№ 866 (2017)

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

УДК 621.825.5, 656.13
М. О. Афонін , Т. М. Постранський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій
ВПЛИВ ДОРОЖНІХ УМОВ НА ПОКАЗНИКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЯ
© Афонін М. О., Постранський Т. М., 2017
Розглянуто вплив дорожніх умов на показники функціонального стану водія та його зміну під час керування транспортним засобом. Визначено певні не класичні показники, що мають вплив на водія. Одним із ключових завдань роботи було визначення чутливості цих показників до дорожніх умов.
Ключові слова: функціональний стан, варіабельність серцевого ритму, умови руху, кореляційний аналіз.
M. Afonin, T. Postrans’kyy
THE IMPACT OF ROAD CONDITIONS ON INDICATORS
OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE DRIVER
In this work influence of travelling terms is examined on the functional state of driver and his change in the process of management a transport vehicle. Not classic indexes that have an influence on a driver are certainly certain. One of key tasks of work there was determination of sensitivity of these indexes to the travelling terms.
Keywords: functional state, heart rate variability, traffic conditions, correlation analysis.

Література – 5.

УДК 621.646 (035)
B. Bilous, A. Bilous
Lviv Polytechnic National University

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF DESIGN PROCEDURE
LONGITUDINAL – COMPRESSION ROD ELASTIC ELEMENTS
OF THE TRANSMISSION MECHANISM STOP VALVES DEVICES
© Bilous В., Bilous А., 2017
Conceptual principles of design procedure longitudinally compression rod elastic elements of the transmission mechanism stop valves devices. Showing its application for design longitudinally compressed elastic rod elements stop valves devices.
Keywords: rod, longitudinally-compressed rod, elastic element, stop valves devices.
Б. Д. Білоус , А. Б. Білоус
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ПОЗДОВЖНЬО СТИСНУТИХ СТРИЖНЕВИХ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КЛАПАННИХ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ
Розглянуто концептуальні засади методики розрахунку поздовжньо-стиснутих стрижневих пружних елементів запірних пристроїв. Показано застосування методики для розрахунку поздовжньо-стиснутих стрижневих пружних елементів запірних пристроїв.
Ключові слова: стрижень, поздовжньо-стиснутий стрижень, пружний елемент, запірний пристрій.

Література – 3.

УДК 656.13
М. В. Бойків, Р. А. Марій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій
БЕЗПЕЧНА ДИСТАНЦІЯ РУХУ АВТОМОБІЛІВ У ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКАХ З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ВОДІЯ
© Бойків М. В., Марій Р.А., 2017
Досліджено дистанцію безпеки на автомобільних дорогах залежно від рівня завантаження дороги рухом. Встановлено, що у частково зв’язаному потоці автомобілів із зменшенням дистанції безпеки швидкість руху стрімко знижується. Виявлено, що під час руху в міських умовах, де спостерігається висока щільність транспортного потоку, інтенсивність руху та перерозподіл її у просторі, дотримання дистанції безпеки водіями у таких умовах помітно позначається на їх функціональному стані.
Ключові слова: дистанція безпеки, рівень завантаження дороги рухом, функціо¬нальний стан водія, транспортний потік, швидкість руху.
M. Boykiv, R. Mariy
SAFE DISTANCE OF VEHICLES IN TRAFFIC FLOWS CONSIDERING THE FUNCTIONAL STATE OF THE DRIVER
Investigated the safety distance depending on the roads of the road traffic load. Found that partially bound flow of cars while reducing safety distance, speed rapidly decreases. Revealed that while driving in urban traffic where the observed high traffic density, traffic flow and redistribution of space, distance driver safety compliance in these conditions significantly affects their functional state.
Keywords: safety distance, level road traffic load, functional state of the driver, traffic flow, speed.

Література – 11.

УДК 656.1.004
О. А. Воронков, І. Л. Роговський
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
кафедра транспортних технологій
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ У ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА
© Воронков О. А., Роговський І. Л., 2017
Наведено результати аналітичного дослідження з обґрунтування методичної схематизації ефективності транспортно-технологічних систем рослинництва. Встанов¬лено, що природно-виробничі особливості сільськогосподарського виробництва мають враховувати рівень адаптації транспортно-технологічного забезпечення рослин¬ництва. Запропоновано методичний підхід до аналітичного визначення ефективності використання транспортних засобів у технології виробництва продукції рослинництва за допомогою коефіцієнтів вагомості. Це уможливить визначення заходів щодо зниження енергетичних затрат і підвищення ефективності використання транс¬портних засобів.
Ключові слова: ефективність, затрати енергії, рослинництво, транспортний засіб, транспортна система.
O. Voronkov, I. Rohovs'kyy
ANALYTICAL SCHEMATIZATION
OF EFFECTIVENESS TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL
SYSTEMS OF CROP PRODUCTION
In article the results of analytical research of endurance the value of methodological schematization the efficiency of transport and technological systems of crop production. Determined that natural production characteristics of agricultural production have to take into account the level of adaptation of transport and technological support of plant growing. Methodical approach for analytical determination of efficiency of use of vehicles in technology of crop production with help of weighting factors provides with appropriate level of validity to identify measures to reduce energy costs with implementation of block diagram determining the efficiency of use of vehicles.
Key words: efficiency, energy costs, crop production, vehicle, transport system.
Література – 6.

