№ 578 (2007)

УДК 141.32:778.5(450)
ББК 87.3

Андрій Бурий

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ У ТВОРЧОСТІ БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧЧІ (У КОНТЕКСТІ ФІЛЬМУ “ОСТАННЄ ТАНГО В ПАРИЖІ”)

Зроблено спробу тлумачення образів фільму Бернардо Бертолуччі “Останнє танго в Парижі” – одного з етапних творів 70-х років ХХ ст. – крізь призму філософії екзистенціалізму. Увагу зосереджено на екзистенціалах людського існування, які займають місце традиційних філософських категорій, та їхньому відображенні у творчому пошуку режисера.
Ключові слова: екзистенціалізм, Бог, атеїзм, буття, існування, Ніщо, свобода, світ, тривога, турбота, страх, нудьга, смерть, індетермінізм, афект.

Buryi Andriy. About the film “The Last Tango in Paris” by Bernardo Bertolucci in connection with philosophy of existentialism. In the article we have tried to give an interpretation of some characters in Bernardo Bertolucci’s “The Last Tango in Paris” – as one of the outstanding creations of the 70-ties, XX century, - from the view-point of existential philosophy. Consideration is given to the existentials of human being that have taken place of traditional philosophic categories, and their representation in the creative work of this film-director.
Key words: existentialism, God, atheism, being, existence, Nothing, freedom, world, anxiety, care, fear, boredom, death, indetermination, affection.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 894.3

Остап Демків

Національний університет “Львівська політехніка”

БУДДИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

Кількість посилань – 1

Завантажити статтю

УДК 140.8

Борис Домбровський

Національний університет “Львівська політехніка”

ПІЗНАННЯ: ІСНУВАННЯ VERSUS СУТНІСТЬ

Розглядається поняття буття, у якому виокремлюється існування та сутність, а відтак автор показує, що в історичній перспективі пізнання відбувалось у напрямку від існування до сутності. Передумовою аналізу зазначеного розподілу є назва природної мови і зв’язок сутності та існування аналізується як проблема іменування. На прикладі силогістики автор стверджує, що збіжність сутності та існування відбувається у середньому терміні, який виконує роль універсального об’єкта – границі для інших термінів. Елімінація середнього терміна, на думку автора, свідчить про втрату впевненості в існуванні предмета судження на користь його сутності.
Ключові слова: сутність, існування, границя, силогізм.

Dombrovski Boris. Cognition: existence versus essence.
In the article concept of entity is disintegrate on existence and essence, but then shows that in history prospect cognition occurred toward from existence to essence. The premises of the analysis noted identity emerges the name of the natural language and relationship to essence and existence is analysed as problem of name. On example of syllogism becomes firmly established that coincidence to essence and existence occurs at the average term, which executes the role of the universal object – a limit for the other term. Elimination average term, in the opinion of author, is indicative of loss of confidence in existence of the subject of the judgement in favour of his essence.
Key words: essence, existence, limit, syllogism.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК: 215

Андрій Кадикало

Національний університет “Львівська політехніка”

НАУКА І РЕЛІГІЯ У СВІТОГЛЯДНОМУ КОНТЕКСТІ КОСМОЛОГІЇ

Проаналізована проблема взаємовідносин релігійних уявлень про творення світу Богом та сучасних космологічних принципів. На основі осмислення складності будови Всесвіту, співвідношення фізичної реальності і моральних принципів, понять “антропний принцип”, “креаціонізм” розглядається можливість формування науково-релігійного світогляду. Як наслідок можна вести мову про те, що пізнання нових рівнів буття створюють комплементарний світогляд науки і релігії.
Ключові поняття: релігія, наука, антропний принцип, дух, комплементарність.

Kadykalo Andrij. Cosmology model in interaction of the science and religions.
In article is analyses models religious and scientific concept of the origin Universe. Worldoutlooks scientifically-religious is considered possibility of the shaping on base of the comprehension of the structure Universe, physical reality and moral principle, anthropological of the principle and creation. This allows the science and religion complement consider.
Key words: religion, science, anthropological principle, spirit, complementing.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 159.923.2 +111.821

Ігор Карівець

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСМИСЛЕННЯ ТІЛА У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ

Розглядаються особливості розуміння та описання тіла в постмодерністській французькій філософії. Показано, що ця філософія є вираженням своєрідного прощання з Декартом, котрий утвердив на декілька століть в європейській культурі метафізичний індивідуалізм, що ґрунтувався на визнанні душі (мислячого Я, суб’єкта), Бога, трансценденції. Розкрито специфіку трансформації французької філософії ХХ ст. під впливом теорії тіла Ф. Ніцше.
Ключові слова: іманентність, лад, “машини бажань”, тіло, “тіло без органів”, сили активні і реактивні, поверхня, порядок.

