№ 69 (2008)

УДК 62.502.001.5

ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА СИНТЕЗУ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ З ПІД-РЕГУЛЯТОРАМИ

© Ковела Іван, Іванюк Олег, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп’ютеризованих систем автоматики,
вул. С.Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Пропонується нова інженерна методика параметричного синтезу та аналізу неперервних та цифрових автоматичних систем з ПІД-регулятором.

Предложена новая инженерная методика параметрического синтеза и анализа непрерывных и цифровых автоматических систем с ПИД-регулятором.

A generalized is new engineering method for parametrical synthesis of continuous and digital automatic control systems with the PID-controller.

Кількість посилань – 13

Завантажити статтю

УДК 681.2.53.082.3:543.08

ДРОСЕЛЬНИЙ МІСТ З НУЛЬ-ІНДИКАТОРОМ ПЕРЕПАДУ ТИСКІВ

© Ділай Ігор, Теплюх Зеновій, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів,
вул. К. Устияновича, 5, 79013, Львів, Україна

Для підвищення точності одержання рівнопорових дроселів досліджена чутливість зрівноваженої дросельної мостової схеми з нуль-індикатором перепаду тисків у вихідній діагоналі до зміни довжини прохідного каналу одного з капілярів схеми. Запропоновані методи оптимального підбору дроселів моста.

С целью повышения точности получения дросселей с равными сопротивлениями исследована чувствительность уравновешенной дроссельной мостовой схемы с нуль-индикатором перепада давлений в выходной диагонали к изменению длины проходного канала одного из капилляров схемы. Предложены методы оптимального подбора дросселей моста.

In the article the sensitivity of balanced throttling bridge circuit with pressure difference zero-indicator in the output diagonal to length change of straightway canal one pair of capillary circuit is investigated for increasing the precision gaining of equal resistance throttles. The methods of optimum fit bridge throttles are offered.

Кількість посилань – 16

Завантажити статтю

УДК 621.363.6

КОМП’ЮТЕРНА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ ОЕІП З ПІДВИЩЕНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

© Литвин Ігор, 2008

Тернопільський національний економічний університет,
кафедра автоматизованих систем і програмування

Описано результати аналізу розробок i дослідження лазерної системи контролю профілю і розмірів об'єктів складної форми, в якій застосовано первинні перетворювачі оптичного випромінювання на основі інтегральних МНОП-n-р структур.

Описаны результаты анализа разработок и исследования лазерной системы контроля профиля и размеров объектов сложной формы, в которой применены первичные преобразователи оптического излучения на основе интегральных МНОП-n-р структур.

The developments and researches analysis results of profile and sizes laser control system for objects with complicated form are circumscribed in which light sensor on basis of integral MNOS-n-p structures used.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 536.5

ШУМОВІ МОДЕЛІ ВХІДНОГО КОЛА ШУМОВОГО ТЕРМОМЕТРА НА ОСНОВІ ДВОКАНАЛЬНОГО ПІДСИЛЮВАЧА

© Микитин Ігор, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Здійснено аналіз та синтез можливих варіантів вхідного кола шумового термометра з використанням двоканального підсилювача. Запропоновано шумові моделі, які описують залежність вихідних напруг двоканального підсилювача від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційних підсилювачів та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду. Отримано математичні вирази еквівалентної сумарної шумової напруги, зведеної до входу шумового термометра.

Выполнен анализ и синтез возможных вариантов входной цепи шумового термометра с использованием двухканального усилителя. Предложены шумовые модели, описывающие зависимость выходных напряжений двухканального усилителя от шумовых параметров чувствительного элемента первичного преобразователя, линии связи, операционных усилителей и резисторов обратной связи первого каскада. Получены математические выражения эквивалентного суммарного шумового напряжения, приведенного к входу шумового термометра.

