№ 602 (2007)

УДК 666.395

В.В. Ілів, Б.Л. Назаревич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ВИРОБНИЦТВА ВАТ “КРЕМНІЙПОЛІМЕР” (ЗАПОРІЖЖЯ)

Наведено результати дослідження властивостей кремнійорганічних матеріалів вітчизняного виробництва, які традиційно застосовуються для підвищення довговічності будівельних матеріалів та конструкцій.

Results of investigation of silicon materials properties of native production are bringing. These materials are traditional used for long exploitation rise of building materials and construction.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 624.21.004.69

М.Р. Більський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

СТІЙКІСТЬ ГНУЧКОГО СТАЛЕВОГО СТРИЖНЯ, ПОСИЛЕНОГО ЗБІЛЬШЕННЯМ ПЕРЕТИНУ І ДВОМА ПРУЖНИМИ ПІДКРІПЛЕННЯМИ

Розв’язується задача стійкості гнучких сталевих стрижнів, посилених проміжними пружними підкріпленнями і збільшенням поперечного перерізу.

This article expounds about method of calculation for flexible compressed rods, which are strengthened on the part of length with spring props and by increasing cross section of construction. Based on the decision of stability flexible rod with different cross section and two resilient props authors draw conclusion that at null stiffness of flexible props received equation corresponded to known equation.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 624.012:620.193

З.Я. Бліхарський, Р.Є. Хміль, Р.В. Вашкевич, І.В. Васільєв

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій і мостів

ДОСЛІДЖЕННЯ З’ЄДНУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК

Розглянуто різні матеріали, що широко сьогодні застосовуються, для забезпечення сумісної роботи існуючого бетонного перерізу з новим бетоном підсилення. Наведено методику та результати проведених експериментальних та аналітичних досліджень.

In this article different types of materials which are widely used currently for providing of compatible work of existent concrete with the new concrete of strengthening are examined. The method and results of the conducted experimental and analytical research are presented

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 666.395

М.М. Гивлюд, І.Л. Дублянська*

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра наглядово-профілактичної діяльності,
*Львівська комерційна академія,
кафедра непродовольчих товарів

ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ОБРОБЛЕНИХ СИЛІЦІЙОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ

Проведено порівняльний аналіз силіційорганічних сполук закордонного та вітчизняного виробництв, що застосовуються для підвищення довговічності силікатних будівельних матеріалів різного призначення.

The comparative analysis of silitsiyorganichnih connections of oversea and home production is conducted, that are used for the rise of longevity of silicate build materials of a different setting.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 624.012

Б.Г. Гнідець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельної механіки

ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ

Наведено результати досліджень систем збірно-монолітних конструкцій перекриттів і покриттів, розроблених у Національному університеті “Львівська політехніка”, і їх впровадження на будівництві різних громадських будинків. Конструкції цих систем перекриттів виконуються з двох типів збірних залізобетонних елементів: попередньо напружених балок прямокутного перерізу і ребристих плит прямокутної або трикутної форми в плані.

Prestressed built-up-monolithic cuisson shaped floot and roof systems presented in this article were designed and developed in “Lviv Polytechnic” National University “and implemented in different civil building recently constructed in Lviv-city. Structures of these systems consist of two types of prefabricated reinforced cencfrete element”: rectangular prestressed beams and ribbed slabs of square or triangular shape in plane.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 624.21.004.69

М.В. Гоголь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ДОСЛІДЖЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМБІНОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Викладено результати дослідження і розрахунку раціональних параметрів комбінованих конструкцій залежно від їх топології. Показано графік залежності маси конструкцій залежно від кута нахилу елементів підкріплювальної системи.

In the article the effectiveness of combine steel structures compeering to traditional beam structures is proved. The results of research and calculation of rational parameters of the combined constructions depending on their topology are presented. The graph of dependence of dead load is resulted depending on the angle of slope of elements of supporting systems.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 691.51.:666.946/968+66.08+66.974

С.Г. Гузій

Державний науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва та архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ВСПІНЕНИХ АЛЮМОСИЛІКАТНИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН І ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ПОРИЗОВАНИХ БЕТОНІВ НА ЇХ ОСНОВІ*

Досліджено фізико-хімічні процеси структуроутворення, які відбуваються в поризованих матеріалах на основі лужної алюмосилікатної в’яжучої речовини та в поризованому бетоні на її основі. Показано, що процеси відбуваються за рахунок синтезу в складі продуктів гідратації низькоосновних гідросилікатів кальцію групи CSH(B) і цеолітоподібних новоутворень типу анальциму, цеоліту Р, натроліту тощо, а після дегідратації – новоутворень, які представлені воластонітом, альбітом і безводними натрієвими алюмосилікатами. Показано, що такий склад новоутворень приводить до формування стабільної безусадкової структури штучного каменю як за нормальних умов тверднення і експлуатації, так і за дії підвищених температур.

