№ 581 (2007)

УДК 628.334.6

В.М. Жук, І.З. Рутковська, І.Ю. Попадюк*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра будівельних конструкцій та мостів
*кафедра гідравліки та сантехніки

ГІДРОГРАФИ ПРИТОКУ ДЛЯ ДОЩІВ ЗІ СТЕПЕНЕВИМ ЗАКОНОМ ЗМІНИ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ТРИКУТНИХ В ПЛАНІ БАСЕЙНІВ СТОКУ

Виконано теоретичний аналіз та числовий експеримент з моделювання гідрографів притоку атмосферних стічних вод з трикутних в плані басейнів стоку для дощів зі спадним степеневим законом зміни інтенсивності в часі. Отримано вирази для обчислення часу ефективної та повної концентрації поверхневого стоку, а також відповідних витрат.

The theoretical analysis and numerical simulation are performed to model the stormwater hydrographs for the triangular watersheds for the rains with decreasing power law of the intensity variation in time. The formulas for the time of effective and full concentration so as the consequent discharges of the surface flow are obtained.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 536.2.083.

І.С. Васильківський, Я.П. Юсик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

АЛГОРИТМІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛІВ

Запропоновано застосувати для розробленого приладу для вимірювання теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів алгоритм обробки вимірювальної інформації методом вимірювальних матриць, а саме – проводити визначення теплового опору досліджуваного зразка за співвідношенням теплових потоків в різних гілках вимірювальної схеми.

In given article it is offered to apply to the developed device for measurement of heat conductivity building and heat-insulated materials algorithm of processing of the information a method of measuring matrixes, namely to carry spend definition of thermal resistance of a researched sample on a ratio of thermal streams in different branches of the measuring circuit.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 681.121.852.08

І.В. Ділай, О.З. Парнета, З.М. Теплюх

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

РОЗРАХУНОК І ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ МІРНИХ ТРУБОК ПЛІВКОВИХ ВИТРАТОМІРІВ

Запропоновано методику розрахунку оптимальної за конструкцією мірної трубки плівкового витратоміра, яка забезпечує проектування витратоміра для заданих діапазонів витрат і точності вимірювання.

In the article the calculation methods of optimal construction measuring tube of film flowmeters is offered. The methods will guarantee the flowmeter designing for desired range of flow rates and measurement precision.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 681.121.4

Н.М. Демидова, В.О. Поджаренко

Вінницький національний технічний університет,
кафедра метрології та промислової автоматики

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТУРБІННОГО ВИТРАТОМІРА АВТОМОБІЛЬНОГО ПАЛИВА

Запропоновано можливий варіант реалізації витратоміра автомобільного палива. Здійснено дослідження і розрахунок основних статичних метрологічних характеристик запропонованого приладу.

The alternate solution of automobile fuel flowmeter designing was proposed. The main static metrological performance of proposed device were analyzed and evaluated.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 681.121

О.В. Кріль, Б.А. Кріль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ШВИДКОЗМІННИХ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

Розглянуто результати розробки та впровадження системи вимірювання витрати швидкозмінних газових потоків, в якій окремі витратомірні пристрої виконані на базі методу змінного перепаду тиску зі швидкою обробкою алгоритму розрахунку витрати вільнопрограмованими контролерами, об’єднаними в мережу і інтегрованими в систему верхнього рівня керування виробництвом.

Results of development and implementation of gas flow rate measurement system for rapidly varying flows are considered in this paper. The flow rate meters in this system are based on pressure differential devices with fast processing of flow rate calculation algorithm by PLCs united into a network and integrated in SCADA system.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 532.137

Г.Б. Крих

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН

Проаналізовано умови застосування реологічних моделей псевдопластичних і в’язкопластичних рідин та їх параметри, сформовано рекомендації для вибору реологічної моделі конкретної неньютонівської рідини.

The conditions of application of rheological models of pseudoplastic and viscoplastic fluids and their parameters are analysed, recommendations in relation to the selection of model for a particular non-Newtonian fluid are formed.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

УДК 681.121: 543.544-032.31: 665.72.033

І.С. Крук, О.М. Химко*

ДК “Укртрансгаз”, м. Київ
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

НОВІ АСПЕКТИ ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ТЕПЛОТИ ЗГОРЯННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Проаналізовано процес визначення компонентного складу природного газу та його питомої теплоти згоряння. Запропоновано методи врахування дійсної концентрації усіх компонентів природного газу під час визначення питомої теплоти згоряння.

The process of defining natural gas composition and its specific heat of combustion is analyzed. Methods for taking into account the actual concentrations of all natural gas components during defining specific heat of combustion are proposed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 697.94.(075)

В.Й. Лабай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ВПЛИВ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ У ВИПАРНИКУ І КОНДЕНСАТОРІ НА ПОТОКИ ЕКСЕРГІЇ У SPLIT-КОНДИЦІОНЕРАХ

Описано ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин, які використовують в місцевих автономних кондиціонерах. Визначено потоки ексергії у split-кондиціонера фірми “Sanyo” холодопродуктивністю 2020 Вт для стандартних умов і показано їх залежність від повітряних потоків на випарнику і конденсаторі. Встановлено оптимальні витрати повітря на випарнику і конденсаторі кондиціонера.

