№ 671 (2010)

УДК 621.3.014.7

М.В. Базилевич, Б.І. Дурняк, І.О. Сабадаш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

РОЗПОДІЛ СТРУМІВ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗА ЗНИЖЕННЯ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ В МЕРЕЖАХ 6–35 кВ

© Базилевич М.В., Дурняк Б.І., Сабадаш І.О., 2010

Розроблено методику, що дозволяє знаходити величини та фази струмів нульової послідовності аналітичним методом під час зниження опору ізоляції. Показано, що за складних видів несиметрії необхідно враховувати струм через опір ізоляції.

A method is developed, that allows to find values and phases of residual currents an analytical method during the decline of resistance of isolation. It is shown that at the difficult types of asymmetry it is necessary to take into account a current through resistance of isolation.

Кількість посилань - 5

УДК 621.311

З.М. Бахор, Б.І. Дурняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЖИМІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

 Бахор З.М., Дурняк Б.І., 2010

Запропоновано класифікацію режимів силових трансформаторів підстанцій електричних мереж на підставі їх технічного стану та режимів навантаження, що є необхідним для розпізнавання режимів трансформаторів з метою оперативного керування ними.

Classification of the modes of power transformers of substations of electric networks is offered on the basis of their technical state and modes of loading, which are a necessity for recognition of the modes of transformers with the purpose of operative management by them.

Кількість посилань - 9

УДК 621.316.925

Ю.О. Варецький, В.Г. Гапанович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ,
кафедра ЕС

РЕГУЛЮВАННЯ СТК ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ СТРУМІВ УВІМКНЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ДСП

© Варецький Ю.О., Гапанович В.Г., 2010

Досліджено можливість використання статичного тиристорного компенсатора (СТК) для зменшення впливу струмів увімкнення пічних трансформаторів на систему електропостачання дугових сталеплавильних печей (ДСП). Показано особливості регулювання СТК під час увімкнення пічного трансформатора для компенсації складової увімкнення у струмі системи електропостачання.

The paper examines possibility of static thyristor compensator (STC) application for reducing impact of transformer energization currents on electric furnace power supply system. STC control features for minimizing power supply system energization component during furnace transformer energization are shown.

Кількість посилань - 6

УДК 621.372.5

А.Ю.Воробкевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

АПРОКСИМАЦІЯ МАТРИЦЬ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ОДНОРІДНИМИ ЛІНІЯМИ

© Воробкевич А.Ю., 2010

Розглянуто вплив навантаження однорідної лінії як елемента електричного кола на точність апроксимації матриці провідностей кола. Для однорідної лінії враховано залежність подовжинних опору та провідності від частоти.

The influence of load resistance of homogeneous line on precision of approximation of circuit admittance matrix is considered. For homogeneous line dependence of distributed resistance and conductance from frequency take in account.

Кількість посилань - 10

УДК 621.313

В.М. Гладкий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З УРАХУВАННЯМ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ РОТОРА

 Гладкий В.М., 2010

Опрацьовано математичну модель асинхронного двигуна з урахуванням ексцентриситету ротора. Модель ґрунтується на розрахунку одновимірного магнітного поля з урахуванням вищих просторових гармонік магніторушійних сил та насичення основного магнітного кола, алгебризації диференційних рівнянь методом ФДН g-го порядку та розв’язуванні нелінійної системи алгебричних рівнянь методом Ньютона.

A mathematical model for asynchronous motor taking into account rotor eccentricity has been developed. The model is based on magnetic field computation allowing for core saturation and magnetomotive forces spatial harmonics, differential equations algebrization with the g-th order backward differentiation formula and nonlinear algebraic equations system solving with Newton’s method.

Кількість посилань - 8

УДК 621.3.011.72

О.П. Гоголюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ В СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

© Гоголюк О.П., 2010

Розглянуто проблему дослідження електромагнітних перехідних процесів блока електропередачі “джерело живлення–силовий трансформатор–лінія електропередачі–автрансформатор–навантаження”. Математичну модель системи сформовано в координатному базисі струмів і напруг віток електричних кіл, потокозчеплень і магнітних напруг віток магнітних кіл електромагнітних апаратів на підставі окремих моделей кожного елемента. Виконано комп’ютерне моделювання блока електропередачі у середовищі MATLAB/Simulink та наведено результати досліджень перехідних процесів.

