№ 865 (2017)

УДК 342.078:681.518

Сергій Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного та інформаційного права
esimov_ss@ukr.net

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

© Єсімов С., 2017

Розглянуто основні напрями вдосконалення законодавства щодо вико¬ристання інформаційних технологій публічного управління у зв’язку з упро¬вадженням нових інформаційних технологій і систем у різні галузі життєдіяльності суспільства. На основі досліджень в галузі адміністративного та інформаційного права проаналізовано різні підходи щодо систематизації інформаційного законодавства та нормативно-правового регулювання використання інформа¬ційних технологій у публічному управлінні.
Ключові слова: інформаційне право; інформаційні технології; публічне управ¬ління; удосконалення законодавства.

Сергей Есимов

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

Рассмотрено основные направления совершенствования законодательства по использованию информационных технологий в публичном управлении в связи с внедрением новых информационных технологий и систем в различных отраслях жизнедеятельности общества. На основе исследований в области адми¬нистративного и информационного права проанализированы различные подходы к систематизации информационного законодательства и нормативно-правового ре¬гулирования исполь¬зования информационных технологий в публичном управ¬лении.
Ключевые слова: информационное право; информационные технологии; публич¬ное управление; совершенствование законодательства.

Sergеy Esimov
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
Ph.D., As.Prof.

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE LEGISLATION
ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN PUBLIC ADMINISTRATION

In the article the basic directions of improvement of legislation on the use of information technology in public administration in connection with the introduction of new information technologies and systems in the various sectors of society. Based on research in the field of administrative law and information discusses the various approaches to the systematization of information law and legal regulation of information technology in public administration.
Key words: information law; information technology; public administration; improving the legislation.

Кількість посилань 13

УДК 342.12

Сергій Іщук
Національний університет “Острозька академія”,
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри теорії та історії держави і права
ishchyk@gmail. com

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

© Іщук С., 2017

Досліджено питання забезпечення базових засад громадянського суспільства
у Конституції України. Запропоновано зафіксувати у першому розділі Основного Закону України базові гарантії функціонування громадянського суспільства та його взаємодії із державою, основою яких повинно стати положення про те, що держава покликана служити громадянському суспільству. Проаналізовано стан конституційно-правового забезпечення відносин у сфері взаємодії громадянського суспільства та держави. Звернуто увагу на необхідність прийняття спеціального закону, який повинен стати гарантією партнерських відносин та співпраці громадянського суспільства та держави.
Ключові слова: громадянське суспільство; державна влада; громадський контроль; консультації із громадськістю.

Сергей Ищук

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ

Исследованы вопросы обеспечения базовых основ гражданского общества в Конституции Украины. Предложено зафиксировать в первом разделе Основного Закона України базовые гарантии функционирования гражданского общества и его взаимо¬действия с государством, основой которых должно стать положение о том, что государство призвано служить гражданскому обществу. Проанализировано состояние конституци¬онно-правового обеспечения отношений в сфере взаимодействия гражданс¬кого общества и государства. Обращено внимание на необходимость принятия специального закона, который должен стать гарантией партнерских отношений и сотрудничества граждан¬ского общества и государства.
Ключевые слова: гражданское общество; государственная власть; общественный контроль; консультации с общественностью.

Serhiy Ishchuk
National University “Ostroh Academy”
Department Theory and History of State and Law
Ph. D., Assoc. Prof.

CONSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR COOPERATION
BETWEEN CIVIL SOCIETY AND STATE IN UKRAINE

This article explores the issue of providing basic principles of civil society in the Constitution of Ukraine. A fix in the first section of the Basic Law guarantees the basic functioning of civil society and its interaction with the state, which should be the basis for the proposition that the state intended to serve civil society. The state of constitutional and legal relations in providing interaction between civil society and state. The author has drawn attention to the need for a special law that should be a guarantee of partnership and cooperation between civil society and state.
Key words: civil society; government; public control; public consultation.

Кількість посилань 18

УДК 347.132.14/.6 (477)

Іванна Бабецька
Івано-Франківський університет права
імені Короля Данила Галицького,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права і процесу
ivanna101185@ukr.net

ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

© Бабецька І., 2017

Розглянуто поняття та зміст публічного інтересу у цивільному праві України. На основі твердження щодо розмежування приватного і публічного інтересу у праві, визначено механізм здійснення публічного інтересу у цивільному праві. З’ясовано питання співвідношення таких ключових нормативних категорій, як “інтерес”, “приватний інтерес”, а також “публічний інтерес”. Правова категорія “публічний інтерес у цивільному праві” визначена, як опосередкованими правовими нормами, що не суперечать загальним засадам цивільного законодавства, та прагнення суб’єкта цивільного права задовольнити соціально-економічні потреби, які реалізуються у цивільних правовідносинах та (або) підлягають цивільно-правовому захисту. Детально аналізується механізм реалізації публічних інтересів.
Ключові слова: інтерес; публічний інтерес; приватний інтерес; публічне право; приватне право.

Иванна Бабецкая

ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ

Рассматривается понятие и содержание публичного интереса в гражданском праве Украины. На основе утверждения о разграничении частного и публичного интереса в праве определяется механизм осуществления публичного интереса в гражданском праве. Выяснены вопросы о соотношении таких ключевых нормативных категорий как “интерес” и “частный интерес”, а также “публичный интерес”. Правовая категория “публичный интерес в гражданском праве” определена, как косвенные правовыеи нормы, которые не противоречат общим принципам гражданского законодательства, стремление субъекта гражданского права удовлетворить социально-экономические потребности, которые реализуются в гражданских правоотношениях и (или) подлежат гражданско-правовой защите. Подробно анализируется механизм реализации пуб¬лич¬ных интересов.
Ключевые слова: интерес; публичный интерес; частный интерес; публичное право; частное право.
Ivanna Babetska
Ivano-Frankivsk University of Law
named after King Danylo Galician,
Department of Civil Law and Procedure,
Ph.D., Assoc.Prof.

THE CONCEPT OF PUBLIC INTEREST
IN THE CIVIL LAW OF UKRAINE

In the article are the concept and content of public interest in the civil law of Ukraine. Based on statements concerning separation of private and public interest in law, we define the mechanism of public interest in civil law. Also, this article focuses on clarifying of the relationship between these key regulatory categories as “interest”, “private interest” and “public interest.” The legal category of “public interest in civil law” is defined as indirect legal provisions and are not inconsistent with the general principles of civil law, civil law entity striving to meet social and economic needs, which are implemented in civil matters and (or) subject to civil law protection. Detailed analysis of the mechanism of realization of public interests.
Key words: interest; public interest; private interest; public law; private law.

Література – 10.

УДК 346.548: 351.746

Богдана Байда
Академія рекреаційних технологій і права,
кандидат економічних наук, доцент,
Оксана Левицька
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри теорії та філософії права
oxanapravo@ukr.net

УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ,
ЩО ПОРОДЖУЮТЬ ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

© Байда Б., Левицька О., 2017

Досліджуються загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання, а також правовий господарський порядок в Україні і оптимальне поєд¬нання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів.
Ключові слова: укладання договорів; майново-господарські зобов’язання; примір¬ний договір; типовий договір; договір приєднання.

