№ 622 (2008)

УДК 547.722’735’856’89

О.Б. Єресько, В.С. Толкунов, C.Л. Богза, С.В. Толкунов

Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України,
відділ хіміі біологічно активних сполук

СИНТЕЗ І РЕАКЦІЇ СОЛЕЙ 3-АЦИЛАМІНОБЕНЗО[C]ПІРИЛІЮ,3-АЦЕТИЛАМІНОІНДОЛО-, 3-АЦЕТИЛАМІНОБЕНЗОФУРО-,3-АЦЕТИЛАМІНОБЕНЗОТІЄНО[2,3-С]ПІРИЛІЮ З ГІДРАЗИНГІДРАТОМ

Запропоновано зручні та ефективні методики синтезу нових пірилієвих солей –3-ацетиламінобензофуро-, 3-ацетиламінобензотієно-, 3-ацетиламіноіндоло[2,3-с]¬пірилію. Досліджено реакції отриманих солей з гідразином.

Effective and suitable synthetic methods of new pyrylium salts – 3-acetylaminoindolo-, -benzofuro-, benzothieno[2,3-c]pyrylium salts have been proposed. Reactions of the obtained salts with hydrazine have been studied.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 615.322:582.657.24.

М.Й. Білозір, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

РОЛЬ БАС ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ У КАРДІОЛОГІЇ

Детально розглянуто склад біологічно активних сполук досліджуваних нами лікарських рослин (Adonis vernalis L., Arnica тontana, Gnaphalium uliginosum L., Juglans regia, Crataegus, Leonurus Cardiaca L.) і виділено ті діючі сполуки, які мають пряму дію на серцево-судинну систему.

In the review detailed structure of biologically active compounds researched by us medical plants (Adonis vernalis L., Arnica тontana, Gnaphalium uliginosum L., Juglans regia, Crataegus, Leonurus Cardiaca L.) , and excreting, those active compounds, that have direct effect on cardio-vascular system is considered.

Кількість посилань – 30.

Завантажити статтю

УДК 541.585.04

Д.Б. Баранович, З.В. Губрій, Н.Є. Стадницька, Р.О. Петріна, О.В. Швед, В.І. Лубенець, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЦИДНИХ ТІОЛСУЛЬФОВМІСНИХ ПОЛІМЕРІВ

Синтез біологічно активних полімерів здійснено введенням тіолсульфонатів шляхом композиціного змішування, кополімеризації або хімічної модифікації відомих високомолекулярних структур. Вивчено розчинність, кислотно-основні, механічні та термічні властивості одержаних полімерних сполук та композицій.

Synthesis of biologically active polymers was carried out by introduction of thiolsulfonates by the composition mixing, co-polymerization or chemical modification of the known high molecular structures. Solubility, acid-basic, mechanical and thermal properties of the obtained polymeric compounds and compositions were studied.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 541.1:577.12

Н.М. Богдан

Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИНЕННЯ НАТИВНИХ ТА ШТУЧНИХ НИРКОВИХ ФОСФАТНИХ КОНКРЕМЕНТІВ

Досліджено фазові переходи неорганічних компонентів ниркових фосфатних конкрементів. Встановлено, що періодична зміна стаціонарних станів є принциповою особливістю сечі, яку необхідно враховувати як під час теоретичного моделювання біомінералізації, так і під час розробки практичних рекомендацій.

Fase transitions of of inorganic components for kidney phosphatic concrements was explored. It is set that periodic change stationary states is the principle feature of urine, which it follows to take into account both at the theoretical design of biomineralization processes and at the development of practical recommendations.

