№ 613 (2008)

УДК 681.791. 76

В.І. Білобородченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики і відновлення металоконструкцій

КЕРОВАНІСТІЬ ТА СТІЙКІСТЬ КОНДЕНСАТОРНИХ МАШИН

Розглянуто питання забезпечення надійності роботи механізму подавання зварювального дроту на зварювальних машинах в середовищі захисних газів, завдяки застосуванню систем керування.

The questions of providing of reliability of work of mechanism of serve of welding wire are considered for options of the mechanized welding in the environment of protective gases. The charts of work of block of management are Resulted and sewn up engine from the overload.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.548

М.В. Боженко, Т.-Н.М. Ванькович, Я.А. Зінько, О.О. Тихонов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки

КРИТИЧНІ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВАЛІВ ЗМІННОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ

Подано спосіб приблизного визначення критичних значень кутових швидкостей обертання неоднорідних пружних валів, який заснований на методі часткової дискретизації. Розглянуті вали, які мають шарнірні опори та консольні. Наведені приклади, які ілюструють запропонований спосіб.

The paper presents the way of obtaining approximate critical values for angular speeds of rotating heterogeneous elastic shafts which is based on the method of partial discretization. Hinged and cantilever shafts are regarded in the paper. The method is illustrated by examples.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.867

В.М. Боровець, А.Л. Беспалов, В.С. Шенбор

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВІБРОКОМПРЕСОРА З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВІБРОЗБУДНИКОМ

Розглянуто комплекс чинників, що впливають на продуктивність та ефективність роботи резонансних вібраційних компресорів з електромагнітними віброзбудниками, визначено основні зусилля, що діють на поршень компресора під час його роботи.

The complex of factors which influence on the productivity and efficiency of work of resonance oscillation compressors with electromagnetic vibroexciters is considered, certainly basic efforts which operate on the piston of compressor during his work.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621. 3.01

І.А. Вікович, Х.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕМОТУВАЛЬНІЙ МАШИНІ ТЕКСТИЛЮ ВІДКРИТОГО ТИПУ З БАГАТООПОРНИМИ РОЗПРАВЛЯЮЧИМИ ВАЛКАМИ

Виконано аналіз динамічних процесів у перемотувальній машині текстилю відкритого типу з багатоопорними розправляючими валками. Знайдено резонансні частоти поздовжніх і поперечних коливань стрічки тканини під час перемотування.

The analysis of dynamic processes is conducted in a rewinding machine to textile of the opened type from much straightening persistent we by fellings. Resonance frequencies of longitudinal and transversal vibrations of ribbon of fabric are found during rewinding.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.3.01

І.А. Вікович, О.М. Дубневич, Ю.М. Черевко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій,
*Львівський інститут Сухопутних військ,
науково-організаційний відділ

ВІБРОЗАХИСТ ВАНТАЖІВ ПІД ЧАС ЇХ ТРАНСПОРТУВАННЯ

Розглянуто спосіб віброзахисту незакріпленого вантажу у кузові транспортного засобу під час його руху.

Way of protection from vibration unfixed cargo in vehicle body at it movement was considered.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 539.385

І.О. Вакуленко, О.М. Перков, М.А. Грищенко

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
кафедра матеріалознавства

ВПЛИВ РОЗМІРУ ЗЕРНА ФЕРИТУ НА ПОЧАТКОВУ ОБЛАСТЬ ЗРОСТАННЯ ТРІЩИНИ

Для низьковуглецевої сталі показана можливість оцінки коефіцієнта інтенсивності напружень у гирлі тріщини для початкової стадії її зростання через характеристику опору великокутової границі течії, що поширюється.

The way of the estimation of the stress coefficient in the crack tip for the field of crack initial grown over parameters of the large-angle boundary resistance to the extending flow for low carbon steel has been investigated.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.867.52

І.Й. Врублевський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра нарисної геометрії і графіки

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПОЛІГАРМОНІЧНИХ НОРМАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ПІД ЧАС БЕЗВІДРИВНОГО ВІБРОТРАНСПОРТУВАННЯ

Розглянуто процес вібраційного транспортування з полігармонічними нормальними коливаннями та гармонічними поздовжніми. Показано, що під час збільшення кількості гармонік швидкість транспортування та граничний кут підйому збільшуються, але приріст цього збільшення з кожною наступною гармонікою зменшується.

