№ 610 (2008)

УДК 004.942

В.A. Андруник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА НА ОСНОВІ НЕПЕРЕРВНОГО МІНІМАКСНОГО СПЛАЙН-НАБЛИЖЕННЯ ЕКСПОНЕНЦІЙНИМ ВИРАЗОМ

Розглянуто властивості мінімаксного наближення з інтерполюванням сумою многочлена й експоненти із заданим показником степеня. Описано алгоритм побудови неперервного мінімаксного сплайн-наближення із заданою похибкою згаданим виразом. Застосовування такого наближення для опису температурної характеристики сенсора зменшує розбіжність між значеннями чутливості сенсора й похідної від сплайну. Наведено приклад застосування такого сплайн-наближення для опису низькотемпературної характеристики термодіодного сенсора.

It is considered properties of minimax approximation with interpolation by sum of polynomial and exponential with a priori given power degree. The algorithm for construction of continued minimax spline-approximation with a priori given error is described. The application of such approximation for description sensor transfer-function decreases difference between values of sensor sensitivity and spline derivative. The example of application of this approximation for the transfer-function of diode sensor for cryogen temperatures is given.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 519.173:004.92

Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ “ДЕРЕВО” НА ПЛОЩИНІ

Проаналізовано основні труднощі, які виникають при візуалізації графів типу “дерево” та запропоновано метод розміщення їх вершин на площині.

In the article the basic difficulties which are analysed arise at graphs visualization type "tree" and the method of accommodation of their tops on a plane is offered.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 004.413.4, 004.942, 007.5, 65.011.3, 681.518

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, І.В. Рішняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Проаналізовано основні методи та засоби оцінювання ризиків систем захисту інформації у сфері електронного бізнесу та шляхи зменшення рівня цих ризиків.

The analysis of basic methods and facilities of evaluation of risks of the systems of priv in the field of electronic business and ways of diminishing of level of these risks is conducted in the article.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 004.89

Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
МЕРЕЖІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Запропоновано формальну специфікацію інтелектуальної системи моделювання комплексу бізнес-процесів підприємства з використанням моделей. Запропоновано ієрархічний підхід до впровадження інтелектуальних функцій до системи моделювання. Cистема моделювання призначена для використання для проектування складних інформаційних систем та керування ними.

Formal specification for modeling of network of intellectual business processes is proposed. Modeling system includes multi-level hierarchical decision taking nodes. This system can be used for design and overall system control and adaptation to changing business conditions

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 519.81

О.М. Верес, Ю.О. Верес, А.В. Катренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СППР З КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

Досліджено моделі задач розподілу обмежених ресурсів та проблеми оперативного управління в системі споживачів ресурсів. Запропонована структура системи підтримання прийняття рішень з розподілу ресурсів та підтримання їх запасів на належному рівні. Визначені функції основних складових СППР.

Task models of division of the limited resources and problems of operative management in the system of resource users are probed in the article. The structure of Decision Support System of the division of resources and support of their supplies on a due levels is offered. The functions of basic constituents of Decision Support System are certain.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 004.652

О.М. Верес, В.В. Пасічник, Л.Б.Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ

Досліджено системи визначення рейтингу суб’єктів діяльності вищих навчальних закладів. Запропоновано інформаційну модель системи визначення рейтингу та описано її основні джерела інформаційних ресурсів.

In this paper the systems of rating determination of subject of activity of higher educational establishments are researched. The informative model of the system of rating determination is offered and the basic sources of informative resources are described.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 004.942, 519.876.5

Я.І. Виклюк

Буковинський університет

ЗАСТОСУВАННЯ “МОДИФІКОВАНОЇ ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ” ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (ТРС)

Автором розроблено методику та результати розрахунку кількості потенційних рекреантів туристично-рекреаційного комплексу, що спеціалізується на наданні послуг гірськолижного відпочинку для основних категорій населення, яка розраховувалась за допомогою модифікованої “гравітаційної” моделі. Дослідження проводилось на основі даних експертних оцінок привабливості туристично-рекреаційної системи (ТРС) та основних категорій населення.

