№ 620 (2008)

УДК 811.161.2’373’374:376.3

Ірина Іваненко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Іваненко І., 2008

У статті зроблено огляд наявних джерел кодифікації української логопедичної термінології. З’ясовано, що спеціальних лексикографічних видань, присвячених ЛТ, в Україні немає. Вона зафіксована в контексті терміносистем корекційної педагогіки, спеціальної психології. Виявлено й описано особливості фіксації логопедичних термінів у загальномовних словниках. Означено етапи подальшого вивчення стану кодифікації української ЛТ.

The article deals with the sources of codification of Ukrainian terminology used in speech therapy. The analysis of scientific literature shows that there are no special publications in lexicography devoted to this kind of terminology in Ukraine. It is fixed in the context of correction pedagogy terminological system and special psychology Ukrainian Terminology Used in Speech Therapy: Problems of Codification.
The stages of problem further investigation as well as peculiarities of the terminology fixation in the different dictionaries are shown and described in the article.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 81’373.46

Надія Андрейчук

Національний університет «Львівська політехніка»

ПАРАДИГМА ЯК ТЕРМІН

© Андрейчук Н., 2008

У статті представлено аналіз розвитку смислової структури терміна парадигма. Особлива увага звернена на формування сучасного розуміння терміна як особливого формату наукових досліджень і запропоноване уточнене тлумачення цього компонента, його смислової структури. Створено словникову статтю, що дозволяє виявити значення досліджуваного полісемічного терміна не лише з допомогою визначення всіх його смислів, але й через співвідношення слова з іншими поняттями та їх групами.

The article deals with the term paradigm from the point of view of its sense structure development. Special attention has been paid to the formation of modern understanding of this term as a special format of scientific research and a precise definition of this component of its semantic structure has been suggested. Dictionary entry allowing to describe paradigm semantics through not only defining its numerous senses but establishing their correlation with other notions has been worked out.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 070:654.197

Вікторія Бабенко

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНА «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ТЕКСТ»

© Бабенко В., 2008

Звернено увагу на сучасний категоріальний апарат телезнавства, зокрема поняття «телетекст», з погляду засад семіотики.

Direct attention on the modern category of TV-knowledge, particular of conception textcommunication, from the point of semiotics principles.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 81’276.6:796

Людмила Бардіна, Наталя Назаренко

Національний університет фізичного виховання і спорту України

ПИТАННЯ ВМОТИВОВАНОСТІ ЗАПОЗИЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ТЕРМІНІВ-НЕОЛОГІЗМІВ

© Бардіна Л., Назаренко Н., 2008

Статтю присвячено актуальним проблемам у галузі спортивної термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних спортивних термінів-неологізмів. Сприйняття та закріплення в українській мові нових лексичних одиниць, безперечно, пов’язане з розвитком і поширенням певного виду спорту. Україна стала повноправним активним учасником олімпійського руху, що сприяє постійному поповненню термінологічного фонду спеціальної мови спорту іншомовною та інтернаціональною лексикою. У статті наведено аргументи «за» і «проти» запозичень.

The paper deals is dedicated the actual questions in the field of sports terminology in particular to the process of borrowing foreign sports terms. The perception and mastering new lexical units connected with the development of the definite sports event. Ukraine became the alleged and active Olympic Movement participant and this fosters to the constant enrichment of the terminological fund of special sports language. The article deals with pros and cons of the borrowings.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 808-084-55

Флорій Бацевич

Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ І ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАГМАТИКИ

© Бацевич Ф., 2008

У статті розглядаються проблеми організації лінгвістичної прагматики як нового напрямку досліджень живої природної мови, а також специфіки її термінологічного апарату. Вважається доцільним поділ лінгвістичної прагматики на мікро-, макро- і мегапрагматики, а також прагматику комунікативних невдач зі своїми класами термінів.

The author analyzes the establishment of lingual pragmatics as a new research trend for studying living natural language us well as peculiarities of its terms. The researcher also suggests the division of lingual pragmatics into micro-, macro- and megapragmatics as well as of communication failures, including their term clusters.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’373.2-112

Наталія Безпала

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ЛЕКСЕМА ГРІХ У СИСТЕМІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЕТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХVІ–ХVІІ ст.