Physical and chemical processes of structurization which occur in porous materials on the basis of alkaline alumina silicate binders and in porous concrete on its basis are investigated. It is shown, that processes of structurization occur due to synthesis in structure of products of hydration low basic hydrosilicates of calcium of group CSH (B) and zeolitic new formation type analcite, zeolite Р, natrolite and others, and the ambassador dehydration – new formation which are submitted wollastonite, albite and waterless sodium alumina silicate. It is shown, that such structure new formation results in formation stable nonshrinking structures of an artificial stone as under normal conditions hardening and operation, and at action of the raised temperatures.

Кількість посилань – 33.

Завантажити статтю

УДК 691.51.:666.946/968+66.08

С.Г. Гузій, Б.Я. Константиновський*, М.В. Суханевич*

Державний науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського,
*Київський національний університет будівництва і архітектури,
кафедра будівельних матеріалів

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО КАМЕНЮ В СИСТЕМІ “K2O – Al2O3 – SiO2 – H2O”

Визначено вплив умов тверднення в’яжучої системи K2O-Al2O3-6Si2-20H2O на процеси структуроутворення та спучування штучного каменю і показано, що витримка гранул із в’яжучого в нормальних умовах (Т=20 оС и W=60 %) призводить до утворення гідрослюд (мусковиту, іліту та глауконіту), а за температури 75 оС – композиції змінюють фазовий склад продуктів гідратації в напрямку утворення K-H і K-G; 400–600 оС – отримання штучного каменю з коефіцієнтом спучення 2,55 та вище. Отриманими даними доцільно користуватися під час розробки як теплоізоляційно-конструктивних матеріалів, так і вогнестійких покриттів.

Influence of conditions hardening binders system K2O-Al2O3-6Si2-20H2O on processes of structurization and bloating an artificial stone is determined and shown, that the endurance of granules from binders in normal conditions (Т=20ОС and W=60 %), assists formation of hydromicas (muscovite, illite and glauconite), and at temperatures: 75 оС – changes phase structure of products of hydration in a direction of formation K-H and K-G; 400–600 оС – to receive an artificial stone with coefficient bloating 2,55 and is higher. The received data can be used effectively by development both heat-insulated constructive materials, and fire-resistant coverings.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 624.075: 539.3

О.Р. Давидчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельної механіки

РОЗРАХУНОК РАМ ІЗ ДОВІЛЬНИМ РОЗПОДІЛОМ МАСИ ТА РУХОМИМИ ВУЗЛАМИ НА ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ

Запропоновано методику дослідження вільних коливань рам із довільним розподілом мас та рухомими вузлами, розроблену на основі алгоритму методу граничних елементів і теорії квазідиференціальних рівнянь.

The method of research of free vibrations of frames is offered with the arbitrary division of the masses and mobile knots, developed on the basis of algorithm of method of maximum elements and theory quasi-differential equalizations.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 624.154.54

Б.Г. Демчина, В.Г. Корвін, В.В. Корвін, І.Є. Демчина

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ВИПРОБУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПАЛЬ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ЗУСИЛЛЯ НА ЗАБУДОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Проведено експериментальні випробування натурних зразків паль на дію горизонтального зусилля, наведено порівняння експериментальної та розрахункової несучої здатності, визначено точки умовного защемлення паль в ґрунті.

The experimental tests of standards of models of piles on the action of horizontal effort are conducted. Comparison of experimental and calculation bearing capabilities is conducted. Certain points of the conditional jamming of piles in soil are defined.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 625.841

І.Ю. Думич, Н.О. Балаян

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ВИТРИВАЛІСТЬ БЕТОННИХ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВАХ РІЗНОЇ ЖОРСТКОСТІ

Наведено результати експериментального дослідження витривалості моделей бетонних дорожніх покриттів на різних основах за дії повторних динамічних навантажень. Складено графіки кривих витривалості на неукріплених і укріплених цементом основах за різних співвідношень товщин плити покриття і основи.