In the paper problem of electromagnetic transient processes simulation for power transmission research is considered. Mathematical model of AC power transmission block “power source-power transformer-transmission-line-power autotransformer-load” is presented. The model of the system is created in coordinate basis of currents and voltages of electric circuit branches, flux linkages and magnetic voltages of magnetic circuits’ branches using separate models of each element. Computer simulation of transient processes in MATLAB/ Simulink environment is carried out and simulation results are presented.

Кількість посилань - 13

УДК 621.3.011.72

Ю.Я. Козак, Я.С. Паранчук, І.І. Васильчишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ, ЕАП

МАКРОМОДЕЛЬ КОНДЕНСАТОРНОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА ДЛЯ МИТТЄВИХ ЗНАЧЕНЬ СТРУМІВ ТА НАПРУГ

© Козак Ю.Я., Паранчук Я.С., Васильчишин І.І., 2010

Розглянуто побудову нелінійної макромоделі конденсаторного однофазного асинхронного двигуна.
Макромодель розроблено на основі експериментально отриманих перехідних характеристик, зумовлених дією електричних і механічних збурень. Розглядається побудова лінійної та нелінійної математичних макромоделей в координатах миттєвих значень струмів та напруг, механічного моменту на валу та кутової швидкості обертання ротора.

The extract describes formation of nonlinear macromodel of AC single phase condenser motor.
The macromodel is formed based on experimental readings from transient characteristics caused by change in mechanical and electrical motor data. A formation of linear and nonlinear math macromodels is described using instant values of voltage and current, shaft mechanical torque and rotor rpm.

Кількість посилань - 5

УДК 621.313.333

А.С. Куцик, М.Б. Семенюк, В.Д.Йовбак

Національний університет “Львівська політехніка“,
кафедра ЕАП,
Свалявський технічний коледж НУХТ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СЕРЕДНЬОКРОКОВИХ НАПРУГ ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З СИНХРОННОЮ МАШИНОЮ

 Куцик А.С., Семенюк М.Б., Йовбак В.Д., 2010

Наведено математичну модель синхронної машини, а також загальні принципи математичного моделювання електромеханічних систем з застосуванням методу середньокрокових напруг. Порівняно результати, отримані з застосуванням різних методів математичного моделювання.

The article presents mathematical model of electromechanical system with synchronous machine and research results of comparing of different mathematical methods.

Кількість посилань - 3

УДК 621.311.2

Г.М. Лисяк, О.Р. Пастух, О.М. Равлик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ ПІД ЧАС ЗОВНІШНІХ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ ЕНЕРГОБЛОКА З ДОДАТКОВИМ РОБОЧИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

 Лисяк Г.М., Пастух О.Р., Равлик О.М., 2010

Проаналізовано зміну координат режиму енергоблока з турбогенератором ТГВ-200М та з додатковим робочим трансформатором власних потреб під час зовнішніх коротких замикань.

The analysis of varyjng performance parameters of power unit with turbogenerator ТГВ-200М consisting additional working auxiliary transformer under internal short circuits is carried out.

Кількість посилань - 4

УДК 62-83-52:622.276.53

А.В. Маляр

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ШТАНГОВОЇ НАФТОВИДОБУВНОЇ УСТАНОВКИ

© Маляр.А.В., 2010

Розглянуто розрахунок енергетичних показників електроприводу штангової нафтовидобувної установки на підставі розрахунку статичних характеристик двигуна і закону зміни навантаження, яке діє в точці підвішування штанг, та ступеня зрівноваження верстата-гойдалки. Застосовано математичні моделі привідного двигуна і верстата-гойдалки високого рівня адекватності.

The problem of calculating energy parameters of the electric drive of the sucker rod oil-pumping unit based on the calculation of static characteristics of the motor, the law of load change applied at the point of the rod hanging and the balance rate of the oil-pumping unit is considered. High-adequacy mathematic models of the drive motor and oil-pumping unit are used.

Кількість посилань - 7

УДК 621.313.33

В.С. Маляр, І Р. Гавдьо, Д.П. Гречин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА,
кафедра ТЗЕ

ПАРАМЕТРИЧНА ЧУТЛИВІСТЬ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ЕКРАНОВАНИМИ ПОЛЮСАМИ

© Маляр.В.С., Гавдьо І.Р., Гречин Д.П., 2010

Розглядається питання розрахунку параметричної чутливості асинхронного двигуна з екранованими полюсами на підставі використання математичної моделі двигуна високого рівня адекватності.

