№ 609 (2008)

УДК 579.841.222

В.А. Єрохін1, О.В. Карпенко1, Т.Я. Покиньброда1, В.І. Лубенець2

1Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ МІКРОБНОГО СИНТЕЗУ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Вивчено можливість застосування методів математичного моделювання для оптимізації параметрів культивування мікроорганізмів. Підтверджено ефективність використання методу адитивно-решітчастих рівнянь для підбору складу поживного середовища. Застосування цього методу дає змогу розробити інокуляційне та ферментаційне поживні середовища, а також дослідити вплив їхніх компонентів на біосинтез продуктів.

Possibility of application of mathematical modeling for optimization of parameters of microorganisms cultivation was studied. Effectiveness of method of additive-grating equations using for selection of nutrient medium composition was confirmed. The possibility to elaborate inoculative as well as fermentative nutrient medium, and to investigate influence of their components for microbial products biosynthesis have been shown.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 65.011.12

О.Я. Іванюк1, І.Ю. Костів2

1Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
2Державний науково-дослідний інститут галургії, м. Калуш

ВПЛИВ ДОМІШОК СОЛЕЙ НА СИНТЕЗ КАРНАЛІТУ

Досліджено вплив концентрації MgС12 у розчині, а також домішок солей CaCl2; NaCl, MgSO4 на синтез карналіту із кристалічним КС1 за температури 60 0С. Встановлено, що вказані солі зменшують ступінь конверсії КС1 у карналіт. Найвищий ступінь конверсії досягається за концентрації MgС12 у рідкій фазі 30,0–31,0 %.

The effect of liquid MgС12 concentration and CaCl2 ,NaCl, MgSO4 salts admixtures on Carnallite synthesis with crystalline KCl has been studied at 60 0C. . It has been proven that mentioned salts are causing the reduction of KCl conversion ratio into Carnallite. The maximum degree of KCl conversion into Carnallite was reached at MgС12 concentration in a liquid phase of 30,0-31,0 % by weight.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 541.128.13

О.Е. Барановська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ОСОБЛИВОСТІ АЦИЛЮВАННЯ СПИРТІВ

Досліджено ацилювання спиртів оцтовою кислотою та ацилхлоридами. Встановлено кількісні залежності між структурою алкоголю і константою рівноваги для естерифікації і константою швидкості для алкоголізу хлорангідридів.

Acylation of alcohols by acetic acid and acylchlorides has been investigated. Quantitative relations between alcohol structure and equilibrium constant of esterification and rate constant of chloranhydrides has been established.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК621.928.9

В.А. Батлук, В.В. Батлук, Я.В. Мота, С.В. Шибанов

Національній університет “Львівська політехніка”
кафедра охорони праці

ВПЛИВ БУНКЕРА НА ЕФЕКТІВНІСТЬ УЛОВЛЕННЯ ПИЛУ

Описано конструкцію відцентрово-інерційного пиловловлювача, невід’ємною частиною якого є бункер. Експериментально визначено залежність ефективності його роботи від конструктивних розмірів бункера: висоти, ширини, розмірів вхідного патрубка і його співвідношення з розмірами вихідного патрубка пиловловлювача. Визначено оптимальні розміри бункера, які дають змогу досягти максимально можливої ефективності уловлювання пилу.

In the article there is given а description of the construction of the centrifugal – momentum dust catcher. By means of experiment, these was carried out the dependence of work effectiveness upon the constructive dimensions of the bunker: its width, height, size of the entrance gap and upon its correlation with the dimensions of the exit gap of the dust catcher. There were determined the optimal dimensions of the bunker, that will make possible to achieve the maximum effectiveness, while catching the.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 661.2/6.001.2

Р.Я. Бать

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОКОМПОЗИЦІЇ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ЛІСОВОЇ ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Одним із перспективних напрямків поповнення енергетичних запасів нашої держави є раціональне використання відновлювальних джерел енергії та широке використання в промисловості та комунальному господарстві екологічного чистого біопалива на основі відходів деревини.

