№ 627 (2008)

RNDr. A. Eštoková, PhD.

Technical University of Košice,
Faculty of Civil Engineering, Slovakia, 04200, Košice, Vysokoškolská 4

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION OF BUILDING MATERIALS IN SLOVAK REPUBLIC

© Eštoková A., 2008

Кожна будівля і будівельні матеріали так чи інакше взаємодіють з навколишнім середовищем і є причиною забруднення та погіршення природного середовища. Екологічне маркування є ефективним механізмом забезпечення спорудження будівель, що матимуть найменший негативний вплив на природу. У цій роботі подано огляд будівельних матеріалів для сертифікаціїї у Словаччині.

Each building and building material directly or indirectly interact with the environment and may cause pollution or deplete our natural resources. The eco-labelling process seems to be a very effective mechanism to promote building products that have a lesser impact on the environment. The review of building materials environmental certification in Slovak republic is presented in this paper.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

P. Kapalo

Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering,
Department of Indoor Engineering and Building Services, Slovakia, 040 02, Košice, Vysokoškolská 4

ENERGY EFFICIENCY BUILDINGS ENERGY FOR HOT WATER

© Kapalo P., 2008

За теперішнього росту цін на енергію її кількість для приготування і розподілення гарячої води є обмежена. У роботі представлено деякі шляхи і засоби зниження енергозатрат для приготування і розподілення гарячої води для плоских будівель.

At the actual increase price energy is cut-down energy for preparation and distribution of hot water. In paper are presented any ways and means energy reduction near preparation and distribution of hot water for flat-building.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

F. Vranay, Z. Vranayova

Technical University of Košice,
Faculty of Civil Engineering, Slovakia, 04200, Košice, Vysokoškolská 4

HEATING FOR INTELLIGENT BUILDING – CASE STUDY

© Vranay F., Vranayova Z., 2008

Доведено, що теплові помпи як джерело відновлювальної енергії є дуже ефективні та безпечні для довкілля. За достатніх умов енергія від низькопотенціального тепла, що переважно не придатне, використовується як джерело енергії для теплових помп. Застосування цих систем супроводжується використанням електроенергії за низького тарифу, що підходить для роботи інших електроприладів. У цій роботі встановлено величину затрат на обігрівання та функціонування електроприладів будівель і показано нові шляхи використання комбінованої системи з низькотемпературними обігрівальними системами.

Abstract. It is argued that heat pumps as one of renewable energy source are very energy efficient, and therefore environmentally-friendly. With good conditions the energy from low-potential heat, in other way unusable, is used as a source of energy for heat pump performance. The applicability of this system supports utilization of electric energy at low tariff rate, which is also valid for operation of other electrical appliances. This article determines operative production costs for heating and operation of other electrical appliances and indicates new ways in using it in combination with low-temperatures heating systems.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 624.21.004.69

І.Г. Іваник, С.І. Віхоть, Ю.Ю. Вибранець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОМБІНОВАНИХ СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧЕНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Іваник І.Г., Віхоть С.І, Вибранець Ю.Ю., 2008

Проведено теоретичні дослідження статично невизначених комбінованих конструкцій. Отримані в ході математичних розрахунків на стадії проектування результати теоретичних досліджень металевої комбінованої статично невизначеної конструкції дають можливість використовувати конструкції такого типу як несучі елементи легких сталезалізобетонних перекриттів.

Theoretical researches statically of the indefinite combined constructions are conducted. Got during mathematical calculations on the stage of planning the results of theoretical researches of the metallic combined statically indefinite construction enable to use the constructions of such a type in quality the staples of easy permanent ceilings of the reinforced concretes.

Завантажити статтю

УДК 666.395

В.В. Ілів, М.В. Котів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ОТРИМАННЯ ПІНОБЕТОНІВ З ПОНИЖЕНИМ ВОДОПОГЛИНАННЯМ ТА ПІДВИЩЕНОЮ ВОДОСТІЙКІСТЮ

© Ілів В.В., Котів М.В., 2008

Наведено результати розроблення та дослідження властивостей пінобетонів з додатками кремнійорганічних матеріалів вітчизняного виробництва, які традиційно застосовуються для підвищення довговічності будівельних матеріалів та конструкцій.