The article considers the problem of determination of parametric sensitivity of shaded-pole induction motor on the basis of high level adequacy mathematical model of the motor.

Кількість посилань - 6

УДК 621.318.24: 621.372

В.С.Маляр, І.А. Добушовська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

АПРОКСИМАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАМАГНІЧУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СТАЛЕЙ СПЛАЙНАМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

© Маляр В.С., Добушовська І.А., 2010

Розглянуто питання вибору способу апроксимації характеристик намагнічування електротехнічних сталей. Запропоновано побудову сплайна другого порядку для апроксимації кривої намагнічування.

The article discusses the problem of approximation of magnetic characteristics of electrotechnical steels. There has been offered the implementation of second-order spline for saturation curve approximation.

Кількість посилань - 9

УДК 681.5.015

В.І. Мороз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ВИБІР КРОКУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ В ЦИФРОВИХ МОДЕЛЯХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

© Мороз В.І., 2010

Запропоновано шлях підвищення швидкодії комп'ютерних моделей електромеханічних систем через обмеження мінімального кроку розв'язування на основі оцінки максимально можливої похибки від часової дискретизації.

Approach to speedup computer simulation of the electromechanical systems using time step limiting based on the estimate maximum possible time quantization errors using convolution integral was described in this paper.

Кількість посилань - 6

УДК 621.3.013.62; 621.314.21; 621.314.222.8

М.Й. Олійник, О.Л. Никонець, І.В. Ліщак, Н. Г. Мальцева

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедри ЕПМС, ЕСМ, ЕС

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПУЛЬСНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ ТРАНСФОРМАТОРА РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ ЗІ З’ЄДНАННЯМ ОБМОТКИ ВН ЗА СХЕМОЮ “ЗІРКА ”

© Олійник М.Й., Никонець О.Л., Ліщак І.В., Мальцева Н.Г., 2010

Дослідженнями перенапруг на головній і поздовжній ізоляції на прикладі силового трансформатора напругою 20 кВ зі з’єднанням обмотки вищої напруги за схемою “зірка” на математичній моделі виявлено, що ізоляція трансформаторів, випробувана стандартними імпульсами напруги, не гарантує їх надійної роботи в експлуатаційних умовах. Показано, що норми випробувальних імпульсів для таких трансформаторів потрібно скоректувати за амплітудою і тривалістю.

Results of overvoltage investigations on main and internal of power transformer with "star" HV winding connection and rated voltage 20 kV carried out by mathematical model have proved that the insulations tested by standard voltage surges do not guarantee its reliable operation. It is shown that the standards for test surges must be corrected with respect to magnitude and duration.

Кількість посилань - 6

УДК 621.382.001

Р.А. Пеленський, О.Є. Гамола

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

МОДЕЛЮВАННЯ КРЕМНІЄВИХ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОПРИЛАДІВ

© Пеленський Р.А., Гамола О.Є., 2010

Досліджено електромагнітні поля у наноприладах. Розкрито механізми впливу поверхневих явищ на електромагнітні процеси у наноплівках.

A study of electromagnetic fields in nanomedia has been conducted. Mechanism of influence of surface phenomena on processes in the nanofilm electromagnetic fields have been revealed.

Кількість посилань - 6

УДК 621.314.63

О.М. Сівакова, Є.І. Федів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

СПОСІБ ПРЯМОГО ТИРИСТОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШУНТОВОЇ КОНДЕНСАТОРНОЇ БАТАРЕЇ

© Сівакова О.М., Федів Є.І., 2010

Запропоновано спосіб прямого регулювання реактивної потужності, що генерує шунтова конденсаторна батарея. Отримана регулювальна характеристика, яка показує можливість плавної щвидкодійної зміни реактивної потужності конденсаторної батареї за рахунок зміни моментів часу закривання двохопераційних тиристорів.

The method of direct adjusting of reactive-power is offered, which is generated by a shunt condenser battery. Regulation description was received, which shows the possibility of smooth fast change of condenser battery’s reactive-power due to the change of moments of closing time for two-operating thyristors.

