№ 623 (2008)

УДК 336.764.2

Н.Л. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕЯКІ РІЗНОВИДИ БІНАРНИХ ТА КОРЕЛЯЦІЙНИХ ОПЦІОНІВ

Робота присвячена ринку похідних фінансових інструментів. Проведено огляд його сучасного стану, а саме, роль і місце деривативів на світовому фінансовому ринку. Висвітлено актуальну ситуацію вітчизняного строкового ринку, зокрема ринку опціонів. Показано способи їх використання інвесторами. Описано особливості нестандартних опціонів. Детальніше розглянуто функції виплати та формули для обчислення цін бінарних опціонів, зокрема стандартних, американських та подвійних бінарних опціонів, а також опціонів типу „supershares”. Описано також функції виплати та способи оцінювання кореляційних опціонів, зокрема кореляційного бінарного опціону та опціону кращої ефективності.

Work to the market of derivative financial tools is devoted. The review of its modern condition is carried out, namely, a role and a place of derivatives in the global financial market. The actual situation of the domestic derivative market, in particular the option market is covered. Ways of their use are shown by investors. Features of non-standard options are described. Functions of payment and the formula for calculation of the prices digital options, including standard, American and double-digital options, and also options such as "supershares" are in more details considered. Functions of payment and ways of definition of the prices of correlation options, in particular correlation digital option and out-performance option are described also.

Кількість публікацій – 11.

Завантажити статтю

УДК 330.322

Ю.О. Андріанов

Національний університет “Львівська політехніка”

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА” І ФАКТОРИ, ЯКІ НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

Розглянуто сутність інвестиційного потенціалу машинобудівного підприємства і суміжних з ним понять. Досліджено фактори, які впливають на інвестиційний потенціал машинобудівних підприємств, виділено об’єкти, які необхідно аналізувати при оцінюванні інвестиційного потенціалу, а також послідовність їх вивчення.

Essence of investment potential of machine-building enterprise and concepts contiguous with him is considered in the article. Factors which influence on investment potential of machine-building enterprises are explored, objects, which it is necessary to analyses at the evaluation of investment potential, and also sequence of their study, are selected.

Кількість публікацій – 21.

Завантажити статтю

УДК 658.8.012.122:658.51]:621

С.П. Барановська

Національний університет “Львівська політехніка

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАР’ЄРІВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР У МАШИНОБУДУВАННІ

Розглянуто проблему структуризації бар’єрів розвитку інноваційних структур. З метою визначення рівня впливу галузевих особливостей на виникнення бар’єрів розвитку інноваційних структур проведено експертне опитування менеджерів інноваційних структур та науковців ВНЗ, НДІ. Шляхом опрацювання отриманих результатів встановлено, що 80 % бар’єрів розвитку інноваційних структур машинобудівних підприємств виникають внаслідок галузевих особливостей.

It was structured the obstacles of innovation structures development using of questioner and analysis of data base. With the aim of identification of correlation between the specification of machine building branch and obstacles of innovation structures development the questioner of managers and scientists was fulfilled. Used collected data it was analyzed, that 80% of obstacles of innovation structures development is appearing as a result of specification of machine building branch.

Кількість публікацій – 12.

Завантажити статтю

УДК 658.3108

М. Васєлевскі

Громадська вища школа підприємництва і управління, м. Лодзь, Республіка Польща

МЕТОДОЛОГІЯ УСУНЕННЯ МАРНОТРАТСТВА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ ВАРТОСТІ

Розглядаються характеристики сучасної концепції Lean Manufacturing під кутом боротьби з проявами марнотратства в процесі формування потоків вартості. Наведені види втрат в потоці вартості. Охарактеризовано концепцію Lean Manufacturing, вказано базові опори і принципи, на яких ґрунтується ця концепція, наведено схему перебігу й інструменти. Описані етапи впровадження концепції. Також охарактеризовано елементи принципу 5S, який стосується стандартизації робочого місця.

