№ 624 (2008)

УДК 330.43+336.764.2

Н.Л. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН ГЕОМЕТРИЧНИХ АЗІЙСЬКИХ ОПЦІОНІВ ІЗ СТОХАСТИЧНИМ ДОХОДОМ БАЗОВОГО АКТИВУ

Досліджена сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме – азійських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуто види азійських опціонів та їх інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи обчислення суми кінцевого платежу для азійських опціонів з правом купівлі та з правом продажу. Запропоновано метод визначення цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу, зокрема наведено формули для опціонів з середньою ціною виконання та середнім опціонним курсом. Досліджено методи обчислення цін таких опціонів за дискретного та неперервного способів спостереження за ціною базового активу.

In article the essence of one of derivatives versions, namely, Asian options which are representatives of exotic options group is investigated. In work kinds of Asian options and their investment appeal to investors are considered. Ways of calculation of the sum of final payment for Asian options with the right of purchase and the right of sale are determined. The method of calculation of the geometrical Asian option prices from the stochastic income of the underlying asset is offered, namely formulas for average-price options and average-strike options. Methods of calculation of the prices of such options are investigated at a discrete and continuous way of supervision over the price of the underlying asset.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК330.322.014.6

С.П. Барановська

Національний університет “Львівська політехніка

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР У МАШИНОБУДІВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Запропонована матриця стратегій розвитку інноваційних структур, враховуючи очікувані результати діяльності та бар’єри розвитку. Показано способи вибору та реалізації стратегії розвитку відповідно до потенціалу внутрішнього середовища інноваційної структури та зовнішніх факторів впливу. Розроблено пропозиції щодо шляхів екстенсивного розвитку інноваційної структури, сформовано критерії для вибору напряму екстенсивного розвитку.

Author proposed the matrix of development strategy of innovation structure considering the getting results and development barriers. The ways of choosing and realization of development strategy according of inner potential of innovation strategy and factors of environment was showed in the article. It was elaborated the propositions of the ways of extensive development of innovation structure and criteria of extensive development choosing.

Кількість посилань – 22

Завантажити статтю

УДК 338.45:330.131.7

О.Р. Беднарська

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РИЗИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Обґрунтовано необхідність планування ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств, висвітлено особливості такої діяльності із врахованням специфіки машинобудівного комплексу. Розроблено модель планування ЗЕД із врахування ризиків та продукції машинобудування. Висвітлено умови, за яких доцільно використовувати запропоновану модель планування ЗЕД з врахуванням ризиків.

Author show the necessity of risk planning in international activity of machine-building enterprises. Also it was explained the risk planning in international activity considering specification of machine-building enterprises. Author elaborated the model of international planning considering risks and goods of machine-building enterprises. In he article it was showed conditions of using of elaborated model of international planning considering risks.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 336.71:330.131.7

Г.І. Берегова

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Досліджуються проблеми аналізу фінансового стану банківської установи. На основі даних конкретного банку побудовано тренди залежності кредитів, депозитів та індексу споживчих цін від часу. Результати прогнозу за цими трендами використано в регресійній моделі залежності чистого процентного доходу банку від перерахованих факторів. Розглянуто особливості формування аналітичних висновків на основі прогнозу в моделі, які впливають на управлінські рішення.

In the article there more investigated problems of bank institution's financial state. On the basic of data from specific bank there were built trends that show the dependencies between credits, deposits and consumer price index from time. The results of forecast based on these trends were used in regression model that shows dependencies of bank net percentage income from transferred deposits. There were studied special features of forming of similar conclusions that are taken on the basis of model forecast and these conclusions later influence managing decisions.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 658.012.32:007

А.О. Босак

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Запропоновано підхід до виділення стадій комунікацій, що супроводжують контролювання та регулювання діяльності виробничого підприємства. Розроблено графічні моделі комунікацій для функцій контролювання та регулювання. Сформовано підхід до визначення оптимальної кількості елементарних комунікацій у межах окремих функцій менеджменту.

In the article approach to the separation of communications stages, accompany checking and regulation of production enterprise activity is offered. Graphic communication models for functions of checking and regulation are designed. Approach to the determination of optimum amount of elementary communications within separate functions of management is formed.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 338

Л. Я. Ванькович

Національний університет “Львівська політехніка”,

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ТИПІВ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Розглядається й уточнюється поняття управлінської інформаційної системи, виокремлюються головні типи інформаційних систем, які слугують для задоволення потреб різних організаційних рівнів і функціональних сфер менеджменту. Охарактеризовано такі типи інформаційних систем.

