№ 617 (2008)

УДК 681.326

О.О. Іванюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ЕКСПРЕС-МЕТОДИКА ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ І АНАЛІЗУ СИСТЕМ З (ПІ-ПД) АЛГОРИТМОМ РЕГУЛЮВАННЯ

Пропонується інженерна методика синтезу неперервних і цифрових автоматичних систем регулювання з послідовно-паралельною корекцією. Вона дає змогу легко визначити не тільки параметри настроювання регуляторів, але й усі показники якості системи. Показані значні переваги такого типу систем і доцільність їх практичного застосування.

A generalized engineering method for synthesis of continuous and digital automatic control systems with serial-parallel correction is proposed in the paper. Apart from easy determination of controller tuning parameters the method also enables to determine all other system quality factors. Significant advantages of such systems over the existing ones as well as prospects of their application are demonstrated here (control, synthesis, algorithm, technique, tuning).

Кількість публікацій – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.311.18: 628.1΄17

М.П. Босак2, Й.С. Мисак1

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра теплоенергетики та теплових електричних станцій
2тепловодопостачння тавентиляції

ГІДРОТЕРМІЧНІ ПАРАМЕТРИ КІНЦЕВОЇ АКВАТОРІЇ ВОДОЙМИЩ-ОХОЛОДНИКІВ ЦИРКУЛЯЦІЙНОЇ ВОДИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Досліджено температурний режим кінцевої акваторії водоймищ-охолодників систем технічного водопостачання електростанцій. Отримані відповідні методики розрахунків температури води для цієї акваторії та визначення ефективності роботи систем.

In this article use investigation temperature processing ending area of water receiver system technical water supply power station. To get according methods calculation temperature of water for this water receiver and determination effecting working this system.

Кількість публікацій – 6.

Завантажити статтю

УДК 536.2.083.

І. Васильківський, Я. Юсик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ТЕМПЕРАТУРОМЕТРИЧНІ МОСТОВІ СХЕМИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Проаналізовано методологічні підходи до розроблення теплофізичних приладів, запропоновані авторами статті, що дають змогу вимірювати в широкому діапазоні значень теплопровідності і з високою точністю. Розглянуто конструкції деяких приладів для вимірювання теплопровідності, побудованих з використанням запропонованих методологічних підходів.

In this article the methodological going is analysed near development of thermophysical devices the articles which allow to conduct measuring in the wide range of values of heat-conducting with high exactness are offered authors. The constructions of row of devices are resulted for measuring of heat-conducting of built with the use of the developed methodological approaches.

Кількість публікацій – 15.

Завантажити статтю

УДК 697.329

О. Т. Возняк, О. С. Дацько, С. П. Шаповал

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції,
кафедра техногенно-екологічної безпеки

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЦІЛОРІЧНИХ ГЕЛІОСИСТЕМАХ ПІД ЧАС ДИСКРЕТНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ

Наведено результати досліджень надходження сонячної радіації на геліоколектори. Встановлено залежність між кількістю дискретних орієнтацій сонячного колектора і ефективністю роботи системи. Наведено результати експериментальних досліджень багаторазово стаціонарної та стежної орієнтації колектора на Сонце.

In this article the results of investigations incomings solar radiation on solar collectors. It was defined the dependense of amount discrete orientation solar collector and efficiency work of system. The publish results of еxperimental researches are resulted repeated and shadow orientations of collector on a Sun.

Кількість публікацій – 11.

Завантажити статтю

УДК 697.9:621;697:621

О.Т. Возняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК ІЗ ВЗАЄМОДІЄЮ ЗУСТРІЧНИХ КОМПАКТНИХ СТРУМИН

Наведено результати експериментальних досліджень подавання припливного повітря в приміщення повітророзподільником з використанням взаємодії зустрічних некоаксіальних повітряних струмин для створення інтенсивнішої турбулізації повітряного потоку, а також динамічного мікроклімату в приміщенні. Були виконані експериментальні дослідження за складеною матрицею планування дробового факторного експерименту 24-1; побудована чотирифакторна номограма та отримані аналітичні розрахункові залежності. Одержані результати цих досліджень дають змогу виконувати інженерні розрахунки повітророзподілу із взаємодією зустрічних неспіввісних струминами під час створення динамічного мікроклімату в приміщенні.