Богдана Байда, Оксана Левицкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, КОТОРЫЕ ПОРОЖДАЮТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исследуются общие условия заключения договоров, которые порождают хозяйственные обязательства, а также правовой хозяйственный порядок в Украине и оптимальное сочетание рыночного саморегулирования экономических отношений субъектов хозяйствования и государственного регулирования макроэкономических процессов.
Ключевые слова: заключение договоров; имущественно-хозяйственные обязательства; примерный договор; типовой договор; договор присоединения.

Bogdana Bayda
Academy of recreational Technology and Law,
Ph.D, Associate Professor,
Oxana Levytska
Institute of Jurisprudence and Psychology,
Lviv Polytechnic National University,
Department of Theory and Philosophy of Law

CONCLUSION OF AGREEMENTS THAT GENERATE ECONOMIC OBLIGATIONS

The article examines the general conditions of contracts that generate economic obligations and legal economic order in Ukraine and the optimal combination of market self-regulation of economic relations entities and state regulation of macroeconomic processes.
Key words: contracts; property and economic obligations; Model contract; standard contract; Accession Treaty.

Література – 9.

УДК 340:01

Ольга Барабаш
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права
olja2488@rambler.ru

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

© Барабаш О., 2017

Проаналізовано поняття та ознаки делінквентної поведінки людини. Визначено категорію осіб, які найсхильніші до проявів делінквентної поведінки. Наведено та охарактеризовано види делінквентної поведінки людини.
Ключові слова: поведінка людини; девіантна поведінка; делінквентна поведінка; соціально-негативна поведінка; злочинна поведінка.

Ольга Барабаш

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Проанализированы понятия и признаки делинквентного поведения человека. Определены категории лиц, которые наиболее подвержены проявлениям делинк¬вентного поведения. Приведены и охарактеризованы виды делинквентного поведения человека.
Ключевые слова: поведение человека; девиантное поведение; делинквентное поведение; социально-негативное поведение; преступное поведение.

Olga Barabash
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Informational Law
Ph. D.

CONCEPT AND TYPES OF DELINQUENT BEHAVIOR HUMAN

The article analyzes the concept and characteristics of delinquent behavior. Prescribed classes of persons who are most prone to displays of delinquent behavior. Shows and characterized the types of delinquent behavior.
Key words: human behavior, deviant behavior, delinquent behavior; socially negative behavior, criminal behavior.

Кількість посилань 12

УДК 342.951:351.82

Володимир Бараняк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат хімічних наук, доцент
кафедри кримінального права і процесу
baranyakvm@mail. ru

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ,
ПОВ’ЯЗАНІЙ З ВИРОБНИЦТВОМ, ТОРГІВЛЕЮ
ТА ВИКОРИСТАННЯМ ПІРОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

© Бараняк В., 2017

Розглядаються проблемні питання щодо незаконної діяльності суб’єктів, пов’язаної з виробництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів.
Актуальність дослідження цієї проблеми зумовлена збільшенням кількості пору¬шень у сфері виробництва, реалізації, перевезення та використання піротехнічних засобів. За порушення обігу піротехнічних виробів юридичні та фізичні особи несуть адміністративну відповідальність. Суб’єкти, які здійснюють виробничу та торговельну діяльність, повинні дотримуватись ліцензійних умов, що містять перелік кваліфікацій¬них, організаційних та інших вимог, обов’язкових для виконання суб’єктами господарю¬вання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності. У разі недотримання норм зберігання піротехніки підприємство може бути позбавлене ліцензії.
Вирішальна роль у протидії незаконній діяльності суб’єктів, пов’язаної з вироб¬ництвом, торгівлею та використанням піротехнічних засобів, належить підрозділам МВС України.
Ключові слова: піротехнічні засоби; незаконна діяльність; виробництво; торгівля; використання; ліцензія; адміністративна відповідальність.

Владимир Бараняк

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПРОИЗВОДСТВОМ,
ТОРГОВЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Рассматриваются проблемные вопросы относительно незаконной деятельности субъектов, связанной с производством, торговлей и использованием пиротехнических средств.
Актуальность исследования этой проблемы обусловлена увеличением количества нарушений в сфере производства, реализации, перевозки и использования пиротех¬нических средств.
За нарушение обращения пиротехнических изделий юридические и физические лица несут административную ответственность.
Субъекты, которые осуществляют производственную и торговую деятельность, должны придерживаться лицензионных условий, которые содержат перечень квалифи¬кационных, организационных и других требований, обязательных для выпол¬нения субъектами ведения хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности. В случае несоблюдения норм хранения пиротехники предпри¬ятие может быть лишено лицензии. Решающая роль в противодействии незакон¬ной деятельности субъектов, связанной с производством, торговлей и использованием пиротехнических средств, отведена подразделениям МВД Украины.
Ключевые слова: пиротехнические средства; незаконная деятельность; производ¬ство; торговля; использование; лицензия; административная ответственность.

Volodymyr Baranyak

Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University,
Department of Criminal Law and Procedure,
PhD, Associate Professor

PROBLEMS OF COUNTERACTION TO ILLEGAL ACTIVITY, RELATED TO PRODUCTION, TRADE AND USE OF PYROTECHNIC MEANS

In the articles considered problems are in relation to the illegal activity of subjects, related to the production, trade and use of pyrotechnic means.
Actuality of research of this problem is conditioned by the increase of amount of violations in the sphere of production, realization, transportation and use of pyrotechnic means. For violation of turnover of pyrotechnic wares legal and natural persons bear the administrative responsibility.
Subjects, that carry out productive and trade activity must adhere to the licensed terms, that contain the list of qualifying, organizational and other requirements obligatory for implementation of menage subjects regardless of their legal form and pattern of ownership. In case of failure to observe of norms of storage of pyrotechnics an enterprise can be confined license.
Decision role in counteraction to illegal activity of subjects, related to the production, trade and use of pyrotechnic means it is fixed to subdivisions of Ministry of internal affairs of Ukraine.
Key words: pyrotechnic means; illegal activity; production; trade; use; license; administrative responsibility.

Кількість посилань 5

УДК 347.73

Марія Бліхар
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права
blikharm@ukr.net

ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Бліхар М., 2017

Проаналізовано сутність фінансово-правової відповідальності суб’єктів інвестиційної діяльності та погляди вчених на природу фінансово-правової відповідальності та її місце в системі юридичної відповідальності. Розкрито зміст відповідальності як різновиду фінансово-правової відповідальності, що засто¬совується за порушення законодавства. Проаналізовано проблеми та форми реалізації в Україні фінансово-правової відповідальності як окремого виду юридичної відповідальності.
Ключові слова: юридична відповідальність; фінансово-правова відповідальність; інвестиційні відносини; фінансове право; фінансові санкції.

Мария Блихар

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена анализу сущности финансово-правовой ответственности субъектов инвестиционной деятельности. Проанализированы взгляды ученых на природу финансово-правовой ответственности и ее место в системе юридической ответственности. Раскрыто содержание ответственности как разновидности финансово-правовой ответственности, применяемой за нарушение зако¬нодательства. Проана¬лизированы проблемы и формы реализации в Украине финансово-правовой ответственности как отдельного вида юридической ответственности.
Ключевые слова: юридическая ответственность; финансово-правовая ответ¬ственность; инвестиционные отношения; финансовое право; финансовые санкции.

Maria Blikhar
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Constitutional and International Law
Ph. D.

