№ 666 (2010)

УДК 623.407

П.С. Євтух, Б.Я. Оробчук, О.О. Рафалюк, С.О. Піскун

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ВИКОРИСТАННЯ РАДІОКАНАЛУ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ВУЛИЧНИМ ОСВІТЛЕННЯМ МІСТА

© Євтух П.С., Оробчук Б.Я., Рафалюк О.О., Піскун С.О., 2010

Розглянуто можливість використанням радіоканалу як каналу зв´язку для передачі даних і принцип побудови та апаратна реалізація автоматизованої системи диспетчерського керування (АСДК) вуличним освітленням міста на основі персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ).
Ключові слова: радіоканал, канал зв’язку, автоматизованої системи диспетчерського керування.

In the article possibility to the uses of radio channel in quality the channel of connect for communication of data and principle of construction and hardware representation automated of controller's management street illumination of city is examined on the basis of the personal electronic calculable machine.
Keywords: radio channel, communication, automated of controller's management channel.

Кількість посилань - 5

УДК 621.316.13

В.Г. Аввакумов, Л.Б. Терешкевич, Т.М. Червінська

Омський державний університет шляхів сполучення
Вінницький національний технічний університет

ПРО ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ БСК НА НЕСИМЕТРІЮ РЕЖИМУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

© Аввакумов В.Г., Терешкевич Л.Б., Червінська Т.М., 2010

Досліджені особливості зміни показників, якими прийнято оцінювати несиметрію режиму, у разі ввімкнення БСК симетричного виконання до вузла мережі з несиметричною напругою.
Ключові слова: несиметрія напруги, втрати активної потужності, батарея статичних конденсаторів.

Particularities of the factors change which is accepted to estimate unsymmetry mode if static condensers battery are connected to node with asymmetric voltage are investigated.
Keywords: asymmetry of the voltage, watt losses, battery of static condensers.

Кількість посилань - 4

УДК 621.11

В.І. Бойко, А.Т. Нельга, Ю.І. Рейдерман

Дніпродзержинський державний технічний університет

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ЕНЕРГОНОСІЇВ

© Бойко В.І., Нельга А.Т., Рейдерман Ю.І., 2010

Розглянуті питання обліку споживання енергоносіїв і комерційних розрахунків за їх використання на підприємстві “ДніпроВагонМаш”. З метою підвищення точності й достовірності визначення кількості пари, газу і гарячої води, які споживаються на вказаному об’єкті, впроваджена система обліку енергоносіїв, до складу якої входять сучасні засоби автоматизації та мікропроцесорної техніки. Розглядаються питання вибору шкали вимірювання витрат енергоносіїв, коли похибки обліку не перевищують встановлену межу.
Ключові слова: енергоносії, витрати, точність, тепловодолічильник, комп’ютер, інтерфейс.

The questions of account of consumption of power mediums and commercial calculations are considered for their use on the enterprise of “Dniprovagonmash”. With the purpose of increase of exactness and authenticity of determining the amount of pair, gas and hot water, which are consumed on the indicated object, the system of account of power mediums, which modern facilities of automation and microprocessor technique enter in the complement of is inculcated. The questions of choice of scale of measuring of charges of power mediums are examined, when the errors of account do not exceed the set limit.
Keywords: Power mediums, charges, exactness, computer, interface.

Кількість посилань - 2

УДК 621.317.7:621.3.018.3

М.Й. Бурбело, О.В. Бабенко, М.В. Никитенко

Вінницький національний технічний університет,
кафедра ЕСЕЕМ

ВИМІРЮВАЛЬНІ КАНАЛИ ДЛЯ УСТАНОВОК ДИНАМІЧНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА СИМЕТРУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ

© Бурбело М.Й., Бабенко О.В., Никитенко М.В., 2010

Запропоновано варіанти структурних схем вимірювального каналу швидкодіючої системи симетрування навантажень.
Ключові слова: симетрування навантажень, реактивна потужність, мікроконтролер, ортогональні складові напруги.

Variants of block diagrams for measuring channel of high operating system of balancing plants are proposed.
Keywords: simetruvannya loadings, reactive-power, microcontroller, ortogonal constituents of tension.

Кількість посилань - 6

УДК 519.237.8

А.В. Волошко, Т.М. Лутчин

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ВАРІАЦІЇ КУТА ПОЛІНОМІВ

© Волошко А.В., Лутчин Т.М., 2010

Наведено використання вейвлет-перетворень для ефективного аналізу графіків електричних навантажень. Запропонований метод кластеризації з урахуванням варіації кута нахилу поліномів дає змогу спростити існуючі алгоритми пошуку кластерного рішеня, поєднуючи відомі статистичні метои з передовими методиками вейвлет-аналізу.
Ключові слова: кратномасштабний аналіз, графіки електричних навантажень, вейвлет-коефіцієнти, адаптація, сигнал, кластеризація.