In this article it was described the method of the exergetic analysis of one-step freon cooling engines, that are used in the local autonomous air conditioners. It was defined exergy streams for the “split” air conditioner of firm “Sanyo” with cooling capacity 2020 W and shown the dependence of exergy streams from the conditioner air flow for the evaporator and the condenser. It was allocated the optimal conditioner air flow for the evaporator and the condenser.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.363.6

І.С. Литвин

Тернопільський національний економічний університет,
кафедра автоматизованих систем і програмування

ВПЛИВ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ОПТИЧНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ

Наведено результати аналізу впливу первинних претворювачів та їх характеристик на ефективність попередньої обробки зображень, визначено принципи побудови оптоелектронних вимірювальних перетворювачів (ОЕВП), які уможливлюють здійснювати не лише перетворення оптичних сигналiв в електричнi, але i функції попередньої обробки iнформацiї, та проаналізовано основні особливості їх функціонування в складі первинного перетворювача.

Analysis of primary sensor descriptions influencing on efficiency of the previous image processing are presented. Principles of optoelectronics informative sensors construction, which allow them make not only transformation of visual optical signals into electric but also functions of previous processing of information realize and the basic features of their functioning are determined.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 681.121.04

Ф.Д. Матіко, Я.В. Грень, М.Б. Гутник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

АНАЛІЗ ПОХИБОК ВИТРАТОМІРІВ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПОТОКУ

Розглянуто похибки вимірювання витрати та кількості природного газу за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску за нестаціонарного руху потоку.

In this paper are described the errors of gas volume measurement at non stationary flow with using differential pressure meters.

Кількість посилань – 15

Завантажити статтю

УДК 681.121.84

Ф.Д. Матіко, О.Я. Масняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

РОЗРАХУНОК ВЛАСТИВОСТЕЙ СУПУТНЬОГО НАФТОВОГО ГАЗУ ДЛЯ ЗАДАЧ ЙОГО ОБЛІКУ

Викладено результати порівняльного аналізу методів розрахунку властивостей супутнього нафтового газу. Обґрунтовано область застосування окремих методів розрахунку.

Results of comparative analysis of methods for humid oil gas properties calculation are given in the paper. The fields of application for some of the calculation methods are defined.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 674.047

Я.І. Соколовський, О.М. Петрів

Національний лісотехнічний університет України

ВПЛИВ ПОЧАТКОВОЇ ВОЛОГОСТІ НА ДЕФОРМАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЕВНОСТРУЖКОВІЙ ПЛИТІ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ

Наведено залежності для визначення напруження та деформації під час пресування деревностружкового пакета для змінної дії преса. Проведено числовий експеримент та проаналізовано вплив початкової вологості на напруження та деформацію в різні етапи дії преса.

The dependence for definition of stresses and deformations under pressing of particleboards for variable action of press. Realization numerical experiment and influences initial moisture on stress and deformation was analysed at different stages of press action.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 539.3

Г.Т. Сулим, С.Р. Сіверс, Р.І. Байцар

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра механіки,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВИМІРЮВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ТОРЦЯ СТРИЖНЯ ГОПКІНСОНА

Методом одноразового поздовжнього удару кульки зі стрижнем Гопкінсона виміряно імпульсне переміщення поверхні торця стрижня. Подано результати обчислень та вимірювань параметрів ударного навантаження та характеристик імпульсу переміщення поверхні торця стрижня.

The measuring impulse superficial butt displacement of the rod Hopkinson is made with method on-once longitudinal impact of ball and rod. The results of calculation and investigation of the parameters impact loading and haracteristic of impulse superficial butt displacement are presented.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 681.121.84

Р.М. Федоришин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА АВТОМАТИЗОВАНИХ ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СТАНЦІЯХ

Виведено математичну модель системи підігріву природного газу на автоматизованих газорозподільних станціях. Наведено дослідження отриманої моделі та її порівняння з експериментальними даними.

Mathematical model of natural gas heating system applied in automated gas distributing stations is presented in the paper. The derivation sequence of the mathematical model and it’s comparison with experimental data are given in the paper.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 681.325.65:519.714

Н.М. Якимчук

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ПІДГОТОВКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ СИНТЕЗУ ОБ’ЄКТІВ КЕРУВАННЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТНИХ СИСТЕМ

Розглянуто методику отримання структурних формул для відображення умов роботи промислових автоматних систем на основі методу часових діаграм, що дає змогу одержати логічну послідовність операцій та здійснити реалізацію об’єктів керування за допомогою мікропроцесорних засобів. Розроблена методика дає можливість побудувати блок-схему алгоритму розв’язання задач.

The method of reception of structural formulas for display of operating conditions of industrial automatic systems on the basis of a time diagrams method is considered, it allows to receive logic sequence of operations and to realize objects of control by means of microprocessor means. The developed method allows constructing the block diagram of algorithm for the decision of problems.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

Syndicate content