№ 605 (2007)

УДК 657.221

О.В. Акіншина

Інститут підприємництва і перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Досліджено досвід організації бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств малого бізнесу Російської Федерації. Проаналізовано відмінності чинної системи оподаткування малих підприємств в Україні.

Probed experience of organization of record-keeping and taxation of enterprises of small business of Russian Federation. The differences of the operating system of taxation of small enterprises are analysed in Ukraine.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК: 330.341.4

В.О. Ананьєва

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Проаналізовано теоретичні принципи впровадження Концепції сталого розвитку як процесу гармонізації продуктивних сил та забезпечення гарантованого задоволення необхідних потреб суспільства. З’ясовано вплив цільових завдань стратегії сталого розвитку на перспективність економічного розвитку України з одночасним відтворенням навколишнього природного середовища.

In dem Artikel analisiert man die theoretische Prinzipen der Einführung des Modells der stabilen Entwicklung, als ein Prozess der Garmonisierung der Produktivkräfte, die Befriedigung der Verbrauchen der Gesellschaft. Man analisiert der Einfluss der Aufgaben der Strategie auf die Perspektiven der Wirtschaftsentwicklung der Ukraine mit gleichzeitigen Wiederherstellung der Natur.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 369:336.2

Л.В. Андрейків

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СПРОЩЕНИХ РЕЖИМАХ ОПОДАТКУВАННЯ

Досліджено методичні та прикладні проблеми при системі нарахувань загальнообов’язкових державних соціальних внесків “підприємцями-спрощенцями”, запропоновано напрямки та шляхи її удосконалення.

Here we discussed the methodical and applied problems concerning the system of extra charge of the necessary state social payments paid by enterprisers who use the simplified system of taxation, aiso we suggested some directions and ways of improvement for the future.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 331.25(477)

О.І. Білик

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

МОЖЛИВІСТЬ ПОЄДНАННЯ ВИДІВ ПЕНСІЙНИХ СХЕМ ІЗ СТИЛЯМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розглянуто види корпоративних пенсійних схем, проаналізовано можливість за їх допомогою здійснювати кадрову політику, а також поєднано ці пенсійні схеми із стилями управління за допомогою управлінської ґратки Р. Блейка та Дж. Моутон.

In the article the types of corporate pension charts, possibility, are considered for their help to carry out a skilled policy, and also combination of these pension charts is carried out with styles of management by the grate of styles of the R Blake and management G. Mouton.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 502.58:630.64 (477)

М.Т. Бець

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

ПРИВАТНЕ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ

Оцінено механізм управління лісогосподарськими підприємствами, розглянуто напрямки його подальшого удосконалення відповідно до вимог ринкової системи господарювання та умов самофінансування. Викладено пропозиції щодо вдосконалення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству приватними підприємствами та приватними підприємцями в контексті реформування економічної та фінансової системи ведення лісового господарства.

The mechanism of managing forest enterprises is appraised, the directions of his subsequent improvement in according with the requirements of market system of management and conditions of independent financial are considered. Suggestions are expounded that to the improvement of competitor principles of forming services to the forestry by the private enterprises and private business men in the context of reformation of economic and finance system of support of forestry.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК.336:658.15

М.Т. Бець, Н.М. Клим*

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”
*Національний лісотехнічний університет України

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Розглянуто загальні положення та принципи податкового планування у напрямку його оптимізації мінімізацією податків законним шляхом. Вивчено показники для формування системи оцінювання податкового навантаження та ефективності податкової політики підприємства щодо мінімізації податкових платежів.

Generals and principles of the tax planning and also directions of his optimization are considered by minimization of taxes by a legal way. Indexes are studied for forming of the system of estimation of efficiency of tax policy of enterprise.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 657. 1 (043)

І.М. Васькович

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “ Львівська політехніка

ДОБРОВІЛЬНЕ НАКОПИЧУВАЛЬНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розглянуто та охарактеризовано стан, проблеми та напрямки пенсійного забезпечення в Україні та визначено шляхи вирішення цих проблем. Основний аспект зроблено на аналіз становлення та розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні.

Consisting, problems and directions of the pension providing is considered and described of Ukraine and certainly ways of decision of these problems. A basic aspect is done on the analysis of becoming and development of unstate pension insurance in Ukraine.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 519.21

В.В. Волошин

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЗВИТОК АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ

Визначено завдання актуаріїв і актуальність актуарної науки в умовах ринкової економіки та особливості розвитку актуарного підприємництва. Акцентовано увагу на необхідності розвитку актуарної справи в Україні з урахуванням світового досвіду.