Karivets Ihor. Grasping the idea of body in postmodern french philosophy.
This article deals with the peculiarities of understanding and description of body in Postmodern French Philosophy. It is manifestation of farewell to Descartes, who created methaphisical individualism based on soul ‘“thinking subject”), God and transcendence. Author also considers the specifics of transformation of Postmodern French Philosophy, which was influenced by Nietzsche’s theory of body.
Key words: immanence, order, “machines of desires”, body, “body without organs”, reactive and active forces, surface.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

Петро Кралюк

Національний університет “Острозька академія”

АНТИАПОЛОГІЯ СОКРАТА. АРІСТОФАНІВСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ СОКРАТА У КОМЕДІЇ “ХМАРИ”

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 2-423(477.75)

Наталія Крюкова

Севастопольський гуманітарний університет

ПОКЛОНІННЯ “СВЯТИМ МІСЦЯМ” ЯК ЕЛЕМЕНТ ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

Досліджується проблема паломництва до “святих місць”. Автор характеризує історію цього явища, описує мету, яку ставлять перед собою прочани, а також визначає роль паломництва в житті суспільства. Виявлений психологічний аспект поклоніння “святим місцям”; це явище проаналізовано з релігійного і наукового погляду. Феномен поклоніння “святим місцям”, паломництво до них, віра в їхній вплив на людину є частиною духовно-релігійної культури суспільства
Ключові слова: паломництво, духовність, “святі місця”, поклоніння, релігійна віра.

Krjukova Natalija. The worshiping of holy places as the element of spiritual and religious life.
The article is dedicated to the investigation of a problem of pilgrimage to holy places. The author describes the history of pilgrimage, the aims that pilgrims want to achieve, and defines the role of pilgrimage in the society. The article represents the psychological aspect of pilgrimage to holy places. The phenomenon is analysed religiously and scientifically. The author makes a conclusion that phenomenon of worshipping of holy places, pilgrimage to them, faith in their influence on a person – are indisputable facts of spiritual life of the society.
Key wods: pilgrimage, holy places, worship, spirituality, faith.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 1:572 (091)

Любов Мазур

Національний університет “Львівська політехніка”

Ф. ДОСТОЄВСЬКИЙ І Ф. НІЦШЕ: АНТРОПОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СОРОМУ

Проаналізовано погляди Ф. Достоєвського і Ф. Ніцше на значення сорому у самореалізації особистості. Автор дає порівняльну характеристику альтруїстичної та егоїстичної моделей самоствердження. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що Ф. Достоєвський стояв біля витоків створення інтерсуб’єктивної картини людини на противагу індивідуалістській, уособленій ідеями Ф. Ніцше.
Ключові слова: сором, ідентичність, егоїзм, альтруїзм, інтерсуб’єктивність.

Mazur Lyubov. F. Dostoevskiy and F.Nitsshe: the anthropological meaning of shame.
In the article analysis of points of view of F.Dostoevskiy and F.Nitsshe on the meaning of shame in self-actualization of personality is carried out. The author gives a comparative description of altruism and selfish models of self-affirmation. Research results allow to assert that F.Dostoevskiy was in the sources of creation of intersubjective picture of man in the counterbalance of individualist, presented by ideas of F.Nitsshe .
Key words: shame, identity, selfish, altruism, intersubjectivity

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 159.9

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ ПРО АТРИБУТИВНІ РИСИ СВІДОМОСТІ

Полемізуючи із тезами деяких сучасних напрямів філософії, автор відстоює думку про наявність у свідомості особливого онтологічного статусу та унікальних атрибутивних характеристик: універсальності, здатності до продукування ідеальних вимірів дійсності та проективного орієнтування на ніщо.
Ключові слова: свідомість, ідеальне, конструктивність, інтенціональність, буття.

Retrushenko Victor.To the question of attributive characteristics of consciousness.
In the article author is arguing with theses of some modern philosophical trends and fights idea about existence special ontological status of consciousness and its unique attributive characteristics: universality, ability to produce ideal dimensions of reality and projective orientation at nothingness.
Key words: consciousness, ideal, constructivity, intentionality, being.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 8.09

Оксана Петрушенко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

МІСТО ТА ЙОГО ОБРАЗ ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ УТОПІЇ

Окреслено певні аспекти буття міста як особливого цивілізаційного утворення суспільного буття (будівництво за планом, управління; зосередження людей, пов’язаних з наукою, освітою, видавництвом, релігійною діяльністю), що вплинули на виникнення утопії як інтелектуального явища, а також на диференціацію утопій на політичну, сцієнтистську, релігійну; на позитивну і негативну.
Ключові слова: утопія, місто, простір суспільного буття, цивілізація.