An analysis and synthesis of possible variants of entrance chain of noise thermometer is conducted with the use of two channel strengthener. Noise models, describing dependence of output tensions of two channel strengthener on the noise parameters of pickoff of primary transformer, flow, operating strengtheners and resistors of feed-back of the first cascade line, are offered. Mathematical expressions of equivalent total noise tension, resulted to the entrance of noise thermometer are got.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 006.83:658.56

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНОЇ МІРИ ЯКОСТІ

© Мотало Андрій1, Мотало Василь2, 2008

1 ГПУ “Львівгазвидобування ”,
вул. Рубчака, 27, Львів, 79026, Україна,
2 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, Львів, 79013, Україна

Розглянуто і проаналізовано методологію оцінювання якості та відповідності продукції з використанням віртуальної міри якості, побудованої на основі базового профілю якості. Методологія ґрунтується на принципах кваліметрії з використанням зваженої евклідової моделі багатовимірного шкалювання.

Рассмотрена и проанализирована методология оценивания качества и соответствия продукции с использованием виртуальной меры качества, построенной на основе базового профиля качества. Методология основана на принципах квалиметрии c использованием взвешенной эвклидовой модели многомерного шкалирования.

In the article the methodology of evaluation for conformity and product quality with using of virtual quality measure, created on the basiс quality profile, is considered and analyzed. The methodology is based on qualimetry principles with using of weighted Euclidean model of multidimensional scaling.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК 621.3.01

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАҐНЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ НА ЇХНІ ВИХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

© Павельчак Андрій1, Самотий Володимир1,2, Дзелендзяк Уляна1, 2008

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
2 Вища школа бізнесу у Домброві Ґурнічій,
вул. Цєпляка, 1с, Домброва Ґурніча, Польща

Розглянуто алгоритм застосування функцій чутливостей для визначення зміни вихідних характеристик ЕМЕ СК (на прикладі феромаґнетного тристержневого подвоювача частоти) у разі зміни значень схемних параметрів. Наведено результати моделювання.

Рассмотрен алгоритм применения функций чувствительностей для определения изменений исходных характеристик ЕМЕ СУ (на примере ферромагнитного тристержневого удвоителя частоты) при изменении значений схемных параметров. Наводятся результаты моделирования.

There has been shown the algorithm of sensitivity functions application for definition of initial output data modifications of a frequency doubler at a modification of circuit parameters values. The results of modeling are induced.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 681.3, 621.3

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ МОБІЛЬНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ АГЕНТІВ

© Голембо Вадим, Бочкарьов Олексій, Кусьпісь Орест, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано різні способи організації переміщення мобільних вимірювальних агентів розподіленої системи автономних досліджень. Запропоновано концепцію використання для переміщення вимірювальних агентів уже наявних мобільних об’єктів-носіїв.

Проанализированы разные способы организации перемещения мобильных измерительных агентов распределенной системы автономных исследований. Предложена концепция использования для перемещения измерительных агентов уже существующих мобильных объектов-носителей.

The different approaches to organization of relocation of mobile explorer agents of distributed autonomous exploration system are considered. The concept of using the prefabricated mobile objects-carriers for relocating explorer agents is proposed.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 621.311.13

ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДИНАМІЧНИХ ІМПУЛЬСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖАХ

© Ванько Володимир, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Описано три групи алгоритмів вимірювання динамічних імпульсних показників якості електроенергії для способу знаходження та контролю швидких імпульсних спотворень форми напруги мережі з використанням принципу комбінованої апаратно-програмної реалізації алгоритмів виявлення та відстежування досліджуваних сигналів. Наведено вирази для обчислення додаткових показників якості – миттєвої та усередненої швидкостей часової зміни напруги, а також охарактеризовано точності виявлення та вимірювання показників імпульсних спотворень напруги.

Описано три группы алгоритмов измерения динамических импульсных показателей качества электроэнергии для способа обнаружения и контроля быстродействующих импульсных искажений формы напряжения сети с использованием принципа комбинированной аппаратно-программной реализации алгоритмов выявления и отслеживания исследуемых сигналов. Приведены выражения для вычисления дополнительных показателей качества – мгновенной и усредненной скоростей временного изменения напряжения, а также охарактеризовано точности обнаружения и измерения показателей импульсных искажений напряжения.

It is described the three groups of electric energy quality dynamic impulse index measurement algorithms for the way of determination as well as the control of fast impulse corruptions of a network voltage form with the usage of the principle of combined apparatus program realization of investigated signal detection and tracing algorithms. The expressions for the calculation of additional quality indices – instantaneous and averaged speed of voltage time change are notified and as well the accuracies of voltage impulse corruption index detection and measurement are characterized.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 621.317

СИНТЕЗ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

© Погребенник Володимир, Романюк Анатолій,2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Виконано синтез структурної схеми інформаційно-вимірювальної системи для екологічного моніторингу водного середовища.