FINANCIAL AND LEGAL RESPONSIBILITY
OF BUSINESS INVESTMENT

This article analyzes the nature of financial and legal responsibility by investing activities. Scientists analyzed the views of the nature of financial liability and its place in the system of legal liability. The content of responsibility as a kind of financial liability, applicable for infringement of the law. The problems and forms of implementation in Ukraine of the financial liability, a particular type of legal liability.
Key words: legal liability; financial liability and investment relations; finance; financial sanctions.

Кількість посилань 18

УДК 342.12

Ярина Богів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат економічних наук,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права
yaryna_bohiv@ukr. net

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАКТИКА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

© Богів Я., 2017

Досліджено міжнародні стандарти функціонування інститутів громадянського суспільства, зокрема, стандарти Ради Європи, а також проаналізований стан реалізації таких положень у правовій системі України. Проаналізовано положення Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (щодо створення та діяльності неурядових організацій) від 10 жовтня 2007 року, а також Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі від 5 липня 2002 року. Досліджено відповідність положень Закону України “Про громадські об’єднання” європейським стандартам у сфері правового регулювання неурядових організацій.
Ключові слова: інститут громадянського суспільства; неурядова організація; громадське об’єднання.

Ярына Богив

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАКТИКА
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Исследованы международные стандарты функционирования институтов граж¬данс¬кого общества, в частности, стандарты Совета Европы, а также анализ состояния реализации таких положений в правовой системе Украины. Проанализировано положение Рекомендации Комитета Министров Совета Европы (относительно создания и деятельности неправительственных организаций) от 10 октября 2007 года, а также Фундаментальные принципы, относительно статуса неправительственных организаций в Европе от 5 июля 2002 года. Исследовано соответствие положений Закона Украины “Об общественных объединениях” европейским стандартам в сфере правовой регуляции неправительственных организаций.
Ключевые слова: институт гражданского общества; неправительственная организация; общественное объединение.

Yaryna Bohiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Constitutional and International Law
Ph. D.

INTERNATIONAL STANDARDS OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS AND THEIR IMPLEMENTATION PRACTICE IN UKRAINE

The article is dedicated to the research of international standards functioning of the civil society institutions including the Council of Europe standards and the analysis of the implementation of these provisions in Ukrainian legal system. The provision of Ministers Committee Recommendation of the European Council (regarding the non-governmental organizations creation and activity) since October 10, 2007 and fundamental principles of NGOs status in Europe since July 5, 2002 is analyzed by the author. Provisions’ adequacy of Law of Ukraine “On Public Associations” according to European standards in the field of NGOs legal regulation is investigated.
Key words: civil society institute; non-governmental organization (NGO); public association.

Кількість посилань 10

УДК 342. 336.717.1

Надія Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права
bnp1969@gmail.com

Сергій Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного та інформаційного права
esimov_ss@ukr.net

СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

© Бортник Н., Єсімов С., 2017

З позиції системного аналізу розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання структури національної платіжної системи. З позиції фінансового права проаналізовано склад платіжної системи, взаємозв’язок структурних елементів, становище Національного банку України в національній платіжній системі та інших операторів платіжних послуг. Розкрито значення інфраструктури національної платіжної системи та її взаємозв’язок з елементами національної платіжної системи.
Ключові слова: національна платіжна система; інфраструктура платіжної системи; взаємозв’язок елементів; Національний банк; нормативно-правова база.

Надежда Бортнык, Сергей Есимов

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

С позиции системного анализа рассматриваются теоретические и прикладные аспекты нормативно-правового регулирования структуры национальной платежной системы. С позиции финансового права анализируется состав платежной системы, взаимосвязь структурных элементов, положение Национального банка Украины в национальной платежной системе и других операторов платежных услуг. Раскрыто значение инфраструктуры национальной платежной системы и ее взаимосвязь с элементами национальной платежной системы.
Ключевые слова: национальная платежная система; инфраструктура платежной системы; взаимосвязь элементов; Национальный банк; нормативно-правовая база.

Nadia Bortnyk
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
Sc. D., Prof.

Sergеy Esimov
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
Ph. D., Associate Professor

THE STRUCTURE OF THE NATIONAL
SYSTEM OF UKRAINE

The article deals with the theoretical and practical aspects, from the perspective of system analysis, legal regulation structure of the national payment system. From the standpoint of finance analyzes the structure of the payment system, the structural elements of the relationship, the provisions of the National Bank of Ukraine in the national payment system and payment services to other operators. It reveals the importance of infrastructure of the national payment system and its relationship with the elements of the national payment system.
Key words: national payment system; payment system infrastructure; interconnection of elements; the National Bank regulatory framework.

Кількість посилань 6

УДК 346.1

Ярослав Буряк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри цивільного права та процесу
yaroslawburiak@gmail.com

“ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ” У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ:
ПОНЯТТЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

© Буряк Я., 2017

Розглядається проблематика поняття “інтереси держави” у господарському процесі. На підставі аналізу судових рішень у господарському процесі класифікуються справи, які подані в інтересах держави на два види: справи за позовами прокурора в інтересах держави, у яких судом встановлено відсутність інтересів держави; справи за позовами прокурора в інтересах держави, у яких судом встановлено наявність інтересів держави та винесено рішення.
Ключові слова: “інтереси держави”; судова практика; прокурор; рішення госпо¬дарського суду; ухвала господарського суду.

Ярослав Буряк

“ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА” В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ:
ПОНЯТИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Рассматривается проблематика понятие “интересов государства” у хозяйственном процессе. На основании анализа судебных решений у хозяйственном процессе классифицируются дела, представленные в интересах государства на два вида: дела по искам прокурора в интересах государства у которых судом установлено отсутствие интересов государства; дела по искам прокурора в интересах государства, у которых судом установлено наличие интересов государства и вынесено решение.
Ключевые слова: “интересы государства”; судебная практика; прокурор; решение хозяйственного суда; постановление хозяйственного суда.

Iaroslav Buriak
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University,
Department of Civil Law and Procedure,
Ph.D.
“STATE INTERESTS” IN THE BUSINESS PROCESS:
CONCEPT AND COURT PRACTICE
The article is devoted to the problems of the concept of “national interests” in the economic process. On the basis of court decisions in the economic process classified cases filed in the public interest into two types: case initiated by the prosecutor for the state in which the court found the lack of interest of the state; case initiated by the prosecutor for the state in which the court established the presence of state interests and made a decision.

Key words: “state interests” jurisprudence; prosecutor Commercial Court decision; the decision Economic Court.
Література – 21.

УДК: 342.95

Ірина Войтенко
Університет Державної фіскальної служби України,
кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративного права і процесу та безпеки
irynavojtenko@ukr.net

ПРЕЗУМПЦІЯ ПРАВОМІРНОСТІ ДІЙ ТА РІШЕНЬ
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ

© Войтенко І., 2017

Вирішується питання щодо визначення поняття презумпції правомірності дій та рішень державних органів, проаналізовано правову природу вказаних презумпцій, досліджено проблеми законодавчого регулювання презумпції правомірності платників податків та обґрунтовано перспективи впровадження презумпції правомірності дій та рішень державних органів у податкове законодавство України.
Ключові слова: правова презумпція; державні органи; презумпція правомірності; платники податків; контролюючі органи.

