№ 629 (2008)

УДК 004.652

А. Берко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КОНТЕНТУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

© Берко А., 2008

Розглянуто способи і можливості створення інтегрованих структур даних для зберігання інформаційного наповнення в гетерогенних системах електронного контент–бізнесу. Запропоновано формальні моделі та методи інтеграції структури, синтаксису та семантики різнорідних даних в системах електронного бізнесу.

Some ways and possibilities of integrated data model development for information storage of heterogeneous electronic content– business systems are considered in this paper. Formal models and methods of structure, syntax and semantic integration of data were proposed.

Кількість публікацій – 11

Завантажити статтю

УДК 681.518:681.327.8

В. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В., 2008

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи їх вирішення.

In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість публікацій – 3

Завантажити статтю

УДК 622.69.4

С. Гладун, Н. Притула*, Б. Землянський*, О. Химко**

Об’єднане диспетчерське управління ДК “Укртрансгаз”,
*Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України,
**Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРАХУНОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТУ ГАЗУ

© Гладун С., Притула Н., Землянський Б., Химко О., 2008

Запропоновано алгоритми ідентифікації параметрів термогідравлічного стану об’єктів транспорту газу та проведено апробацію їх роботи на магістральних газопроводах.

Algorithms of identification of thermo hydraulics parameters of state of gas-transport objects are proposed in the work and the approbation their work on main pipelines is realized

Кількість публікацій – 4

Завантажити статтю

УДК 681.325.5-181.4

В. Глухов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОЦІНКА АПАРАТНИХ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ БАГАТОРІВНЕВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ

© Глухов В., 2008

Сформульовано підхід до оцінювання апаратних витрат на реалізацію багаторівневої комп’ютерної системи.

In this article multilevel computer system сomplexity estimation is discussed.

Кількість публікацій – 29

Завантажити статтю

УДК 519.711

А. Головатий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КОЛИВАНЬ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ І ТЕМПЕРАТУРИ НА ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІКРОМЕХАНІЧНОГО ГІРОСКОПА КАМЕРТОННОГО ТИПУ

© Головатий А., 2008

Показано залежність амплітуди вертикальних коливань робочого органа мікромеханічного гіроскопа від частоти коливань кутової швидкості, а також залежність конструктивних параметрів, а саме жорсткості від температури та змоделювати її вплив на динамічні характеристики гіроскопа. Дослідити зміну резонансних частот пружного підвісу гіроскопа від температури для різних напівпровідникових матеріалів: Si, SiC, SiO2, Si3N4, Ge, SiGe.

The objective of the article is to show the dependence of the vertical oscillations of the sensitive element of the micromechanical gyroscope on the frequency changes of the angular velocity, and also to show the dependence of the constructive parameters, that is the suspension stiffness on temperature effect. To model the change of the resonant frequencies under temperature effect for the various semiconductor materials, such as: Si, SiC, SiO2, Si3N4, Ge, SiGe.

Кількість публікацій – 10

Завантажити статтю

УДК 681.325

Б. Демида, *Х. Гульовата, I. Цмоць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління,
*Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІНУ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИДОБУТКОМ І КОНТРОЛЕМ ЯКОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД

© Демида Б., Гульовата Х., Цмоць І., 2008

Сформовано вимоги до організації обміну між компонентами автоматизованої системи управління, вибрано принципи та методи синтезу, розроблено пристрій швидкісного безконфліктного обміну з часовим розподілом ресурсів буферної пам'яті, який забезпечує простоту нарощування кількості зовнішніх пристроїв, адаптацію до інтенсивності надходження даних і швидкодії буферної пам'яті.

The requirements to data exchange between the components of automated management system are formed. The principles and methods of synthesis are chosen. The high-speed conflict-free data exchange device with time distribution of buffer memory resources is developed. This device ensures simplicity of external devices expandability and adaptation to intensity data entrance and buffer memory processing speed.

