№ 19 (2007)

УДК 327 (477+(470+571))(091)

О. Івахів

Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ ЄВРАЗІЙСТВА ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ П.М. САВИЦЬКОГО

© Івахів О., 2007

Досліджуються концептуальні засади євразійства та особливості їх відображення в працях російського дослідника П.М. Савицького. Проаналізовано його ідеї щодо домінуючої ролі Росії на Євразійському континенті.

Conceptual principles of Eurasian conception and features of their reflection are explored in labours of the Russian researcher P.M.Savitsciy His ideas are analysed on the dominant role of Russia on the Eurasian continent.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК. 32.019.5: 316.647.8

У. Ільницька

ПОЛІТИЧНІ СТЕРЕОТИПИ ТА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У СИСТЕМІ ІМІДЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ

© Ільницька У., 2007

Всебічно розглянуто особливості стереотипізації мислення як важливого чинника у процесі сприйняття та аналізу особою або групою осіб суспільно-політичної дійсності. Досліджено природу, джерела та механізми формування політичних стереотипів та показано їх роль і значення у системі іміджевих комунікацій. Наголошено на необхідності аналізу існуючої системи стереотипів при створенні іміджу суб’єкта політики.

There have been thoroughly examined peculiarities of stereotyping of thinking as an important factor in the process of perception and analysis of socio-political reality by a person or a group of people. There have been investigated the nature, sources and mechanism of political stereotypes formation and showed their role and meaning in the system if image communications. There has been put an emphasis on the necessity of analysis of the existing system of stereotypes while creating the image of a subject of policy.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 321.02:323.2

В. Бортніков

Волинський державний університет імені Лесі Українки

ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ, ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ, ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА: СПІЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ

© Бортніков В., 2007

Виявлено сутнісні ознаки поняття «політична участь» в контексті таких визначень політичної активності громадян, як «політична діяльність» і «політична поведінка». Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на вказану проблему. Політична участь розглядається крізь призму раціонально-інструментальної дії, розкривається її специфіка як різновид політичної діяльності.

The article is devoted to the exposure of essences signs of concept «political participation» in the context of such determinations of political activity of citizens, as «political activity» and «political conduct». The looks of domestic and foreign scientists are analyzed on the indicated problem. Political participation is examined through the prism of rationally-instrumental action, its specific opens up as the variety of political activity.

Кількість посилань – 27.

Завантажити статтю

УДК 324:342.84(477)

М. Бучин

Національний університет “Львівська політехніка”

АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС: СУТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ

Розкрито суть адміністративного ресурсу. Здійснено комплексну типологію цього явища та проаналізовано основні форми його використання під час виборчих кампаній.

The sense of administrative recourse is determined in this article. Author also made complex typology of this phenomenon and analyzed main forms of it’s using during the electoral campaigns.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 32.01

Д. Виговський

Львівський національний університет імені Івана Франка

СУТЬ ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ ЯК КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

© Виговський Д., 2007

Заакцентовано увагу на двох достатньо нових та не дуже добре висвітлених в політичній науці категоріях: категорії впливу та впливу політичного. Проаналізовано наявні в політологічній літературі визначення цих двох категорій, розглянуто їх недоліки та дано їх визначення.

In his article the author concentrates mainly on the two pretty new and not very good depicted in the literature on the political science categories: influence and political influence. The author analyses existing definitions of these two categories, defines their drawbacks and gives his definition.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 172.3(477)

О. Волинець

РЕЛІГІЯ В СИСТЕМІ СВІТОГЛЯДНО-МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

© Волинець О., 2007

З’ясовується суспільна функція релігії та церкви у вирішенні численних проблем духовного, релігійного та морально-етичного порядку, притаманних перехідному українському соціуму.