One of perspective directions of addition to the power supplies of our state is the rational use of renewable energy sources and wide use in industry and communal economy of ecologically clean biopropellant on the basis of wood wastes.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 661.832(088.8)

К.І. Блажівський, І.Є. Максимович, Г.О. Брик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПОЛІМІНЕРАЛЬНОЇ КАЛІЙНОЇ РУДИ НА АЗОТНО-КАЛІЙНЕ ДОБРИВО

Досліджено двостадійне розчинення полімінеральної калійної руди у воді та 20 % – у розчині HNO3 за звичайних температур, шо дає змогу досягти 96 % витягу К+ і 72 %-го Mg2+. Нейтралізацією кислотно-сольового розчину аміаком і подальшим зневодненням можна отримати добриво, яке містить (%): N 17…18; K2O 6…8; MgO 10…12.

Two stage dissolving of polymineral potassium ore have been investigated. For this object the water and water solutions of nitrate acid with content НNO3 20 % were used. Degree of solvent from К+ was 96 % and Mg2+ – 72 % relativer. The neutralization of acid solution by gas ammonia give possible to obtaine fertilizer with content ( %): N 17…18; K2O 6…8; MgO 10…12.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 666.32

З.І. Боровець, М.Г. Пона, І.В. Солоха

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЛИНИ ОЗЕРНЕНСЬКОГО РОДОВИЩА У ВИРОБНИЦТВІ КЕРАМІКИ

Проведено кераміко-технологічні дослідження глини Озерненського родовища Львівської області з метою встановлення можливості її використання для отримання керамічних виробів різного призначення.

Сeramic-technological investigations of clay of Ozernen’sk field of Lviv region was made with the purpoze to determine the possibility of its usage for production of ceramic sarticles of different allocation.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 666.32

З.І. Боровець, М.Г. Пона, Х.Я. Яремчук, І.В. Солоха

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

КЛІНКЕРНА ЦЕГЛА НА ОСНОВІ ЛЕГКОТОПКОЇ ГЛИНИ І ЗБАГАЧЕНОГО КАОЛІНУ

Досліджено закономірності спікання і фазоутворення глинокаолінових мас в умовах низько- і високотемпературного випалу в газових тунельних печах.

Onformities to the law of sintering and form phase of clay-kaolins masses in the conditions of low- and high temperature burning firing out in the gas-furnaces of tunnels tunnel were explored.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 541.13

Р.Л. Буклів1, З.М. Яремко2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин,
2Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ТИПОМ ГІДРАТАЦІЇ КАТІОНІВ ДРУГОЇ ГРУПИ ГОЛОВНОЇ ПІДГРУПИ ТА ОДНО-, ДВО- І ТРИЗАРЯДНИХ АНІОНІВ ТА УТВОРЕННЯМ КРИСТАЛОГІДРАТІВ

Проаналізовано залежність між типом гідратації катіонів другої групи головної підгрупи та одно-, дво- і тризарядних аніонів та їхньою здатністю до утворення кристалогідратів із водних розчинів. Показано, що кристалогідрати утворюють переважно солі, які містять іони із різним типом гідратації, і на їхнє формування впливають як термодинамічні, так і кінетичні чинники.

Dependence between the class of cations hydratation of the second grouping of main sub-grouping and one-, two-, threeloading anions and their capacity for formation of the crystallohydrates from water solutions is analysed. The crystallohydrates form salts contain of the ions with the different class of hydratations mainly is showed. The thermodynamics and kinetic factors influence on their modeling.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 579.841.222

Р.І. Вільданова-Марцишин1, О.В. Карпенко1, М.В. Пристай1, В.П. Новіков2

1Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ВПЛИВ БІОПАР НА ЕНЕРГІЮ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ЛЮЦЕРНИ І ВИКИ

Встановлено стимулюючий вплив біогенних поверхнево-активних речовин (біоПАР) мікроорганізмів родів Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus на енергію проростання і схожість насіння люцерни (сортів Роксолана і Зайкевіч) та вики (сорту Львів’янка).

A stimulating influence of biogenic surface-active substances (biosurfactants) of microorganisms of genus Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus on germination energy and germination of seeds of alfalfa (kinds “Roksolana” and Zaikevych) and vicae (kind “Lvivyanka”) was determinate.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 57.083.13

Р.І. Вільданова-Марцишин, Т.Я. Покиньброда, О.Я. Карпенко*, В.П. Новіков*

Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
* Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СКРИНІНГ МІКРООРГАНІЗМІВ-ДЕСТРУКТОРІВ ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ ЗАБРУДНЕНИХ НАФТОПРОДУКТАМИ ОБ’ЄКТІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Виділено та ідентифіковано активні асоціації мікроорганізмів – деструкторів нафтових забруднень. Експериментально встановлено, що отримані асоціації здатні утилізувати до 40–60 % нафти при культивуванні їх на рідкому середовищі Шишкіної–Троценко.

