№ 593 (2007)

УДК 811.161.2:001.4:796

Ольга Боровська, Надія Юрко

Львівський державний університет фізичної культури

УЖИВАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГАНДБОЛУ

© Боровська О., Юрко Н., 2007

У статті розглянено вживання іншомовних, зокрема англійських запозичень у термінології гандболу. На основі джерельної бази періодичних видань та фахових текстів, описовим методом та методом системного аналізу вивчено походження та вживання запозичень з англійської мови у термінології гандболу, визначено найчастотніші з них.

The article deals with the use of foreign, particularly English loanwords in handball terminology. On the basis of periodical and special literary sources the origin and usage of English loanwords have been analysed and the most frequent ones have been determined by means of literary sources analysis method, descriptive method and system analysis method.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 81 255.2:6

Яромир Войтович

Національний університет «Львівська політехніка»

ПРО НЕАДЕКВАТНІ ТЕРМІНИ-НЕОЛОГІЗМИ В ПЕРЕКЛАДАХ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ

© Войтович Я., 2007

Проаналізовано недоліки в перекладах наукових праць з української та російської на англійську мову. Запропоновано заходи для уникнення запровадження термінів-неологізмів, які спотворюють суть або створюють незручності у сприйнятті.

Examples of drawbacks in translations of scientific papers from Ukrainian/Russian are analyzed. Measures for avoiding inadequate sci-tech terms are suggested.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’373,46

Надія Гимер

Львівський національний університет ім. Івана Франка

ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА В КОСМЕТИЦІ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ

© Гимер Н., 2007

У статті розглянуто чотири групи слів-термінів іншомовного походження, що входять до терміносистеми косметики та косметології, на позначення структури шкіри, її хвороб та вад зовнішності, назв товару та іноземних косметичних фірм, з’ясовано їхнє походження та значення у сучасній науці.

The article describes four groups of words-terms of foreign origin that are included to the termsystem of cosmetics and cosmetology and mean the structure of skin, its diseases and defects of appearance, product names and foreign cosmetics firms, clears up their origin and meaning in modern science.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 673.0: 634.0: 658.2: 62-505.5

Віктор Дерев’янко

Український науково-дослідний навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості

РОЛЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

© Дерев’янко В., 2007

Проаналізовано причини неоднозначного розуміння і тлумачення термінів та понять, які використовують в стандартизації лісоматеріалів. Дано рекомендації щодо термінологічного забезпечення типів і розмірів круглих лісоматеріалів і пиломатеріалів з урахуванням архітектоніки дерев, та розроблення відповідних термінологічних стандартів.

The reasons of ambiguous understanding and interpretation of terms and notions, using in timber standardization is analyzed. It was made recommendations about necessity of supplying with terminology types and sizes of round timber and saw timber, taking into account architectonics of trees. Also recommended elaboration of corresponding standards.

Кількість посилань – 30.

Завантажити статтю

УДК 81’26

Марія Джура, Сергій Нікіпчук

Національний університет «Львівська політехніка»

ДЕЯКІ ЗАУВАГИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ВИРАЗНІ В ЦАРИНІ ТРАНСПОРТУ ТА ШЛЯХІВ

© Джура М., Нікіпчук С., 2007

Йдеться про філософське обґрунтування необхідности витвору наукової термінології мовними засобами рідної мови та про шкідливість запозичень. Запропоновано деякі практичні поради щодо витвору термінів. Подано терміни, що існували раніше, та ті, що використовують сьогодні, а також запропоновано нові вирази в царині транспорту та шляхів.

The authors of the article treat the issue of the philosophical background for creating scientific terminology on the basis of the Ukrainian language as well as that of the linguistic damage caused by borrowings. Some practical pieces of advice concerning the creation of terms are suggested. Some terms which were used in the past along with those used nowadays, as well as new terms in the field of transport and roads created by the authors of the article are given in it.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 800

Ірина Ковбаса

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

РОЛЯ ТА ПРОБЛЕМА ПРЕФІКСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Ковбаса І., 2007

У статті на основі порівняльного аналізу «Словника природничої термінології» Х. Полонського (1928 р.) та академічного «Російсько-українського словника наукової термінології» (1998 р.) досліджено зміни префіксових утворень в українській природничій термінології 20-х і 90-х рр. XX ст. і відповідно зміни термінних моделей словотвору. На основі отриманих результатів оцінено стан української термінологічної лексики до й після доби зросійщення, складено таблиці.

The article on the base of comparative analysis of Natural Terminology Dictionary by Kh. Polonskyj (1928) and Russian-Ukrainian Dictionary of Scientific Terminology (1998) researches changes of prefix structures in Ukrainian natural terminology 1920-th and 1990-th and changes of word construction models. On the base of research results the analysis of Ukrainian terminological vocabulary before and after russification was done.

