№ 611 (2008)

УДК 336.71

Н.Л. Іващук, О.В. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ПРИЧИНИ УТВОРЕННЯ ТА ФОРМИ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВИХ ГРУП

Досліджуються передумови виникнення нових структурних утворень на фінансовому ринку, якими стали банківсько-страхові групи та страхово-банківські групи. Розглядається досвід зарубіжних країн у цьому секторі фінансового ринку. У роботі досліджуються особливості різних організаційних форм банківсько-страхових груп, а також аналізуються недоліки та переваги цих утворень.
Ключові слова: банківсько-страхова група, страхово-банківська група, фінансовий холдинг.

In article preconditions of occurrence of new structural formations in the financial market what became bancassurance and assurbanking are investigated. Experience of foreign countries in this sector of the financial market is considered. In work features of different organizational forms of bancassurance are investigated, and also lacks and advantages of these formations are analyzed.
Key words: bancassurance, assurbanking, financial holding.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 65.014.1+658.3108

Ю.О. Андріанов

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЇ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розглянуто сутність поняття “інвестиційний потенціал машинобудівного підприємства”, запропоновано методичні рекомендації з його оцінювання, а також побудовано абстрактну структурно-нормативну модель, яка призначена для пошуку оптимального значення рівня інвестиційного потенціалу щодо допустимого рівня інвестиційного ризику.
Ключові слова: інвестиції, потенціал, управління, ефективність, ризик.

In the article is considered essence of concept “investment potential of machine–building enterprise”, methodical recommendations are offered from his evaluation, and also an abstract structurally normative model which is intended for the search of optimum value of level of investment potential in relation to the possible level of investment risk is built.
Keywords: investments, potential, management, efficiency, risk.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 657.471

М.М. Астахова

Полтавський університет споживчої кооперації України

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Розглядаються підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення категорії “резерв” в обліковій та економічній літературі. Приділена увага нормативно-правовому забезпеченню щодо формування та використання резервів на вітчизняних підприємствах. Розглянуто підходи до класифікації резервів та запропоновано способи її удосконалення.
Ключові слова: резерв, класифікація.

The article shows national and foreign concepts concerning definition of the “reserves” category of accounting and economical literature. Attention to formal and normative base of reserves forming and using of national enterprises were paid in this article. Existing methods of reserves classifications were shown and ways of their improvement were proposed.
Key words: reserves, classification

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 339.138

У.О. Балик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Запропоновано методи обґрунтування витрат на рекламу в системі стратегічного менеджменту. Проведено критичний аналіз існуючих методів економічного оцінювання рекламної діяльності. Виявлено особливості рекламної діяльності на ринку монополістичної конкуренції. Показано можливості застосування цінової дискримінації для підвищення ефективності рекламної діяльності.
Ключові слова: реклама, рекламна діяльність, реклама і витрати виробництва, цінова дискримінація.

The methods of ground of charges are offered on advertising in the system of strategic management. The critical analysis of used methods of economical appreciation of publicity activity is given. There are chosen some specificity of publicity activity for the market of monopolistic competition. There are shown some possibilities of price discrimination use for increase of publicity activity’s efficiency.
Keywords: advertising, publicity activity, advertising and charges of production, price discrimination.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 338.054.23:330.42:330.15:504.05

М.І. Бублик, Т.О. Коропецька

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВУ НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

Проаналізовано методи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій залежно від причин виникнення, фізичної сутності та впливу на навколишнє природне середовище. Досліджено теоретичні засади оцінки збитків, завданих техногенними катастрофами. Запропоновано комплексний методичний підхід до оцінки збитків, завданих лісовому господарству на прикладі аварії на ЧАЕС.
Ключові слова: збитки, економічна оцінка втрат, Чорнобильська катастрофа, лісове господарство.

