№ 594 (2007)

УДК 65.40

О.B. Іньшина

Львівський банківський інститут НБУ

АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРСНИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗЕРНА

Розглядаються питання щодо доцільності запровадження та використання логістичних підходів до управління зерновим підкомплексом України, а також з’ясовується специфіка застосування державою логістичного управління до забезпечення ефективних конкурсних механізмів закупівлі зерна для задоволення національних цілей. За результатами дослідження обґрунтовано, що важливим фактором забезпечення логістичного управління зерновими потоками повинно бути закладення мотивації для сільгоспвиробників, щоб виробництво давало їм прибуток, а державні замовники зерна витрачали якомога менше фінансових ресурсів, максимально задовольняючи власні потреби.

This article devoted to expediency of implementing and using of logistical approaches to management of the grain subcomplex of Ukraine, and also specificities of application by the state of logistical management to maintenance of effective competitive mechanisms of purchase of grain for satisfaction of the national purpose. By results of carried out research it is proved, that as the important factor of maintenance of logistical management of grain streams should act the motivation for agricultural producers that manufacture gives them profit, and the state customers of grain spent as small as possible financial resources, as much as possible satisfying their needs.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 658.8

М.В. Аршевська

Національний технічний університет України “КПІ”

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕ ВИСТАВКОВИХ ЗАХОДІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ТА СПОЖИВЧОМУ РИНКАХ УКРАЇНИ

Розглядаються різні підходи до визначення виставки та існуючої класифікації виставкових заходів. Основну увагу приділено аналізу та узагальненню відмінностей між виставковими заходами на промисловому та споживчому ринках України. Вміщено результати міні-досліджень роботи виставкових центрів та практичного досвіду організаторів виставкових заходів, що проводились протягом виставкового сезону 2004–2005 рр. Наведено порівняльну характеристику виставкових заходів на споживчому та промисловому ринках та рекомендації щодо участі компаній у виставках залежно від ринку, на якому вони знаходяться.

In this article different approaches to the definition of the exhibition and the existing classification of the exhibition events are considered. Special attention is paid to the analysis and generalization of the differences between exhibition events at the industrial and consumer markets of Ukraine.
This article contains the results of the mini-researches of the exhibition centers work and practical experiences of the organizers of the exhibition events, which were made during 2004-2005. Comparative characteristics of the exhibition events at the industrial and consumer markets and the recommendations considering the participation of the companies in these exhibitions depending on the market they are held, are also given in this article.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК658.1

І.І. Білик

Національний університет “Львівська політехніка”

ЧИННИКИ ІНТЕГРАЦІЇ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ

Проаналізовано маркетингові стратегії виробників пива з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ринку. Подано рекомендації щодо їхнього вдосконалення з використанням концепцій маркетингу, логістики та інструментів економіко-математичного моделювання. Визначена необхідність створення дистрибуційних центрів для зниження логістичних витрат у сфері збуту пива і підвищення рівня сервісного обслуговування клієнтів.

The marketing strategy of the manufacturers of beer are analysed in view of modern lines of development of the market. The recommendations concerning their improvement with use of receptions of marketing, logistics and economic-mathematical modelling are submitted. The necessity of creation distribution of the centres with the purpose of reduction of logistics costs of expenses in sphere of selling beer and increase of a level of service of the clients are concerned.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 662.323

О.М. Безсмертна

ЗАТ ”УкрГаз-Енерго”, м. Київ

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ НАФТИ І ГАЗУ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

Розглянуто існуючі підходи щодо формування цін на вуглеводневу сировину в контексті державної політики їх регулювання. Запропоновано вдосконалювати процедуру проведення біржових торгів як дієвого механізму, що дає змогу на ринкових засадах встановити ціну на відповідні види вуглеводневих ресурсів, поєднуючи попит та пропозицію. Запропоновано реалізовувати на біржі також і природний газ власного видобутку (отриманий понад встановлену норму), що в існуючих умовах уможливить покращати фінансові результати діяльності нафтогазових підприємств.