УДК 656.142 + 656.051
В. В. Гілевич1, І. А. Могила2,3, О. С. Міхоцький3
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій,
2Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор”,
3Львівське комунальне підприємство “Інститут просторового розвитку”
ВРАХУВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПІШОХІДНОГО ПОТОКУ
У РОЗРАХУНКАХ РЕЖИМУ РОБОТИ СВІТЛОФОРНОГО ОБ’ЄКТА
© Гілевич В. В., Могила І. А., Міхоцький О. С., 2017
Досліджено затримки транспорту та пішоходів за різних інтенсивностей їх руху та різної тривалості дозвільного сигналу для пішоходів на регульованих перехрестях. Встановлено, що за певних співвідношень між цими інтенсивностями використання традиційного підходу до розрахунку тривалості пішохідної фази неадекватно відображає фактичну потребу в ній. Запропоновано враховувати одночасно ці співвідношення у розрахунках режимів роботи світлофорних об’єктів.
Ключові слова: регульований пішохідний перехід, затримка транспортних засобів, імітаційна модель.
V. Hilevych, I. Mohyla, O. Mikhots'kyy
CONSIDERING THE INTENSITY OF PEDESTRIAN FLOW REGIME
IN THE CALCULATION OF TRAFFIC LIGHT OBJECT
Traffic and pedestrian delays within different volumes of flows and different duration of pedestrian green light were examined during the simulation of signalized pedestrian crossing. It was determined that usage of habitual approach for calculation of pedestrian stage duration is not expedient in certain proportions between volume of traffic and pedestrian flows. It was proposed to use these parameters for calculation of traffic lights operating mode.
Keywords: signalized pedestrian crossing, vehicle delay, simulation model.

Література – 11.

УДК 621.923.7
О. В. Гаврильченко, В. М. Корендій, В. М. Захаров*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування
* ПАТ “Іскра¶
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТРИ- І ЧОТИРИМАСОВИХ КОЛИВНИХ СИСТЕМ
ВІБРОВИКІНЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
© Гаврильченко О. В., Корендій В. М., Захаров В. М., 2018
Розглянуто конструктивні та функціональні особливості вібровикінчувальних верстатів. Побудовано розрахункові схеми коливних систем верстата у режимі правки “притир по притиру та в процесі притирання деталей. Сформовано відповідні математичні моделі руху три- і чотиримасової коливних систем верстата. Виведено аналітичні залежності амплітудних значень відхилень коливних мас.
Ключові слова: притир, вібровикінчувальний верстат, доводка, коливання, коливна система, амплітуда коливань.

O. Havrylchenko, V. Korendiy, V. Zakharov
FORMATION MATHEMATICAL MODEL THREE- AND FOUR MASS OSCILLATORY SYSTEMS OF VIBRATING FINISHING MACHINES
Structural and operational peculiarities of vibrating finishing machines are considered. Calculation diagrams of the machine oscillating systems at the mode of correction “lap over lap” and during the parts lapping are developed. Corresponding mathematical models of motion of three- and four-mass oscillating systems of the machine are formed. Analytical dependencies of amplitude values of oscillating masses displacements are deduced.
Key words: lap, vibrating finishing machine, lap finishing (lapping), oscillation, vibrating system, amplitude of oscillations.
Лытература – 9.

УДК 629.113.001-585.2.001
П. М. Гащук1, С. В. Нікіпчук2
1Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки
ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУР АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСМІСІЙ
У СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
 Гащук П. М., Нікіпчук С. В., 2017
Запропоновано відображати механічну частину трансмісії автомобіля як систему багатоланкових диференціалів з формалізованим аналітичним відображенням процесів її функціювання. Високий рівень формалізму і загальності властивий описові дії механізму у формі рівнянь Лагранжа другого роду. Проте на початковій стадії моделю¬вання доцільніше вважати всі змінні, що визначають динамічний та кінематичний стан механізму, незалежними. Наведення зв’язків – це власне і буде початковою стадією конструювання. Та ці зв’язки доцільно наводити вмотивовано – у процесі узагальненої оптимізації. В такому разі параметрична оптимізація буде водночас і структурним синтезом трансмісії. За критерій оптимальності може правити будь-який вимірник досконалості.
Ключові слова: трансмісія автомобіля, узагальнений диференціал, структурна
формалізація, параметрична оптимізація, структурний синтез.
P. Hashchuk, S. Nikipchuk
FORMALIZATION TRANSMISSIONS AUTOMOBILE STRUCTURE
IN COMPUTER-AIDED DESIGN
It has offered to display of mechanical transmission of the car as system of many differentials with sectional analytical reflection of formalized processes of its functioning. The high level of formalism and generality are inherent for describe action of mechanism in the form of Lagrange equations of the second kind. However, at the initial stage of design is more appropriate to consider all the variables, that determine the dynamic and kinematic state of mechanism, independent. Putting relations – it actually is the initial stage of construction. And these connections advisable to give motivated – in the generalized optimization. In this case, parametrical optimization will both structural synthesis of transmission. As optimality criterion can be any measure of excellence.
Keywords: transmission car, generalized differential, structural formalization,
parametrical optimization, structural synthesis

Література – 17.