In work the methods of economic evaluation of losses are analysed from extraordinary situations depending on reasons of origin, physical essence and influence on a natural environment. Probed existent theoretical principles of estimation of losses, inflicted tekhnogennimi catastrophes. Complex methodical approach is offered to the estimation of losses, inflicted forestry on the example of failure on the Chornobyl.
Keywords: losses, economic evaluation of losses, Chornobyl catastrophe, forestry

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 330.341.1:338.45:621

Ю.В. Войцеховська1, В.В. Войцеховська2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра менеджменту організацій,
2кафедра економіки підприємства та інвестицій

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ НА ТЕМПИ ЗРОСТАННЯ ВВП

Розглянуто питання оцінки кількісного впливу нагромадження капіталу на зростання ВВП. Застосовувались методи кореляційного аналізу із попередньою обробкою та систематизацію статистичної інформації щодо економічного розвитку деяких європейських країн та України. Зроблено аналіз виявлених статистичних залежностей та виконана економічна інтерпретація отриманих результатів.
Ключові слова: ВВП, нагромадження, капітал, основні засоби, темпи, кореляція.

In the article number of questions of assessment of quantitative impact of the capital accumulation on the rates of increasing of GDP were examined. Methods of correlative analysis were used by means of previous adaptation and systematization of the statistical data concerning economic development of the number of EU countries and Ukraine. The analysis of the proved statistic dependencies and economic interpretation of the obtained results were made.
Key words: GDP, accumulation, capital, fixed assets, rates of increase, correlation.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 519.86

О.В. Гайдучок

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра прикладної математики

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНОЇ МОДЕЛІ ДВОСЕКТОРНОЇ ЕКОНОМІКИ ІЗ ВИДІЛЕННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА

Описано системну модель двосекторної економіки, у якій окремо розглядається енергетичний та виробничий сектори. Досліджено систему диференціально-функціональних рівнянь для капіталу, потужності, цін на продукти для першого і другого економічних секторів, заробітної плати, проаналізовано характер зміни основних макроекономічних показників при різних змінах ціни на енергосировину.
Ключові слова: системна модель двосекторної економіки, виробничий сектор, енергетичний сектор, потужність сектора, капітал, ціна продукту.

The system model of two sector economics, in which power and production sectors acts separately, is described. The system of functional-differential equations for sector power, capital, banking reserve, product prices for first and second sector, and salary is examined. The changes in main macroeconomic indices due to different change in energy price are analyzed.
Key words: system model of two-sector economics, industrial sector, power industry, sector power, capital, product price.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 331.101.3

Л.В. Галаз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Поряд з підвищенням ефективності виробництва і праці, досягненням максимального прибутку головною метою підприємства в сучасних умовах є підвищення його конкурентоспроможності. Трудовий потенціал, будучи одним із основних складових елементів діяльності підприємства, безпосередньо впливає на реалізацію його стратегічних цілей забезпечення інноваційного розвитку.
Ключові слова: конкурентоспроможність трудового потенціалу, самореалізація, саморозвиток.

Next to the increase of efficiency of production and labour, profit maximization the primary objective of enterprise in modern terms is an increase of his competitiveness. Labour potential, being one of basic component elements of activity of enterprise, directly influences on realization of him strategic aims of providing of innovative development.
Keywords: competitiveness of labour potential, self-realization, self development.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 65.014.1+658.3108

Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

ІНТЕГРОВАНІСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ НИМИ

Розкрито сутність концепції інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств. Базуючись на положеннях сучасної теорії систем, а також фундаментальних наукових принципах, сутність запропонованої концепції розкрито шляхом виділення її складових елементів та уточнення взаємозв’язків між ними.
Ключові слова: система, інтеграція, розвиток, управління.

The article is devoted opening of essence of conception of integrating of control the system by economic development of machine-building enterprises. Being based on positions of modern theory of the systems, and also fundamental scientific principles, essence of the offered conception is exposed by the selection of its component elements and clarification of intercommunications between them.
Keywords: system, integration, development, management.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

К.Ю. Герасимчук

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Конкретизовано суть поняття “ціна” та встановлено її роль у діяльності вітчизняних підприємств. Ідентифіковано фактори впливу на ціну продукції виробничо-технічного призначення, а також механізм формування цін на неї в умовах ринку.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, методологія ціноутворення, цінова політика, методи ціноутворення, ринкова економіка.

