of the sign language speaker is developed.
Key words: Ukrainian sign language, information technology, recognition of gestures, finger alphabet sign language, visual-speech synthesis and lips reading, visemes, realistic three-dimensional animation of sign language, model of visual-speech animation synthesis, computer translation system, grammatically augmented ontology, parsing tree, affix probabilistic context free grammar.
Література – 43.

УДК 007 : 304 : 001
Н. Е. Кунанець1, Р. М. Небесний2, О. В. Мацюк2
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
2 Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
кафедра комп’ютерних наук
факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СОЦІАЛЬНИХ
ТА СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ У ПРОЕКТАХ “РОЗУМНИХ МІСТ”
© Кунанець Н. Е., Небесний Р. М., Мацюк О. В., 2017
Наведено результати пошуку та аналізу публікацій, в яких досліджено вплив “людського фактора” на формування цілей у соціокомунікаційній складовій портфеля проектів “Розумне місто”, оскільки ключовим елементом розвитку систем “розумне місто” є соціум з його потребами та перспективами. Саме люди, а не технології є творцями розвитку сучасних міст, активними учасниками проектів з їх трансформацій та основними споживачами надаваних міських послуг. Автори проаналізували: особ¬ливості формування центрів інноваційних адміністративних послуг, що ґрунтуються на нових моделях взаємодії громадян та влади, трансформації міських громад за громадяноцентристським підходом, який сприяє успішному вирішенню проблем міста внаслідок інноваційних перетворень та практичної реалізації розумних рішень на основі інформаційних технологій.
Ключові слова: розумні міста, люди, населення, інновації, керування, потреби, формування цілей.
The article presents results of the search and analysis of publications, which investigated the influence of the ’human factor’ on the formation of goals in the socio-communicative section of the portfolio of projects ’Smart City’, as a key element in the development of systems “smart city” is the society with its needs and perspectives. It is people, and not technology, who are the creators of modern cities, active participants of projects with their transformations and the major consumers of urban services. The authors analyzed the peculiarities of formation of centers of innovation of administrative services based on new models of interaction between citizens and the authorities, and the transformation of urban communities, with a citizen-centric approach, which contributes to the successful solution of problems of the city through innovative transformation and practical implementation of intelligent solutions based on information technologies.
Key words: social, humans smart city, societal needs, human resources, urban analytics, urban GIS, urban analysis and modeling, social innovation, populations smart city, creative city,
Література – 79.

УДК 004.6, 004.9, 538.9
О. С. Кушнір 1, О. С. Брик 1, В. Є. Дзіковський 2, Л. Б. Іваніцький 1,
І. М. Катеринчук 1, Я. П. Кісь 3
1 Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій,
2 Природничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
3 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж
СТАТИСТИЧНИЙ РОЗПОДІЛ І ФЛУКТУАЦІЇ ДОВЖИН РЕЧЕНЬ
В УКРАЇНСЬКИХ, РОСІЙСЬКИХ І АНГЛІЙСЬКИХ КОРПУСАХ
© Кушнір О. С., Брик О. С., Дзіковський В. Є., Іваніцький Л. Б., Катеринчук І. М., Кісь Я. П., 2016
Вивчено розподіли частот речень за їхньою довжиною для українського, російсь¬кого та англійського корпусів і з’ясовано середні довжини речень в одиницях знаків, літер і слів. Показано, що хвости статистичних розподілів задовільно описуються експоненційною або близькими до неї функціями, що узгоджуються зі стохастичним характером довжини речень. Доведено, що залежність флуктуацій частоти речень різних довжин від середніх значень цієї частоти визначається степеневим законом Тейлора. Значні відносні флуктуації частот і відносні зміни середньої довжини речення підтверджують важливість урахування флуктуаційних явищ у статистичній лінгвістиці.
Ключові слова: комп’ютерна лінгвістика, корпуси, статистичні розподіли, довжина речення, флуктуації.
We have studied statistical distributions of the frequency of sentences over their length for Ukrainian, Russian and English corpora and found the average sentence lengths in terms of linguistic signs, letters and words. It has been shown that the tails of the statistical distributions are satisfactorily described by the exponential function or the related ones, which is consistent with random nature of the sentence length. We have proven that the fluctuations of the frequency of sentences of different lengths depend on the average values of that frequency according to the Taylor’s power law. Significant relative fluctuations of the frequency and the relative changes in the average sentence length confirm the importance of fluctuation phenomena in the statistical linguistics.
Key words: computational linguistics, corpora, statistical distributions, sentence length, fluctuations.
Література – 35.