Descriptions of modern conception of Lean Manufacturing are examined under the corner of fight against the displays of prodigality in the process of forming of streams of cost. The types of losses in the stream of cost are resulted. Description of conception of Lean Manufacturing is given, base supports and principles, which this conception is based on, resulted chart of motion and instruments are indicated. The stages of introduction of conception are described. Description of elements of principle of 5S is also given, which touches standardization of workplace.

Кількість публікацій – 7.

Завантажити статтю

УДК 338.012: 339.188.4

М.Ю. Ваховська

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ:ВИЗНАЧЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ, ПАРАМЕТРИ

З позицій логістики розглянуто категорії «потік» й основні види логістичних потоків, характеризується циркуляція різних видів потоків у логістичній системі, узагальнюються відмінні особливості логістичних потоків, а також формується система параметрів матеріальних потоків і виявляються взаємозалежності між реалізацією логістичних функцій і трансформацією матеріальних потоків.

In the article from positions of logistic categories are examined «stream» and basic types of logistic streams, circulation of different types of streams is characterized in the logistic systems, the distinctive features of logistic streams are summarized, and also the system of parameters of financial streams is formed and come to light interdependence between realization of logistic functions and transformation of financial streams.

Кількість публікацій – 12.

Завантажити статтю

УДК 658.5

Р.М. Вороніна

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІСТИКА РЕЦИКЛІНГУ

Проаналізовано проблему утилізації відходів в Україні. Розкрито поняття рециклінгу, його види та основи використання. Висвітлено основні проблеми на шляху до впровадження рециклінгу та запропоновано шляхи їх вирішення. Використано логістичний підхід до впровадження переробки відходів на підприємстві. Запропоновано необхідні заходи для реорганізації виробничого процесу з використання вторинної сировини, отриманої з відходів.

Problem of waste utilization in Ukraine is analyzed in the article. The concept of recycling, its types and bases of using are disclosed. Main obstacles for introduction of recycling are determined and proposed measures to overcome them. Logistic approach for introducing waste recycling for enterprises is used. Necessary measures for reorganization production using secondary raw materials, get from waste, are proposed.

Кількість публікацій – 12.

Завантажити статтю

УДК 338.67:339.13+685.31

С.С. Гаркавенко

Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ВЗУТТЯ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Розглянуто основні підходи щодо прогнозування на життєвого циклу товару та визначено передумови його використання на етапі планування асортименту виробів зі шкіри.

The main methodical approaches to product line formation, based on the life cycle are observed in the article. Besides then topical problems of this process are being adjusted for footwear firm.

Кількість публікацій – 9.

Завантажити статтю

УДК 65.014.1+658.3108

Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕГРОВАНІСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК ФАКТОР ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Розкрито сутність концепції інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств як фактора забезпечення їхньої конкурентоспроможності. Інтегрованість систем управління розглянуто на засадах уточнення понятійно-категоріального апарату, функцій і принципів інтегрованих систем, способу їх формування, параметрів, які характеризують рівень інтегрованості системи управління, їхніх можливих станів і властивостей.

Essence of conception of integrating of the control systems by economic development of machine-building enterprises as factor of providing of their competitiveness is exposed in the article. Integrating of the control systems is considered on bases of clarification of concept-category vehicle, functions and principles of the integrated systems, method of their forming, parameters, which characterize the level of integrating of the control system, their possible states and properties.

Кількість публікацій – 19.

Завантажити статтю

УДК 334.758

Г.Я. Глинська

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗЛИТТЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Досліджено вплив процесу злиття на конкурентоспроможність підприємств. Визначено основні фактори низької конкурентоспроможності національної економіки. Наведено порівняльну характеристику стратегій злиття та органічного росту підприємств. Описано транснаціональні злиття як найпоширеніші злиття сьогодення. Розглянуто синергічний ефект від об’єднання підприємств.

The influence of the merging process on the competitiveness of enterprises has been researched. The main factors of the national economy’s low concreting have been determined. The comparisons with the merging strategy and the organic growth strategy have been realized. The transnational merging processes as the most popular one have been described. The synergetic effects from the union of the corporations have been analyzed.

Кількість публікацій – 5.