Кількість посилань: - 8

Завантажити статтю

УДК 622.02.658.284

Б. Демида, Т. Кирик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ ШТРИХ-КОДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (Ч. І)

© Демида Б., Кирик Т., 2008

Розглянуто метод автоматичного розпізнавання штрих-кодової інформації зі звітних листків ідентифікації виробничих операцій виконаної роботи для системи автоматизації обліку на швейному виробництві.

This paper considers the method of automatic recognition of bar code information from reports of identification of production operations of the performed work for the account automation system in sewing industry.

Кількість бібліографічних посилань: 6

Завантажити статтю

УДК 681.3

І. Дронюк, М. Назаркевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ШИФРУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ATEB-ФУНКЦІЙ

© Дронюк І., Назаркевич М., 2008

Запропонований метод шифрування інформації, що ґрунтується на застосуванні теорії Ateb-функцій. В основу шифрування покладено поліалфавітні шифри. Приклади вихідного та зашифрованого тексту представлено на рисунках. Цей метод захисту електронних документів можна використати при пересиланні документів у мережі Інтернет.

Offered method for enciphering information, that is based on the Ateb-functions theory applicationf. Alphabetical codes are fixed in basis of enciphering to the flap. The examples of code the source and the cipher document are represented on pictures. This method of the electronic documents defence is possible to use for sending documents in a network.

Кількість бібліографічних посилань: 3

Завантажити статтю

УДК 519.68

1В. Загребнюк, 2А. Кидисюк, 1С. Кріль, 1Н. Следнева

1Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
2Львівська дирекція УДППЗ “Укрпошта”

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБЛЕННЯ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

© Загребнюк В., Кидисюк А., Кріль С., Следнева Н., 2008

Розглянуто розроблення програмно-аиаратного комплексу для напівавтоматичного сортування листів. Наведено склад апаратної частини та застосувань щодо розпізнавання поштового індексу. Упровадження такого комплексу дасть змогу істотно зменшити кількість помилок та витрати ручної праці при сортуванні листів.

The development of software and hardware complex for the semi-automatic sorting of letters is overviewed in the paper. The composition of hardware and applications for recognition of zip code are given. The introduction of such complex will allow to decrease substantially errors count and expenses of sorting letters hand labor.

Кількість бібліографічних посилань: 3

Завантажити статтю

УДК 004.413

Д. Зербіно, Ю. Цимбал

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ТЕНДЕНЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У МОВАХ ПРОГРАМУВАННЯ

© Зербіно Д., Цимбал Ю., 2008

Розглянуто підходи до створення мов програмування, які призначені для розв’язання інтелектуальних задач. Введено різні типи невизначеностей та проаналізовано їхню роль в підвищенні рівня інтелектуальності та зручності мови програмування.

In the article the approaches to the creation of programming languages that are intended for solving the intellectual problems have been studied. Different types of uncertainity have been introduced and their role in increasing the intellectual level and the convenience of programming languages has been presented.

Кількість бібліографічних посилань: 5

Завантажити статтю

УДК 004.852; 004.942

П. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІГРОВЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМАХ

© Кравець П., 2008

Досліджується проблема прийняття рішень ув мультиагентних системах за допомогою методів стохастичних ігор. Сформульовано ігрову задачу в умовах невизначеності. Розглянуто ігрові моделі без обміну та з обміном інформацією, без відмов та з відмовами гравців. Розроблено рекурентні методи для розв’язування ігрової задачі. Визначено умови збіжності ігрових методів до колективних станів рівноваги.

The problem of decision making in multiagent systems with aid of stochastic game methods is investigated. The game problem formulation in uncertainty conditions is executed. The game models without (and with) exchange information are considered. The game models without (and with) failure of players are considered. The recurrence methods for the game task solving are developed. The convergence conditions of game methods to collective equilibrium states is defined.

Кількість публікацій – 25

Завантажити статтю

УДК 004.652.4+004.827

В. Литвин, Н. Шаховська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

МЕТОД ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АГЕНТІВ АНАЛІЗУ ТА СТРУКТУРИЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ПРОСТОРУ ДАНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

© Литвин В., Шаховська Н., 2008

Подано визначення наукового проекту та описано методи інтелектуального аналізу та структуризації наукових даних.

