Методи та засоби вимірювання вихрового компонента швидкості течії

Погребенник В. Д.
Код: 978-617-607-768-8
Монографія / В. Д. Погребенник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 180 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
Ціна:85,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто принципи вимірювання нового інформаційного параметра – вихрового компонента швидкості течії. Розроблено нові модифікації акустичного методу вимірювання, які дають змогу в реальному часі безпосередньо спостерігати дрібномасштабні вихрові утворення. Виконано оптимізацію форми, розмірів і місцерозташування акустичного вимірювального контуру. Класифіковано та проаналізовано основні складові похибок акустичного методу, досліджено шляхи його апаратурної реалізації. Подано методи побудови первинних вимірювальних перетворювачів з покращеними метрологічними характеристиками, розроблено методи підвищення точності та завадостійкості вторинних вимірювальних перетворювачів. Описано океанологічні інформаційно-вимірювальні системи та наведено результати експериментальних досліджень вихрових характеристик морського середовища.

Ocean eddies have large reserves of potential and kinetic energy play a significant role in the transformation of the physical fields. The book deals with the measurement principles of the new information the – component of the vortex flow velocity. A new modification of the acoustic measurement methods that allow you to conduct real-time direct observations of small-scale vortex structures. Optimization of the shape, size and location of the acoustic measurement circuit. Classified and analyzed the main components of the errors of the acoustic method, investigated ways to hardware implementation. Posted methods for constructing primary measuring transducers with improved metrological characteristics, the methods improve the accuracy and noise immunity secondary metering transformers. Described oceanologic information-measuring systems and the results of experimental studies of vortex characteristics of the marine environment.

Зміст

Contents

Передмова