In the article the resulted is developed an author method and results of calculation of amount of potential tourist of tourist complex which is specialized on the grant of services of mountain-skier rest for the basic categories of population, which settled accounts by the modified “gravitation” model. Research was conducted on the basis of information of expert estimations of attractiveness of tourist complex and basic categories of population.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 681.518:681.327.8

В.А. Висоцька., А.В. Овчаренко, Л.В. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНУ

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції в сфері Інтернет-аукціонів та запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 004:932.166.5

О.Б. Вовк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ШРИФТІВ ЯК СПЕЦИФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Розглянуто проблеми захисту шрифтів як об’єктів авторського права.

In the article the theoretical and practical aspects of defence of fonts are considered as objects of copyright.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

Р.О. Голощук

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО МЕРЕЖЕВОЦЕНТРИЧНОГО НАВЧАННЯ

Розлянуто питання побудови комплексу математичних моделей процесів дистанційного навчання, на яких ґрунтується створення інтегрованого мережевоцентричного інформаційно-навчального середовища. Зазначені питання є актуальними у зв'язку з упровадженням технологій дистанційного навчання і нерозривно пов'язані з дидактичними та методологічними аспектами навчального процесу.

The questions of mathematical models of processes of distance education (remote training) are highlighted in this article. Creation of the integrated net oriented informational-educational environment is based on them. The indicated questions are actual in connection with implantation of technologies of distance learning and inextricably related with didactic and methodological aspects of the educational process.

Кількість посилань – 14.

УДК 683.1

Григорович А.Г., Григорович В.Г.*

Дрогобицький педагогічний ліцей
*Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра інформаційних систем і технологій

НЕНОРМАЛІЗОВАНІ ВІДНОШЕННЯ: ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.
ЧАСТИНА 3. РЕАЛІЗАЦІЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

Проаналізовано історію, основні концепції та тенденції розвитку ненормалізованих відношень. Розглянуто модель Версо та реляційні операції над ненормалізованими відношеннями. Для розділених нормальних форм висвітлюються проблеми реструктурування ненормалізованих відношень та розглядаються моделі зберігання даних. Коротко охарактеризовані засоби реалізації опрацювання ненормалізованих відношень в промислових СУБД. Аналізується проблема ключів для ненормалізованих відношень. Запропоновано розширення моделі Сутність–Зв’язок для випадку складних та вкладених сутностей. Відзначаються застосування та перспективні напрямки досліджень ненормалізованих відношень.

In the article the authors analyze history, main conceptions and trends of nested relations research. There are examined Verso model and relational operations on nested relations. The authors focus upon the problems of restructuring of nested relations in partitioned normal forms, as well as data storage models. There are briefly characterized means of implementation of nested relations processing in industrial DBMS. The authors analyze the problem of keys of nested relations. They also propose the extension of the Entity-Relationship model for nested entities. The implementation and the perspective directions of researches of nested relation are singled out in this article.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю

УДК 004.85

Н.О. Думанський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КЛАСИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Розглянуто основні шляхи розвитку дистанційної освіти та класифікацію сучасних технологій дистанційного навчання на основі вітчизняних та закордонних дистанційних навчальних закладів.

Basic ways of development of distance education and classification of modern technologies of the distance teaching are considered in the given article on the basis of home and oversea distance educational establishments.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.8

Т.І. Завалій, Ю.В. Нікольський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ
НАБЛИЖЕНИХ МНОЖИН

Описано теорію наближених множин та методику використання цього підходу для пошуку правил у таблицях даних. Ці правила утворюють класифікатор, який може класифікувати нові приклади. Описано використання ROC-кривої та коефіцієнта успішності для оцінювання якості таких класифікаторів.

The paper describes the theory of rough sets and application of this approach for mining rules from data tables. These rules serve as a classifier that can perform classification of new examples. The use of success rate and ROC curve for evaluation of classifier’s quality is described.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 004.93.1

В. М. Заяць*, M.М. Заяць

*Львівський державний інститут новітніх
технологій та управління імені В. Чорновола,
кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та систем,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ‘ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ КОЛИВНИХ СИСТЕМ

Описано побудовану систему розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою дискретної моделі, що зв’язує часові затримки при введені інформації з клавіатури комп‘ютера у дискретні відліки часу. Це підвищило ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза та автоматизувало процедуру ідентифікації користувачів. Зазначено основні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації, створених на основі дискретних моделей.

