№ 632 (2008)

УДК 72.03+04(477)+72.014+7.035(73)4

О.Б. Білінська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну і основ архітектури

КЛАСИФІКАЦІЯ ВІКОННИХ ОБРАМЛЕНЬ СПОРУД ЛЬВОВА XVІ–XVII ст.

© Білінська О.Б., 2008

Проаналізовано основні схеми композиційного вирішення обрамлень вікон Львова XVI–XVII ст., які мають аналоги в архітектурі Відродження Італії. У результаті виокремлення вікон XVI–XVII ст. Львова, виконання обмірів і фотофіксації виявлено пропорції їх прорізів. Встановлено, що висота антаблемента (поділ і розміри частин антаблемента), ширина наличника часто не відповідають класичним пропорціям.

This article analyses main patterns of composition solutions in L’viv’s windows of the XVI–XVII centuries that have some analogies in Italian Renaissance architecture. As a result of selection of windows of XVI–XVII centuries, measurements and taking photos, their proportions were taken. Entablature height (division and the size of the part of entablature), frame width in most cases are not appropriate to classic proportions.

Завантажити статтю

УДК 727:658

М.О. Бродський, Л.І. Лісних

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

ДО ПИТАННЯ САНАЦІЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ 60–90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

© Бродський М.О., Лісних Л.І, 2008

Розглянуто питання санації житлової забудови 60–90-х років ХХ століття.

The question of residential development sonation in time interval from 60s till 90s of 20th century

Завантажити статтю

УДК 718:728.004.67+699.887.5

М.О. Бродський, Л.І. Лісних, О.М. Печеник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

ЖИТЛОВИЙ ФОНД ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУМІСНОЇ ДІЇ НАДМІРНОЇ ВОЛОГОСТІ І РАДОНУ

© Бродський М.О., Лісних Л.І., Печеник О.М., 2008

Проаналізовано сумісну дію вологості і радону на архітектурні пам’ятки, беручи до уваги об’ємно-планувальні рішення і матеріальне середовище. Розглянуто можливі методи захисту житлових будинків в історико-архітектурній забудові.

In this paper analyses upon the architecturally valuable buildings was developed, taking into account volumetric planning as well as material medium. Appropriate methods of protection were concerned.

Завантажити статтю

УДК 726.6

Р.Б. Гнідець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра реконструкції та реставрації архітектурних комплексів

ТРАДИЦІЯ У ФОРМАХ БАНЕВИХ ЗАВЕРШЕНЬ ЦЕРКОВ УКРАЇНСЬКОГО АРХІТЕКТУРНОГО МОДЕРНУ ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СУЧАСНОМУ ХРАМОБУДУВАННІ

© Гнідець Р.Б., 2008

Розглянуто питання традиції формування баневих завершень церков¬них будівель, їхню типологію та конструктивно-просторові різновиди, що впливають на тектонічні особливості в українському храмобудуванні. Розглянуто сучасні форми баневих завершень та їх дотичність до традиційних баневих завершень церков.

То consider the question of forming tradition the domical completion to church buildings hers typical and spatial-constructive variety that will had an influence on the tectonic features in ukrainian temple construc-tion. To consider the contemporary domical completion forms and hers proximity to the architecture tradition in church building.

Завантажити статтю

УДК 711.728.31

І.П. Гнесь, Г.О. Гнат

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КВАРТИР НЕКОМЕРЦІЙНОГО ЖИТЛА

© Гнесь І.П., Гнат Г.О., 2008

Вирішення проблем проектування соціального житла в Україні є неможливе без аналізу основних чинників, які впливають на комфортність проживання, вивчення головних недоліків існуючих квартир і вимог мешканців до сучасних квартир в державному житловому будівництві. В статті аналізуються результати соціологічних досліджень житла з метою оптимізації параметрів і планування квартир загалом і окремих функціональних зон приміщень.

Resolving the problem of social apartments design in Ukraine is impossible without complex analysis of the main attributes that influence the residence comfortability, major disadvantages and requirements to modern apartments design for the state building. The article analyzes results of the social housing prospective customers’ survey as well as provides analysis of the actual sizing and planning requirements to the apartment living space organization.

Завантажити статтю

УДК 711

І.А. Дида

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ПРО ПОВ’ЯЗАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ВИРІШЕННЯ АФІНСЬКОГО АКРОПОЛЯ І МОНУМЕНТАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІВНІЧНОЇ ПРИПОНТИДИ

© Дида І.А., 2008

Викладено порівняльний аналіз архітектурної композиції акрополів давньогрецького часу в місті Афіни та в місті Пантікапей у Тавриді, а також комплексів монументальної забудови в містах Еллади та Боспорського царства.