Exploit and investigation results of foam concrete properties with additions of silicon materials of native production are bringing. These materials are traditional used for long exploitation rise of building materials and construction.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 666.942.015.625

Г.Г. Бігун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРИСТОСТІ І МОРОЗОСТІЙКОСТІ БЕТОНІВ НА БЕЗГІПСОВОМУ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТІ

© Бігун Г.Г., 2008

Наведено результати дослідження пористості і морозостійкості бетону на основі безгіпсового портландцементу з комплексною хімічною добавкою. Встановлена можливість використання таких бетонів у монолітних конструкціях.

Investigation of porous content and frost resistance of concrete of no lime portland cement base with complex chemical additive and using this concrete in monolithic construction were described.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 624,014,2

М.Р. Більський, М.В. Котів

Національний університет Львівська політехніка,
кафедра будівельного виробництва

РЕГУЛЮВАННЯ ПОСИЛЕННЯ ПОЗДОВЖНЬО-СТИСНЕНИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ СТЯГУВАННЯ РОЗПІРОК

© Більський М.Р., Котів М.В., 2008

Описана методика і приведені результати теоретичних досліджень роботи поздовжньо-стиснутих сталевих конструкцій посилюваних стягуванням розпірок під навантаженням.

The presented papers deals with a specific problem of reconstruction joined metal structures and describe teoritical methods research longitudinal compressed steel designs intensified under the loading.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 624. 014. 2

М.Р. Більський, М.В. Котів, Р.М. Котів

Національний університет Львівська політехніка,
кафедра будівельного виробництва

РОБОТА МЕТАЛЕВОГО СТРИЖНЯ ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ, НАПРУЖУВАНОГО ЗАТЯЖКОЮ

© Більський М.Р., Котів М.В., Котів Р.М., 2008

Наведено результати дослідження роботи регулюючих сталевих елементів посилення стиснених сталевих стрижнів при реконструкції металевих каркасів будівель та споруд.

In this article resumed research results of work of regulative steel elements of strengthening of the compressed steel bars at the reconstruction of metallic frameworks of buildings.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 624.012:620.193

З.Я. Бліхарський, Р.Є. Хміль, Р.В. Вашкевич, Р.Ф. Струк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ВПЛИВ АГРЕСИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА НАВАНТАЖЕННЯ НА МІЦНІСТЬ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ

© Бліхарський З.Я., Хміль Р.Є., Вашкевич Р.В., Струк Р.Ф., 2008

Наведено результати лабораторних експериментальних досліджень одночасного впливу агресивного середовища та навантаження на показники міцності арматурної сталі.

The results of laboratory experimental researches of simultaneous influence of aggressive environment and loading on the indexes of durability of armature steel are resulted in the article.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 697.9:621.51:696.2

В.І. Венгльовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

АНАЛІЗ ГРАФІКІВ ДОБОВОГО СПОЖИВАННЯ І ПОДАЧІ ТЕПЛОТИ НА ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

© Венгльовський В.І., 2008

Розглянуто добові графіки подачі і споживання теплоти на гаряче водопостачання. Такі самі графіки справедливі для побутових і комунальних споживачів газу. Графічні залежності апроксимовані наближеними аналітичними і у вигляді рядів Фур’є.

Day’s diagrams of the heat distribution and consumption for heat supply system are present in this article. Similar diagrams valid for domestic and common gas users. Charts are approximated by Fourier rows.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 624.012.45 : 691.327.333

В.Б. Верба, Б.Г. Демчина

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

КОНТАКТ ПІНОБЕТОНУ З АРМАТУРОЮ: ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА, ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТАДІЙНІСТЬ РОБОТИ В ЗОНІ ЗЧЕПЛЕННЯ

© Верба В.Б., Демчина Б.Г., 2008

Наведено числові та аналітичні результати лабораторних експериментальних досліджень зчеплення арматури з пінобетоном. Запропоновано нові коефіцієнти для оцінки міцності зчеплення та стадійність роботи зони зчеплення арматури та пінобетону. Подано рекомендації щодо вдосконалення замірів деформування зони контакту.