The article deals with social function of religion and Church in the solution of the numerious problems of spiritual, religious, moral and ethical kind, which characterize Ukrainian society in transition period.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 316.774:291.13

Ю. Гайдук*, В. Зінчук**

*Університет Марії Кюрі-Склодовської, Польща,
**Львівська філія Європейського університету

МАС-МЕДІА ЯК ТВОРЦІ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ МІФІВ

© Гайдук Ю., Зінчук В., 2007

Розкрито сутність співвідношення категорії міфу і засобів масової інформації у соціально-політичній площині. Акцентовано на особливостях творення сучасних політичних міфів шляхом тотальної експансії мас-медіа у сферу не лише суспільної свідомості, але й способу сучасного буття соціумів загалом, владних відносин зокрема.

The essence of a parity an a category of a myth and mass media in a sociopolitical plane is opened. It is accented on features of creation of modern political myths by total expansion of mass-media to sphere not only public consciousness, but also a way of modern life of societies in general, relations of power in particular.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК: 327.2:327,5(497)”1990/2005”

М. Гелетій

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

БАЛКАНСЬКА КРИЗА (1990–2005 рр.) В КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

© Гелетій М., 2007

Досліджено трансформаційні процеси, на тлі яких розгорталася Балканська криза. Розглянуто зовнішньополітичний контекст Балканської кризи та показано як глобалізація, розпад Радянського Союзу, а отже, трансформація, а також інтеграція Західної Європи вплинули на розгортання подій в регіоні.

In this article, there is analyzed the frameworks of the transformation processes of the Balkan Crisis. It revives international background of the Balkan Crisis and demonstrates the influence of globalization, Soviet Union disintegration, and therefore the NATO transformation, as well as Western European integration on the events in the Region.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

М. Гетьманчук, У. Ільницька

Національний університет “Львівська політехніка”

АКТУАЛЬНЕ ВИДАННЯ, ЩО СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ ПОЛІТИЧНОЇ І ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Рецензія на навчальний посібник І.І. Бегея “Порадник із політології: Семінарські заняття”. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 351 с.

© Гетьманчук М., Ільницька У., 2007

Завантажити статтю

М. Гетьманчук, Я. Турчин

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРІОД РОЗПАДУ РАДЯНСЬКОГО CОЮЗУ

Рецензія на монографію Мельника І.А. Міжнаціональні відносини: радянський експеримент та історичні реалії. – К.: Либідь, 2006. – 468 с.

© Гетьманчук М., Турчин Я., 2007

Завантажити статтю

УДК 316.752:329.11

М. Гордієнко

Національний університет державної податкової служби України

НАЦІОНАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ЯК ОСНОВА ПОЛІТИЧНОЇ ДОКТРИНИ КОНСЕРВАТИЗМУ

© Гордієнко М., 2007

Розглянуто сутність національної традиції як ірраціонального фактора в політиці. З’ясовано теоретичні та прикладні аспекти поняття національної традиції, аргументовано її визначальну роль у формуванні консервативної доктрини. Переконливо доведено, що національна традиція генерує духовний та політичний досвід народу, його усталені форми світогляду і разом з культурою та мовою забезпечує ідентичність української нації, сприяє побудові самостійної демократичної держави.

Essence of national tradition is considered as an irrational factor in a policy. The theoretical and applied aspects of concept of national tradition are found out, argued its determining role in forming of conservative doctrine. It is convincingly proved that national tradition generates spiritual and political experience of people, him the forms of world view withstand together with a culture and language provides the identity of Ukrainian nation, instrumental in the construction of the independent democratic state.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 329.1/6:06.017(477.8) “1920/1930”

Р. Демчишак

МІЖПАРТІЙНЕ ПОРОЗУМІННЯ В ПРОГРАМАХ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕГАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 1920–1930-х рр.

© Демчишак Р., 2007

З’ясовано місце ідеї консолідації національних сил суспільства в програмних документах легальних українських політичних партій Західної України міжвоєнного періоду. Проаналізовано специфіку бачення міжпартійного порозуміння кожною із розглядуваних партій. Досліджено окремі політичні акції українських політичних партій в рамках спроб реалізації консолідаційної ідеї.

