№ 574 (2007)

УДК 343.41

В.М. Іванюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

УНІФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ СТАНУ АБОНЕНТСЬКИХ ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЙ

Розглянуто актуальність та проблеми створення засобів виявлення гальванічних під’єднань до телефонної лінії. Запропоновано структурні схеми систем комплексного контролю фізичних параметрів абонентської телефонної лінії, що ґрунтуються на цифровому обробленні сигналів і забезпечують високий рівень уніфікації.

In this article an actuality and problems of creation of facilities for detection the galvanic connections to the telephone lines are considered. The structure diagrams of the complex checking physical parameters of telephone lines systems, which are based on digital signal processing and provide the high level of unification, are offered.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.314

У.Ю. Дзелендзяк1, В.В. Самотий1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп'ютеризованих систем автоматики
2Вища Школа Бізнесу в Домброві Ґурнічій, Польща

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПАРАЛЕЛЬНОГО ТИРИСТОРНОГО IНВЕРТОРА, ЩО ОПИСУЄТЬСЯ ЖОРСТКИМИ РІВНЯННЯМИ

Наведено математичну модель паралельного тиристорного iнвертора, що ґрунтується на неявних методах числового інтегрування, а також запропоновано методику аналізу перехідних і усталених режимів його роботи.

Mathematical model of parallel thyristor invertor directed on implicit methods is submitted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 681.3.06

Ю.В. Дубова

Вінницький національний технічний університет

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ЗВУКУ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Запропоновано метод оцінки якості передавання звуку у телекомунікаційних системах за допомогою системи розпізнавання мови. Метод може бути використаний для оцінки якості довільної системи, що перетворює звукову інформацію незалежно від характеру перетворень звуку всередині системи.

Method of sound transfer quality evaluation in telecommunication systems using speech recognition system is proposed in the article. Method could be used for quality evaluation of arbitrary system which transforms sound information regardless of transformation type inside the system.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 656.052:681.51.54

В.М. Дубовой, О.О. Ковалюк

Вінницький національний технічний університет

БАГАТОКРОКОВІ СТРАТЕГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Розглянуто задачу прийняття рішень в динамічних системах. Запропоновано математичну модель, яка описує залежність стану лінійної динамічної системи від керівних рішень. Отримано критерій стійкості динамічної системи при реалізації знайденого рішення.

A decision making process in dynamic system has been observed. The mathematical model that combines linear system state and decision has been proposed. The dynamic systems stability criterion has been developed.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 536.51:534.8

Т.М. Залуцька, Я.Т. Луцик, А.І. Озгович, І.С. Ліхновський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛІВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ

Запропоновано дослідний комплекс для дослідження характеристик матеріалів для створення чутливих елементів ультразвукових термометрів.

Offered experimental complex for research of descriptions of materials for creation of sensible elements of ultrasonic thermometers.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 681.335 (088.8)

Б.О. Католик, З.Р. Мичуда

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

ІНТЕРПОЛЯЦІЙНІ АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ЛОГАРИФМІЧНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ ПЕРЕТВОРЕННЯ. ОГЛЯД. ЧАСТИНА 1

Запропоновано критерії оцінки точності та класифікацію, проведено порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку інтерполяційних АЦП з логарифмічною характеристикою перетворення.

The criteria of valuation of accuracy and classifications are offerred, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development interpolation ADC with logarithmic characteristic of conversion.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК

З.О. Колодій, Ю.В. Саноцький, О.Г. Крук, П.І. Депко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань,

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЬОВАНОСТІ ФЛІКЕР-ШУМІВ

Наведено результати експериментальних досліджень з визначення корельованості флікер-шумів у резисторах типу МЛТ і резистивних елементах на основі 1% розчину NaCl. На основі аналізу отриманих результатів зроблено висновок про некорельованість флікер-шумів.

The results of experimental researches for determination of correlation of flicker-noises in MLT type resistors and resistive elements based on 1% NaCl solution are presented. The conclusion about non-correlation of flicker-noises was made on the basis of obtained results.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.363.6

І.С. Литвин

Тернопільський національний економічний університет,
кафедра автоматизованих систем і програмування

АВТОМАТИЗОВАНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ IНТЕГРАЛЬНИХ ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУР

Наведено результати розроблення принципів побудови експериментальної установки для автоматизації досліджень працездатності iнтегральних фоточутливих структур.