This article is devoted to numeric and analytical results of laboratory experimental tests of adherence between foam concrete and reinforcing steel. There are proposed new coefficients for estimation of adherence strength and stages of bonding zone work. In conclusion there is given recommendation about improvement of deformation measuring.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 697.329

О.Т. Возняк, О.С. Дацько, С.П. Шаповал

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляція,
кафедра техногенно-екологічної безпеки

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЦІЛОРІЧНИХ ГЕЛІОСИСТЕМАХ

© Возняк О. Т., Дацько О. С., Шаповал С. П., 2008

Наведено результати досліджень надходження сонячної радіації на геліоколектори. Встановлено залежність між кількістю дискретних орієнтацій сонячного колектора і ефективністю роботи системи. Наведено результати експериментальних досліджень стаціонарної та чотирьох змінних орієнтацій колектора на Сонце.

In this article the results of investigations incomings solar radiation on solar collectors. It was defined dependense between discrete orientation amount of solar collector and efficiency of system work. The results of еxperimental researches of constant and four variable orientations of collector on a Sun are present.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 697.9:621;697:621

О.Т.Возняк, Х.В. Миронюк, І.Є. Сухолова, А.О.Четербок

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗУСТРІЧНИХ НЕСПІВВІСНИХ НЕІЗОТЕРМІЧНИХ КРУГЛИХ СТРУМИН

© Возняк О.Т., Миронюк Х.В., Cухолова І.Є., Четербок А.О., 2008

Наведено результати експериментальних досліджень подачі припливного повітря до приміщень повітророзподільником з використанням взаємодії зустрічних неспіввісних повітряних струмин для створення інтенсивнішої турбулізації повітряного потоку. Проведено експериментальні дослідження за складеною матрицею планування трифакторного експерименту та отримано графічні і аналітичні розрахункові залежності; побудована номограма. Одержані результати цих досліджень дають змогу проводити інженерні розрахунки повітророзподілу із взаємодією зустрічних неспіввісних струмин.

In this article results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device with interaction of opposite non-coaxial air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix were carried out; graphycal and analytical calculation dependences have been obtained as well 3-factor chart has been design. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with interaction of opposite non-coaxial air jets.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 622. 867. 623.455.1

О.А. Гаврилко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В ГАЗОТЕПЛОЗАХИСНОМУ КОСТЮМІ З ВОДОЛЬОДЯНИМИ АКУМУЛЯТОРАМИ ХОЛОДУ

© Гаврилко О.А., 2008

Наведено математичну модель динаміки температури й концентрації хімічних речовин в оболонці газотеплозахисного костюма залежно від їх утримання у навколишньому середовищі і площі, які займають водольодяні охолодні елементи у підкостюмному просторі. За результатами дослідження можна прогнозувати захисну здатність костюма мінімальної маси з урахуванням хіміко-фізичних властивостей матеріалу оболонки, потужності джерел шкідливих речовин і теплоти.

The mathematical model of dynamics of temperature and concentration of chemical matters is resulted in the shell of gas-warm protective suit depending on their maintenance in an environment and areas which occupy water-ice cooling elements in subsuit space. Research results allow to forecast protective ability of suit of minimum mass taking into account chemical –physical properties of material of shell, power of sources of harmful matters and warmth.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 666.32

М.М. Гивлюд, І.В. Маргаль, В.Б. Назаревич*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва,
* кафедра хімічної технології силікатів

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КИСЛОТОСТІЙКОСТІ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

© Гивлюд М.М., Моргаль І.В., Назаревич В.Б., 2008

Наведено удосконалену методику визначення кислотостійкості керамічних виробів та результати досліджень її використання.