Petrushenko Oksana. Town and its shape as factors in formation of utopia. In given article certain aspects of the being of town as peculiar formation of civilized social being is described (building of town according to the plan, ruling; stuff of people, connected with science, education, publishing and religious activity) in the aspect of its influence over the appearance of utopia as intellectual phenomenon, and also over the differentiation of utopias into political, scientific, religious; into positive and negative.
Key words: utopia, town, space of social being, civilization.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 165.75

Світлана Повторева

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕДУМОВИ ТА ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ

Проаналізовано основні ідейні передумови появи структурного підходу, які містяться у вченнях Р. Лулія, Г. Лейбніца, Н. Бурбаки, Ф. де Соссюра. В статті визначено такі етапи розвитку структурного підходу: 1) формування його як конкретного наукового методу; 2) перенесення його в інші науки і набуття статусу загальнонаукового підходу; 3) створення на його основі структуралізму як філософського напряму.
Ключові слова: структурний підхід, структура, загальнонауковий підхід, структуралізм.

Povtoreva Svitlana. The premises and the historical stages of the structural method.
Тhe author is dedicate the main premises of the appearance of the structural method. It was the conceptions of R.Lully, G.Leybniz, N.Burbaky, F.de Saussure. In the article is dedicated the stages of the development of the structural method: 1) the forming this method in a concrete spheres of science; 2) the carrying it to the different spheres of science and constituting it as a general method of scientific investigations; 3) the creation of structuralism as the philosophical direction.
Key words: structural method, structure, general method of scientific investigation, structuralism.

Кількість посилань – 28

Завантажити статтю

УДК 316.42:008:001.4:101.8

Едуард Семенюк

Національний лісотехнічний університет України

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ

Сутність глобалізації не зводиться до її економічного аспекту, хоч саме він є первинним та першорядним. Глобалізація, без сумніву, – багатогранний, складний та суперечливий феномен, і вже цей факт зумовлює необхідність її філософського аналізу. Особливу увагу приділено хронічному відставанню “третього світу”, соціально-екологічному та інформаційному аспектам розвитку світової спільноти, реалізації сталого розвитку та ноосферогенезу.
Ключові слова: глобалізація, філософський аналіз, глобальні проблеми сучасності, соціальна екологія, конфлікти без насильства, ноосферна стратегія сталого розвитку.

Semenjuk Edward. Globalization: philosophical analysis of notion.
The essence of globalization does not reduce to the economic aspect, although this is particularly a primary one. There is no doubt that globalization is a versatile, complicated and contradictory phenomenon, and this fact already makes for necessity of its philosophical analysis. Especial attention is paid in the article to “the third world” chronic being behind, to the social-ecological and information aspects of the world community development, to realization of sustainable development and the noospherogenesis.
Key words: globalization, philosophical analysis, contemporary global problems, social ecology, conflicts without violence, sustainable development noospheric strategy.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 172.3+123

Дмитро Стецько

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

CВОБОДА СОВІСТІ: МОЖЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО РОЗГЛЯДУ

Розглядається взаємовідношення понять “свобода” і “совість”. Совість визначається як внутрішня межа свободи волі і внутрішній регулятор людської діяльності та поведінки, які спрямовані на пошук власної цілісності та самототожності.
Ключові слова: свобода, совість, віра, моральність, обов’язок, призначення, достовірність, переконання.

Stetsko Dmytro. Freedom of conscience: possibilities of philosophical consideration.
The article examines the interrelation of the concepts of Freedom and Conscience. Conscience is determined as the inner limit for the Freedom of Will and as inner regulator of human activity and behaviour, whilst human activity and behaviour are directed towards the search of their own entity and self-identity.
Keywords: freedom, conscience, faith, morality, obligation, calling, evidence, belief.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 130.31.М.

