№ 615 (2008)

УДК 621.314.213.08

П. Євтух, Б. Оробчук, О. Рафалюк

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

АВТОМАТИЗОВНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ РАЙОННИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

Розглянуто особливості побудови автоматизованої системи диспетчерського керування районом електромереж (АСДК РЕМ), її функціональні можливості та обладнання. Така система дає змогу побудувати автоматизовану систему контролю i керування в системах електропостачання. Наведено технічні параметри цієї системи.

The features of construction of the automated system of controller’s management of the electric systems a district are considered, it functional possibilities and equipments. Such system enables to build the automated checking and management in the systems of electro-supply system. The technical parameters of this system are resulted.

Завантажити статтю

УДК 621.314.222.8

М.В. Базилевич, І.М. Мардаль, У.З. Онишкевич, І.О. Сабадаш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАХИСТУ ЗА ОДНОФАЗНИХ ЗАМИКАНЬ НА ЗЕМЛЮ В МЕРЕЖІ З ПУЧКОМ КАБЕЛІВ

Запропоновано спосіб покращання роботи захисту від замикань на землю в мережі із пучком кабелів та принципи побудови комплексної системи захисту та діагностики.

In this article the method of improvement of work of protecting is offered from shorting on earth in a network with the bunch of cables and principles of construction of the complex system of defence and diagnostics are offered.

Кількість посилань –6.

Завантажити статтю

УДК 621.311

П.М. Баран, В.П. Кідиба, О.М. Равлик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ТА МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ НА ЛІНІЯХ З ВІДГАЛУЖЕННЯМИ

Розроблено алгоритм визначення виду та віддалі до місця пошкодження в лініях електропересилання з одним відгалуженням за умови недостатньої вхідної інформації .

The algorithm was developed for definition of the character of fault and distance to the fault place in energy transmission lines with single branch under condition of lack of input information.

Кількість посилань –4

Завантажити статтю

УДК 621.311.4

З.М. Бахор

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ СТАНІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Запропоновано класифікацію технічних станів трансформаторів електричних мереж за результатами поточного експлуатаційого контролю, що є одним з перших етапів розв’язання задач розпізнавання режимів та оперативного керування трансформаторами.

The classification of technical condition of transformers of electrical networks is offered to be carried out by results of the current control. It is one of the first stages for the decision of tasks of recognition of modes and operative management of transformers.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.316.761.2

Ю.О. Варецький, Т.І. Наконечний

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ СИЛОВИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗМІННИХ НЕЛІНІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Розглянуто особливості вибору фільтро-компенсувальних пристроїв у системах електропостачання змінних нелінійних навантажень на прикладі системи електропостачання з частотно-регульованими електроприводами. Обґрунтовано необхідність врахування можливих відхилень параметрів фільтрів від номінальних під час проектування та вибору фільтро-компенсувальних пристроїв.

The paper describes the peculiarities of multiply filters and capacitor selecting procedure for industrial power systems supplying nonlinear time-varying loads by example of power system consisting of variable speed drives. Necessity of considering possible variation of filter parameters at the time of design of multiply filters is shown.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 62-83: 621.382

І.І. Веклинець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

АНАЛІЗ ТОПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АКТИВНИХ ВИПРЯМЛЯЧІВ

Проаналізовано відомі топології активних випрямлячів, здійснено їх класифікацію, розроблено рекомендації щодо їх застосування в регульованих електроприводах та наведено їхні основні показники для порівняльного аналізу.

The analysis of the known topologies of active rectifiers is conducted, their classification is carried out, recommendations are developed in relation to their application in adjustable-speeds drive and their basic indexes are resulted for a comparative analysis.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 621.313.3

І.Р. Гавдьо, В.М. Гладкий, В.С. Маляр

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ МАГНІТНОГО ШУНТА НА ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В АСИНХРОННОМУ ДВИГУНІ З ЕКРАНОВАНИМИ ПОЛЮСАМИ

Розглянуто питання впливу геометрії магнітного шунта на перехідні процеси в асинхронному двигуні з екранованими полюсами на підставі використання математичної моделі двигуна, в якій магнітопровід поданий розгалуженою заступною схемою.