In the article certainly a task of actuaries and actuality of actuarial science is in the conditions of market economy and feature of development of actuarial enterprise. Attention is accented on the necessity of development of actuarial business for Ukraine taking into account existent world experience.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 338

О.П. Волошин

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ МІГРАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В ДЕРЖАВІ З УРАХУВАННЯМ ОСВІТНЬОГО ЧИННИКА І НЕОБХІДНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ

Розглянуто вплив трудової міграції на можливості реалізації інноваційного розвитку економіки країни, зокрема її вплив на високотехнологічну, науковомістку та трудомістку галузь машинобудування, де особливого значення набуває висока кваліфікація інженерів та робітників.

The article deals with the issue of impact of the labour migration on the opportunity to innovatively develop the economy of Ukraine. Particularly the article has focused on the impact of the labour migration on the highly technological, science-intensive, and labour-intensive machine building field where high level of proficiency of engineers end workers is of great importance.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 711.1

М.М. Габрель, Й.Я. Хром’як*, Н.М. Лисяк**

Центр моніторингу урбанізованих систем ІППТ при Національному університеті “Львівська політехніка”,
*Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”,
**Інститут регіональних досліджень НАН України

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ “ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛЬВІВСЬКУ АГЛОМЕРАЦІЮ”

Окреслено стан, проблеми дослідження питань відносин міст і прилеглих територій. Уточнено сутність поняття “агломерація”, запропоновано модель управління агломераціями, подані пропозиції та основні вимоги до проекту тимчасового положення про “Львівську агломерацію”.

The article deals with the research of the cities and urban areas. The sense of the notion “agglomeration” has been defined and the model of control on agglomeration has been introduced, as well as the propositions and the major requests to the project about Lviv agglomeration.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК: 330.322:339.9

В.В. Гомольська

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК У НОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Розглянуто особливості формування і розвитку інвестиційних ринків з огляду інтеграції держави та її регіональних утворень у світове економічне співтовариство в умовах глобалізації. На основі проведеного огляду визначено концепції формування інтеграційних механізмів та інструментів глобального інвестиційного ринку.

In the article the features of forming and development of investment markets are considered from the review of integration of the state and it regional institutions in world economic community in the conditions of globalization. On the basis of the conducted review the conceptions of forming of integration mechanisms and instruments of global investment market are determined.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 336.71

У.Я. Грудзевич

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Проаналізовано стан капіталізації банківської системи України, визначено основні методи нарощення капіталу, розглянуто проблеми впливу на розвиток вітчизняної банківської системи іноземного капіталу та перспективи поглиблення капіталізації у вітчизняному банківському секторі.

The conditions of capitalization of bank system of Ukraine are analyzed, the basic methods of increasing the capital are defined, and problems of influence on domestic banking system of the foreign capital development and prospect of deepening the capitalization in domestic banking sector are considered.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 336.71.078.3

Я.В. Грудзевич, А.В. Яцковець

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СУМНІВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СХЕМАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Розглянуто проблему визначення характерних ознак сумнівних операцій, що пов’язані з деякими типовими схемами відмивання коштів через банківські установи.

Treated the problem of identifying the typical features of doubtful operations involved into some typical combinations of money laundering through banking institutions.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 658.012.32

В.Б. Дзьоба

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ

Розглянуто основні етапи організації системи фінансового контролінгу на підприємстві, визначення фінансового контролінгу, проблеми організації управління фінансами підприємства, використання системи фінансового контролінгу на підприємстві.

In the article the basic stages of organization of the system of financial контролінгу are considered on an enterprise, determination of financial контролінгу, problems of organization of financial management of enterprise, use of the system of financial контролінгу on an enterprise.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 330.101.542

Л.В. Дольнікова, О.М. Вітер

Львівський інститут економіки і туризму

ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Розглянуто етапи формування генералізованої системи знань з економічних дисциплін. Автори вважають, що локальна і глобальна генералізація навчального матеріалу, ефективне та якісне формування базових знань з економічних дисциплін підвищують мотивацію їхнього вивчення, формують на пропедевтичному рівні елементи фахового мислення.

The forming stages of generalized system of knowledge of economic disciplines are examined in the article. The authors consider that local global generalization of educational material; effective and high-quality forming of base knowledge of economic disciplines promotes motivation of their study and forms the elements of professional thinking.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК: 330.101.541:346.543

Г.С. Домарадзька, Т.М. Гладун

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ(ЛІНІЙНИЙ АСПЕКТ)

Досліджено особливості макроекономічного моделювання залежно від економічної системи (командна економіка чи ринкова економіка); побудовано послідовність макроекономічного прогнозування та планування і проаналізовано сукупність факторів, які характеризують стан макросистеми; доведено ефективність інтенсифікації франчайзингової діяльності в Україні як одного з факторів інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки.

The peculiarities of macroeconomic modeling depending on the economic system (command economics or market economics) have been researched; the sequence of macroeconomic prognostics and planning has been created; the set of factors which characterize the state of macrosystems has been analyzed; the efficiency of franchise activity in Ukraine as one of the factors of innovative model of Ukraine’s economics development has been proved.