In this article results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device with interaction of opposite non-coaxial air jets for creation more intensive turbulization air flow as well dynamic microclimate in the room are presented. Experimental investigations in order to composed matrix of division factor experiment 24-1 planning were carried out; 4-factor chart has been design as well analytical calculation dependences have been obtained. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with interaction of opposite non-coaxial air jets at dynamic microclimate creation in the room.

Кількість публікацій – 10.

Завантажити статтю

УДКК 681.2.53.082.3:543.27

І.В. Ділай, З.М. Теплюх

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ГАЗОДИНАМІЧНИЙ ЗРІВНОВАЖЕНИЙ МІСТ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДРОСЕЛІВ З РІВНИМИ ОПОРАМИ

Оцінено чутливість газодинамічного зрівноваженого моста до зміни довжини капілярного дроселя, включеного в одне із плечей. Показана можливість оптимізації моста за критерієм мінімуму похибки одержання дроселів з рівними опорами.

In the article gas-dynamic balanced bridge sensitivity over change of capillary throttle length, included in one of bridge arm is estimated and possibility of bridge optimization to criterion of error minimum receiving of throttles with equal resistances is considered.

Кількість публікацій – 13.

Завантажити статтю

УДК 629.113.06:628.83

О.М. Довбуш, С.С. Жуковський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ЛОКАЛЬНОГО ВІДСМОКТУВАЧА З РІЗНИМИ КУТАМИ РОЗКРИТТЯ КОРПУСУ

Кількість публікацій – 10.

Завантажити статтю

УДК 697.92

В.М. Желих, Н.А. Сподинюк, О.І. Макаруха, Т.П. Щеглюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ У ПРИМІЩЕННЯХ ТВАРИННИЦЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Наведено результати досліджень роботи системи місцевої витяжної вентиляції в приміщеннях сільськогосподарських комплексів.

In this article the investigation’s results of drawing ventilation system’s work in the buildings of agricultural complexes are presented.

Кількість публікацій – 3.

Завантажити статтю

УДК 628.3

В.М. Жук, І.Ю. Попадюк; І.І. Матлай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ГІДРОГРАФИ ПРИТОКУ ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД ЗА РІЗНИХ ВИСОТНИХ СХЕМ БАСЕЙНІВ СТОКУ ДЛЯ ДОЩІВ ПОСТІЙНОЇ В ЧАСІ ІНТЕНСИВНОСТІ

Виконано теоретичний аналіз залежності гідрографів притоку дощових стічних вод від висотної схеми басейна стоку. Отримано узагальнені гідрографи притоку дощових стічних вод з лінійних у плані басейнів стоку зі змінним по довжині похилом для дощів постійної в часі інтенсивності. Реалізований в режимі on-line фізичний експеримент дозволив отримати уточнені гідрографи притоку для співвідношення похилів 1/9 і 9.

The theoretical analysis of dependence of run-off hydrographs of storm-water for the watersheds with different vertical shemes is fulfilled in this study. There are obtained the generalized storm-water hydrographs for the linear watersheds with the various slope shemes and for the constant intensity rains. Physical on-line experiment allowed to obtain the specified storm-water hydrographs in the range of the slope correlation from 1/9 to 9.

Кількість публікацій – 3.

Завантажити статтю

УДК 629.113.06:628.83

С.С.Жуковський, Г.М. Клименко, О.В.Юркова, Б.І. Пізнак, Р.В. Ощудляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПОВІТРЯ ЕФЕКТИВНО ТЕПЛОІЗОЛЬОВАНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗА ДІЇ СИСТЕМ ТЕРМОВИПИРАЛЬНОЇ БЕЗТРУБОПРОВІДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ (“АЕРАЦІЇ”)

Проаналізовані результати досліджень вертикального розподілення температур внутрішнього повітря і межової стратифікаційної верстви моделі природно вентильованого приміщення з джерелами тепловиділень різної теплопродуктивності і змінними площами отворів притоку і витоку повітря, а також визначені показники температурної ефективності вентиляції.

In this article the results of investigations of vertical temperature distribution of internal air and boundary layer of natural ventilated room model with extra heat sources at different heat capacity and variable squares of air supply and exhaust holes have been analyzed, as well characteristics of ventilation temperature efficiency are determined.

Кількість публікацій – 17.

Завантажити статтю

УДК 681.2:532.137

Г.Б. Крих

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДРОСЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ПАРАМЕТРІВ НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН

Проаналізовані і отримані витратні характеристики трубок під час руху в них неньютонівських рідин, що описуються різними реологічними моделями. Показана можливість застосування наближених формул для визначення реологічних параметрів за вихідними сигналами гідродинамічних мостових вимірювальних перетворювачів .