УДК 004.89
В. В. Литвин, О.В . Оборська, Р. В. Вовнянка
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ОНТОЛОГІЙ
ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ПЕТЛІ БОЙДА
© Литвин В. В., Оборська О. В., Вовнянка Р. В., 2016
Розроблено модель петлі Бойда на основі автомата Мура. Станами автомата є етапи петлі Бойда, а також процеси редагування онтології та пошук релевантних знань в онтології. Визначено можливі переходи між станами автомата і параметри, які при цьому передаються. Розроблений автомат є основою для побудови СППР командирами тактичних ланок СВЗСУ.
Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, онтологія, база знань, петля Бойда, генетичний алгоритм, математичне сподівання, ймовірність.
This paper deals with the model of Boyd loop developed on the basis of Moore automaton. The states of the machine are represented by phases of Boyd loop, by ontology editing process and by search of relevant information in the ontology. Possible transitions between states of the machine parameters have been determined and thus transmitted. The fabricated machine serves as the basis for building tactical units DAFU by DSS commanders
Key words: decision-making support system, ontology, knowledge database, Boyd loop, genetic algorithm, mathematical expectation, probability.
Література – 14

УДК 667. 64: 678. 02

В. В. Марасанов1, О. В. Шарко2, А. О. Шарко1
Херсонський національний технічний університет,
1 кафедра технічної кібернетики,
Херсонська державна морська академія,
2кафедра експлуатації судових енергетичних
установок та загальної інженерної підготовки

СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ
ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ

© Марасанов В. В., Шарко О. В., Шарко А. О., 2016
Обґрунтовано методологічні принципи обробки сигналів акустичної емісії при неруйнівному контролі металопродукції і спостереженні за динамікою дефектів, що розвиваються. В основу статистичної обробки інформаційних параметрів сигналів АЕ покладено знаходження таких інформаційних ознак: середні значення амплітуди одиничних сигналів, середні значення інтервалів між одиничними актами, дисперсії амплітуд, дисперсії інтервалів, коефіцієнт кореляції між значеннями амплітуд і інтервалів, час спостереження поточної реалізації. Показано визначальну роль вейвлет-перетворень при виділенні корисного сигналу на фоні перешкод.
Ключові слова: акустична емісія, сигнали, статистика, інформаційні параметри, вейвлет-перетворення, корисні сигнали, перешкоди.
The methodological principles of the processing of acoustic emission signals for nondestructive testing of metal and observing the dynamics of developing defects. Statistical analysis of information AE signal parameters is based on search of the following information attributes: the average value of the amplitude of individual signals, the average interval between single acts amplitude variance, the variance of intervals, the correlation coefficient between the values of the amplitudes and intervals, the observation of the current implementation. The determining role of wavelet transforms in the allocation of the desired signal to noise background has been demonstrated.
Key words: acoustic emission signals, statistics, information parameters, wavelet transform, useful signals, obstacles.
Література – 17

УДК 004.738.5+004.773
О. В. Марковець, Є. Ю. Березняк, Б. О. Лисик, Р. Б. Кравець
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВЕБ-СЕРЕДОВИЩІ
© Марковець О. В., Березняк Є. Ю., Лисик Б. О., Кравець Р. Б., 2017
Запропоновано створення консолідованого інформаційного ресурсу для соціо¬ло¬гічних досліджень. Зображено модель консолідованого ресурсу, на основі якої буде про¬ектовано і створено інформаційний ресурс для проведення соціологічних досліджень.
Ключові слова: веб-середовище, соціологічні дослідження, інформаційні технології.
This paper is devoted to solving the task of creation the consolidated information resource for sociological research. Show the consolidated resource on which it will be designed and created.
Key words: web environment, case studies, information technology.
Література – 12.

