№ 663 (2010)

УДК 621.317

Р. Івах

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЄМНІСНОГО ПЕРВИННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА З ВНУТРІШНІМ ЕЛЕКТРОДОМ
СКЛАДНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

© Івах P., 2010

Розглянуто математичну модель ємнісного первинного перетворювача з внутрішнім електродом складної конструкції. Отримані аналітичні залежності дають змогу розрахувати ємність та провідність ємнісного первинного перетворювача із заданою формою внутрішнього.

The mathematical model of capacity primary transformer is considered with the internal electrode of elaborate design. Got analytical dependences allow to expect capacity and conductivity of capacity primary transformer with the set form of internal.

Кількість посилань - 10

УДК 681.325

А. Батюк, С. Пилипчук, І. Цмоць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПІДСИСТЕМИ ЗБИРАННЯ, ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ДАНИХ

© Батюк А., Пилипчук С., Цмоць І., 2010

Проаналізовано типи медичних даних, розроблено структуру підсистеми збирання, попередньої обробки та збереження даних та розглянуто основні етапи підготовки інформації до запису в сховище даних.

In this article medical data types were analyzed, gathering, preprocessing subsystems and storage was developed. Main steps of data preparation for storing in Data warehouse were described.

Кількість посилань - 11

УДК 004.652

А. Берко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ФАКТОЛОГІЧНОЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

© Берко А., 2010

Описано деякі можливості подання неоднорідних та слабкоструктурованих даних. Запропоновано структурно-семантичний підхід , що ґрунтується на фактологічній реляційній моделі для розв’язання поставленої задачі для зовнішнього подання даних на рівні користувача.

Any possibilities of heterogeneous and semi-structured data presentation in relation form are considered in proposed paper. Structural-semantic approach based on factological relation model for external presentation of data on end-user level has been proposed for solution of this problem.

Кількість посилань - 6

УДК 004.78

І. Брунець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ КОЛАБОРАТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ З НАПІВЖОРСТКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

© Брунець І., 2010

Розглянуто особливості організації колаборативних мультимедійних середовищ у мережі Інтернет. Проаналізовано існуючі рішення та запропоновано математичну модель повнофункціонального вебінара.

This paper presents features of organization collaboration multimedia environments via the Internet. Existent decisions are analysed and the mathematical model of fullfunctional webinar is offered.

Кількість посилань - 14

УДК 004.942

Я. Виклюк, Н. Іванущак1

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж,
1Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
кафедра комп’ютерних систем і мереж

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ СПОЖИВАЧЕВІ НА ОСНОВІ СПІНОВИХ МОДЕЛЕЙ ІЗІНГА

© Виклюк Я., Іванущак Н., 2010

Розроблено модель семантичної мережі, побудовану на основі спінових систем Ізінга, яка дає змогу здійснити оптимальний за вартістю вибір послуг туристичного бізнесу.

There is a model of semantic network which based on the spin Ising systems, which allows for the optimal value range services of tourist business.

Кількість посилань - 4

УДК 536.24

В. Гавриш, Д. Федасюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ У ТЕРМОЧУТЛИВОМУ КУСКОВО-ОДНОРІДНОМУ ШАРІ З ЧУЖОРІДНИМ ТЕПЛОВИДІЛЯЮЧИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

© Гавриш В., Федасюк Д., 2010

Розглядається стаціонарна осесиметрична нелінійна задача теплопровідності для кусково-однорідного ізотропного в сенсі теплофізичних властивостей шару з чужорідним циліндричним включенням, що нагрівається внутрішніми джерелами тепла з тепловіддачею. Припускається, що на поверхнях спряження відбувається ідеальний тепловий контакт. Запропонована методика розв’язування цієї задачі та її застосування для трьохелементного шару з конкретною залежністю коефіцієнтів теплопровідності від температури.

The steady state axially symmetric nonlinear problem of thermal conduction for piecewise homogeneous isotropic, in the sense of thermophysical properties, layer with foreign cylindrical inclusion which heats at internal thermal source with heat dissipation has been considered. It is supposed that on the contact surface the ideal thermal contact takes place. The methodology of this problem solution and its application for the 3-D layer with the specific dependence of the thermal-conductivity coefficients on temperature has been offered.