Кількість посилань – 15

Завантажити статтю

УДК 547.833.615

С.Л. Богза1, Н.М. Богдан1, С.Ю. Зінченко1, І.П. Попов2

1Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України,
відділ хімії біологічно активних сполук
2Інститут проблем хімії та хімічних технологій

НОВІ ПІРАЗОЛВМІСНІ АЗОБАРВНИКИ: СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ Й ФУНГІЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ

Одержано ряд нових азобарвників азосполученням піразолил-5-діазонієвих солей з промисловими азоскладовими. Знайдено, що фарбовані зразки вовни та поліаміду (капрон) мають високі фізико-хімічні характеристики та підвищену світлостійкість. Деякі барвники та фарбовані матеріали проявляють біоцидну активність до грибів, що розвиваються на текстильних виробах.

A series new azo dyes from pyrazolyl-5-diazonium salts and industrial azocomponents were obtained. It was found that dyeing samples of wool and polyamide fabric have high physical-mechanic properties and discolouration stability. For row of new dyes and dyeing samples high antifungal properties were found.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 663.12/14

Н.І. Воробець, О.І. Вічко, В.Г. Червецова, Н.С. Щеглова, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ПРИРОДНА АСОЦІАЦІЯ „ТИБЕТСЬКИЙ ГРИБОК” ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПРОДУЦЕНТ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОКИСЛОГО НАПОЮ

Запропоновано оптимальні умови культивування природної асоціації "тибетський грибок" з метою отримання функціонального напою. Вивчено антибіотичну стійкість асоціації та антимікробні властивості напою, отриманого внаслідок культивування вищезгаданої асоціації. Досліджено мікробний склад природної асоціації “тибетський грибок”.

Optimal cultivation terms of “tibet’s fungii” were offered in order to get the functional drink. Antibiotic firmness and antibacterial properties of the drink were studied, which was received in the result of cultivation of this association. Bacterial composition of natural association “tibet’s fungii” was investigated.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 547.856.1:543.21].057

О.Ю. Воскобойнік, С.І. Коваленко

Запорізький державний медичний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМОЛІЗУ ЕСТЕРІВ {[2R-(3Н)-ХІНАЗОЛІН-4-ІЛІДЕН]ГІДРАЗОНО}]--(-, -)-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Здійснений дериватографічний аналіз естерів {[2R-(3Н)-хіназолін-4-іліден]гідразоно}]--(-, -)-карбонових кислот дав змогу обґрунтувати оптимальні температурні режими термічного синтезу. Результатом термолізу естерів є відповідні гетероциклічні системи з хіназоліновим каркасом.

Derivatographic analysis of esters {[2R-(3Н)-quinazoline-4-ylyden]hydrazono}]--(-,
-)-carboxylic acids was carried out, it enabled to vindicate the optimal temperature conditions of thermal synthesis. As a result of thermolysis of esters corresponding heterocyclic systems with quinazoline carcase was formed.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 547.917/918

Л.Б. Вуйцик, О.І. Гевусь, В.І. Лубенець, О.З. Комаровська-Порохнявець, С.А Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ САХАРИДОВМІСНИХ ТІОЕСТРІВ СУЛЬФОКИСЛОТ

Синтезовано нові естери тіосульфонових кислот, що містять фрагменти діізопропіліден--D-галактопіранози у тіольній або сульфонатній частині молекули. Під час взаємодії 6-гліцидил-1,2;3,4-ді-О-ізопропіліден--D-галактопіранози з натрій
4-амінобензенсульфотіонатом та S-етил-4-амінобензенсульфотіонатом одержано нові біоциди ряду S- та N-галактопіранозовмісних естерів тіосульфокислот.

Novel esters of thiosulfonic acids, that contain fragments of diisopropylidene--D-galactopyranose in thiol or sulfonic parts of molecule, have been synthesized. During interaction of 6-glycidyl-1,2;3,4-di-O-isopropylidene--D-galactopyranose with sodium 4-amino¬benzenethiosulfonate and S-ethyl 4-aminobenzenethiosulfonate novel biocides of S- or N- galactopyranose containing esters of thiosulfonic acids have been obtained.

Кількість посилань – 31.