Ирина Войтенко

ПРЕЗУМПЦИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

В статье решается вопрос об определении понятия презумпции правомерности действий и решений государственных органов, анализируется правовая природа указанной презумпции, исследуются проблемы законодательного регулирования презумпции правомерности налогоплательщиков и обосновываются перспективы внедрения презумпции правомерности действий и решений государственных органов в налоговое законодательство Украины.
Ключевые слова: правовая презумпция; государственные органы; презумпция правомерности; налогоплательщики; контролирующие органы.

Irуna Vojtenko
University of the State Fiscal Service of Ukraine
Ph. D., Associate Professor

PRESUMPTION OF ELIGIBILITY FOR CONDUCTS
AND ACTIONS OF OVERSIGHT AUTHORITY

In the article the question on the definition of the presumption of legality of actions and decisions of public bodies, analyzed the legal nature of these presumptions, the problems of legal regulation of the presumption of legality taxpayers and prospects justified the introduction presumption of legality of actions and decisions of public authorities in tax legislation Ukraine.
Key words: legal presumption; public authorities; the presumption of legitimacy; taxpayers regulatory authorities.

Кількість посилань 17

УДК 347.218.1:347.232

Тетяна Волинець
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу
tanavol5@ukr.net

ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

© Волинець Т., 2017

Розглядаються підстави припинення права комунальної власності. Актуальність дослідження цього питання зумовлена відсутністю закріпленої норми з цього питання у законодавстві.
Ключові слова: припинення права власності; підстави припинення права кому¬нальної власності; реквізиція; конфіскація; звернення стягнення; добровільна відмова.

Татьяна Волынец

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Рассматриваются основания прекращения права комунальной собственности власности. Актуальность исследования этого вопроса обусловлена отсутствием закрепленной нормы по данному вопросу в законодательстве.
Ключевые слова: прекращение права собственности; основания прекращения права коммунальной собственности; реквизиция; конфискация; обращение взыскания; добровольный отказ.

Tatiana Volynets
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University,
Department of Civil Law and Procedure,
Ph.D., Assoc. Prof.

REASONS FOR TERMINATION OF THE RIGHT
OF MUNICIPAL OWNERSHIP

The article is devoted komunalnoyivlasnosti grounds for termination rights. Relevance of the research this issue caused the lack of fixed rules on this issue in the legislation.
Key words: termination of ownership; grounds for termination of communal property; requisition; confiscation; foreclosure; voluntary renunciation.

Література – 13.

УДК 340:12
Христина Габаковська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри теорії та філософії права
gabakovska@ukr.net

АКСІОЛОГІЧНА ПРИРОДА ПРАВА:
ТЕОРЕТИКО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПІДХІД

© Габаковська Х., 2017

З’ясовано, що праву властиві всі предикати цінності. По-перше воно становить ціннісну, а отже, й ієрархічну, упорядковану, субординовану суспільну систему, функ¬цією якої є збереження, відтворення та підтримання рівноваги соціального буття; по-друге, оскільки право є ціннісним за своєю природою утворенням, орієнтованим на реалізацію вищезгаданої функції, то воно є деякою системою “належного бути”, а отже, системою загальнообов’язкових, семантично (стосовно змісту) орієнтованих ідеальних утворень – норм соціальності та комунікації людей. Отже, право є “аксіологічним полем” тотального соціального досвіду акумуляції людством цінностей свого буття. Тому право щоразу набуває, по-перше, вигляду конкретно-історичної системи цінностей (законів, актів тощо), по-друге, вигляду особистісних поведінкових імперативів “належно чинити”, і, по-третє, абсолютних цінностей права як тотальних норм “належно бути”.
Ключові слова: аксіологія; право; теоретико-пізнавальний підхід; цінність; соціальне; принципи; переконання; світогляд.

Кристина Габаковська

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРАВА:
ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Выяснено, что праву присущи все предикаты ценности. Во-первых, оно составляет ценностную, а следовательно, и иерархическую, упорядоченную, субординированную общественную систему, функцией которой является сохранение, воспроизведение и поддержание равновесия социального бытия; во-вторых, поскольку право является ценностным по своей природе образованием, ориентированным на реализацию вышеупомянутой функции, то оно является некоторой системой “должно быть”, а следовательно, системой общеобязательных, семантически (по содержанию) ориенти¬рованных идеальных образований – норм социальности и коммуникации человека. Следовательно, право является “аксиологическим полем” тотального социального опыта аккумуляции человечеством ценностей своего бытия. Поэтому право каждый раз приобретает, во-первых, вид конкретно-исторической системы ценностей (законов, актов и т.д.), во-вторых, вид личностных поведенческих императивов “должно делать” и, в-третьих, абсолютных ценностей права как тотальных норм “ должно быть”.
Ключевые слова: аксиология; право, теоретико-познавательный подход; цен¬ность; социальное; принципы, убеждения; мировоззрение.
Christina Habakovs'ka
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Theory and Philosophy of Law

AXIOLOGICAL NATURE OF LAW:
EPISTEMOLOGICAL APPROACH

It was established that the right has all predicates values, first it is value, and consequently hierarchical, orderly, subordinated social system, function is the preservation, restoration and maintenance of the balance of social life. Secondly, since the right's value is inherently entity focused on the implementation of the above functions, it is some system “be appropriate”, and thus the system of mandatory, semantic (related content) oriented ideal entities – the norms of social and communication people. Thus, the law is “axiological field” total social experience accumulation humanity values its existence, the right each time becomes, first, the appearance of concrete historical value system (laws, regulations, etc.), and secondly, the form of personal behavioral imperatives “proper to do” and, thirdly, the absolute values of total rights as norms “be appropriate”.
Key words: axiology; right; epistemological approach; value; social; principles; belief; outlook.

Кількість посилань 7

УДК 340:12

Богдан Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
студент І курсу спеціальності 081 “Право”
realistprocs@gmail.co

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

© Гарасимів Б., 2017

На філософсько-правовому рівні проаналізовано дефініцію індивідуальності у системі соціальних зв’язків. З’ясовано, що індивідуальність – одна з основних власти¬востей особистості, її суттєва характеристика, яка визначається за формою та способом буття людини як суб’єкта свідомої діяльності. Доведено, що формування особистості визначається історично системою суспільних відносин, культурою певної епохи, яку вона поступово опановує під час суспільної жит¬тєдіяльності. Від того, які саме соціальні чинники формують особистість, залежать і її індивідуальні риси. Такими чинниками, що визначають інди¬відуальність, є сім’я, школа, робочий (трудовий) колектив; на загаль¬нішому рівні людина формується як індивідуальність у певній соціальній спільноті.
Ключові слова: людина; особистість; індивідуальність; діяльність; соціальні зв’язки; соціальне; формування особистості; вплив соціального.

Богдан Гарасымив

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

На философско-правовом уровне проанализировано дефиницию индивидуаль¬ности в системе социальных связей. Выяснено, что индивидуальность – одно из основных свойств личности, ее существенная характеристика, определяется по форме и способу бытия человека как субъекта сознательной деятельности. Доказано, что формирование личности определяется исторически системой общественных отношений, культурой определенной эпохи, которой она постепенно овладевает во время общест¬венной жизнедеятельности. От того, какие именно социальные факторы формируют личность, зависят и индивидуальные черты личности. Такими факторами, опреде¬ляющими индивидуальность, являются семья, школа, рабочий (трудовой) коллектив; на более общем уровне человек формируется как индивидуальность в определенной социальной общности.
Ключевые слова: человек; личность; индивидуальность; деятельность; социаль¬ные связи; социальное; формирование личности; влияние социального.