Кількість посилань - 4

УДК 621.3.011.72

П.Г. Стахів, Ю.П. Франко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ,
Бучацький інститут менеджменту та аудиту,
кафедра економічного і математичного моделювання

СТРУКТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ІНТЕРВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ХАРАКТЕРИСТИК ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОЇ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (МГЕС)

© Стахів П.Г., Франко Ю.П., 2010

Розглянуто задачу структурної ідентифікації інтервальної моделі характеристик функціонування малої гідроелектростанції (МГЕС). З метою розв’язання цієї задачі запропоновано використовувати методи інтервального аналізу.

This paper is devoted to the solving task of the structural identification of the interval model characteristics of the small hydroelectric power station functioning (SHEPS) has been considered. For solution of this task the interval data analysis methods are applied.

Кількість посилань - 4

УДК 621.3.011.72

П. Стружевски

Польский комитет молниезащиты обществa польских инженеров-электриков

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЖЕСТИ ПОСЛЕ УДАРA МОЛНИИ

© Стружевски П., 2010

Aвтор статьи впервые получил оценки динамики изменения локальной температуры под воздействием удара молнии. Обозначенный результат получен на основании модели теплонасыщения бесконечного металлического тела. Также автор описывает процесс выравнивания температуры на ограниченном промежутке времени, пользуясь моделью ограничений пары параллельных плоскостей. В заключительной части статьи представлены примеры расчетов, являющиеся иллюстрацией предложенных численных моделей. Полученные результаты могут быть полезны в проектных работах, а также при анализе грозозащиты конкретных сооружений, находящихся под угрозой взрывов.

The evaluation results concerning the local temperature under the lighting stroke influence are presented. Mentioned results were obtained using the model of the thermal saturation of infinite body. Besides it, in the paper the process of the temperature equalization on limited time interval using the model of parallel planes limitations is described. The examples of calculations obtained using derived numerical models are shown. Obtained results can be used on the stage of design and analysis of the lighting protection of concrete buildings under the threat of explosion.

Кількість посилань - 16

УДК 621.313

В.І. Ткачук, І.Є. Біляковський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

ВЕНТИЛЬНИЙ ДВИГУН ДЛЯ ПРИВОДУ КОЛІС ТРАМВАЮ З НИЗЬКОЮ ПОСАДКОЮ

 Ткачук В.І., Біляковський І.Є., 2010

Запропоновано вентильний реактивний двигун з ємнісними буферами енергії для приводу коліс трамваю з низькою посадкою, який за механічною та регулювальними характеристиками може успішно конкурувати з тяговими колекторними двигунами за вищої надійності і меншого об’єму активної частини.

The Switched Reluctance Motor of direct current with the parallel buffer of energy is offered for the wheels drive to the tram with the low landing. Speed-torque and regulation characteristic allow an engine successfully to compete with traction collector engines. They have higher reliability and less volume of active part.

Кількість посилань - 7

УДК 621.311.2

О.Р. Турленко, І.З. Щур

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

ВІРТУАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМЕХАНОТРОННОЇ СИСТЕМИ ВІТРОУСТАНОВКИ З ОПТИМАЛЬНИМ КЕРУВАННЯМ ПОТУЖНІСТЮ НАВАНТАЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА

 Турленко О.Р., Щур І.З., 2010

Побудована комп’ютерна модель системи оптимального керування потужністю навантаження синхронного генератора з врахуванням втрат у сталі, роботи ШІМ, комутаційних втрат активного випрямляча напруги та в’язкого і сухого тертя вала генератора. Проведено низку досліджень двох стратегій керування активним випрямлячем, на основі яких знайдено рівняння оптимального керування активним випрямлячем.

The computer model of the system of optimum management of loading of synchronous generator power is built from the account of losses at steel, work of PWM, interconnect losses of active rectifier of tension and viscid and dry friction of billow of generator. The low is conducted researches of two strategies of management an active rectifier, which equalization of optimum management an active rectifier is found on the basis of.

Кількість посилань - 4

УДК 629.313.33

Б.М. Харчишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
СКБ електромеханічних систем

СПОСІБ ПОКРАЩАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАВАЧІВ ОБМЕЖЕНОГО КУТА ПОВОРОТУ

 Харчишин Б.М., 2010

Описано спосіб намотування вихідних обмоток давачів обмеженого кута повороту, який спрощує технологію виготовлення, вирівнює їх потокозчеплення розсіяння, що покращує метрологічні характеристики. Запропоновано методику розрахунку обмоткових даних.