УДК 629.341
В. М. Гелетій, Я. М. Новіцький, А. В. Кий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технічної механіки і динаміки машин
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ
КАНАТНИХ ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
© Гелетій В. М., Новіцький Я. М., Кий А. В., 2017
Розглянуто питання комп’ютерного моделювання динамічних процесів механічних систем з канатними елементами, таких як лісозаготівельні канатні транспортувальні системи. Запропоновано процедуру приведення рівнянь руху системи до виду, зручного для комп’ютерних методів розв’язування задачі. Наведено метод визначення параметрів демпфування дискретних моделей таких систем. Розглянуто питання використання додаткових пристроїв для активації вібрацій для забезпечення більшої ефективності транспортування канатними системами.
Ключові слова: канатні елементи, динамічні процеси, моделювання, квазіциклічні координати, демпфування.
V. Heletiy, Ya. Novitskyy, A. Kyi
COMPUTER MODELING OF THE DYNAMICS
OF ROPE TRANSPORT SYSTEMS
Computer modeling dynamic processes mechanical systems with rope elements such as cable transporting system are considered. The algorithm to bring the equations of motion system to form convenient for application of computer dynamic analysis methods is offered. The method determination of damping parameters such discrete mechanical systems is presented. The activation method of vibration to provide more efficient transportation systems rope is investigated
Key words: ropes elements, dynamic processes, computer simulation, quasi-cyclic coordinates, damping.

Література – 9.

УДК 629.369

О. З. Горбай1, Р. В. Зінько2, І. С. Керницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра автомобілебудування,
2кафедра проектування та експлуатації машин,
3SGGW (Warszawa)
ПРОСТОРОВІ СЕКЦІЙНІ МОДУЛІ
КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
© Горбай О. З., Зінько Р. В., Керницький І. С., 2017

Для розрахунку рамних і несучих каркасів ТЗ використано модуль-елементне 3D-моделювання, що в перспективі дасть змогу довстановнити додаткові агрегати спеціалізованого призначення на повну конструкцію надбудови. Розбиття на модулі залежить від сукупності підконструкцій на рівнях. Рівноваги складових досягають побудовою ієрархії підструктур. Під час дискретизації моделі використано поділ каркаса кузова вертикально поперечними площинами на окремі просторові об’єми призма¬тичного і рамного типу.
Ключові слова: міцність, колісні транспортні засоби, вимоги безпеки, Правила ЄЕК ООН, МСЕ

O. Horbay, R. Zinko, I. Kernytskyy
A SECTIONAL 3D MODULUS OF WHEELED VEHICLES
Adoption super- and modulelement FE 3D modeling for determination of stressed-deformed stages of the body shell of wheeled vehicles. It creates the possibility of partitioning the complete model of vehicle's body frame structure to substructures in the levels. This method of partitioning a body structure to superelements is a method of a series-parallel procedures designed to handle equilibrium of the object. The balance of the components of the body was achieved by hierarchy of sub-structures. The basic finite element of substructure is located on the first level, whereas the full model object is a substructure of the highest level. Superelement in FE model makes it possible to consider them at every level as substructures in contact to only at the boundary nodes. Separation of the body frame is performed by vertical transverse plane into separate spatial volum’s of prismatic and plane types.
Key words: strength, wheeled vehicles, body frame, safety Regulation, UN/ECE Requirements, FE
Література – 11.

УДК 621.09

В. М. Гурський, І. В. Кузьо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ
З ТРЬОМА СТУПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ЇЇ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ã Гурський В. М., Кузьо І. В., 2017
Визначено кінематичні характеристики механічної системи зі тьрома ступенями вільності на основі імітаційного моделювання динаміки руху. Враховано під час моделювання дійсні масово-інерційні характеристики атракціону та тертя в шарнірах. Встановлено динамічні особливості функціонування атракціону за умови реалізації постійної номінальної швидкості обертання привідного кільця та крутного моменту. Задовільна робота атракціону можлива за умови підтримки відповідної швидкості обертання привідного кільця та за використання обгінної муфти. Визначено рушійні характеристики приводу та технічні параметри обгінної муфти для забезпечення відповідних кінематичних характеристик.
Ключові слова: атракціон, гіроскоп, обгінна муфта, динамічний момент, три ступені вільності.

V. Gursky, I. Kuzio
ENSURE OF EFFICIENCY
OF THE 3-DOF MECHANICAL SYSTEM BY SIMULATION
Kinematics characteristics of the mechanical system with 3-DOF by the simulation of the forced dynamics are determined. The basis of attraction is a gyroscope structure. A valid mass-inertia characteristics of the ride and rolling friction in the joints taken into account during the simulation. Set the dynamic characteristics of amusement subject to the implementation of a constant nominal speed of rotation of the drive ring and torque. Satisfactory performance ride possible while maintaining the appropriate speed of rotation of the drive ring and the use of overrunning clutches. A forced characteristic of the driver and technical parameters of the overrunning clutch to provide the appropriate kinematic characteristics was determined.
Keywords: attraction, gyroscope, overrunning coupling (clutch), the dynamic torque,
3-DOF.
Література – 12.

УДК 621.302:621.314.1
Б. М. Дівеєв
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій
ДИНАМІКА КОЛОНИ ОБСАДНИХ ТРУБ
З ВРАХУВАННЯМ ЖОРСТКОСТІ МУФТ
© Дівеєв Б. М., 2017
Розглянуто методи розрахунку напружено-деформованого стану в трубопроводах, що містять конічні різьові муфти. Наведено дискретно-континуальні моделі динаміки таких конструкцій як подовгасті труби з компактними з’єднаннями. Отримано адап¬тивні алгоритми моделювання трубопроводів, що ґрунтуються на МСК та уточненій теорії оболонок, а також розподіли напружень в околі їх найбільшої концентрації в муфтах.
Ключові слова: обсадні труби, напружено-деформований стан, конічні муфти, теорія оболонок, динаміка конструкцій.
B. Diveiev
DYNAMICS OF COLUMNS OF PIPES WITH GIVEN
THE STIFFNESS OF THE COUPLERS
The paper deals with the methods of stress-strain calculation of pipelines containing cone-shaped thread coupler. The discrete-continue model of constructions dynamics such as elongated pipes connected with compact joints is offered. The adaptive algorithms for pipeline modeling based on FEM and refined shell theory are received. Stress distributions in the region of maximum concentration, in coupler are presented.
Key words: pipelines, stress-strain, cone-shaped coupler, shell theory, constructions dynamics.