In this article the presented is improved method of determination of acid proofness of ceramic wares, and results of researches of its use.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 624.012

Г.М. Гладишев, Д.Г. Гладишев*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*кафедра архітектурних конструкцій

АНАЛІЗ ЯВИЩА УСАДКИ БЕТОНУ НА ПРИКЛАДІ КОЛОН НАХИЛЕНОЇ КОЛОНАДИ ГРАДИРНІ

© Гладишев Г.М., Гладишев Д.Г., 2008

Розглянуто вплив усадки на розвиток і глибину поширення вертикальних тріщин в бетоні колон діаметром 900 мм нахиленої колонади градирні. Проведений порівняльний аналіз п’яти методів розрахунку осідових деформацій на прикладі колон градирні. Порівняно результати теоретичних розрахунків осідових деформацій з результатами натурних досліджень.

Influence shrinkable on development and depth of distribution of vertical cracks in concrete of columns in diameter of an inclined colonnade of 900 mm water-cooling towers is considered. The carried out comparative analysis of five methods of calculation of shrinkable deformations on an example of columns water-cooling towers. Comparison of results of theoretical calculations of shrinkable deformations with results of natural researches is executed.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 624.21

Б.Г. Гнідець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів і будівельної механіки

РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИХ НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

© Гнідець Б.Г., 2008

Наведено результати досліджень з розрахунку міцності нормальних перетинів збірно-монолітних залізобетонних конструкцій різної форми.

The results of researches are resulted from the calculation of durability of the normal crossings collapsible of monolithic reinforced-concrete constructions of different form.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 624.21.004.69

М.В. Гоголь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

КОМБІНОВАНІ МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРАХУНОК, ВИГОТОВЛЕННЯ І МОНТАЖ)

© Гоголь М.В., 2008

Наведено результати досліджень комбінованих легких металевих конструкцій з регулюванням зусиль в них в процесі їх проектування шляхом раціонального підбору жорсткостей, геометричних схем, типів опор тощо. Показана ефективність таких конструктивних форм.

The results of researches of the combined easy metallic constructions are given with adjusting of efforts in them in the process of their planning by the rational choice of inflexibilities, geometrical charts, types of supports, etc. Efficiency of such structural forms is shown.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК 666.973.2.002.2+691.3

С.Г. Гузій, В.І. Пушкарь, Г.В. Вознюк, І.І. Руденко

Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ДОБАВКИ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ І БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ЛУЖНОГО ЦЕМЕНТУ

© Гузій С.Г., Пушкарь В.І., Вознюк Г.В., Руденко І.І., 2008

Перевірено ефективність дії комплексної добавки при мінімальній витраті лужного цементу – 350 кг/м3 за критеріями легкоукладальності, ранньої та марочної міцності згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.7-69 та ДСТУ Б В.2.7-65. Отримані дані дають змогу: розробити методи управління реологією бетонних сумішей та керувати ранньою і марочною міцністю бетону; можуть бути використані для впровадження у виробництво товарних бетонів для монолітно-каркасного будування.

Check of efficiency of action of the complex additive is carried out at the minimal charge of alkaline cement (350 kg/m3) by criteria workability, early and branded durability according to requirements DSTU B V. 2.7 – 69 and DSTU B V. 2.7 – 65. The received data allow developing methods of management flow property of concrete mixes on the basis of alkaline cement and to operate both early, and final durability of concrete and can be used for introduction in manufacture of commodity concrete for monolithic-frame construction.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 624.131.64 091.327.333

Б.Г. Демчина, А.А. Ковшик, Р.І. Чень

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів

ВИПРОБУВАННЯ ДВОПРОЛІТНИХ ПІНОБЕТОННИХ АРМОВАНИХ БАЛОК НА МІЦНІСТЬ

© Демчина Б.Г., Ковшик А.А., Чень Р.І., 2008

Наведено результати експериментальних досліджень двопролітних пінобетонних армованих балок на міцність від дії зосереджених сил у серединах прольотів.

