№ 840 (2016)

Abstracts.

УДК 62-83:621.313.32
Ю. О. Білецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та комп’ютеризованих електромеханічних систем

CИСТЕМИ ЕНЕРГОФОРМУЮЧОГО КЕРУВАННЯ СИНХРОННОЮ МАШИНОЮ З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ
ЯК ГАМІЛЬТОНОВОЮ СИСТЕМОЮ З КЕРОВАНИМИ ПОРТАМИ

© Білецький Ю. О., 2016

Розглянуто основні методи синтезу систем керування гамільтоновими системами з керованими портами на основі енергетичних підходів, зокрема пасивне керування, використання енергетичного балансування, формування бажаних демпфування та взаємозв’язків, а також їх поєднання з елементами теорій лінійних та нелінійних систем керування. Наведено приклади застосування таких методів для нелінійного об’єкта –синхронної машини з постійними магнітами. Наведено результати їх комп’ютерного дослідження та детального аналізу.
Ключові слова: енергетичні підходи, нелінійні системи, методи синтезу систем керування, пасивне керування, гамільтонова система з керованими портами, формування взаємозв’язків та демпфування, синхронна машина з постійними магнітами.

Main energy-based methods for synthesis of control systems of port-controlled Hamiltonian systems were considered, in particular: passivity-based control, energy-balance approach, interconnection and damping assignment and their combination with elements from linear and nonlinear control system theory. There are shown examples of using such methods for nonlinear object – permanent magnet synchronous machine. Result of their computer research and detail analyzes are presented as well.
Key words: energy-based approaches, nonlinear systems, methods of control system synthesis, passivity-based control, port-controlled Hamiltonian system, interconnection and damping assignment, permanent magnet synchronous machine.

Кількість посилань 10

УДК 62 – 83 (071)
Б. Г. Бойчук, Б. С. Калужний, В. Б. Цяпа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем

ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРОВАНИХ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ПОЛІНОМІВ ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

© Бойчук Б. Г., Калужний Б. С., Цяпа В. Б., 2016

Розглянуто використання структурованих характеристичних рівнянь з метою вироблення програми налаштування змінних параметрів системи. Розроблена система відносних одиниць, з використанням яких розраховується множина можливих варіантів систем автоматичного керування. Досліджено можливості використання цих одиниць для спрощення математичного опису систем.
Ключові слова: передатна функція, структурна схема, характеристичне рівняння, структурування, діаграма, налаштування, корінь рівняння.

The article discusses the use of structured characteristic equations to develop programs setting system variables. The relative units system designed for calculation of a set of options of automatic control. The possibility of using these units investigated to simplify the mathematical description of the system.
Key words: transfer function, block diagram, characteristic equation, structure, pattern, configuration, root equation.

Кількість посилань 3

УДК 621.316.925
Ю. О. Варецький, В. М. Горбань, Я. С. Пазина
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж

ЗМІНИ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ МІКРОМЕРЕЖІ
З ГІБРИДНОЮ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЄЮ

© Варецький Ю. О., Горбань В. М., Пазина Я. С., 2016

Наведено результати дослідження режимів роботи гібридної електростанції у локальній електричній мережі (мікромережі), під’єднаній до електроенергетичної системи. Проаналізовано характер змін напруги в мережі залежно від способу регулювання реактивної потужності вітрогенераторів гібридної електростанції. Показано умови оптимального регулювання реактивної потужності вітрогенераторів за умови мінімізації змін напруги.
Ключові слова: гібридна електростанція, вітрогенератор, фотоелектричні панелі, регулювання реактивної потужності, зміни напруги в електричній мережі.

The paper presents the study results on renewable energy hybrid system within a micro grid which is tied to bulk power system. The voltage variations character has been analyzed considering mode of wind generator reactive power control. Optimal reactive power control requirements are shown in consideration of voltage variation mitigation.
Key words: renewable energy hybrid system, wind generator, photovoltaic panels, reactive power control, electrical network voltage variations.