Література – 113.

УДК 656.025
О. В. Житенко, В. Е.Приходько
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій
ОЦІНЮВАННЯ КОМФОРТНОСТІ УМОВ РУХУ ПІШОХОДІВ
© Житенко О. В., Приходько В. Е., 2017
Міська транспортна система не може існувати без інфраструктури для пішоходів. Потреби пішоходів потрібно враховувати під час проектування нових доріг або реконструкції вже існуючих доріг. У багатьох містах України є багато проблем, пов’язаних з тротуарами та іншими елементами пішохідних об'єктів, тому їх необхідно оцінити і переобладнати за потреби. Основою цього дослідження є аналіз та застосу¬вання методів оцінювання рівня комфорту пішоходів, які успішно використовуються у світовій практиці.
Ключові слова: тротуари, пішохідний комфорт, рівень обслуговування, методи оцінювання, якісні фактори.
O. Zhytenko, V. Prykhod'ko
STUDY OF COMFORT PEDESTRIAN TRAFFIC CONDITIONS
Urban transport system can not exist without the infrastructure for pedestrians. The needs of pedestrians should be considered when designing new roads or reconstruction of existing roads. Unfortunately, in many cities of Ukraine have many problems related to sidewalks and other items pedestrian facilities, so they must be evaluated and reconstructured if necessary. The focus of this study is to show the existing methods of assessing the level of comfort of pedestrians successfully used worldwide.
Keywords: sidewalks, pedestrian comfort level of service, evaluation methods, qualitative factors.

Література – 7.

УДК 656.13
М. М. Жук, В. В. Ковалишин, Р. М. Цір
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій
ПОВЕДІНКА ВОДІЯ ЗА КЕРМОМ
НА РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ
© Жук М. М., Ковалишин В. В., Цір Р. М., 2017
Досліджено реакцію водіїв на дозвільний сигнал світлофорів різних типів. Встановлено, що поведінка водіїв на регульованих перехрестях залежить від типу світлофора. Світлофори з відліком часу спричинюють ранній початок руху автомобілів.
Ключові слова: водій, сигнал світлофора, регульоване перехрестя.
M. Zhuk, V. Kovalyshyn, R. Tsir
DRIVER BEHAVIOR BEHIND THE WHEEL
ON A REGULATED INTERSECTIONS
Investigated the drivers reaction to idle traffic signal types. Found that driver behavior at controlled intersections depends on the type of light. Traffic lights with countdown cause early onset of the vehicles.
Keywords: driver, traffic signal, controlled intersection.

Література – 11.

УДК 629.3.027.3
Б. І. Кіндрацький, О. А. Осмак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки
ВПЛИВ ВТОРИННОГО ПІДРЕСОРЮВАННЯ
НА ВІБРОНАВАНТАЖЕНІСТЬ ОБ’ЄКТА ТРАНСПОРТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ АВТОМОБІЛЕМ
© Кіндрацький Б. І., Осмак О. А., 2017
Розроблено математичну модель та програмне забезпечення у середовищі Simulink для моделювання спеціалізованого автомобіля зі вторинним підресорюванням об’єкта транспортування під час руху по поверхні з різним профілем. Отримано значення амплітуд вертикальних коливань та прискорень об’єкта транспортування.
Ключові слова: спеціалізований автомобіль, коливання, моделювання, Simulink.
B. Kindratskiy, O. Osmak
INFLUENCE OF SECONDARY SUSPENSION ON OSCILLATIONS
OF TRANSPORTATION OBJECT BY SPECIALIZED CAR
Mathematic model and Simulink software of specialized car with transportation object secondary suspension for modeling by movement through different road surface are developed. Values of amplitudes of vertical oscillations and accelerations of transportation object are obtained.
Keywords: specialized car, oscillations, modeling, Simulink.

Література – 9.

УДК 656
О. В. Кічкін, О. І. Кічкіна
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля,
кафедра транспортних технологій
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
© Кічкін О. В.,Кічкіна О. І., 2017
Наведено результати розроблення та використання інформаційного забезпечення роботи автотранспортного підприємства з метою вдосконалення його управління. Для цього розглянуто використання “хмарних” інформаційних сервісів, які спеціалізовані на обліку та супроводі вантажів, обліку та використанні короткотермінових кредитів, витрат палива, витрат на платних шляхах, бухгалтерському обліку автоперевізника. Створення додаткового інформаційного ресурсу взаємодії “хмарних” сервісів зробило можливими аналіз та прийняття рішень за результатами цього аналізу в умовах змінної інформації в реальних умовах ведення бізнесу автоперевезень конкретного підприємства. Це створило умови для прискореного опрацювання інформації, пов’язаної з використанням “хмарних” сервісів певного функціонального спрямування.
Ключові слова: витрата палива, платні шляхи, супровід вантажів, “хмарні” інформаційні сервіси, автоперевізник.
O. Kichkin, O. Kichkina
ІMPROVEMENT OF INFORMATION SUPPORT MANAGEMENT
OF TRANSPORT COMPANY
The article deals with the results of the development and use of information support motor company to improve its management. For this paper, the use of "cloud" information services that specialize in accounting and accompanied transport, registration and use of short-term loans, accounting of fuel, inventory and costs for toll roads, accounting autocarrier. Creating an additional information resource interactions "cloud" services made possible analysis and decision making on the basis of this analysis in variable information in the real business of a particular company in North America. Additionally, it created conditions for faster processing of information related to the use of "cloud" services specific functional areas.
Keywords: fuel, toll ways, support of cargoes, "cloud" information services, autotransporter.