Ірина Сурмай

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА “ДВІЙНИКА” У ТВОРЧОСТІ Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО З ПОГЛЯДУ ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО

Проаналізовано погляди видатного українського історика філософії Д. Чижевського на проблему “двійника” в творчості Ф. Достоєвського в контексті критики раціоналістичної етики російського Просвітництва другої половини ХІХ ст. з її абсолютизацією інтелектуального формалізму щодо безпосередньої чуттєвості та тлумаченням людини як елемента раціонально побудованої соціальної конструкції, позбавленої “онтологічної стійкості” та індивідуальної буттєвої перспективи.
Ключові слова: етичний формалізм, безпосередність, “онтологічна стійкість”, психічне роздвоєння,

Surmaj Iryna. The problem of “the twin” in F. Dostojevsky works from D. Chyzhevsky point of view.
In the article the point of view of famous Ukrainian historian of philosophy
D. Chyzhevsky about the problem of “the twin” in F. Dostojevsky works is analysed in context of criticism of ethics of Russian Enlightenment of the second half of 19th century with its absolutisation of intellectual formalism concerning immediate sensitivity and a person’s interpretation as an element of a well-built social construction deprived of “ontological stability” individual life’s prospect.
Key words: ethical formalism, immediance, “ontological stability”, existence, “psychological split of personality”.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 291.1:] (477 )
ББК 87. 215

Зиновій Тіменик, Михайло Скалецький

Національний університет “Львівська політехніка”

ІДЕЯ БОГА У СПАДЩИНІ ПАТРІЯРХА ЙОСИФА СЛІПОГО З ПОГЛЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ

Розглянуто основні концепції ідеї Бога в духовних творах Патріярха Йосифа Сліпого. Стверджується намагання Патріарха гармонізувати богословську традицію з принципами української філософії релігії, зокрема щодо триіпостасності Бога (Пресвятої Трійці).
Ключові слова: ідея, Бог, буття, пізнання, філософія релігії, богослов’я, філософія часу.

Timenyk Zinovij.The idea of God in Patriarch’s Joseph’s Slipyj’s heritage in the context of the ukrainian philosophy of religion.
Іn article is considered mаіn concepts of the idea of God in Patriarch’s (Cardinal’s) Joseph’s Slipyj’s spiritual writing. Is confirmed about Patriarch’s attempt to concord the teological tradition with the principles of ukrainian philosophy of religion in regard to God (Trinity) specifically.
Key worlds: idea, God, being, cognition, philosophy of religion, teology, philosophy of time.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 2 – 423(477.75)
ББК 86.2 (4 Укр. – 4 Крм.)

Любов Халезова

Севастопольський гуманітарний університет

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗЛА І СТРАЖДАННЯ В ПРАЦЯХ АРХІЄПИСКОПА КРИМСЬКОГО ЛУКИ

Проаналізовано ідеї Св. Луки про зло і страждання. Св. Лука визнає необхідність недосконалості у людському житті, але вказує на те, що люди повинні мати можливість рости і розвиватися, аби наблизитися до того, якими їх задумав Бог. Зіштовхуючись зі стражданнями у житті, люди одержують можливість мудрішати й навчатися, що було б неможливим, якби вони були позбавлені досвіду протиборства добра і зла.
Ключові слова: дух, зло, страждання.

Lyubov Khalezova. The definition of evil and suffering in the works of Crimean archbishop Luke.
The article gives the analysis of St. Luke’s ideas about evil and suffering. St.Luke noticed the need of imperfectness in the person’s life, but he also noticed the fact that people should have the opportunity to develop so that to come closer to image of God’s idea. Facing misfortunes in life people have the opportunity to become wiser and to study which would be impossible if they did not have that experience of the opposition good – evil.
Key words: spirit, evil, suffering.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 101.8(091)
ББК 87.3(4УКР)5

Оксана Чурсінова

Національний університет “Львівська політехніка”

НАУКА І ТЕХНІКА У СТРУКТУРІ ТА ДИНАМІЦІ НООСФЕРИ ЗА В.І. ВЕРНАДСЬКИМ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Розглядаються методологічні ідеї В.І. Вернадського, які істотно вплинули на розвиток вітчизняної науки і технічної діяльності в Україні. Показано, що згідно з позицією В.І. Вернадського наука і техніка в структурі ноосфери є системоутворювальним і динамічним чинником розвитку організованого людства.
Ключові слова: ноосфера, методологія, техногенез, техносфера.

Chursinova Oksana. Science and technics in the structure and dynamics of noosphere after Vernadsky: methodological aspects.
In the article it is examined methodological ideas of V.I .Vernadsky, which substantially influenced the development of native science and technical activity in Ukraine. It is showed that, according to Vernadsky’s positions, science and technology in the structure of noosphere appear as systematizing and dynamic factors in the development of organized humanity.
Key words: noosphere, methodology, technical genesis, technical sphere.

Кількість посилань – 25.

Завантажити статтю

Syndicate content