УДК 004.4
В. О. Парубочий, Р. Я. Шувар
Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра системного проектування
РЕАЛІЗАЦІЯ ГІБРИДНОЇ АРХІТЕКТУРИ
КЛАСТЕРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
© Парубочий В. О., Шувар Р. Я., 2016
Розглянуто принципи організації гібридної архітектури кластерних обчислень на основі використання обчислювальних можливостей центрального і графічного процесорів, з підтримкою технології GPGPU. Проаналізовано переваги та недоліки такого методу обчислень, а також показано можливості реалізації паралельних програм на основі використання гібридної архітектури кластерних обчислень. На основі запропонованої програмної моделі реалізовано програмний каркас, який можна використати для розроблення прикладних програм. З метою демонстрації можливості практичного використання гібридної архітектури, а також для аналізу її ефективності на основі запропонованого програмного каркаса реалізовано програму блокового Фур'є-перетворення для зображення високої роздільної здатності. Результати опрацювання, а також обґрунтування і порівняння результатів наведено в останній частині статті.
Ключові слова: гібридна архітектура, кластер, CUDA, CTM, OpenCL, MPI, NVIDIA, GPGPU, FFTW, CUFFT.
This article deals with the principles of organization of hybrid architecture of cluster computing based on the use of computing opportunities of the CPU and GPU with support for GPGPU. The advantages and disadvantages of this method of calculation have been analyzed, and the feasibility of realization of parallel programs based on the use of a hybrid architecture of cluster computing has been demonstrated. A software framework that can be used to develop the applications has been implemented on the basis of the proposed programming model. In order to demonstrate the opportunities of practical use of the hybrid architecture and to analyze its potency based on the proposed software framework, implemented program of block Fourier Transform of high-resolution images. The results of processing, substantiation and comparison of the results are given in the last part of the article.
Key words: hybrid architecture, cluster, CUDA, CTM, OpenCL, MPI, NVIDIA, GPGPU, FFTW, CUFFT.
Література – 15

УДК 004.735: 004.725
В. В. Пасічник1, В. В. Савчук1, О. І. Єгорова2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
2Мукачівський державний університет,
кафедра природничих дисциплін та інформаційних технологій
МОБІЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВІГАЦІЇ КОРИСТУВАЧА В ПРИМІЩЕННЯХ
© Пасічник В. В., Савчук В. В., Єгорова О. І., 2016
Проаналізовано техніку та інформаційні технології позиціонування користуваць¬кого комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях. Проаналізовано можливості технологій позиціонування комп’ютерного пристрою в закритих приміщеннях під час навігації користувача по території таких туристичних об’єктів, якими є замки, музеї, галереї та пам’ятки архітектури. Популярна технологія визначення місцерозташування користувача, якою є GPS (англ. Global Positioning System), недостатньо якісно працює в умовах закритих приміщень та будівель. Найпопулярнішими альтернативними інфор¬ма¬ційними технологіями позиціонування в замкненому просторі сьогодні є Wi-Fi, iGPS, RFID, NFC та технології, які ґрунтуються на опрацюванні відповідних візуальних зображень. Проаналізовано зазначені технології, особливостей їх функціонування, а також переваги та недоліки в контексті використання в умовах різнотипових закритих приміщень. У результаті дослідження було визначено прототипи технологій позиціону¬вання та навігації туристів, які використовуватимуть автори статті при створенні інтелектуальної проблемно-орієнтованої системи “Мобільний інформаційний асистент туриста” (МІАТ).
Ключові слова: туризм, техніки позиціонування, навігація в приміщенні, МІАТ, Wi-Fi-позиціонування, Indoor GPS, мобільні технології, телекомунікації.
The article is devoted to the indoors positioning technology and user mobile positioning devices. The possibilities of computer technology of indoors positioning of the device when navigating the user through the territory of tourist sites, which are castles, museums, galleries and architectural monuments have been described. Popular positioning technology, which is a GPS (Global Positioning System) is not fully operating in indoor environment and buildings. The most popular alternative information technologies of positioning in confined spaces are now the Wi-Fi, iGPS, RFID, NFC and technology, based on the relevant processing of visual images. The article shows the analysis of these technologies, the characteristics of their operation, and the advantages and disadvantages in the context of use in different types of indoor environment. The defined prototype of technologies of positioning and navigation of tourists which the authors propose to use in the creation of intellectual problem-oriented system “Mobile information assistant of the tourist” (MIAT) has been described in the article.
Key words: tourism, positioning techniques, indoor navigation, MIAT, Wi-Fi positioning, Indoor GPS, mobile technology, telecommunication.
Література – 41