Vibratory conveying with harmonic longitudinal and polyharmonic normal oscillations is considered. It is shown that the increasing of the harmonics’ number increases the conveying velocity and inclined track angle. But the augment of this increasing decreases with each next harmonic.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 620.178

О.Б. Гасій

Національний лісотехнічний університет України,
кафедра конструкційних матеріалів та інженерної графіки

ВПЛИВ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ, ОДЕРЖАНИХ ІЗ ВАКУУМНИХ ЙОННО-ПЛАЗМОВИХ КОНДЕНСАТІВ, НА ЇХНЮ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Проаналізовано вплив сили струму дуги, кута падіння плазмового потоку, вмісту краплинної фази, застосування сепарації плазмового потоку на товщину і шорсткість йонно-плазмових покриттів, нанесених методом КІБ. Наведено результати дослідження зносостійкості одно- і двошарових покриттів на основі нітриду титану.

The influence of the arc current strength, the plasma flow angle of incidence, the content of drop phase, the application of plasma flow separation on ion-plasma coatings thickness and roughness, sputtered by the CIB method, was analyzed in the article. The results of the analysis of wear resistance of one- and two-layers coatings based on TiN were given.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.868

А.І. Головатий, М.В. Лобур, Я.М. Новіцький*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра САПР,
*кафедра деталей машин

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕМС ГІРОСКОПА ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Розроблено методику проектування підвісу робочого органа МЕМС гіроскопа, а саме конструктивних розмірів пружин залежно від необхідних параметрів гіроскопа, такі, як товщина, ширина пружин та їх довжина, а отже, габаритні розміри гіроскопа. Завдяки цій методиці створено підсистему автоматизованого проектування системи пружного підвісу МЕМС гіроскопа.

In this work, design technique of the working organ suspension of MEMS gyroscope, that is springs dimensions depending on the required gyroscope performance, such as the thickness and the width of the springs and their length, hence the overall dimensions of the gyroscope, is developed. The created technique allows to create computer-aided design subsystem of the spring elements of the MEMS gyroscope.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.833 : 62-233.3

І.Є. Грицай, А.В. Козак

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра технології машинобудування

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ПРОФІЛІВ У МЕТОДІ ЗМІЦНЮВАЛЬНО-ВИКІНЧУВАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС

Наведено результати аналітичного дослідження процесу формування поверхневого шару. Виконано аналіз сили зсуву поверхневого пластичного деформування від факторів процесу та висоти мікронерівностей у проявах віброколивань та статичного тиску в системі.

Give example results of analytic research process of formation surface layer. Done an analyse of move power of surface plastic deformation from factors of processes and height of microrough in manifestation of vibration and statistic pressure in system.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.787

Т.А. Гурей

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ У ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ ПІД ЧАС ФРИКЦІЙНОЇ ОБРОБКИ

Розраховано розподіл температури по глибині зміцненого шару під час фрикційної обробки. Для визначення температури в зоні контакту під час фрикційної обробки інструментом з перервною робочою поверхнею використовували розв’язок теплофізичної задачі методом джерел (метод Гріна).

The calculation of temperature distributing on the depth of the hardening layer at the friction hardening is conducted. The temperature in the area of contact at the friction hardening an instrument with an irregular working surface determined at the decision of the thermophysical task the method of sources (Grin’s method).

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.01

В.М. Гурський, О.С. Ланець, О.В. Гаврильченко, Я.В. Шпак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕВАГ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ВІБРАЦІЙНОЇ СИНФАЗНОЇ МАШИНИ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Наведено моделювання динаміки електромеханічної системи вібраційних синфазних машин з електромагнітним приводом. Виконано аналіз амплітудно-частотних характеристик електромеханічної коливальної системи за різних повітряних проміжків між якорем та осердям двотактного електромагнітного приводу.

This article describes the design of dynamics of the electromechanical system the vibratory co-phased machines with an electromagnetic drive. The analysis of amplitude-frequency characteristics of electromechanical oscillating system at different air intervals between an anchor and armature core of electromagnetic drive is conducted.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.302:621.314.1

Б.М. Дівеєв, В.В. Костюк, А.Г. Смольський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДИНАМІЧНОГО ГАСНИКА КОЛИВАНЬ З ГНУЧКОЮ ПЛАТФОРМОЮ

Розглянуто методи розрахунку та оптимізації динамічних процесів у вібронавантажених конструкціях з динамічними гасниками. Розглядаємо випадок: маса гасника приєднана до платформи за допомогою плоского пружного елемента.