A comparative analysis of the architectural composition of the ancient Greek acropolises in the towns Athens and Panticapei in Taurida and the complexes of monumental building in the towns of Ellada and the Bosphorus kingdom is given.

Завантажити статтю

УДК 72.035

О.К. Жук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну і основ архітектури

МИСТЕЦТВО ДИЗАЙНУ У ТВОРЧОСТІ ЮЛІАНА ЗАХАРІЄВИЧА

© Жук О.К., 2008

Розглянуто деякі аспекти художньо-дизайнерської творчості професора архітектури Юліана Захарієвича. Показано його внесок у становлення дизайну в Галичині в останній чверті ХІХ ст.

Some aspects of painting and designing creativity of prof. Yulian Zakhariyevych are dwelled upon in the article. His achievements in the sphere of design foundation in Halacia to the last quarter of 19th century are discussed.

Завантажити статтю

УДК 725.81:534.843.6

Р.І. Кінаш1, Т. Камісінський2, А. Вачко1,

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
2 AGH у Кракові, Польща

АНАЛІЗ АКУСТИКИ ТЕАТРУ ІМЕНІ МАРІЇ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ У ЛЬВОВІ НА ПІДСТАВІ ФОТОГРАММЕТРИЧНИХ ТА АКУСТИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

© Кінаш Р.І., Камісінський Т., Вачко А., 2008

За потреби під час ремонту будівлі театру імені Марії Заньковецької у Львові планується модернізація залу театру. Щоб визначити вплив зміни внутрішнього простору на акустичні параметри залу, було здійснено комп’ютерне моделювання звукового поля в залі. Дослідження проводили за допомогою програмного забезпечення САТТ-Acoustic. Дані для комп’ютерного моделювання отримали за допомогою фотограмметричного аналізу геометрії залу та з акустичних вимірів залу в його теперішньому стані.

Due to physical deterioration of a building of Maria Zankovetska National Theatre in Lviv, modernization of the theatre’s hall is planned. To determine the influence of modernization works on acoustical parameters of the hall, computer simulation of sound field in a hall has been performed by means of САТТ-Acoustic software. The data for computer simulation are obtained from photogrammetric scanning of a hall geometry and from acoustical measurements of a hall at its present state.

Завантажити статтю

УДК 72.017.9:721.015:721.054

Г.В. Казаков, Е.А. Діденко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНО-СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ

© Казаков Г.В., Діденко Е.А., 2008

Проаналізовано видимий простір навчальних приміщень та розроблено рекомендації з архітектурно-просторової оптимізації систем освітлення та вибору зорової стратегії для кращого передавання візуальної інформації.

Visible spas of education apartments is analyzed and recommendations are developed from architectural-spatial optimization of the system of illumination and choose of visual strategy for the best visual information transfer.

Завантажити статтю

УДК 72.01

О.І. Калініна

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, кафедра дизайну архітектурного середовища

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА

© Калініна О.І., 2008.

Розглядається сучасний стан житлового осередку з погляду комфорту.

Consider contemporary condition examine premises point of view.

Завантажити статтю

УДК 721.011.8

Т.М. Клименюк, Х.І. Ковальчук*

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури,
*кафедра дизайну архітектурного середовища

РОЛЬ КАРНИЗІВ У ФОРМУВАННІ КОМПОЗИЦІЇ ФАСАДІВ СПОРУД ЛЬВОВА КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

© Клименюк Т.М., Ковальчук Х.І., 2008

Досліджено зміни, які відбуваються з карнизами в різні періоди розвитку архітектури, композиційна роль карнизів у формуванні фасадів класицистичних споруд.

The article is dedicated to the changes of cornices in the periods of architectural development and compositional role of cornice in the forming of facades of classicism buildings.

Завантажити статтю

УДК 721.011.8

Х.І. Ковальчук, О.І. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ЗАХОДІВ І ВИДОВИЩ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РЕНЕСАНСУ

© Ковальчук Х.І., Ковальчук О.І., 2008

Досліджено типи архітектурно-просторових елементів для проведення громад¬ських заходів і видовищ в період від XІV до першої половини XVI ст.

The article is dedicated to research of basic types of architecturally spatial elements for carrying out in performances and spectacles at the period from XIV to first half of XVI c.