Завантажити статтю

О.М. Гриценко , О.М.Тернова

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,

Науково-виробниче об’єднання “Екомед”

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 663.12/14

О.С. Гродзіцька, Л.Я. Паляниця, Н.І. Березовська, Р.Б. Косів, О.В. Швабюк

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЛЬ ЦЕЛЮЛАЗ У БІОКОНВЕРСІЇ ЖИТА ДО СПИРТУ

Досліджено вплив целюлолітичних ферментних препаратів на показники житнього сусла та склад бражок. Доведено, що використання целюлолітичних ферментних сприяє збільшенню виходу спирту з тонни умовного крохмалю.

The influence of сеllulases on proofs of wort from rye and composition of ferment is investigated. It is proved that the use of cellulases promote to increase exit of spirit from the ton of conventional starch.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 661.728.8:547-39

В.А. Дончак, Р.С. Юр’єв, Х.І. Гаргай, Л.М. Ріпак

Національний університет “Львівська політехніка”

АКТИВНІ ГІДРОГЕЛІ НА ОСНОВІ ДЕКСТРАНМЕТАКРИЛАТІВ

Отримано гідрогелі на основі метакрилату декстрану, а також його комплексу з хлоридом піридинію шляхом структурування у водному розчині в присутності редокс-системи (NH4)2S2O8 – Et3N. Водорозчинні високозаміщені комплексні декстранметакрилати дають змогу отримувати активні гідрогелі з залишковими подвійними зв’язками. Одержано гідрогелі з іммобілізованими в їх об’ємі клітинами дріжджів та показано їх зимазну активність.

The hydro gels on the base of both dextran methacrylate and its complex with pyridinium chloride were obtained by the method of curing at the aqueous solution at the presence of red-ox system (NH4)2S2O8 – Et3N. Water soluble high substituted complexes of dextran methacrylates are able to form an active hydro gels, which have residual double bonds. The hydro gels with immobilized yeast cells were obtained and their zymotic activity has been shown.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 541.64; 541.182

О.С. Заіченко, О.М. Шевчук, Н.Є. Мітіна, К.А. Раєвська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ГІДРОЗОЛІ РЕАКЦІЙНОЗДАТНИХ НАНОЧАСТИНОК МІДІ З ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНОЮ ОЛІГОПЕРОКСИДНОЮ ОБОЛОНКОЮ

Методом гомогенної нуклеації з розчинів солей у присутності гетерофункціональних поверхнево-активних олігопероксидів було одержано стабільні гідрозолі наночастинок міді з функціоналізованою оболонкою. Досліджено залежність колоїдно-хімічних властивостей одержаних гідрозолів від параметрів процесу відновлення. Показано, що запропонований метод дає змогу широких межах регулювати розмір наночастинок та функціональність їхньої поверхні.

The stable hydrosols of copper nanoparticles with functionalized shell have been obtained via the method of chemical reduction from salt solutions in the presence of heterofunctional surface-active oligoperoxides. The dependence of colloidal-chemical properties of obtained hydrosols on the process parameters have been studied. It was shown that the method proposed allows to control particle size and surface functionality.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 542.91.6:661.185

Н.Л. Заярнюк, С.В. Хом’як, О.М. Черпак2, Б.Г. Собетов1, Є.В. Шияненко2, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології,
1Приватне підприємство “Собетик”,
2ТзОВ Фарма Лайф

СТВОРЕННЯ ІН’ЄКЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРОТИНАРКОТИЧНОЇ ДІЇ НА БАЗІ АПРОБОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ СУБСТАНЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОДЕГРАДАБЕЛЬНИХ ПОЛІМЕРІВ

Створення пролонгованих препаратів на базі апробованих лікарських субстанцій дасть змогу забезпечити високу якість медичної допомоги та оптимальне використання наявних ресурсів. Запропоновано пролонговану водну ін’єкційну лікарську форму для лікування наркотичної та алкогольної залежностей з використанням допоміжного розчинника та біодеградабельних комплексоутворюючих полімерів неспецифічної дії як пролонгаторів.