Bohdan Harasymiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University

PERSONAL SYSTEM SOCIAL BONDS:
PHILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECTS

On the philosophical level legal definition of identity is analyzed in the system of social relations. It was found that personality - one of the basic personality traits, its essential characteristic, which is determined by the form and manner of being human subjects conscious activity. Proved that identity formation historically determined system of social relations culture of a certain age, she gradually takes possession during public life. From that, what social factors shape a person, independent and individual personality traits. These factors determine identity are family, school, work (labor) group; on a more general level is formed as an individual in a particular social community.
Key words: man; personality; individuality; activity; social relationships; social; identity formation; social influence.

Кількість посилань 7

УДК 340:12

Тарас Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права
Garasumiv_@ukr.net

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА
СМИСЛОЗМІСТОВНОГО ВИМІРУ ДЕВІАНТНОЇ СВІДОМОСТІ

© Гарасимів Т., 2017

Розглянуто одну із основних проблем філософії права, а саме феномен девіантної свідомості, зокрема її смислозмістовну сутність. Увагу зосереджено на вирішенні фундаментальної проблеми суспільної науки: дослідженні смислу та змісту чинників, що мотивують людину до девіантної свідомості. Проаналізовано детермінанти, які впливають на формування девіантної свідомості та її проявів.
Ключові слова: особистість; девіантність; свідомість; девіантна свідомість; соціальні чинники; індивід; індивідуальні чинники; становлення особистості індивіда; детермінація; наслідки девіантної свідомості.

Тарас Гарасымив

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА СМЫСЛОСОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ДЕВИАНТНОГО СОЗНАНИЯ

Рассмотрена одна из основных проблем философии права, а именно феномен девиантного сознания, в частности его смыслосодержательная сущность. Внимание сосредоточено на решении фундаментальной проблемы общественной науки: иссле¬довании смысла и содержания факторов, мотивирующих человека к девиантному сознанию. Проанализированы детерминанты, влияющие на формирование девиантного сознания и его проявлений.
Ключевые слова: личность; девиантность; сознание; девиантное сознание; со¬циаль¬ные факторы; индивид; индивидуальные факторы; становление личности индивида; детерминация; последствия девиантного сознания.

Taras Harasymiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Theory and Philosophy of Law
Sc. D., Prof

PHILOSOPHICAL AND LEGAL SMYSLOZMISTOVNOHO MEASUREMENT PROBLEM DEVIANT CONSCIOUSNESS

The article is devoted to one of the main problems of philosophy of law, namely the phenomenon of deviant minds, including its smyslozmistovniy essence. The attention is focused on solving the fundamental problem of social science: the study of the meaning and content of the factors that motivate people to deviant minds. The author analyzes the determinants that influence the formation of deviant consciousness and its manifestations.
Key words: identity; deviantnist; consciousness; deviant consciousness; social factors; individual; individual factors; individual identity formation; determination; consequences of deviant mind.

Кількість посилань 6

УДК 342.951

Вікторія Горкава
здобувач Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені Степана Дем’янчука
i.gura@ukr.net

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

© Горкава В., 2017

Досліджено сутність та особливості адміністративної відповідальності за пору¬шення правил дорожнього руху, визначено прогалини законодавчого врегулювання у цій сфері. Також розглянуто специфічні риси суб’єктного складу адміністративних правопорушень цієї категорії.
Ключові слова: адміністративна відповідальність; дорожній рух; порушення правил дорожнього руху; адміністративне правопорушення у сфері дорожнього руху.

Виктория Горкава

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Исследовано сущность и особенности административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, определены пробелы законодательного урегулирования в этой сфере. Также рассмотрены специфические черты субъектного состава административных правонарушений этой категории.
Ключевые слова: административная ответственность; дорожное движение; нарушение правил дорожного движения; административное правонарушение в сфере дорожного движения.

Victoria Gorkava
International Economics and Humanities
University imeni Stepana Dem’yanchuka

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS

The article studies the essence and peculiarities of administrative responsibility for violation of traffic rules, identifies gaps legislative regulation of this sphere. Also the author considers the features of the subjective composition of administrative offences in this category.
Key words: аdministrative liability; road traffic; traffic violation; administrative offence in the sphere of road traffic.

Кількість посилань 16

УДК 343.123

Лев Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінального права і процесу
lev_lviv@ukr. net

ОСОБЛИВОСТІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
З ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВИЩЕННЯ ДАНИХ ПРО ВАРТІСТЬ
ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНИХ РОБІТ
ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

© Гула Л., 2017

Розглянуто питання щодо проведення будівельно-технічної експертизи з визначення характеру будівельно-ремонтних робіт із залученням бюджетних коштів. Охарактеризовано порядок проведення будівництва за бюджетні кошти. Окреслено процес проведення обов’язкової судової експертизи проектно-кошторисних документів для проведення будівельно-ремонтних робіт. Визначено перелік документів, які необхідно скеровувати експерту для визначення завищення даних про вартість ви¬конаних будівельних і ремонтних робіт. Встановлено основні проблеми з проведення будівельно-технічної експертизи з визначення наявних будівельних робіт.
Ключові слова: бюджетні кошти; експертиза будівельно-технічна; будівельно-ремонтні роботи; проектно-кошторисні документи; завищена вартість.

Лев Гула

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВЫШЕНИЯ
ДАННЫХ О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Рассмотрен вопрос относительно проведения строительно-технической экспертизы из определения характера строительно-ремонтных работ с привлечением бюджетных средств. Охарактеризован порядок проведения строительства за бюджетные средства. Очерчен процесс проведения обязательной судебной экспертизы проектно-сметных документов для проведения строительно-ремонтных работ. Определен перечень документов, которые необходимо направлять эксперту для определения завышения данных о стоимости выполненных строительных и ремонтных работ. Установлены основные проблемы из проведения строительно-технической экспертизы из определения имеющихся строительных работ.
Ключевые слова: бюджетные средства; экспертиза строительно-техническая; строительно-ремонтные работы; проектно-сметные документы; завышенная стоимость.
Lev Hula
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Criminal Law and Procedure
Sc. D., Prof

FEATURES OF BUILDING-TECHNICAL EXAMINATION FROM DETERMINATION OF OVERSTATING OF DATA ABOUT
THE COST OF THE EXECUTED BUILDING AND REPAIR WORKS

A question is considered in relation to realization of building-technical examination from determination of character of building-repair works with bringing in of budgetary cats. The order of realization of building is described for budgetary facilities. The process of realization of obligatory judicial examination of a project is an estimate documents is outlined for realization of building-repair works. The list of documents is certain that must be directed to the expert for determinationof overstating of data about the cost of the executed building and repair works. Basic problems are set from realization of building-technical examination from determination of present construction-works.
Key words: budgetary facilities; examination building-technical; building-repair works; a project is an estimate documents; overpriced cost.

Кількість посилань 12

УДК 342.97:352 (477)

Сусанна Дембіцька
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри цивільного права та процесу
snigunka_77@mail.ru

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ ЗА ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

© Дембіцька С., 2017

Необхідність боротьби з адміністративними правопорушеннями в різних сферах зумовлює актуальність глибокого і всебічного дослідження широкого кола питань, пов’язаних із застосуванням адміністративного примусу. Адміністративні правопо¬рушення не спричиняють великої суспільної небезпеки, але вони дезорганізують діяльність державної влади, посягають на громадський порядок, права і свободи громадян, власність, завдають шкоду суспільним відносинам. Правопорушення станов¬лять безпосередню загрозу суспільним відносинам, що охороняються, завдають їм шкоди.
Ключові слова: адміністративне правопорушення; примус; адміністративний примус; правопорушник.