The article ascertains the place of the idea of consolidation of the national forces of the society in program documents of the Ukrainian political parties of Western Ukraine during the period between the wars. A specific view on the interparty mutual understanding of each of the parties was analysed. Separate public actions of the Ukrainian Political parties aimed at the realization of the idea of consolidation were investigated.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК: 94(44):[316.648.4+159.22:159.922.27].000.32

С. Дорошенко

Національний університет “Львівська політехніка”

СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ. ВИЯВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙНОГО СТАВЛЕННЯ ФРАНЦУЗІВ ДО ПОЛІТИКИ В ЕПОХУ ДАВНЬОГО ПОРЯДКУ

© Дорошенко С., 2007

Розглядаються детермінанти, вплив яких спричиняв виявлення мешканцями Франції свого ставлення до влади. Зроблено висновок про те, що в умовах Давнього порядку піддані французького короля демонстрували повільне збагачення якісних ознак національної ментальності, принциповою ознакою якої визначено присутність почуття свободи.

Determinants are considered, influencing of calls the discovery by habitants of France of the attitude toward power. A conclusion is done, that in the conditions of the Ancient regime the citizens of French king demonstrated the slow enriching of high-quality signs of national mentality, by the of principle importance of that is definitely strengthening of sentiment of freedom

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

С. Дорошенко, Г. Луцишин

Національний університет “Львівська політехніка

ОРИГІНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: ПЕРША СПРОБА УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНОГО ВИСВІТЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ СЕРГІЯ ШЕЛУХІНА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ

Рецензія на монографію Гетьманчука М.П., Турчин Я.Б. “Сергій Шелухін: суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали”. – Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства ім. Т. Шевченка, 2006. – 214 с.

© Дорошенко С., Луцишин Г., 2007

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 341.218.2(477)

О. Зелена

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСИП НАЗАРУК ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗУНР ЯК СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У 1918–1920 рр.

© Зелена О., 2007

Досліджується проблема становлення ЗУНР як суб’єкта міжнародних відносин в теоретичній спадщині О. Назарука. Робиться спроба дослідити кроки становлення зовнішніх відносин ЗУНР з європейськими державами, УНР Директорією, пошук шляхів виходу урядом ЗУНР із тодішніх складних зовнішньополітичних проблем, розігрування українського питання іноземними державами. Проаналізовано дипломатичну діяльність урядової делегації ЗУНР в Ризі під час радянсько-польських переговорів 1921 р.

On the basis of publicism inheritance of O. Nazarouc given it a shot to explore the steps of becoming of external relations of WUNR with the European states, UNR by Directory, search of ways of output the government of WUNR from of that times thorny foreign-policy problems, playing off the Ukrainian question by the foreign states. The special attention applies on diplomatic activity of Galichina delegation in Riga of 1921, the member of which was O.Nazarouc.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 322:261.7

М. Кирилів

С. ТОМАШІВСЬКИЙ ПРО РОЛЬ ТА МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ

© Кирилів М., 2007

Досліджуються праці С. Томашівського про роль та місце Української греко-католицької церкви у суспільно-політичному житті українського народу першої третини ХХ ст. Проаналізовано ідеї вченого щодо необхідності формування в Україні єдиної Помісної церкви.

It was investigated the works written by S. Tomashivskyj about the role and place of Ukrainian Greek-Catholic church in social and political life of Ukrainian people in one third of XX century. Scientists ideas concerning the formation of United Church were analyzed.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК – 316.46 – 055.2

Д. Коваленко, М. Школяр

Національний університет “Львівська політехніка”

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЛІДЕРСТВА

© Коваленко Д., Школяр М., 2007

Розглядаються проблеми професійного зростання жінок як керівників в сучасних умовах. Йдеться про гендерні аспекти лідерства в професійній сфері, стереотипи, які існують в суспільстві щодо управлінської діяльності жінок та деякі емпіричні факти, що їх пояснюють чи спростовують.