Existing approaches for the energy resources pricing are considered from the scope of the state regulation. It is suggested to perfect procedure of conducting of exchange auctions as an effective mechanism, which allows on market principles to set a price on the proper types of hydrocarbon resources, combining demand and supply. Also it follows to realize on an exchange the natural gas of own booty (got over the set norm), that in existent terms will allow to improve the financial results of activity of oil and gas enterprises.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 65.012.32:658.7

Н.І. Бойко

Львівська комерційна академія

ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі мережі супермаркетів “СІЛЬПО”)

Подано визначення логістики торговельного підприємства та логістичного менеджменту. Розглядається місце логістики в загальній стратегії торговельної фірми. Проаналізовано стратегію торговельного підприємства у сфері логістики. Розглянуто типи стратегічних рішень. Описано розробку логістичної стратегії торговельного підприємства. Наведено організаційну структуру служби логістики мережі супермаркетів “Сільпо”.

Determinations of logistic of auction enterprise and logistic management are given. The place of logistic in general strategy of auction firm is examined. Strategy of auction enterprise in the field of logistic is analyzed. The types of strategic decisions are examined. Development of logistic strategy of auction enterprise is described. Resulted organizational structure of service of logistic of network of supermarkets of “Сільпо”.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 658.012

М. Васелевські

Суспільна вища школа підприємництва і управління, м. Лодзь, Польща

ВАРТІСТЬ, СТВОРЮВАНА У МЕРЕЖІ ФІРМ

Досліджено передумови створення вартості в мережах організацій. Ідентифіковано чинники оцінки мереж вартості та здійснено їх класифікацію на підставі таксономії Тапскотта. Наведено короткі описи кожного з типів мереж з указанням механізмів їх формування і діяльності. Вказано найбільш придатні сфери економіки для впровадження концепції мережі вартості та цілі розвитку вартості мережі.

Pre-conditions of creation of cost in the networks of organizations are explored. The factors of estimation of networks of cost are identified and their classification is carried out on the basis of Tapscott’s taxonomy. Also the resulted short descriptions of each of types of networks with pointing of machinery of their forming and activity. The indicated most suitable spheres of economy for introduction of conception of network of cost and purpose of development of network of cost .

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 339.188

Н.М. Васильців, Л.Я. Якимишин, О.С. Мельниченко

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИКА ТА ЕФЕКТ МАСШТАБУ НА РИНКУ ХЛІБОПРОДУКТІВ

Досліджено перспективи трансформації хлібопекарень (хлібозаводів) регіонального масштабу у національних виробників хлібопродуктів. Окреслено напрями логістичних змін у сфері виробництва та дистрибуції хлібопродуктів. Виявлено чинники кон’юнктури на ринку хлібосировини в Україні та здійснено оцінку постачальницького середовища у контексті формування ланцюгів пропозиції.

The prospects of transformation of bakeries (factories from production of bread) of regional scale at the national producers of bread products are explored. Directions of logistic changes in the field of production and distribution of bread products are outlined. The factors of the state of affairs at the market of bread raw material in Ukraine are exposed and estimation of supply environment in the context of forming of chains of suggestion is carried out.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 338.012: 339.188.4

М.Ю. Ваховська

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРА В КРИМУ

Проаналізовано макро- і мікропідходи до визначення місцезнаходження складу, розкрито їхні особливості, а також виявлено основні й додаткові фактори, що впливають на місце розташування складу й логістичного центра. Зроблено розрахунки за методом "центра тяжіння", вирішене завдання "єдиного середнього" для визначення оптимального розміщення логістичного центра в Криму й дана оцінка отриманих результатів з погляду факторів розміщення логістичного центра.

In clause are analysed macro- and microcampaigns to definition of a warehouse`s place of accommodation, their features are opened, and also the basic and additional factors influencing the location of a warehouse and the logistical center are revealed. Calculations on a method of "centre of gravity" are made, the problem of " a uniform average " for definition of optimum accommodation of the logistical center in Crimea is solved and the estimation of the received results from the point of factors of the logistical center`s accommodation is given.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 330.320.656.13

Г.Л. Вербицька

Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ

Розглянуто питання впливу інвестиційних ризиків на реалізацію інвестиційних проектів, проаналізовано різні підходи до трактування категорії «інвестиційний ризик» та проведено уточнення сутності цього поняття, доведено, що ефективність управління ризиком здебільшого залежить від правильного визначення можливих видів ризику, систематизовано основні класифікаційні ознаки і види інвестиційного ризику та запропоновано їх класифікацію.