Resultsoft experimental research of double-span reinforced foam concrete beams under concentrated forces in the middle of spans are represented in this article.

Завантажити статтю

УДК 624.074.04

Б.Г. Демчина, А.П. Половко*, В.С Фіцик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельник конструкцій та мостів,
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра наглядово-профілактичної діяльності

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ФРАГМЕНТА ОГОРОДЖУВАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ІЗ МОНОЛІТНОГО ПІНОБЕТОНУ

© Демчина Б.Г., Половко А.П., Фіцик В.С., 2008

Наведено результати випробування огороджувальної конструкції із монолітного пінобетону на вогнестійкість за теплоізолюючою здатністю. Запропоновано методику випробування та представлено результати натурного вогневого експерименту.

The testing of the thermo isolating fire resisting properties of cast-in-place foam concrete walling is considered in the article. The testing method is proposed, the results of on location testing are presented.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 624.012

Л.О. Дорошкевич, С.Б. Максимович, Б.Ю. Максимович*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*кафедра транспортних технологій

РОЗРАХУНОК ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНИХ БЕЗКАПІТЕЛЬНИХ ПЕРЕКРИТЬ

© Дорошкевич Л.О., Максимович С.Б., Максимович Б.Ю., 2008

Розглядається практичний метод розрахунку поперечної арматури у плитах безбалочних безкапітельних перекрить. Продавлювання потрактовано як опір плити руйнуванню за похилими перерізами, а не як зріз за умовною поверхнею зрізаної піраміди.

A practical method of designing transverse reinforcement in mushroom slab constructions without capitals is considered. Punching shear is viewed not as shear along the conditional surface of the truncated pyramid, but as crack strength of the slab along the cross-section.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 625.841

І.Ю. Думич, В.Ю. Сало, Н.О. Балаян

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ОСОБЛИВОСТІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДОРОЖНІХ БЕТОННИХ ПОКРИТТІВ НА РІЗНИХ ОСНОВАХ

© Думич І.Ю., Сало В.Ю., Балаян Н.О., 2008

Наведені результати випробувань моделей бетонних покриттів на різних основах на витривалість повторними вібродинамічними навантаженнями. Встановлено, що відношення динамічних прогинів основи і покриття і зміна цього відношення в процесі повторних навантажень є важливим показником витривалості бетонних покриттів.

This article shows enduving tests results of concrete coverage models on different bases with repeated vibrodynamical loads. It is determined that a ratio between dynamical bendings of base and coverage and a clange of this ratio is concrete coverages endurance.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 628.334.6

В.М. Жук, І.Ю. Попадюк, І.І. Матлай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ГІДРОГРАФИ ПРИТОКУ ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД З РАДІАЛЬНИХ У ПЛАНІ БАСЕЙНІВ СТОКУ ПРИ РІЗНІЙ ІНТЕНСИВНОСТІ ДОЩУ

© Жук В.М., Попадюк І.Ю., Матлай І.І., 2008

Наведено результати теоретичного та експериментального досліджень залежності часу поверхневої концентрації та гідрографа притоку дощових стічних вод з радіальних у плані басейнів стоку від інтенсивності постійного в часі дощу. Отримані експериментальні результати добре узгоджуються із теоретичними залежностями.

The results of theoretical and experimental investigation of the dependence of the surface concentration time and storm-water hydrographs for the radial watersheds from the rainfall intensity are presented in the paper. These experimental results are in the good accordance with theoretically substantiated dependencies.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 697.92

С.С. Жуковський, Г.М. Клименко, О.М.Савчин*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції,
*кафедра автоматизації і комплексної механізації машинобудівної промисловості

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОМІРНОСТІ СТАТИЧНИХ ТИСКІВ В КОРПУСІ ДЖЕРЕЛЬНОГО ДВОКАМЕРНОГО ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИКА

© Жуковський С.С., Клименко Г.М., Савчин О.М., 2008

Проаналізовано розподіл статичних тисків в корпусі джерельнoго двокамерного повітророзподільника з внутрішньою і лицевою дірчастоперфорованими стінками без поличкових вирівнювачів тиску та з горизонтальними чотириполичковими вирівнювачами тиску у первинній тисковій камері та визначено його коефіцієнти місцевих опорів.