The development of new forms of drug preparations on the basis of approved drug substances will provide high quality of medical care and optimal using of available resources. Prolonged water-soluble injection’s pharmaceutical form with using of co-solvent and biodegradable polymeric surfactants with unspecific due as prolongers for treatment of narco- and alcoholic dependences have been proposed.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 541.123.4:579.873.088.5

Е.В. Карпенко1, Т.Я. Покиньброда1, Р.Г. Макітра1, Е.Я. Пальчикова2, Н.В. Роговик3, В.Й. Роговик3

1Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії й вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України,
2Інститут геології й геохімії горючих копалин НАН України,
3Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ ЕКСТРАГЕНТІВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ЛІНІЙНОСТІ ВІЛЬНИХ ЕНЕРГІЙ

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 632.952.:930.251:676.064

О.З. Комаровська-Порохнявець, З.В. Губрій, О.В. Швед, Н.І. Москаленко, О.П. Іськів, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ N-ЗАМІЩЕНИХ ТІОСУЛЬФОНАТІВ

Вивчено фунгібактерицидну активність N-заміщених тіосульфонатів. Досліджено фунгіцидну здатність біоцидів, що використовуються для захисту паперу від біопошкоджень.

Fungibactericidical activity of N-substitute thiosulfonates has been studied. Fungicidical property of biocides, used to prevent paper from being biologically damaged has been researched.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 615.322: 616.37: 616.08

Р.Т. Конечна, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ФІТОЗАСОБИ В ЛІКУВАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

Наведено особливості поширення захворюваності цукровим діабетом у світі і в Україні. Згідно з даними літератури аналізуються проблеми лікування цукрового діабету і можливість використання фітозасобів.

The peculiarities of prevalence and incidence of diabetes mellitus in the world and in Ukraine are described. According the literature sources diabetes treatment problems are analyzed and using of phytotherapeutic agents.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 547.78+547.79

М.І. Короткіх1, О.П. Швайка3, А.В. Кисельов1, А.В. Кнішевицький1, Н.В. Глиняна1, К.О. Марічев3, В.П. Новіков2, В.І. Лубенець2, О.П. Іськів2, Н.І. Москаленко2, О.П. Комаровська-Порохнявець2

1Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
2Національний університет “Львівська політехніка”
3Донецький національний університет

АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ ПРОТО- ТА МЕТАЛО-КАРБЕНОВИХ СПОЛУК РЯДУ АЗОЛІВ ТА АЗИНІВ

Наведено дані про антимікробну активність прото- та металокарбенових сполук ряду азолів та азинів. На тест-культурах Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Mycobacterium luteum виявлено високу антимікробну активність адамантановмісних бістриазолієвих 1 та імідазолієвих солей 2, а також карбенових комплексів срібла 8–11.

The data of antimicrobial activity for proto-and metalocarbene compounds of a series of azoles and azines are presented in this work. The high antimicrobial activity of adamantane containing bistriazolium salt 1, imidazolium salt 2 and also carbene complexes of silver 8–11 was found on the test-cultures of Escherichia coli, Staphyloco¬ccus aureus, Mycobacterium luteum.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 541.64

А.М. Коструба, Н.Є. Мітіна, К.А. Раєвська, Ю.Б. Стецишин, В.Р. Лобаз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

КІНЕТИКА УТВОРЕННЯ ТА БУДОВА ОЛІГОПЕРОКСИДНИХ НАНОШАРІВ І ПРИЩЕПЛЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ ЩІТОК НА ПЛОСКІЙ СКЛЯНІЙ ПОВЕРХНІ

Функціональні олігопероксидні сурфактанти та координаційні олігопероксидні металокомплекси були використані як модифікатори поверхні скла для формування адсорбційних наношарів. Кінетика адсорбції та щільність упаковки олігопероксидних молекул у наношарах залежать від природи олігопероксиду, його концентрації та умов сорбційної модифікації. Наявність заданої кількості пероксидних груп у наношарі забезпечує можливість проведення ініційованої з поверхні керованої прищепленої полімеризації з формуванням захисного шару із заданою функціональністю та гідрофільно/гідрофобними властивостями.