The main point of the concept “price” is made concrete and its role in the activity of the Ukrainian enterprises is determined. Factors that influence the price of the production – technical goods and the mechanism of their prices formation are identified.
Key words: price, price formation, price formation methodology, price policy, price formation methods, market economy.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 331

І.І. Грибик, Н.В. Смолінська, А.М. Гирило*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій,
* кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАСАДАХ САМООРГАНІЗАЦІЇ ТА СИНЕРГІЇ

Розглянуто особливості розвитку корпоративної культури на засадах самоорганізації та синергії. Проаналізовано зарубіжний досвід розвитку корпоративної культури та висвітлено проблеми впровадження цього досвіду на українських підприємствах.
Ключові слова: корпоративна культура, прибуток, розвиток, самоорганізація, синергія.

The features of development of corporate culture are considered on principles of independent organization and synergy. Foreign experience of development of corporate culture is analysed and the problems of introduction of this experience are reflected on the Ukrainian enterprises.
Keywords: corporate culture, income, development, independent organization , synergy.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 338.48 (075.8)

А.В. Дубодєлова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Проаналізовано методологічні аспекти функціонування системи управління якістю послуг на підприємстві готельного бізнесу. Розроблено пропозиції з формування структурних складових управління якістю готельних послуг на основі системного комплексного підходу.
Ключові слова: готель, послуга, якість, управління, стандартизація, сертифікація.

The methodological aspects of functioning of the system of quality management of services are analyses on the enterprise of hotel business. Suggestions are developed from forming of structural constituents of quality management of hotel services on the basis of systems complex approach.
Keywords: hotel, favor, quality, management, standardization, certification.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК316.658.15

Г.М. Захарчин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ І СУТЬ

Висвітлено необхідність формування соціально-орієнтованого менеджменту в умовах трансформації економіки України. Охарактеризовано основні чинники, що спонукають до переорієнтування системи менеджменту на соціальні аспекти. Розглянуто принципи соціальної відповідальності як важливого складника соціально-орієнтованого менеджменту і роль організаційної культури в становленні соціального менеджменту.
Ключові слова: соціально-орієнтований менеджмент, соціальна відповідальність, соціальні технології, соціальне партнерство, організаційна культура.

The necessity of forming of the socially oriented management is reflected in the conditions of transformation of economy of Ukraine. Basic factors which induce to reconstruct orientation the management systems on social aspects are described. Principles of social responsibility are considered as an important component of the socially oriented management and role of organizational culture in becoming of social management.
Keywords: socially oriented management, social responsibility, social technologies, social partnership, organizational culture.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 330.341.1

Г.М. Захарчин, А.І. Українець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Проведено стратегічне дослідження інноваційної активності машинобудівного підприємства на основі матриці SWOT, а також генерацію стратегічних альтернатив інноваційного розвитку підприємства. Проаналізовано можливість використання інноваційних стратегій “виживання” та міжгалузевої диверсифікації, а також орієнтації діяльності на нішах ринку.
Ключові слова: інноваційна активність, машинобудівне підприємство, стратегічні альтернативи.

Has been made a strategically research of innovational activity by machine-building concern. The generation of strategy alternatives is suggested with using the SWOT-matrix. Analyzed the possibility of using such an innovational strategy, as “survival” and among branches diversification.
Key words: innovational activity, machine-building concern, strategy alternatives.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 338.45:621:330.322:330.142.211](477)

В.Я. Карковська

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра теоретичної та прикладної економіки

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ – ГОЛОВНИЙ НАПРЯМОК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДУВАННЯ

Розглянуто актуальну тему розвитку машинобудування, його інвестиційний потенціал. Обґрунтовуються пріоритети реалізації інвестиційного потенціалу як на макрорівні, так і на мікрорівні. Проаналізовано обсяги інвестицій в основний капітал машинобудівних підприємств, встановлено прогнозовані значення.
Ключові слова: економічний потенціал, інвестиційний потенціал на макро- та мікрорівні, заощадження, інвестиції в основний капітал.

The article covers the burning matter of machine building development and its investment potential. Priorities for implementation of investment capital are substantiated both on macrolevel and microlevel. The scope of investments in fixed capital of machine building enterprises was analyzed, predicted values were determined.
Key words: economic potential, investment capital on macrolevel and microlevel, savings, investments in fixed capital.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 338.124

В.В. Козик, О.Б. Андрушко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено стан економічної науки у сфері мікроекономічної кризи. Запропоновано власне тлумачення кризового стану підприємства. Узагальнено та проаналізовано класифікації криз, що дало змогу запропонувати свою систему класифікації криз на підприємстві.
Ключові слова: криза, кризовий стан підприємства, класифікація криз.