Література – 5.

УДК 681.51
С. О. Клюєв
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
кафедра транспортних технологій

ЗНИЖЕННЯ ЗНОСУ В СИСТЕМІ “КОЛЕСО-РЕЙКА” УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЛУБРИКАЦІЇ ГРЕБЕНЯ КОЛЕСА
© Клюєв С. О., 2017
Досліджено акустичний метод контролю контактування колісної пари з головкою рейки. Наведено принципи керування процесом лубрикації колісних пар. Запро¬понована конструкція автоматичної слідкувальної системи лубрикації колісних пар локомотива. Проведені теоретичні дослідження контактної взаємодії колеса з рейкою при проходженні криволінійних ділянок шляху.
Ключові слова: локомотив, лубрикація, автоматична система керування, акустична емісія, навігаційна система.
S. Klyuyev
WEAR REDUCTION IN THE “WHEEL-RAIL” BY IMPROVING AUTOMATION LUBRICATION WHEELS FLANGE PROCESS
The article is selected and researched acoustic control method of contacting the wheelset of the head of rail. Presented principles of management control process lubrication of wheelsets. The design of the automatic tracking systems lubrication of locomotive bogies. Theoretical studies of contact interaction with rail wheels when passing curved sections of track.
Keywords: locomotive, lubrication, automatic control system, acoustic emission, navigation system.

Література – 6.

УДК 621.865
В. М. Корендій, І. В. Кузьо
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування
СИНТЕЗ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА АНАЛІЗ КІНЕМАТИКИ ПАНТОГРАФНОГО МЕХАНІЗМУ КРОКУВАННЯ МОБІЛЬНОЇ РОБОТОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ
© Корендій В. М., Кузьо І. В., 2017
Розглянуто перспективи використання крокуючих рушіїв у мобільних робото¬механічних системах. Проаналізовано конструктивніх і функціональні особливості пан¬тографних механізмів крокування та визначено шляхи підвищення їхньої експлуа¬таційної ефективності. Розглянуто питання кінематики пантографного механізму та виве¬дено рівняння руху опорної стопи. Синтезовано геометричні параметри механізму крокування з метою забезпечення заданої траєкторії руху опорної стопи. Проведено опти¬мізацію отриманих геометричних параметрів за критеріями стабі¬лізації горизон¬тальної швидкості стопи у фазі контакту з опорною поверхнею та максимізації довжини кроку відносно довжин ланок механізму. Розглянуто результати кінематичного аналізу руху опорної стопи та обґрунтовано перспективи подальших досліджень за цією тематикою.
Ключові слова: крокуючий рушій, мобільна роботомеханічна система, пантографний механізм, геометричні параметри, кінематичний аналіз.
V. M. Korendiy, I. V. Kuzio
SYNTHESIS OF GEOMETRIC PARAMETERS AND ANALYSIS OF THE KINEMATIC OF THE PANTOGRAPH MECHANISM OF WALKING MOBILE ROBOTIC
The prospects of usage of walking drives in mobile robotic systems are overviewed. The analysis of structural and functional features of pantograph walking mechanisms is carried out and the ways of improvement of their operational efficiency are defined. The problems of kinematics of pantograph mechanism are considered and the equation of the supporting foot motion is deduced. The geometrical parameters of the walking mechanism are determined taking into account the necessity to ensure the prescribed path of the supporting foot. The optimization of obtained geometrical parameters in accordance with the criterions of foot horizontal speed stabilization in the phase of contact with the supporting surface and of maximization of the step length in comparison with the mechanism links lengths is carried out. The obtained results of kinematic analysis of the supporting foot motion are considered and the prospects of further investigations on the presented subject are substantiated.
Keywords: walking drive, mobile robotic system, pantograph mechanism, geometrical parameters, kinematic analysis.

Література – 10.

УДК 629.113
Л. В. Крайник, Д. П. Рубан*, Г. Я. Рубан**
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування
*Черкаський державний технологічний університет,
**Черкаський державний бізнес-коледж
ВИТРАТИ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ТЕРМІНАМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МІСЬКИХ АВТОБУСІВ
© Крайник Л. В., Рубан Д. П., Рубан Г. Я., 2017
Проаналізовано відмови деталей міських автобусів у взаємозв’язку з термінами експлуатації. Наведено динаміку зміни витрат на поточний ремонт та обслуговування від початку експлуатації до капітального ремонту, а також середньостатистичні витрати на капітальний ремонт автобуса.
Ключові слова: автобус, корозія, витрати, ремонт, експлуатація.
L. Kraynyk, D. Ruban, H. Ruban
EXPENSES IN INTERRELATION WITH LIFETIME CITY BUS
In the article the analysis of refuses of details of municipal busses is conducted in intercommunication with the terms of exploitation and sizes over of charges are brought. The dynamics of change of charges is presented on permanent repair and service from the beginning of exploitation to major repairs. Average charges are brought around to major repairs of bus.
Keywords: bus, corrosion, charges, repair, exploitation.

Література – 7.

