№ 618 (2008)

УДК 620.179.14

В.М. Іванчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ФУНКЦІЙ ДО ЗАДАЧІ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК

Найважливіше питання при магнітному методі швидкісного контролю рейок – це виділення інформації про дефекти з дефектоскопічного сигналу, знятого під час руху вагона-дефектоскопа. Відомо, що найнебезпечніші і найпоширеніші дефекти рейок спричиняють типову форму сигналу на вагонних реєстраторах. У статті запропоновано підхід для аналітичного виявлення дефектів в рейці на основі обробки сигналів заїздів вагона-дефектоскопа, використовуючи принцип вейвлет-перетворення.

The most essential questions at the magnetic method of speed control of rails there is a selection information about defects from a fault detection signal, taken off at motion of carriage-fault detector. It is known that the most dangerous and widespread defects of rails draw the typiform of signal on carriage recorders. This clause represents the approach for analytical revealing flaws in a rail on the basis of processing signals of arrivals of the scanning system, using a principle Wavelet-transformation.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 681.32.03

Т.В. Андрухів, В.І. Романчук, А.В. Поліщук,

Національний університет “Львівський політехніка”,

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВНІСТЮ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ ЗІ СПЕКТРАЛЬНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ КАНАЛІВ

Досліджено завади у повністю оптичних транспортних DWDM мережах і методи підвищення їхньої пропускної здатності, завади у компонентах та їхній вплив на передавання в системах зі спектральним ущільненням каналів.

A work is devoted to research of hindrances in fully optical transport DWDM networks and to the methods of their carrying capacity increasing, to research of hindrances in components and their influence on the transmission systems with a wave length division multiplexing of channels.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

381.324:621.394.79

В.М. Безрук, Д.В. Чеботарёва

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Представлены теоретические и практические особенности применения методов многокритериальной оптимизации для разных этапов планирования сетей сотовой связи – предварительного планирования и планирования транспортной сети.

There are represented theoretical and practical features of application of the methods multicriteria optimization for different stages of planning of networks of cellular communication – preliminary planning and planning of a transmission network.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 621.39

В. Горбатий, І.В. Горбатий*

Державне науково-дослідне підприємство “КОНЕКС”, м. Львів
*Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра телекомунікацій

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДІАМЕТРА АНТЕНИ ПРИЙМАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ ДАНИХ ІЗ СУПУТНИКІВ ДЗЗ

Виконано комп’ютерне моделювання залежності відношення потужності сигналу до потужності шуму на вході демодулятора приймальної станції (ПС) системи дистанційного зондування Землі від діаметра антени ПС, швидкості передавання даних і коефіцієнта шуму малошумного підсилювача (МШП) чи конвертора. За результатами моделювання визначено оптимальний діаметр антени й оптимальний коефіцієнт шуму МШП приймальної станції.

The computer design of dependence of SNR on the input of receiving station (RS) demodulator for system of the remote sensing of Earth from the diameter of the RS antenna, data speed and noise coefficient of low noise amplifier or converter was made. As a result of design the optimum diameter of antenna and optimum noise coefficient of low noise amplifier of the RS was certain.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.317.42

П. Депко

Національний університет “Львівська політехніка”

ФЛІКЕР-СКЛАДОВА ІНТЕНСИВНОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ

Зроблено спробу застосувати флікер-шум для аналізу організації дорожнього руху на вулицях міста. Створено комп’ютерну модель і проведено аналіз руху транспортних засобів з метою дослідження залежності флікер-шуму від способу організації дорожнього руху.

An attempt to use flicker-noise for analysis of traffic organization on the streets of city is made. A computer model is created and the analysis of vehicles motion is conducted with the purpose of investigating the dependence of flicker-noise on the methods of traffic organization.

Кількість посилань –2.

Завантажити статтю

УДК 615:47

Р.І. Желяк, Є.В. Сторчун

Нацональний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНИХ СТИМУЛІВ З БІОЛОГІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ

Подано результати дослідження взаємодії електричних стимулів з біологічними структурами та обґрунтовано оптимальну форму стимулу.

The results of research of co-operation of electric stimuli are given with biological structures and grounded optimum form of stimulus.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.372.8

Й.А. Захарія

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ТОРЦЕВОГО ЗАРЯДУ ВИПРОМІНЮВАЧА У ХВИЛЕВОДІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НИТКОПОДІБНОЇ МОДЕЛІ СТРУКТУРИ

На основі електродинамічного аналізу пропонується алгоритм урахування впливу торцевого заряду випромінювача у прямокутному хвилеводі за допомогою еквівалентного продовження розподілу струму у випромінювачі. Проведено оцінку впливу торцевого заряду на вхідний імпеданс випромінювача у випадку однониткової моделі випромінювача. Дано рекомендації щодо такого аналізу при використанні багатониткової моделі структури.