Кількість посилань – 2

Завантажити статтю

УДК 808.-083-55

Ірина Кочан

Львівський національний університет ім. Івана Франка

СКЛАДНІ ТЕРМІНИ З ПОСТПОЗИЦІЙНИМИ КОМПОНЕНТАМИ -від, -вод, -хід, -ход У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (щодо нормалізації)

© Кочан І., 2007

У статті розглянуто терміни з кінцевими компонентами -від, -вод, -хід, -ход, виписані із загальномовних та термінологічних словників. З’ясовано їхнє зна-чення, зазначено потребу нормалізації таких лексем та доцільності їх уживання.

This article analyses terms with terminal components -від, -вод, -хід, -ход, which were extracted from common lingual and terminological dictionaries. There are found out their meanings, the need of such lexemes normalization and necessity of their use is denoted.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

Олена Левченко

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РЕЦЕНЗІЯ на монографію М. В. Жуйкової «Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов» (Луцьк: Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. – 416 с.)

© Левченко О., 2007

Завантажити статтю

УДК 800

Надія Міщенко

Інститут програмних систем НАН України

ПРО ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

© Міщенко Н., 2007

У статті розглянуто особливості творення українською мовою низки термінів на позначення властивостей програмних систем, які уможливлюють здатність програмних систем піддаватися діянню, вираженому перехідними дієсловами.

In the article some peculiarities of Ukrainian terms composition used to characterize the capabilities of software systems and components to be undergone the action put into transitive verb are discussed.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 800

Оксана Мартиняк

Львівський національний університет ім. Івана Франка

СИНОНІМНІ ПРИКМЕТНИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Мартиняк О., 2007

У статті розглянуто явище синонімії в українській науково-технічній термінології на основі джерел 30-х років XX століття порівняно зі сучасним джерелом. Викладено погляди різних учених на синонімію у термінології. Проаналізовано прикметникові синонімні терміни, причину їхньої появи та доцільність функціювання на сучасному етапі. Детально проаналізовано іншомовні терміни та їх кальки на українському ґрунті.

The article is devoted to the problem of synonymy of Ukrainian technical terminology. Its investigation is based on the sources of 30 years of XX century in comparison to the modern publishing. The author proposes different points of view concerning the problem. There are analyzed adjective synonymous terms, the reasons of emergency of synonyms in terminology and it functioning in the modern scientific and technical terminology in the paper. Carefully analyzed are foreign terms and their calques on the ukrainian basis.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 53:001.4

Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту України та Міністерства освіти і науки України

БУДОВА СКЛАДНИХ І СКЛАДЕНИХ ЕПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Микульчик Р., 2007

У статті досліджено сполучуваність складних і складених епонімів. З’ясовано, що для складних епонімів характерною є словотвірна сполучуваність з міжнародними терміноелементами. Виділено лексеми, які найчастіше входять у складені епоніми .

The goal of this paper is the research of connectivity in compound and complex eponymes. It has been cleared, that word building connectivity is typical for compound eponymes with international term elements. Lexemes, most frequently connected with complex eponymes are found out.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’374.3

Ірина Процик

Львівська національний університет ім. Івана Франка

ОСНОВНІ АСПЕКТИ УКЛАДАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО СЛОВНИКА ВЛАСНИХ НАЗВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

© Процик І., 2007

У статті висвітлено основні аспекти роботи над лінгвокраїнознавчим словником власних назв української мови. Основну увагу зосереджено на особливостях опису назв пам’яток природи.

This article brightes the main aspects of work on linguistic regional geography vocabulary of Ukrainian proper names. The main focus of article is on peculiarities of sights of nature named description.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 800

Роман Рожанківський

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології
Держспоживстандарту України та Міністерства освіти і науки України

ВИДОВІ ПЕРФЕКТИВИ ДВОВИДОВИХ БЕЗПРЕФІКСНИХ ДІЄСЛІВ ЧУЖОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА -УВА(ТИ)

© Рожанківський Р., 2007

Досліджено наявні двовидові безпрефіксні дієслова чужомовного походження на ува(ти) разом з їхніми префіксними перфективами з метою виявити стан і можливості утворення видових пар.

The existent two-aspectual prefix-free foreign-origin “-ува(ти)” ending verbs together with prefix perfective verbs are investigated for the purpose of discover the condition and possibility to constitution the aspectual pairs.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 808.3 – 541.2

Анна Середницька

Національний університет «Львівська політехніка»

ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПОЯВИ СЕМАНТИЧНО-ПОХІДНИХ ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ У ІДЕОГРАФІЧНОМУ СЛОВНИКУ ДІЄСЛІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

© Середницька А., 2007

Статтю присвячено описові семантичної структури багатозначних дієслів переміщення. Описано п’ять основних причин появи вторинних, семантично-похідних значень у семантичній структурі дієслів переміщення. Розглянуто, як багатозначність дієслів впливає на структуру ідеографічного словника дієслів переміщення, визначаючи поділ лексико-семантичних варіантів одного слова за різними статтями словника.

The article describes the design principles of the ideographic dictionary of Ukrainian verbs (fragment, conceptual field verbs of motion) and examines the related theoretical problems of its creation.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’373

Юлія Теглівець

Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІСЕМІЇ ТА ОМОНІМІЇ СКЛАДЕНИХ ТЕРМІНІВ ІЗ СЕМОЮ ВОДА

© Теглівець Ю., 2007

Статтю присвячено дослідженню полісемії та омонімії в українській науково-технічній термінології на прикладі складених термінів із семою вода.