УДК 656.078
М. Є. Кристопчук
Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра транспортних технологій
ВПЛИВ МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК МІСТА
© Кристопчук М. Є., 2017
Проаналізовано результати досліджень можливого впливу розміщення об’єктів транспортної інфраструктури, зокрема автовокзалів та транспортно-пересадочних вузлів у плані міста на його просторовий розвиток залежно від планувальних особливостей транспортної мережі. Встановлено, що для побудови раціональної маршрутної мережі міст та стійкого зв’язку між об’єктами транспортної інфраструктури недостатньо моделювання лише пасажирських кореспонденцій, важливим є моделю¬вання розподілу транспортних потоків.
Ключові слова: транспортна інфраструктура, пасажирські кореспонденції, роз¬поділ потоків, транспортна мережа.
M. Krystopchuk
PLACEMENT OBJECTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
AND SPATIAL DEVELOPMENT OF CITIES
The article analyzes the possible impact of research results allocation of transport infrastructure plan of the city in its spatial development. It was established that for an efficient route network of the city and stable connection between the objects of transport infrastructure modeling not only passenger correspondence, it is important to design the distribution of traffic.
Keywords: transport infrastructure, passenger correspondence, flow distribution, transport network.

Література – 14.

УДК 656.132
В. І. Крупа, В. І. Вельган, О. В. Житенко
Національний університет ‘Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ м. ЛЬВОВА
© Крупа В. І., Вельган В. І., Житенко О. В., 2017
Проаналізовано наукові праці та публікації щодо якості пасажирського обслу¬говування у громадському транспорті. Визначено основні критерії якості та обрано методологію для оцінювання задоволеності транспортними послугами. Наведено результати анкетування пасажирів тролейбусного маршруту. Запропоновано методи покращення якості транспортного обслуговування у м. Львові.
Ключові слова: громадський транспорт, пасажир, якість транспортного обслуго¬вування, методика SERVQUAL.
V. Krupa, V. Velhan, O. Zhytenko
RESEARCHING OF SERVICE QUALITY IN PUBLIC TRANSPORT
IN LVIV CITY
Scientific papers and publications on the quality of passenger service on public transport were analyzed. Was also defined the basic quality criteria. The methodology for the measurement of satisfaction with transport services was chosen. A poll of passengers on trolleybus route was made. Methods for improving the quality of transport services in the city were suggested.
Keywords: public transport, passenger, transport service quality, methodology SERVQUAL.

Література – 12.

УДК 656.025.4
Є. І. Куш
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,
кафедра транспортних систем і логістики
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
© Куш Є. І., 2017
Наведено новий підхід щодо оцінювання ефективності міських логістичних систем. Витрати розподільчих центрів і роздрібної мережі запропоновано визначати на підставі обсягів вантажів, що зберігаються на складі, площ складів, відстаней до найближчої магістралі і вантажоообігу району їх дислокації. Запропоновано комплексний підхід до розв’язання завдання оптимізації витрат міської логістичної системи як засіб підвищення ефективності її функціонування.
Ключові слова: ефективність, логістична система, змінні витрати, постійні витрати, страховий запас, обсяг перевезення.
Y. Kush
EFFECTIVENESS OF CITY LOGISTICS SYSTEMS
The paper highlighted a research to assess the efficiency of urban logistics systems. The cost of distribution centers and retail network proposed to determine on the basis of the goods volume stored in a warehouse, area warehouse, distance to the nearest highway and passenger area of their deployment. A comprehensive approach to the problem of optimizing the costs of urban logistics system as a means to improve its functioning.
Key words: efficiency, logistics system, variable costs, fixed costs, safety stock, traffic volume.

Література – 13.

УДК 621.9.048
O. Lanets’, V. Heletiy
Lviv Polytechnic National University
RESEARCH OF THREE-MASS RESONANCE EQUIPMENT
WITH AERO-INERTIAL DRIVE
© Lanets’ O., Heletiy V., 2017
The efficiency of resonance three-mass vibratory machine with aero-inertial drive is considered. Previously established principles of design and parameters, taking in account Zommerfelds effect in resonance operating mode, are used. The main properties of existing pneumatic vibrators are examined and the possibility of their use according to proposed approach is established. The approach in choosing of the driver is proposed.
Keywords: resonance vibratory machine, aero-inertial drive, Zommerfelds effect, pneumatic vibrators.
О. В. Ланець, В. М. Гелетій
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИМАСОВОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З АЕРОІНЕРЦІЙНИМ ПРИВОДОМ
Розглянута ефективність резонансних вібраційних машин з аероінерційним приводом. На основі попередніх досліджень представлені основні положення проекту¬вання таких машин та вибору їх параметрів з урахуванням явищ, пов'язаних з ефектом Зоммерфельда. Досліджені властивості існуючих пневматичних віброзбуджувачів та можливість їх застосування виходячи з запропонованого підходу розрахунку. Запропонована розрахункова методика вибору приводу системи.
Ключові слова: резонансні вібраційні машини, аероінерційний привід, ефект Зоммерфельда, пневматичні віброзбуджувачі.

Література – 6.