Investigational the state of economic science in the field of micro economical crisis. Own interpretation of the crisis state of enterprise is offered. Generalized and existent classifications of crises are analyzed, that enabled to offer the system of classification of crises on an enterprise.
Keywords: crisis, crisis state of enterprise, classification of crises.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 658.26

Г.Р. Копець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ СЕКТОРІ МІСТА ЛЬВОВА

Розглядаються результати вирішення проблем енергоефективності у муніципальному секторі міста Львова, застосування інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання і прогнозування системи енергоменеджменту муніципальних об’єктів житлово-комунального господарства, що забезпечує підвищення ефективності використання енергоресурсів муніципальних об’єктів.
Ключові слова: енергоефективність, енергоменеджмент, ефективне використання енергоресурсів.

This paper is concerned with issues of results of solving problem of energy efficiency in municipal sector of Lviv, application of information computing system for municipal energy management. Improving this information -computing system helps to increase of effectiveness of activity of municipal objects.
Key words: energy efficiency, energy management, effective using of energy resources.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 334.021

Т.В. Кулініч, Ю.Г. Бондаренко, Н.А. Цимбаліста

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

Описано та систематизовано засоби впливу органів влади різних рівнів на інвестиційне середовище України з метою забезпечення узгодженості загальнонаціональних інтересів з інтересами інвесторів і активізації інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Запропоновано алгоритм відбору інноваційно-інвестиційних програм та проектів для цільового фінансування за рахунок внутрішніх джерел інвестування.
Ключові слова: активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, інвестиційне середовище, загальнонаціональні інтереси, інноваційно-інвестиційні програми, внутрішні джерела інвестування, регіон.

Facilities of influence on the investment environment of Ukraine of the authorities of different levels are described and systematized, with the purpose of providing of co-ordination of national interests with interests of investors and activations of innovative-investment activity at regional level. The algorithm of selection of the innovative and investment programs and projects is offered for a single-sourcing due to state facilities.
Key words: activations of innovative-investment activity, investment environment, national interests, innovative-investment programs and projects, internal sources of investing, region.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 338.246.025.2+339.137.2

Л.С. Лісовська, А.А. Теребух, Г.В. Рачинська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ – КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто проблеми обґрунтування терміну конкурентоспроможності економічних об'єктів та розроблено пропозиції для їхнього використання залежно від рівня в ієрархії менеджменту конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкурентоспроможність, економічний об'єкт, ефективність, менеджмент конкурентоспроможності, показники, регулювання.

The problems of determining term of competitiveness of economic objects are considered and suggestions are developed for their use depending on a level in the hierarchy of management of competitiveness.
Keywords: competitiveness, economic object, efficiency, management of competitiveness, indexes, adjustings.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 330.341.1

Р.О. Мірошник, Л.В. Меренюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано поняття “інноваційний потенціал”. Обґрунтовано потребу формування та використання інноваційного потенціалу підприємства. Визначено основні підходи до оцінки інноваційного потенціалу в організаціях. Зосереджено увагу на участі держави у формуванні інноваційного потенціалу. Приділено увагу венчурному бізнесу. Подано рекомендації щодо раціональності та ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства.
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, венчурний бізнес.

A concept is analysed "innovative potential". Description is given necessity of forming and use of innovative potential of enterprise. Basic approaches are certain to estimation of innovative potential in organizations. Attention is concentrated on participation of the state in forming of innovative potential. Spared attention to venture business. Given recommendations in relation to rationality and efficiency of the use of innovative potential of enterprise.
Keywords: innovative activity, innovative potential, venture business.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 330.341.1 + 338 (477)

Л.І. Мороз, О.Р. Адельшінова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Проведено аналіз та обґрунтування сутності конкурентоспроможності підприємства та розроблено шляхи її підвищення в умовах глобалізації з наведенням формули розрахунку конкурентоспроможності, що є підставою для визначення успіху вітчизняних підприємств.
Ключові слова: глобалізація, конкурентоспроможність підприємства, конкурентоспроможність продукції, інноваційна продукція, маркетингова стратегія підприємства.