Determination of scientific project is given and the methods of intellectual analysis and structured of scientific information are described.

Кількість бібліографічних посилань: 7

Завантажити статтю

УДК 004.424.6

М. Медиковський, М. Чаплагін

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОШУКУ ДАНИХ ПРО ГРАФІЧНІ ОБ’ЄКТИ

© Медиковський М., Чаплагін М., 2008

Досліджено ефективність розроблених алгоритмів та програмного забезпечення для семантичного пошуку даних про графічні об’єкти. Проаналізовано результати експериментальних досліджень. Розглянуто можливі способи підвищення ефективності і точності пошуку.

Developed algorithms and programs efficiency for semantic search of data about graphic objects examined. Analysis of experimental researches was executed. Possible way to increase search efficiency and precise was considered.

Кількість бібліографічних посилань: 4

Завантажити статтю

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Р. Тушницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АЛГОРИТМ ТРИСТУПЕНЕВОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ЇХ СТРУКТУРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

© Мельник Р., Тушницький Р., 2008

Наведено алгоритм триступеневої кластеризації візуальних образів для знаходження структурних коефіцієнтів, що описують властивості зображень. Запропоновано використати структурні коефіцієнти для класифікації та пошуку зображень.

The 3-stages clustering algorithm for visual patterns to find structural coefficients describing properties of images is presented. It is suggested to use structural coefficients for classification and searching of images.

Кількість публікацій – 15

Завантажити статтю

УДК 536.5

І. Микитин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ МЕТОДУ УСЕРЕДНЕННЯ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ

© Микитин І., 2008

Розглянуто програмну модель розрахунку середнього значення квадрата шумової напруги методом усереднення частинами.

It was considered the programmatic model of calculation of middle value of square of noise voltage by the method of integration with the parts.

Кількість публікацій – 2

Завантажити статтю

УДК 004.67, 004.942

О. Мриглод 1,2, І. Мриглод2

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем,
2 Інститут фізики конденсованих систем НАН України

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ПЕРІОДИЧНОГО НАУКОВОГО ВИДАННЯ

© Мриглод О., Мриглод І., 2008

Запропоновано ітеративну схему побудови імітаційної моделі роботи редакційної колегії наукового періодичного видання, що описує динаміку опрацювання одержаних статей та їх прийняття до друку. Метою такого моделювання є дослідження типових форм розподілу часу очікування статей від моменту їх надходження до прийняття до друку при різних режимах роботи редколегії. Аналізується питання про вплив етапу незалежного рецензування на форму розподілу для часу очікування статей до друку.

Simulation model of editorial work in a scientific journal that describes the acceptance dynamics of received manuscripts is developed in an iterative form. Our goal in this study is to distinguish different regimes of editorial work using the publicly available information about the journal. The hypothesis about the typical form of probability distribution of waiting times for normally working scientific editions is verified.

Кількість публікацій – 8

Завантажити статтю

УДК 621.391.3

К. Обельовська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ОЦІНЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ П’ЯТІРКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО КАНАЛУ БЕЗ ПАМ'ЯТІ З ДВОМА ГРАДАЦІЯМИ ВІРНОСТІ

© Обельовська К., 2008

Запропонована формула для визначення пропускної спроможності п'ятіркового симетричного каналу без пам'яті з двома градаціями вірності.

The formula to define the throughput for five symbol symmetric memoryless channel having two levels of likelihood is proposed.

Кількість публікацій – 2

Завантажити статтю

УДК 65. 011. 56:71

І. Огородник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМ МІСТОМ

© Огородник І., 2008

Проаналізовано існуючий стан управління великим містом, виявлено недоліки управління, досліджена система цілей управління містом, потреби мешканців міста та вплив елементів міського середовища на рівень їх задоволення, запропонована концептуальна схема управління великим містом, яка дасть змогу покращити якість управління містом.