Кількість посилань – 13

Завантажити статтю

УДК 339. 92. 332. 021

Н.В. Завербна, *А.С. Завербний

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”,
*Національний університет “Львівська політехніка”

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Розглянуто особливості політики доходів і витрат населення. Проаналізовано проблеми підвищення реальних доходів і стимулювання економічної активності населення. Розроблено рекомендації щодо покращання політики доходів і витрат України шляхом підвищення частки заробітної плати в доходах населення, удосконалення законодавства України.

The incomes and expenses of the population is considered features of policy. The problems of increase of the real incomes and stimulation of economic activity of the population are analyzed. The recommendations concerning improvement of policy of the incomes and expenses of Ukraine with the help of growth of a share of wages in the incomes of the population, improvement are developed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК: 339.138 (070)

І.М. Занько

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

МІСЦЕ І РОЛЬ КЛАСИФІКАТОРА З АСОРТИМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДИСТРИБУЦІЙНИХ КОМПАНІЙ

Розглянуто методи класифікації з асортименту, проведений аналіз з врахуванням таких факторів, як час, необхідність та розвиток. На основі розгляду розроблено метод класифікації з асортименту для дистрибуторської компанії.

In the articles considered methods of classification are on an assortment, an analysis is conducted taking into account such factors as time, necessity and development. On the basis of the conducted consideration the method of classification is developed on an assortment for a distribyutornoy company.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 332.1

Л.Г. Квасній

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РИНКУ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Досліджено стратегію розвитку Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, яка має на меті забезпечення економіки України енергоносіями. Досягнення цієї мети передбачає ефективне управління активами підприємств нафтогазової галузі з метою забезпечення економічної безпеки країни, розроблення та виконання інвестиційних програм, диверсифікацію поставок енергоресурсів, запропоновано принципову схему етапів дослідження процесу реформування нафтогазового комплексу (НГК).

It is investigational strategy of development of the National stock association «Naftogaz of Ukraine», which has providing of economy of Ukraine by power mediums for a purpose. Achievement of this purpose foresees the effective assets of enterprises of industry management, development and implementation of the investment programs, diversification of deliveries of gaz, is offered of principle chart of the stages of research of process of reformation of NGK.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 336.5.02

В.М. Коваленко, Д.М. Коркуна

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Розглянуто сучасні проблеми управління витратами, дослідження та публікації на цю тематику, запропоновані нові підходи до розуміння природи та формування накладних витрат.

Modern problems of management by expenses are considered in article. Researches and publications on the given subjects are analysed and new approaches to understanding of the nature and formation of superimposed expenses are offered.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 658.8.012.32.003.13(477)

З.О. Коваль, М.Я. Яструбський

Національний університет “Львівська політехніка”

СКЛАДОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ СПОЖИВАЧАМИ ПРОДУКЦІЇ

Запропоновано та розкрито сутність складових взаємозв’язків підприємства-виробника із споживачами продукції, а саме: характер та особливості економічної, соціальної та комунікативної складової цих взаємозв’язків.

In the article it is offered and exposed essence of component relationships of enterprise-producer with the users of products, namely character and features of economic, social and communicative constituent of these relationships.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 658.7

Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, В.В. Понтус

Національний університет “Львівська політехніка”

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИКІВ ПИВА

На підставі аналізу ринку пива в Україні та маркетингових стратегій у сфері збуту цього товару з врахуванням світового досвіду подані пропозиції щодо ширшого використання прямих каналів розподілу виробниками пива. Обґрунтовано доцільність створення паб-ресторанів ВАТ “Львівська пивоварня”, визначено витрати на ці заходи та економічний ефект від функціонування. Розроблено складові комплексу маркетингу для паб-ресторанів.

On the basis of beer market analysis in Ukraine and marketing strategies in the field of sale of this commodity taking world experience, are given suggestions to beer enterprises in relation to more wide use of the direct ways of beer division. Expedience of pud-restaurants creation by Joint-Stock “Lvivska pyvovarnya” is substantiated, expenses and economic effect are determined. The components of marketing complex for pud-restaurants are elaborated.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 330.322.5

І.Я. Кулиняк

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЗОЛОТА

Розглянуто особливості інвестування для українських інвесторів як на внутрішньому, так і міжнародному ринках золота. Наведено порівняння прибутковості таких фінансових інструментів інвестування, як депозити, інструменти на ринку золота, фондовому ринку та ринку нерухомості. Охарактеризовані переваги інвестування на ринку золота. Сформовано перспективи розвитку українського ринку золота.