Functional oligoperoxide surfactants and derived coordination metal complexes were used for glass surface modification for sorption nanolayer formation. Kinetics of adsorption and packing density of oligoperoxide molecules in nanolayers depend on oligoperoxide nature, concentration and sorbtion conditions. The presence of tailored amount of peroxide links in nanolayer provide the possibility of graft-copolymeryzation resulting in functional protective layer with tailored hydrophilic/hydrophobic properties.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 615.1:338.5

А.М. Кричковська, О.М. Федоришин, О.І. Хоменко, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Виконано апробацію «Методики аналізу формулярних списків та створення на їх основі переліку страхових лікарських засобів» у лікувально-профілактичних закладах м. Львова. Досліджено співвідношення нових та уже відомих лікарських засобів у сформованих Формулярних списках.

Approbation of «Method of analysis of формулярних lists and creation on their basis of list of insurance medications» is conducted in Clinica establishments of м. Lvov. Investigational correlations new and already the known medications in the formed Formulyarnikh lists.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 628.46:628.43

О.Р. Попович, Ю.Й. Ятчишин, М.С. Мальований, І.М. Яворівська, Н.Ю. Вронська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ)

Проаналізовано склад побутових відходів, що утворюються в медичних закладах України та Польщі. Досліджено динаміку утворення і знешкодження медичних відходів.

Composition of domestic wastes which forms in medical establishments of Ukraine and Poland is analysed in the article. Dynamics of forming and defuzing of medical wastes have been investigated.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 547.567

А.Л. Романюк1, Р.М. Вишневський2, Б.Л. Литвин2, М.І. Ганущак3

1 Івано-Франківський державний медичний університет,
2 Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
3 Львівський національний університет імені Івана Франка

СИНТЕЗ АЦИЛЬНИХ ПОХІДНИХ АМІНОФЕНОЛНАФТОХІНОНІВ З БЕНЗОТРИАЗОЛЬНИМ ФРАГМЕНТОМ

Досліджено взаємодію 2-гідроксифеніламіно-3-(бензтриазол-1-іл)-1,4-нафтохінонів з ацилюючими реагентами. Розроблено препаративні методики синтезу ацильних похідних цих сполук.

Reaction between 2-hydroxyphenylamino-3-(benzotriazole-1-yl)-1,4-naphthoquinone were studied. Preparative methods for synthesis of acyl derivatives of these compounds were developed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 547.655.6

М.В. Русин, С.І. Троценко, Н.Г. Марінцова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук та біотехнології

ВЗАЄМОДІЯ ПОХІДНИХ 1,2-НАФТОХІНОНУ З СН-КИСЛОТАМИ У ПРИСУТНОСТІ АЛКОГОЛЯТІВ

На основі похідних 1,2-нафтохінону та СН-кислот синтезовано нові сполуки. Здійснено фізико-хімічне дослідження, а також попереднє прогнозування біологічної активності та специфічної токсичності продуктів.

Synthesed new compounds on the bases of derivateves of 1,2-naphthoquinone and CH-acids. Physical and chemical properties and prognosis of biological activities of the got products are investigated.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 678: 541.64

В.Я. Самарик, І.Т. Тарнавчик, С.А. Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ N-[(ТРЕТ-БУТИЛПЕРОКСИ)-МЕТИЛ]АКРИЛАМІДУ В РЕАКЦІЯХ КОПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Досліджена реакційна здатність N-[(трет-бутилперокси)-метил]акриламіду в реакціях кополімеризації з октилметакрилатом. Визначено константи кополімеризації r1, r2. Показано відмінність в реакційній здатності пероксидовмісного мономеру від вихідного мономеру – акриламіду. Розраховано параметри активності Q – e для пероксидного мономеру та обґрунтовано їхні значення.