The concept of the administrative informative system is examined and specified, the main types of the informative systems which serve for satisfaction of necessities of different organizational levels and functional spheres of management are selected. Description of such types of the informative systems is carried out.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 330.320.656.13

Г.Л. Вербицька, С.П. Чапран

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Визначено сутність категорії «іноземні інвестиції», чинники, які впливають на мотивацію та напрями міжнародного інвестування, проаналізовано іноземні капіталовкладення в економіку України та розроблено пропозиції та рекомендації щодо формування оптимальної інвестиційної політики держави, яка б сприяла активізації іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

In the article essence of category is specified «foreign investments», certainly factors which influence on motivation and directions of the international investing, the analysis of foreign capital investments is conducted in the economy of Ukraine and suggestions and recommendations are developed in relation to forming of optimum investment policy of the state which would be instrumental in activation of foreign investments in a domestic economy.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК 1330

М.М. Галелюк

Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано рівень конкурентоспроможності (КСП) України за рейтингами різних міжнародних організацій, описано особливості становлення ринкової економіки та їх вплив на діяльність вітчизняних підприємств.

In the article the level of competitiveness of Ukraine as to the different international organization estimation is analyzed. The specific of market economy formation in Ukraine and its influence on the domestic firms’ activity is shown.

Кількість посилань – 15

Завантажити статтю

УДК 330.320.656.13

В.М. Глібчук

Інститут менеджменту та економіки „Галицька академія”, м. Івано-Франківськ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕТИЦІЙ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

Уточнено сутність поняття інвестиційний проект, обґрунтовано важливість проведення інвестиційного аналізу та запропоновано методику оцінки економічної ефективності інвестицій, яка ґрунтується на комплексному застосуванні елементів різноманітних методів оцінки ефективності інвестицій і дає можливість одержати достовірні результати про доцільність вкладання коштів в конкретні інвестиційні проекти за умов різних варіантів їх розвитку.

In the article essence of concept is specified investment project, grounded importance of conducting of investment analysis and the method of estimation of economic efficiency of investments, which is based on complex application of elements of various methods of estimation of efficiency of investments and enables to get reliable results about expedience of inlaying of facilities in concrete investment projects at the terms of different variants of their development, is offered.

Кількість посилань – 16

Завантажити статтю

УДК: 658+303.732.4

В.Н. Гладунський

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛОГІЧНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ У ПРОЦЕСІ ВИРОБЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Розглядається можливість використання методів сучасної логіки для побудови таблиць рішень, на етапі виявлення альтернатив та їх оцінки, у процесі вироблення й прийняття управлінських раціональних рішень.

Possibility of using modern logic methods for decision tables designing at the stage of finding and assessing alternatives in the process of making and taking rational management decisions is concerned.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 658.8

Н.Ю. Глинський, О.І. Карий, П.М. Мавко

Національний університет “Львівська політехніка”

АНКЕТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРА)

Наведено методику дослідження думки мешканців міста та аналізу місцевого ділового клімату, проведеного в процесі розроблення стратегічного плану розвитку міста. Також аналізовано результати досліджень громадської думки та думки підприємців, проведених у Житомирі. За результатами аналізу ідентифіковано основні проблеми соціально-економічного характеру, що існують в місті.

The method of research of opinion of habitants of city and analysis of local business climate that is conducted in the process of development of strategic plan of development of city is described in the article. The analysis of results of researches of public opinion and opinion of the businessmen conducted among the habitants of Zhytomyr also is carried out. As a result of analysis authentication of basic problems of socio-economic character, which exist in this city, is conducted.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 339

О.О. Жовтанецька, А.З. Жовтанецький*

Національний університет “Львівська політехніка”,
Львівський національний університет імені Івана Франка

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Розглянуто та проаналізовано вплив інтелектуального капіталу на процеси глобалізації. Запропоновано рекомендації та висновки, зроблені під час дослідження права інтелектуальної власності та її складових – патентів та авторського права, в умовах глобалізації.