© Безпала Н., 2008

У статті проаналізовано лексему гріх як одну з основних термінологічних одиниць у системі морально-етичної лексики. На матеріалі писемних пам’яток ХVІІ ст. проаналізовано особливості сполучуваності слова гріх, а також специфіка його функціювання у спеціальних та художніх текстах.

The article deals with the word “sin” as one of the main terminological units of moral-ethic vocabulary in XVII century written booklets. The combination particularities of the word “sin” and its functioning in special and art works are analyzed.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 800

Марина Блудша

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ГНІЗДО ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МАГНЕТИЗМОМ, ЗА ТЕРМІНОЛОГІЧНИМИ СЛОВНИКАМИ ХХ СТОРІЧЧЯ

© Блудша М., 2008

Досліджено структурні зміни гнізда термінів, пов’язаних із поняттям магнетизму, протягом ХХ сторіччя. Розглянуто орфографічні та морфологічні (словотворчі) видозміни цього гнізда, природний його розвиток та вплив зовнішніх чинників.

It was investigated the structural changes of term family related to phenomenon of magnetism within 20th century. It was examined orthographical and morphological transformations of this term family, its natural development and the influence of outer factors.

Кількість посилань – 58.

Завантажити статтю

УДК 81’38

Людмила Бондарчук

Львівський національний аграрний університет

МЕТАФОРИЧНА НОМІНАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

© Бондарчук Л., 2008

Стаття торкається проблем термінотворення на базі метафоричного номінування. Наведено конкретні приклади стирання метафори, переростання її в наукове економічне поняття. Окремо увагу звернено на економічні терміноїди, їхні функції та переклад. Теоретичні висновки сформовано на підставі аналізу корпусу фахової лексики з сучасних англо-українських перекладів наукової літератури економічного змісту.

The given paper is focused on the problems of terminologic formation based on metaphorical nomination. It presents concrete patterns of original metaphors and their developing into scientific economic notions. A particular attention is given to economic terminoids, their function and ways of rendering. Theoretical conclusions are formed on the analysis of the corpus of special lexicon taken from modern English-Ukrainian translations of economics scientific literature.

Кількість посилань – 25.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’374/78

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

© Булик-Верхола С., 2008

Статтю присвячено аналізові музичних термінів, утворених способом вторинної номінації, описано процеси метафоризації та метонімізації, що спричинили появу нових музичних назв, охарактеризовано особливість музичної термінології – залучення до музичної терміносистеми української мови народних назв, утворених семантичним способом.

In the paper the musical terms, created by secondary nomination, are analysed. The processed of metaphorisation and metonymisation, which causes new musical appellations appearance, are described. The peculiarity of musical terminology – enabling of Ukrainian folk appellations, created by semantic method, is characterized.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2:81’276.6

Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ФАХОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

© Васенко Л., Дубічинський В., Кримець О., 2008

Статтю присвячено проблемі навчання фахової української мови у вищих технічних навчальних закладах. Автори репрезентують навчальний посібник «Фахова українська мова», виданий 2008 року у видавництві «Центр навчальної літератури».

The article is dedicated to the problem of professional Ukrainian language in technical academies. The authors present their handbook «The Professional Ukrainian Language», which is printed in «The Centre of Educational Literature» publishing house in 2008.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 801.55

Михайло Гінзбург

Українська нафтогазова академія, м. Харків

СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ У ФАХОВИХ ТЕКСТАХ: ПРАКТИЧНІ ВИСНОВКИ З РЕКОМЕНДАЦІЙ МОВОЗНАВЦІВ

© Гінзбург М., 2008

Запропоновано класифікацію синтаксичних конструкцій, поширених у фахових текстах, і досліджено їхню відповідність нормам української мови.

A classification of syntactic constructs which are widely used in professional texts was suggested. The compliance of these syntactic constructs with requirements of the Ukrainian syntax was analyzed.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 81’374=161.1+(631.3:621.311)

Валентина Гайдучок, Олена Дерпак

Львівський національний аграрний університет

ВИХІД У СВІТ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА З АГРАРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

© Гайдучок В., Дерпак О., 2008

У статті обґрунтовано необхідність видання російсько-українського словника науково-технічної термінології з аграрної механіки та розглянуто основні засади його укладання.