Reactivity of N-[(tert-butylperoxy)methyl]acrylamide in copolymerization with octyl methacrylate has been investigated. Reactivity ratios r1, r2 has been determined. The difference in the reactivity of peroxide-containing monomer and reactivity of initial acrylamide has been shown. Values of Q – e parameters of peroxide containing monomer has been calculated and interpretated.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 615.012.014

Є.М. Семенишин, В.І. Троцький, Ю.В. Ковальська, П.Й. Шаповал

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКСТРАКЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ РІПАКОВОЇ ОЛІЇ В АПАРАТАХ ПЕРІОДИЧНОЇ ТА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

Виконано дослідження та аналіз механізму та кінетики екстракційного вилучення олії з насіння ріпаку. Розроблено математичні моделі екстрагування, які адекватно описують процес в умовах замкнутого періодичного та безперервного процесу різними розчинниками. Визначено кінетичні коефіцієнти.

Executed researches and analysis of mechanism and kinetics of extraction of butter from raps seed. Developed mathematical models of extracting, which adequately describe a process in the conditions of the reserved batch and continuous process by different solvents. Determined kinetic coefficients.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 615.012.014

Є.М. Семенишин, В.І. Троцький, В.І. Федорчук-Мороз, Ю.Й. Ятчишин

Національний університет “Львівська політехніка”

ВЛАСТИВОСТІ, МЕХАНІЗМ ТА КІНЕТИКА ЕКСТРАГУВАННЯ ОЛІЇ З НАСІННЯ АМАРАНТУ

Виконано дослідження та аналіз механізму та кінетики екстракційного вилучення олії з насіння родини амарантових. Розроблено математичну модель екстрагування, яка адекватно описує процес в умовах замкнутого періодичного процесу. Визначено кінетичні коефіцієнти, які необхідні для розрахунків процесу екстрагування в реальних умовах.

Executed researches and analysis of mechanism and kinetics of extraction exception of butter from the seed of family of amaranths. Developed mathematical model of extracting, which adequately describes a process in the conditions of the reserved batch process. Determined kinetic coefficients, necessary for the calculations of process in the real terms.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК

М.І. Семенюк, М.В. Стасевич, Р.Я. Мусянович, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук,
фармації та біотехнології

СИНТЕЗ МЕЛАМІНОПОХІДНИХ ЗАМІЩЕНОГО 1,4-НАФТОХІНОНУ

Розроблено препаративні методи синтезу нових меламінопохідних заміщеного 1,4-нафтохінону. Виконано попередній біологічний скринінг, який підтверджує доцільність подальших досліджень.

The methods of preparations synthesis of new substituted melaminderivates 1,4-naphthoquinоne are developed. Previous biological скринінг which confirms expedience of subsequent researches is conducted.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 573.6.086.83:577.112.3; 579.66'112.3

Ю.І. Сидоров, С.А. Познанська, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ СУМІШІ АМІНОКИСЛОТ З МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ

Проведено дослідження за визначенням оптимальних режимів гідролізу білків молочної сироватки у присутності ферментного препарату “Папаїн PSM 400”. Встановлено, що оптимальна температура процесу повинна бути в межах 50–55°С, середовище нейтральне або слабкокисле, час проведення гідролізу – 8–16 годин, масове співвідношення папаїн/білок – 1,2 %. Ступінь гідролізу при цьому сягає 75–85 %. Дослідженнями підтвердилося, що за гідролізу білків молочної сироватки ферментним препаратом “Папаїн PSM 400” можна одержати суміш біологічно активних амінокислот з повноцінним співвідношенням компонентів.

