№ 584 (2007)

УДК 94(477)”1918”:623.438

С.Г. Іллічов

Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”

АВТОПАНЦИРНІ ФОРМУВАННЯ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ТРАВЕНЬ–ЛИСТОПАД 1918 р.)

Досліджено організаційну структуру автопанцирних підрозділів армії Української держави гетьмана П. Скоропадського. Проаналізовано склад та озброєння цих формувань.

In this article is described the organization structures of armoured cars detachments of the army of Ukrainian State (Hetman P. Skoropadsky). The components and weapons of these units are analyzed.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”09”+355.4

А.В. Білецький

Технологічний коледж державного вищого навчального закладу
“Національний лісотехнічний університет України”

ВІЙСЬКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА ХОРОБРОГО В ОЦІНЦІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Оцінюється діяльність князя Святослава Хороброго М.С. Грушевським. Головна проблема полягає в неоднозначності оцінок діяльності цього князя. Оцінювання будь-якого періоду діяльності коливається від критики до схвалення. Причина цієї неоднозначності полягає в тому, що відсутній оцінний ідеологічний мотив.

This article deals with the evaluation of the prince Sviatoslav the Brave’s activity made by M.S. Hrushevskuy. The main problem consists in the controversy of his evaluation. Thus, any period of the prince’s activity varies from criticism to approval. The reason of such controversy lies in the absence of ideological motives.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 747.7

А.Ю. Баукова

Львівський національний університет імені Івана Франка

АРХЕОЛОГІЧНІ РОЗКОПКИ НА ТЕРИТОРІЇ КЕРЧІ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Досліджено історію археологічних античних пам’яток на території Керчі у 1944 – 1945 рр., а також діяльність Керченського історико-археологічного музею в галузі охорони археологічної спадщини. Введено в науковий обіг нові джерельні дані з цього питання.

The article is dedicated to history of archaeological investigations of antiquity monuments in Kerch during 1944 – 1945 years. The place and role of Kerch historical – archaeological museum was shown in branch security of archaeological environment. Some previously unknown materials were presented.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 747.7

О.М. Бежук

Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького

МАТЕРІАЛИ ОЛЬГИ БАСАРАБ: ЩЕ РАЗ ПРО РОЗВІДУВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УВО

На основі опублікованих та архівних джерел проаналізовано діяльність УВО на західноукраїнських землях в контексті розвідувальних матеріалів Ольги Басараб-Левицької.

Based on published and archives sources the activity of Ukrainian Military Organization in western-Ukrainian lands in the context of secret materials of Olha Basarab-Levytska was analyzed.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 94:316.4.063.7(477.83/.86-11) “1914/1918”

І.Р. Берест

Львівський національний університет імені Івана Франка

РЕПРЕСИВНІ АКЦІЇ ЩОДО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Досліджується політика австро-угорської та російської влади у Східній Галичині в роки Першої світової війни, роль мирного населення у цих відносинах. Зроблено спробу аналітично оцінити цей процес, визначено наслідки цього явища.

In the article the policy of the Austrian and Hungarian and also Russian authorities in East Galicia during the World War I, the role of the civil population in these relations are researched. The attempt to evaluate the process is made. The consequences of the phenomenon are determined.

Кількість посилань – 28.

Завантажити статтю

УДК:316.28

П.В. Вербицька

Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Фундаментальні соціально-економічні зміни в інформаційному суспільстві визначають головні завдання професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі: активна громадянська позиція і конкурентоспроможність на ринку праці. Участь у громадянському суспільстві є практично неможливою без успішної професійної кар’єри, оскільки вона становить фундамент особистої незалежності, самоповаги і добробуту, а отже, визначає якість життя. Отже, формування ключових компетентностей, що відповідають типовим видам діяльності громадянина, стає актуальним завданням навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.

Fundamental social and economic changes in the age of information in the society define the main aims of the professional training of future specialists in a higher educational establishment: their active civic position and ability to compete on the labor market. Participation in the civil society is practically impossible without a success professional career, as it constitutes a basis of personal independence, self-respect and well-being, and therefore defines the standard of living. Thus, success on the labor market, and participation in the social processes demand of an individual acquiring key competences in the process of constant education and is the main task of higher educational establishment.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 94-054.73(477.82/86)”1922/1935”

І.О. Гаврилів

Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ПРАВДА І ДОМИСЛИ

Розкрито дискусійну тему в українській та зарубіжній історіографії – причини та початок Другої світової війни. Показано цю проблему через призму українського питання в планах воюючих сторін.