The influence of magnetic shunt geometry of shaded-pole induction motor on transient processes has been considered. The motor magnetic circuit is presented by the ramified equivalent circuit.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 621.316.925

В.Г. Гапанович, О.І. Маврін, В.П. Олійник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ КОЛИВАНЬ НАПРУГИ В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДУГОВОЇ СТАЛЕТОПНОЇ ПЕЧІ

Отримано порівняльну характеристику ефективності роботи різних типів систем регулювання статичного тиристорного компенсатора, обладнаних різними давачами координат регулювання.

Obtained compared characteristics of work efficiency of different system types of control static thyristor compensator eguipped with different transducers of control parameter.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 62-83:621.313.3

Б.Л. Карплюк, Л.Ф.Карплюк, Б.Я. Панченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ВИБІР ПАРАМЕТРІВ РЕГУЛЯТОРА ШВИДКОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ НАВАНТАЖЕННЯ З КРИВОШИПНО-ШАТУННИМ МЕХАНІЗМОМ

Проаналізовано роботу системи керування частотно-керованим електроприводом кривошипно-шатунного механізму. Розроблено методику налаштування контуру регулювання швидкості. Результати досліджень можна використовувати під час розроблення нових систем електроприводів

The control system of electric drives with Crankshaft mechanism load has been analyzed. Method of tuning speed feedback adjusting was developed. The result can be used for the designing new systems of electric drives.

Кількість посилань – 2

Завантажити статтю

УДК 621. 314

П.П. Климук, М.Й. Олійник, В.Г. Федишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

АНАЛІЗ ГАРМОНІЙНИХ СКЛАДОВИХ ВИПРЯМЛЕНОЇ НАПРУГИ ТРИФАЗНОГО МОСТОВОГО ВИПРЯМЛЯЧА ЗА УМОВИ ЙОГО ЖИВЛЕННЯ ВІД НЕСИМЕТРИЧНОГО ДЖЕРЕЛА НАПРУГИ

Отримані аналітичні вирази для визначення гармонійних складових випрямленої напруги трифазного мостового випрямляча за умови його живлення від несиметричного джерела напруги. Оцінено значення цих гармонійних складових в гранично-допустимих межах зміни несиметрії напруг джерела живлення.

This article contains the analytical expressions for determination of constituents of rectify tension of three-phase bridge rectifier on condition of his feed from the asymmetrical source of tension. The estimation of values of these harmonious constituents is executed in the maximum possible scopes of change of asymmetrical of tension source of feed.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 62-83::621.313.3-501.72

Л.Д. Костинюк, В.І. Мороз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

МАТЕМАТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ, ПОБУДОВАНИХ НА ОСНОВІ ОДНОФАЗНИХ ЗАСТУПНИХ СХЕМ

Розглянуто математичні та структурні моделі асинхронних двигунів, які побудовані на підставі Г- і Т-подібних однофазних заступних схем. Виконано порівняння з моделлю асинхронного двигуна у фазних координатах.

The mathematical and structure models of asynchronous machines based on the Г- and T-like one-phase equivalent circuits are described in this article. The model was compared with the model based on the Park equations.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 621.313.333

А.C. Куцик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

АВАРІЙНІ РЕЖИМИ В ЕНЕРГОБЛОЦІ ЗІ СТАТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ САМОЗБУЖДЕННЯ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА

Проаналізовано аварійні режими коротких замикань на виході генератора та несправностей в статичній системі самозбуждення генератора енергоблока електростанції. Результати досліджень отримано методами математичного моделювання, а також експериментально з використанням реальної системи збудження, під’єднаної до комп’ютерної моделі силової частини генераторної установки, яка функціонує в реальному часі.

