Войцеховська Ю. В., Мавріна А. О., Войцеховська В. В. Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні

УДК 338.1:627.217

Ю. В. Войцеховська, А. О. Мавріна, В. В. Войцеховська*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій,
*кафедра економіки підприємства та інвестицій

СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

© Войцеховська Ю. В., Мавріна А. О., Войцеховська В. В., 2016

Розглянуто актуальні проблеми створення та функціонування спеціальних економічних зон (СЕЗ). Досліджено досвід Польщі, де на цей час функціонують 14 СЕЗ, інвестовано близько 100 мільярдів злотих іноземних інвестицій, створено кількасот тисяч нових робочих місць. Наведено статистичні дані щодо показників динаміки функціонування СЕЗ у Польщі та країн-інвесторів. Окреслено дискусійні питання з приводу доцільності та ефективності діяльності СЕЗ.
Сьогодні в Україні функціонують 10 СЕЗ зі залученням близько 600 мільйонів доларів іноземних інвестицій. Наголошено увагу на тому, що в умовах дефіциту внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів реалізація можливостей СЕЗ не використана сповна.
Запропоновано сформувати нову концепцію діяльності СЕЗ, яка би спиралась на такі засади: а) залучати інвестиції інноваційного спрямування, в пріоритетні галузі, в промислово слабкорозвинені регіони, в науково-дослідницьку діяльність, у сферу сучасних послуг із створенням нових робочих місць; б) змінити регіональну політику держави і забезпечити передачу повноважень щодо керівництва СЕЗ на рівень окремих територій і місцевих влад; в) внести відповідні зміни до законодавства щодо гнучкої диференційованої системи пільг для іноземних інвесторів з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу того чи іншого регіону; г) забезпечити державні гарантії стабільної діяльності іноземного капіталу на тривалу перспективу. Зроблено висновок щодо розширення економічних досліджень на новому етапі ринкових перетворень – децентралізації управління і створення бюджетів місцевих громад, що може стати базою обґрунтування варіантів стимулювання розвитку економіки та залучення іноземних інвесторів.
Ключові слова: спеціальні економічна зона, СЕЗ, ВЕЗ, інвестиції, робочі місця.

Yu. Voytsekhovska, A. Mavrina, V. Voytsekhovska*
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
*Department of Business Economics and Investment

SPECIAL ECONOMIC ZONES:
FOREIGN EXPERIENCE AND PERSPECTIVES FOR UKAINE

© Voytsekhovska Yu., Mavrina A., Voytsekhovska V., 2016

The actual problem of creation and functioning of special economic zones (SEZ ). We study the experience of Poland, where currently there are 14 SEZs, the invested 100 billion zlotys of foreign investments created several hundred thousand jobs. We develop the statistics on the dynamics of SEZ in Poland and the investors. The discussion questions are marked on the appropriateness and effectiveness of the SEZ. In Ukraine, currently there are 10 SEZs, involving about 600 million dollars of foreign investment. The attention is payed on the fact that the shortage of internal and external investment resources opportunities for SEZ is used.
It is proposed to create a new concept of SEZ, which would have relied on the following principles: a) to attract investments of innovation focus in priority sectors in industrialized underdeveloped regions in research and development in the sphere of modern services with the creation of new jobs; b) to change the regional policy of the state and ensure the transfer of authority on FEZ management at the level of individual territories and local authorities; c) to amend the law on flexible differentiated system of benefits for foreign investors taking into account the characteristics of the resource potential of a region; d) to provide state guarantees the sustainability of foreign capital in the long term.
The conclusion is made to expand economic research at a new stage of market reforms – decentralization and to establish the community budgets, which could become the basis for options justification to stimulate the economy and attract foreign investors.
Key words: special economic zones, SEZ, FEZ, investments, working places.

Література – 8