The paper deals with motivation of publication Russian-Ukrainian dictionary of scientific and technical terms in agrarian mechanics and energetics.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 001.18.4, 547.1

О. Гордієнко1, М. Корнілов1, О. Голуб1, С. Ісаєв2, В. Толмачова2, О. Ковтун3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
3Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

СУЧАСНА ХІМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

© Гордієнко О., Корнілов М., Голуб О., Ісаєв С., Толмачова В., Ковтун О., 2008

Сформульовано основні принципи сучасної української термінології в органічній хімії; обговорено особливості сучасної номенклатури органічних сполук, що базуються на рекомендаціях IUPAC 1993 року.

Basic principles of modern Ukrainian terminology in organic chemistry are formulated; characteristics of modern nomenclature of organic compounds based on IUPAC recommendations 1993 are discussed.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 81.373

Галина Грегуль

Київський національний університет внутрішніх справ

ВИМОГИ ДО ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

© Грегуль Г., 2008

У статті порушено питання вимог до юридичних термінів, які поділено за двома критеріями: вимоги до юридичних термінів-слів (упровадженість, мовна правильність, питомість, стислість) та до юридичних термінів-понять (поняттєво-термінологічна єдність, дефінітивність, системність, точність, емоційно-експресивна нейтральність).

The article deals with special judicial terms requests divided into two criteria: requests to judicial terms-words (implementation, language accuracy, special features of the native language, conciseness) and judicial terms-concept (concept and term unity, presence of the definition, system’s characteristics, exactness, lack of emotions).

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 811.112.2’373.46:57

Софія Денисенко, Ірина Микитка

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЗБІЛЬШЕННЯ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

© Денисенко С., Микитка І., 2008

У статті розглянуто особливості використання лексичних та граматичних одиниць у фаховій літературі для біологічних спеціальностей

The article focuses on the peculiarities of using lexical and grammatical units in the biological texts

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’373.2-112

Василь Денисюк

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З НАЗВАМИ – АНАТОМІЧНИМИ ТЕРМІНАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХVІ–ХVІІ ст. (НА ПРИКЛАДІ НОМЕНА НОГА)

© Денисюк В., 2008

У статті розглянуто особливості функціювання фразеологізмів із номеном нога в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. Відзначено, що фразеологічні одиниці можуть вступати в синонімічні та антонімічні зв’язки, розширювати свою семантичну структуру через появу контекстних додаткових конотацій.

The article deals with peculiarities of functioning the phraseologism with unit нога in Ukrainian language at XVI–XVII centuries. It is emphasized that there phraseology units can have synonymic and antonymic connection, enlarge their semantic structure via context supplementary connotation appearance.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 81’374.26:622

Світлана Дорошенко

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПИСУ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

© Дорошенко С., 2008

У статті в діахронічному аспекті проаналізовано термінологічні словники, що вміщують терміни нафтогазової промисловості.

Terminologic dictionaries containing oil-and-gas industry terms are analyzed in this article in diachronical aspect.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’25:34

Лариса Думанська

Одеська державна академія будівництва та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНИХ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ «СЛОВНИКА БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ» С. БУЛДИ)

© Думанська Л., 2008

Зроблено аналіз лексико-семантичних та структурних особливостей українських архітектурних термінів, що ввійшли до «Словника будівельної термінології» професора С. Булди; визначено роль словника в утвердженні української архітектурної термінології у 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

The analysis of the lexical-semantic structural features of Ukrainian architectural terms, the part of The Dictionary of Building terms by S. Bulda, is given in this article; the role of the dictionary in the formation of Ukrainian architectural terminology of 1920–30.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 72.03+711.03

Володимир Задорожний, Галина Петришин

Національний університет «Львівська політехніка»

ДО ПИТАННЯ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

© Задорожний В., Петришин Г., 2008

У статті розглянено проблеми функціювання німецько-української термінології в німецьких, австрійських та українських фахових текстах з історії архітектури та містобудування, а також питання створення «Німецько-українського термінологічного посібника з історії архітектури та містобудування», виданого у 2006 р. у Львові.