In this paper is presented the usage of wavelet – transformation for effective analysis of graphs of electric loads.The proposed clustering method taking into account the angle variation of polynoms to simplify the existing search algorithms cluster solutions through a combination of known statistical methods with advanced wavelet methods – analysis.
Keywords: multiresolution analysis, graphs of electrical loads, wavelet – coefficients, adaptation, signal, clusterization.

Кількість посилань - 9

УДК 697.329

О. Дацько, С. Шаповал, О. Возняк, А. Романів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра техногенно-екологічної безпеки

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ НА ПОВЕРХНЮ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ЗМІННОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

© Дацько О., Шаповал С., Возняк О., Романів А., 2010

Розроблений метод просторової оптимізації положення окремо розташованого сонячного колектора. Вивчена теорія надходження сонячної радіації на поверхні змінної орієнтації. Для максималізації задачі надходження добової кількості енергії знайдені оптимальні кути нахилу колектора до горизонту і його азимути повороту при кожному дискретному положенні. Знайдений оптимальний час переорієнтації з одного дискретного положення на наступне. Розроблена математична модель надходження сонячної радіації на поверхню сонячного колектора змінної орієнтації.
Ключові слова: сонячна радіація, сонячний колектор, змінна орієнтація

A method of optimization the spatial position solar collector. Studied the theory of receipt of solar radiation on the surface of target variable. For task of max arrivals daily amount of energy finded optimum collector tilt angles to the horizon and its direction of rotation at each discrete position. Discovered the optimal time of reorientation from one discrete position on the following. It was treated mathematical model of solar radiation receipt on the surface of solar collector variable orientation.
Keywords: solar radiation, solar collector, variable orientation

Кількість посилань - 2

УДК 621.317.333

Л.Н. Добровольська, І.В. Ярошук

Луцький національний технічний університет,
ВАТ “Волиньобленерго”

МЕТОД КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МАГІСТРАЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ ОБЛЕНЕРГО

© Добровольська Л.Н., Ярошук І.В., 2010

Розроблено метод кількісного визначення негативного впливу режимів роботи магістральних електричних мереж на розподільні мережі обленерго та алгоритм для його реалізації.
Ключові слова: негативний вплив, магістральні мережі, мережі обленерго.

In the article was developed the method of quantitative determination of negative influence of the modes of operations of main electric networks on the distributive networks of region energy company and algorithm for his realization.
Keywords: negative influence, main electric networks, networks of region energy.

Кількість посилань - 30

УДК 621.311.1.018.3

В.О. Комар, А.Л. Поліщук

Вінницький національний технічний університет,
Вінницькі міські електричні мережі

УЗАГАЛЬНЕНА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

© Комар В.О., Поліщук А.Л., 2010

Наведено алгоритм оцінювання результатів реконструкції розподільних електричних мереж, яка ґрунтується на використанні критеріальної моделі якості функціонування, що об’єднує надійність та якість електропостачання.
Ключові слова: розподільні електричні мережі, якість функціонування, надійність електропостачання, якість електроенергії.

The algorithm of estimation of electrical distribution networks reconstruction results, which is substantiated on using criterial model of function quality, is shown in the article. This model combines the efficiency and supply quality.
Keywords: distributive electric network, quality of functioning, reliability of power supply, quality of electric power.

Кількість посилань - 4

УДК 621.316.7:519.863

Н.В. Коменда

Луцький національний технічний університет

МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ТА КРИТЕРІЙ РІВНОМІРНОСТІ ГРАФІКА ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

© Коменда Н.В., 2010

Запропоновано систему морфометричних характеристик графіка електричних навантажень (ГЕН). На її основі проведено оцінку нерівномірності графіка та показано переваги морфометричних характеристик під час побудови систем управління навантаженням. Здійснено розрахунок динаміки дисперсії та морфометричних показників ГЕН підприємств.
Ключові слова: морфометрія, графік електричних навантажень, дисперсія.

Morphometric characteristics system of the daily load graph is proposed. An estimation of the graph nonuniformity is done and the advantages of the morphometric characteristics for a load management system development are shown. Calculation of the dispersion and morphometric characteristics dynamic for the enterprises is done.
Keywords: morphometry, daily load graph, dispersion.