In this article, we examine and analyze the influence of intellectual capital on the globalization processes. We make recommendations with respect to the copyright and its components - patents and author's rights, in the context of globalization.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

6ДК 338+658

А.С. Завербний, Н.В. Завербна

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Розглянуто особливості управління страховою діяльністю. На підставі аналізу наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених запропоновано здійснювати управління страховою діяльністю на основі реалізації функцій управління: планування, організування, мотивування, контролювання, регулювання страхової діяльності. Розроблено модель процесу управління страховою діяльністю на засадах функціонального підходу.

The features of management of insurance activity are studied in the article. On the basis of the carried out analysis of the domestic and foreign scientists it is offered to operate insurance activity on the basis of realization of functions of management: planning, organization, motivation, monitoring, regulation of insurance activity. The model to process of management of insurance activity on ambushes of the functional approach is developed.

Кількість посилань – 17

Завантажити статтю

УДК 558.588.8

А.О. Калиновський

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

Досліджено проблеми якості ремонту і технічного обслуговування авіаційної техніки. Запропоновано комплексне оцінювання забезпечення якості відновлення авіаційної техніки. Розглянуто основні проблеми виконання якісного відновлення авіаційної техніки.

The problems of quality of repair and technical maintenance of aerotechics are explored. The complex evaluation of providing of quality of renewal of aerotechics is offered. The basic problems of implementation of high-quality renewal of aerotechics are examined.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 658.8

М.Г. Книш, М.Б. Буньо

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ КОНСАЛТИНГУ: ПРОЕКТНЕ, ПРОЦЕСНЕ, ЕКСПЕРТНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Розглянуто основні питання щодо стану та особливостей розвитку ринку консалтингових послуг. Визначено актуальність проблем та виділено характерні ознаки консалтингу. Проаналізовано існуючі підходи до консалтингу. На підставі огляду літературних джерел і проведених досліджень проаналізовано процесне, проектне та експертне консультування.

In the article basic questions are considered in relation to the state and features of market of consulting services development. Certainly actuality of problems and the personal touches of consulting are selected. Existent approaches of consulting are analysed. On the basis of review of literary sources and conducted researches it is analyses proces, project and expert consulting.

Кількість посилань – 13

Завантажити статтю

УДК 338.512

У.І. Когут

Національний університет “Львівська політехніка”

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено поділ витрат на певні види за відповідними ознаками класифікації та напрями класифікації витрат. Запропоновано класифікацію витрат за критеріями та ознаками.

In the article the division of charges is explored on certain prospects after the proper signs classifications and directions of classification of charges. Classification of charges is offered after criteria and signs.

Кількість посилань – 17

Завантажити статтю

УДК 338.48.

О.Є. Кузьмін, К.О. Дорошкевич

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто збалансовану систему показників та визначено роль стратегічних карт у діяльності машинобудівних підприємств. Наведено переваги застосування стратегічних карт на машинобудівних підприємствах, що проявляються у можливості здійснення оперативного контролю за реалізацією стратегії, та недоліки – велика вартість, трудомісткість та довготривалість запровадження і застосування на машинобудівних підприємствах.

The essence of the notion of balanced scorecard and role of strategic maps in activity of machine-building enterprises are certain. Advantages at application of strategic map on machine-building enterprises are resulted which show up in possibility of realization of operative control after realization of strategy, and failings are a large cost and labour intensive and duration of introduction and application on machine-building enterprises.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 334.758

О.Є. Кузьмін, Ю.Л. Логвиненко

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Досліджено особливості стимулювання інновацій на вітчизняних машинобудівних підприємствах. Проаналізовано ключові проблеми, які перешкоджають ефективному формуванню мотиваційних систем. Сформовано рекомендації щодо можливих шляхів вирішення виявлених проблем із урахуванням умов міжнародної економічної інтеграції підприємств машинобудівної галузі України.

In the article the main features of innovations stimulating on native machine-building enterprises are found out. The key problems that inhibit effective functioning of these motivational systems are analyzed. On this basis there are given recommendations according to the possible ways of determined problems resolving in the conditions of international economic integration of Ukrainian machine-building enterprises.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК: 339.187.6

І.Я. Кулиняк

Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІЗИНГУ ЗАЛЕЖНО ВІД МЕТИ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Охарактеризовано лізингову діяльність з організаційно-правового, економічного, інвестиційного та інноваційного поглядів. Визначено суб’єктів лізингової діяльності та визначено мету здійснення кожним із них лізингових операцій. Запропонована система класифікації лізингу залежно від мети здійснення суб’єктами лізингової діяльності.