Выполнен синтез структурной схемы информационно-измерительной системы для экологического мониторинга водной среды.

Synthesis of the block diagram informational-measuring system for ecological monitoring of the water environment it is executed.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 621.317.39

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

© Погребенник Володимир, Огуряєва Олена, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
вул. С. Бандери, 79013, м. Львів, Україна

Досліджуються комп’ютерні системи опрацювання даних екологічного моніторингу поверхневих вод. Розглянуто види, концепції та принципи екологічного моніторингу, поняття “екоінформаційної системи”. Запропоновано та досліджено загальну структуру комп’ютерної системи опрацювання даних.

Исследуются компьютерные системы обработки данных экологического мониторинга поверхностных вод. Рассмотрены виды, концепции и принципы экологического мониторинга, понятие “экоинформационной системы”. Предложена и исследована общая структура компьютерной системы обработки данных.

This work is devoted to research of the computer systems of processing of information of ecological monitiring of superficial waters. Prospects, conceptions and principles of the ecological monitoring, concept of the ‘ecoinformation system’, are considered. It is offered and explored the general structure of the computer system of working of information.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 621.315.592

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ZrNi1-XFeXSn

© Ромака Володимир1,2, Стадник Юрій3, Горинь Андрій3, Лагун Андрій1, 2008

1Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна
2Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАНУ,
вул. Наукова, 3, 79060, Львів, Україна
3Львівський національний університет ім. І. Франка,
вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна

Досліджені температурні та концентраційні залежності питомого опору, коефіцієнта термо-ЕРС, магнетної сприйнятливості, а також енергетичні характеристики ZrNi1-xFexSn у діапазонах, Т = 80 ÷ 380 К, х = 0 ÷ 0,12. Встановлено температурні залежності термо-ЕРС термоелектричної пари мідь-ZrNi1-xFexSn.

Исследованы температурные и концентрационные зависимости удельного сопротивления, коэффициента термо-ЭДС, магнитной восприимчивости, а также энергетические характеристики ZrNi1-xFexSn в диапазонах, Т = 80 ÷ 380 К, х = 0 ÷ 0,20. Определены температурные зависимости термо-ЭДС термоэлекрической пары медь-ZrNi1-xFexSn.

The temperature and concentration dependencies of resistivity, thermopower, magnetic susceptibility and also power descriptions of ZrNi1-xFexSn semiconductor in ranges, T = 80 ÷ 380 K and x = 0 ÷ 0,20, respectively were investigated. Dependence between thethermopower Cu-ZrNi1-xFexSn was experimentally ascertained.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 504.75:681.2.543

ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ ГІДРОХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ

© Юзевич Володимир, Сопрунюк Петро, Підгірняк Ярослав, 2008

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,
вул. Наукова, 5, 79601, Львів, Україна

Запропоновано рекомендації щодо вимірювання гідрохімічних характеристик в озерах Шацького біорезервату на основі серії міжнародних стандартів ISO 14000, ISO/IEC 17025 з урахуванням математичної моделі оцінки параметрів гідрохімічного і водного режимів.

Предложены рекомендации относительно измерений гидрохимических характеристик в озерах Шацкого биорезервата на основе серии международных стандартов ISO 14000, ISO/IEC 17025 с учетом математической модели оценки параметров гидрохимического и водного режимов.

Recommendations concerning measurement of hydrochemical characteristics in lakes of biological Shatsk reserve on the basis of a series of international standards ISO 14000, ISO/IEC 17025 in view of mathematical model of an estimation of parameters of hydrochemical and water modes are offered.

Кількість посилань – 22

Завантажити статтю

УДК 389.14:006.015.7

МЕТРОЛОГІЧНА НАДІЙНІСТЬ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

© Віткін Леонід1, Ігнаткін Володимир2, 2008

1Держспоживстандарт України, Київ
2Дніпродзержинський державний технічний університет

Запропоновано ймовірнісну, експоненційну, "дискретно-безперервну" модель визначення метрологічної надійності ЗВТ, яка дає змогу встановлювати оптимальні міжперевірні й міжремонтні інтервали та інші метрологічні параметри.

