№ 608 (2008)

УДК 343.41:654.15

В.М. Іванюк

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІМПЕДАНСНИХ ВИМІРЮВАНЬ У ЗАДАЧАХ ВИЯВЛЕННЯ ТЕЛЕФОННИХ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ

Розглянуто ефективність використання імпедансних вимірювань у задачах виявлення закладних пристроїв на абонентських телефонних лініях. Проаналізовано особливості встановлення ЗП, котрі впливатимуть на виявляючі властивості методу.

Efficiency of using impedance measurings is considered in the tasks of exposure of devices of establishment on subscriber public-call lines. Features are analysed establishments of ZP, which will influence on discovering property of method.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 664:006

Р.І. Байцар, О.А. Круглова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

РОЗМЕЖУВАННЯ РІЗНОВИДІВ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ У ВІТЧИЗНЯНИХ СТАНДАРТАХ

Описано історію утворення терміна “мінеральна вода”, а також доведено необхідність розділення цього поняття для усунення розбіжностей під час розроблення нового стандарту.

History of “mineral water” term appearance is described and to avoid confusion and in the process of new standard developing, the necessity of this notion differentiation is proved.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

Т.Г. Бойко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВІДТВОРЮВАНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО РІВНЯ ПРОДУКЦІЇ

Досліджено питання відтворюваності результатів оцінювання якісного рівня продукції, яка характеризує ступінь розбіжності результатів контролю того самого значення показника якості виробу двома різними засобами вимірювання, і є важливим параметром, що впливає на вірогідність отриманих результатів.

The matter of result reproducibility of production qualitative level estimation that characterizes the control result divergence degree of the same value of a product quality index by two different measuring tools and makes an important parameter, which affects the authenticity of gained results, is under consideration.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 389.534.6

П.В. Бугайцова , В.О. Яцук , О.О. Костеров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
Державний науково-дослідний інститут “СИСТЕМА”

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ НЕПЕВНОСТІ У ВИМІРЮВАННІ ЗВУКОВОГО ТИСКУ В АКУСТИЧНОМУ ЕТАЛОНІ

Розглянуто особливості оцінювання невизначеності еталона звукового тиску в повітряному середовищі. За допомогою методу Монте-Карло виконано моделювання розподілу густини ймовірності вихідної величини при зміні невизначеності вхідних величин: температури, тиску та вологості при 100000 “спостереженнях”.

The verification peculiarity of uncertainty of standard of pressure in an air are considered. Simulation of probability density distribution of output quantity have been conducted at a change of uncertainty of input quantities: temperature, pressure and humidity at 100000 “trials”.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.317

І.М. Бучма 1,2, Т.М. Репетило 1

1Національний університет „Львівська політехніка”,
2Політехніка Опольска, Польща

ЕЛЕКТРИЧНІ МОДЕЛІ ДОСЛІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ВИХОРОСТРУМОВОМУ МЕТОДІ

Розглянуто підходи до тлумачення методу вихорових струмів. Зроблено огляд, аналіз та обґрунтування електричних моделей як неферомагнітних, так і феромагнітних об’єктів. Запропоновано нову модель для феромагнітних об’єктів.

In this article approaches to the interpretation of method of eddy currents were had considered. The electric models were reviewed, analysed and proved both ferromagnetic and non ferromagnetic objects. Also a new model for the ferromagnetic objects was proposed.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 681.335 (088.8)

Г.І. Влах1, З.Р. Мичуда1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2Політехніка Сьвєнтокжиска в Кєльцах, Польща

АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗІ ЗМЕНШЕНИМ ЧАСОМ ПЕРЕВІРКИ

Запропоновано новий принцип побудови АЦПЕ, що ґрунтується на зміні коефіцієнта перетворення тракту вимірювання, і розглянуто особливості його реалізації.

New principle of construction of ADCE, which is based on the change of coefficient of transformation of measuring highway, is offered in the article, and the features of his realization are considered.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.374

А.Я. Горпенюк, А.Е. Лагун, В.М.Максимович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

СИНТЕЗ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ЗМІННОЮ РОЗРЯДНІСТЮ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У ДВІЙКОВОМУ КОДІ

Досліджуються методи структурного синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів із змінною розрядністю, які працюють в двійковому коді. Наведено рекомендації щодо використання критеріїв метрологічної доцільності у теорії структурного синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів.

This article is devoted development the methods of pulse-number functional converters structural synthesis with a variable range, which work in a binary code. Recommendations are also resulted in relation to the use of metrology expedience criteria in the theory of pulse-number functional converters synthesis.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.317.33

О.В. Гупало, Ю.Д. Добуш, О.П. Козевич, Н.С. Чорненький

Національний університет “Львівська політехніка”,
НДКІ ЕЛВІТ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРА ПРИ ВИПРОБУВАННІ НА НАГРІВАННЯ

Розглянуто методи автоматизації вимірювання температури обмоток силових трансформаторів при випробуванні на нагрівання.