Завантажити статтю

УДК 72.477.8

Ж.Ю. Комар

Івано-Франківській національний технічний університет нафти і газу, кафедра архітектурного проектування

ЯН ТОМАШ КУДЕЛЬСЬКИЙ – ГАЛИЦЬКИЙ АРХІТЕКТОР НА ЗЛАМІ ЕПОХ

© Комар Ж.Ю., 2008

Розглянуто життєвий та творчий шлях відомого галицького архітектора Яна Томаша Кудельського. Розкрито три періоди творчості – львівський, станіславовський та варшавський. Подано та проаналізовано ряд об`єктів зі встановленим авторством Я.Т. Кудельського та наведено приклади будівель, що за аналогією гіпотетично належать його авторству. Наведено ряд характерних ознак, які вирізняють архітектурні об`єкти Я.Т. Кудельського, запроектовані у стилі історизму та сецесії.

Завантажити статтю

УДК 711

Ю.І. Криворучко, І.В. Русанова, Є.І. Король

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ВПЛИВ ІІІ ТРАНС’ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРУ VIA REGIA НА ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВЩИНИ

© Криворучко Ю.І., Русанова І.В., Король Є.І., 2008

Транс’європейський транспортний коридор № 3 як частка світової транспортної системи дає імпульс для динамічного просторового розвитку територій в зоні його впливу, сприяє створенню єдиного торгового ринку і подальшій інтеграції європейських країн. Виявлено напрямки просторового розвитку Львівщини в зоні впливу транс’європейського транспортного коридору ЕД – С ІІІ VIA REGIA.

Transeuropean transport corridor № 3 as a part of the whole transport system gives the impulse to the dynamic development of the territories that are located in the area of its impact and contributes to the one market system and the sustainable integration of the European countries. The main tendencies of the Lviv region spatial development in the area of the transeuropean transport corridor ЕД – С ІІІ VIA REGIA influence are pointed out in the article.

Завантажити статтю

УДК 711

А. Крушко

Сільськогосподарська Академія у Щеціні,
кафедра ландшафтної архітектури

ДОСВІД ТА МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ШКІЛ У НАПРЯМКУ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОГРАМИ “LEARNING THROUGH LANDSCAPES” – НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ЛАНДШАФТ

© Крушко А., 2008

Стаття написана на основі власних досліджень та спостережень авторки, проведених в Англіїї, а також порівняльного аналізу англійських та інших закордонних публікацій, присвячених опрацюванню програми створення насиченого різнорідного простору на пришкільних територіях, метою якого є інтенсифікація інтелектуального розвитку дітей та психологічна гармонізація розвитку.

Завантажити статтю

УДК 711

Т.М. Мазур, Т.Я. Савка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

УРБАНІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (на прикладі Бродівського, Буського та Золочівського районів Львівської області)

© Мазур Т.М., Савка Т.Я., 2008

Розглянуто роль урбаністики у вирішені наукових та практичних питань у формування і розвитку регіональних туристичних ринків. У межах урбаністичної концепції визначаються напрямки освоєння територій для туристичного використання з врахуванням природно-ресурсного, історико-культурного потенціалу та формування системи центрів туристичної індустрії.

The role of urbanizm in the solution of scientific and practical question connected with the forming and development of regional tourist markets has been considered. The directions of opening up the territories intended for tourist using with the due regard for taking natural resource, historic, cultural potential and forming the system of tourist industry’s centres are determined within the limits of urbanizm conception.

Завантажити статтю

УДК.726.54

Т. Максим’юк, В.В. Дідик, С.П. Тупісь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра містобудування

ЛАНДШАФТНА КАРТА МІСТА ЛЬВОВА

© Максим’юк Т., Дідик В.В., Тупісь С.П., 2008

Розкрито зміст поняття ландшафтна карта на прикладі міста Львова.

The sense of the landscape map un covered on example of the city of Lviv.

Завантажити статтю

УДК 711

А. Мандзій

Морегедський державний університет (США)

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ ПОЛТАВСЬКИХ БИТВ НА ЗЕМЛЯХ ДЕРЖАВНО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА “ПОЛЕ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ”

© Мандзій А., 2008

Висвітлені основні результати другої міжнародної експедиції з дослідження полів полтавських битв. Під час проведення експедиції апробовано нові методики та використано найновіше технічне обладнання.

Basic results of the second international expedition in research of battle fields near Poltava are being represented. The expedition was held with the help of new methods using the newest technical equipment.