The experimental study of concrete road plate reliability on the different basements and oscillation loading was described. The reliability diagrams for not stabilized and stabilized by cement soils at different thicknesses of plates and subgrade supports were completed.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 697.92

В.М. Желих, О.T. Возняк, Ю.С. Юркевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ОСОБЛИВОСТІ ОПАЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Наведено результати інженерного вибору обладнання та визначення теплового навантаження системи опалення, а також визначення опалювальної площі промислових приміщень та поверхні нагрівання інфрачервоних нагріваників залежно від висоти та їх призначення.

In this article the results of a technique choice of the equipment and definition of heated up area of industrial rooms and also area of infra-red heaters are submitted depending on height of their installation.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 628.334.6

В.М. Жук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ГІДРОГРАФИ ПРИТОКУ ДЛЯ ДОЩІВ ПОСТІЙНОЇ В ЧАСІ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ЛІНІЙНИХ БАСЕЙНІВ СТОКУ

Аналітично отримано гідрографи притоку атмосферних стічних вод з лінійних в плані басейнів стоку для дощів постійної в часі інтенсивності за різних зон гідравлічного опору. Отримано відповідні вирази для обчислення часу концентрації поверхневого стоку.

Stormwater hydrographs for the linear watersheds and rains with constant intensity at the different hydraulic friction regions are derived analytically in the paper. The consequent formulas for the time of concentration of the surface flow are obtained.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 629.113.06:628.83

С.С. Жуковський, А. Четербок, О.М. Довбуш, О.Т. Возняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ВПЛИВ ДІЇ ВЕНТИЛЯТОРА НА ТЕРМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Наведено графічні та емпіричні залежності експериментальних досліджень збільшення температури притікального повітря від тиску вентилятора.

In the article the results of graphic and empiric dependences of experimental researches of increase of temperature of air on pressure are presented.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 533.6:728.1

С.С. Жуковський, О.В. Кінаш *

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції,
*кафедра архітектурних конструкцій

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ ПОВІТРО- І ТЕПЛООБМІНУ В ПОМЕШКАННЯХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗА РОЗРАХУНКОВИХ УМОВ

Запропоновано математичну модель оцінювання процесів повітротеплообміну помешкань, яка враховує їх теплообмін із зовнішнім середовищем, повітрообмін за дії природних чинників і особливостей прилягання помешкань до фасадних стін будинку, та втрати тепла на підігрівання притікального (зовнішнього) повітря.

The mathematical model of an estimation processes air heat exchange of premises which considers their heat exchange with an environment, air exchange is offered at action of natural factors and features of conformity premises to front walls of a building, and also loss of heat on warming up of incoming (external) air.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 624.012

Р.І. Кінаш, Я.С. Гук*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра архітектурних конструкцій,
*Ужгородський національний університет

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СНІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ В ГЕОГРАФІЧНО-ШИРОТНИХ НАПРЯМКАХ ДЛЯ ВЕРШИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ В МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Снігові навантаження для вершин і перевалів Українських Карпат в межах Закарпатської області, які не можна визначити по восьми географічно-довготних напрямках, визначаються теоретично і графічно по п’яти географічно-широтних напрямках, що описано у цій роботі.

There are loadings of snows for mountains of Ukrainian Carpathians within the limits of the Zacarpathian region, which can not be defined for 8-ty directions of geographically-longitudes, design in theory and graphically to 5-ty-i geographically-latitudinal directions, that it is described in this article.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК624.21

В.Г. Кваша, Т.П. Ковальчик, Л.В. Салійчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельної механіки

ДОСВІД РОЗШИРЕННЯ БАЛКОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОЛЬОТНИХ БУДОВ МОНОЛІТНОЮ ЗАЛІЗОБЕТОННОЮ НАКЛАДНОЮ ПЛИТОЮ

Описано конструктивні рішення розширення залізобетонних прольотних будов різних типів монолітною залізобетонною накладною плитою. Наведено основи розрахунку розширених прольотних будов та результати їх випробувань до та після підсилення.

The structural decisions of expansion of reinforced concretes span structures of different types by the monolithic reinforced concrete superimposed slab are described. Bases of calculation of the extended span structures and results of their tests before and after strengthening are presented.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 528.21

Ф.Є. Клименко, Т.В. Бобало, Б.М. Ільницький*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій і мостів,
*кафедра гідравліки та сантехніки

НЕСУЧА ЗДАТНІСТЬ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

Подано характеристику методик розрахунку міцності на дію поперечних сил сталебетонних балок. Застосовано існуючі методики розрахунку для визначення несучої здатності похилих перерізів сталебетонних балок з зовнішнім стрічковим армуванням без зчеплення з бетоном по довжині контакту та подано рекомендації з проектування таких балок.