The paper deales with problems of Ukrainian-German terminology functioning in German, Austrian and Ukrainian texts from history of architecture and city building and problem of “German-Ukrainian terminology manual from architecture and city building” development, published in 2006 in Lviv/

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 001.4+81.161.2’373.421

Лариса Задояна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

СИНОНІМІЯ В CУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

© Задояна Л., 2008

У статті проаналізовано терміносиноніми предметної галузі цукрового виробництва. Узагальнено теоретичні позиції щодо суті явища синонімії. Визначено типи термінологічних синонімів (дублети, структурні синоніми), описано також словотвірну варіантність.

Terminology synonyms of sugar-production branch are analyzed in the article. Theoretical groundings regarding the essence of synonymy are generalized. Types of terminology synonyms (duplicates, structural synonyms) are outlined. The word-formation variety is also described in the article.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’373.2-112

Оксана Зелінська

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

НАЗВИ БОГА ТА ІСУСА ХРИСТА У ПРОЗОВИХ ТЕКСТАХ ПЕРІОДУ БАРОКО

© Зелінська О., 2008

У статті розглянуто назви на позначення Бога та Ісуса Христа у прозових творах української писемності періоду бароко. Дослідження показало, що в писемних пам’ятках ХVІІ ст., які не є канонічними текстами, крім усталених, широко засвідчено образні, індивідуально-авторські найменування. Вони виконували не тільки номінативну функцію, а їх також уживали зі стилістичною метою.

The article deals with the appellations for denoting God and Jesus Christ in baroque Ukrainian writing prose works. The research has shown that in XVII century written booklets, which are not canon texts, figurative individual-author appellations are found. They performed not only nominative function but also were used with stylistic aim.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 800

Микола Зубков

Харківський національний університет імені В. Каразіна

СУЧАСНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК

© Зубков М., 2008

У статті йдеться про новий підхід до укладання двомовного (російсько-українського) словника, базованого на лексикографічних розслідах останніх років, з опертям на традиційні національні засади термінотворення.

A new approach to composing of bilingual (Russian-Ukrainian) dictionary which is based on lexicographic researches of the last years and traditional national principles of terms forming is examined in the article.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 001.4+81.161.2’373.421

Оксана Казанюк

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ТЕРМІНОТВОРЕННЯ У САДОВО-ПАРКОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

© Казанюк О., 2008

Статтю присвячено дослідженню термінотворення в садово-парковому господарстві. З’ясовано та проаналізовано основні способи творення термінів, серед яких найпродуктивнішими є морфологічна деривація та складені найменування. Семантичний спосіб творення термінів відзначається низьким ступенем продуктивності, що, очевидно, пов’язано зі специфікою самої галузі знань.

The article deals with the formation of landscape archutecture terms. The main ways of the formation of terms are found out and analyzed, among which morphological derivation and compound names are highly productive. The semantic way of the formation of terms is of low productivity that is obviously connected with the specific nature of the branch of study itself.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 800

Євгенія Карпіловська1, Ольга Кочерга2, Євген Мейнарович3

1Інститут мовознавства імені О Потебні НАН України, м. Київ
2Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, м. Київ
3Інститут математики НАН України, м. Київ

УКРАЇНСЬКА НАУКОВА МОВА В АКАДЕМІЧНОМУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ СЛОВНИКОВІ ЗА РЕДАКЦІЄЮ А. КРИМСЬКОГО ТА С. ЄФРЕМОВА

© Карпіловська Є., Кочерга О., Мейнарович Є., 2008

З нагоди оприлюднення електронної версії Російсько-українського словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова здійснено спробу проаналізувати можливості його використання як джерела інформації про питомо українську фахову лексику, взірцеві словотворчі моделі, мовні конструкції та усталені вислови, шляхи запозичування іншомовних слів тощо.