The flow rate equations of tubes at motion in them of non-Newtonian fluids with different rheological behavior are analysed and defined. The possibility of application of approximate formulas for determination of rheological parameters after the output signals of hydrodynamic bridge measuring transducers is shown.

Кількість публікацій – 9.

Завантажити статтю

УДК 697.94.(075)

В.Й. Лабай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕКСЕРГЕТИЧНОГО ККД SPLIT-КОНДИЦІОНЕРІВ ВІД КІНЦЕВИХ РІЗНИЦЬ ТЕМПЕРАТУР У ВИПАРНИКУ І КОНДЕНСАТОРІ

Використано ексергетичний метод аналізу роботи одноступеневих хладонових холодильних машин місцевих автономних кондиціонерів. Встановлено залежність ексергетичного ККД split-кондиціонера фірми „Sanyo” холодопродуктивністю 2020 Вт від кінцевих різниць температур у випарнику і конденсаторі.

In this article it was used the method of the exergetic analysis of one-step freon cooling engines of the local autonomous air conditioners. It was defined the dependence of the exergetic output-input ratio for the “split” air conditioner of firm “Sanyo” with cooling capacity 2020 W from terminus differences of temperatures for the evaporator and the condenser.

Кількість публікацій – 9.

Завантажити статтю

УДК 681.121

Л. Лесовой

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

РОЗРАХУНОК НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ТА КІЛЬКОСТІ СУХОЇ ЧАСТИНИ ВОЛОГОГО ГАЗУ ЗА МЕТОДОМ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОТОКОВИХ ГУСТИНОМІРІВ

У статті розглянуто методику розрахунку невизначеності результату вимірювання витрати та кількості сухої частини вологого газу за методом змінного перепаду тиску із застосуванням потокових густиномірів для будь-яких типів конфігурації витратоміра.

Method calculation of uncertainty result of measurement of fluid flow and quantity dry path of humidity gas by means of the differential pressure method with using of flow density meter for any-which types configure flowmeter are considered in this paper.

Кількість публікацій – 16.

Завантажити статтю

УДК 621.363.6

І.С.Литвин

Тернопільський національний економічний університет,
кафедра автоматизованих систем і програмування

ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ОСНОВІ ОЕІП З ПІДВИЩЕНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

Наведено результати аналізу стану досліджень і розробок інформаційно-вимірювального забезпечення для екологічного контролю, розроблено рекомендації для створення і вдосконалення методологічної та програмно-технічної бази вимірювальних пристроїв для комп’ютерних систем екологічного контролю.

Presented researches analysis results of informative-measuring supplements developments for ecological control and recommendations for creation and improving of methodological and programming and technical base of measuring devices for computer ecological checking systems are developed.

Кількість публікацій – 6.

Завантажити статтю

УДК 681.325.5-181 4(076.5)

В.Й. Лобов, І.О. Музика

Криворізький технічний університет,
кафедра інформатики, автоматики та систем управління

МІКРОКОНТРОЛЕР AVR У ЛІЧИЛЬНИКУ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВОДИ В ТРУБОПРОВОДІ

Запропонований пристрій на базі мікроконтролера AVR, який дає змогу здійснювати облік витрат води у трубопроводі. Наведено функціональну схему пристрою та алгоритми його роботи.

The device is offered on the basis of microcontroller AVR, allowing to keep account the charge of water in the pipeline. In article the function chart of the device and algorithms of its work is resulted.

Кількість публікацій – 5.

Завантажити статтю

УДК 62-83:62-50.

А.А, Маліновський, В.Г.Турковський, А.З. Музичак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕВАТОРНОГО ВУЗЛА З КОЕФІЦІЄНТАМИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ ВІТОК

Розглянуто моделювання елеваторних вузлів, адаптоване для дослідження режимів теплової мережі з використанням формалізованих методів аналізу гідравлічних кіл у межах теорії гідравлічних кіл. Введено поняття коефіцієнтів взаємного впливу віток для врахування втрат напору, зумовлених поєднанням чи розділенням потоків.

Modelling elevators adapted for research of thermal networks regimes with use of the formalized methods of the analysis of hydraulic circuits is considered. The concept of factors of mutual influence of branches for the account of losses of a pressure caused by flow conjunction or separation is entered.