УДК 004.67
М. В. Приймак, Л. П. Дмитроца, М. З. Олійник
Тернопільський національний університет ім. Івана Пулюя,
кафедра комп’ютерних наук
АНАЛІТИЧНІ СПОСОБИ ЗАДАННЯ ФУНКЦІЙ
ЗІ ЗМІННИМ ПЕРІОДОМ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ КОЕФІЦІЄНТІВ ФУР'Є
© Приймак М. В., Дмитроца Л. П.,Олійник М. З., 2016
Наведено основні здобутки теорії функцій із змінним періодом та виділено задачі їх подальшого вивчення, зокрема задачу «наближення» функцій зі змінним періодом рядами Фур'є та створення відповідних інформаційних технологій їх аналізу. Щоб була можливість перевіряти методи дослідження функції зі змінним періодом, розроблено способи аналітичного задання таких функцій. Записано формули знаходження коефіцієнтів Фур'є та закладено для них основи теорії рядів Фур'є функцій зі змінним періодом.
Ключові слова: змінний період, функція зі змінним періодом, коефіцієнти Фур'є функції зі змінним періодом, ряд Фур'є функції зі змінним періодом, інформаційні технології аналізу функцій зі змінним періодом.
Main achievements of function theory with variable period have been described. The tasks aimed at their further study, namely the task of functions with variable period “approximation” Fourier series, and development the appropriate information technologies of their analysis have been emphasized. To make the investigation of the methods of function study with variable period testing possible different ways of analytical definition of such functions have been developed. Formulae of finding Fourier coefficients of the function with variable period have been recorded and the principles of Fourier series theory have been established.
Key words: variable period, function with variable period, Fourier coefficients of the function with variable period, Fourier series of the function with variable period, information technologies of functions with variable period investigation.
Література – 10

УДК 004.652.4+004.827
Д. І. Угрин1, А. Б. Демчук2, О. М.Наум3
1Чернівецький факультет НТУ “Харківський політехнічний інститут”,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
3Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАНУ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ
НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПОВЕДІНКИ КОЛОНІЇ БДЖІЛ
© Угрин Д. І., Демчук А. Б., Наум О. М., 2016
Розглянуто модифіковану парадигму бджолиної колонії для туристичних маршрутів розв’язанням комбінаторних задач на графух: виділення в графі незалежної підмножини вершин, знаходження максимального паропоєднання в графі, розмальовки графу, виділення клік в графі. На основі аналізу поведінкової моделі самоорганізації колонії бджіл розроблено методи і механізми формування відповідних уявлень про розв’язки розглянутих комбінаторних задач на графах. Розглянуто методи формування простору пошуку. Позиція в просторі пошуку представляється у вигляді впоряд¬кованого списку. Ключовою операцією бджолиного алгоритму є дослідження перспективних позицій та їхніх околів у просторі пошуку. У роботі пропонується метод формування околів рішень з регульованим ступенем подібності та близькості між ними. Пропонуються три підходи до визначення числа агентів фуражирів, які направляються в околи кожної базової позиції.
Ключові слова: бджолина колонія, туристичні маршрути, оптимізація, бджолиний алгоритм, самоорганізація.
In the article the modified paradigm of bee colonies for hiking trails through the solution of combinatorial problems on graphs: the selection in the column independent subset of vertices of maximum pairing in column coloring graph, click in the selection box are studied. Based on the analysis of behavioral models of self colony of bees, methods and mechanisms of formation of the ideas are developed, the formation of combinatorial problems on graphs is discussed. Methods of forming search space are studied. Position in the search space is represented as an ordered list. The key operation of bee algorithm is promising research positions and their surroundings in the search space. In this paper, a method of forming neighborhood solutions with adjustable degree of similarity and closeness between them is suggested. We offer three approaches to determining the number of foragers agents who are sent around each base position.
Key words: bee colony, hiking trails, optimization, bees algorithm, self-organization.
Література – 9.