Кількість посилань - 4

УДК 621.314.6

В.І.Коруд

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМАХ ТРИФАЗНОЇ МЕРЕЖІ БЕЗ НУЛЬОВОГО ПРОВОДУ

© Коруд В.І., 2010

Запропоновано метод компенсації реактивної потужності в трифазних мережах без нульового проводу. Використання певного алгоритму керуванням режимом перетворювача забезпечує корекцію реактивної потужності практично в межах одного періоду напруги живлення, що важливо під час динамічного навантаження.
Ключові слова: коефіцієнт потужності, компенсаційний перетворювач, реактивний струм, кут керування, трифазна система.

We considered method of compensation jet capacity in three-phases systems using compensative converters. We used special algorithm to operate converter’s mode and now it is possible to correct jet capacity in each phase within one period of power voltage and it is especially important when using dynamic load.
Keywords: power-factor, compensative transformer, reactive current, management corner, threephase system

Кількість посилань - 5

УДК 621.311.001.57

П.Д. Лежнюк, В.В. Кулик, О.Б. Бурикін, В.В. Тептя

Вінницький національний технічний університет

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ В НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ З УРАХУВАННЯМ ЧУТЛИВОСТІ

© Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Бурикін О.Б., Тептя В.В., 2010

Розглянуто задачу оптимального керування режимами електричних систем, що полягає в оптимізації режимів напруг та перетоків потужності в них для зниження втрат активної потужності. Пропонована математична модель у матричній формі, на відміну від відомих, містить коефіцієнти трансформації в явному вигляді, що дає змогу кількісно оцінити чутливість цих параметрів трансформаторів зв’язку до зміни потужностей у вузлах ЕС.
Ключові слова: електрична система, оптимальне керування, аналіз чутливості, регулювання під навантаженням, втрати потужності.

The problem of electric systems modes optimal control is considered. It consists in optimisation of voltages modes and power flows for active power losses decreasing. The mathematical model in matrix is proposed. It contains the transformation ratio coefficients in explicit form and allows providing sensitivity analysis of the transformers parameters due to the electric system busload changes.
Keywords: power system, optimal control, sensitivity analysis, on-load tap changing, transmission losses.

Кількість посилань - 5

УДК 658.26:338.008

В.П. Розен, П.П. Іщук, Л.В. Давиденко

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
кафедра АУЕК
Луцький національний технічний університет,
кафедра електропостачання

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ К-СЕРЕДНІХ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЙ

© Розен В.П., Іщук П.П., Давиденко Л.В., 2010

Описано метод кластеризації з використанням методу К-середніх для завдань енергетичної безпеки. Цей метод адаптований для розв'язання конкретної групи завдань.
Ключові слова: енергетична безпека, кластерний аналіз, метод К-середніх, управління енергетичною галуззю

In this article it is described a method of clustering with use of a method of K-averages for problems of power safety. The given method is adapted for the decision of the given circle of problems.
Keywords: power safety, cluster analysis, K-means method, power management

Кількість посилань - 5

УДК 621.311.004

В.П. Розен, Л.В. Давиденко, В.І. Волинець

Національний технічний університет України “КПІ”,
кафедра АУЕК,
Луцький національний технічний університет,
кафедра електропостачання

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

© Розен В.П., Давиденко Л.В., Волинець В.І., 2010

Запропоновано підхід до виявлення структури показників, що впливають на електроспоживання підприємств вугільної галузі, та сформовано узагальнювальні фактори на основі відібраних інформативних показників, які забезпечують можливість аналізування ефективності електроспоживання.
Ключові слова: електроспоживання, вугільна шахта, штучна нейронна мережа.

The approach to revealing structure of parameters which influence a power consumption of the operations of coal branch is offered, and generalizing factors on a base of the selected informative parameters which provide an opportunity of the assaying of efficiency of a power consumption are formed.
Keywords: power consumption, colliery, artificial neural network.

Кількість посилань - 12

УДК 621.317.333

М.В. Романюк

Луцький національний технічний університет,
кафедра електропостачання

ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ ЗАХИСНОГО ВИМИКАННЯ В ДВОПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

© Романюк М.В., 2010

Теоретично обґрунтована оптимізована функціональна характеристика пристрою захисного вимикання в двопровідних мережах постійного струму, яка забезпечує підвищений рівень безпеки і надійність електропостачання споживачів шляхом зменшення кількості невиправданих вимикань.
Ключові слова: двопровідні мережі постійного струму, омічний опір.