The emergency regimes of short circuit on the synchronous generator’s output and of the disrepair in the semiconductor excitation systems of the power plant’s generator have been analyzed. The research results have been obtained by mathematical modeling method and, also, with the use of the physical excitation systems connected to the real-time computer model of the power scheme of generator plant.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.311.2

Г.М. Лисяк, О.Р. Пастух

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ОЦІНКА РІВНІВ НАПРУГ ПІД ЧАС УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ З ДОДАТКОВИМ РОБОЧИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

Запропоновані заступна схема та рівняння стану математичної моделі енергоблоків з додатковим робочим трансформатором власних потреб для аналізу усталених симетричних режимів. Наведено результати досліджень рівня напруги на шинах власних потреб енергоблока з турбогенератором ТГВ-200М під час режимів генератора з номінальною активною потужністю.

A calculation chart and equalization of the state of mathematical model of power units is offered with the additional working transformer of own necessities for the analysis of withstand symmetric modes. The results of researches of level of tension are resulted on the tires of own necessities of power unit with the turbogenerator of ТGV-200М during the modes of generator with nominal active power.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 621.3.019: 51.001.57

О.Ю. Лозинський, С.В. Щербовських

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ІЗ ЗАДАНОЮ ДОВІРЧОЮ ІМОВІРНІСТЮ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З МИТТЄВИМИ РЕМОНТАМИ

Визначено кількість запасних частин для одиничного об’єкта з миттєвими ремонтами. Запропоновано залежність кількості запасних частин від довірчої імовірності визначати із застосуванням ациклічної однорідної Марковської моделі на основі розширення простору станів. Виконано аналіз коректності отриманих результатів.

This paper is devoted to spare parts calculating for single item with instantaneous repairs. Functional dependence for spare parts against confidence probability is proposed to determine on the basis of acyclic extended homogeneous Markov model. Correctness for received in the papers result is proved.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 621.313.322-81;621.311.22

О.С. Міняйло, О.І. Маврін, К.Б. Покровський, А.В.Чабан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АСИНХРОНІЗОВАНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА У ФАЗНИХ КООРДИНАТАХ

Побудовано математичну модель асинхронізованого турбогенератора з розподіленими параметрами у фазних координатах.

The mathematical model of asynchronized turbogenerator is in-process developed with the up-diffused parameters in phaze coordinates.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.313.322-81.621.311.22

О.С. Міняйло, К.Б. Покровський, В.Г. Гапанович, О.Б. Дудурич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій

ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ РЕАКТИВНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ГЕНЕРАТОРАМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ З РІЗНОТИПНИМИ ЕНЕРГОБЛОКАМИ

Розроблено методику та отримано діаграму оптимального розподілу реактивного навантаження між генераторами електростанції.

In work a method is developed and got the diagram of optimum partition of reactive load between the generators of power-station.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 621.313

О.В. Макарчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

ВОЛЬТ-АМПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНОТРОННИХ СИСТЕМ

Розглянуто спосіб опису вольт-амперних характеристик напівпровідникових елементів для потреб математичного моделювання електромеханотронних систем. Наведено приклад застосування цього способу.

In paper the way of the description of volt-ampere characteristics of semi-conductor elements, for needs of mathematical modeling electromechatronical systems is observed. It is instanced applications of this way.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 62-83-52:622.276.53

А.В. Маляр

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА ДЛЯ ПРИВОДУ ВЕРСТАТА-ГОЙДАЛКИ ШТАНГОВОЇ ГЛИБИНОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ

Розглянуто питання вибору оптимального значення потужності асинхронного двигуна для електропривода верстата-гойдалки штангової глибинонасосної установки на підставі математичного моделювання її роботи з урахуванням періодичної зміни моменту навантаження та моменту інерції протягом циклу роботи плунжерної помпи.