The article is devoted to the study of policemy the homonymy in the scientific-technical terminology on the example of the terms-word combinations with the seme water.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’373.46

Галина Тимошик

Львівський національний університет ім. Івана Франка

БІБЛІЄАНТРОПОНІМИ-АРАМЕЇЗМИ НОВОГО ЗАВІТУ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ СВЯТОПИСЕМНИХ ТЕКСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – КІНЦЯ XX СТОЛІТТЯ

© Тимошик Г., 2007

У біблійному тексті антропоніми формують цілісну систему, в якій найменування чітко диференціюються за мовою-джерелом. Виокремлюємо арамейські за походженням біблієантропоніми. Особливістю біблієантропонімів-арамеїзмів є те, що вони не презентують окрему антропосистему (у структурі святописемного тексту вони представлені фрагментарно і неповно), а є компонентом гебрейської системи найменувань Новозавітнього Канону. Біблієантропоніми-арамеїзми мають низку особливостей, які дають змогу упізнати й виокремити їх серед розмаїття антропонімних формул новозавітного тексту.

In the biblical text anthroponims form a complete system in which the denomination is clearly differentiated according to the source language. We distinguish separately biblical anthroponims Aramaic by origin. The peculiarity of biblical anthroponims-Aramaisms is that they do not present a separate anthropogenic system (in the structure of the text of the Holy Bible they are represented in a fragmentary and not complete way), but are a component of the Hebrew system of the denomination of the New Testament Canon. Biblical anthroponims-Aramaisms have a number of peculiarities which enable to recognize and distinguish them among the variety of anthroponims formulas of the New Testament Covenant text.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’276.6:61

Наталія Цісар

Львівський національний університет ім. Івана Франка

МЕТОНІМІЧНІ ТРАНСПОЗИЦІЇ У МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ

© Цісар Н., 2007

У статті здійснено спробу виокремити основні критерії розмежування метафори та метонімії як художніх та мовних феноменів; проаналізовано медичні терміни, що виникли внаслідок метонімії; виділено найпродуктивніші моделі метонімічних транспозицій у медичній термінології, що є актуальним для систематизації, стандартизації та уніфікації медичної термінології.

Main criteria of distinction between metaphor and metonymy as literary and language phenomenon are found in the article; medical terms arisen as the results of metonymy are analyzed; the most productive models of metonymy transpositions in system of medical terms are singled out. The research work is directed to the medical terminology systematization, standardization and unification.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

Василь Чабан

Національний університет «Львівська політехніка»

ДВА ШТРИХИ ДО УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ

© Чабан В., 2007

Сформульовано принцип передачі на письмі й у звуці чужоземних слів. На цій підставі запропоновано зберегти оригінальне звучання дифтонгів і найширше вживання літери і звуку ґ у вкраїнській науково-технічній термінології як такій, що тяжіє до інтернаціональної.

In the paper the principle of on writing and on labial transfer of foreign terms is formulated. On this base is proposed to save original phonation of diphthongs and the wide using of letter g in Ukrainian scientific and technical terminology, which is nearly international.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 81.340.113

Владислав Шкурко, Світлана Ющенко

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

© Шкурко В., Ющенко С., 2007

У статті викладено методику формування та впорядкування термінології законо-давства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій та показано її дієвість на прикладі правової галузі «Автоматизація законотворчого процесу».

The procedure of the formation and adjustment of the legislative terminology by use of computer linguistics technologies is under consideration and its efficiency is shown in the field «The automation of the legislative process».

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 81′373.612.2:001.4:621.56/59

Олена Южакова

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

МЕТАФОРА У ТЕРМІНОЛОГІЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

© Южакова О., 2007

У статті репрезентовано найвідоміші теорії метафори (семантична та когнітивна), висвітлено специфіку наукової, зокрема технічної, метафори порівняно з художньою і побутовою, а також на матеріалі термінології холодильної техніки виокремлено тематичні групи метафор, зроблено їх семантичний аналіз та запропоновано метафоричну модель у зазначеній галузі знань.

The article represents the most well-known metaphor theories (semantic and cognitive ones), it considers peculiarity of the scientific (including technical) metaphor compared to fiction and everyday life metaphors and on the basis of the refrigeration engineering terminology it also singles out the metaphor topical groups, gives their semantic analysis and offers the metaphor model in the above-mentioned branch of knowledge.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’276.6:27

Сергій Яремчук

Львівський національний університет ім. Івана Франка

СИСТЕМА БОГОСЛОВСЬКИХ ТЕРМІНІВ: СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМ АПОСТОЛ, БІБЛІЯ, ЄВАНГЕЛІЄ

© Яремчук С., 2007

У статті йдеться про українські богословські терміни «Апостол», «Біблія», «Євангеліє», розглянуто їх значення, походження, простежено історію дослідження богословських термінів.

Тhis article is about Ukrainian theological terms “Apostle”, “Bible”, “Gospel”. It deals with their meanings, ethymology and the history of exploration of the theological terms.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

Syndicate content