The method of target windings reeling in the gauges with limited rotation angle is described, which simplifies their production, levels the magnetic flux linkage dispersion that improves metrological characteristics. The technique of winding data calculation is provided.

Кількість посилань - 2

УДК 62-83:621.718.5

В.Б. Цяпа, Ю.Я. Козак, Й.Р. Селепина

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП,
Луцький національний технічний університет

МАКРОМОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ МЕХАНІЗМУ ПІДІЙМАННЯ ОДНОКОВШОВОГО ЕКСКАВАТОРА

© Цяпа В.Б., Козак Ю.Я., Селепина Й.Р. 2010

Розглянуто систему електроприводу механізму підіймання одноковшового екскаватора. Для цієї системи побудовано математичну макромодель з використанням оптимізації на основі експериментальних перехідних характеристик.

In the article the electric drive system of getting up mechanism of single-bucket power-shovel is considered. For this system a mathematical macromodel is built with the use of optimization on the basis of experimental transitional descriptions.

Кількість посилань - 6

УДК 621.313.33

В. Чабан, З. Гоголь, С. Костючко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

ПОБУДОВА МАТРИЦІ МОНОДРОМІЇ ГЛИБОКОПАЗНИХ АСИНХРОННИХ МОТОРІВ

© Чабан В., Гоголь З., Костючко С., 2010

Розглядається задача обчислення матриці монодромії глибокопазного асинхронного мотора на підставі використання коло-польової математичні моделі

The article considers the problem of determination of monodromy matrix of deep-slot induction motor on the basis of circuit-field mathematical model.

Кількість посилань - 4

УДК 621.372.061

Ю.І. Шаповалов, С.В. Маньковський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра РЕС

ПРО ТОЧНІСТЬ АНАЛІЗУ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КІЛ ЧАСТОТНИМ СИМВОЛЬНИМ МЕТОДОМ

© Шаповалов Ю.І., Маньковський С.В., 2010

Порівняно результати обчислень за частотним символьним методом з обчисленнями за програмою MicroCAP та аналітичним розв’язком.

It deals with comparison of the results of the calculations performed by frequency-symbolic method with the calculations done by MicroCAP programme and analytical solution.

Кількість посилань - 4

УДК 519.718.2

С.В. Щербовських

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКУ ВІДМОВ ДУБЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ З ПОЛЕГШЕНИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ

© Щербовських С.В., 2010

Розглянуто проблему розрахунку інтенсивності потоку відмов для дубльованої відновлюваної системи з полегшеним резервуванням. Визначати інтенсивність потоку відмов системи пропонується, застосовуючи спеціальний метод, який ґрунтується на розширеній марковській моделі. Коректність такого підходу перевірено за методом Монте-Карло.

The paper is devoted to problem of failure intensity calculation for doubled repairable system with reduced redundancy. Failure intensity determination is suggested by using special method for extended Markov reliability model. The correctness for such approach is verified by Monte-Carlo method.

Кількість посилань - 18

УДК 620.179.14

М.А. Яцун1, А.М. Яцун2, О.І. Шуплат3

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА;
2Львівський національний аграрний університет,
кафедра електротехнічних систем;
3Гранд-готель

НАБЛИЖЕНА ЧИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗВОРОТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛАПЛАСА ЗАГАСАЮЧИХ КОЛИВАНЬ У РАЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ІМПУЛЬСНИМ ВИХРОСТРУМОВИМ МЕТОДОМ

© Яцун М.А., Яцун А.М., Шуплат О.І., 2010

Подано інтерполяційний метод послідовних наближень числового обернення перетворення Лапласа, який відрізняється від відомих методів формою інтерполюючих членів і пристосований до аналізу інформативних перехідних величин у формі згасаючих коливань, які виникають у разі імпульсного електромагнітного контролю електропровідних феромагнітних об’єктів

Given interpolation method of progressive approximations of numeral rotation of the Лапласа transformation, which differs from the known methods by the form of interpolating members and adjusted to the analysis of informing transitional sizes in the form of going out vibrations which arise up at the impulsive electromagnetic control of electric conduction ferromagnetic object

Кількість посилань - 8

Syndicate content