The analysis of the existent state of management a city is carried out, found out the lacks of management, the system of aims of management a city, necessities of habitants of city and influencing of elements of city environment is explored on the level of their pleasure, the conceptual chart of management a city is offered, which will allow to improve quality of management a city.

Кількість бібліографічних посилань: 5

Завантажити статтю

УДК 656.222.4

М. Притула, Р. Шпакович

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України

АЛГОРИТМ ПОБУДОВИ ГРАФІКА РУХУ ПОЇЗДІВ

© Притула М., Шпакович Р., 2008

Розглянуто питання розвитку теорії і практики побудови графіків руху поїздів. Розраховано основні елементи графіка та результати апробації розроблених алгоритмів побудови графіків руху на реальних даних.

The work is devoted to the questions of development of theory and practice of train schedule building. The calculation of basic schedule elements and approbation’s results of the developed algorithms are offered in the work.

Кількість бібліографічних посилань: 4

Завантажити статтю

УДК 681.3:519.15

В. Різник

Національний університет “Львівська політехніка”,
Технічно-природничий університет, м. Бидгощ (Польща)

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЗАКОНУ ДОСКОНАЛИХ СИМЕТРІЙ У КІБЕРНЕТИЦІ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

© Різник В., 2008

Розглядається новий підхід до розроблення засобів пересилання та перетворення інформації в системах управління з поліпшеними якісними показниками, що ґрунтується на використанні закону «досконалих» симетрій гармонізованого простору-часу. Розкриваються можливості практичного використання закону досконалих симетрій в кібернетиці та суміжних галузях науки і техніки.

The new approach for developing of methods for transmission and conversion of information in control systems with improved quality factors using “perfect” symmetries law in harmonized space and time is described. Possibilities of practical application of the “perfect” symmetries law in cybernetics and the others branches of science and engineering are demonstrated.

Кількість бібліографічних посилань: 3

Завантажити статтю

УДК 681.3:519.15

В. Різник1,2, В. Парубчак1, Д. Скрибайло-Леськів1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Технічно-природничий університет, м. Бидґощ (Польща)

ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ НАДМІРНОСТІ МОНОЛІТНОГО КОДУ

© Різник В., Парубчак В., Скрибайло-Леськів Д., 2008

Розглядається проблема подолання інформаційної надмірності монолітного коду методами теорії ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ), що ґрунтуються на комбінаторних властивостях оптимальних структурних пропорцій (ОСП). Результати дослідження можуть знайти застосування в прогресивних інформаційних технологіях для побудови систем кодування та перетворення інформації з використанням ідеального кільцевого монолітного коду (ІКМК), який передбачає високоякісне кодування, пересилання та перетворення даних.

A problem of overcoming the information redundancy of monolithic code using methods of Ideal Ring Bundles theory (IRBs-theory), based on remarkable combinatorial properties of the Optimal Structural Proportions (OSP)s, is regarded. Results of the researches allows on application in progressive information technologies for coded systems and transforming information technologies design, using the Ideal Ring Monolithic Code (IRMC), which provides high performance data coding, translating and transforming.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 519.15:621

О. Різник, Б. Балич, Д. Скрибайло-Леськів, В. Парубчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

АВТОРСЬКИЙ ЗАХИСТ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИСЛОВИХ В’ЯЗАНОК

© Різник О., Балич Б., Скрибайло-Леськів Д., Парубчак В., 2008

Розглянуто представлення чисел на основі числових в'язанок для авторського захисту графічних зображень. Розроблена методика побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість представлення кодових комбінацій чисел у вигляді монолітного коду. Для цих цілей використовується технологія на основі моделі числової лінійки-в'язанки, яка зводиться до заміни певних пікселів в зображенні, що дає змогу створювати ефективні алгоритмів кодування і декодування.

In the article presentations of numbers are examined on the basis of numerical bundles for author defence of graphic images. The developed method of construction of code combinations of numbers is on the basis of theory of numerical bundles, which enables presentation of code combinations of numbers as a monolithic code. For these aims technology is used on the basis of model of numerical line-bundle which is taken to replacement of certain pixels in an image, that allows to create effective algorithms of encoding and decoding.