A controversial theme in Ukrainian and foreiqn studies of history about reasons and the beqinninq of World War ІІ has been developed. This problem bas been tackled in the context of the Ukrainian issue in the war plans of fightinq parties.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

Б.М. Галайко

Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Простежено на основі історичних джерел бойові акції Української військової організації у 1920-х роках, коли УВО діяла як підпільна армія в боротьбі за Українську державність.

On the bazes of historical sources the figthing actions of Ukrainian Militari Organisation were of observed in 1920s, when UMO operated as underground army which struggled for Ukrainian statehood.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 94 (477) „1918-1939” – 323

М.П. Гетьманчук

Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”

ПРО ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-ЄВРЕЙСЬКИХ ВЗАЄМИН НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 30-х РОКІВ ХХ ст.

Завантажити статтю

УДК 94(477):(477.82):(477.83/.86) “1919”

О.Й. Дем’янюк

Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”

ВОЛИНЬ ТА ГАЛИЧИНА В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТОСУНКАХ У 1919 р.

Досліджується період українсько-польських взаємовідносин часів Директорії УНР, позицій Ю. Пілсудського та С. Петлюри на повоєнне облаштування Української та Польської держав. Аналізується місце територій Волині та Галичини у переговорному процесі дипломатичних представників Другої Речі Посполитої та УНР.

The article investigates, the period of Ukrainian-Polish relations of UNK Dyrektoria times and the views of Y. Pilsudskiy and S. Petliura on the Ukrainian and Polish states postwar organization/ The role of Volyn and Halychyna territories in the negotiations of diplomatic representatives of Rich Pospolyta II and UNR is also analysed.

Кількість посилань – 44.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”1917/1918”:623.746

Л.Є. Дещинський*, С.С. Яким**

*Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”,
**Дрогобицький механічний технікум

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Проаналізовано зовнішньополітичну діяльність України в період існування Центральної Ради від березня 1917 р. по квітень 1918 року. Розкривається складний період для молодої Української держави у період підписання Брестського мирного договору і вступу на її територію австро-німецьких військ.

In this article the foreign activity of Ukraine during the Tcentralna Rada’s is analyzed. The period of subscription of the Brest’s peace pact and the austro-germane occupation is considered.

Кількість посилань – 45.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”1917”

Р.Д. Зінкевич

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ПРОЦЕС УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ТА ТИЛОВИХ ГАРНІЗОНІВ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ТА РУМУНСЬКОГО ФРОНТІВ У БЕРЕЗНІ–ЛИСТОПАДІ 1917 р.

Показано процес українізації російської армії, що проходив на території України в 1917 р., його причини та наслідки, а також ставлення різних політичних сил до нього.

The process of Russian Army nkrainization which took place on the territory of Ukraine in 1917 is outlined as well as its causes and consequences and the attitude of different political institutions to it are shown.

Кількість посилань – 21.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”12”: 355.4

В.І. Кійко

Львівський ордена Червоної Зірки інститут
Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національного університету “Львівська політехніка”

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИХ КНЯЗІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIII – НА ПОЧАТКУ XIV ст.

Із залученням письмових та археологічних джерел проаналізовано діяльність князів Данила Романовича, Лева Даниловича (близько 1228 – 1301), Володимира Васильовича, Мстислава Даниловича та Юрія Левовича як політиків, полководців і військових організаторів на тлі військово-політичної ситуації у Східній Європі. Розглянуто особливості української зброї та військової техніки другої половини XIII ст.

In article with attraction of written and archaeological sources considered the historical aspects of Analyzed dukes Danylo Romanovych, Lev Danylovych (1228–1301), Volodymyr Vasylkovych, Mstyslav Danylovych and Jury Lvovych activity as war-lords and military organizers on the European scale. Expose of questions of Ukrainian weapons and military techniques in XIII centuries.

Кількість посилань – 31.

Завантажити статтю

УДК 355/359(477):316.343

А.О. Каляєв

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОБОРОННОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Досліджено проблеми сучасного військово-промислового комплексу України та визначено шляхи реструктуризації галузі з метою подолання кризи.

The article is devoted to the research of problems in modern Ukrainian military industrial complex and to determination of ways restructuring of industry with the purpose of crisis overcoming.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 94] (4+430) ”1939-1945”

С.И. Катарага

Кишиневский государственный педагогический университет

ГУБЕРНИЯ ТРАНСНИСТРИЯ В 1941–1944 гг.

Досліджено питання військової співпраці східних європейців з Третім Райхом протягом Другої світової війни. Закладено нове підґрунтя у дискусію навколо проблеми східноєвропейських військових формувань у збройних силах Німеччини й проаналізовано коротку історію подібних іноземних формацій при збройних силах інших країн упродовж того самого періоду. Зроблено важливий внесок у розуміння цієї складної наукової проблеми.