In the article the description of the built system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.

Кількість посилань – 25.

Завантажити статтю

УДК 004.9:519.8

А.В. Катренко, І.В. Савка

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ТА АНАЛІЗ
НА ЧУТЛИВІСТЬ В МЕТОДІ АНАЛІТИЧНОЇ ІЄРАРХІЇ (МАІ)

Розглянуто проблеми аналізу чутливості в методі аналітичної ієрархії (МАІ). Запропоновано методи оцінювання альтернатив з неповними оцінками попарних порівнянь за певними критеріями. Проаналізовано можливості виявлення та вилучення неістотних критеріїв та аспектів в процесі прийняття рішень.

In this article viewed problems of the analytical hierarchy process sensitiveness. The offered evaluation methods of alternatives with the incomplete pair comparisons estimations after certain criteria. Possibilities of exposure and exception of unimportant criteria and aspects are analysed in the process of making a decision.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 004.056.55; 004.75

П.В. Ковальський, П.О. Кравець,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА ВИПРОБУВАННЯ СТІЙКОСТІ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ

Розглянуто мультиагентну систему для випробування стійкості алгоритмів шифрування даних. Стійкість визначається часом, необхідним для дешифрування тексту, зашифрованого ключем заданої довжини. Результатом роботи мультиагентної системи є оцінювання часу підбору ключа для конкретного алгоритму шифрування та обсягів задіяних для цього ресурсів.

The multiagent system for testing firmness of cryptography algorithms is beeing viewed in this article. Firmness is determined, by the time which is necessary for decrypting text which is encrypted by the key of the set length. The result of multyagent system is an evaluation of time for search key to the concrete algorithm of cryptography and volumes which were involve for this purpose resource.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 004.81.159.953.5

П.О. Кравець, Ю.В. Маланюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ГРІ МОБІЛЬНИХ АГЕНТІВ

Розглянуто питання організації командної взаємодії у грі мобільних агентів на прикладі системи гри у футбол. Введено фактор старіння інформації при навчанні мобільних агентів. Розроблено інформаційні, алгоритмічні та програмні засоби моделювання мультиагентної системи гри у футбол.

The questions of command interaction organization in game of the mobile agents are considered. The factor of the information aging for learning the mobile agents is offered. The information, algorithmic and the software tools for modeling of multiagent system of game in football is developed.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю

УДК 004.738.52

Р.Б. Кравець, Т.Р. Скицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕРНЕТ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛІ

Подано короткий огляд Інтернет-технологій та найуспішніших бізнес-моделей, які сьогодні ефективно використовуються у Всесвітній мережі, та розглянуто еволюцію цих моделей у зв’язку із тими можливостями, які надає інтенсивний розвиток програмного забезпечення (новітні Web-технології).

The short review of WWW Development methodologies and the most successful business models, which are effectively utilized in WWW for today is given in the article, and the evolution of these models in connection with those possibilities, providing by intensive development of software is examined (the newest Web-technologies) .

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.89

В.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОДІБНОСТІ ДОКУМЕНТІВ, ДОПОВНЕНИХ КОНТЕКСТОМ З ОНТОЛОГІЇ

Розглянуто метод оцінювання подібності документів на основі введення метрики між концептуальними графами, що є відповідними моделями цих документів. Для цього вводиться поняття центру ваг концептуального графу, а відстань між документами визначається як відстань між їх центрами ваг. Щоб існував шлях між центрами ваг концептуальних графів, відповідні моделі документів доповнюється контекстом з онтології. Для переведення здайденої відстані в ймовірнісну оцінку використовується регресійний аналіз.

This article considers documents similarity evaluation method, using metrics between conceptual graphs – models of these documents. The idea of “center of weight” is used for solving this task. Difference between the documents is calculated as distance between graph’s centers of weight. If the way between centers doesn’t exist document models are expanded with context from ontology. Transformation of distance in probabilistic observation is made using regression analysis.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.658.2

О.В. Марковець, В.Г. Марковець*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
*Львівська філія дочірньої компанії ”Газ України”НАК “Нафтогаз України”

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ ПРОДАВЦІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ПОКУПЦІВ ТОВАРІВ

Визначено основні проблеми процесу розрахунків між основними учасниками ринку товарів. Описано об’єкти, процеси і потоки даних, які відбуваються на ринку товарів. Запропоновано концептуальну схему бази даних і систему розрахунків для розв’язання задач, які виникають у процесах взаємодії між Продавцями, Постачальниками і Покупцями товарів. Подано основні форми для введення даних та деякі вихідні документи системи розрахунків.