On the occasion that the electronic version of the Russian-Ukrainian Dictionary edited by A. Krymsky and S. Yefremov is now available, an attempt is made to consider its resources of inherent Ukrainian professional language, master models of word formation, linguistic structures and standard phrases, ways of penetration and adaptation of foreign words etc.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 800

Тарас Кияк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВУЗЬКОГАЛУЗЕВІ ТЕРМІНИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА КВАЗІРЕФЕРУВАННЯ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ

© Кияк Т., 2008

Фахова мова – сукупність усіх мовних засобів, уживаних в обмеженій професійною ділянкою сфері комунікації для забезпечення взаєморозуміння між людьми, які працюють у цій галузі. Функціювання фахової мови забезпечує докладно визначена термінологія. Словник професійних текстів містить вузькогалузеві лексеми, міжгалузеві наукові терміни, професіоналізми (виробничу лексику), номенклатурні назви, професійний жаргон і загальновживані лексеми. Рівень абстракції фахової мови залежить від рівня насиченості тексту термінологією. Терміни – найчастіше вживані в тексті одиниці, які можна використати, конструюючи квазівитяг.

Professional language is the complex of all language means being used in professionally restricted area of communication in order to ensure the mutual understanding among people working in the given sphere. The functioning of professional language is provided with accurately determined terminology. Nevertheless the vocabulary of professional text includes, apart from narrow-branch lexical units, inter-branch general scientific terms, professionalisms (industry words), nomenclatures, professional jargon and the lexis of general use. The level of abstract professional language depends on the level of the text’s terminological saturation. Terms are the most frequently used lexical units in a text, which can be used while constructing a quasiabstract.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’373.422:622

Олена Колган

Слов’янський державний педагогічний університет

АНТОНІМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГІРНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Колган О., 2008

Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених вивченню лексико-семантичних особливостей української гірничої термінології. У ній розглянуто проблему внутрігалузевої антонімії, зокрема зосереджено увагу на різновидах антонімів та шляхах їх творення в термінології гірничої справи.

The article continues the collection of the author’s publications that devoted to studying of lexical-semantical peculiarities of Ukrainian mining terms. It deals with the problem of the inner branch antonymy, especially attracts the attention on the varieties of the antonymy and the ways of the formation in the mining terminology.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 800

Вікторія Коломийцева

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НАЙМЕНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В СИСТЕМІ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Коломийцева В., 2008

У статті комплексно проаналізовано синтаксичні категорії повноти / неповноти реченнєвих структур та причин, що зумовлюють неповноту. Зроблено спробу уніфікувати терміносистему, яка описує цю категорію: поняття «еліпсис» та «неповнота» ототожнено, а серед різновидів неповних речень поряд із контекстуальними та ситуативними запропоновано вирізняти стаціонарно (традиційно) неповні. Розглянено проблему так званого синтаксичного нуля, здійснено семантичну й граматичну кваліфікацію абстрактної дієслівної зв’язки в імпліцитній та експліцитній формі.

The article provides a comprehensive analysis of ellipsis as syntactic category and the conditions that cause this phenomenon. The terminology, which describes ellipsis, was corrected: the terms incomplete sentence and ellipsis are treated as identical, three types of incomplete sentences were defined – contextual, situational and stable (traditional) incompletion. The specific function of amorphous copula was displayed.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 800

Марія Комова

Національний університет «Львівська політехніка»

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ

© Комова М., 2008

У статті розглянуто проблему видової й типологічної класифікації термінологічних словників. Запропоновано схему класифікації, визначено основні видові класифікаційні ознаки термінологічних словників.

In the article is considered the problems of aspectual and typological classification of terminology dictionaries. There is proposed the scheme of classification, determined the main aspectual classification featares of terminology dictionaries.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 811.161.2’06’ 373.45’3773.46.005

Ірина Кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

ВАРІАНТИ І СИНОНІМИ ТЕРМІНІВ З МІЖНАРОДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

© Кочан І., 2008

Синоніми й варіанти в термінології явище не бажане, але цілком реальне, його існування сприяє унормуванню фахової мови, бо з часом одна з одиниць починає домінувати, відтісняючи іншу на другий план. Існують такі відношення між термінами з міжнародними компонентами. Оскільки у науковій літературі існують різні трактування цих понять, подамо свій погляд на ці цікаві мовні реалії.

Synonyms and variants are undesirable but quite real in terminology, their existence is instrumental in setting of norms of professional language, because as time goes by one of such units begins to prevail making the other recede into the background. Also there are such relations between terms with international components. As there are different interpretations of these concepts in scientific literature, we will give our own view of these interesting linguistic realities.

Кількість посилань – 21.

Завантажити статтю

Syndicate content