The paper deals with the methods of calculation and optimization of dynamic processes in vibroexcitated constructions with the dynamic absorbers. The case is discussed: the absorber mass is attached to the platform by means of the flat elastic element.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 666.940.41, 539.3

Л.В. Дзюбик, І.В. Кузьо

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОПОРНИХ ВУЗЛІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СИЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ

Досліджено жорсткість опорних вузлів великогабаритних обертових печей. Виконано розрахунок силових характеристик та напружень, що діють у корпусі за наявності пружних опор. Показано, що наявність деформацій в опорних вузлах може впливати на міцність агрегату загалом.

Explored inflexibility of supporting knots of overall circulating aggregates of continuous action. The calculation of power descriptions of corps of construction is conducted at presence of resilient supports. It is shown that the presence of deformations in supporting knots can influence on durability of aggregate on the whole.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 669.14.018.025

З.А. Дурягіна, Н.В. Щербовських

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПІД ЧАС ЛАЗЕРНОГО ЛЕГУВАННЯ СТАЛІ 12Х18Н10Т АЗОТОМ

Побудовано математичну модель розподілу температурного поля за глибиною оплавленої зони за швидкості сканування променя 990–1999 мм/хв під час лазерного легування сталі 12Х18Н10Т азотом із врахуванням теплофізичних характеристик. Встановлено оптимальний режим лазерного легування сталі.

Mathemetical model of distribution field of temperature by area of meltback depth by scanning of speed of the beam 990–1999 mm/m at the time of laser alloying 1218H10T steel by nitrogen with taking into account thermophysical properties is comstruct. The optimal procedure of the laser alloying is determine.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.825

Б.І. Кіндрацький, А.С. Бурковський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин;
Львівський інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного при Національному університеті “Львівська політехніка”,
кафедра ракетно-артилерійського озброєння

ДИНАМІКА ПРИВОДУ З ПРУЖНО-ЗАПОБІЖНОЮ МУФТОЮ У ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ

Наведено математичну модель приводу з жорсткою запобіжною та пружно-запобіжною муфтами в період пуску та раптового прикладання навантаження після розгону. Досліджено вплив параметрів муфт, приводу і режиму його роботи на динаміку в перехідних режимах функціонування. Обґрунтована доцільність і перспективність застосування пружно-запобіжних муфт для захисту елементів приводу, покращання його динамічних характеристик у перехідних режимах роботи.

The mathematical model of drive with a rigid overload release clutch and with an elastic overload release clutch is resulted. The influence of clutch structural parameters on drive dynamics in transient behaviors is working. Expedience of elastic overload release clutch application for protecting of drive members from destruction at an overload is substantiated.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.001.2:519168

Б.І. Кіндрацький, О.О. Шпак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин;
Львівський інститут Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного при Національному університеті “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільної техніки

АЛГОРИТМ І ОПТИМІЗАЦІЙНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ ЗАПОБІЖНИХ МУФТ

Розроблено алгоритм і оптимізаційну математичну модель багатокритеріального структурно-параметричного синтезу кулькових запобіжних муфт з профільним замиканням з урахуванням конструктивних та функціональних обмежень.

The optimization mathematical model of multiobjective structural – parametrical synthesis of ball-type overload release clutch with taking into account structural and functional limitations is developed.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 621.43, 537.075.8

К.В. Коритченко

Національний технічний університет “ХПІ”,
факультет військової підготовки

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІСКРОВОГО КАНАЛУ У КЛАСИЧНІЙ СИСТЕМІ ЗАПАЛЮВАННЯ ДВЗ

Здійснено моделювання розвитку іскрового каналу в газовому середовищі, стан якого відповідає умовам, в яких виникає запалення суміші в двигунах внутрішнього згорання. Встановлено, що запалення суміші від класичної системи запалювання ДВЗ забезпечується переважно під дією теплового механізму.