The in theory grounded is optimized functional description of device of protective shutdown in the two-wire networks of direct-current, which provides enhanceable strength security and reliability of електропостачання of users by diminishing of amount of unjustified shutdowns.
Keywords: double wires circuits of direct current, ohmic resistance

Кількість посилань - 5

УДК 621.314.2

О.Є. Рубаненко

Вінницький національний технічний університет

РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТІ, ЩО РОЗСІЮЄТЬСЯ В ЕЛЕМЕНТАХ КОРОТКОЗАМКНЕНИХ КОНТУРІВ КОМПЕНСАТОРІВ ВВОДІВ

© Рубаненко О.Є., 2010

Розглянуто результати тепловізійного контролю та дефекти, виявлені під час ремонтів високовольтних вводів. Визначені можливі шляхи утворення короткозмкнених контурів в компесаторах тиску. Визначені електричні параметри цих контурів. Запропонована математична модель активної електричної потужності короткозамкненого контуру.
Ключові слова: високовольтні вводи, компенсатор тиску, пружинний стягувальний вузол, короткозамкнений контур, розсіювана потужність.

The results of тепловізійного control and defects, discovered during repairs of high-voltage bushings are considered. The certain are possible ways of formation of короткозмкнених contours in pressure. The electric parameters of these contours are certain. The mathematical model of electric active-power is offered shortly reserved a contour.
Keywords: high-voltage bushings, scray of pressure, spring knot for gathering, coil which is shortly reserved, dispersed power

Кількість посилань - 7

УДК 621.3.027

В.М. Рябенький, О.О. Ушкаренко, О.Л. Білоконь

Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, м. Миколаїв

КЕРУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТОМ ПОТУЖНОСТІ ПІД ЧАС ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА З МЕРЕЖЕЮ

© Рябенький В.М., Ушкаренко О.О., Білоконь О.Л., 2010

Виконано синтез регулятора на базі нечіткої логіки для стабілізації коефіцієнта потужності синхронного генератора під час паралельної роботи з мережею шляхом керування збудженням генератора. Розроблено модель електростанції та отримані результати моделювання роботи регулятора.
Ключові слова: коефіцієнт потужності, генератор, нечітка логіка, моделювання

In the article the synthesis of controller based on fuzzy logic to stabilize the power factor of synchronous generator working in parallel with the network through the control of excitation of generator. The model of power station and simulation results of the regulator have been developed.

Keywords: power factor, generator, fuzzy logic, modeling
Кількість посилань - 5

УДК 621.313

Р.О. Селепина, Н.М. Якимчук

Луцький національний технічний університет,
кафедра ТЗЕ

АЛГОРИТМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИМИ РЕЖИМАМИ РОБОТИ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ОСНОВІ ДВОРІВНЕВОГО ПРОГНОЗУ ВОДОСПОЖИВАННЯ

© Селепина Р.О., Якимчук Н.М., 2010

Розглянуто проблему регулювання витрати води на насосних станціях в умовах випадкової зміни споживання абонентів мережі. Розроблено алгоритм керування роботою електроприводів насосної станції на основі частотного регулювання роботи двигунів насосів з використанням прогнозованих значень витрати води.
Ключові слова: насосні станції, витрата води, частотне регулювання, прогнозовані значення.

In the article the problem of water expense adjusting in the conditions of change value of serve on the pumps stations is offered. Control algorythm by work of the pumping station is developed on the basis of the frequency adjusting of pumps work with the use of the forecast values of water expense.
Keywords: pumps stations, water expense, frequency adjusting, forecast values.

Кількість посилань - 5

УДК 621.313

П.Г. Стахів, Ю.Я. Козак, Й.Р. Селепина

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ
Луцький національний технічний університет,
кафедра ТЗЕ

ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ МАКРОМОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХСИСТЕМ

© Стахів П.Г., Козак Ю.Я., Селепина Й.Р., 2010

Запропоновано метод пришвидшення оптимізації для математичних макромоделей складних електромеханічних систем. Показано, що використання цього алгоритму зменшує кількість розрахунків та затрат часу на знаходження невідомих коефіцієнтів макромоделей.
Ключові слова: оптимізація, математична макромодель, розрахунки і затрати часу.

In this article the accelerate optimization method of mathematical macromodels for difficult electromechanical systems is presented. It is shown that using this algorithm reduces the amount of calculations and expenses of time to find the unknown coefficients of macromodels.
Keywords: optimization, mathematical macromodel, calculations and expenses of time.

Кількість посилань - 7

Syndicate content