The active associations of microorganisms–destructors of oil contaminations are selected. Their composition are determined. It was shown associations utilize from 40 % to 60 % oil at cultivation of them on the liquid environment of Shishkinoi-Trocenko.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 666.1.055:666.112.92:546.18

Я.І. Вахула, Х.С. Бесага

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ВЛАСТИВОСТІ СКЛА СИСТЕМИ Na2O-SiO2-P2O5-MoO3

Одержано скло системи Na2O-SiO2-P2O5-MoO3 для ґрунтового шару склоемалі за допомогою традиційної (з шихти) і розчинової технології. Визначено і зроблено порівняння фізико-хімічних властивостей зразків скла.

As the result of researching the glass of the system Na2O-SiO2-P2O5-MoO3 for the bottom layer of glassenamel has been got with the help of traditional (from the batch) and solution technology. The comparison of physical-chemical characteristics of the glass models has been indicated and has been done.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК

Я.І. Вахула, Б.З. Москаль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНЕ ОСАДЖЕННЯ КОЛОЇДНИХ СИЛІКАТНИХ РОЗЧИНІВ

Досліджено вплив прикладеної напруги та тривалості електрофорезу на кількість осаджених продуктів з колоїдних розчинів.

Influence of the enclosed voltage and duration of electrophoresis on the quantity of depositioned products from colloidal solutions is being investigated.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 547.917/918.-39

Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь, С.А. Воронов, Л.В. Долинська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

НОВІ ПЕРОКСИДИ НА ОСНОВІ 6-ГЛІЦИДИЛ-1,2;3,4-ДІІЗОПРОПІЛІДЕН--D-ГАЛАКТОПІРАНОЗИ

При взаємодії 6-гліцидил-1,2;3,4-ді-О-ізопропіліден--D-галактопіранози з трет-бутилгідропероксидом, -пероксибутанолом і моно--пероксибутилмалеїнатом син¬тезова¬но нові сахаридовмісні ініціатори з первинно-третинними і дитретинними пероксигрупами для одержання полімерних біосумісних матеріалів.

During interaction of 6-glycidyl-1,2;3,4-di-O-isopropylidene--D-galactopyranose with tert-butyl hydroperoxide, -peroxide containing butanol and -peroxide containing mono maleate a series of novel saccharide containing initiators with primary-tertiary as well as ditertiary peroxide groups for obtaining biocompatible polymer materials have been synthesized.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 547.775 + 547.779

О.І. Гевусь, Р.І. Флейчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

РЕАКЦІЇ -ГІДРОКСИЛВМІСНИХ ПЕРОКСИДІВ З ЕПІХЛОРГІДРИНОМ

Подано експериментальні дані дослідження реакцій -гідроксилвмісних пероксидів з епіхлоргідрином. Підтверджено будову отриманих сполук та охарактеризовано фізико-хімічними константами.

Experimental study data of the reaction of -hydroxyl containing peroxides with epichlorohydrin were reported. The structures of obtained compounds were confirmed and characterized with physicochemical constants.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 517.958:532.72

В.Є. Гончарук*, М.І. Дзюбачик, А.Р. Торський, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЕБ

МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ҐРУНТІ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ ҐРУНТОВИХ ВОД

Досліджуються процеси поширення радіоактивних домішок у ґрунті з урахуванням його складної структури та процесів сорбції-десорбції. Отримано розрахункові моделі визначення кількості радіоактивного забруднення, що досягає водоносні горизонти за певний проміжок часу.

The processes of radioactive admixture spread in soil are studied with allowing for its complex structure and sorption-desorption processes. Design models are obtained for determining quantity of radioactive pollution reaching waterbearing stratum in certain time interval.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 669.243.82(088.8)

О.Б. Горностай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ НІКЕЛЮ СУЛЬФАТУ У РОЗЧИНІ НА КІНЕТИКУ КОНТАКТНОГО ОСАДЖЕННЯ НА МАГНІЇ ПОРОШКОВОГО НІКЕЛЮ

Досліджена кінетика вилучення нікелю у вигляді порошку з розчинів нікелю сульфату за концентрації 0,125, 0,25, 0,5 моль/л. Визначено константи швидкості процесу, встановлено, що процес відбувається у дифузійній області. Вибрано оптимальну концентрацію, за якої доцільно здійснювати процес, а саме 0,25 моль/л.