Кількість посилань 12

УДК 621.316.925
В. Г. Гапанович, З. М. Бахор
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій,
кафедра електричних систем та мереж

РОЗРОБКА РЕГУЛЯТОРА СТАТИЧНОГО ТИРИСТОРНОГО КОМПЕНСАТОРА ДЛЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
ШАХТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

© Гапанович В. Г., Бахор З. М., 2016

Для конкретного об’єкта розроблена структурна схема і виведені рівняння стану регулятора статичного тиристорного регулятора, як підсистеми комплексної системи керування режимом роботи системи електропостачання шахтного навантаження.
Ключові слова: система електропостачання шахтного навантаження, статич¬ний тиристорний компенсатор.

A structure diagram for a particular object has been developed and equations of state has been derived as for subsystem of complex system of operation mode control of electrical power supply system of mining load.
Key words: electrical power supply system of mining load, statical thyristor compensator.

Кількість посилань 3

В. Г. Гапанович, В. П. Кідиба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій,
кафедра електричних систем та мереж

ОБМЕЖЕННЯ КИДКІВ СТРУМІВ НАМАГНІЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДУГОВОЇ CТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ ПОПЕРЕДНЬОЮ КОМУТАЦІЄЮ ПІЧНОГО АГРЕГАТУ

© Гапанович В. Г., Кідиба В. П., 2016

Досліджено можливість обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання надпотужної cталеплавильної печі увімкненням пічного агрегату у два етапи, з подаванням на першому етапі на його обмотки пониженої напруги, а на другому – номінальної.
Ключові слова: кидки струму намагнічення.

The possibility of limitation of magnetization current inrushes in electrical power supply system of high-power steel-smelting furnace researched. Named research reviews way of two-stage switching of furnace unit, with decreasing of supply voltage on first stage and feeding furnace with rated voltage on second stage.
Key words: magnetization current inrushes.

Кількість посилань 3

УДК 621.313
В. М. Гладкий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних машин і апаратів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
З УРАХУВАННЯМ ВИТІСНЕННЯ СТРУМУ У СТРИЖНЯХ РОТОРА

 Гладкий В. М., 2016

Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням витіс-нення струму у стрижнях ротора. Модель ґрунтується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-ого порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона.
Ключові слова: асинхронний двигун, математична модель, витіснення струму у стрижнях ротора, насичення основного магнітного кола, вищі гармоніки МРС.

A mathematical model for asynchronous motor taking into account deep bar effect has been developed. The model is based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics, differential equations algebrization with the g-th order backward differentiation formula and nonlinear algebraic equations system solving with Newton’s method.
Key words: asynchronous motor, mathematical model, deep bar effect, core saturation, MMF spatial harmonics.

Кількість посилань 11

УДК 62-83:621.313.3
І. Р. Головач, Л. Ф. Карплюк, Б. Я. Панченко, В. Б. Цяпа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
КРИВОШИПНО-ШАТУННOГО МЕХАНІЗМУ
З НЕЛІНІЙНИМИ ЗВОРОТНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ

© Головач І. Р., Карплюк Л. Ф., Панченко Б. Я., Цяпа В. Б., 2016

Проаналізовано роботу системи керування електроприводу кривошипно-шатун¬ного механізму. Розроблено методику налаштування регуляторів. Результати досліджень можуть бути використані під час розроблення нових систем електроприводів.
Ключові слова: кривошипно-шатунний механізм, електропривід, система регулю¬вання, нелінійні зворотні зв’язки.

The control system of electric drives with Crankshaft mechanism load has been analyzed. Method of tuning speed feedback adjusting was developed. The result can be used for the designing new systems of electric drives.
Key words: crankshaft mechanism, electric drive, control system , nonlinear feedbacks.

Кількість посилань 8

ДК 621.311
Н. Б. Дьяченко, П. М. Баран, В. П. Кідиба, Я. Д. Пришляк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж

СИСТЕМА САМОНАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО СИМУЛЯТОРА
З УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЧАСТИНОЮ ЕНЕРГОБЛОКА ТЕС

© Дьяченко Н. Б., Баран П. М., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., 2016

Розроблено систему самонавчання комп’ютерного симулятора з управління елект¬рич¬ною частиною енергоблока теплової електричної станції
Ключові слова: теплова електростанція, навчальна система, тренажери, само¬навчання оперативного персоналу

The system of self-learning computer simulation of electric part of the power unit of a thermal power station is developed
Key words: thermal power, educational system, trainers, self-training of operative personnel

Кількість посилань 6

УДК 621.311.2
Н. Б. Дьяченко, Б. І. Дурняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОХИБОК КВАНТУВАННЯ ТЕЛЕІНФОРМАЦІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИ НЕЙРОМАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 Дьяченко Н. Б., Дурняк Б. І., 2016

Подано комп’ютерні експериментальні дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання.
Ключові слова: нейроматематичне моделювання, похибки квантування.