Кількість публікацій – 8.

Завантажити статтю

УДК 681.121.84

Ф.Д. Матіко, О.Я. Масняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра атоматизації теплових та хімічних процесів

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДРОСЕЛЮВАННЯ ДЛЯ УСУНЕННЯ ДОДАТКОВИХ ПОХИБОК СИСТЕМ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Наведено аналіз існуючих методів та нову методику розрахунку коефіцієнта дроселювання, необхідну для врахування додаткової похибки визначення температури природного газу у витратомірах змінного перепаду тиску.

Analysis of existing methods and a new methodic of calculation of Joule-Thomson coefficient are presented in the paper. The methodic is necessary for elimination of additional error of calculation natural gas temperature at pressure differential flowmeters.

Кількість публікацій – 11.

Завантажити статтю

УДК 681.121.84

Ф.Д. Матіко, Р.М. Федоришин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ГАЗОПРОВОДУ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ МЕТОДОМ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

Наведено результати моделювання температурного режиму газопроводів та досліджено вплив похибки визначення температури природного газу на похибку вимірювання витрати газу за методом змінного перепаду тиску.

Results of natural gas pipeline temperature regime modeling are presented in the paper. The effect of gas temperature measurement error upon natural gas flow rate measurement error by means of the pressure differential method is studied.

Кількість публікацій – 14.

Завантажити статтю

УДК 628.314

О.О. Мацієвська, І.А. Тихонова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПОБУТОВИХ ФІЛЬТРІВ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ

Описані результати дослідження роботи побутових безнапірних фільтрів картриджного типу як серійного виробництва, так і експериментальних.

The experimental results of research of the home cartridge filters are presented in this article.

Кількість публікацій – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.3004.14:621.311.2:003

Й. Мисак, І. Винницький, Я. Івасик, Н. Лашковська

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теплотехніки і тепловихелектричних станцій

ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ПАРОТУБІННОМУ УСТАТКУВАННІ ТЕС

Подано удосконалений метод підрахунку витрати палива в комбінованому виробництві тепла та електроенергії на паротурбінному устаткуванні.

Represented improved method of calculation of specific charges of fuel at the combined production of heat and electric power on thermal power-stations parotourbinnih. The decision which does not contact with distributing of economy of fuel of the combined production on comparison with parted one is found. Comparison of the got results is resulted with a calculation after a physical method.

Кількість публікацій – 7.

Завантажити статтю

УДК 681.335 (088.8)

З.Р.Мичуда1,3, Л.З.Мичуда2, У.С.Антонів1

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
2кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів;
3Політехніка Сьвєнтокжиска в Кєльцах, Польща

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАЗИТНИХ МІЖЕЛЕКТРОДНИХ ЄМНОСТЕЙ В ЛОГАРИФМІЧНИХ АЦП З НАГРОМАДЖЕННЯМ ЗАРЯДУ НА ПОСЛІДОВНИХ ПАСИВНИХ КОНДЕНСАТОРНИХ КОМІРКАХ

Запропоновано математичні моделі похибок логарифмічних АЦП з нагромадженням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках, наведено результати моделювання та дано оцінку точності.

The mathematical models of errors of logarithmic ADC, based on accumulation of a charge in serial passiv condensers cells are offered, the results of modelling are presented and the valuation of accuracy are given.

Кількість публікацій – 7.

Завантажити статтю

УДК 532.135:532.517.4:532.54

В.І. Орел

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра гідравліки та сантехніки

ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНО АКТИВНИХ ДОДАТКІВ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ РІДИН У ТРУБОПРОВОДАХ

Запропоновано формулу для визначення кількості витраченої електроенергії, яка характеризує технічну ефективність транспортування рідин. Показано, що економічний ефект від уведення гідродинамічно активних додатків у потік рідини за рахунок зменшення спожитої електроенергії буде за додатного значення цієї величини.

A formula for determination of amount of spent electric power which characterizes technical efficiency of transporting of liquids is offered. economic effect from introduction of hydrodynamically active additions to the stream of liquid due to diminishing of used electric power will be at the positive value of this size is shown.

Кількість публікацій – 25.

Завантажити статтю

УДК 681.121

О.З. Парнета, З.М. Теплюх

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ВПЛИВ ТРАНСФУЗІЇ ГАЗІВ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ПЛІВКОВИМ ВИТРАТОМІРОМ

Досліджено вплив трансфузії газів через рухому плівку на точність вимірювання малих витрат газів плівковим методом та запропоновано способи його зменшення.