Kinetics of extracting of nickel as form powder from solutions of the sulfate of nickel is investigational by the concentration 0,125, 0,25, 0,5 mol/l. The constants of speeds of the process are determine, to established that a process takes a place in a diffusive area. The optimal concentration is selection, this process should be carried out with 0,25 mol/l.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 678. 746: 744

О.М. Гриценко, Х.Я. Гіщак, Х.І. Ікава

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОВМІСНИХ ГІДРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ

Розроблено нові металовмісні полімер-олігомерні композиції на основі полівінілпіролідону та гідроксиетиленметакрилату, які одержуються методом полімеризаційного наповнення. Встановлено вплив складу вихідної композиції, природи та вмісту металу, температури на структурні параметри одержаних кополімерів.

The new metal-containing polymer-olygomer compositions on the basis of polyvinylpirrolidone and hydroxyethylenemethacrylate , that are obtaining by polymerization filling are developed. The effect of initial composition formula, metal nature and contain, and temperature on structural parameters of obtained co-polymers are determined.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 547.53:311.37

Б.Д. Грищук, Г.М. Тулайдан

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

ХЛОР-, БРОМ- ТА ТІОЦІАНАТОАРИЛЮВАННЯ 3-ХЛОРБУТЕНУ-1

Вперше досліджено хлор-, бром- та тіоціанатоарилювання 3-хлорбутену-1. Методом ЯМР1Н спектроскопії встановлено, що 2-хлор(бром, тіоціанато)-1-арил-3-хлорбутани утворюються у вигляді суміші еритро- і трео-діастереомерів у співвідношенні 2,5:1. На співвідношення діастереомерів не впливає природа аніона, що вводиться у молекулу ненасиченої сполуки.

For the first time the chloro-, bromo- and thiocyanatoarylation of 3-chlorobutene-1 was investigated. It was found, that 2-chloro (bromo, thiocyanato)-3chlorobutanes where formed in mix of erythro- and threo-isomers in ratio of 2,5:1. The ratio of diastereomers is not influenced with the nature of anion which was entered into molecule of unsaturated compound.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 678. 746: 744

Т.В. Гуменецький, І.М. Зінь, Л.М. Білий, О.Р. Соколовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІУРЕТАНОВИХ ПОКРИТТІВ, МОДИФІКОВАНИХ ІНГІБУВАЛЬНИМИ ПІГМЕНТАМИ

Електрохімічними та імпедансними методами вивчали корозійну стійкість сталі з захисними поліуретановими покриттями, модифікованими інгібувальними пігментами. Встановлено, що поєднання у складі поліуретанового ґрунту суміші фосфату / молібдату цинку та силікату кальцію підсилює його захисні властивості завдяки ефекту синергізму. Підвищення корозійної тривкості підтверджено кінетичними залежностями параметрів імпедансу системи.

Electrochemical and impedance study of steel with polyurethane coatings modified by inhibiting pigments was carried out. It was established that addition of the blend of zinc phosphate / molybdate and calcium silicate to polyurethane primer coating greatly improves its protective properties due to synergistic effect. Kinetic of impedance parameters confirms the improvement of inhibited coating corrosion resistance.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 66.021.3: 615.015.14

Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, Г.А. Тижбір

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

МІГРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Проаналізовано проблему забруднення ґрунтового середовища важкими металами. Проведено експериментальні дослідження для оцінки міграції важких металів по вертикальному профілю ґрунту залежно від рН ґрунтового розчину.

The problem of the soil environment pollution by heavy metals is analysed . Experimental researches for estimation of migration of heavy metals on the vertical floor profile depending on the pH of ground solution were carried out.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 630.116

Дідух О.І., Мальований М.С., Шпаківська І.М.*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища,
*Інститут екології Карпат НАН України

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ У МЕЖАХ ПОСТТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ ЯВОРІВСЬКОГО ДГХП “СІРКА”

Встановлено, що за гранулометричним складом та основними фізичними властивостями субстрати ґрунтоутворення посттехногенного ландшафту яворівського ДГХП “Сірка” є потенційно придатними для росту вищих рослин. Це підтверджується темпами екологічної сукцесії рослинного покриву та є свідченням значного природного потенціалу самовідновлення та ревіталізації наземних екосистем цієї території.