Завантажити статтю

УДК 72.01:7.017.4 (477.83)

В.П. Мироненко, Н.І. Божинський

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

СЬОГОДНІШНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАРОДНОГО ЖИТЛА СХІДНОЇ УКРАЇНИ

© Божинський Н.І., Мироненко В.П., 2008

Розглянуто проблеми, які сьогодні заважають формуватись народньому житлу на теренах Східної України.

In the article it is considered which problems disturb the process of formation civic habitation on the expanses of Eastern Ukraine.

Завантажити статтю

УДК 711

В.П. Мироненко, Ю.І. Харланова

Харківський державний технічний
університет будівництва та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДУ ДО ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ СЛІПИХ ДІТЕЙ

© Мироненко В.П., Харланова Ю.І., 2008

Розглянуто проблему формування архітектурного середовища для сліпих дітей та дітей з ослабленим зором. Запропоновано розробити спеціалізоване середовище й приділити більшу увагу цим дітям.

The problem of formation architectural environment for blind and visually impaired children is considered in this clause. It is offered to develop specialized environment and to give considerable attention to these children.

Завантажити статтю

УДК 728.1

О.І. Моркляник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурного проектування

ВПРОВАДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО ЛЬВОВА У ПЕРІОД З КІНЦЯ 40-х – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 50-х РОКІВ ХХ ст.

© Моркляник О.І., 2008

Проаналізовано передумови типового проектування та його впровадження в житловій архітектурі Львова кін. 40-х – І пол. 50-х рр. ХХ ст. Шляхом аналізу архітектурно-планувальних рішень житлових споруд доведено наявність типового проектування в житловому будівництві Львова кін. 40-х – І пол. 50-х рр. ХХ ст.;

In this paper the prerequisites of typical design and its implementation in residential architecture of Lviv in the period from the late 1940-es to early 1950-es are analyzed. The existence of typical design in residential construction of Lviv building in the same period is proved by means of analysis of residential building and their architecture and planning.

Завантажити статтю

УДК 691. 322

Ю.В. Петренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій

ОСОБЛИВОСТІ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД У СКЛАДНИХ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

© Петренко Ю.В., 2008

Викладено актуальні проблеми спорудження будівель у складних інженерно-геологічних умовах. Істотне подорожчання землі в українських містах спонукає інвесторів та будівельні кампанії звертати увагу на земельні ділянки, які до цього часу вважалися непридатними для будівництва внаслідок складних інженерно-геологічних умов. Сучасні умови будівництва дають змогу використовувати нові передові методи і технології для спорудження будівель на раніше не доступних ділянках: в ярах, на болотах, крутих схилах та ін.

In the articles expounded issues of the day are on building of buildings in difficult engineer geological terms. The substantial increase of cost of earth in the Ukrainian cities compels investors and build campaigns to pay a regard to lot lands which to this time was considered useless for building as a result of difficult engineer geological terms. The modern terms of building allow to utillize new front-rank methods and technologies which provide building of buildings on beforeinaccessible areas: in ravines, on bogs, steep slopes, etc.

Завантажити статтю

УДК 711

Г.П. Петришин,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ В ІНСТИТУТІ АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” У 2006–2008 рр.

© Петришин Г.П., 2008

Створення у 1998 р. в Інституті архітектури спеціалізованої вченої ради К 35.052.11 із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук сприяло зростанню наукових кадрів Львівської політехніки, зміцненню регіональної школи та утвердило її вплив на формування наукової думки в Україні.

Creation in 1998 in the Institute of Architecture of the specialized scintific council K 35.052.11 on defending of dissertations for gaining the degree of the candidate of sciences was instrumental in growth of brain-powers of “Lvivska Polytehnika”, in strengthening of regional school and confirmed its influence on forming of scientific thought in Ukraine.

Завантажити статтю

УДК 711

Г.П. Петришин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну та основ архітектури

МАЛЕ МІСТО У СТРУКТУРІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МІСТА

© Петришин Г.П., 2008

Мале місто (чи містечко) можна вважати психологічно комфортним стереотипом урбанізованого середовища, яке посідає незмінні протягом тисячоліть характеристики як: просторова захищеність; просторово-розпланувальний лад; вищий від повсякденного стандарт послуг; естетичні враження; постійні комунікаційні можливості.

A small city (or small town) can be considered a psychologically comfort stereotype of the urbanized environment which occupies characteristics unchanged during millenniums: – spatial protection; – spatial and planning order; – higher standard of services; – aesthetical impressions; – permanent communication possibilities.