Static pressure distribution in source two-chamber has been air distribution device unit with internal and face hole-perforated walls without shelf pressure equalizer and with horizontal 4-shelfed equalizers in the first pressure chamber has been analyzed and its local resistance coefficients has been determined.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 691.327.333

В.О. Каганов, І.Б. Горніковська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельного виробництва

ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ПІНОБЕТОНУ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ

© Каганов В.О., Горніковська І.Б., 2008

Розглянуто новітні підходи у використанні неавтоклавного пінобетону та шляхи реалізації сучасних конструктивних рішень у дорожньому будівництві.

In present article it was observed the modern approaches in usage of no autoclave aerated concrete and the ways of implementation for new constructive solutions in road building.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 624.21.012.35

В.Г. Кваша, В.С. Рачкевич*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра мостів і будівельної механіки,
*ДП “Івано-Франківський облавтодор”

АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ТИМЧАСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ БАЛКАМИ ПРОЛЬОТНОЇ БУДОВИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ

© Кваша В.Г., Рачкевич В.С., 2008

Наведено порівняння коефіцієнтів поперечного розподілу (КПР) тимчасових навантажень між балками залізобетонної прольотної будови, визначених і розрахованих за виміряними під час випробувань прогинами. Уточнено методику визначення КПР за результатами натурних випробувань прольотної будови

Comparison of coefficients of the transversal distributing (КПР) of the temporal loadings between the beams of reinforced-concrete span structure, certain after bendings measured at tests and expected is resulted in this article. The method of determination of КПР is specified as a result of full-size tests of span structure

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 528.21

Ф.Є. Клименко, Б.М. Ільницький*, Т.В. Бобало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів,
*кафедра гідравліки та сантехніки

МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК, АРМОВАНИХ АРМАТУРОЮ КЛАСУ А-400, Ат-800, В ПОЄДНАННІ ЗІ СТРІЧКОВОЮ, ЩО ПРАЦЮЄ БЕЗ ЗЧЕПЛЕННЯ З БЕТОНОМ

© Клименко Ф.Є., Ільницький Б.М., Бобало Т.В., 2008

Обґрунтовано особливості роботи та характер руйнування сталебетонних балок із зовнішнім гладким стрічковим армуванням без зчеплення з бетоном у поєднанні з арматурою класу A-400 та Ат-800. Поєднання конструктивного рішення сталебетонних балок, в якому передбачається здешевлення їх виготовлення, є актуальним з погляду доцільності дослідження міцності, деформативності та практичного застосування у будівництві.

The purpose of work are studying features of work and character of destruction of beams of steel concretes with external smooth band re-enforcement, without tripping with a concrete, in combination with the armature of class of A-400 and Ат-800. Combination of structural decision of beams of steel concretes, in which diminishing of prices of their making is actual from point of expedience of research of durability and practical application in building.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 697.94.(075)

В.Й. Лабай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ККД SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ ВІД АДІАБАТИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ККД КОМПРЕСОРА

© Лабай В.Й., 2008

Використано ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин місцевих автономних кондиціонерів. Встановлена залежність ексергетичного ККД split-кондиціонера фірми „Sanyo” холодопродуктивністю 2020 Вт від адіабатичного та електромеханічного ККД компресора.

In this article it was used the method of the exergetic analysis of one-step freon cooling engines of the local autonomous air conditioners. It was defined the dependence of the exergetic output-input ratio for the “split” air conditioner of firm “Sanyo” with cooling capacity 2020 W from the adiabatic and the electromechanic output-input ratio for the compressor.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

Syndicate content