The development principles of the experimental setting for automation researches of integral photosensitive structures are presented

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 681.121.84

Ф.Д. Матіко, Р.М. Федоришин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОТОКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ЙОГО ВИТРАТИ МЕТОДОМ ЗМІННОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ

Висвітлено джерела виникнення додаткових похибок вимірювання температури газу під час його обліку, наведено аналітичні залежності для їх розрахунку та запропоновано заходи для усунення цих похибок.

The sources of additional errors of temperature measurement at natural gas accounting are revealed in this paper. The formulae are given for calculation of these errors and measures are proposed to eliminate these errors.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 621.372

М.М. Микийчук, Т.Г. Бойко, Т.З. Бубела

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Детально проаналізовано зовнішні впливні фактори на показники якості технологічних процесів. Дано рекомендації щодо створення узагальненої моделі технологічних процесів з метою забезпечення повноти та адекватності оцінки їх якості.

The work contains the detailed analysis of external influence factors on technological process quality indices. The authors present recommendations concerning the creation of technological process general model on purpose to provide the completion and adequateness of their quality estimation.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 536.53

І.П. Микитин, Н. Кобіщанова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІЛЬТРАЦІЇ ШУМОВИХ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ШВИДКОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР’Є

Досліджено спектр моделей шумового сигналу, завади синусоїдальної, трапецієвидної, прямокутної форми і корисного шумового сигналу, спотвореного завадою до та після цифрової фільтрації на основі перетворення Фур’є. Як критерій якості проведеної фільтрації запропоновано використовувати гістограму спектра досліджуваного сигналу.

Conducted the research of spectrum of models of noise signal, hindrance of sins, trapezium, rectangular form and useful noise signal disfigured by a hindrance to and after digital filtration on the basis of the Fourier’s transformation .As criterion of quality of the conducted filtration it is suggested to use the histogram of spectrum of the explored signal.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.317

І.Р. Петровська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОХИБОК НА РЕЗУЛЬТАТ РЕКОНСТРУКЦІЇ В ЕЛЕКТРИЧНІЙ ТОМОГРАФІЇ

Наведено результати досліджень інструментальних похибок вимірювання при реконструкції питомої провідності в електричній томографії.

Results of instrumental measurement error research at the reconstruction of specific conductance in electrical tomography are notified in the article.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 531.77

В.О. Поджаренко, В.Ю. Шабатура, А.М. Грицюк

Вінницький національний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ДЛЯ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Наведено основні принципи побудови і оптимального функціонування магніто-гідродинамічної системи очищення води, отримано статичні метрологічні характерис¬тики вимірювального каналу для МГД системи.

The principles of construction and optimum functioning of magnetohydrodynamic system for water purification were analyzed. Static metrological characteristics for measuring channel of MGD system were obtained.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

Є.В. Походило

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ “ІМІТАНС-НАПРУГА”

Наведено узагальнену структуру перетворювача “імітанс–напруга”, на основі якої одержано три варіанти побудови активних перетворювачів

The generalized structure of transformer is resulted “immitans –tension” which three variants of construction of active transformers are got on the basis of

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.315.592

В.А. Ромака1, Ю.В. Стадник2, В.В. Ромака2, А.Е. Лагун1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Львівський національний університет імені Івана Франка

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ZrNiSn1-xInx. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА КРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУР

Розраховано розподіл електронної густини (DOS) та досліджено структурні характеристики інтерметалевого напівпровідника ZrNiSn1-xInx, х = 0  0,15. Виявлено локальні структурні розупорядкування та запропоновано механізм взаємного заміщення атомів Zr, Sn та In.

The structural descriptions and electronic density of states (DOS) calculation, as well concentration range х = 0  0.15 impurity concentrations for the ZrNiSn1-xInx intermetallic semiconductor. The local disorderings in the ZrNiSn1-xInx lattice were found and the mechanism of the reciprocal substitution of the Zr, Sn, and In atoms was proposed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.317.73+612.014.422

Я.Р. Совин1, В.В. Хома1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
2Політехніка Опольська, інститут автоматики і інформатики

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ТОЧОК РЕОГРАМ ЗА ВЕЙВЛЕТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯМ

Запропоновано метод визначення основних характерних точок реограми, що ґрунтується на неперервному вейвлет-перетворенні і дає змогу спростити саму процедуру, забезпечивши при цьому стійкість до різного роду шумів та спотворень, які виникають в процесі реєстрації. Наведено результати дослідження методу на зразкових реограмах, а також за умови дії характерних завад.