The article raises a question of the military collaboration of the Eastern Europeans with the Third Reich during World War II. This publication break new ground in the discussion of problem of Eastern-European military formations in Germany’s Armed Forces by presenting analysis of a short history of similar foreign formations by Armed Forces of other countries at the same period. This article makes a significant contribution to understanding of this difficult scientific problem.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”1929\1939”

С.О. Лісіна

Інститу гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”

ВІЙСЬКОВИЙ ТЕОРЕТИК ОУН – М. КОЛОДЗІНСЬКИЙ

Враховуючи недостатній рівень вивчення документів національної військової еліти, подано комплексне та об’єктивне дослідження воєнно-наукових праць відомого військового діяча ОУН М. Колодзінського. Узагальнивши військово-організаційну діяльність полковника М. Колодзінського в Організації Українських Націоналістів, також охарактеризовано його наукові студії з воєнної історії України та методично-практичні доробки з питань творення українського війська.

Taking into account the insufficient level of study of national military elite documents, a complex and objective research of military-scientific labours of the known military figure of OUN Kolodzinski is given. Generalizing military-organizational activity of colonel M. Kolodzinski in Organization of Ukrainian Nationalists, his scientific Ukrainian military history studies and methodical and practical revisions on questions of creation of the Ukrainian army are also described here.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

О.Я. Мазур*, І.Г. Патер**

Національний університет “Львівська політехніка”*,
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України**

ГАЛИЦЬКА “РУЇНА”: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (1914–1915 рр.)

Висвітлено розруху господарського життя, руйнування міст і сіл, житлового фонду, порушення фінансової системи, занепад торгівлі, промисловості, сільського господарства, вкрай важке становище населення краю. Показано діяльність російських властей з надання допомоги населенню, постраждалому від війни та її наслідків.

The destruction of economic life, cities and villages, accommodation, financial system, trade, industry, agriculture and difficult situation of citizens are highlighted there. Also the activity of Russian government giving aid to population that suffered from the war and its consequences is displayed in the abstract.

Кількість посилань – 53.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”1917/1918”:623.746

В.П. Матяшук

Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут

ПОМИЛКИ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІТИКИ М. ГРУШЕВСЬКОГО ЯК ГОЛОВИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

На оcнові різноманітних джерел аналізуються помилки військової політики М. Грушевського як Голови Центральної Ради України.

On base different sources it is done analyses of the mistakes of military policy of Mychailo Grushevskiy as a chief of Central Rada of Ukraine.

Кількість посилань – 31.

Завантажити статтю

УДК 947.7 + 943.8

О.О. Морушко

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ВІДОЗВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА ДО ПОЛЯКІВ І ЇЇ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИЙ РЕЗОНАНС

Розглянуто умови, за яких було опубліковано Відозву великого князя Миколи Миколайовича до поляків. Розкрито її вплив і значення для підтримки царської Росії населенням Королівства Польського у Першій світовій війні.

In the article consider conditions, attached to the publication of Appeal Grand Duke Nicolay Nicolaevich to the Poles. Consider her influence and importance to support tsarist Russia by population of Kingdom Polish in the First World War.

Кількість посилань – 27.

Завантажити статтю

УДК 340.1:355,1:304(477)

Л.М. Новак-Каляєва

Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”,

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Досліджено правове поле реалізації українською державою захисту соціальних прав військовослужбовців, зокрема порівняно із заходами щодо захисту соціальних прав військовослужбовців Великобританії.

The article is devoted to the research of legal realization by the Ukrainian state the protection of social rights of military men, in particular it is compared with the measures concerning social rights protection of British military men.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

О.Ю. Ореньчук, А.Я. Нагірняк

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

БРЕСТСЬКИЙ МИР ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Розглянуто питання підписання Брестського миру та його значення в історії відновлення та формування Української державності в період Центральної Ради, а також зовнішньополітичні відносини України.

The article deals with the problem of signing peace treaty in Brest and its importance in the history of Ukrainian state renovation and formation in the period of the Central Rada as well as foreign relations of Ukraine with other states.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК

Т.І. Плазова

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ПРИПИНЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ РЕГУЛЯРНОЮ АРМІЄЮ УНР ВОСЕНИ 1920 р.

Висвітлено головні причини припинення бойових дій регулярною Армією УНР восени 1920 року. Проаналізовано особливості військово-політичної стратегії керівництва УНР щодо продовження антибільшовицької боротьби після остаточної втрати території України восени 1920 року.