Кількість посилань - 7

УДК 622.692.4+622.691.24

С. Гладун

Об’єднане диспетчерське управління ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ “ПЛАСТ ПІДЗЕМНОГО ГАЗОСХОВИЩА – ГАЗОЗБІРНИЙ ПУНКТ”

© Гладун С., 2010

Побудовано модель системи “пласт підземного газосховища – газозбірний пункт” з врахуванням залежності тиску від координати та часу в області свердловини. Сформульовано задачі знаходження режимних параметрів роботи газосховища і наведено алгоритми їх розв’язання.

In work the constructed model of work of system a layer of underground storehouse of gas - gas gathering station taking into account dependence of pressure on co-ordinate and time in the field of a bore. The problem of a finding of regime parametres of work of a gasholder is set and the resulted algorithms their decision are given.

Кількість посилань - 4

УДК 681.325.5-181.4

В. Глухов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОЦІНЮВАННЯ АПАРАТНИХ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ БАГАТОРІВНЕВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ З ВРАХУВАННЯМ ЗАКОНА АМДАЛЯ

© Глухов В., 2010

Сформульовано підхід до оцінювання апаратних витрат на реалізацію багаторівневої комп’ютерної системи.

In this article multilevel computer system complexity estimation is discussed.

Кількість посилань - 32

УДК 681.325.5-181.4

В. Глухов, Р. Еліас

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

ПЕРЕТИННА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ

© Глухов В., Еліас Р., 2010

Визначено найкращий спосіб перетинної декомпозиції цифрових автоматів.

In this article the best way of finite state machines overlapping decomposition is described.

Кількість посилань - 18

УДК 004.827

Є. Гнатчук

Хмельницький національний університет

КРИТЕРІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ЗНАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ

© Гнатчук Є., 2010

Розглянуто критерії забезпечення якості, надійності та ефективності використання баз знань інтелектуальних систем діагностування, що містять нечіткі продукційні правила, причини виникнення інтервалів невизначеності. Наведено приклад логічного висновку з урахуванням діагностичної інформації, що дає змогу усунути наявні інтервали невизначеності.

In the article the criteria of quality, reliability and efficiency of knowledge bases of intelligent systems for diagnosis, with a membership of fuzzy productive rule causes uncertainty intervals, is an example of logical conclusion with regard to diagnostic information that allows to remove the existing uncertainty intervals.

Кількість посилань - 8

УДК 681.3:519.15

В. Головко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ У ВИГЛЯДІ РОЗГАЛУЖЕНИХ В’ЯЗАНОК

© Головко В., 2010

Розглянуто метод знаходження комбінаторних конфігурацій розгалужених в’язанок, який дає змогу перебирати всі можливі варіанти оптимального розподілу чисел для переліку множини чисел натурального ряду.

Method for finding combinatorial configurations as branched bundles, which allows enumeration of all possible arrangements of the bundles from the given set of natural numbers are regarded in this paper.

Кількість посилань - 3

УДК 004.89; 681

В. Грицик (1973 р. н.)

Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури (м. Львів)

РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ДАНИХ ЗАДАЧ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ

© Грицик В. (1973 р.н.), 2010

Досліджено системний підхід розпаралелювання обробки даних задач комп’ютерного зору у забезпеченні реального часу. Розглянуто відповідні системи паралельної і магістральної обробки даних.

The article presents a systematic research approach to parallel processing of computerized tasks in providing real-time. The article also discussed, trunk and parallel processing.

Кількість посилань - 3

УДК 681.518

Я. Драган

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

МЕЖА БРЕМЕРМАНА, СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ОНТОЛОГІЯ СКЛАДНОСТІ МОДЕЛЕЙ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

© Драган Я., 2010

Наведено результати системного аналізу моделей соціотехнічних систем, зокрема їхніх стохастичних коливань (ритміки) у вигляді періодично корельованих випадкових процесів, та засобів математичного і програмного забезпечення теоретичного і статистичного аналізу обґрунтованих енергетичною теорією стохастичних сигналів, яка ґрунтується на методах сучасного функціонального аналізу та інноваційних технологій стосовно розглядуваних систем.

There are presented the results of system analysis for social and technical systems in particular for their stochastic vibration (rhythmics) models in the form of periodically correlated random processes and also theoretical and practical means for study of this problem, i.e. mathematical and software support grounding in the frame of energy theory of stochastic signals which is an innovation technique under studying of systems in question.