In this paper temperature measuring methods on heating tests of transformer windings are given.

Кількість посилань – 1.

Завантажити статтю

УДК 620.179.143

Р.М. Дейнека

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра приладів точної механіки

ВИЯВЛЕННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ ВНУТРІШНІХ ДЕФЕКТІВ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПАПЕРОВОМУ НОСІЇ

Метою розробки є вдосконалення електромагнітного способу неруйнівного контролю сталевих конструкцій, що полягає у створенні способу безпосередньої реєстрації підповерхневих і внутрішніх дефектів на паперовому носії. Наведено функціональний опис макета експериментальної установки і послідовність виконання контролю.

The aim of the real development is a electromagnetical method of steel constructions non-destructive testing, which consist in creation of immediate registration of undersurface and internal defects on the paper carrier method. The functional description of experimental set model and sequence test carrying out was adduced.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 621.314

У.Ю. Дзелендзяк1, В.В. Самотий1,2, А.Г. Павельчак1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп'ютеризованих систем автоматики,
2Вища школа бізнесу у Домброві Ґурнічій, Польща

НЕЯВНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОСЛІДОВНОГО ДВОТАКТНОГО ТИРИСТОРНОГО ІНВЕРТОРА

Наведено дискретну математичну модель послідовного двотактного тиристорного інвертора, орієнтовану на неявні методи числового інтегрування. Моделювання вентилів виконується за схемою ідеального ключа. Аналіз усталених режимів здійснюється екстраполяційним -алгоритмом.

The discrete mathematical model of consecutive duple thyristor invertor directed to implicit methods of numerical integration is present. The valve modeling is done by ideal switch scheme. The steady-state analysis is done by extrapolation -algorithm.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 627.321

М.М. Дорожовець

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
Ряшівська Політехніка, Польща
кафедра метрології та вимірювальних систем

ОПТИМАЛЬНЕ УРАХУВАННЯ НЕПЕВНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ВХІДНОЇ ТА ВИХІДНОЇ ВЕЛИЧИН У ЛІНІЙНІЙ РЕГРЕСІЇ

Зпропоновано та проаналізовано спосіб знаходження оптимального значення коефіцієнта нахилу лінійної регресії у випадках, коли результати вимірювань вхідної та вихідної величин характеризуються непевностями. Знайдено вираз для розрахунку оптимального коефіцієнта нахилу, значення якого є функцією характеристик результатів вимірювань та апріорі заданих їхніх стандартних непевностей. Показано, що всі відомі інші регресії (звичайна пряма та обернена, ортогональна та середньогеометрична) є частковими випадками досліджуваної регресії.

In the paper the method of constructing the linear regression in which the influence of uncertainties of both input and output quantities onto the regression line slope are optimally taken into account is proposed and analyzed. The formula for the calculation of the regression line slope in the function of the parameters of measurement observation results and also the standard uncertainties of these values is obtained. It is shown that all other regressions (usual direct and inverse, orthogonal and mean geometric) are the partial cases of the optimal regression and it is possible to obtain them as a result of the substitution of the corresponding uncertainty values into obtained formula.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 681.335 (088.8)

Б.О. Католик1, З.Р. Мичуда1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2Політехніка Сьвєнтокжиcка в Кєльцах, Польща

ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ЛОГАРИФМІЧНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ. ОГЛЯД. ЧАСТИНА 2

Запропоновано критерії оцінки точності та класифікацію, виконано порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку інтерполяційних АЦП з логарифмічною характеристикою перетворення.

The criteria of valuation of accuracy and classifications are offerred, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development interpolation ADC with logarithmic characteristic of conversion.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК

З.О. Колодій, П. Депко

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕХАНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФЛІКЕР-СКЛАДОВОЇ СПЕКТРА

Створена механічна модель хаотичного руху кульок у замкненій коробці з метою підтвердити адекватність комп’ютерної моделі. Виконаний пошук та аналіз факторів, що впливають на характер флікер-складової енергетичного спектра.

The mechanical model of chaotic motion of balls the closed box is created with the purpose of confirming adequacy of computer model. The search and analysis of factors which have an influence on the flicker-constituent character of power spectrum is conducted.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.363.6

І.С. Литвин

Тернопільський національний економічний університет
кафедра автоматизованих систем і програмування

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ПРИСТРОЇВ З ПІДВИЩЕНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ НА ОСНОВI IНТЕГРАЛЬНИХ МНОП-N-P СТРУКТУР

Обґрунтовано принципи побудови і методи використання оптоелектронних iнформацiйних пристроїв, які можуть виконувати, окрім перетворення оптичного випромінювання на цифрові електричні сигнали, ще і функції додавання, віднімання, перемноження та порогового сприйняття зображень.