The waveguide radiator top-charge is considered. Use the radiator longitudinal current distribution prolongation the charge influence in the case of radiator filament model is evaluated. An calculating algorithm for multifilament radiator model is proposed.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.391.24

Н.В. Захарченко, М.А. Мамедов, Е.А. Осадчук

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

РАЗДЕЛЕНИЕ ОШИБОК НА ИСПРАВЛЯЕМЫЕ И ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ В КОДАХ СЛЕПЯНА

За счет введения на приеме генератора исправляемых векторов ошибок при кратности их предлагается производить компенсацию искажений в кодовом слове.

Taking info account corrected errar vectors on generator reception at their devision results it is supposed to make the complete compensation of code word distershens.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.396

М.М. Климаш, Ю.Я. Вакула, Самер Аввад

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УМОВ ПОШИРЕННЯ РАДІОСИГНАЛІВ НА ЯКІСТЬ ЗВ'ЯЗКУ В МОБІЛЬНИХ СИСТЕМАХ СТАНДАРТУ CDMA

Проаналізовано проблеми моделювання систем CDMA та досліджено вплив умов поширення радіосигналу на якість зв’язку в коміркових мережах. На основі цих досліджень запропоновано метод розрахунку покриття території для надання послуг мобільного зв’язку третього покоління на базі стандартів CDMA.

Simulation problems of design of the systems of CDMA are given and research of influence of terms of distribution of radio signal is carried out. On the basis of these researches the method of calculation of coverage of territory for the grant of services of mobile communication of the third generation on the base of standards of CDMA is offered.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 621.395.74

М.М. Климаш, О.А. Лаврів, Р.І. Бак

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра телекомунікацій

КОНВЕРГЕНЦІЯ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖ GSM, CDMA, WIMAX НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ NGN-SOFTSWITCH ТА ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ ЄДИНОГО ТЕРМІНАЛУ

Запропонована концепція побудови багатофункціональної конвергентної мережі на основі технології NGN-SOFTSWITCH з інтеграцією радіомереж поколінь 2,5–3,5G, телефонної мережі загального користування, мереж IP-телефонії. Розроблено функціональну модель єдиного терміналу, принцип єдиного сеансу зв’язку для різних видів сервісу. Проведено дослідження технології WiMAX, оптимізованої використанням MIMO антен.

The article offers a concept of constructing a multi-function convergent network on the basis of NGN-SOFTSWITCH technology with the integration of radio networks of 2,5–3,5G generation, public telephone network, and IP telephony networks. A functional model of single terminal and the principle of single session for difference service types have been elaborated. A research of WiMAX technology optimized with MIMO antennae has been conducted.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.3.006.357

Ю.Ю. Коляденко, Л.О. Токар

Харківский державний регіональный науково-технічний центр з питань ТЗІ

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ В УМОВАХ КОНВЕРСІЇ РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

Розглянуто один зі шляхів розв’язання задачі електромагнітної сумісності (ЕМС) – метод частотного планування за допомогою мінімізації кількості частотних каналів, що використовуються, для виконання умов забезпечення ЕМС.

One of paths of decision of task of electromagnetic compatibility (EMC) is considered in the article – method of the frequency planning by minimization of amount of the used frequency channels for implementation of terms of the EMC providing.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 551.568.85

Ю.В. Лисак, Б.П. Русин

Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИПАДКОВОГО МАРКІВСЬКОГО ПОЛЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПОГОДЖЕННЯ СТЕРЕОЗОБРАЖЕНЬ

У цій роботі запропоновано метод оптимального визначення параметрів марківського поля, необхідних для розв’язання задачі погодження стереозображень. Використано імовірнісну модель, яка трансформує задачу погодження стереозображень, у задачу знаходження максимуму апостеріорної ймовірності для визначення як параметрів моделі, так і функції відмінності.

In this paper a method for solving dense stereo matching problem based on optimal Markov random field (MRF) parameters estimation is presented. To estimate these parameters we use a probabilistic model that formulates stereo as maximum a posterior problem for both disparity function and MRF parameters.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621 793:539.61

М.Д. Матвійків, А.І. Сташко

Національний університет “Львівська політехніка”

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЦНОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВИХ ПОКРИТЬ НА ЗСУВ ТА ВІДРИВ

Досліджено взаємозв’язок міцностей поверхневих покрить на зсув та відрив. Показано, що міцність на відрив приблизно в 3…4 рази більша за міцність на зсув.