The paper is dedicated to the present-day problems of professional spheres, stereotipes about management activities of women that exist in society as well as some empirical data that explain or negate them.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 321.01+342.2

О. Кукарцев

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ

© Кукарцев О., 2007

Досліджено інституціональні механізми регіональної політики в контексті оптимізації державно-територіального устрою і забезпечення інтеграції держави як фундаментальної політичної спільності. Розглядається зарубіжний досвід децентралізації та централізації влади в процесі узгодження центральних та регіональних інтересів у державі.

The institutional machinery of regional policy is investigated in context of optimization of state-territorial system and ensuring of state integration as fundamental political community. The foreign experience of power centralization and decentralization during the process of agreement of central and regional interests in the state are viewed.

Кількість посилань – 21.

Завантажити статтю

УДК 32:342.727:[070:159.922]

Л. Кучма

ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ ТА ПОЛІТИЧНОГО ВІДЧУЖЕННЯ

© Кучма Л., 2007

Розглянуто особливості обмеження маніпулювання в сучасних політичних процесах, приділено увагу дослідженням політичної активності як одного з чинників у системі обмежень маніпулювання. Особливу увагу приділено розгляду залежності політичної активності населення від політичного відчуження та політичного маніпулювання.

This article is devoted to the problem of measuring of manipulation in modern political processes. The author pays a great attention to the analysis of political activity as main aspect in the system of measuring of manipulation and shows its dependence from political alienation and political manipulation.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 323.15

Г. Луцишин

ПРОБЛЕМИ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ ВИБОРІВ

© Луцишин Г., 2007

Аналізується питання міжнаціональних відносин в контексті виборів, роль національного фактора у суспільно-політичному житті держави, розглядаються рівні інтеграції національних меншин України у внутрішньодержавні процеси та політизація етнічних груп у передвиборний період.

This article highlights the analysis of international relations in context of elections and the role of national factor in the state social and political life. In addition, it examines the integration levels of national minorities in Ukraine into the state internal processes as well as the engagement of the ethnic groups into the political activity during the pre-election period.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 159.9:659

Н. Лютко

Львівський національний університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО РЕКЛАМУВАННЯ

© Лютко Н., 2007

Розглянуто особливості політичного рекламування. Особливу увагу приділено аналізу психологічних аспектів політичної реклами, розглянуто проблеми рекламної практики, визначено основні види політичної реклами, способи та методи впливу на потенційних виборців. З’ясовуються тенденції використання виборчих технологій психологічного спрямування у виборчих процесах.

Political adverting peculiaties are observed in the article. Special attention is paid to the analysis of political advertisements psychological aspects, advertisement practice problems are considered, the main types of political advertisements and ways and methods of influence on potential electors are determined. Electoral technology usage tendencies with psychological direction in electoral process are elucidated.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 321.01:329(73)

М. Паламаренко

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ США: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У 90-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

© Паламаренко М., 2007

Розглянуто політичні процеси в Демократичній партії США протягом 90-х років ХХ ст., а також контекст, в якому вони відбувались. Особливу увагу звернено на вибори 1994 р. та їх наслідки для фракцій Демократичної партії в Конгресі. На основі розглянутого матеріалу зроблено висновки про причини і особливості трансформації партійної структури та ідеологічної складової Демократичної партії протягом розглядуваного періоду.

In this article the political processes in the Democratic Party of the USA and the context of their flow during 90-th years of XX century are examined. Particular attention is drawn to the elections of 1994 and their consequences for the factions of the Democratic Party in US Congress. On the ground of examined materials made conclusions about the reasons and particularities of the transformation of the Democratic Party’s structure and ideology during described period.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 261.5

Р. Пасічний

РЕЛІГІЯ ТА ПОЛІТИКА: ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ

Аналiзується мiсце та роль релiгiї в полiтичному життi сучасної України, її вплив на полiтичне життя та трансформацiї пiд впливом полiтичного чинника. Постiйне зростання релiгiйного й полiтичного чинникiв у нинiшньому суспiльствi ставить новi завдання в осмисленнi цих нових явищ та процесiв. Сьогоднi релiгiя помiтно впливає на полiтичне життя нашої країни. Тому проблема релiгiйного чинника в полiтичному процесi в Українi є актуальною та заслуговує на детальне дослiдження.