УДК 656.13
О. С. Ланець, О. М. Грицунь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій
ЗМІНА ШВИДКОСТІ РУХУ ПІШОХІДНИХ ПОТОКІВ
У ЗОНІ РЕГУЛЬОВАНИХ ПЕРЕХРЕСТЬ
© Ланець О. С., Грицунь О. М., 2017
Наведено результати дослідження зміни середньої швидкості руху пішохода залежно від ширини пішохідного переходу на регульованих перехрестях в умовах конфліктуючого потоку. Розроблено математичні моделі для визначення тривалості перетину пішоходами переходу залежно від щільності пішохідного потоку та ширини проїзної частини. Запропоновано оптимальні параметри пішохідного переходу.
Ключові слова: пішохідний потік, швидкість руху пішохода, щільність пішохідного потоку, регульований пішохідний перехід, геометричні параметри пішохідного переходу.
O. Lanets, O. Hrytsun
CHANGE OF SPEED OF THE PEDESTRIAN FLOWS IN THE AREA
OF REGULATED INTERSECTIONS
There are shown results of research of changing the average speed of the pedestrian depending on the width of pedestrian crossing on regulated intersections in terms of conflicting flow. Mathematical models are developed to determine the duration of transition of pedestrian crossing by pedestrians depending on density of pedestrian flow and width of roadway. Optimal parameters of pedestrian crossing are proposed.
Keywords: pedestrian flow, speed of pedestrian, density of pedestrian flow, regulated pedestrian crossing, geometric parameters of pedestrian crossing.

Література – 6.

УДК 621.9.025.1 : 621.833.1
Я. М. Литвиняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БЕЗПЕРЕРВНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ДИСКОВИМИ ФРЕЗАМИ ЗУБЦІВ З МОДИФІКОВАНИМ ПРОФІЛЕМ У ПРЯМОЗУБИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛЕСАХ
© Литвиняк Я. М., 2017
Розглянуто основні особливості способу радіально-колового нарізання зубців у циліндричних зубчастих колесах великих і середніх модулів за допомогою дискових фрез за безперервного обертання заготовки зубчастого колеса. Процес радіально-колового нарізання зубців здійснюється за допомогою додаткового інструментального пристрою зміни кутової швидкості. Вибір регульованих технологічних і конструктивних факторів дає змогу адаптувати траєкторію руху дискової фрези для нарізання профілю зуба колеса із потрібними геометричними параметрами. Отримано математичні моделі, що описують процес утворення на бокових поверхнях зубців модифікованого синусоподібного профілю, який найбільш наближений до заданого евольвентного профілю зуба. Для різної кількості зубців зубчастих коліс наведено для порівняння модифіковані синусоподібні та відповідні їм евольвентні профілі.
Ключові слова: нарізання зубців, зубчасті циліндричні колеса, дискові фрези, спосіб радіально-колового формоутворення.
Ya. Lytvynyak
CONTINUOUS SHAPING PROCESS SIMULATION
BY DISK MILLING CUTTERS OF MODIFIED PROFILE INDENTS
IN SPUR GEAR-WHEELS
The basic features of the radial-and-round method indents cutting are considered in the cylindrical gear-wheels of the large and middle modules by means of the disk milling cutters at the continuous rotation of gear-wheel purveyance. The radial-and-round cutting process of indents accomplishes by means of additional instrumental device of change of angulator. The choice of the managed technological and structural factors allows adapting the motion trajectory of disk milling cutter for cutting the wheel tooth profile with necessary geometrical parameters. Mathematical models, that describe the process of formation on the indents sides the modified sine-similar profile that is most close to the set involute tooth profile, are got. For the different numbers of gear-wheels indents are resulted for comparison the modified sine-similar and corresponding to them involute profiles.
Кey words: cutting of indents, cylindrical gear-wheels, disk milling cutters, radial-and-round shaping process.

Література – 5.

УДК 621.833.65
В. О. Малащенко, О. Р. Стрілець*, В. М. Стрілець*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технічної механіки і динаміки машин,
*Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
ККД ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ ІЗ ВНУТРІШНІМ
ТА ЗОВНІШНІМ ЗАЧЕПЛЕННЯМИ ЗУБЦІВ У ПРИСТРОЯХ
ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЗМІНАМИ ШВИДКОСТІ ЧЕРЕЗ ЕПІЦИКЛ
© Малащенко В. О., Стрілець О. Р., Стрілець В. М., 2017
Розглянуто роботу зубчастої диференціальної передачі, коли ведучою ланкою є сонячне зубчасте колесо, а веденою – водило та навпаки. Пари зубчастих коліс можуть бути з внутрішнім або із зовнішнім зачепленням. Керуючою ланкою є епіцикл, який може обертатись або бути зупиненим за допомогою замкнутої гідросистеми. Виконано теоретично-комп’ютерне дослідження ККД для таких зубчастих диференціальних передач і за допомогою комп’ютерного моделювання отримано графічні його залежності від параметрів передачі.
Ключові слова: коефіцієнт корисної дії, зубчаста диференціальна передача, внутрішнє та зовнішнє зачеплення, сонячне зубчасте колесо, водило, епіцикл, гідросистема.
V. Malashchenko, O. Strilets, V. Strilets
EFFICIENCY DIFFERENTIAL TRANSMISSION WITH INTERNAL
AND EXTERNAL GEARING IN DEVICES FOR SPEED CONTROL
WITH EPICYCLICAL GEARS
The article considers the functioning of epicyclic gear train when the driving element is a sun gear and the driven – is carrier or vice versa. The cogwheels couples can have either internal or external gearing. The control element is the ring gear that can be rotated or stopped by closed circuit hydrosystem. We have conducted a theoretical computer research of efficiency in such epicyclic gear train and using the means of computer modeling we have obtained graphical dependences of the transmission efficiency from its parameters
Key words: efficiency, epicyclic gear train, internal and external gearing, sun gear, carrier, ring gear, hydrosystem.

Література – 23.