Principles of optoelectronics sensor construction and methods using are proved, which can made: transformation of light in digital electric signals and functions of addition, deduction, multiplying and threshold perception of images.

Кількість посилань – 24.

Завантажити статтю

УДК 006.015.8+628.1+621.37/.39; 621.317; 621.37/39.

М.С. Міхалєва, О.В. Кутенська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЇЇ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ В УКРАЇНІ

Описано сучасні проблеми якості харчової продукції в Україні, розглядаються основні недоліки нормування і напрями вдосконалення метрологічного забезпечення її оцінювання.

Іn the article there are the described modern problems of quality of food products in Ukraine, the indicated basic lacks of setting of norms and ways of perfection of the metrology providing of its evaluation.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 536.5

І.П. Микитин, А.В. Серкіз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ШУМОВІ МОДЕЛІ ВХІДНОГО КОЛА ШУМОВОГО ТЕРМОМЕТРА НА ОСНОВІ ОДНОКАНАЛЬНОГО ПІДСИЛЮВАЧА

Синтезовано математичні вирази, які описують залежність вихідної напруги одноканального підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційного підсилювача та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду підсилювача, а також отримано математичні вирази еквівалентної сумарної шумової напруги, приведеної до входу шумового термометра.

Mathematical expressions, which describe dependence of initial tension one channel strengthener from the noise parameters of pickoff of primary transformer, flow, operating strengthener and resistors of feed-back of the first cascade of strengthener line, are synthesized, and also mathematical expressions of equivalent total noise tension, resulted to the entrance of noise thermometer are got.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 658.56 : 536.66

А.В. Мотало

Газопромислове управління “Львівгазвидобування”

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯК ЕНЕРГОНОСІЯ

Описана методика оцінювання якості природного газу як енергоносія. Методика ґрунтується на використанні віртуальної міри якості газу та зваженої евклідової моделі багатовимірного шкалювання.

In the article the technique of quality estimation of natural gas as an energy carrier is described. The technique is based on using of natural gas virtual quality measure and weighted Euclidean model of multidimensional scaling.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 621.317

І.Я. Обух, В.О. Яцук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Розглянуто і проаналізовано нормативну основу метрологічного забезпечення вимірювання природного газу. Проаналізовано причини нераціонального споживання газу, його заощадження у житлово-комунальному і побутовому господарстві. Запропоновано методи удосконалення нормативно-технічної бази.

In the article the normative base of metrological assurance of natural gas measurements are considered and analyzed. The reasons of no effective gas using are analyzed. The methods of the improvement of the normative and technical bases are proposed.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 681.3

В.Д. Погребенник, Р.В. Політило

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто принципи побудови систем охоронної сигналізації, особливості та способи застосування сучасних охоронних сповіщувачів, наведено їхню класифікацію; пропонується перелік вимог та завдань, які повинні враховуватись під час проектування та створення таких систем.

Principles of construction of the systems of the protective signaling, features and methods of application of modern protective sensors are considered, their classification is made; the list of requirements and tasks which must be taken into account at planning and creation of such systems is offered.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.317

В.Д. Погребенник, А.В. Романюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ

Експериментально досліджено потенціали іоноселективних електродів. Показано, що хлоридні, нітратні, фторидні, калій-, натрій-, срібні-, бром-іоноселективні електроди можна використати для експресного контролю вод.

Potentials ionselective electrodes are experimentally investigated. It is shown, that chloride, nitrate, fluoride, potassium, sodium, silver, bromine ionselective electrodes it is possible to use for the express control of waters.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.315.592

В.А. Ромака1, Т.І. Домінюк1, Ю.В. Стадник2, Л.П. Ромака2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Львівський національний університет ім. І. Франка

ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ TiNi1-XCoXSn

Розраховано розподіл електронної густини та досліджено температурні і концентраційні залежності питомого електроопору, коефіцієнта термо-ЕРС, структурні та енергетичні характеристики TiNi1-xCoxSn у діапазонах, Т = 80 ÷ 380 К, х = 0 ÷0,1.

The structural descriptions and density of electron states calculation, electrotransport and crystal structure characteristics of TiNi1-xCoxSn intermetallic semiconductor in ranges, T = 80 ÷ 380 K and x = 0 ÷ 0,1, respectively were investigated.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.317.1

В.О. Свірщов, Є.В. Походило, Р.В. Курдидик

Національний університет “Львівська політехніка”, НДКІ ЕЛВІТ

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТА СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ

Розглянуто особливості діагностування структур, що містять нелінійні елементи, призначені для використання на сигналах збудження великої потужності.