The analysis and essence’s substantiation of an enterprise’s competitiveness are carried out, ways of competitiveness’ increase are developed for the conditions of globalization with illustration of the calculation’s formula of competitiveness that is the basis of definition of the successful activity of the domestic enterprises.
Key words: globalization, competitiveness of an enterprise, competitiveness of production, innovation production, marketing strategy of an enterprise.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 338.486 (477)

О.В. Музиченко-Козловська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Доведено необхідність, визначено цілі, завдання, основні напрями, специфіку, методи та інструменти реалізації державного регулювання розвитку туризму. Запропоновано порядок дій у державній регіональній туристичній політиці унаслідок узагальнення законодавчої та правової баз. Сформовано програму заходів щодо підвищення туристичної привабливості території. Розроблено механізм реалізації державної програми розвитку туризму у регіоні.
Ключові слова: державне регулювання, туристична привабливість, механізм реалізації.

The necessity is proved, is determined the purposes, tasks, basic directions, specificity, methods and tools of realization of state regulation of development of tourism. The order of actions in state regional tourist politics owing to generalization of legislative and legal base is offered. The program of measures on increase of tourist appeal of territory is generated. The mechanism of realization of the state program of development of tourism in region is developed.
Key words: state regulation, tourist appeal, mechanism of realization.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 338.24: 330.332

І.І. Новаківський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Розглядаються питання розбудови національної інформаційної системи підтримки інноваційної діяльності. Адже сьогодні в розвинутих країнах обсяги капіталовкладень в інноваційні національні структури, що формують суспільні бази знань, дорівнюють, а інколи й перевищують капіталовкладення в основні фонди. Національні структури підтримки інновацій, побудовані на досягненнях нових інформаційних технологій, працюють в неперервному циклічному режимі, керуючи розвитком перетворювальних процесів в економіці.
Ключові слова: інновації, національна інформаційна система, підтримка інноваційної діяльності, нові інформаційні технології, мережні структури.

Work is devoted the questions of the national informative system alteration of innovative activity support. In fact today in the developed countries the volumes of capital investments in innovative national structures which form the public bases of knowledges are evened, and sometimes and exceed investments fixed. The national structures of support of innovations, built on achievements of new information technologies, work in the continuous cyclic mode, managing development of convertings processes in an economy.
Key words: innovations, national informative system, innovative activity support, new information technologies, network structures.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 336

Й.М. Петрович, О.М. Семенів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ВИРОБНИЧЕ КООПЕРУВАННЯ ЯК ФАКТОР ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Розглядаються питання, пов’язані із розвитком та удосконаленням виробничої кооперації на підприємствах України як фактора інтенсифікації інноваційного процесу та поглиблення інтеграційних зв’язків на усіх рівнях господарювання, розвитку інфраструктурних та виробничо-збутових мереж.
Ключові слова: кооперування, регіоналізація, інноваційна діяльність, потенціал, інтенсифікація, процес, інтеграція, ефективність.

In the article production co-operation is considered on the enterprises of Ukraine as a factor of intensification of innovative process and integration communications, development of infrastructure and production-sale networks.
Keywords: co-operation, regionalization, innovative activity, potential, intensification, process, integration, effectiveness.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 658.589 +658.152]:62 (477)

О.Л. Політанська

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра економіки підприємств та інвестицій

ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ У ВИПАДКУ АНУЇТЕТІВ

Отримано аналітичний вираз для розрахунку терміну окупності затрат на розроб¬лення та впровадження у серійне виробництво інноваційної продукції. Досліджено залежності норми внутрішньої дохідності від тривалості виробництва і відношення інвестиційних витрат до річного грошового потоку. Показано, що граничне значення дисконтної ставки, при якому реалізація проекту доцільна, не повинно перевищувати величини відношення річного грошового потоку до витрат на розроблення і впровадження за умови ануїтету.
Ключові слова: ануїтет, термін окупності, внутрішня норма дохідності, грошовий потік, економічне оцінювання.