Кількість посилань - 19

УДК 531.36+534

І. Дронюк, М. Назаркевич, М. Дронюк

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра автоматизованих систем управління

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ ШЛЯХОМ РОЗКЛАДIВ АТЕВ-ФУНКЦIЙ У ЧИСЛОВІ РЯДИ ТЕЙЛОРА ТА ФУР’Є

© Дронюк I., Назаркевич M., Дронюк M., 2010

Знайдено аналітичні розв’язки за допомогою Ateb-функцій для системи диференціальних рівнянь, що описує коливний рух з одним ступенем вільності. Для числового моделювання застосовано розклади Ateb-функцій у ряди Тейлора та Фур’є. Представлено алгоритм обчислення періодичних Ateb-функцій за допомогою розкладів у ряди Фур’є. Розроблений метод можна застосувати для числового моделювання руху коливних систем.

The analytical solutions are built with the help of Ateb–functions for the system of differential equations, that describes oscillating motion with one degree of freedom. For the numeral design the decomposition in Tylor and Furier rows of Ateb–functions are applied. The algorithm of calculation of periodic Ateb–functions is represented with the help of time-tables in the Furier rows. The developed method can be applied for the numeral design of motion of the oscillating systems.

Кількість посилань - 11

УДК 004.83; 004.89

Я. Ковівчак, Ю. Кущев

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ДАНИХ

© Ковівчак Я., Кущев Ю., 2010

Наведено основні можливості та функціональні особливості програмного продукту опрацювання та візуалізації просторово-часових даних. Показано переваги розробленого програмного пакета порівняно з наявними засобами побудови відображень просторових даних.

The basic features and functional features of the software processing and visualization of spatial-temporal data is proposed. The advantage of developed software package to existing means of constructing maps of spatial data.

Кількість посилань - 4

УДК 681.142.2; 622.02.658.284; 621. 325

А. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ШИФРУВАННЯ І ДЕШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ АЛГОРИТМУ RSA ТЕРНАРНИМИ ДРОБОВО-ЛІНІЙНИМИ ФОРМАМИ

© Ковальчук А., 2010

Запропоновано алгоритм шифрування зображень тернарними дробово-лінійними формами з використанням елементів шифрування RSA як найстійкішого до несанкціонованого доступу до сигналів стосовно зображень із строго виділеними контурами.

An image encryption algorithm ternary fractional-linear forms using elements of encryption RSA, as the most resistant to unauthorized access to signals for images is strictly dedicated circuits.

Кількість посилань - 4

УДК 519.876.5:004.388.4

Н. Конишева

НТУУ “КПІ” ННК “ІПСА”, м. Київ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР ТА ГЕОМЕТРИЧНИХ ФОРМ
НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ

© Конишева Н., 2010

Об’єкт дослідження – різні геометричні форми, зокрема ті, що впливають на свідомість людини. Також об’єктом дослідження є ступіть впливу цих фігур на людину.
Мета роботи – дослідження впливу елементів на формування образу й аналіз їх впливу на свідомість людини, зокрема глобальний вплив на мозок людини комп’ютерних ігор.
Методи дослідження – було використано три напрями опрацювання даних та результатів: математичний, фізичний, психологічний. Основний метод – математична асоціативна модель.
Результати – на основі отриманих даних та результатів математичної моделі було зроблено перші кроки в розкритті питання ігроманії, впливу комп’ютерних ігор на молодь, а також дії форм навколишнього середовища на свідомість. Новизна полягає в тому, що вперше вдалося математично показати та довести існування такого впливу. Крім того, вдалося вирахувати швидкість зациклювання діяльності мозку людини під впливом певних геометричних форм.

Objects of study are different geometric shapes, particularly those that have an impact on human consciousness. The purpose of work is the analysis of the impact on human consciousness by pictures and shapes, including the global impact on the human brain by computer games.
Methods of investigation lie in three key areas of data processing and results: mathematical, physical, psychological. The basic method is mathematical associative model.
With help of the results based on existing data and results of the mathematical model was made first steps in revealing the question of gambling and the impact of computer games on human. The novelty is that it can be mathematically proved the existence of such influence. The significance of the work is extremely promising. A research method that was used may be useful in medicine, mathematics, developing new technologies, perhaps even a step toward understanding the processes of the human brain.