Сусанна Дембицкая

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Необходимость борьбы с административными правонарушениями в разных сферах обусловливает актуальность глубокого исследовании широкого круга вопросов, связанных с применением административного принуждения. Административные правонарушения не приводят к большой общественной опасности, но они дезор¬ганизуют деятельность государственной власти, посягают на общественный порядок, права и свободы граждан, собственность, влекут вред общественным отношениям. Правонарушения представляют непосредственную угрозу общественным отношениям, которые охраняются, наносят им вред.
Ключевые слова: административное правонарушение; принуждение; админи¬стративное принуждение; правонарушитель.

Susanna Dembitska
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Civil Law and Procedure
Ph. D.

THE DEFINITION OF ADMINISTRATIVE COERCION FOR COMMITTING AND ADMINISTRATIVE OFFENSE

The necessity of fight against administrative crimes in different spheres stipulates actuality of deep and allround research of wide circle of the questions related to application of administrative compulsion. Administrative crimes do not have a large public danger, but they will disorganize activity of state power, trench upon a public peace, rights and freedoms of citizens, property, cause harm to the public relations. Offences present an instant danger to the public relations that is guarded, harm to them.
Key words: administrative offense; compulsion; administrative compulsion; offender.

Кількість посилань 27

УДК 342.951:351.756.6 (477)

Надія Демчик
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького
atom_75@ukr.net

СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ПРИМУСОВЕ ПОВЕРНЕННЯ І ПРИМУСОВЕ ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

© Демчик Н., 2017

Розглянуто порядок здійснення органами охорони державного кордону примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства. Проаналізовано стадії такої процесуальної діяльності.
Ключові слова: іноземець; особа без громадянства; примусове повернення; примусове видворення; стадії адміністративних проваджень; державний кордон.

Надежда Демчик

СТАДИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПО ДЕЛАМ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ И ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЫДВОРЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ

Статья посвящена порядку осуществления органами охраны государственной границы принудительного возвращения и принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства за пределы государства. Проанализированы стадии такой процессуальной деятельности.
Ключевые слова: иностранец; лицо без гражданства; принудительное возвра¬щение; принудительное выдворение; стадии административных производств; государственная граница.

Nadiya Demchyk
National Academy
State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky

STAGES OF ADMINISTRATIVE PROCEEDING IN CASES OF THE FORCED EXCLUSION OF FOREIGNERS AND STATELESS PERSONS BY ORGANS OF THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE

The article is dedicated to the process of accomplishment of the forced exclusion of foreigners and stateless persons by organs of the State Border Guard Service of Ukraine. Analyzed the process of such procedural activities.
Key words: foreigner; stateless person; forced return; forced expulsion; stages of administrative proceeding; state border.

Кількість посилань 10

УДК 343.351

Юрій Доліновський
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри кримінального права і процесу

ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПІД ЧАС
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

© Доліновський Ю., 2017

Розглянуто поняття та сутність виявлення злочинів під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я. Окреслено основні ознаки, що вказують на вчинення правопо¬рушень під час публічних закупівель представниками охорони здоров’я. Визна¬чено пере¬чень документів, які необхідно вивчати з метою встановлення зазначених правопорушень.
Ключові слова: публічні закупівлі; медичні товари; медична техніка; роботи; послуги; виявлення злочинів; мережа Інтернет; засоби виявлення.

Юрий Долиновский

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ
ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Рассмотрено понятие и сущность выявления преступлений во время публичных закупок в сфере здравоохранения. Очерчены основные признаки, которые указывают на совершение правонарушений во время публичных закупок представителями здравоохранения. Определены документы, которые необходимо изучать с целью установления отмеченных правонарушений.
Ключевые слова: публичные закупки; медицинские товары; медицинская техника; работы; услуги; выявление преступлений; сеть Интернет; средства выявления.
Yurij Dolinovckij
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University,
Department of Criminal Law and Procedure

EXPOSURE OF CRIMES DURING PUBLIC PURCHASES
IN THE FIELD OF HEALTH PROTECTION

A concept and essence of exposure of crimes are considered during public purchasesin the field ofhealth protection. Basic signs that specify on the feasance of offences during public purchases the representatives of health protection are outlined. Certainly contradict documents that must be studied with the purpose of establishment of the marked offences.
Key words: public purchases; medical commodities; medical technique; works; services; exposure of crimes; a network is the Internet; facilities of exposure.
Кількість посилань 15

УДК 347.135.224(477)

Марія Долинська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного права та процесу
dolynska_ms@mail.ru

НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО СТВОРЕННЯ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

© Долинська М. , 2017

Дослідження розглядає актуальні питання правового регулювання фермерських господарств в Україні. Детально аналізуються новели законодавства щодо створення сімейних фермерських господарств. На думку автора, сучасне фермерське законодавство, зокрема Закон України “Про фермерське господарство”, увібрали у себе зміни українського законодавства у напрямку євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід діяльності фермерських господарств за кордоном. Сучасне фермерське господарство в Україні може функціонувати у двох видах господарських формувань: як юридична особа та як фізична особа-підприємець.
Проведено комплексний аналіз Закону України від 31 березня 2016 року
№ 1067-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про фермерське господарство” щодо стимулю¬вання створення та діяльності сімейних фермерських господарств” щодо створення фермерських господарств. Стверджується, що в Україні дозволено створення п’яти видів фермерських господарств.
Ключові слова: сімейне фермерське господарство; нотаріус; реєстрація фермерсь¬ких господарств.

Мария Долинская

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО СОЗДАНИЮ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В УКРАИНЕ

Исследование рассматривает актуальные вопросы правового регулирования фермерских хозяйств в Украине. Подробно анализируются новеллы законодательства по созданию семейных фермерских хозяйств. Современное фермерское законодательст¬во, в частности Закон Украины “О фермерском хозяйстве”, вобрал в себя изменения украинского законодательства в направлении евроинтеграционных процессов, а также положительный опыт деятельности фермерских хозяйств за рубежом. Современное фермерское хозяйство в Украине может функционировать в двух видах хозяйственных формирований: как юридическое лицо и как физическое лицо-предприниматель.
Проведен комплексный анализ Закона Украины от 31 марта 2016 года № 1067-VIII “О внесении изменений у Закон Украины “О фермерском хозяйстве”по стимули¬рованию создания и деятельности семейных фермерских хозяйств”, по созданию фермерских хозяйств. Утверждается, что в Украине разрешено создание пяти видов фермерских хозяйств.
Ключевые слова: семейное фермерское хозяйство; нотариус; регистрация фер¬мерских хозяйств.
Maria Dolynskа
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University,
Department of Civil Law and Procedure,
Ph.D., Assoc. Prof.