Description of methods of calculation of durability is given on the action of transversal forces of beams of steel concretes. The primary objective of work is application of existent methods of calculation for determination of carry capabilities of sloping cuts of beams of steel concretes with external band re-enforcement without tripping with a concrete on length of contact and to give recommendations from planning of such beams.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 624.21.012.45

Ф.Є. Клименко, Ю.М. Фабрика, Р.А. Шмиг

Львівський державний аграрний університет,
кафедра будівельних конструкцій

ХАРАКТЕР УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК РУЙНІВНИХ ТРІЩИН У ЗАЛІЗОБЕТОННІЙ ПЛИТІ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКИ

Розглядаються результати експериментальних досліджень сталезалізобетонних балкових зразків, які працюють на згин. Експериментально вивчено характер утворення та розвиток руйнівних тріщин у залізобетонній плиті дослідної балки. Встановлено, що за навантажень, близьких до граничних, у залізобетонній плиті сталезалізобетонної балки утворюються та швидко розвиваються руйнівні поздовжні та поперечні тріщини, які і призводять до руйнування та невпинного зростання деформацій прогину.

In article the results of experimental researches of the steel reinforced concrete beams which work on a bend are considered. The character of formation and destroying crack development in a ferro-concrete plate of a researched beam is experimentally studied. It is founded, that at loadings which are close up to destroying one in a ferro-concrete plate of steel reinforced beam the longitudinal and cross cracks are raised and quickly developed which results the destruction of construction and constant increase of deflection deformations.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 624.21.012.45

Ф.Є. Клименко, С.Г. Шевчук, В.В. Білозір, Р.А. Шмиг

Львівський державний аграрний університет,
кафедра будівельних конструкцій

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТАЛЕБЕТОННИХ ПЛИТ, АРМОВАНИХ ЗОВНІШНІМИ ХВИЛЯСТИМИ ЛИСТАМИ

Розглядається алгоритм моделювання напружено-деформованого стану сталебетонних плит, армованих зовнішніми хвилястими листами. Запропонована методика розрахунку на ЕОМ дає змогу з достатньою точністю визначати величину граничного зовнішнього навантаження та прогини. Результати проведених експериментальних досліджень добре узгоджуються з отриманими за числовою моделлю. Запропонований алгоритм вивчає такі конструкції під навантаженням за різних фізико-механічних характеристик бетону та листової сталі.

The article describes modeling algorithm of tension and deformation state of concrete slabs, reinforced with outer wavy sheets. The authors propose methods of computer calculation, allowing to determine the amount of limited outer loading and girders rather precisely. Results of carried experiments coincide with the received digital model. The proposed algorithm allows studying such constructions under loading with various physical and mechanical concrete and sheet steel characteristics.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 629.113.06:628.83

А.О. Ковальчук, О.Т. Возняк, Х.В. Миронюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

АЕРОДИНАМІЧНА І ТЕПЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВІТРОРОЗПОДІЛЮВАЧА ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗУСТРІЧНИХ НЕКОАКСІАЛЬНИХ СТРУМИН

Наведено результати дослідження повітророзподілювача із взаємодією зустрічних некоаксіальних струмин. Дослідження направлені на визначення коефіцієнтів погасання швидкості та температури повітряного потоку.

In this article the results of air distribution device with opposite non-coaxial air jets interaction investigations are presented. Research concerns of air flow velocity and temperature decreasing coefficients determination.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 691.54

Р.Я. Лівша, Л.О. Карасьова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ОЦІНКА ЕКЗОТЕРМІЇ НА РАННІЙ СТАДІЇ ТВЕРДНЕННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ

Наведено експериментальні дані з екзотермії цементів на ранній стадії тверднення. Дослідження виконані методом термокінетичного аналізу за допомогою диференціального мікрокалориметра. Отримані дані можуть бути використані для врахування екзотермії під час тверднення цементу і розрахунку температурних полів в бетоні, який твердне, з метою прогнозування термонапруженого стану виробів і конструкцій.

The paper contains experimental data on estimating cement exothermicity at the early stage of hardening. Research is carried out by means of the method of thermokynetic analysis with the heep of differential microcalorimeter. The data obtained can be used for the consideration of exothermicity at cement hardening and thermal field calculation in hardening concrete in order to forecast thermostressed state of products and structures.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 697.94.(075)

В.Й. Лабай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ

Використано ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин місцевих автономних кондиціонерів. Встановлено залежність температур випаровування і конденсації split-кондиціонера фірми “Sanyo” холодопродуктивністю 2020 Вт від температури зовнішнього повітря.