Завантажити статтю

УДК 658.8

Н.Ю. Глинський

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ МІСТА

Проаналізовано існуючі підходи до формування комплексу маркетингу міста та відображено авторський підхід до його формулювання. Визначено сутність поняття міста як товару, деталізовано інші складові комплексу маркетингу міста: ціни, розподілу, просування. Визначено основних адресатів системи маркетингових комунікацій міста.

The analysis of existent approaches to forming of complex of marketing of city is conducted and represented author approach to it formulation in the article. Determine essence of concept of city as commodity, working out in detail of other constituents of complex of marketing of city is carried out (price, distribute, advancement). Basic addressees of the system of marketing communications of city are definite.

Кількість публікацій – 14.

Завантажити статтю

УДК 338.657

О.В. Дейнега

Рівненський інститут слов’янознавства

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ідентифіковано подібність і відмінність в ознаках понять «конкурентоздатність» і «конкурентоспроможність». Конкретизовано взаємозв’язок конкурентоздатностей товару та підприємства. Визначено фактори впливу на конкурентоздатність підприємства та вдосконалено методичні підходи до його оцінювання. Наведено результати ранжування впливу маркетингових факторів для підприємств Рівненської області .

Similarity and difference in the signs of concepts «competitiveness» and «competitiveness» is identified. Intercommunication of konkurentozdatnostey commodity and enterprise is specified. Certainly factors of influence on the competitiveness of enterprise and the methodical going is improved near his evaluation. The results of the ranzhuvannya influencing of marketings factors are resulted for the enterprises of the Rivne area

Кількість публікацій – 11.

Завантажити статтю

УДК 658:001.895

Я.В. Демків

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ВАРТОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ

Розглянуто процес створення споживчої вартості на ринках високотехнологічних товарів та його основні складові. Окреслено відмінності традиційного ланцюга формування вартості від ланцюга формування вартості на високотехнологічних ринках. Виділено цінні для споживачів характеристики високотехнологічних товарів, що формують їхню споживчу вартість. Розглянуто можливості підвищення споживчої вартості високотехнологічних товарів на прикладах іноземних високотехнологічних підприємств.

The process of creation of consumer value at the markets of high-tech commodities and basic constituents is considered. The differences between traditional value creation and the value creation in high-tech markets are outlined. Valuable for users descriptions of high-tech commodities which form their consumer value are selected. Possibilities of appreciation of consumer value of high-tech commodities are considered on the examples of foreign high-tech enterprises.

Кількість публікацій – 13.

Завантажити статтю

УДК 65.012.32:504.062.2

Ю.Я. Добуш

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ У ЕКОНОМІЦІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Розкрито сутність співвідношення понять екологічного менеджменту і екологічного управління. Розглянуто класифікацію екологічного менеджменту за різними ознаками. Описано механізм здійснення екологічного менеджменту економічних суб’єктів. Зображено схему екологічного менеджменту та описано характеристики елементів системи. Розглянуто взаємозв'язок елементів екоменеджменту економічного суб’єкта і екологічного управління з боку регіональних та державних органів влади.

It is opened essence of a parity of concepts of ecological management and ecological operating. Classification of ecological management behind different characteristics is considered. The mechanism of realization of ecological management of economic subjects is described. The scheme of ecological management and it is described characteristics of elements of system is displayed. Interrelation of elements of ecological management of the economic subject and ecological management from regional and state authorities is considered.

Кількість публікацій – 10.

Завантажити статтю

УДК 338,24:341.1

Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль, О.Р. Дудяк

Львівський державний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВІ ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Висвітлено результати комплексного дослідження проблем інформаційно-маркетингових і фінансових чинників впливу на систему управління інноваційною діяльністю підприємств, подано інформацію, пов’язану з організацією управління для досягнення результатів від пошуку нових ідей в інноваціях за прогнозом потреб ринку до виведення інноваційних товарів і надання фінансових послуг на ринки споживачів.

The article presents the results of the complex research of the marketing information and financial systems' development of the enterprises' innovative activity. The information problems are solved in their relation to the organization of the management system aimed a certain new result which will be gained in the time interval from the new ideas' search in accordance to the market demands forecast and to the introduction of innovative goods and financial services to the consumption markets.

Кількість публікацій – 10.