УДК 519.765
І. Ю. Хомицька1, В. М. Теслюк2
Національний університет “Львівська політехніка”,
1 кафедра прикладної лінгвістики,
2кафедра систем автоматизованного проектування
СТАТИСТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЕРОЗМЕЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ГРУПИ ГУБНИХ ФОНЕМ
В СИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКИХ СТИЛІВ
© Хомицька І. Ю., Теслюк В. М., 2016
Статистичним методом визначено фоностатистичні характеристики групи губних фонем за матеріалами текстів функціональних стилів англійської мови (художнього, розмовного, газетного, наукового). Встановлено істотні та випадкові відмінності за цією групою фонем між зіставленими стилями для статистичному аналогу фонологічної підсистеми системи досліджуваних стилів. Запропоновано модель, яка репрезентує здатність губних фонем розмежовувати стилі у трьох випадках позиції фонеми в слові.
Ключові слова: фоностатистичні характеристики текстів, стилерозмежувальна здатність групи губних фонем.
In the present paper the phonostatistical characteristics of labial phoneme group have been determined by a mathematical statistical method on the material of texts from English functional styles (belles-lettres, colloquial, newspaper, scientific). Essential and unessential differences among the texts compared for the given group of phonemes have been established in the statistical analogue of the phonological subsystem of the researched style system. The models proposed represent style-differentiating capability of labial phoneme group for three cases of the position of a phoneme in a word.
Key words: phonostatistical characteristics of a text, style-differentiating capability of labial phoneme group.
Література – 14.

УДК 004.9
Н. Б. Шаховська, Б. П. Худоба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
СИСТЕМА ЗАОХОЧЕННЯ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ
ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ
© Шаховська Н. Б., Худоба Б. П., 2016
Досліджено проблеми, які привели до створення системи заохочення до наукової роботи. Встановлено цільову аудиторію, яка проводить свій час за онлайн-іграми. Середній вік “геймера” – 30 років, а 47 % – це жінки. Вказано на популярність онлайн-ігор у соціальних мережах та прибуток для розробників ігор у різних країнах. Виділено основні завдання розроблення системи. Розглянуто можливість написання ігор самими студентами, що дасть змогу зрозуміти, чого саме вони хочуть, що їх найбільше цікавить. Проаналізовано вже наявні вирішення проблеми, наведено їхні переваги та недоліки, які враховано в проектованій системі. Описано можливості системи. Враховано важливі елементи системи, а саме: надання графічного представлення реалізованих користува¬чами програм та їх оцінювання, що дає можливість вести статистику і на її основі давати поради. Обрано гравців, які присутні в системі, та вказано можливості кожного. Наведено сучасні архітектурні рішення, які дають можливість використовувати спільний API для декількох клієнтів. Проаналізовано сучасні популярні шаблони проектування, які покладено в основу системи. Змодельовано діаграму класів для проведення змагань, яка показує роботу основного завдання системи. Також наведено технології, які присутні в системі, та архітектуру проекту. Сформовано етапи реалізації та впровадження системи.
Ключові слова: інноваційні методи навчання, архітектура системи, геймифікація.
The issues that led to the establishment of the research incentive scheme have been discovered discovered. The target audience who spend their time playing online games have been identified. The average age of “gamers” is 30 years old, and 47 % of “gamers” are women. The popularity of online games in social networks and revenue for game developers across countries are indicated. The main tasks in the design of the system are selected. The opportunity of writing games by students themselves has been considered. It will help to understand exactly what they want and what they are mostly interested in. Existing solutions have been analyzed. Their advantages and disadvantages have been included in projected system. Activities of the system have been described. Important elements of the system, namely: providing graphical representation for implemented programs from solutions and evaluation, which makes it possible to keep statics and to give advice have been included. Players present in the system and their possibilities have been given. Advanced architectural solutions, which enable the use of a common API for multiple clients have been provided. The current popular design patterns that underlie the system have been analyzed. The chart of grade for competition which shows the work of the main objectives of the system have been modeled. Also technologies that are present in the system architecture have been given. The stages of implementation have been formed.
Key words: innovative teaching methods, system architecture.
Література – 11