The modeling of development of a spark channel in a gas environment is carried out in the work. The initial state of the environment corresponds to the condition of a fuel-air mixture ignition into combustion engines. It is calculated that the mixture ignition created by a typical ignition system is provided mainly under the action of thermal mechanism.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.302:621.314.1

І.В. Кузьо, Б.М. Дівеєв*, В.Й. Грицай*, Т.Б. Коваль*

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра теоретичної механіки,
*кафедра транспортних технологій

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНОГО ГАСНИКА КОЛИВАНЬ ДЛЯ ПОДОВГАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Розглянуті методи розрахунку і оптимізації конструкцій з динамічними гасниками коливань. Подані дискретно-континуальні моделі динаміки таких колісних машин, як штангові обприскувачі, пожежні машини. Отримані алгоритми зменшення вібрації подовгастих елементів таких машин за допомогою оптимізованих динамічних гасників коливань.

The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions with the dynamic vibration absorbers. The discrete-continue models of wheeled land-machines dynamics such as boom-sprayer, fire-engine are offered. The algorithms for vibration decreasing of elongated machine elements by means of optimized dynamic vibration absorbers are received.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

А.М. Кук, Я.М. Кусий, Є.М. Махоркін

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВЕ ЗМІЦНЕННЯ РІЗЕВИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Розроблено метод вібраційно-відцентрового зміцнення різевих ділянок виробів. Наведено принципову схему та описано принцип роботи дебалансного вібраційно-відцентрового зміцнювача різевих поверхонь деталей машин.

Vibrational – centrifugal hardening’s (VCH) method of fretwokk surface details is suggested. The principle diagrams of the hardening instrument with an debalance drive and mechanisms for embodying a vibratory-centrifugal strengthening treatment is described.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

Я.М. Кусий, В.Г. Топільницький*, В.П. Котляров**

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
*кафедра електронного машинобудування,
** Національний технічний університет України “КПІ”,
кафедра лазерної технології, конструювання машин та матеріалознавства

ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ДОВГОМІРНИХ ВИРОБІВ

Розроблено метод вібраційно-відцентрового оброблення, який можна використовувати під час виготовлення та відновлення довгомірних циліндричних виробів типу торсійних валів, гідроциліндрів тощо. Наведено принципову схему та описано принцип роботи електромагнітного вібраційно-відцентрового зміцнювача.

Vibrational – centrifugal hardening’s (VCH) method of long-sized cylindrical details is suggested. The principle diagrams of the hardening instrument with an electromagnetic drive and mechanisms for embodying a vibratory-centrifugal strengthening treatment is described.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.01

О.С. Ланець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

УЗАГАЛЬНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ НА ЖОРСТКІСТЬ ТА МІЦНІСТЬ РЕЗОНАНСНИХ ПРУЖНИХ СИСТЕМ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН З ПРОСТИМ РУХОМ РОБОЧОГО ОРГАНА

Виведено узагальнені формули для розрахунку на жорсткість та міцність пружних систем вібраційних машин, в яких робочий орган здійснює простий рух. Дано рекомендації щодо оптимального підбору комбінованої пружної системи.

In the article a generalized formulas for the calculation on inflexibility and strength of the resilient systems of vibratory machines is hatches, in which a working organ carries out simple motion. Given recommendation in relation to optimum choice of the combined resilient system.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕТИНІВ ЗРІЗІВ ПІД ЧАС НАРІЗАННЯ ПРЯМОЗУБИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ МЕТОДОМ ОБКОЧУВАННЯ

Наведені закономірності утворення зрізів зубцями дискового інструмента, встановленого з ексцентриситетом на інструментальній оправці під час нарізання прямозубих зубчастих коліс методом обкочування для теоретичного визначення складових сил різання у разі прогнозування впливу конструктивно-технологічних факторів процесу на параметри стійкості інструмента та точності зубчастих коліс.

Conformities to the law of formation of cuts are resulted by the indents of disk instrument set with an eccentricity on instrumental setting at cutting of directing tooth’s of gear-wheels by the method of rolling for theoretical determination of component forces of cutting at prognostication of influence of structurally technological factors of process on the parameters of firmness of instrument and exactness of gear-wheels.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 620.178.167.+ 621.785

О.В. Манько, В.А. Сторощук

Українська академія друкарства,
кафедра технології матеріалів і поліграфічного машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПАПЕРОРІЗАЛЬНИХ НОЖІВ, ЗМІЦНЕНИХ МЕТОДОМ ФРИКЦІЙНО-ЗМІЦНЮВАЛЬНОЇ ОБРОБКИ (ФРЗО)

Розглянуто застосування фрикційно-зміцнювальної обробки для збільшення періоду стійкості клинового паперорізального інструмента (поліграфічного ножа).