Завантажити статтю

УДК 330.512:621

А.Г. Загородній, А.І. Ясінська

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Запропоновано модель оцінювання ефективності управління витратами підприємства на засадах системного підходу, обґрунтовано показники ефективності управління витратами, зокрема й комплексний.

The model of evaluation of efficiency of management of enterprise charges is offered on principles of approach of the systems, grounded indexes of efficiency of management charges, in particular and complex.

Кількість публікацій – 7.

Завантажити статтю

УДК 338.9+658.01

М.К. Колісник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фінансів

ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР ТА НЕОБХІДНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Обґрунтування основних закономірностей функціонування та розвитку виробничо-господарських структур і окреслення напрямів оцінювання діяльності ВГС через визначення ймовірності виникнення кризових ситуацій дадуть змогу уточнити основні загальнонаукові підходи до антикризового управління інтегрованими угрупованнями.

Justification of the basic laws of operation both the developments of manufacturing - economic structures and delineating of directions of an estimation of activity MES through definition of probability of origin of crisis situations will enable to improve main approaches to anticrisis control of the integrated classifications.

Кількість публікацій – 10.

Завантажити статтю

УДК 338.4:621.31

Н.С. Косар, Я.І. Олійник*, Л.І. Сопільник

Національний університет “Львівська політехніка”,
*ВАТ “Західенерго” “Галременерго”

ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Виявлені тенденції і закономірності розвитку роздрібних ринків електроенергії Західного регіону України, їхні коливання, сезонність і циклічність, а також причини цих змін. Детально проаналізовані такі складові кон’юнктури ринків електроенергії, як виробництво та споживання. Подано рекомендації щодо структурної перебудови генеру-ючих потужностей Західного регіону щодо забезпечення їх маневреності. Розглянута доцільність запровадження спеціального механізму управління електроспоживанням, що дасть змогу зменшити потребу у спорудженні маневрових потужностей в енерго-системі і забезпечить вирівнювання графіка навантаження.

Tendencies and conformities with a law of electricity retail markets development of the Western Ukrainian region, its fluctuations, seasonality, recurrence and reasons of these changes are performed in this article. Generation and consumption as the main components of electricity markets’ conunkture are analysed. Recommendations for structural reorganization of regional generating powers in the side of their maneuverability are given. Expediency of introducing of electricity consumption management’ mechanism, that will allow decreasing a requirement in building of mobile powers in a grid and will provide smoothing of the loading graph, is discovered.

Кількість публікацій – 5.

Завантажити статтю

УДК: 338.45: 658:7

О.С. Костюк

Національний університет “Львівська політехніка“

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ

Подано рекомендації щодо управління діяльністю підприємств лісопромислового комплексу на засадах логістики, обґрунтовано умови та очікувані наслідки стратегічної інтеграції підприємств лісопромислового комплексу у ланцюгу поставок; окреслено засади організування ланцюгів поставок у лісопромисловому комплексі (на прикладі Львівської області); визначено мотиви здійснення інтеграційних функцій у ланцюгу поставок його інтеграторами.

Оffered the terms and expected consequences of strategic integration of enterprises of wood complex in to the chain of deliveries; recommendations are given for the management by activity of enterprises of wood complex on principles logistic, outlined principles of organization of chains of deliveries in a wood complex (on the example of the Lvov region); certainly reason of realization of integrations functions in to the chain of deliveries by integrators.

Кількість публікацій – 12.

Завантажити статтю

УДК 658.7

Н.Є. Кузьо, А.І. Чухрай

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕЛЮВАННЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК

Проаналізовано переваги та недоліки систем ERP, МRP та DRP. Запропоновано напрями вдосконалення інформаційного забезпечення для моделювання ланцюга поставок. Визначено взаємозв’язки та функції систем управління ланцюгом поставок. Розглянуто складові бази даних ланцюга поставок.

Advantages and disadvantages of the systems of ERP, MRP and DRP are analysed. The main ways of improving the informative maintenance are offered for the design of supply chain are explained. Intercommunications and functions of the systems of supply chain management are determined. The component databases of supply chain are considered.

Кількість публікацій – 4.