Кількість посилань - 19

УДК 004.9:379.8:006

Н. Крап, В. Юзевич*

Львівський інститут економіки і туризму,
кафедра природничо-математичних дисциплін,
* Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ INTERNET-ТЕХНОЛОГІЙ

© Крап Н., Юзевич В., 2010

Запропоновано методику математичного моделювання інформації в сфері туристичних послуг з використанням інформаційно-пошукової системи ТУРИ.

The method of mathematical modelling of information in the sphere of tourist services with use of the informatively searching system “TURY” is offered.

Кількість посилань - 9

УДК 681.3.06(075)

О. Кузьмін, В. Головко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ОПТИМІЗАЦІЯ КЛАСТЕРНОЇ СТРУКТУРИ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Кузьмін О., Головко В., 2010

Описано підхід до кластеризації в сенсорних мережах, а також запропоновано імітаційну модель з використанням Any Logic – потужного інструмента для моделювання. На основі побудованої моделі оптимізують кластерну структуру.

In this article were described the basics of clustering techniques in Wireless Sensor Network such as topology discovery algorithm and simulation approach for this technique by using Any Logic – a powerful simulation tool. Created model was used for cluster structure optimization.

Кількість посилань - 3

УДК 004.22(0.23)

В. Лахно, А. Петров

Луганський національний аграрний університет,
кафедра економічної кібернетики

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ІГОР І МАРКІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

© Лахно В., Петров А., 2010

Розглянуто питання моделювання системи захисту інформації, побудованої з використанням теорії ігор і теорії випадкових марківських процесів, за допомогою якої розглядається сукупність проектів систем захисту інформації, розраховуються вірогідність здійснення загроз для ресурсів корпоративних інформаційних систем і ризики за кожною загрозою, і на основі цих показників вибирається оптимальний проект.

The article deals with the issue of information security modeling system built using game theory and the theory of random Markov process, whereby a set of projects considered information security systems, calculate the probability of threats to corporate information systems resources and risks of each threat, and based on these indicators selected the best project.

Кількість посилань - 5

УДК 004.22(0.23)

В. Лахно, Д. Ширяєв

Луганський національний аграрний університет,
кафедра економічної кібернетики

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТЕПЛОТИ В ЗЕРНОВІЙ МАСІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІЧ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

© Лахно В., Ширяєв Д., 2010

Розкрито математичну модель переміщення теплоти в зерновій масі із використанням ІЧ випромінювання.

The article revealed a mathematical model of heat transfer in grain weight using infrared radiation.

Кількість посилань - 5

УДК 519.2

А. Левченко

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

поняття достовірності математичних моделей випадкових ПРОЦЕСІВ КЕРУВАННЯ СТАНОМ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ

© Левченко A., 2010

За результатами аналізу функціонування складних систем розглянуто специфіку відносин між об'єктом дії системи та його моделлю. Пропонується реалізація поняття достовірності модельної оцінки об'єкта. Для введеного поняття наведено кількісні співвідношення, що дають змогу оцінювати числові значення достовірності моделей за кінцевим числом реалізацій з урахуванням випадкової і систематичної складової статистичних відомостей.

On the results of analysis of functioning of the difficult systems the specific of relations is considered between the object of action of the system and his model. Realization of concept of authenticity of model estimation of object is offered. For the entered concept quantitative correlations which allow to estimate the numerical values of authenticity of models after the eventual number of realization taking into account the casual and systematic constituent of statistical information are resulted.

Кількість посилань - 10

УДК 681.3

В. Левыкин, Е. Моспан

Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
кафедра информационных управляющих систем

РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРУКТУР ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

© Левыкин В., Моспан Е., 2010

Описаны результаты исследования моделей представления структур электронных документов, форматом которых являются описательные языки разметки. На основании выявленных недостатков существующих моделей разработана унифицированная модель представления структур электронных документов, не зависящая от типа описательного языка разметки. Данная модель позволяет использовать произвольный язык разметки описательного типа в качестве формата документа-шаблона в технологиях формирования электронных документов.

In this article investigation results are outlined about models for presenting structures of electronic documents, which format belongs to descriptive markup languages. On the basis of obtained disadvantages in existing models unified model for presenting structures of electronic documents is developed, which is independent from the type of descriptive markup language. This model allows to use optional descriptive markup language as format for document-pattern in the electronic document generation technologies.