Researches on determination of the optimum modes of hydrolysis of albumens of milk whey in presence the enzymic preparation «Papain PSM 400» are conducted. It is set, that the optimum temperature of process must be within the limits of 50-55°C, an environment is neutral or is weak sour, time of conducting of hydrolysis – 8-16 hours, mass correlation of papain/belok – 1,2 %. The degree of hydrolysis here arrives at 75-85 %. It was confirmed by researches, that at the hydrolysis of albumens of milk whey by the enzymic preparation “Papain PSM 400” it is possible to get a mixture biologically active amino acid with valuable correlation of components.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 615.011:547.214-32].07

Д.Ю. Скорина, О.Ю. Воскобойнік, С.І. Коваленко, О.З. Комаровська-Порохнявець

Запорізький державний медичний університет

СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 4-АРИЛ-4-[(3H-ХІНАЗОЛІН-4-ІЛІДЕН)ГІДРАЗОНО]БУТАНОВИХ КИСЛОТ ТА ЇХНІХ ПОХІДНИХ

(3Н-хіназолін-4-іліден)гідразин з 4-арил-4-оксокарбоновими кислотами та їхніми естерами реагує з утворенням відповідних 4-(R-арил)-4-[(3Н-хіназолін-4-іліден)гідразоно]бутанових кислот та їх естерів. Розроблений карбонілдіімідазольний метод синтезу амідів відповідних кислот та показано, що гідразиноліз естерів відповідних кислот призводить до утворення (3Н-хіназолін-4-іліден)гідразину. Індивідуальність синтезованих сполук підтверджена хроматомас-спектрометрично, будова – елементним аналізом, ІЧ-, 1Н ЯМР- та мас-спектрами.
Прогноз біологічної активності серед похідних 4-(R-арил)-4-[(3Н-хіназолін-4-іліден)гідразоно]бутанових кислот показав перспективність пошуку нових ефективних протиастматичних, анксіолітичних, антидепресивних, протиепілептичних та антиатеросклеротичних засобів, а також відсутність протимікробної та протигрибкової активності, що підтверджено також експериментально.

(3Н-quinazoline-4-ylyden)hydrazine react with 4-aryl-4-oxobutanoic acids and their ethers with formation of corresponding 4-aryl-4-[(3H-quinazoline-4-ylyden)hydrazono]butanoic acids and their ethers. The carbonyldiimidazolic method of corresponding acids amides synthesis was elaborated, also was show that hydrazinolysis of corresponding acids ethers lead to (3Н-quinazoline-4-ylyden)hydrazine. Individuality of compounds which was formed confirmed by LC∕MS-spectra, structure by element analysis , IR-, 1Н NMR- and mass spectra.
The prognosis of biological activity among derivatives of 4-aryl-4-[(3H-quinazoline-4-ylyden)hydrazono]butanoic acids shown availability of searching of new effective antiasthmatic, anxiolytic, antidepressive, antiepileptic, antisclerotic preparation, also the absence of antibacterial and antimycotiс activities was shown experimentally.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 544.773.432; 547.995.1

Н.Ю. Соломко, І.А. Дронь, О.Г. Будішевська, С.А. Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”

СТВОРЕННЯ ГІДРОГЕЛІВ НА ОСНОВІ ПЕРОКСИХІТОЗАНУ З ПЕРВИННО-ТРЕТИННИМИ ПЕРОКСИДНИМИ ФРАГМЕНТАМИ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Полімераналогічними перетвореннями хітозану та трет-бутилпероксиметилового естеру бутендикарбонової кислоти одержано пероксихітозани з регульованою кількістю первинно-третинних пероксидних фрагментів. На їх основі одержано рН-залежні гідрогелі з антибактеріальними властивостями.

Polymeranalogical interaction of chitosan with tert-butylperоxymethyl ester of butendicarbon acid yields in peroxychitosanes with controlled quantity of primary-tertiary peroxide fragments. New pH-sensitive smart hydrogels with antibacterial properties were created on their basis.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

Syndicate content