Завантажити статтю

УДК 658.8+338

В.О. Лаганін, Л.А. Янковська*

Національний університет “Львівська політехніка
*Львівський університет бізнесу і права”

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПВХ-ПРОФІЛІВ

Комплексні дослідження товарних ринків і оцінювання впливу маркетингового середовища на окремих суб’єктів відіграють важливу роль в управлінні маркетинговою діяльністю. Зроблено аналітичний огляд вітчизняного ринку ПВХ-профілів. Проаналізовано динаміку обсягів і структури споживання ПВХ-профілів в Україні та її регіонах. Виявлено особливості і тенденції розвитку досліджуваного ринкового сегмента і подано висновки щодо перспектив його розвитку.

Complex researches of goods markets and influence estimation of marketing environment on separate subjects of market win back an important role in management by marketing activity. The state-of-the-art review of the domestic market of profiles from PVC is carried out. Changes of volumes and structures of consumption of profiles from PVC in Ukraine is analysed. Features and tendencies of development of a researched segment of the market are revealed. Conclusions about prospects of development of a segment of the market are made.

Кількість публікацій – 9.

Завантажити статтю

УДК 338.45

З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.М. Акімова

Національний університет “Львівська політехніка”
Рівненський інститут слов’янознавства

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕТНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Досліджено світовий досвід у формуванні ринкових відносин на ринках теплової енергії, проаналізовано існуючий стан здійснення теплопостачання, визначено можливі конкуретні сектори у сфері цетралізованого теплопостачання та запропоновано класифікацію об’єктів комунальної теплоенергетики України відповідно до форми власності та подальшої можливості залучення інвестицій у сферу централізованого теплопостачання.

Global experience in formation of the market attitude in the markets of thermal energy is investigated, an available condition of realization a heat supply, definitions possible concurention sectors in sphere central a heat supply and classification of objects of municipal power system according to a pattern of ownership and the further opportunity of attraction of investments into sphere of the centralized heat supply is analysed.

Кількість публікацій – 10.

Завантажити статтю

УДК 658.7

А.О. Мавріна, Н.М. Кутнів*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Компанія “Бритіш Американ Таббакко Україна”

МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИКА У ЗДОБУТТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

Розкрито сутність маркетингу і логістики у здобутті конкурентної переваги підприємств на глобальному ринку. Ідентифіковано виклики глобалізації, що постають перед маркетингом і логістикою вітчизняних підприємств. Вивчено роль обслуговування клієнта у здобутті конкурентної переваги підприємства на глобальному ринку. Розкрито завдання системи CRM у маркетингово-логістичній діяльності підприємств.

In the article essence of marketing and logistic is exposed in the receipt of competitive edge of enterprises at the global market. An author is carry out authentication of calls globalizations which rise before marketing and logistic of domestic enterprises . The role of customer service is studied in the receipt of competitive edge of enterprise at the global market. The task of the system of CRM is exposed in marketing-logistic activity of enterprises.

Кількість публікацій – 9.

Завантажити статтю

УДК 336.71

П. Малолєпши

ВАТ “Кредобанк”, м. Львів

ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУ

Досліджено історичні та інституціональні аспекти функціонування іпотечного кредиту. Узагальнено процедури іпотечного банку в Польщі та окреслено характерристики функціонування заставних листів на ринку капіталів. Узагальнено досвід діяльності спеціалізованих іпотечних банків у Польщі з позиції використання його в Україні.

Historical and institutional aspects of functioning of mortgage credit are investigated. The procedures of mortgage bank in Poland are generalized and charakteristics of functioning of mortgage letters at the market of capitals are descripted . Experience of activity of the specialized mortgage banks in Poland is generalized from position of the use of him in Ukraine.

Кількість публікацій – 15.

Завантажити статтю

УДК 658.8

М.М. Мамчин, Д.С. Боляновська, Є.І. Бурак

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РИНКУ СИЧУЖНИХ СИРІВ В УКРАЇНІ

Описано і проаналізовано сучасний стан ринку сичужних сирів в Україні. Визначено основні тенденції на світовому ринку сировиробництва. Зроблено прогноз щодо основних тенденцій, які спостерігатимуться на цьому ринку в майбутньому. Окреслено місце і перспективи розвитку виробництва сирів в Україні.