Предложено имоверностную, экспоненционную, “дискретно-непрерывную” модель определения метрологической надежности СВТ, которая позволяет устанавливать оптимальные междуповерочные и междуремонтные интервалы и другие метрологические параметры.

It has been proposed conceivable, expotencial, discreet and continuous model for definition of metrological accuracy of measurement technology means, which allows to mount optimal recalibration and between overhaul intervals and other metrological parameters.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 681.2.08

ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКООМНИХ ТРИКОМПОНЕНТНИХ КОМПЛЕКСНИХ
ОПОРІВ МЕТОДОМ ЗМІЩЕННЯ СИСТЕМИ КООРДИНАТ ЗА СТРУМОМ

© Грибок Микола, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна
тел (032)258-26-19, 238-02-60

Досліджено можливість вимірювання параметрів високоомних трикомпонентних комплексних опорів у діапазоні частот методом зміщення системи координат за складовими струму.

Исследована возможность измерения параметров высокоомных трикомпонентных комплексных сопротивлений в диапазоне частот методом смещения системы координат по току.

The high complexе three-elements resistance parameters in a range of frequencies by the coordinates system displacement method on the current components is investigated.

Кількість посилань – 15

Завантажити статтю

УДК 531.7.08; 621.317

СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ТИСКУ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ

© Тихан Мирослав, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Пропонується спосіб вимірювання динамічного тиску, котрий дає змогу здійснювати вимірювання у реальному масштабі часу.

Предлагается способ измерения динамического давления, позволяющий осуществить измерение в реальном масштабе времени

The method of dynamic pressure measurement which give a possibility measurement in real time has been proposed.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 621.317

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРЕЛЯЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА НЕПЕВНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТІВ ТА ПРОГНОЗОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ЛІНІЙНОЇ РЕГРЕСІЇ

© Дорожовець Михайло, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна
dorozhovets@polynet.lviv.ua
Ряшівська політехніка,
вул. В.Поля, 2В, 35-959, Ряшів, Польща
michdor@prz.rzeszow.pl

Подано результати досліджень впливу взаємної кореляції результатів спостережень на стандартну непевність коефіцієнтів та прогнозованих значень лінійної регресії. Наведено аналітичні вирази для обчислення стандартних непевностей цих величин залежно від виду автокореляційної функції результатів спостережень.

Представлены результаты исследований влияния взаимной коррелированности результатов наблюдений на стандартную неопределенность коэффициентов и прогнозируемых значений линейной регрессии. Приведены аналитические выражения для вычисления стандартных неопределенностей этих величин в зависимости от вида автокорреляционной функции результатов наблюдений.

In the article the results of studies of the influence of the mutual correlation of the observations to the standard uncertainty of coefficients and forecasted values of linear regression are represented. The analytical expressions for enumerating the standard uncertainties of these values in the dependence form the autocorrelation function of the observations are given.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 658.8.012.32

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРІВ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

© Луців Наталія, 2008

Львівський інститут економіки і туризму,
вул. Менцинського, 8, 79007, Львів, Україна

Запропоновано методику реалізації оптимальних процедур для нормативного забезпечення надійності та екологічності товарів стаціонарної гідрохімічної лабораторії, які використовуються для екологічних досліджень. Визначено елементи кваліметричної моделі, що дасть змогу здійснювати кількісний надійний аналіз якості товарів випробувальних лабораторій з використанням функціонала якості.

Предложена методика реализации оптимальных процедур для нормативного обеспечения надежности и экологичности товаров стационарной гидрохимической лаборатории, которые используются для экологических исследований. Определены элементы квалиметрической модели, которая позволит осуществлять количественный надежный анализ качества товаров испытательных лабораторий с использованием функционала качества.

The method of realization of optimum procedures is offered for the normative providing of reliability and ecofriendlyness of commodities of stationary hydrochemical laboratory, which are use for ecological researches. The elements of model for measure quality, that to allow to carry out the quantitative reliable analysis of quality of commodities of proof-of-concept laboratories with the use functional of quality, it is set..