The article deals with exploring intercommunication of adhesion of surface coatings on a moving and tearing away. It is shown that durability on tearing away approximately in 3…4 times greater than durability on a moving.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 621.376.332

М.В. Мелень, В.М. Когут*, Б.О. Павлов*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань,
*Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола,
кафедра комп’ютерних систем та мереж

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАПАЗОННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І СХЕМОТЕХНІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АПЧ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА

Проведено аналіз діапазонних властивостей надвисокочастотного генератора з системою АПЧ на основі дискримінатора Паунда. Заропоновано схеми регульованого фазообертача і синхронних детекторів. Розглянуто структурну схему пристрою для вимірювання флуктуацій частоти.

The analysis of band properties of the superhigh-frequency generator with system AFC is carried out on the basis of the Pound’s discriminator. The circuits of the adjustable phase shifter and synchronous detectors are offered. The block diagram of the device for measurement of frequency fluctuations is considered.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.396

П.М. Михайленич, Мохаммад Хасан Алі Самур

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА СИНХРОНІЗАЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОДОВОГО РОЗДІЛЕННЯ КАНАЛІВ З ПРЯМИМ РОЗШИРЕННЯМ СПЕКТРА

Коротко розглянуто принципи та особливості кодового розділення каналів з прямим розширенням спектра сигналів. Наведено результати моделювання приймання інформації cdma-приймачем за наявності синхронізації.

The principles and features of code division multiple access with direct sequence spread spectrum are considered in this article. The results of modelling synchronous data receiving are shown in this article.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.317.42

В.О. Нічога1,2, П.Б. Дуб1, В.О. Проненко3

1Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України
2Національний університет „Львівська політехніка”
3Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Національного космічного агентства України

СУЧАСНІ НИЗЬКОПОРОГОВІ ІНФРАНИЗЬКОЧАСТОТНІ ІНДУКЦІЙНІ ДАВАЧІ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ НАДСЛАБКИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ

Розглянуто технічні характеристики та результати випробувань нового низькопорогового інфранизькочастотного індукційного давача LEMI-120, розробленого в Львівському центрі Інституту космічних досліджень і Фізико-механічному інституті Національної академії наук України, який за своїми параметрами відповідає кращим зарубіжним зразкам, а за деякими з них, наприклад, за співвідношенням якість-ціна, істотно перевищує відомі зарубіжні взірці.

The technical characteristics and the test results of the new low-threshold low-frequency induction sensor LEMI-120 designed in the Lviv Centre of the Institute of Space Researches and Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine are considered. Its parameters correspond to that of the best foreign sensors and some parameters, such as, for example, quality-cost ratio, exceed the best world level.

Кількість посилань – 30.

Завантажити статтю

УДК: 385.832

М.Й. Николишин

Національний університет "Львівська політехніка "

ОЦІНКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩ МІКРООБ’ЄКТІВ СКАНУЮЧИМ ОПТИЧНИМ МІКРОСКОПОМ

Розглянуто оцінку функціонування скануючого оптичного мікроскопа, а також його точності під час вимірювання площ мікрооб’єктів. Для покрокового сканування досліджуваного об’єкта, яке використовується у скануючому оптичному мікроскопі, проаналізовано чинники, що впливають на точність вимірювання.

Estimation of scanning optical microscope functioning is reviewed as well as its precision at microobjects squares measuring. Factors, influencing to the measuring precision at specimen under investigation step scanning used in scanning optical microscope are analyzed.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.372.85

В.І. Оборжицький, *В.Д. Гонтар

Національний університет "Львівська політехніка",
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем,
*кафедра вищої математики

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИСКРЕТНИХ ШЛЕЙФНИХ ФАЗООБЕРТАЧІВ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ ТРІЙНИКІВ

Запропоновано метод розрахунку електричних параметрів прохідних дискретних фазообертачів шлейфного типу, який дає змогу забезпечити задане значення фазового дискрету одночасно з вхідним узгодженням та компенсацією при цьому впливу неоднорідностей трійникових розгалужень.

The method for calculation of electrical parameters of digital branch phase shifters, which provides the desired differential phase shift simultaneously with input matching and T- junction discontinuities effect compensation , are offered.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.391.6 : 535.581

М.І. Олексін, Є.М. Чернихівський

ЦТЕ ПМ №6 філії «Дирекція первинної мережі» ВАТ «Укртелеком»,
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра телекомунікацій

МОДЕЛЬ ОПТИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ DWDM

Проведено моделювання оптичної транспортної системи на основі технології спектрального ущільнення каналів. Розроблено концептуальну і блочну модель оптичної транспортної системи, що дає змогу отримати залежність коефіцієнта бітової помилки від хроматичної і поляризаційної модової дисперсії і нелінійних ефектів.