The method of determination of main characteristic points of reogram, that is based on continuous wavelet-transformation is in-process offered, and which allows to simplify procedure providing here firmness to the different sort of noises and distortions which arise up in the process of registration. The results of research of method are resulted on exemplary reogram, and also on condition of action of characteristic hindrances.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 658.562

П.Г. Столярчук, О.І. Краснопольська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ ЄВРО НА ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛЬНЕ

Наведено екологічні норми викидів шкідливих речовин транспортних засобів ЄВРО в Європі. Розглянуто застосування цих норм для суміші з біодизельного пального і нафтового дизельного пального у різних співвідношеннях. Показано недоліки і переваги застосування цих норм на дизельне пальне.

The ecological norm of emitting of vehicles of EURO in Europe are notified. The applications of these norms for the mixture of biodiesel fuel and oil-diesel fuel of different proportions are considered. The disadvantage and advantages of these norm application to the diesel fuel are shown.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 536.3+006.015.8+628.1

П.Г. Столярчук, Ю.В. Яцук, М.С. Міхалєва, В.М. Друзюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ

Проаналізовано проблеми побудови систем екологічного моніторингу температурних полів. Запропоновано використовувати напівпровідникові сенсори температури з уніфікацією характеристик перетворення для систем екологічного моніторингу. Описано також структурну схему, математичні моделі функції перетворення і алгоритм автокалібрування, сумісні з інтерфейсом IEEE P1451.

The problems of construction Temperature Field Ecological Monitoring Systems are analyzed. The usage of temperature sensors with checking at the exploitation place and the construction of one of the parts of the ecological monitoring system based on the employing of intelligent thermometers compatible with IEEE P1451 interface are proposed. The swtructural scheme, conversion function mathematical models and autocalibration algorithm are described.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК. 620.179

М.О. Тихан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра приладів точної механіки

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕРМОМЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕМБРАНІ ТЕНЗОМЕТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДИНАМІЧНОГО ТИСКУ ПРИ ТЕРМОУДАРІ НА ЙОГО ДОДАТКОВУ ПОХИБКУ

На підставі аналізу термомеханічних процесів у мембрані тензометричного перетворювача динамічного тиску при термоударі виявлено найбільш вагомий фактор, що впливає на значення додаткової похибки перетворювача.

The dependence, based on the analysis influence of thermalmechenics processes in the diaphragm of the dynamics pressure piezoresistive sensor during thermal shock has been reveal very important factor which influence on the additional sensors error .

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 681.325

І.Я. Тишик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗОНДУЮЧИХ НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ

Запропоновано обробляти зондуючий та відбитий надширокосмугові сигнали у вейвлет-області з метою покращання точності оцінювання статичних та динамічних характеристик об’єктів. Наведено результати моделювання зондуючих надширокосмугових сигналів у часовій та часо-частотній областях, наведено оцінку похибок.

The ultrawideband sounding and echo signals processing in a wavelet area is proposed with purpose the improvement of estimation accuracy for static and dynamic characteristic of objects. The results of design the ultrawideband soundings signal processing are resulted in time and time-frequency areas, an estimation is given to the errors.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 536.5

В.О. Фединець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ЗАСАДИ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТЕМПЕРАТУРИ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ГАЗОВИХ ПОТОКІВ

Запропоновано загальні засади конструкторсько-технологічної оптимізації перетворювачів температури високошвидкісних газових потоків. Визначено критерії оптимальності та функції обмежень залежно від мети і характеру вимірювань.

The general bases of design-technological optimization of converters of temperature of high-speed gas streams are offered. Criteria of an optimality and function of restrictions are determined depending on the purpose and character of measurements.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 004.032.26

С.І. Шаповалова, Г.І. Шараєвський

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАРТИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ

Розроблено універсальну програмну систему на основі двомірних ґрат карти самоорганізації, яка дає змогу вирішувати завдання розпізнавання і класифікації..

Developed in the article the universal programmatic system on the basis of two-dimensional lattice of self-organization card, which allows to decide the recognition and classification tasks.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 658.516

В.М. Юзевич, Р.І. Байцар, А.В. Гунькало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

СУЯ: МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ

Наводиться розроблена модель управління процесами системи управління якістю, яка забезпечує прогнозування зміни показників вимірювання процесів у часі і постійне їх поліпшення, а також поліпшення діяльності підприємства загалом дає змогу створити таке виробництво, яке задовольнятиме вимоги всіх зацікавлених сторін.

The developed control model of quality management system processes which provides the foreseeing of process measurement indices’ change in time and their permanent improvement as well as the improvement of enterprise activity on whole and enables us to create such an enterprise that will satisfy the requirements of all interested sides is notified.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

Syndicate content