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 621.3

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РЕКОНФІГУРОВАНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ

© Лопачак Олег, Мищишин Володимир, 2008

Національний університет "Львівська політехніка",
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна

Розглянуто універсальний реконфігурований цифровий пристрій.

Рассмотрено универсальный реконфигурированный цифровой прибор.

The universal reconfigurable digital device is consider.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 621.311.25

ВЕКТОРНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ

© Чабан Олеся, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна

Запропоновано векторний метод оцінювання якості продукції та послуг за двома критеріями – вектором та фазою якості.

Предложен векторный метод оценивания качества продукции и услуг по двум критериям – вектору и фазе качества.

Vector method of production and service quality estimation through two criteria – a vector and a phase – is proposed.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 536.532

ОЦІНКА МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

© Кочан Орест1, Демків Тарас2, Саченко Анатолій1, 2008

1 НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету
2 Львівський національний університет імені І. Франка,
кафедра загальної фізики

Запропонована методика оцінки методичної похибки термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля, що викликана тепловим потоком, спрямованим до/від робочого кінця головної термопари. Ця методична похибка викликана відхиленням від номінальних реальних характеристик перетворення головної термопари та термопари системи керування профілем температурного поля. Її оцінка визначається як границя зміни температури робочого кінця головної термопари за стрибкоподібної зміни характеристик перетворення термопар.

Предложено методику оценивания методической погрешности термоэлектрического преобразователя с управляемым профилем температурного поля , которая вызвана тепловым потоком,направленным к или от рабочего конца главной термопары.Эта методическая погрешность вызвана отклонением от номинальных реальных характеристик преобразования главной термопары и термопары системы управления профилем температурного поля.Ее оценка определяется как граница изменения температуры рабочего конца главной термопары при скачкообразном изменении характеристик преобразования термопар.

The method of a methodical error evaluation for the thermocouple with a controlled temperature profile caused by a thermal flow to/from the hot junction of the thermocouple is presented in this paper. This methodical error is caused by a deviation of the real conversion characteristics of main thermocouple and thermocouples of a control system from their nominal conversion characteristics. Its evaluation is considered as a limit of temperature variation of the hot junction of main thermocouple in the condition of stepping changing of the conversion characteristic of thermocouples.

Кількість посилань – 29

Завантажити статтю

УДК 519.65

НЕПЕРЕРВНА АПРОКСИМАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОДІОДНОГО СЕНСОРА І ЙОГО ЧУТЛИВОСТІ СУМОЮ МНОГОЧЛЕНА ТА ЕКСПОНЕНТИ З НЕЛІНІЙНИМ ПАРАМЕТРОМ

© Малачівський Петро, 2008

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Українська академія друкарства, м. Львів, psmal@cmm.lviv.ua

Розглянуто задачу побудови неперервного й гладкого мінімаксного сплайн-наближення функцій сумою многочлена та експоненти з нелінійним параметром. Кожна ланка такого сплайна визначається як чебишовське наближення функції з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка. Запропоновано алгоритм побудови такого сплайн-наближення із заздалегідь заданою похибкою. Подано неперервну апроксимацію температурної характеристики й чутливості термодіодного сенсора. Виконано аналіз похибки цієї апроксимації, а також точності відтворення чутливості сенсора.

Рассмотрена задача построения непрерывного и гладкого минимаксного сплайн-приближения функций суммой многочлена и экспоненты с нелинейным параметром. Каждое звено такого сплайна определяется как чебишевское приближение функции с эрмитовым интерполированием в крайних точках отрезка. Предложен алгоритм построения такого сплайн-приближения с предварительно заданной погрешностью. Подана непрерывная аппроксимация температурной характеристики и чувствительности термодиодного сенсора. Осуществлен анализ погрешности этой аппроксимации, а также точности восстановления чувствительности сенсора.

It is considered the problem of construction of the continuous and smoothed minimax spline-approximation by sum of polynomial and exponential with nonlinear parameter. The algorithm for construction so approximation with an a priori given error, when all spline links are determined as Chebyshev approximation, is described. An examplary application of this approximation for the transfer-function of diode temperature sensor for cryogenic temperature range is given. The comparison of values of sensor sensitivity and values of the derivative of obtained spline function is done.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 658.562

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ПОВНОСЕРВІСНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

© Столярчук Петро, Юзевич Володимир, Сусол Наталія, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації і сертифікації,
вул. С.Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглянуто практичну реалізацію моделювання системи обслуговування у повносервісних закладах ресторанного господарства, яке демонструє раціональний підхід до забезпечення сервісу високого рівня за допомогою вираження концептуальних ознак спеціалізації закладів.