The design of an optical transport system is considered on the basis of wave length division multiplexing technology. The conceptual and sectional model of an optical transport system, that allows to obtain the dependence of coefficient of bit error rate on chromatic and polarization mode dispersion and nonlinear effects, is developed.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.378

В.А. Павлиш, Л.І. Закалик, Р.О. Корж, З.І. Доскоч

Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОРОЗМІРНОГО ТРАНЗИСТОРА

Розглянуто можливість формалізації фізичних процесів в одноелектронному транзисторі (ОЕТ). З усіх розглянутих методів моделювання нанотранзисторів найбільш близькою до реальних умов роботи цих елементів є функція Гріна для неврівноважених процесів, оскільки вона враховує квантову природу електрона за рахунок поєднання Гамільтоніана і хвильової функції Шредінгера. Це дає можливість через функцію Гріна моделювати електричні характеристики ОЕТ. Ця робота ще вдосконалюється, але перші результати близькі до реальних характеристик.

Theoretical modeling of physical processes in one-electron transistor (OET) is considered in present article. Among all considered theoretical methods for nanotransistors modeling most close to real operation of this element is Green function for non-equilibrium processes because it considers quantum nature of electron combining Hamiltonian and Schrödinger wave function. This allows modeling of OET electric characteristics through Green function. Present work is in process but first results are very close to real characteristics.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 621.396

В.О. Пелішок

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ПЛОЩИННО-ПРОСТОРОВИХ ДІАГРАМ НАПРАВЛЕНОСТІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ АНТЕННИХ РЕШІТОК

Дослідження складних антенних систем, якими є синфазні антенні решітки, здійснюється з використанням просторової діаграми направленості та її перерізів в трьох площинах прямокутної системи координат. Показано ефективність використання таких перерізів на етапі як якісного, так і кількісного аналізу.

Research of the difficult aerial systems which in phase arrays are is carried out with the use of spatial diagram of orientation and its cuts in three planes of the rectangular system of co-ordinates. Efficiency of the use of such cuts is rotined both on the stage of high-quality analysis and quantitative.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.314.26

В.В. Поповський, С.М. Горяєва

Харківський національний університет радіоелектроніки

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СУМІСНОГО ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПОТОКУ ВИКЛИКІВ

Розглядається задача сумісного виявлення і оцінки інтенсивності потоку заявок в телекомунікаційній системі. Для оцінки тренду нестаціонарності трафіку запропоновано використовувати згладжувальний рекурсивний алгоритм типу Робінса-Монро. З використанням методів імітаційного моделювання проаналізовано вплив різних параметрів алгоритму на якість виявлення критичного рівня інтенсивності потоку. Показано, що за згладжування виявляються ефекти зменшення рівня флуктуацій оцінюваної компоненти, знижується рівень самої оцінюваної компоненти і з'являється зсув оцінки максимуму нестаціонарності. Це є рекомендації з використання процедури в різних механізмах запобігання перевантаженню типу RED, SPD, ECN тощо. Одержано оптимальне правило виявлення перевищення заданого порога.

The problem of joint detection and rating intensity of а stream applications in telecommunication system is examined. For estimation of trenda unstationary traffic the smoothed rekursyvnyy algorithm of the type Robins-Monro is offered use. With the use of simulation techniques, influencing of different parameters in an algorithm on quality of discovery of critical level of intensity stream is analysed. It is shown that at smoothing out the effects of diminishment of level fluctuations of estimated are marked components, the level of most estimated goes down components and displacement of maximum estimation of unstationary appears. Recommendations on the use of procedure in different mechanisms of prevention overload of the type RED, SPD, ECN and other are given. The optimum rule of detection excess the set threshold is received.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.396.96

І.Н. Прудиус, Л.В. Лазько, С.О. Семенов

Національний університет “Львівська політехніка”

БАГАТОРІВНЕВЕ КОМПЛЕКСУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ

Представлено вдосконалений метод багаторівневого оброблення графічної інформації, отриманої за допомогою дистанційного супутникового зондування. Метод містить три рівні оброблення: на основі даних, ознак та рішень. Показано переваги, які забезпечує кожний із рівнів оброблення, здійснено аналіз шляхів можливого покращання ефективності оброблення інформації на кожному із рівнів та подано результат сумісного їх застосування.