Described and analysed the modern condition place of solid fast fat cheese in Ukraine. Certainly basic tendencies in the world market of production of cheeses. A prognosis is done in relation to basic tendencies which will be observed at this market in the future. Outlined place and prospects of development of production of cheeses in Ukraine.

Кількість публікацій – 5.

Завантажити статтю

УДК 332.1

М.В. Маргіта

Ужгородський національний університет

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Досліджено вплив процесів глобалізації на розвиток локального трудового потенціалу прикордонних територій Закарпатської області, аналізується діяльність спільних підприємств із залученням іноземного капіталу та їх вплив на розв’язання проблем зайнятості в прикордонних територіях. Досліджується інноваційна компонента трудового потенціалу як основа підвищення його конкурентоспроможності.

In clause influence of processes of globalization on development of local labour potential of frontier territories of the Zakarpatye area is investigated, activity of joint ventures with the foreign capital and their influence on the decision of problems of employment in frontier areas is analyzed, it is investigated innovative a component of labour potential as bases of a raising of its opportunity to compete.

Кількість публікацій – 3.

Завантажити статтю

УДК 339(477)

І.Є. Матвій

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Розглянуто основні тенденції формування та розвитку ринку логістичних послуг, загалом, та в Україні, зокрема. Проаналізовано стан використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг, визначено основні проблеми, що гальмують цей процес. Окреслено основні напрямки підвищення ефективності діяльності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств-надавачів логістичних послуг.

The main tendencies of the formation and development of the logistic services' market in general and especially in Ukraine are observed. The article analyzes the state of outsource using on the logistic services' market, defines the main problems which slow down this process. Besides the main tendencies of the activity efficiency improvement and competitiveness support of enterprises which offer logistic services are traced.

Кількість публікацій – 6.

Завантажити статтю

УДК 658

О.Б. Мних

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ВАРТОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянуто теоретичні положення щодо структуризації інтелектуального капіталу та ідентифікації його значення у формуванні вартості підприємства Виявлені динамічні тренди, що відображають реальну цінність інтелектуального капіталу в інноваційній діяльності в сфері машинобудування.

In the article theoretical positions are examined in relation to strukturizatsii of intellectual capital and authentication of his role in forming of cost of enterprise . Found out dynamic trendi which represent the real value of intellectual capital in innovative activity in the sphere of engineer.

Кількість публікацій – 15.

Завантажити статтю

УДК 658.7

С.М. Нікшич

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено логістичні витрати в структурі витрат підприємств, встановлено характер формування логістичних витрат. Обґрунтовано можливість визначення логістичних витрат у системі сучасного обліку, показана потреба в його удосконаленні для прийняття коректних управлінських рішень, як передумови ефективної діяльності підприємства.

In this work the theoretical-methodical bases of logistic costs identification are considered, logistic costs in the cost structure of enterprises are investigated, their formation and influence character estimation causes are stated. One emphasizes on the possibility of logistic costs determination in the modern system, the need of its improvement in order to adopt correct decisions in the efficient management system is revealed.

Кількість публікацій – 7.

Завантажити статтю

УДК 658.8

І.В. Неуров

Львівський інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”

ЗАКУПІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

Розглянуто еволюцію функції закупівель та значення цієї функції в управлінні ланцюгом поставок. Досліджено сучасні тренди розвитку логістики закупівель на промисловому підприємстві, яке інтегроване у ланцюг поставок. Досліджуються чинники, які впливають на закупівлі в ланцюгу поставок. Наводяться приклади основних характеристик співпраці японських виробників автомобілів з постачальниками. Оцінюються напрями впливу постачальників на ефективність управління в ланцюгу поставок.

The evolution of function of purchases is examined in the article. The author investigated the modern logistic trends of purchases development on an industrial enterprise which is integrated in the supply chain. Factors which influence on a purchase in the supply chain are analysed. Examples of basic features of collaboration of the Japanese car producers with suppliers are explained. The main ways of influence of suppliers to efficiency of management in the supply chain are estimated .

Кількість публікацій – 8.

Завантажити статтю

Syndicate content