Кількість посилань - 5

УДК 004.414.3:004.432.45:681.5

М. Лобур, О. Маркелов, С. Бобало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АНАЛІЗ МОВ ОПИСУ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ САПР

© Лобур М., Маркелов О., Бобало С., 2010

Аналітичний огляд перспективних концепцій декларування користувацьких інтерфейсів для розроблення програмного забезпечення (ПЗ) систем автоматизованого проектування (САПР) та їхній ваговий критеріальний експертний аналіз.

Perspective concepts declaration of user interfaces for software development compute-aided design (CAD): review and objective appraisal.

Кількість посилань - 25

УДК 519.6

В. Макар

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра програмного забезпечення

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА ОСНОВІ БЕЗСІТКОВИХ АПРОКСИМАЦІЙ

© Макар В., 2010

Запропоновано новий підхід до розроблення процедури обчислювального експерименту, в основу якого покладено ідею застосування безсіткових апроксимацій на етапі числового аналізу математичних моделей. Цей безсітковий підхід не потребує просторової дискретизації області ні для інтерполювання невідомої функції, ні для інтегрування варіаційної форми. Продемонстровано ефективність та переваги безсіткового підходу на основі поєднання локальної слабкої варіаційної форми, підходу Петрова–Гальоркіна та методу найменших квадратів порівняно з класичним методом скінченних елементів.

New approach for development of computational modeling procedure with use of meshless approximations for numerical analysis of mathematical models is presented. This approach does not need a spatial finite element discretization either for purposes of interpolation of the solution variables, or for the integration of weak form. The efficiency and advantages of the developed meshless approach are shown in comparison with conventional finite element method.

Кількість посилань - 12

УДК 004.942

М. Медиковський, О. Шуневич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ OPC ДЛЯ СИНТЕЗУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

© Медиковський М., Шуневич О., 2010

Розглянуто способи взаємодії вбудованих систем з програмним забезпеченням комп’ютера, встановлено переваги застосування стандарту OPC, проаналізовано способи взаємодії OPC-клієнтів із OPC-серверами. Досліджено OPC-сервери і здійснено системний аналіз можливостей щодо симуляції отримання/передачі даних.

Some ways of interactions between embedded systems and software of PC, defined benefits of using OPC-standard, analyzed the ways of interactions between OPC-servers and OPC-clients. Investigated OPC-servers and implemented the system analysis of simulation mode for a receiving/sending data.

Кількість посилань - 8

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Р. Тушницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОСТОРУ ДАНИХ ПРИ ДВОКАСКАДНІЙ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

© Мельник Р., Тушницький Р., 2010

Для зменшення часових затрат при кластеризації даних великих розмірів запропоновано декомпозиційний підхід, що ґрунтується на розбитті простору за координатними осями гіперкубів. Відповідне керування алгоритмом дає змогу об’єднувати кластери – результати з підмножин – у кінцеві за незначними втратами точності. Як приклади практичних даних використані зображення із значними кількостями пікcелів.

An approach to reduce algorithmic complexity for clustering of large-scale dataset is considered. The main idea is decomposition of item dataset and space by hypercube coordinates. To join clusters from subsets into the result clusters and to minimize the accuracy losses are the main tasks of the algorithm. Some visual patterns with large pixels numbers as test examples were investigated.

Кількість посилань - 6

УДК 004.942:517.958

Ю. Нікольський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ АНАЛІЗУ ДАНИХ

© Нікольський Ю., 2010

Описано процес аналізу даних у вигляді формальної математичної моделі. Особливістю такого підходу є те, що усі дії із перетворення даних описано у вигляді спеціальних функцій. Такий підхід дає змогу розглядати різні процеси аналізу даних на основі однакових поглядів на склад, структуру, послідовність дій та зміст.

The data analysis process as a formal mathematical model is offered. The features of such approach describe all operations of data converting as the special functions. Such approach allows to examine the different processes of data analysis as identical in composition, structure, actions' sequence and maintenance.

Кількість посилань - 13

УДК 004.724.4

К. Обельовська, А. Русаков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МОДИФІКОВАНИЙ АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦІЇ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ РЕСУРСІВ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

© Обельовська К., Русаков А., 2010

Запропоновано модифікований алгоритм маршрутизації для зменшення перевантажень ресурсів комп'ютерних мереж, зокрема з врахуванням двох класів трафіку.

Modified routing algorithm for computer networks resources overloads reduction is proposed. In networks with two classes of traffic algorithm increases delay-sensitive data transfer quality.

Кількість посилань - 4

Syndicate content