In present paper there is presented an enhanced method of multilevel processing of graphical information, obtained with satellite remote sensing. The method contains three stages of processing: data level, feature level and decision level. There are shown an advantages, which are being introduced by each level, made an analysis of possible ways to improve effectiveness of each level and presented the result of their joint application.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.793:539.61

А.І. Сташко

Національний університет “Львівська політехніка”

АДГЕЗІЯ МЕХАНІЧНО НАПРУЖЕНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ПОКРИТЬ

Досліджено проблеми погіршення якості поверхневих покрить в результаті дії пружних деформації. Подано огляд наукових першоджерел, які висвітлюють вплив механічних напружень на адгезію поверхневих покрить. Проаналізовано основні можливі механізми адгезійного руйнування та моделі, що їх описують.

The article deals with problems of worsening of surface coatings quality as a result of resilient deformations action. The review of scientific original sources which lights influence of mechanical tensions on adhesion of surface coatings is present. Analysis of basic ways of аdhesion destruction and models which describe them is given.

Кількість посилань – 22.

Завантажити статтю

УДК 621.396.6

А.А. Стрельницкий, А.А. Цопа, А.И. Цопа, В.М. Шокало

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ ПО БЕСПРОВОДНЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ

На прикладі WIMAX мережі вивчено способи підвищення і кількісної оцінки якості передавання відеоінформації по безпровідних каналах зв'язку.

In this article on the example of the WiMAX network the methods of increase and quantitative estimation of videoinformation transmission are studied on wireless communication channels.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.396

Б.М. Стрихалюк, М.М. Климаш, М.В. Кайдан

Національний університет “Львівська політехніка”,

ТЕНЗОРНЕ ПОДАННЯ ТОПОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ТОРОЇДАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Розглянуто тороїдальні топологічні структури і приклади побудови інфокомунікаційних мереж на їхній основі. Запропоновано тензорне подання топологічної структури тороїдальних мереж. Введено компаунд-тензор і наведено декомпозицію складної топологічної структури та здійснено класифікацію алгоритмів маршрутизації в тороїдальних структурах.

The toroidal topology structures and examples on the basis of construction for infocommunication’s networks were considered. The tensor presentation of topology structure for toroidal networks are proposed. The compound-tensor is entered and the decouplig of difficult topology structure were conducted. The basic classes of algorithms of routing in toroidal structures are considered.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.272.3

В.М. Теслюк

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ СХЕМ МЕМС

Наведено результати аналізу основних існуючих структурних схем мікроелектромеханічних систем (МЕМС), визначено області їх використання, переваги і недоліки. На основі аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку науково-прикладної області МЕМС розроблено нові структурні схеми з поліпшеними параметрами швидкодії на основі реалізації багатьох функцій в апаратний спосіб та використання розподіленого оброблення інформації від мікродавачів. Побудовано структурні схеми МЕМС для реалізації інтегральних пристроїв типу “мікролабораторія на кристалі”, “розумний порох”, “розумних структур” і “розумних поверхонь”.

The results of analysis of basic existent structural diagrams of the micromechanical systems (MEMS) are presented in the article. The domains of their usage, advantages and failings are resulted. On the basis of analysis of the modern state and progress trends of scientifically-application area of MEMS the new structural diagrams are developed with the improved parameters of velocity on the basis of realization of functions with hardware and usage of the distributed processing of information from microsensors. Built structural diagrams of MEMS for realization of integral devices of “microlab on the chip”, “wise dust”, “wise structures” and “wise surfaces”.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 681.3

О. Тимченко, Р. Колодій, Х.А. Сайдех

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ VoIP-КОДЕРІВ МОВНИХ СИГНАЛІВ

Заропоновано перспективний метод кодування мовного сигналу зі змінною швид¬кістю для передачі через мережі з комутацією пакетів на основі вейвлет-перетворення, досліджено його якість та стійкість до впливу мережних факторів. Наведено блок-схему його реалізації, що додатково враховує голосову активність та пакетизацію сигналу.

The perspective method of code of speech signal is offered variable-speed for a transmission through networks with commutation of packages on the basis of wavelet transformation, his quality and firmness is probed to influence of network factors. Blok-schema of his realization which additionally takes into account speech activity and to the package formation signal is resulted.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 681.3

О.В. Тимченко

Національний університет “Львівська політехніка”

СТЕГАНОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ВОДЯНИХ ЗНАКІВ У ЦИФРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ФОРМАТУ ВМР

Докладно розглянуто методи впровадження цифрових водяних знаків для захисту авторських прав на файли зображень формату ВМР.

The methods of defence of digital thread-marks are thoroughly considered for defence of copyrights files of images of the ВMР format.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

Syndicate content