An issue of selecting the optimal capacity for the rod oil-pumping unit’s asynchronous drive, basing on the mathematical modeling of its operation and taking into account periodical change of load moment and inertia moment during the operation cycle of the plunger pump, is considered.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 620.179.1

В.В. Мартинов, Д.В. Трушаков

Кіровоградський національний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ВНЕСЕНИХ ОПОРІВ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З КОНТРОЛЬОВАНИМ ФЕРОМАГНІТНИМ ЗРАЗКОМ

Наведено результати теоретичних досліджень взаємодії накладного вихрострумового перетворювача з П-подібним магнітопроводом та контрольованого феромагнітного матеріалу. Отримано формули для інженерного розрахунку внесених у вихрострумовий перетворювач активного та реактивного опорів у разі його взаємодії з контрольованим феромагнітним зразком. Результати досліджень можна використовувати у вихрострумовій дефектоскопії.

In the work there has been presented the results of theoretical research of interaction between a laying-in U-type core eddy-current transformer and tested ferromagnetic material. Received equations for engineering calculation of introduced real resistance and reactance in eddy-current transformer which interacting with testing ferromagnetic material. The results of this research can be used for eddy-current defectoscopy.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 621.3.013.62 УДК 621.314.21 УДК 621.314.222.8

Л.О. Никонець, Є.І. Федів, М.М. Молнар, Р.В. Бучковський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

РЕЗОНАНСНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ “ОБМОТКИ – ІЗОЛЯЦІЯ” ТРИФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ЗІ СХЕМОЮ З’ЄДНАННЯ ОБМОТОК В АВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ ЙОГО РОБОТИ

Перегоряння запобіжників, через які трансформатор приєднується до мережі, у разі, коли частота коливань вільної складової внутрішніх перенапруг мережі збігається з резонансною частотою трансформатора, може призвести до його пошкодження. Оскільки наслідки перегоряння запобіжника та пошкодження трансформатора непорівняльні, пропонується встановлювати розрядники після запобіжників, безпосередньо на виводах обмотки ВН трансформатора. Як варіант можливе встановлення обмежувачів перенапруг до запобіжника, а вентильних розрядників – після нього.

Safety devices fusion through which the transformer is joined to the network, when the vibrations frequency of internal overstrains free constituent of network coincides with resonance frequency of transformer, can result in its damage. As the consequences of safety device fusion and damage of transformer not are comparative, it is suggested to set spark-gaps after safety devices directly on the conclusions of puttee of HV transformer. Another possible variant is to establish the terminators of overstrains to the safety device, and valves spark-gap – after him.

Кількість посилань – 3

Завантажити статтю

УДК 535.36

Р.А. Пеленський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ НАНОМАГНЕТИЗМУ

Розглянено питання утворення магнітних полів у наносередовищах. Розкрито механізми утворення і функціонування подвійних шарів магнітних зарядів у приповерхневих шарах наноплівок та їх значення у створенні інформаційної системи наноплівкових структур.

Issues of the formation of magnetic fields in the magnetic nanomedia have been examined. Mechanisms of the formation and functioning of the double layers of the magnetic charges in the pre-surface layers of nanofilms as well as their role in the creation of the information system of nanofilms structures have been revealed.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 621.3.019:51.001

О.Г.Плахтина, А.C.Куцик, О.О.Кузнєцов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ЕНЕРГІЄЮ КОВЗАННЯ

Проаналізовано роботу асинхронного електропривода зі збудженням від енергії ковзання. Модифіковано алгоритм керування машиною подвійного живлення. Наведено результати експериментальних досліджень.

Functioning of induction electric drive with slip energy exciting has been analyzed. Doubly fed machine’s control algorithm has been improved. Results of experimental investigations are described.

Завантажити статтю

УДК 621.311.317

О.М. Равлик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ФОРМУВАННЯ РІВНЯНЬ СТАНУ, ЩО ОПИСУЮТЬ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ, СИСТЕМАХ ЇХ ЗАХИСТУ Й АВТОМАТИКИ, У КОНТУРНИХ КООРДИНАТАХ

Виконано аналіз методів формування рiвнянь перехiдних процесiв електротехнiчних систем. Запропоновані ефективні алгоритми формування і оптимізації рівнянь стану електротехнічної системи у контурних координатах.