LEGISLATIVE NOVELTIES TO CREATE FARMS IN UKRAINE

Research on topical issues of legal regulation of farms in Ukraine. Detailed analysis of novel legislation on the creation of family farms. According to the author, the current farm legislation, including the Law of Ukraine “On the farm,” absorbed in itself change the Ukrainian legislation in the direction of European integration, as well as the positive experience of farms abroad. Modern farm in Ukraine can function in two types of business units – as a legal entity and natural person entrepreneur.
This article provides a comprehensive analysis of the law of Ukraine on March 31, 2016 No. 1067-VIII “On Amendments to the Law of Ukraine” On the farm “and to stimulate the creation of family farms” to create farms. The author argues that in Ukraine allowed to create five types of farms.
Key words: family farm; the notary; registration of farms.

Література – 8.

УДК 342.7

Ігор Забокрицький
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри конституційного та міжнародного права
ihorzab@gmail. com

РІВНІСТЬ, ГІДНІСТЬ ТА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ
ЯК ПРИНЦИПИ ПРАВ ЛЮДИНИ

© Забокрицький І., 2017

Розглядаються рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини. Досліджуються наукові підходи щодо їх втілення у конституційно-правову практику. Аналізується іноземний досвід реалізації цих принципів.
Ключові слова: права людини; гідність; рівність; пропорційність.

Игорь Забокрицкий

РАВЕНСТВО, ДОСТОИНСТВО И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ
КАК ПРИНЦИПЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Рассматриваются равенство, достоинство и пропорциональность как принципы прав человека. Исследуются научные подходы к их реализации в конституционно-правовую практику. Анализируется зарубежный опыт реализации данных принципов.
Ключевые слова: права человека; достоинство; равенство; пропорциональность.

Ihor Zabokrytskyy
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Constitutional and International Law
Ph. D.

EQUALITY, DIGNITY AND PROPORTIONALITY
AS HUMAN RIGHTS PRINCIPLES

Еquality, dignity and proportionality as the principles of human rightsare considered. Scientific approaches of their implementation in constitutional and legal practice are studied. Foreign experience in implementing these principles is analyzed.
Key words: human rights; dignity; equality; proportionality.

Кількість посилань 25

УДК 342.118.27

Інна Завальна
Інститут права імені князя Володимира Великого МАУП,
здобувач кафедри адміністративного права
zavalna@ukr.net

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

© Завальна І., 2017

Досліджено процес інформатизації освіти, що спричинена розвитком технологій, які ведуть до інформатизації усіх сфер суспільства. Інформаційні технології міцно і впевнено проникають у всі сфери нашого життя.
Ключові слова: інформатизація; інформаційне суспільство; освітній простір; інформаційні технології; педагогічні технології; навчально-освітній процес.

Инна Завальна

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Статья посвящена исследованию процесса информатизации образования, вызванной развитием технологий, ведущих к информатизации всех сфер общества. Информационные технологии прочно и уверенно проникают во все сферы нашей жизни.
Ключевые слова: информатизация; информационное общество; образовательное пространство; информационные технологии; педагогические технологии; учебно-образовательный процесс.

Inna Zavalna
Instytut prava imeni knyazya Volodymyra Velykoho MAUP
Department of Administrative Law

EDUCATION INFORMATIZATION AS A FACTOR
OF INFORMATION SOCIETY

The article investigates the process of informatization of education that caused the development of technologies that lead to all areas of information society. Information technology firmly and steadily penetrating all spheres of our lives.
Key words: information; іnformation society; educational space; information technology; educational technology; teaching and learning process.

Кількість посилань 3

УДК 340.12

Sławomir Kamosiński
Institute of Law, Administration and Management,
Department of Administration and Social Sciences,
Ph. D., professor at Kazimierz Wielki University
in Bydgoszcz (Poland)

THE VILLAGE FUND AS A FORM OF INHABITANTS’ PARTICIPATION IN MANAGARING SUBSIDIARY UNITS OF THE COMMUNE

© Sławomir K., 2017

The paper discusses significance of subsidiary units within communes (in Polish: solectwo) in strengthening the process of social commitment in local management. Provisions of the Act on the Village Fund of 21st February 2014 that gave the local authorities a tool enhancing active citizenship have been dealt with. It is worth mentioning that in 2016 the Village Fund covered the population of 11 million. This was a significant share of Polish citizens that decided to participate voluntarily in local management.
Key words: local self-government; commune; subsidiary unit; solectwo (administrative unit in Poland; a subdivision of a commune, a village); social participation

Славомір Камосінський
Інститут права, адміністрації та управління,
Відділ управління і соціальних наук,
доктор філософії, професор університету
Kazimierz Wielki in Bydgoszcz (Poland)
yarmol. lilia@gmail. com

ФОНД СЕЛИЩА ЯК ФОРМА УЧАСТІ НАСЕЛЕННЯ
В УПРАВЛІННІ ДОПОМІЖНИХ ПІДРОЗДІЛІВ КОМУНИ

Розглядається значущість допоміжних підрозділів у комунах (по-польськи: solectwo) у посиленні процесу виконання соціальних зобов’язань у місцевому управлінні. Розглядаються положення Закону про фонди селища від 21-го лютого 2014 року, згідно з яким місцеві органи влади наділені інструментом підвищення громадянської актив¬ності. У 2016 році у фондах селища охоплено 11 мільйонів осіб. У цьому була значна частка польських громадян, які вирішили добровільно брати участь у місцевому управлінні.
Ключові слова: місцеве самоврядування; громада; допоміжний блок; solectwo (адміністративна одиниця у Польщі, підрозділ комуна, село); соціальна активність.

Славомир Камосинский

ФОНД ДЕРЕВНИ КАК ФОРМА УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОММУНЫ

Рассматривается значимость вспомогательных подразделений у коммунах (по-польски: solectwo) в усилении процесса выполнения социальных обязательств у местном управлении. Рассматриваются положения Закона о фондах поселка от 21-го февраля 2014 года, согласно которому местные органы власти наделены инструментом повышения гражданской активности. В 2016 году в фондах поселка охвачено 11 милли¬онов населения. В этом была значительная доля польских граждан, которые решили добровольно участвовать в местном управлении.
Ключевые слова: местное самоуправление; община; вспомогательный блок; solectwo (административная единица в Польше, подразделение коммуна, село); социальная активность.

Кількість посилань 17

УДК 343.326+343.9

Володимир Канцір
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор
кафедри кримінального права і процесу
kancir_01@mail. ru
Ірина Серкевич
Львівський державний університет внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри кримінально-правових дисциплін

СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ

© Канцір В., Серкевич І., 2017

Аналізується сучасне розуміння поняття тероризму через призму кримінально-правового явища. Розглянуто низку міжнародних нормативно-правових актів, пов’яза¬них з організацією, вчиненням та викриттям тероризму. Розмежовано поняття “терор” та “тероризм”. Наведено приклади системної протидії тероризму. Проаналізовано думки українських та зарубіжних науковців у сфері подолання тероризму.
Ключові слова: тероризм; терор; терористичний злочин; терористична діяльність; міжнародне законодавство.

Владимир Канцир, Ирина Серкевич

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ПОНЯТИЯ ТЕРРОРИЗМА

Анализируется современное понимание понятия терроризма через призму уго¬лов¬но-правового явления. Рассмотрен ряд международных нормативно-правовых актов, связан¬ных с организацией, совершением и разоблачением терроризма. Разграничены понятия “террор” и “терроризм”. Приведены примеры системного противодействия терроризму. Про¬ана¬лизированы мнения украинских и зарубежных ученых в сфере преодоления терроризма.
Ключевые слова: терроризм; террор; террористические преступления; террористи¬ческая деятельность; международное законодательство.