An analytic expression for the term of recoupment of costs, spent for the development and introduction of innovation output to large scale production, has been received in the present paper. Dependencies of inner profitability norm on production duration and relation of investment outlay to annual money flow have been investigated. It has been shown, that the limit value of discount rate, at which the project implementation is reasonable, should not exceed the value of annual money flow relation to costs, spent for the development and introduction in terms of annuity.
Key words: annuity, the term of recoupment, inner profitability norm, money flow, economic evaluation.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 658.012.32.003.12:621

Л.М. Прокопишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “ПРЕСМАШ”)

Розглянуто методи оцінки потенціалу управління підприємствами та зазначено недоліки їх застосування. Визначено ключові показники для формування оцінки потенціалу управління машинобудівними підприємствами та здійснено оцінку його використання на ВАТ “Пресмаш”. Обґрунтовано необхідність мобілізації усіх внутрішніх резервів управління підприємствами на шляху до ефективного функціонування в умовах глобалізації.
Ключові слова: складові потенціалу підприємства; потенціал управління; показники; оцінка; ефективність використання.

The methods of estimation of potential of management enterprises are considered and the lacks of their application are marked. Certainly key indexes for forming of estimation of potential of management machine-building enterprises and the estimation of his use is carried out on VAT of “Presmash”. Grounded a necessity of mobilization of all of internal backlogs of management enterprises is on a way to to the effective functioning in the conditions of globalization.
Keywords: constituents of potential of enterprise; management potential; indexes; estimation; efficiency of the use.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 338.45:69.059.25

К.В. Процак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ГАРМОНІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Проаналізовано суть принципу сталого розвитку та особливості його застосування у сфері житлово-комунального обслуговування населення. Запропоновано уточнене змістове наповнення сталого розвитку, сформовано його визначення стосовно середовища проживання. Обґрунтовано підходи до визначення показників та індикаторів оцінки гармонійного розвитку сфери житлово-комунального обслуговування.
Ключові слова: середовище проживання, гармонійний розвиток, житлово-комунальне обслуговування населення.

The essence of steady development principle and peculiarities of its use in the sphere of population's public utility are analyses. Specified meaningful filling of steady development is offered and its definition is formed concerning environment of dwelling and approaches are proved as for determination of assessed indices and indicators of harmonic development in the sphere of public utility.
Key word: environment of dwelling and approaches are proved as for determination of assessed indices and indicators of harmonic development in the sphere of public utility.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 330.131.7:330.33.01

Н.Є. Селюченко, В.П. Кічор

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

В сучасних умовах питання антикризового управління є актуальними для будь-якого суб’єкта господарювання. Успішність антикризових заходів істотно залежить від ризиків, які можуть виникати в процесі їх реалізації. До таких ризиків належить інформаційний ризик. Визначено джерела формування інформаційного ризику на різних етапах антикризового управління та запропоновано перелік заходів щодо зниження його рівня.
Ключові слова: антикризове управління, інформаційний ризик, джерела ризику, система захисту інформації, способи зниження рівня ризику.

In the modern terms of question of anticrisis management are actual for the any subject of menage. Progress of anticrisis measures substantially depends on the risks which can arise up in the process of their realization. The informative risk belongs to such risks. In the article certainly sources of forming of informative risk on the different stages of anticrisismanagement and the list of measures is offered on the decline of his level.
Key words: anticrisis management, informative risk, risk sources, system of priv, methods of decline of risk level.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 338.5

І.Б. Скворцов, О.І. Гудзь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ ДЛЯ МОНОПОЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пропонується кількісний (аналітичний) розрахунок показників життєвого циклу товару для монопольного підприємства у натуральних і вартісних показниках. Виділено і наведено характеристику етапів життєвого циклу товару. Подано графічне зображення функції життєвого циклу продукції. Наведено аналітичний розрахунок часових параметрів життєвого циклу товару. Введено поняття довгострокової потужності підприємства і подано її аналітичний розрахунок.
Ключові слова: життєвий цикл товару, етап розгортання циклу, етап стабільного розвитку, етап згортання циклу, часові параметри життєвого циклу товару, довгострокова потужність підприємства.

The quantitative (analytical) calculation of indexes of life cycle of commodity is offered for a monopolistic enterprise in natural and costs indexes. Description of the stages of life cycle of commodity is selected and resulted. The graphic image of function of life cycle of products is presented. The analytical calculation of life cycle of commodity indexes of sentinels is resulted. The concept of long-term power of enterprise is entered and its analytical calculation is presented.
Key words: life cycle of commodity, stage of development of cycle, stage of stable development, stage of rolling up of cycle, life cycle of commodity indexes of sentinels, long-term power of enterprise.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

Syndicate content