At this article is elucidated the main reasons of the cessation fighting actions of the regular Army UPR at autumn 1920 year. Also there are analysed the peculiarities of military strategy of leaders UPR in order to continue antibolshevik fight after final loss the Ukrainian territory at the same time.

Кількість посилань – 27.

Завантажити статтю

УДК 94(477) «1914/21» (048)

І.А. Смогоржевська

Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка”

БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 1917–1920 рр. НА СТОРІНКАХ “ЛІТОПИСУ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ”

Розглянуто основні бібліографічні публікації з історії визвольної боротьби українського народу упродовж 1917–1920 рр., які друкувались на сторінках часопису “Літопис Червоної Калини”.

The article presents a survey of the bibliographic publications of the history of a liberation struggle of the Ukrainian Sichovych Shooters during 1914-1923 years old, which was printed on the pages of a magazine “Chronicle of Red Viburnum”.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 356.169

А.І. Сташко

Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Скоропадського Національного університету “Львівська політехніка”,

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ ВІЙСЬК В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДОСВІДУ

Висвітлено аргументацію щодо необхідності професіоналізації аеромобільних військ, що ґрунтується на сучасних досягненнях військової техніки і науки, особливостях ведення сучасних війн. Змодельовано основні напрямки реформування аеромобільних військ в контексті їх професіоналізації: склад, організація, бойове використання.

There are argumentations of the necessity of air force professionalization based on modern achievement in military technique and science, peculiarity of present day wars keeping described at this article. Author modeling main directions of the air force reformation in the meaning of it’s professionalization: staff, organization, fighting consuming.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 94(477)”1917”+355.4

Ю.І. Стельмах

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В АРМІЇ ВЕСНОЮ 1917 р.

Розглянуто діяльність українських політичних партій в армії весною 1917 р. та їх ставлення до національного військового будівництва.

The activity of Ukrainian political parties at army in the spring of 1917 is considered. Their attitude to the national military building construction is revealed.

Кількість посилань – 29.

Завантажити статтю

УДК 94 (477) «1917-1918» : 19

В.С. Сторчаус

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

РОЛЬ ФРАКЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Розглянуто проблему становлення та діяльності фракцій політичних партій в Українській Центральній Раді. Досліджується їх вплив на тогочасні владні структури.

The development of Ukrainian political movement in the period of becoming and activity of Ukrainian “Tsentralnoj Rady” has analysed.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 94(477)”10/14”: 438.41

C.В. Терський

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”,

ОБОРОННИЙ КОМПЛЕКС СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ВОЛИНСЬКОГО МІСТА ПЕРЕМИЛЯ

Досліджено особливості середньовічного військово-стратегічного комплексу південно-волинського міста Перемиля. На тлі військово-політичної історії та стратегічного розташування міста у світлі археологічних досліджень проаналізовано середньовічне озброєння його гарнізону. Подано характеристику найважливіших пам’яток його військової історії, більшість з яких ще належить поглиблено вивчати.

The process to accumulate of knowledge about medieval military complex and weapons also thanks to archaeologist investigations of the Peremyl in this article has been investigated. All this generalizations of the main monuments of the Peremyl’s military history has been investigations.

Кількість посилань – 49.

Завантажити статтю

УДК 947.7

П.П. Ткачук

Львівський ордена Червоної Зірки інститут Сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національного університету “Львівська політехніка”

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ М. ГРУШЕВСЬКОГО ЩОДО ПРОЦЕСУ ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА УНР

Проаналізовано погляди відомого наукового і політичного діяча М.С. Грушевського на процес військового будівництва Української Народної Республіки на першому етапі її існування (1917–1918 рр.).

This article analyses the views of the well-known scientist and political statesman M.S. Grushevsky to the process of military construction of the Ukrainian state during the first years of it existence (1917–1918).

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

А.І. Харук

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Національного університету “Львівська політехніка”

ВИРОБНИЧА І КОНСТРУКТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМИ “АНАТРА” В ГАЛУЗІ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ (1912–1917 рр.)

Досліджено діяльність фірми “Анатра” з проектування літальних апаратів та їх серійного виробництва в період 1912–1917 рр. Основну увагу зосереджено на виконанні фірмою замовлень Військового відомства під час Першої світової війни. Вивчено діяльність Одеського та Сімферопольського заводів вказаної фірми.

In this article is described the activity of the firm “Anatra” in aircraft’s design and serial production in 1912-1917. The main attention is concentrated on execution of the Military Department’s orders during the World War One. The activity of the Odesa’s and Simpheropol’s plant of the “Anatra” is analyzed.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

Syndicate content