Завантажити статтю

УДК 711

Г. П. Петришин, А. Пілярчик*

Національний університет “Львівська політехніа”,
кафедра дизайну та основ архітектури,
*Сільськогосподарська Академія у Щеціні

ДО ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ТА АДАПТАЦІЇ ІСТОРИЧНИХ ЦВИНТАРІВ У ПІСЛЯВОЄННИХ РЕАЛІЯХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХІДНОГО ПРИКОРДОННЯ ПОЛЬЩІ)

© Петришин Г.П., Пілярчик А., 2008

На територіях країн післявоєнної Європи залишились історичні цвинтарі, які належать іншим народам. Особливо це стосується спадщини німців, поляків, українців. До початку ринкових перетворень у Східній Європі історичні цвинтарі виселених народів залишались занедбаними та зазнавали природної руйнації. В останні десятиліття реконструкція міст і культурного ландшафту окремих країн загрожує пам’яткоохоронній діяльності, натомість зросла свідомість населення та зацікавлення спадщиною інших народів.

On the territories of the post war Europe historical cemeteries were left, which belonged to other peoples, especially when speaking about Germans, Poles and Ukrainians. Till the beginning of market changes in Eastern Europe the historical cemeteries of the repatriated people were left on their own and were naturally ruining. In the last decade the change of cities and cultural landscape of the countries gained a dangerous tendency in spreading especially from the point of view of keeping of the historical monuments. On the other hand consciousness of the inhabitants and curiosity on the other people’s culture has risen.

Завантажити статтю

УДК 711.168+72.03+725.4.05

В.І. Проскуряков, С.О. Іванов-Костецький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

АРХІТЕКТУРА ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ В ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНИХ ЦЕНТРАХ МІСТ УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЇХ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ(на прикладі м. Львова)

© Проскуряков В.І., Іванов-Костецький С.О., 2008

На прикладі Львова висвітлена архітектура промислових будівель в центральній, історично сформованій частині міста як потенціал сучасного просторового, дійового і естетичного розвитку.

The analysis of industrial buildings of the central historically part of Lviv was conducted.

Завантажити статтю

УДК 72.01

В.І. Проскуряков, Б.В. Гой

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ШЛЯХИ РЕНОВАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ХХ СТОЛІТТЯ В МІСТАХ УКРАЇНИ(на прикладі конкурсних дизайн-проектів реконструкції виробничих корпусів ТзОВ “Кристал-Інвест” по вул. Промисловій, 52–54 у м. Львові)

© Проскуряков В.І., Гой Б.В., 2008

Розглянуто проблему пошуку шляхів реновації територій промислової забудови ХХ ст. в містах України, зокрема у Львові.

The article is devoted to problems of search of ways of renovations of territories of industrial building of ХХ century in the town of Ukraine, including Lviv.

Завантажити статтю

УДК 727.9

В.І. Проскуряков, І.М. Копиляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра дизайну архітектурного середовища

ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНИХ ТИПІВ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД В УКРАЇНІ

© Проскуряков В.І., Копиляк І.М., 2008

Розглянуто основні етапи зародження та розвитку мережі українських культурно-просвітницьких будівель, виявлено основні засади формування типів, структури їх об’ємно-просторової організації та принципів проектування.

The basic stages of origin and development of network of Ukrainian are considered in a civilized manner elucidative buildings, found out basic principles of forming of types, structure, them by volume of spatial organization and planning principles.

Завантажити статтю

УДК 711

І. Пухала

Сільськогосподарська Академія (Щецін),
кафедра ландшафтної архітектури

ТРАДИЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІСЬКИХ ЛІСІВ ЩЕЦІНА

© Пухала І., 2008

Розташування лісових комплексів відносно міста чи агломерації, комунікаційна доступність, наявність у лісах добрих рекреаційних якостей – ось умови та засади їх рекреаційного використання. Розуміючи потреби міста, рекреаційне загосподарювання лісів Щеціна розпочато у ХІХ ст. і активно продовжувалось до Другої світової війни. На підставі інших чинників відбувається цей розвиток сьогодні.

Disposal of forest complexes in relation to a city or agglomeration, availability of communication, presence in the forests of good recreation qualities – these are the terms and bases of their recreation usage. Basing on understanding the necessities of city, recreational organization of forests of Stettin begun in a 19 century and actively proceeded till World War II. This process is still developing today on the basis of other factors.

Завантажити статтю

Syndicate content