In the article characteristic of realization of leasing activity from legal, economic, investment and innovation of the points of view are submitted. The subjects of leasing activity are characterized. The purpose of realization by different subjects of leasing operations is determined. Offered system of classification of leasing depending on the purpose of realization of leasing activity.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 331.104.2+658.3

Т.В. Ландіна, О.І. Бала

Національний університет “Львівська політехніка”

СТАН КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІЩИНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Досліджено стан корпоративної культури машинобудівних підприємств Львівської області. Висвітлено роль та особливості корпоративної культури у машинобудуванні Львова. Проаналізовано основні чинники, за допомогою яких можна визначити рівень корпоративної культури, та на підставі статичних даних узагальнено тенденції зміни корпоративної культури.

Research of the state of corporate culture of machine-building enterprises of the Lviv area is conducted in the article. A role and features of corporate culture is reflected in the engineer of Lviv. It is analysed basic factors by which it is possible to define the level of corporate culture and on the basis of static information the tendencies of change of corporate culture are generalized.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 333.3.4

О.О. Лебедєва

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Розглянуто підходи науковців щодо планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції. Визначено основні проблеми машинобудівної галузі, які зумовлюють необхідність планування. Запропоновано послідовність етапів, необхідних для здійснення цього процесу в умовах євроінтеграції.

The approaches to the planning foreign economic activity of machinery construction companies till the euro integration course. The main problems of machinery branch which cause necessary of planning was determined. In the article has been proposed consecution of planning stage till the euro integration course.

Кількість посилань – 15

Завантажити статтю

УДК: 658.114.012.32:621(100+477)

І.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ВЕНЧУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розкрито етапи планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств, визначено переваги та недоліки підходів до венчурного фінансування, вивчено методи оцінки вартості венчурних підприємств, на практичному прикладі продемонстровано розрахунок майбутньої вартості та потенційно можливих доходів інвесторів венчурної компанії за різних підходів формування структури венчурного капіталу.

The stages of the financial planning of innovative projects providing and realization by venture enterprises are considered, advantages and disadvantages of the venture financing approaches are revealed, the methods of venture enterprises value estimation are determined, on a practical example the calculation of future value and potentially possible investors profits at different approaches of venture capital structure forming is demonstrated in the article.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 658.14:519.86

О.Г. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто діагностичні цілі різноманітних суб’єктів оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовища. Сформовано класифікацію діагностичних цілей за переліком істотних і незалежних ознак: суб’єктами, середовищем, етапами формування, змістом, пріоритетністю, рівнем деталізації. Виокремлено перелік елементних, часткових та комплексних цілей діагностики діяльності машинобудівних підприємств як базу для формування матричної моделі вибору репрезентативних індикаторів суб’єктами оцінювання.

There are in the article the diagnostic aims of the different evaluations’ subjects from the internal and external environment are considered. The classification of the diagnostic aims is formation by list of the independent and substantial features: subjects, environment, stage of the formation, substance, priority, level of detailed. The list of element, partial and complex diagnostic aims of the machine-building activity enterprises is defined, which bases of the formation by model of representative indicator choice.

Кількість посилань – 13

Завантажити статтю

УДК 338.486 (477)

О.В. Музиченко-Козловська

Національний університет “Львівська політехніка”

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ

Запропоновано комплексну методику економічного оцінювання і регулювання туристичної привабливості території (ТПТ), яка передбачає оцінювання існуючої ТПТ, економічної ефективності інвестування заходів для підвищення ТПТ.

The complex technique of an economic rating and regulations of tourist appeal of territory (ТАТ) is offered which provides a rating existing ТАТ, economic efficiency of investment of measures on increase ТАТ.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 658

Х.С. Передало, Т.В. Мирончук

Національний університет “Львівська політехніка”

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ МІСІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто фактори впливу на формування змісту місії організацій машинобудівної галузі. Проаналізовано погляди вітчизняних та іноземних науковців на цей аспект досліджень та виділено фактори, які впливають на формування змісту місії організації на вітчизняних теренах. Зокрема, виокремлено такі фактори впливу, як тип мислення та мрія (ідея) керівника, історичний розвиток, національна особливість, вид діяльності підприємства та його конкурентні переваги, стратегічне бачення, корпоративна культура, стратегічні цілі, національне та іноземне законодавство, інтереси зпацікавлених груп впливу та ринкове середовище. Охарактеризовано кожний з цих факторів.