Рассмотрена практическая реализация моделирования системы обслуживания в полносервисных заведениях ресторанного хозяйства, которое демонстрирует рациональный подход к обеспечению сервиса высокого уровня посредством выражения концептуальных признаков специализации полносервисного заведения.

Practical realization of service system modeling in complex-service establishments of restaurant economy is under consideration. Mentioned modeling demonstrates the rational approach towards the providing of high quality service with the help of expressing conceptual sings and the signs of complex-service establishment specialization.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 658.62.018.012

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ВХІДНИМИ ПОСТАВКАМИ

© Байцар Роман, Гунькало Алла, Сопільник Любомир, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С.Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Розглядаються методи оцінювання якості постачальників, наводиться алгоритм визначення одиничних, комплексних та інтегрального показників оцінювання ефективності, результативності, гнучкості та стійкості вхідних поставок.

Рассматриваются методы оценивания качества поставщиков, наводится алгоритм определения единичных, комплексных и интегральных показателей оценивания эффективности, результативности, гибкости и стойкости входных поставок.

The methods of suppliers quality evaluation are considered, the determination algorithm of single, complex and integral evaluation indexes of efficiency, effectiveness, flexibility and firmness of entrance deliveries is pointed.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 331.101; 331.108

СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

© Байцар Роман, Сколоздра Мирослава, Гарасим Оксана, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Проаналізовано сертифікацію персоналу як гарант компетентності фахівців і підтвердження їхнього професіоналізму.

Проанализировано сертификацию персонала как гаранта компетентности специалистов и подтверждения их профессионализма.

Certification of personnel is analysed as guarantor of competence of specialists, confirmation of their professionalism.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК 664:006

КЛАСИФІКАЦІЯ ФАСОВАНИХ ПИТНИХ ВОД

© Байцар Роман, Круглова Ольга, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79000, Львів, Україна

На підставі аналізу міжнародного нормативного забезпечення запропоновано державну класифікацію фасованих питних вод

На основе анализа международного нормативного обеспечения предложена государственная классификация фасованных питьевых вод

After analyses of international normative documents bottled drinking water classification are proposed

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 621.317.73

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВІРИ СПОЖИВАЧА ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЯКІСНОГО РІВНЯ ПРОДУКЦІЇ

© Бойко Тарас, 2008

Національний університет “Львівська політехніка ”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації,
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

Виконано аналіз складових, які впливають на точність визначення якісного рівня продукції та вірогідність отриманої оцінки. Показано, що основною характеристикою якості такої оцінки є її вірогідність.

Выполнен анализ составляющих, которые влияют на точность определения качественного уровня продукции и достоверность полученной оценки. Показано, что достоверность – основная характеристика качества такой оценки.

Analysis of the components, which affect the precision of a production qualitative level as well as the reliability of the gained estimation, is made. It is shown that the main quality characteristic of this estimation is its reliability.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 681.2

МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ У СУЧАСНОМУ ПРИЛАДОБУДУВАННІ

© Гірняк Юрій, 2008

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра приладів точної механіки,
вул. С. Бандери, 12, Львів, Україна

Аналізується стан мікросистемного приладобудування як перспективний напрям розвитку науки та техніки, подається описання основних вузлів мікроелектромеханічних систем з описанням конструктивних особливостей та галузей їхнього застосування. Також розглядається проблематика проектування та виготовлення мікросистемних приладів.

Анализируется состояние микросистемного приборостроения как перспективное направление развития науки и техники, подается описание основных узлов микроэлектромеханических систем с описанием конструктивных особенностей и отраслей их применения. Рассмотрена проблематика проектирования и изготовления микросистемных приборов.

The state of the microsystem technology as perspective direction of science and technique development is analyzed; description of the microelectromechanical systems basic parts and description of structural features and industries of their application are given. The design and production problems of the microsystem devices are discussed too.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

Syndicate content