Computer experimental investigations of measurement quantization imprecision influence on neuromathematic modeling results are represented.
Key words: neuromathematic modeling, quantization imprecision

Кількість посилань 5

УДК 621.311:681.5
В. Коновал, А. Козовий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ОБМЕЖУВАЧІВ МАКСИМАЛЬНОГО ЗБУДЖЕННЯ СИНХРОННИХ МАШИН ДЛЯ АНАЛІЗУ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

© Коновал В., Козовий А., 2017

Розглянуто аспекти моделювання сучасних систем збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем. Наведено особливості математичної моделі обмежувача максимального збудження та здійснено перевірку його функціону¬вання на прикладі реальних електростанцій.
Ключові слова: стійкість електронергетичних систем, система збудження синхрон¬ної машини, регулятор збудження, системний стабілізатор, обмежувач макси¬мального збудження, математична модель, цифрова модель.

This article surveys the modeling aspects of modern excitation systems for synchronous machines that is used to analyze power system stability. We presented peculiarities of over excitation limiter mathematical model and tested their performance for real power stations.
Key words: power systems stability, synchronous machine excitation system, excitation regulator, system stabilizer, over excitation limiter, mathematical model, digital model.

Кількість посилань 16

УДК 621.313.333
А. С. Куцик, М. Б. Семенюк, В. О. Місюренко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
З ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ЗБУДЖЕННЯ

 Куцик А. С., Семенюк М. Б., Місюренко В. О., 2016

Наведено результати аналізу режимів роботи синхронного генератора в електро¬технічній системі з широтно-імпульсним регулюванням струму збудження. Дослідження виконані за допомогою методу математичного моделювання.
Ключові слова: електротехнічна система, статична система збудження, синхрон¬ний генератор, широтно-імпульний перетворювач, автоматичний регулятор збудження, широтно-імпульсна модуляція, тиристорний перетворювач, частота модуляції.

The article presents an analysis of modes of synchronous generator in the electrical system of the pulse-width control excitation current of synchronous generator. Researches are performed by the method of mathematical modelling.
Key words: electrotechnical system, static excitation system, synchronous generator, full bridge DC/DC converter, automatic voltage regulator, pulse width modulation, semiconductor controlled rectifier, frequency modulation.
Кількість посилань 8

УДК 621.315.1
В. В. Кучанський
Інститут електродинаміки НАН України
Відділ оптимізації систем електропостачання

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА РЕЗОНАНСНИХ ПЕРЕНАПРУГ
В АНОРМАЛЬНИХ РЕЖИМАХ МАГІСТРАЛЬНИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

© Кучанський В. В., 2016

Отримано емпіричну формулу для експрес-оцінки резонансних перенапруг при неповнофазному режимі повітряної лінії та складено заступну схему резонансного контуру лінії електропередачі.
Ключові слова: резонансні перенапруги, анормальні режими, резонансна довжина.

The empirical formula for rapid assessment of resonance overvltages was received over open-phase mode and equivalent resonant circuit was composed of transmission line.
Key words: resonant overvoltage, abnormal modes, resonance line.

Кількість посилань 7

УДК 621.316.13
Г. М. Лисяк, І. І. Островка, І. О. Сабадаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж

КВАДРАТИЧНО-ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛАННЯ

© Лисяк Г. М., Островка І. І., Сабадаш І. О., 2016

Розглянуто квадратично-інтегральний метод розпізнавання режимів три-фазного короткого замикання та пуску потужних електродвигунів номінальною напругою 10 кВ.
Ключові слова: розпізнавання, трифазне коротке замикання, пуск електро-двигунів.