Volodymyr Kantsir
Institute of Jurisprudence and Psychology,
Lviv Polytechnic National University,
Department of Criminal Law and Procedure
Sc. D., Prof.
Iryna Serkevych
Lviv State University of Internal Affairs,
Department of Criminal Law Disciplines
Ph. D., Assoc. Prof.

CURRENT UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF TERRORISM

Тhis article analyzes the modern understanding of the concept of terrorism through the prism of criminal law phenomenon. A number of international regulations related to the organization and committing terrorism exposure. Delineated the concept of “terror” and “terrorism”. Examples of systemic combating terrorism. Analyzed the views of Ukrainian and foreign scientists in fighting terrorism.
Key words: terrorism; terror; terrorist crime; terrorist activities; international law.
Кількість посилань 10

УДК 342.95

Мирослав Ковалів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, професор,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права.
mkovaliv@ukr.net

РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРОФІЛАКТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРОСТУПКАМИ

© Ковалів М., 2017

Увагу зосереджено на діяльності органів виконавчої влади, громадськості у сфері профілактики адміністративних проступків. Розглядається профілактика адмі¬ністративних проступків як соціально спрямована діяльність держави, посадових осіб, громадських організацій та окремих громадян.
Ключові слова: громадськість; профілактика; адміністративні проступки; взаємодія; правоохоронні органи.

Мирослав Ковалив

РОЛЬ И МЕСТО ПРОФИЛАКТИКИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРОСТУПКАМИ

Внимание сосредоточено на деятельности органов исполнительной власти, общест¬венности в сфере профилактики административных проступков. Рассматривается профилактика административных проступков как социально направленная деятель¬ность государства, должностных лиц, общественных организаций и отдельных граждан.
Ключевые слова: общественность; профилактика; административные проступки; взаимодействие; правоохранительные органы.

Miroslav Kovaliv
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
Ph. D., Associate Professor

ROLE AND PLACE OF PREVENTION IN COMBATING ADMINISTRATIVE OFFENSES

The article deals with the activities of the executive bodies and the public in the field of the prevention of administrative offenses. The measures for the prevention of administrative offenses are considered as socially directed activities of the State, officials, public organizations and individual citizens.
Key words: community; preventive measures; administrative offenses; interaction; law enforcement agencies.

Кількість посилань 4

УДК 342.95

Мирослав Ковалів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, професор,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права
mkovaliv@ukr.net

Надія Мороз
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
фахівець деканату
nadiuka.nadi4ka.nadin@gmail.com

ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

@ Ковалів М., Мороз Н., 2017

Увагу зосереджено на основних принципах адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні. Розглянуто вибори в Україні як форму прямого наро¬довладдя, що є волевиявленням народу.
Ключові слова: вибори; адміністративно-правовий статус; народний суверенітет; принципи забезпечення захисту учасників виборів.

Мирослав Ковалив, Надежда Мороз

ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ

Внимание сосредоточено на основных принципах административно-правового статуса участников выборов в Украине. Рассматриваются выборы в Украине как форма прямого народовластия, которая является волеизъявлением народа.
Ключевые слова: выборы; административно-правовой статус; народный суверенитет; принципы обеспечения защиты участников выборов.

Myroslav Kovaliv
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
Ph. D., Associate Professor
Nadiia Moroz
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law

THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE
AND LEGAL ELECTORSHIP IN UKRAINE

The article focuses on the basic principles of administrative and legal status of participants of elections in Ukraine. We consider the elections in Ukraine as a form of direct democracy, which is the will of the people.
Key words: election of administrative and legal status; popular sovereignty; principles of the protection of election participants.

Кількість посилань 7

УДК 340.12

Віталій Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри конституційного та міжнародного права
kovalchyk1903@gmail. com
Майя Пивовар
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
магістр права

ЛЮСТРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ
ОСНОВ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

© Ковальчук В., Пивовар М., 2017
Досліджено правову природу люстрації як одного з механізмів забезпечення основ демократії та прав людини. Проаналізовано досвід проведення люстрації в Україні та зарубіжних країнах.
Ключові слова: люстрація; демократія; публічна влада.

Виталий Ковальчук, Майя Пивовар

ЛЮСТРАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ
ОСНОВ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ

Исследование рассматривает правовую природу люстрации как одного из механизмов обеспечения основ демократии и прав человека. Анализируется опыт проведения люстрации в Украине и зарубежных странах.
Ключевые слова: люстрация; демократия; публичная власть.

Vitaliy Kovalchuk
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Constitutional and International Law
Sc. D., Prof
Mayya Pyvovar
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Constitutional and International Law

LUSTRATION AS THE MECHANISM OF THE FOUNDATIONS
OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS PROTECTION IN UKRAINE

Research is devoted to the legal nature of lustration as one of the mechanisms of the foundations of democracy and human rights securement. The article analyzes the experience of lustrationin Ukraine and foreign countries.
Key words: lustration; democracy; public authority.
Кількість посилань 15

УДК 340.1

Віталій Ковальчук
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри конституційного
та міжнародного права
kovalchyk1903@gmail.com

Ірина Панчук
Національний університет “Острозька академія”,
кандидат юридичних наук,
викладач кафедри теорії та історії держави і права

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ПРАВОВІ ЦІННОСТІ
В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ:
ДОСВІД УКРАЇНИ

© Ковальчук В., Панчук І., 2017

Досліджено поняття правових цінностей громадянського суспільства та їх зв’язок із правосвідомістю громадян та процесами демократичної трансформації. Охаракте¬ризовано такі основні правові цінності, як свобода, рівність, справедливість, приватна власність, охорона прав та свобод людини і громадянина. Проаналізовано необхідність існування чітко розробленої та науково обґрунтованої демократичної ідеології як фундаменту для подальшого розвитку правових цінностей громадянського суспільства в Україні.
Ключові слова: громадянське суспільство; правові цінності; демократія; свобода.

Виталий Ковальчук, Ирина Панчук

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
И ЕГО ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ:
ОПЫТ УКРАИНЫ

Исследовано понятие правовых ценностей гражданского общества и их связь с правосознанием граждан и процессами демократической трансформации. Охаракте¬ризованы такие основные правовые ценности, как свобода, равенство, справедливость, частная собственность, охрана прав и свобод человека и гражданина. Проана¬лизирована необходимость существования четко разработанной и научно обоснованной демократической идеологии как фундамента для дальнейшего развития правовых ценностей гражданского общества в Украине.
Ключевые слова: гражданское общество; правовые ценности; демократия; свобода.
Vitaliy Kovalchuk
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Constitutional and International Law
Sc. D., Prof

Iryna Panchuk
National University “Ostroh Academy”
Department Theory and History of State and Law
Ph. D.

CIVIL SOCIETY AND ITS LEGAL VALUES
IN A DEMOCRATIC TRANSFORMATION:
EXPERIENCE OF UKRAINE

This article explores the concept of legal values of civil society and its relationship with the legal consciousness of citizens and the democratic transformation. Such basic legal values as freedom, equality, justice, private property, protection of rights and freedoms of man and citizen are characterized. It analyzed the need for a clearly developed and rationalized democratic ideology as the foundation for the further development of legal values of civil society in Ukraine is analyzed.
Key words: civil society; legal values; democracy; freedom.

Кількість посилань 15

Syndicate content