УДК 004.67: 004.9: 004.93
І. В. Шелевицький1, Є. В. Ткаченко2
Криворізький національний університет,
1кафедра інформатики та прикладної математики,
2кафедра комп’ютерних систем та мереж
BOX МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРЯМИХ НА РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕННЯХ
© Шелевицький І. В., Ткаченко Є. В., 2016
Запропоновано метод BOX перетворення, що відображає прямі на растрових зображеннях за точками перетину описаного навколо зображення квадрата. Відобра¬ження здійснюється за парами точок, через які проходять прямі, і має складність N^2. Число пар точок, що лежать на одній прямій, акумулюється в одній точці відображення. Це дає змогу виконати селекцію прямих за числом точок на них та фільтрувати окремі точки. Показано алгоритми прямого та оберненого перетворень та приклади перетворення зображень. Відображення потенційно дозволяє реалізувати алгоритми ідентифікації прямих на відеозображеннях у реальному часі.
Ключові слова: Hough перетворення, розпізнавання прямих, фільтрація зобра¬жень, комп’ютерний зір.
The method BOX transformation that reflects lines on raster images for the points of intersection circumscribing the square image. Displaying is carried out by lines with distinct pairs of crossing points and has N^2 complexity. The number of pairs of points lying on a straight line accumulates at a point of reflection. This selection allows you to direct the number of dots on them and perform filtering of individual points. The algorithms of direct and inverse conversion and the examples of images conversion have been demonstrated. Display allows you to implement algorithms of line identification on video images in real time.
Key words: Hough transform, line detection, filtering images, computer vision.
Література – 16.

УДК 004.67: 004.9: 004.93
І. В. Шелевицький1, В. А. Шелевицька2, Б. С. Семенов3
1 Криворізький національний університет,
кафедра інформатики та прикладної математики
комп’ютерних систем та мереж,
2 Дніпровська медична академія,
кафедра педіатрії, сімейної медицини та
клінічної лабораторної діагностики,
3 Національний авіаційний університет
ЧАСТОТНО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ СЕРЦЕВИХ ЗВУКІВ
У СПЛАЙНОВИХ БАЗИСАХ
© Шелевицький І. В., Шелевицька В. А., Семенов Б. С., 2016
Розглянуто вирішення вказаних задач за допомогою сплайнів. Із застосуванням сплайнів отримано єдину модель для усіх трьох задач й поєднано простоту розрахунків із гнучкістю моделі. Для фільтрації та сегментації акустичних сигналів застосовуються сплайн-фільтри, аналогічні фільтрам Савицького–Голея. Різна ширина фрагментів сплайна дає змогу досягти різного згладжування й відповідно виділення фрагментів різної деталізації. Інструментом виділення тонів серця є частотно-часовий LSS-аналіз, де розклад відбувається завдяки різномасштабній апроксимації сплайнами за методом найменших квадратів. Для виділення значимих частотно-часових складових застосовують селекцію коефіцієнтів розкладу на значимість за t-критерієм Стьюдента. Для врахування наявності сигналів у різних частотних смугах розкладу застосовано оригінальний алгоритм зворотної оцінки залишків наближення. Результатом є набір параметрів частотно-часового розкладу, що детально характеризують тони серця. Це дає змогу порівнювати схожість тонів у різні періоди спостереження, формувати уза¬галь¬нений тон та використовувати вказані параметри для класифікації серцевих тонів.
Ключові слова: частотно-часовий розклад, сплайни, серцеві шуми, фільтрація, критерій Стьюдента.
Splines have been used for the solution of the considered problems. This allows getting a single model for the three tasks and combine flexibility of the model with ease of calculations. For filtering and segmentation of acoustic signals spline filters that are similar to Savitsky-Golay filters have been used. Various widths of spline fragments provides a possibility to have different smoothness and select fragments of varying detalization. Selection tool for the heart tones is time-frequency LSS analysis, where decomposition is based on scaled spline approximation with the method of least squares. To distinguish significant time-frequency components, selection of coefficients by Student’s t-test is used. To take into account the presence of signals in different frequency bands, original decomposition algorithm of reverse estimate of the residuals is used. As the result we have the set of parameters of time-frequency transform that characterize cardiac signals in details. This allows comparing the similarity of tones at different periods of observation, to form a generalized tone and use these parameters for classification of heart sounds.
Key words: time-frequency transform, spline, murmur, computer vision, filtering, Student’s t-test.
Література – 12