In the article the features of realization of investment are considered for the Ukrainian investors both on internal and international markets of gold. The comparisons of profitablement of such financial tools investment as deposits, instruments in the market gold, share market and market of the real estate are given. The advantages of investment in the market of gold are characterized. The perspectives of the development of Ukrainian market of gold are formed.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 658

Н.Т. Мала

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ

Запропоновано класифікацію управлінських рішень за такими ознаками: за суб’єктом прийняття, за особливістю розв’язуваних завдань, за рівнем прийняття, за сферою охоплення, за способом обґрунтування, за рівнем централізації, за цілеспрямованістю, за ступенем новизни, за характером, за наслідками впливу, за тривалістю дії, за ступенем складності, за частотою повторення. Проаналізовано підходи до процесу прийняття управлінських рішень.

The classification of management decision has been offered after the next characteristics: after the subject of making, after specific of decided tasks, after the level of making, after the sphere of including, after the method of substantiation, after the level of centralization, after objectives, after the degree of novelty, after the character, after results of influence, after durability of acts, after the degree of complication, after the frequency of reviewing. The approaches to the process of making management decisions have been analyzed in the article.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 339.138

М.М. Мамчин, І.І. Жагаляк, B.P. Мороз

Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Описано сучасний стан розвитку аграрного сектора України. Виділено основні причини помилок в реформуванні агропромислового комплексу. Запропоновано напрями можливих перетворень сільськогосподарського виробництва з використанням сучасних маркетингових інструментів.

The modern state of agrarian sector development in Ukraine is described in this article. The principle mistakes of agro industrial complex reforming are shown. The directions of possible agricultural production transformations using modern marketing instruments are suggested.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 658.8

Л.А. Мороз, Ю.М. Князик*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Досліджено термінологічні аспекти поняття маркетингу відносин; розглянуто дискусійні питання трактування визначень “маркетингу відносин” та “маркетингу партнерських відносин”. Проаналізовано можливих учасників взаємовигідних стосунків. Запропоновано розмежування понять “маркетинг відносин”, “маркетинг партнерських відносин” та “маркетинг лояльності”. Наведено схему взаємозв‘язку учасників ринку та видів взаємовигідних відносин.

The terminologies aspects of relationships marketing are explored; the debatable questions of interpretation of determinations of “relationships marketing” and “marketing of partners relations” are considered. The possible participants of mutually beneficial relations are analysed. Differentiating of concepts is “relationships marketing”, “marketing of partners relations” and “marketing of loyalty” is offered. The chart of intercommunication of participants of market and types of mutually beneficial relations is resulted.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 658:06.017](477)

Ю.Г. Наумець

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

НЕПРЯМІ КОРПОРАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ

В Україні, і у світі, останнім часом значно поширилися непрямі корпоративні зв’язки, що охоплюють усю економіку країни. Тому виникла необхідність дослідження причин та наслідків розвитку та поширення непрямих корпоративних зв’язків між підприємствами, а також способів встановлення непрямих корпоративних зв’язків, на основі яких формуються загальні тенденції розвитку економіки країни.

In Ukraine, just as in the World, in last time there are get significant development indirect corporate ties, which are involved in all economy of the state. Therefore emerge necessity of researching into the cause and consequence of development and expansion indirect corporate ties between firms, and methods of establishment indirect corporate ties, on basis of which general state’s trends of economy’s development are organized.

Кількість посилань – 30.

Завантажити статтю

УДК 330.43: 338.242.4

І.І. Новаківський, Я.В. Панас

Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ РИНКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАСОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Розглянуто проблеми підвищення ефективності використання програмного забезпечення масового використання в Україні. Здійснено порівняльний аналіз комерційного та вільного програмного забезпечення. На основі розглянутого матеріалу зроблено висновок про необхідність сприяння широкому використанню вільного програмного забезпечення, запропоновано конкретні заходи в цьому напрямі.

Work is devoted working out problems of increase of efficiency of the use of the mass use software in Ukraine. The comparative analysis of commercial and free software is conducted. On the basis of the considered material conclusion is drawn about the necessity of assistance the wide use of free software, the row of concrete measures is offered in this direction.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 330.8:338.244.2

Т.В. Овчиннікова

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ В КОЛЕКТИВАХ АГРОФОРМУВАНЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ (за матеріалами ПАФ “Рудківці” Жидачівського району Львівської області)

Розглянуто особливості структурних змін персоналу відповідно до зміни стратегії розвитку агроформування. На основі повторного соціометричного тестування та аналізу документів прослідковано вплив сучасних методів управління структурними змінами на інтенсифікацію взаємозв’язків у трудовому колективі, підвищення його монолітності та працездатності.

The peculiarities of the structural variations of the stuff according to the change of strategic development of agricultural formation are considered. On the bosis of the repeated socimetrical testing and analysis of the documents the influence of modern management methods by structural variations on the intensification of relationships in the labour stuff, the increasing of its integrity and work ability are investigated.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

Syndicate content