The friction-strengthening treatment application is considered for increasement of the working period of wedge paper-cutting instrument (the knife for cutting machine)

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.791

В.М. Палаш, А.Р. Дзюбик, Т.Р. Ступницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики і відновлення металоконструкцій

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ НА БУДОВУ ЗОНИ СПЛАВЛЕННЯ СІРИХ ЧАВУНІВ

Виконано дослідження зони сплавлення зварних з’єднань, що отримуються під час електродугового зварювання сірих чавунів сталевим дротом у вуглекислому газі без попереднього підігрівання. Показано, що величина ділянок відбілу, їх конфігурація, а також особливості первинної і вторинної структур істотно залежать від параметрів термічного циклу. Запропоновано технологічні шляхи зменшення ділянок відбілу.

Research of area of alloy of the welded connections which turn out at electro- arc welding of grey cast-irons by a steel wire in carbon dioxide without the previous heating is conducted. It is shown that size of areas of ledeburyt, their configuration, and also the features of primary and second structure substantially depend on thermal cycle indexes. The technological ways of diminishing of areas of ledeburyt are offered.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.850.78

О.Ф. Саленко, П.Б. Поздняков, Т.О. Стефанович*

Кременчуцький державний політехнічний університет,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронного машинобудування

ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТРУМИННО-АБРАЗИВНОГО ОЧИЩЕННЯ

Розглянуті питання створення гідроструминних інструментів для поверхневої обробки (очищення) магістральних трубопроводів. Наведені типові конструкції соплових пристроїв, подані результати дослідження авторів зі створення інтеґрованого струминно-абразивного пристрою роторного типу.

In the article the questions of creation of jet penetrations instruments are examined for superficial treatment (cleanings) of main pipelines. The constructions of models of devices of nozzles are resulted, the results of research of authors are presented on creation of the integrated stream-abrasive device of rotor type.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 534.111

А.М. Сліпчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

НЕЛІНІЙНІ ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ ПРУЖНОГО РУХОМОГО КАНАТА ЗА ЗБУРЮЮЧИХ КРАЙОВИХ УМОВ

У моделі розглядаються поперечні коливання одновимірних пружних систем (каната, струни, линви), які рухаються уздовж своєї недеформованої осі з постійною швидкістю. Отримано диференціальне рівняння, яке описує динамічні процеси в зазначених одновимірних системах; запропоновано методику його дослідження. Вона дає змогу отримати залежності для визначення впливу фізико-механічних і кінематичних характеристик системи на амплітуду і частоту її коливань.

In model the cross fluctuations of one-measurable elastic systems (rope, string, tow) are considered(examined) which move along the not deformed axis with constant speed. The differential equation is received which is described dynamic processes in specified one-measurable by(with) system; is offered, for certain(determined) of the assumptions, technique of his(its) research, which permits to receive dependences, which define(determine) influence physico-mathematical and kinematic of the characteristics of system on its(her) amplitude and frequency of fluctuations.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.922(923)

Я.О. Шахбазов

Українська академія друкарства,
кафедра технології матеріалів і поліграфічного машинобудування

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРАВКИ АБРАЗИВНИХ КРУГІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШОРСТКОСТІ ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ

Розглянуто методику забезпечення шорсткості шліфованої поверхні з урахуванням технологічних параметрів правки шліфувального круга.

There is considered a strategy of calculation for polished surfaces’ roughness with provision of technological parameters of grinding wheel setting

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.9

Р.М. Шеремета, А.В. Бабич

Національний університет ““Львівська політехніка”,
кафедра електронного машинобудування

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ КРИВОЛІНІЙНИХ ОБОЛОНОК З ТРУБЧАТОГО ПРОФІЛЮ

Розроблено математичне забезпечення формоутворення криволінійних оболонок з трубчатого профілю. Вирази подані у циліндричній системі координат, що спрощує забезпечення автоматизованого керування технологічним процесом виготовлення криволінійних оболонкових поверхонь.

The mathematical providing process of form create of curvilinear shells is developed from a tube materials type. Expressions are given in the cylinder system of coordinates of, which simplifies the process of providing the automated management the technological process of making curvilinear covering surfaces.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

Syndicate content