The technogenic substrates of soil formation posttechnogenic landscape former sulphur mines Yavoriv enterprises for the granulometric composers and others physical properties were potential fertility for the growing of plants. That was confirmed the rate of ecological succession plant cover and testify of essential nature potential restoration and revitalization terrestrial ecosystems this territory.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 678.746.744

Г.Д. Дудок, Н.Б. Семенюк, Н.В. Войтко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ПОЛІМЕРНІ ДИСПЕРСІЇ НА ОСНОВІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОН-МЕТАКРИЛАТНИХ СИСТЕМ РІЗНОЇ ГІДРОФІЛЬНОСТІ

Дослідженo вплив природи (мет)акрилового мономера у композиції з полівінілпіролідоном на дисперсійні характеристики та сорбційні властивості полімерних дисперсій на їх основі. Встановлено вплив природи та кількості стабілізатора на форму та розмір дисперсій. Підібранo суміш розчинників для одержання полімерних частинок сферичної форми.

The influence of (meth)acrylates monomer nature in composition with the polyvinyl¬pyrrolidone on the dispersion descriptions and properties of polymer dispersion on its basіs was investigated. Influence of nature and amount of stabilizer on the form and size of dispersions is established. The mixture of solvents for the receipt of polymer spherical particles is selected.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 615.012.014

В.В. Дячок, О.Л. Іванків

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТРАГУВАННЯ СУМІШІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Подано метод аналітичного розрахунку розміру частинок твердих тіл рослинної сировини різних морфологічних органів з метою одночасного досягнення рівноваги за сумісного екстрагування.

Analytical calculation of the particles size solid materials of vegetal raw materials method with the purpose of simultaneous achievement of equilibrium by joint extraction is described.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 553.086

Я.М. Захарко, С.Б. Большаніна, В.Д. Дудченко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища
*Сумський національний аграрний університет

АНАЛІЗ МІКРОСТРУКТУРИ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розглянуто особливості мінерального складу і мікроструктури глинистих порід Сумської області. Описано взаємозв’язок між мікроструктурою і властивостями глинистих порід.

The peculiarities of mineral composition and microstructure of Sumy region clays are considered in this article. The relationship between the microstructure and the properties of clays is described.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

З.О. Знак, Л.В. Савчук, Р.Р. Оленич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ВПЛИВ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ АКУСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ СИСТЕМ

Досліджено вплив низькочастотних акустичних коливань на фізико-хімічні властивості водних розчинів.

Influencing low frequency acoustic oscillations on physico-chemical properties of aqueous solutions is investigated.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 541.123.7

М.В. Карпець

Прикарпатський національний університет
ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна

ВПЛИВ ГІДРОДИНАМІЧНОГО РЕЖИМУ НА КОНВЕРСІЮ ЛАНГБЕЙНІТОВОЇ СУСПЕНЗІЇ У ШЕНІТОВУ

Досліджено вплив інтенсивності перемішування лангбейнітової суспензії і тривалості процесу на ступінь конверсії лангбейніту у шеніт. Визначено оптимальні умови одержання шеніту: тривалість процесу – 90 хв, інтенсивність перемішування – 840 об/хв. (Reвідц=11,6∙103). Наведено кінетичні закономірності конверсії. Встановлено, що процес відбувається у дифузійній області.

Influence of intensity of interfusion of langbeynit souspension and duration of process is explored on the degree of conversion of langbeynit in shоenitе. Definite optimum terms of receipt of shоenitе: duration of process – 90 minute, intensity of interfusion – 840 turns for a minute. (Re =11,6•103). The resulted kinetic conformities to the law of process of conversion. It is set, that a process takes place in a diffusive region.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 66.095.132

Н.Я. Качмар-Кос, С.Р. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ЕСТЕРИФІКАЦІЯ АДИПІНОВОЇ КИСЛОТИ СПИРТАМИ С2–С3

Досліджено закономірності естерифікації адипінової кислоти етиловим і н-пропіловим спиртами у закритій системі, вивчено вплив температури, природи спирту і каталізатора, розраховано кінетичні та активаційні параметри реакцій.

The features of esterification process of adipic acid with ethyl and propyl alcohols in the closed system have been investigated. The influence of temperature as well as nature of alcohol and catalyst onto process has been studied. The kinetic and activated parameters of reactions have been calculated.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

Syndicate content