Factors of influence on formations of the contents of mission of the enterprises of machine-building sphere are considered. The analysis of sights of domestic and foreign scientists on the given aspect of researches is lead, factors which influence formation of the contents of mission of the organization are allocated. In particular, factors of influence as type of thinking of the head, historical development, national feature, a kind of activity of the enterprise and his competitive advantages, strategic vision, dream of the founder, corporate culture, the strategic purposes, the national and foreign legislation, interests of the interested groups of influence and the market environment are allocated. The short analysis of everyone from the given factors is induced.

Кількість посилань – 17

Завантажити статтю

УДК: 658.012.32 (477)

О.Є. Перфілова

Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ В ПРАКТИКУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розуміння специфіки сучасних ринкових умов в Україні передбачає своєчасну та правильну оцінку вітчизняними підприємствами власних ресурсів і потреб. Загострення конкурентної боротьби та зростання важкопередбачуваного факторного впливу призводить до підвищення ступеня невизначеності ринку. За цих умов стратегічний аналіз набуває особливої актуальності. При цьому важливу роль відіграє SWOT-аналіз як діагностичний прийом стратегічного управління, який передбачає дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства.

Understanding of specificity of modern market conditions in Ukraine implies an opportune and proper assessment by national enterprises of their own resources and needs. Competition intensification and increasing of difficultly expected factor impact result in market uncertainty rise. Under such conditions strategic analysis acquires especial actuality. At that SWOT-analysis plays an important role as a diagnostic method of strategic management that implies investigation of external and internal enterprise environment.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 658.8

Н.Я. Петришин

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто та проаналізовано інструментарій стратегічного планування. Розкрито сутність інструментів стратегічного планування. Визначено переваги та недоліки кожного із розглянутих інструментів. Проаналізовано як практичну, так і теоретичну роботу з представленими типовими моделями стратегічного менеджменту. Зроблено висновок про можливість застосування типових стратегічних моделей для стратегічного планування діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств у сучасних умовах функціонування.

It is considered and analysed the tool of the strategic planning. Essence of instruments of the strategic planning is exposed. Advantages and lacks of each of the considered instruments are certain. The analysis of both practical and theoretical work is conducted with the represented typical models of strategic management. A conclusion is done about possibility of application of typical strategic models for the strategic planning of activity of domestic machine-building enterprises in operating conditions.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 339.187.6

Н.І. Подольчак

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Науково обґрунтовано методичні рекомендації щодо вибору стратегій надання лізингових послуг машинобудівними підприємствами, використовуючи метод сценаріїв та нечітких множин із врахуванням значного рівня ризику та невизначеності діяльності суб’єктів лізингового ринку. За допомогою методу сценаріїв визначено обсяг лізингової послуги (чиста, часткова чи комплексна). А використання методу нечітких множин дало змогу обрати цільовий ринок, тобто визначити, універсальна чи спеціалізована лізингова послуга.

The methodical recommendations of chosen leasing assurance strategies of machine-building enterprises using method of scene and eternity data considering risk was elaborated. The market of leasing characterized the high level of risk and eternity. Basing on method of scene it was evaluated the type of leasing (netto, segment or comprehensive). Using of data eternity it was providing of goal indicator and indicate of universal or special services.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 338.45

Н.Ю. Подольчак

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Висвітлено відмінності між процесами оцінювання систем менеджменту та прийняття управлінських рішень. Проаналізовано взаємний вплив оцінювання ефективності та прийняття управлінських рішень на машинобудівних підприємствах. Показано, в яких видах управлінських рішень найдоцільніше використовувати результати оцінювання ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств. Детально проаналізовано можливість використання результатів оцінювання ефективності і менеджменту у процесі вибору оптимальних управлінських рішень.

In the article it was elucidated differences between system management evaluation and decision-making process. It was analyzed cross influence of efficiency evaluation and decision-making process of machine-building industry corporation. Author showed the types of decisions that need to be used results of efficiency evaluation of management system of machine-building industry corporation. It was analyzed in detail the possibilities of use of evaluation efficiency results in the process of decision-making optimization.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

Syndicate content