The article considers questions influence of investment risk on realization the investment project, analyze different approaches for conception “investment risk” and carry out make precise that notion, evidence, that efficacy management risk in many cases depend of correctly definition perhaps variety of risk, systematization basis classification aspects and variety of investment risk, propose theirs classification, which allow precise determine place every risk in theirs common system.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 658.8

О.Д. Вовчак

Львівська комерційна академія,

Кльоба Л.Г.

Центр сприяння залученню іноземних інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу ВАТ “КРЕДОБАНК”

МАРКЕТИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Розглянуто роль і значення маркетингу як невід’ємного елемента інвестиційного бізнес-планування, висвітлено основні аспекти маркетингового плану інвестиційного проекту, з’ясовано напрями та основні етапи проведення маркетингових досліджень в межах бізнес-планування, визначено концепцію маркетингу та охарактеризовано структурні елементи програми маркетингу.

A role and value of marketing is considered as inalienable element of investment business-planning, the basic aspects of marketing plan of investment project are reflected, directions and basic stages of conducting of marketing researches within the framework are found out business-planning, marketing conception is certain and described structural marketing program elements.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК. 658.589

О.С. Возняк

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕДАЧА МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ КОМУНІКАЦІЇ З РИНКОМ

Розглядається перебіг комунікаційного процесу між учасниками ринку. На основі аналізу літературних джерел та наукових статей було удосконалено модель процесу комунікації за допомогою його відображення в алгоритмі. Під час аналізу ми також встановили стадії інформаційного контакту. Було визначено роль маркетингу у розповсюдженні інформації при переході економіки країни до інноваційного типу розвитку, розглянуто завдання маркетингу та сформовано основні вимоги до застосування маркетингових інструментів у процесі комунікації.

In the article the communication process between market members is regarded. On the basis of literary sources and scientific articles analysis the model of communication process was improved by his reflection in an algorithm. At an analysis we set the stages of informative contact also. A marketing role was certain in distribution of information in transition the economy of country to the innovative type of development; marketing tasks are considered and the basic requirements are formed to application of marketing instruments in the process of communication.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 339.13.017:339.133.017

С.В. Войтко, Т.В. Сакалош

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

РИНОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СТРУКТУРА ТА АНАЛІЗ

Досліджено ринок інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновано структуру ринку інформаційно-комунікаційних товарів та послуг. Досліджено тенденції та перспективи розвитку світового та вітчизняного інформаційно-комунікаційних ринків. Виконано порівняльний аналіз вітчизняного ринку інформаційно-комунікаційних технологій з ринками країн-сусідів, деяких країн СНД, розвинутих країн. Оцінено ринок інформаційно-комунікаційних технологій загалом та окремі його сегменти. Досліджено фактори впливу на ринок телекомунікацій України. Проаналізована залежність рівня проникнення стільникового зв’язку від номінальних доходів населення.

The article reveals the information and communication technology market research. The work contains an information and communication products and services market structure, a studying of tendencies and prospects of global and domestic information and communication markets. The author developed a relative analyze of domestic information and communication market and markets of neighbor-countries, some CIS countries, developed countries. The research contains the estimation of the information and communication technology market and several market segments, influence factors on telecommunication market development in Ukraine, analyzed cellular penetration level and nominal incomes per capita dependence.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК 658.8

С.С. Гаркавенко, Т.В. Безсмертна

Київський національний університет технологій та дизайну

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЯК ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВЗУТТЯ

Проаналізовано основні складові надійності як фактора конкурентоспроможності. Запропоновано класифікацію методів оцінки надійності. Проаналізовано умови та обмеження застосування розглянутих методів оцінки надійності.

The basic constituents of reliability as to the factor of competitiveness are analyzed. Classification of methods of estimation of reliability is offered. Terms and limitations of application of the considered methods of estimation of reliability are analyzed.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 334.758

Г.Я. Глинська

Національний університет “Львівська політехніка”

НАПРЯМКИ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТА ДЛЯ ПОГЛИНАННЯ

Розглянуто український та зарубіжний досвід здійснення оцінки вартості підприємства. Описано Due Diligence як ключовий елемент процесу купівлі компаній на Заході. Проаналізовано найбільш поширені методи оцінки українського підприємства. Визначено фактори, які впливають на ринкову вартість підприємства. Досліджено основні показники, які використовуються під час оцінювання вартості підприємства.