In this article it was used the method of the exergetic analysis of one-step freon cooling engines of the local autonomous air conditioners. It was defined the dependence of temperatures in the evaporator and the condenser for the “split” air conditioner of firm “Sanyo” with cooling capacity 2020 W from the out of doors temperature.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 697.94.(075)

В.Й. Лабай, О.В. Омельчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ АВТОНОМНИХ КОНДИЦІОНЕРІВ “FUJI ELECTRIC”

Описано ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин, які використовують в місцевих автономних кондиціонерах. Визначено ексергетичний ККД split-кондиціонерів фірми «FUJI ELECTRIC» для стандартних умов і показано його залежність від холодопродуктивнсті кондиціонера.

In this article it was described the method of the exergetic analysis of one-step freon cooling engines, that are used in the local autonomous air conditioners. It was defined the exergetic output-input ratio of the several «split» air conditioners of firm «FUJI ELECTRIC» for standart conditions and shown dependence of it from the air conditioner cooling capacity.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 697.14

В.С. Латик, Т.Т. Макаревич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання та вентиляції

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ КОНВЕКТОРА ТИПУ “КОМФОРТ-20” ЗА ВІЛЬНОЇ І ВИМУШЕНОЇ КОНВЕКЦІЇ

Проведено аналіз та експериментальні дослідження з визначення коефіцієнтів теплопередачі конвектора за вільної та вимушеної конвекції. Встановлено, що використання вентиляторних конвекторів в системах водяного опалення є економічно доцільно. Отримані графічні залежності коефіцієнтів теплопередачі конвектора “Комфорт-20” в умовах вільної та вимушеної конвекції.

Analysis and experimental investigations concerning convector heat transfer coefficients determination at natural and forced convection has been carried out. It has been determined that ventilator convector using in water heating systems is profitable. Charts of convector “Comfort-20” heat transfer coefficients at natural and forced convection are obtained.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 625.691.16.691.11

О.М. Львов, Я.П. Кандяк, Н.О. Васьків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КИСЛИХ ГУДРОНІВ В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ

Проведено експериментальні дослідження, які підтверджують можливість використання кислих гудронів в дорожньому будівництві за певних умов.

The article contains experimental researches which confirm possibilities of the use of sour tar oil in traveling building at certain conditions.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 666. 96

Т.Є. Марків, Х.С. Соболь,Т.П. Кропивницька, П.В. Новосад

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ З МІКРОАРМУВАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ

Показано вплив мікроармувальних добавок в поєднанні з комплексними модифікаторами пластифікуючо-прискорювальної дії в складі в’яжучих систем на будівельно-технічні властивості будівельних розчинів. Методом математичного планування експерименту встановлено оптимальний склад будівельних розчинів з поліпропіленовими волокнами та комплексними хімічними добавками.

Influence of microreinforcement additives in combination with the complex modifiers of plasticizing and accelerating action in composition of the binder system on properties of mortars has been shown. Optimal composition of mortars with polypropylene fibers and complex chemical admixtures has been set by the method of the mathematical planning of experiment.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 624.012:620.193

Б.М. Ониськів*, П.М. Коваль, Я.В. Сорока, В.М. Канюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*кафедра будівельної механіки

ЕФЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ БУРОДОБИВНИХ І БУРОВСТАВНИХ ПАЛЬ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ ОПОР МОСТІВ У ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ

Подано раціональні конструкції буродобивних та буровставних паль для влаштування фундаментів опор мостів у гідрогеологічних умовах Прикарпаття та технологію їх виготовлення.

The rational constructions of pier and insertion of piles after drilling for foundations arranging of bridges supports in the hydro geological effect of Prykarpattya and technology of their making are given.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 624.074.04

А.П. Половко

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра наглядово-профілактичної діяльності

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІНОПОЛІСТИРОЛУ (ППС)

Висвітлено проблему вогнестійкості огороджувальних конструкцій з використанням пінополістиролу (ППС). Проведено аналіз використання нових будівельних технологій із застосуванням ППС та необхідності їх вогнезахисту.

In this article is analysed the problem of fire resistancy of fency construction wing the foam-polisterolum (FPS). The analysis was made as to the wing of new building technologies with the FPS wing and necessity of their fire-protection.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

Syndicate content