Кількість публікацій – 5

Завантажити статтю

УДК 681.142.2; 622.02.658.284; 621. 325

Ю. Рашкевич, А. Ковальчук, Д. Пелешко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ ПОЄДНАННЯМ ЗАСОБІВ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ТА ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ

© Рашкевич Ю., Ковальчук А., Пелешко Д., 2008

На основі поєднання методів теорії нечітких множин і генетичних алгоритмів запропоновано метод збільшення роздільної зданості з одночасною фільтрацією зображення.

There is proposed method of image dpi increase. The proposed method is based on the cross-using of the fuzzy logic theory and genetic algorithms.

Кількість публікацій – 6

Завантажити статтю

УДК 621.39

Я. Соколовський , А. Бакалець

Національний лісотехнічний університет України

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ

© Соколовський Я., Бакалець А., 2008

Числовими методами розв’язана математична модель розвитку напружень та розподілу вологи у деревині під час сушіння та сформульована задача оптимізації цієї моделі. Проаналізовано вибір функції мети для мінімізації кінцевого вологовмісту у висушеному пиломатеріалі з врахуванням обмежень на напруження. Побудований багатоступеневий режим сушіння за рахунок розв’язання задачі оптимізації.

For the mathematical model of strain and humidity distribution in the process of wood drying solved by numerical methods an optimization problem is proposed. The goal function for the minization of the final moisture content in wood with strain constriction is discussed. A tri-step regime for wood drying is build by solving the optimization problem.

Кількість посилань: - 6

Завантажити статтю

УДК 004.272.3

В. Теслюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра САП

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ МЕМС

© Теслюк В., 2008

Розроблено структурну схему інформаційної технології для аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем, яка ґрунтується на використанні блочно-ієрархічного підходу до розроблення інтегральних структур, визначено основні особливості багаторівневої розробки МЕМС та вдосконалено бібліотеку математичних моделей.

The block diagram of information technology for analysis and synthesis of the microelectromechanical systems based on the utilizing block and hieratical approach to development of integral structures is developed, essential features of multilevel development of MEMS is formed and library of mathematical models is improved.

Кількість бібліографічних посилань: 11

Завантажити статтю

УДК 004.032.26:004.048

Р. Ткаченко, А. Дорошенко

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

КЛАСИФІКАЦІЯ ДАНИХ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОПОДІБНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

© Ткаченко Р., Дорошенко А., 2008

Проаналізовано особливості постановки та підходи до розв’язання задач класифікації для випадків великорозмірних завдань інтелектуального аналізу даних. Подано основи розроблених нейромережних методів класифікації, результати проведених експериментів.

The article analyses the features of the target setting and the approach to solving a problem of classification task for Data Mining tasks where data are high-dimensional. Essential principles of the methods of classification on the base of neural networks and the results of experiments are proposed.

Кількість публікацій – 8

Завантажити статтю

УДК 004.052.3

Д. Федасюк, М. Сенів, П. Сердюк, Н. Мамроха

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ ТЕПЛОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

© Федасюк Д., Сенів М., Сердюк П., Мамроха Н., 2008

Для прогнозування надійності програмного забезпечення (ПЗ) використано модель оцінювання надійності ПЗ, що ґрунтується на випадковому процесі Пуассона, яка визначає та дає змогу прогнозувати імовірність відмови ПЗ та його надійність на заданому етапі (ітерації) тестування. Розроблено програмний засіб автоматизованого тестування для верифікації системи теплового проектування.

For the forecasting of the reliability testing the model of software reliability estimation, which is based on the random Poisson process, has been used, which determines and allows to forecast the software fault probability and its reliability at the defined testing stage (iteration). The software environment of computer-aided testing for the verification of the thermal designing system has been developed.

Кількість бібліографічних посилань: 8

Завантажити статтю

Syndicate content