The ukrainian and foreign experiences of the value’s appreciation of the enterprise are reviewed. The Due Diligence as the main element of the buying enterprise’s process at the international market have been described. The most popular methods of the ukrainian enterprises valuation have been analyzed. The factors influencing on the market’s value of the enterprise have been defined. The main indicators using in value’s appreciation of the enterprise have been researched.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 658.8

Н.Ю. Глинський

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ МІСТА

Здійснено аналіз результатів дослідження, проведеного серед представників органів місцевого самоврядування України. На підставі цього аналізу зроблено висновки щодо можливостей застосування маркетингового механізму в управлінні розвитком міста, визначено загальні напрями та завдання, які можуть бути розв’язані за допомогою маркетингового інструментарію. Проведено порівняльний аналіз і зроблено відповідні висновки щодо визначення критерію ефективності маркетингової діяльності на користь міста.

In the article the analysis of results of the research conducted among the representatives of organs of local self-government of Ukraine is carried out. On the basis of the given analysis the conclusions are done in relation to possibilities of application of marketing mechanism in the management by development of city, common directions and tasks which can be decided by means marketing tool are definite. The comparative analysis is conducted and the respective conclusions are done in relation to determination of criterion of efficiency of city-marketing.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 338.42

М.Ф. Гончар

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Розглядаються методичні засади створення інформаційних систем у логістиці. Проаналізовано підходи до проектування інформаційних систем. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення ієрархічного підходу до побудови логістичних інформаційних систем, який ґрунтується на інтеграції інформаційних підсистем нижчих рівнів.

Methodical principles of creation of the informative systems are examined in logistic. The analysis of existent approaches is conducted to planning of the informative systems. Recommendations are offered in relation to the improvement of hieratical approach to construction of the logistic informative systems, which is based on integration of informative subsystems of levels.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 338.242.2

Н.І. Горбаль, П.Г. Ільчук, О.Є. Шандрівська

Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У КОНТЕКСТІ ВИРОБНИЧОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Визначено економічну сутність виробничої стратегії підприємства в сучасних умовах. Проаналізовано різні підходи до формування виробничої стратегії (за критеріями: ступенем впливу на корпоративну стратегію; за рівнем формалізації виробничої стратегії по вертикалі; рівнем впливу на ефективність діяльності підприємства; ступенем узгодженості стратегій різних рівнів) та управління якістю з метою висвітлення їх ролі у реалізації стратегій вищих рівнів та досягненні конкурентоспроможності підприємства. Визначено чинники впливу на формування виробничої стратегії підприємства.

The economic essence of production strategy of enterprise in modern terms is definite. Different approaches to forming of production strategy (by criteria: by the degree of influence on corporate strategy; by the level of formalization of production strategy on a vertical line; by the level of influence on efficiency of activity of enterprise; by the level of co-ordination of strategies of different levels) and quality management with the purpose of illumination of their role in realization of strategies of higher levels and achievement of competitiveness of enterprise are analysed . The factors of influence on forming of production strategy of enterprise are definite .

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 657

М.Б. Граб

Дочірнє підприємство СІМЕКСБУД

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКИ ТА БІЗНЕСУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО БАГАТСТВА

Розглядаються проблеми інтеграції науки та бізнесу, а також можливості їх впливу на формування соціального та економічного багатства. Зокрема, висвітлюється мета інтеграційного процесу, поєднання чинників – праці, капіталу, інформації; сфери впливу інтелектуального та фінансового капіталів. Наведено приклади мотивування інтеграції наукових досліджень та бізнесових операцій. Сформульовано концепцію інтеграції науки і бізнесу як еволюцію суспільно-виробничих відносин, а також висновки та перспективи подальших досліджень вагомості інтеграційного процесу.