In this paper recommendations according diagnostic of devices with nonlinear elements for application under excitation power are given.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

Я.Р. Совин 1, В.В. Хома1,2

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
2Політехніка Опольська, інститут автоматики і інформатики

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧА AD5933

Показано переваги та обмеження перетворювача імпедансу AD5933, що виникають при автоматизації вимірювання імпедансу у діапазоні частот. Обґрунтовано використання зовнішньої вимірювальної схеми, що забезпечує інваріантність до впливу паразитних параметрів під’єднувальних проводів та комутаційних елементів. Описано структуру та алгоритм функціонування комп’ютерної системи імпедансної спектроскопії.

In this article advantages and disadvantages of impedance convertor AD5933, that appear during automatization of impedance measurement process in frequency range are shown. The use of external measurement network, that provides an invariance to parasitics parameters influence of connecting wires and switching elements is grounded. Structure and algorythm of impedance spectroscopy computer system functioning is discribed.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 378.1

П.Г. Столярчук, Г.С. Гавронська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБ’ЄМУ КОНТРОЛЮ ЗА КРИТИЧНИМИ КОНТРОЛЬНИМИ ТОЧКАМИ (КТК)

Запропоновано алгоритм для визначення оптимального об’єму контролю за критичними контрольними точками (КТК) за допомогою методу Парето. Описано джерела забруднень харчових продуктів і шляхи потрапляння небезпечних речовин в організм людини.

The article offers an algorithm for defining the optimal extent of control over the critical control points with the help of Pareto method. The sources of food pollution and the ways of penetrating of dangerous substances into the human body have been described here.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.317.727

П.Г. Столярчук, Є.В. Походило, Г.І. Барило, О.В. Бойко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕРМОСТАТОВАНИХ НАСИЧЕНИХ НОРМАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Розглянуто компенсаційні методи підвищення стабільності ЕРС насичених нормальних елементів.

Compensation methods of e.m.f. stability increasing of saturated normal elements are under consideration.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК. 620.179

М.О. Тихан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра приладів точної механіки

ТЕНЗОМЕТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ СЕРЕДОВИЩ

Пропонується тензометричний перетворювач тиску для високотемпературних середовищ.

The pressure piezoresistive sensor for operation in high temperature conditions has been proposed.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 681.325

І.Я. Тишик, Я.Р. Совин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ ЛОКАЦІЇ У ДОПЛЕРІВСЬКИХ ПРИСТРОЯХ ОХОРОННИХ СИСТЕМ

Запропоновано здійснювати оброблення прийнятого радіоімпульсу локації методом вейвлет-перетворення з метою покращаного оцінювання статичних і динамічних характеристик рухомих об’єктів. Наведено та проаналізовано результати моделювання оброблення радіоімпульсу локації вейвлет-перетворенням та на основі методу віконного перетворення Фур’є.

The received RF pulse processing in based on technique wavelet transform is proposed with purpose the improvement of estimation accuracy for static and dynamic characteristic of motion objects. The results of design RF pulse processing are resulted and analyzis in based on technique wavelet transform and based on technique windowed Fourier transform.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 621.395

В.В. Хома

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
Політехніка Опольська, інститут автоматики і інформатики

ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ АБОНЕНТІВ СТАЦІОНАРНИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ

Проаналізовано актуальний стан інформаційної безпеки абонентів комутованих телефонних мереж загального користування. Розкрито специфіку загроз для інформації у телефонії, описано відомі способи несанкціонованого доступу та використання абонентських телефонних ліній. Подано характеристику відомих методів і засобів виявлення несанкціонованих під’єднань до абонентських телефонних ліній, забезпечення конфіденційності телефонних розмов, захисту від прослуховування приміщень та запобігання несанкціонованому використанню телефонного зв’язку.

The information security relevant state public switched telephone network subscribers of is analyzed in the article. The specific of information threats in telephony is exposed and the known methods of unauthorized access and use of subscriber telephone loops are described. The existent methods and facilities description of the unauthorized connecting detection to the subscriber telephone loops, providing of confidentiality of telephone talks, defense, from listening of locations and prevention of the unauthorized use of telephony is given.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.311.25

О.П. Чабан

Україна, м. Львів, ДНДІ “Система”

ВЕКТОРНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ

Описано новий метод числової оцінки якості послуг – векторний метод. Наведений приклад оцінювання якості послуг, що надають супермаркети. Цей метод можна використовувати також для оцінювання якості продукції.

New method of service quality digital estimation – a vector method – is notified in the article. The presented example of service quality evaluation is made in terms of supermarket service. This method could be used for production quality estimation as well.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

Syndicate content