In this article the influence of gas diffusion across the film for the accuracy of film flowmeter is investigated and the possibilities of its decreasing are offered.

Кількість публікацій – 7.

Завантажити статтю

УДК 541.18

Л.В. Савчук, З.О. Знак, Р.Р. Оленич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОЦЕС КОАГУЛЮВАННЯ

Наведено результати експериментальних досліджень впливу ультразвукового оброблення води на процес коагулювання. Встановлено оптимальні умови ультразвукового оброблення та режими додавання коагулянту – водного розчину алюмінію сульфату.

The outcomes of experimental researches of influencing of ultrasonic processing of water on process of coagulation are adduced. The optimum conditions of ultrasonic processing and modes of the introducing of a coagulum – aqueous solution of aluminium sulphate are established.

Кількість публікацій – 6.

Завантажити статтю

УДК 389:681.121.089

О.Є. Середюк

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
кафедра методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції

МЕТРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАЛОНА ПЕРЕДАВАННЯ ОДИНИЦІ ВИТРАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА БАЗІ ВИТРАТОМІРА ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

Розглянуті технічне рішення і результати метрологічних досліджень еталона витрати газу на базі витратоміра змінного перепаду тиску. Обгрунтована можливість його застосування в державній повірній схемі для засобів вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу як еталона передавання.

The technical solution and the results of metrological researches for the standart on the base of flowmeters of variable pressure differencial is considered. The possibility of its use in the state verification scheme for devices of measureing volume and realization of natural gas volume as for transfer standard is grounded too.

Кількість публікацій – 19.

Завантажити статтю

624.131.64

А. Цибуляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВИХ ВСМОКТУВАЧІВ ЗІ ЩІЛИННИМИ ОТВОРАМИ

Науково доведено результати експериментальних досліджень щілинного всмоктувача з повітрообмежниками. Повітрообмежники монтують на передньому краї всмоктувача. Ці дослідження показують, що завдяки такій простій, і головне, дешевій модернізації можна зменшити підсмоктування повітря на 10%. Виконано двофакторний експеримент і складена матриця планування.

In this article scientifically proved results of experimental research slot succer wish airlimiters. Airlimiters mounted at the front of succer. The research has shown that this simple and, mainly, chip method of modernization can minimase extract air on 20%. 2-factor experiment has been carried out and adequate chart is composed.

Кількість публікацій – 8.

Завантажити статтю

В. В. Чернюк, Н. Н. Тазалова, О. В. Вербовський

ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ РІДИН ЛОКАЛЬНИМ ЗМІНЮВАННЯМ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У ТРУБОПРОВОДАХ

In this article the review and classification of the liquids and gases discharge regulation methods by a modification of the transported medium properties are presented.

Кількість публікацій – 22.

Завантажити статтю

УДК 69.057: 624.012.46

М.Р. Щеглюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ АРМАТУРИ В УМОВАХ БУДІВНИЦТВА

Наведено базову математичну модель технології електротермічного натягу стрижневої арматури для будівництва. Ця технологія призначена для застосування у збірному, монолітному і збірно-монолітному будівництві. Наведена модель дає змогу розраховувати різні параметри технологічного процесу, часові характеристики, економічні показники.

In this paper we presented the base mathematical model of technology of rod armature electro-thermal tension, which is assigned for use in conditions of building. This technology assigned for use facility of modular, monolithic and modular-monolithic building and facilities, and also at strengthening of building designs. It allows to calculate different parameters of technological process: time characteristics, economic parameters to carry out optimization of separate technological operations.

Кількість публікацій – 2.

Завантажити статтю

УДК 697.94.(075)

Ю.С. Юркевич, В.Ю. Ярослав

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теплогазопостачання і вентиляції

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КАСКАДНОГО ПІД’ЄДНАННЯ КОТЛОАГРЕГАТІВ

Виконано техніко-економічне обгрунтування каскадного під’єднання котлоагрегатів на прикладі водогрійної котельні потужністю від 1 до 4 МВт. Визначено термін окупності каскадного під’єднання жаротрубних котлоагрегатів марки КВС.

In this article technical and economical basement of cascad boilers unite on example hot water boiler room by power 1- 4 MWt is carried out. Simple pay back time value of cascad unite hot pipe boilers KVS has been determined.

Кількість публікацій – 3.

Завантажити статтю

Syndicate content