In the article the problems of integration of science and business are considered, and also possibilities of their influence on forming of social and economic riches. In particular are lighted up: purpose of integration process, combination of factors: labour, capital, information, spheres of influence of intellectual and financial capitals. The examples of reason of integration of scientific researches and business operations are resulted. Are formulated conception of integration of science and business as evolutions of public-production relations, and also conclusions and prospects of subsequent researches of ponderability of integration process.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 339.188.4

Н.Т. Гринів, С.В. Гагарін, Т.Б. Данилович

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наведено низку аспектів, спрямованих на ефективну реалізацію функції транспортування на основі застосування транспортних технологій, пов’язаних із логістичними процедурами вибору. Висвітлено потребу в їх застосуванні. Проаналізовано організацію транспортування в логістичних системах. Виявлено характеристики різних способів транспортування.

The row of aspects directed on effective realization of function of transporting on the basis of application of transport technologies related to logistic procedures of choice is resulted. A necessity is reflected in their application. Organization of transporting is analyzed in the logistic systems. Found out descriptions of different methods of transporting.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 339

Н.С. Гронська

Національний університет “Львівська політехніка”

ОРГАНІЗОВАНІСТЬ ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ЖИТТЄВОМУ ПРОСТОРІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглядаються можливості впливу логістичних трансформацій на формування життєвого простору економічного середовища. Йдеться про визначення природи формування життєвого простору економічного середовища, його структурованості, про визначення параметрів організованості економічного середовища та визначення засад врівноваженості в процесі моделювання аттрактора циклічного маршруту процесу трансформації. Проведено дослідження еволюційної зрілості інформаційних відношень між рівнями організованості логістичних трансформацій, за об’ємно-просторовим підходом проведено аналіз територіально-просторової структуризації довкілля.

Possibilities of influencing of logistic transformations on forming of vital space of economic environment are considered. There is the question about determination of nature of forming of vital space of economic environment, his possibility of structurization, about determination of parameters of good organization of economic environment and determination of bases of counterbalance in the process of design of attractor’s of cyclic route of process of transformation. Research of evolutional maturity of informative relations is conducted between the levels of good organization of logistic transformations, after by-spatial approach the analysis of territorial-spatial structurization of environment. is conducted

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 658.8

Л.М. Гурч

Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “ГОЛДЕН ТЕЛЕКОМ”

Розглянуто діяльність провідної компанії на ринку інтегрованих телекомунікаційних та Інтернет-послуг – ТОВ “Голден Телеком” в контексті удосконалення її конкурентних стратегій. Проаналізовано зовнішнє та внутрішнє маркетингові середовища підприємства. Обґрунтовано шляхи вдосконалення конкурентних стратегій міжнародної компанії.

Activity of leading company is considered at the market of computer-integrated telecommunications and Internetservices is “Golden Telecom” LTD in the context of improvement of its competitions strategies. The external are analysed and internal marketing environment of enterprise. Ground ways of perfection of competitions strategies of international company.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 658.15 (075.8)

А.М. Дідик, С.Б. Гнатів

Національний університет “Львівська політехніка”

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКІВ

Здійснено порівняння бухгалтерського та управлінського підходів щодо визначення, обліку та класифікації витрат. Виокремлено та згруповано класифікаційні ознаки витрат залежно від цілей управлінського та бухгалтерського обліків на підприємстві. Охарактеризовано різновиди витрат за кожною класифікаційною ознакою та наведено їхні приклади.

In the article comparison of book-keeping and administrative approaches is carried out in relation to determination, account and classification of costs. The classification signs of costs are defined and grouped depending on administrative or book-keeping accounting. The kind of costs are characterized by the any classification signs and given an example.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 338

О.П. Дашківська

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ

Досліджено умови входження організації на ринок нафтопродуктів. Обґрунтовано об’єктивність трансформації стратегії розвитку організації на ринку нафтопродуктів у контексті стратегії розвитку громадської корисності. Розглянуто особливості контейнерних станцій для реалізації палива. Обґрунтовано ефективність впровадження контейнерних АЗС на ринку палива.

It was investigated the entrance of the organization to the oil products market. There was grounded the objectivity of the transformation of the organization development strategy on the oil products market in the context of the strategy of the public productivity development. There were discussed the peculiarities of the container yards for the petrol realization. The effectiveness of the introduction of the container yards on the fuel markets was grounded.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 330

О.В. Дейнега*, К.М. Матусевич*, Л.А. Янковська**

*Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету;
**Національний університет “Львівська політехніка”

ЯКІСНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ ТА ФОРМИ ВТІЛЕННЯ СУКУПНОГО СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ

Розглянуто розвиток основних наукових поглядів на продуктивну працю, яка створює сукупний суспільний продукт. Досліджено вплив існуючих парадигм на формування та розподіл результатів суспільної праці в контексті теорії економічного зростання, зокрема на регіональному рівні.