It is considered square-integrated method recognition regimes of three-phase short circuit and starting large motors rated voltage of 10 kV in the article.
Key words: recognize, three-phase short circuit, starting motors.
Кількість посилань 6

УДК 621.313.333
О. Ю. Лозинський, Я. С. Паранчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем

СТРУКТУРА БАГАТОЗВ’ЯЗАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
“ДУГОВА СТАЛЕПЛАВИЛЬНА ПІЧ – ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА МЕРЕЖА”

 Лозинаський О. Ю., Паранчук Я. С., 2016

Запропоновано багаторівневу багатозв’язану структуру системи для адаптивного багатокритеріального оптимального керування режимами електротехнологіч¬ного комп¬лексу “дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа”.
Ключові слова: електротехнологічний комплекс, дугова сталеплавильна піч, електро¬поста¬чальна мережа, швидкодійний контур, оптимальне керування, штучна зовнішня характеристика.

The paper proposes a multilevel multiconnected structure of the system for adaptive multicriterion optimal control of "arc steelmaking furnace – supply network" electro-technological complex modes
Key words: electrotechnological complex, arc steelmaking furnace, supply network, high-speed circuit, optimal control, artificial external characteristic.

Кількість посилань 3

УДК 621.31.33
В. С. Маляр, О. Є. Гамола, В. С. Мадай, І. Р. Гавдьо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної та загальної електротехніки,
кафедра електричних машин і апаратів

ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОФАЗНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ
ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА

© Маляр В. С., Гамола О, Є., Мадай В. С., Гавдьо І. Р., 2016

Розглядається проблема розрахунку перехідних процесів в асинхронних двигунах, які живляться від однофазної мережі із конденсаторами в одній фазі. В основу роз¬робленого алгоритму покладено математичну модель асинхронного двигуна високого рівня адекватності, в якій враховується явище витіснення струму в стержнях ротора і насичення магнітопроводу.
Ключові слова: асинхронний двигун, однофазне живлення, перехідний процес, ємність конденсаторів.

The problem of calculation of transients in asynchronous motors which works from single-phase network with capacitors in a single phase is examined. The basis of the algorithm is a mathematical model of induction motors with the high level of adequacy. This model takes into account the phenomena of skin effect in the bars of the rotor and magnetic core saturation.
Key words: asynchronous motor, single-phase network, transient phenomena, capacitors capacitance.

Кількість посилань 10

УДК 681.586 – 45.29.33
В. Мороз, В. Оксентюк, П. Болкот, К. Снітков
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем,
СКБ електромеханічних систем

ВПЛИВ РОЗРЯДНОСТІ ДАНИХ НА ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ
КУТА В ІНДУКЦІЙНИХ ДАВАЧАХ КУТА

© Мороз В., Оксентюк В., Болкот П., Снітков К., 2016

Проаналізовано точність методу визначення фази з індукційного давача кута повороту залежно від розрядності вхідних цифрових даних, які отримані з давача за допомогою аналого-цифрового перетворювача. Метод визначення фази ґрунтується на відомому методі з використанням функцій арктангенса і арккотангенса, для яких знайдено максимальні та усереднені похибки залежно від розрядності вхідних цифрових даних. Досліджено впливи розрядності вхідних цифрових даних і кількість інтервалів інтегрування на точність інтегральних реалізацій функції арктангенса числовими методами знаходження означеного інтегралу різних порядків.
Ключові слова: давачі кута повороту, індукційні давачі, математична обробка да¬них, методи визначення фази, обробка сигналів, реалізація функції обчислення арктангенса.

The accuracy analysis method for determining the signal phase of the induction encoder depending on the digit capacity of the input data obtained from the sensor via analog-to-digital converter presented in this article. The phase determining method based on a known method using the invers tangent and invers cotangent functions, which found the maximum and RMS errors depending on the digit capacity of the input data. The impact of input data's digit capacity and the number of intervals on the accuracy of the invers tangent function integrated implementations was investigate for numerical definite integral formulas of different orders.
Key words: angle sensors, arctangent function calculation, induction sensors, mathe-matical data processing, phase detection method, signal processing.