This article is devoted to the analysis of the place and role of religion in modern Ukraine, to its influence on the political process, and on the contrary - the transformation of religious life under the influence of political factor. The gradual increase of political and religious factor in modern man-caused society puts new tasks in interpretation of these new occurrences and processes. Nowadays religion influences on political life of our country very noticeably. That is why the problem of religious factor in political process in Ukraine is very actual and deserves more detailed research.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 32.01 (5-15)

Х. Поліщук

Львівський національний університет імені Івана Франка

КЛАН ЯК КВАЗІ-ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ БЛИЗЬКОСХІДНИХ КРАЇН

© Поліщук Х., 2007

Розглянуто клан як специфічний фактор близькосхідного політичного процесу, проаналізовано його характерні особливості, а також подібності і відмінності з інститутами політичної системи плюральної демократії, такими як первинна соціалізаційна група, політична партія, неурядова організація.

Clan as special actor of Middle Eastern political processis considered. Its specialties are analysed and similarities and differences with such institutes of plural democracy political system as first socialization group, NGO, political party are defined.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 355.233.23(477)

О. Сивак, В. Дурач

ВИХОВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – НЕВІДКЛАДНЕ ЗАВДАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

© Сивак О., Дурач В., 2007

Розкрито теоретичні засади, практику виховання правової культури військовослужбовців, її вплив на удосконалення добору кадрів у Збройних силах України.

The article studies theoretical basis, the practice of law education of servicemen and its influence on improving the work of the staff in the Armed Forces of Ukraine.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК :32.019.52

У. Стефанчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ГРОМАДСЬКА ДУМКА”: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ

© Стефанчук У., 2007

Розкрито зміст поняття “громадська думка”, розглянуто багато основних підходів до розуміння громадської думки як системного явища. Здійснено спробу проаналізувати природу поняття “громадська думка” та прослідкувати процес його концептуалізації.

The research is dedicated to the meaning of the term “public opinion”. A wide range of main approaches to understanding public opinion as a phenomenon are considered. In the context of offered approaches, an attempt to analyze the nature of public opinion and its conceptualization is undertaken.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 323.39

С. Сухачов, С. Рудницький

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР БІДНОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

© Сухачов С., Рудницький С., 2007

Здійснено аналіз політичного виміру бідності, окреслено шляхи її локалізації, які сприяють становленню громадянських структур сучасного українського суспільства. Показано, що зменшення обсягів тіньової економіки сприяє підвищенню авторитету чесної професійної праці, яка в належний спосіб матеріально і морально стимулюється, що, своєю чергою, є об’єктивним фактором мінімізації бідності сучасного українського соціуму.

In the article analysis the political spice of the poverty and definite the main ways of her localization which assists formation of the civil structure of the modern Ukrainian society. There is showing interdependency between the deals of the “shady” economical and growing the priority of honest, professional labor. The labor is stimulating of moral and material factors. This is the objective determinate conditions to descries the poverty of the modern Ukrainian society.

Кількість посилань – 29.

Завантажити статтю

УДК: 328.18:321.01] (470+571) (477)

Ю. Тишкун

Національний університет “Львівська політехніка”

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ БЮРОКРАТІЇ: РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

© Тишкун Ю., 2007

Досліджується становлення бюрократії в Росії протягом XIX–XXI ст., відносини бюрократії та громадянського суспільства. Обґрунтовується висновок, що представники суспільної науки досліджують форми контролю інститутів громадянського суспільства над російською бюрократією.

There is the research of interrelation between the state bureaucracy and civil society during the XIX-XXI centuries of Russian history. The conclusion is proved, that the social scientists are researching the forms of civil society control under the Russian bureaucracy.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

Syndicate content