In the article the development of basic scientific looks is considered on productive labour which creates the combined public product. Influence of existent paradigms is explored on forming and distributing of results of public labour in the context of theory of the economy growing in that number at a regional level.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 65.016.4

Ю.П. Дейнека

Тернопільський національний економічний університет

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Висвітлено особливості процесів злиття і поглинання на сучасному етапі, оцінено основні тенденції на ринку злиттів та поглинань в Україні, проаналізовано основні напрями консолідаційних процесів вітчизняних підприємств. Обґрунтовано доцільність здійснення угод із злиттів та поглинань. Проаналізовано мотиви злиттів та поглинань. Запропоновано заходи з вдосконалення процесів злиттів та поглинань та оцінено майбутні перспективи українського ринку.

The features of processes of mergers and acquisition are reflected on a modern stage, basic tendencies at the market of M&A are appraised in Ukraine, and basic directions of consolidation processes of domestic enterprises are analyzed. Expedience of realization of M&A agreements is grounded. The M&A reasons are analyzed. Measures are offered on perfection of M&A processes and the future prospects of the Ukrainian market are appraised.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 338+658.7:341.1

В.І. Довбенко

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИКА ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХНІХ ОБ’ЄДНАНЬ

Розглядаються питання виявлення можливостей застосування інструментарію логістики при управлінні процесами розвитку суб’єктів господарської діяльності. Сучасні завдання управління підприємствами досліджуються з позицій ефективного використання потенціалу їхнього розвитку із урахуванням як поточних, так і перспективних інтересів сторін, що беруть участь в економічній діяльності підприємств. Досліджується ефективність застосування низки систем стратегічного управління розвитком підприємств.

In article questions concerning revealing opportunities of application of toolkit of logistic are considered at management of developments of subjects of economic activities. Modern questions of enterprises management are investigated from positions of an effective utilization of potential of their development with the account both current, and perspective interests of the parties participating in economic activities of enterprises. Efficiency of application of some systems of strategic management enterprises is investigated.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 338.48

К.О. Дорошкевич

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Подано визначення поняття стратегічних карт. Описана історія створення та еволюція поняття від концепції для оцінки підприємства до системи з розроблення і упровадження стратегії та особливого класу програмного забезпечення. Описано формування стратегічних карт у межах закладу освіти та особливості його здійснення.

The essence of the notion of balanced scorecard is given. History of creation and evolution of concept from conception for estimation of enterprise to the system on development and introduction of strategy and special class of software is described. The process of forming balanced scorecard within the limits of establishment educations and features of his realization is described.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 334. 758

І. Драбік

Вища школа маркетингового управління і іноземних мов в Катовіцах, Польща

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто засади функціонування підприємств на території внутрішнього ринку Європейського Союзу. Проаналізовано особливості застосування підприємствами відповідної євромаркетингової стратегії та встановлено основні варіанти їхніх євромаркетингових дій на відповідному ринку.

Іn the article principles of functioning of enterprises are considered on the market of the European union. The features of application of the proper euromarketing strategy enterprises are analysed and it is set basic variants of euromarketings actions of enterprises on the proper market.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 658.012.34

Р.П. Дудяк, Н.Б. Завальницька, Р.О. Дудяк

Львівський державний аграрний університет, м. Дубляни

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Охарактеризовано теорію логістичного управління, основні принципи логістичного управління, розкрито сутність, функції та методи логістичного управління суб’єктами біржового ринку, визначено роль концепції логістичного управління в підвищенні ефективності функціонування суб’єктів біржової торгівлі і виявлено основні відмінності логістичного управління від традиційного на біржовому ринку в Україні.

The theory logistic of management is justified, the basic principles logistic of knowledge of management are characterized, the essence, functions and metods lofistics of operation of business is opened, exchange enterprizers the role of the concept logistic of management in increase of efficiency of functioning of the enterprises exchange trade is determined and the basic differences logistic of management from traditional are revealed in Ukraine.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

Syndicate content