Is done analysis methods of formation of the equations of transitional processes of electrotechnical systems. Effective algorithms of formation and optimisation of the equations of a condition of electrotechnical systems in planimetric co-ordinates are offered.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.314.63

О.М. Сівакова, Є.І. Федів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОВОГО КЕРУВАННЯ СИЛОВИМИ ВИПРЯМЛЯЧАМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ СИСТЕМ

Запропоновано спосіб підвищення ефективності та надійності роботи електропостачальних систем зі значним вмістом силових випрямлячів за рахунок повнішого використання можливостей фазового керування сучасними тиристорами. Показано, що перевівши трифазний мостовий випрямляч на сучасну елементну базу, можна регулювати знак реактивної потужності зсуву, що супроводжує його роботу.

The method of increasing the efficiency and reliability of the power supply systems work is suggested with considerable maintenance of power rectifiers due to the full usage of the phase adjusting by modern thyristors. It is shown that equipping a three-phase bridge rectifier by a modern element base, it is possible to regulate the sign of reactive-power of change, full usage which is characteristic of its work.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 621.313.333

М.Б. Семенюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТУРБОГЕНЕРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ З КОМПЕНСАЦІЄЮ РЕАКЦІЇ ЯКОРЯ

Розроблено математичну модель турбогенераторної установки з компенсацією реакції якоря, досліджено процеси і характеристики системи в різних режимах роботи.

The mathematical model of synchronous generator power plant with compensation of armature reaction has been developed in this paper. This article presents research results of characteristics and processes by different operating modes.

Кількість посилань – 2

Завантажити статтю

УДК 537.523.3: 631.36

О.В. Сидорчук, В.А. Музиченко

Національний науковий центр,
Інститут механізації та електрифікації сільського господарства

ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОКОРОННОГО ІОНІЗАТОРА ВІД ЙОГО РОБОЧОЇ НАПРУГИ

Отримано вирази для визначення відстані між електродами та питомої кількості голок, які відповідають максимальній продуктивності електрокоронного іонізатора.

The dependences of maximum productivity of electric corona ionizator from specific quantity of needles on coronating electrode, and interelectrode distance were received.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 621.311.2

О.І. Скрипник, В.С. Коновал

ТзОВ “ЕЛЕКС”,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ДІАЛОГОВИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ДАКАР-2002 – НОВИЙ РІВЕНЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Наведено основні характеристики та функціональні можливості програмного комплексу ДАКАР-2002. Запропоновано нову концепцію організації даних, що підвище рівень інформаційного забезпечення електроенергетики.

Basic descriptions and functional possibilities of programmatic complex DAKAR-2002 are resulted. New conception of organization of information is offered, that heaved up the level of the informative providing of power systems.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.313.333

В.В. Тутка

Бурштинська ТЕС

СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРІВ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС ТА ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЯ

Проаналізовано існуючі системи збудження генераторів Бурштинської ТЕС, обгрунтовано необхідність та наведено рекомендації щодо їх модернізації.

The existent excitation systems of generators of Burshtyn power plant are analysed in the paper and the recommendations for their modernization are presented.

Кількість посилань – 3

Завантажити статтю

УДК 621.3

Р.В. Фільц, М.Н. Лябук

Луцький державний технічний університет

РОЗРАХУНОК РІВНОВАЖНИКОВИМ МЕТОДОМ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ПРИ ПЕРІОДИЧНІЙ СКЛАДЕНІЙ НАПРУЗІ ЖИВЛЕННЯ

Показано застосовування рівноважникового методу розв’язування лінійних інтегральних рівнянь з постійними коефіцієнтами до розрахунку усталених і перехідних процесів у лінійних електричних колах другого порядку за періодичної складеної напруги чи живлення.

Analytical method of calculating steady states and transients in linear circuits with periodical inputs has been developed. The method is based on using integral equations and on description of functions by the terms of equivalents.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

Syndicate content