УДК 629.113(075.8)
Т. Г. Миськів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки
ДИНАМІКА АВТОМОБІЛЯ З ДИСКРЕТНО-ЗМІННОЮ
І НЕПЕРЕРВНО-ЗМІННОЮ ТРАНСМІСІЄЮ
© Миськів Т. Г. , 2017
Значне покращення конструкції варіаторів спричинило збільшення на ринку частки автомобілів з неперервано-змінною трансмісією.
Оскільки немає жодних передач, щоб зв’язати задану швидкість руху з кутовою швидкістю двигуна, неперервано-змінна трансмісія дає змогу змінювати кутову швидкість двигуна, як це необхідно, аби отримати доступ до максимальної потужності, а також максимальну ефективність використання палива. Розглянуто структуру, отри¬ма¬но залежносто та показана ефективність автомобіля з неперервно-змінною трансмісією.
Ключові слова: конструкція варіаторів, трансмісія, двигун .
T. Myskiv
VEHICLE DYNAMICS WITH DISCRETE-VARIABLE
AND CONTINUOUSLY-VARIABLE TRANSMISSION
Significant design improvements variators caused an increase in the market share of cars with a continuously-variable transmission.
Because there are no gears to tie a given road speed directly to a given engine speed, the continuously-variable transmission can vary the engine speed as needed to access maximum power as well as maximum fuel efficiency. Considered the structure, received dependence and shows the effectiveness of the car with continuously variable transmission.
Key words: design of variators, transmission, engine.

Література – 5.

УДК 629.113.066
С. В. Нємий
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ УНІФІКАЦІЇ
АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ КУЗОВІВ АВТОБУСІВ
© Нємий С. В., 2017
Висвітлено особливості техніко-економічного підходу до уніфікації архітектурних форм автобусів, конструктивна концепція яких ґрунтується на типорозмірних рядах, основою яких є інтегральні модулі. Обгрунтовано, що у експлуатаційному аспекті для максимальної уніфікації архітектурних форм міських, міжміських та туристичних автобусів доцільно віддавати перевагу обтічним формам передньої частини їх кузовів, близьким до міжміських аналогів.
Ключові слова: кузов автобуса, уніфікація,інтегральні модулі.
S. Niemyi
TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECT OF THE UNIFICATION
OF ARCHITECTURAL FORMS OF BUS BODY
The specific features of the technical and economic approach are elucidated to unification buses architectural forms, which constructive concept is based on dimension-type series, which are based on integrated modules. It is proved, that in the operational aspect of unification for maximum architectural forms of urban, intercity and tourist buses, it is advisable to prefer the sleek front of their bodies close to long-distance counterparts.
Keywords: bus, unification, integral modules.

Література – 7.

УДК 629.113.066
С. В. Нємий, В. М. Бритковський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ
© Нємий С. В., Бритковський В. М., 2017
Метою дослідження є аналіз факторів, що впливають на експлуатаційну ефективність автомобільних генераторів. Запропоновано показник оцінювання ефективності реалізації потенційних властивостей генераторів на автомобілях. Доведено, що важливим фактором ефективності використання генераторів на автомобілях є їх швидкісний режим в умовах експлуатації, який конструктивно задається передаточним відношенням приводу. Обґрунтовано оптимальне значення передаточного відношення приводу генератора на автомобілях.
Ключові слова: автомобіль, електроживлення автомобіля, генератор, баланс електроенергії, привід генератора, передаточне відношення, струмошвидкісна характеристика, віддача струму генератором, коефіцієнт ефективності використання.
S. Niemyj, V. Brytkovskyi
THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF THE POWER SUPPLY
SYSTEM OF VEHICLES
The aim of the study is analysis of the factors which affect the operational efficiency of automotive alternators. The proposed indicator effectiveness evaluation of the potential properties of the generators on the cars. It is proved that an important factor of the effectiveness of the usage of generators on cars is their speed in operation, which structurally sets the transmission ratio of the drive. It is justified the optimal value of the gear ratio of the drive of the generator on the car.
Keywords: car, car power supply, generator, power balance, generator drive, gear ratio, current-flow characteristic, return current of the generator, efficiency factor of use.

Література – 11.

УДК 656.13.072/.073
П. А. Овчар
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
кафедра транспортних технологій
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДЕРЖАВОЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ
У ГАЛУЗІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
© Овчар П. А., 2017
Розглянуто результати дослідження операційних стратегій реформування автомобільної галузі України, які містять такі складові, як формування системи управління транспортними процесами в галузі пасажирських перевезень, управління якістю перевезення, зменшення транспортних витрат. Визначено класифікацію змінних транспортного обслуговування, відмінність яких від існуючих підходів полягає у економічних, управлінських, техніко-технологічних, інтелектуально-кадрових, інформа¬ційних, земельних груп чинників. Зокрема потребує додаткового вивчення впливу рівня транспортного обслуговування на конкурентоспроможність послуг, формування операційної стратегії транспортного обслуговування, забезпечення високої якості транспортних процесів.
Ключові слова: імплементація, пасажирські перевезення, стратегії, Євроін¬теграційна угода, транспорт.
P. Ovchar
ТHE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT EUROPEAN REQUIREMENTS IN THE FIELD OF PASSENGER TRANSPORT
IN UKRAINE
In the article the results of a study of operational strategies of reforming the Ukrainian automotive industry, including components such as the formation of the transport process control systems in the field of passenger transport, transport quality control, reduction of transport costs. Determined the classification variables of transport services, which differ from the current approach is to allocate groups such factors as the economic, administrative, technical and technological, intellectual and human resources, information, land. In particular, it requires further study the impact of the level of transport services in the competitive services, the formation of operating transport services strategy to ensure a high quality of transport processes.
Keywords: implementation, passenger carriage, the strategy of the European integration agreement, transport.
Література – 10.

Syndicate content