УДК 004.652
О. В. Шулима, В. В. Шендрик, М. О. Шестак
Сумський державний університет,
кафедра комп’ютерних наук
ПОБУДОВА СХОВИЩА ДАНИХ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
© Шулима О. В., Шендрик В. В., Шестак М. О., 2017
Розглянуто проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами інформації з використанням баз даних. Наведено модель сховища даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел при створенні системи підтримки прийняття рішень для проектування розподілених енергетичних систем.
Ключові слова: концептуальна модель, база даних, сховище даних, система підтримки прийняття рішень, альтернативні джерела енергії, розподілена енергетична система.
This paper discusses the problems that arise when working with disparate data sources using database. The model of data warehouse is presented as way of integrating and processing data from disparate sources while creating a decision support system for the design of distributed energy systems.
Key words: conceptual model, database, data warehouse, decision support system, renewable energy system, distributed energy system.
Література – 15.

УДК 519.2 + 504
Т. В. Шулькевич1, Ю. М. Селін2
1 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
кафедра АСОІУ,
2 Навчально-науковий комплекс “Інститут прикладного системного аналізу”
МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
АНОМАЛЬНИХ ПРИПЛИВІВ (ЦУНАМІ)
© Шулькевич Т. В.,Селін Ю. М., 2016
Описано можливий підхід щодо моделювання екологічних процесів, а саме аномальних приливів (цунамі). Запропонований математичний апарат на основі статистичних методів містить приховані моделі Маркова, лінгвістичне моделювання та метод подібних траєкторій.
Ключові слова: екологічні процеси, анормальні приливи, цунамі, моделювання, математичний апарат, приховані марковські моделі, лінгвістичне моделювання, метод подібних траєкторії.
The paper contains the description of the feasible approach to modeling of environmental processes, namely abnormal tidal (tsunami). The suggested mathematical apparatus is based on the statistical methods and comprises hidden Markov models, linguistic modeling and similar trajectories method.
Key words: environmental processes, abnormal tidal, tsunami, modeling, mathematical apparatus, hidden Markov models, linguistic modeling, linguistic modeling, similar trajectories method.
Література – 6.

УДК 330.341.1
З. В. Юринець1, Р. В. Юринець2
1 Львівський національний університет імені Івана Франка
2 Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
ТЕОРЕТИКО-ІГРОВИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
© Юринець З. В., Юринець Р. В., 2016
Розроблено методологічні підходи щодо оптимізації інноваційної діяльності та виробництва удосконаленої продукції суб’єктами господарювання. Викладено при¬кладні аспекти виробництва інноваційної продукції на основі запропонованої опти¬мальної стратегії розвитку. обчислено оптимальний варіант випуску удосконаленої продукції підприємства для отримання найбільшої прибутковості унаслідок реалізації виробленої продукції. На основі проведених розрахунків менеджери мають змогу виявити сприятливий та несприятливий стан ринкової кон’юнктури для певного виду продукції та покращити процес ухвалення рішень щодо збільшення чи зменшення обсягів випуску удосконаленої продукції.
Ключові слова: теоретико-ігровий підхід, стратегія, інноваційна діяльність, удосконалена продукція, суб’єкти господарювання, прийняття рішень.
Methodological approaches to optimize innovation, production of improved products by business entities are developed. Methodological approaches to optimize innovation, production of improved products by business entities are developed. Practical issues of production due to the proposed optimal strategy are presented. The optimal variant for the production of improved products is calculated. This allows them to obtain greater profitability through implementation of products. Managers have the ability to identify favorable and unfavorable market conditions for certain commodities on the basis of the calculations. Also, managers can improve the decision-making process of the increase or decrease in the volume of improved products.
Key words: game-theoretic approach, strategy, innovative activity, innovative products, business, making decisions.
Література – 9.

Syndicate content