Main issues of calculation processes between main participants of market of goods are pointed ant in the article. There are described the objects, processes and data streams, which take place in the market of goods. A conceptual scheme of date base and system of calculation for tasks solving, that occure during the processes.

Завантажити статтю

УДК 004.413

Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЧАСОВІ ВИМІРИ АНАЛІЗУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Розглянуто поняття часу в різних інтерпретаціях. Проаналізовано представлення часу в базах даних і висвітлено зв’язок ліній часу між ними, також введено чітку класифікацію часових вимірів аналізу успішності студентів.
In this article are considered concept of time in different interpretations. Analysed presentation of time in databases and reflected connection lines of time between them, also entered crisp classification of the temporal dimantions of students progress analysis.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.773.2

Ю.О. Сєров

Національний університет “Львівська полятехнака”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ ВЕБ-СПІЛЬНОТ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Розглянуто актуальну проблему дослідження та аналізу поведінки учасників Веб-спільноти (форуму), визначено характерні риси, класи та розроблено правила класифікації учасників Веб-спільноти.

Article consideres actual problem of research and analysis Web-community members behaviour, members typical features definition, members classiffication and members classification rules development.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 004.91

Д.О. Тарасов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
У ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ У БІБЛІОТЕКАХ

Розглянуто технологічні особливості опрацювання, реєстрації та збереження електронних документів у бібліотеках, особливості опрацювання окремих видів документів та правові аспекти їх використання.

In this paper technical of registration , processing and storage e-documents in the libraries are described. Considered feature of different types e-documents and legal roles.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 681.518:681.327.8

Л.В. Чирун, Є. Я. Лещинський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЕВА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СКРИНІНГОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ІМУНОЛОГІЧНИМИ ПАЦІЄНТАМИ

Розглядається задача створення інформаційної системи для предметної області з ієрархічною організацією інформації. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. Виходячи з поставлених задач, формуються вимоги до форми представлення даних. Значну увагу приділено збереженню ієрархічних даних, їх відтворенню, а також відтворенню їх структури.

Problem of creation of information system with hierarchical data structure is considered in this paper. Some functions, which have to be resolved by system, are defined. Desires to form of data representing based on those functions are made. Proper attention is paid to task of saving hierarchical data, their representation and representation of their structure as well.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004

Н.Б. Шаховська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОСТОРИ ДАНИХ: ГНОСЕОЛОГІЯ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Проаналізовано проблеми, що виникають під час роботи з розрізненими джерелами з використанням сховищ даних та баз даних. Уведено модель простору даних як засобу інтеграції та опрацювання даних з розрізнених джерел.

Problems which arise up during work with separate sources with the use of depositories information and databases are analysed. Described model of space of information as mean of integration and working of information from separate sources.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 004.652.4+004.827

Н.Б. Шаховська, Д.І. Угрин*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*Буковинський університет,
кафедра інформаційних систем і технологій

АНАЛІЗ ЗАДАЧІ ОПРАЦЮВАННЯ ВІДСУТНОСТІ ТА НЕПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ У СХОВИЩІ ДАНИХ

Під час реалізації проектів побудови сховищ даних виникає ряд загальних завдань, що залежать від предметної області даних: проектування структури, актуалізація агрегатних значень, розрідження гіперкуба, зниження якості рішень. У статті розглянуто можливі шляхи рішення цих завдань і способи реалізації простих та ієрархічних вимірів.

During realization of projects of construction of depositories given there is a row of general tasks which depend on the subject domain of information: planning of structure, actualization of aggregate values, dilution of hypercube, decline of quality of decisions. The ways of decision of these tasks and methods of realization of the simple and hierarchical measurings are possible in the articles considered.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

Syndicate content