Кількість посилань 12

УДК 621.311.24 + 621.314
К. Б. Покровський, М. Ю. Кужелєв
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
НА ОСНОВІ ДАНИХ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

© Покровський К. Б., Кужелєв М. Ю., 2016

Наведено оцінку ефективності вітроелектростанції в умовах Карпатського регіону на основі даних з відкритих джерел та розрахунки техніко-економічних показників електростанції.
Ключові слова: вітроелектростанція, ефективність.

There are represented assessment of efficiency of wind farms in the Carpathian region based on data from public sources and showing technic and economic indicators of power station.
Key words: wind power station, efficiency.

Кількість посилань 6

УДК 621.311.001.57
О. М. Равлик, В. Я. Стецик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ КОМУТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЛІНІЙ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ 750 кВ

© Равлик О. М., Стецик В. Я., 2016

Розроблені математична і цифрова моделі довгої лінії для дослідження комутаційних процесів із урахуванням їх основних параметрів, що забезпечує необхідну адекватність моделювання.
Ключові слова: комутаційні процеси, математична модель, перенапруга, точність моделі, фазова швидкість.

Mathematical and digital models to study the long line switching processes with regard to their basic parameters are developed, providing the required adequate modeling.
Key words: switching processes, mathematical model, overvoltage, accuracy of model, phase velocity.

Кількість посилань 4

УДК 621.311.24
М. С. Сегеда1, О. Б. Дудурич2
1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій
2 ПАТ “Львівобленерго”

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ
ВІТРОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ В ЕНЕРГОСИСТЕМИ

© Сегеда М. С., Дудурич О. Б., 2016

Схематично відображено умови вибору точки під’єднання вітрових електричних станцій (ВЕС) до електроенергетичних систем та описано умови, які повинні бути виконані для забезпечення їх сумісної роботи. Проаналізовано ефекти інтеграції ВЕС в електроенергетичні системи на локальному (місцевому) та загальному рівнях. Розгля¬нуто вимоги міжнародних стандартів до регулювання частоти електроенерге¬тичних систем з вітровими електричними станціями.
Ключові слова: вітрова електрична станція (ВЕС), вітроенергетика, вітроелект¬рич¬на установка (ВЕУ), електроенергетична система (ЕЕС), регулювання частоти, пере¬токи потужності, точка підключення (ТП).

The conditions of the point of common coupling choice of wind power plants are shown schematically and the conditions that must be met for their joint operation as a part of the power systems are described. The effects of integration of wind power plants into the power systems at the local and general levels are analyzed. The requirements of the international Grid Codes to the frequency control of the power systems with wind power plants are considered.
Key words: wind power plant (WPP), wind power, wind turbine, power system (PS), frequency control, power flows, point of common coupling (PCC).

Кількість посилань 9

УДК 621.316.727
Є. І. Федів, О. М. Сівакова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електропостачання промислових підприємств міст
і сільського господарства

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ З СИЛОВИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ

© Федів Є. І., Сівакова О. М., 2016

Запропоновано спосіб узгодженого керування декількома силовими випрямля-чами технологічних установок систем електроспоживання для забезпечення динамічної компенсації реактивної потужності в електромережі живлення.
Ключові слова: система електроспоживання, реактивна потужність, силовий випрямляч, закриваючий тиристор.

With the purpose of providing dynamic compensation of reactive power in power network, we offer the method of coordinated control for several power rectifiers of technological mechanisms of power supply systems.
Key words: power supply system, reactive power, power rectifier, gate off thyristor.

Кількість посилань 3

УДК 620.179.14
М. А. Яцун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних машин і апаратів

СПІВВІДНОШЕННЯ ІНДУКТИВНОСТЕЙ РОЗСІЯННЯ
ЕКРАНОВАНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СПІВВІСНИХ
ОБМОТОК НА ФЕРОМАГНІТНОМУ ОСЕРДІ

ã Яцун М. А., 2016

Досліджені співвідношення індуктивностей розсіяння циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток, розмірів і властивостей екрана.
Ключові слова: індуктивності розсіяння , екрановані циліндричні співвісні обмотки, феромагнітне осердя.

Investigational correlations of inductances of dispersion of cylindrical align windings on ferromagnetic to the core depending on geometrical and mutual placing of windings, and properties of screen.
Key words: inductances of dispersion, screened cylindrical align windings, ferromagnetic core.

Кількість посилань 7

Syndicate content