№ 681 (2010)

УДК 537.311.322

С.В. Cиротюк, В.М. Швед

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки

ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ АЛМАЗУ З ДОМІШКОЮ НІКЕЛЮ

© Cиротюк С.В., Швед В.М., 2010

S.V. Syrotyuk, V.M. Shved

ELECTRONIC PROPERTIES OF DIAMOND CRYSTAL WITH NICKEL IMPURITY

© Syrotyuk S.V., Shved V.M., 2010

Розраховані густини електронних станів кристала алмазу та кристала алмазу з домішкою нікелю. Порівняння густин електронних станів чистого і легованого нікелем кристала алмазу показує, що завдяки домішці нікелю вище від стелі валентної зони з’являються гібридизовані енергетичні стани p- і d-симетрії. Алмаз з домішкою нікелю стає напівпровідником з рівнями акцепторного типу.
Ключові слова: парціальна густина електронних станів, повна густина електронних станів, гібридизовані енергетичні стани.

The densities of states of diamond crystal with nickel impurity have been evaluated. The comparison of the state densities for pure crystal and for crystal with impurity shows that the hybridized states of p- and d-symmetry appear above the top of the valence band. Diamond with nickel impurity becomes the semiconductor with impurity levels of acceptor type.
Keywords: partial density of states, total density of states, hybridized states.

Кількість посилань - 6

УДК 681.785.55

Л.В. Бартків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фотоніки

РОЗРАХУНОК І ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ВГНУТОЇ ГОЛОГРАФІЧНОЇ ҐРАТКИ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО МУЛЬТИ/ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОРА

© Бартків Л.В., 2010

L.V. Bartkiv

CALCULATION AND OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF CONCAVE HOLOGRAPHIC GRATING FOR WDM MULTI/DEMULTIPLEXER

© Bartkiv L.V., 2010

Наведено результати розрахунків і оптимізації параметрів вгнутої голографічної ґратки для використання у мульти/демультиплексорі для ущільнення і розділення каналів передавання по довжинах хвиль у системах передавання даних з полімерними оптичними волокнами.
Ключові слова: полімерне оптичне волокно, вгнута голографічна ґратка, ущільнення і розділення по довжинах хвиль.

In this paper the results of calculations and optimization of parameters of concave holographic grating for the use in multi/demultiplexer for the wavelength multiplexing and demultiplexing of transmission channels in data transmission systems with polymer optical fibers are presented.
Keywords: polymer optical fiber, concave holographic grating, wavelength-division-multiplexing.

Кількість посилань - 10

УДК 532.783

Т.В. Басюк, Л.О. Василечко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки

ПЕРЕДБАЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ КРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ R1-XR'XALO3

© Басюк Т.В., Василечко Л.О., 2010

T.V. Basyuk, L.O. Vasylechko

CRYSTAL STRUCTURE BEHAVIOUR PREDICTION OF THE R1-X R'XALO3 SOLID SOLUTION

© Basyuk T.V., Vasylechko L.O., 2010

Проаналізовано структурну та фазову поведінку твердих розчинів R1-xR'xAlO3. Побудовано фазові діаграми, на яких наведені області існування різних типів твердих розчинів залежно від різниці середніх радіусів R-катіонів. Показано, що при кімнатній температурі в системах PrAlO3RAlO3 та LaAlO3RAlO3 утворюється чотири типи твердих розчинів із різними перовськітними структурами. Подано залежності температур фазових перетворень від структурних параметрів, вмісту та середнього радіуса R-катіонів, які можна використовувати для передбачення кристалічної структури та фазових переходів змішаних рідкісноземельних алюмінатів різних складів у широкому діапазоні температур.
Ключові слова: рідкісноземельні алюмінати, кристалічна структура, діаграми стану.

Analysis of structure and phase behaviour of R1 xR'xAlO3 solid solution was performed. Phase diagrams representing existence areas of different type of solid solutions versus difference of averages R-cation radii, were constructed. It was shown, that at room temperature four types of solid solutions with different perovskite-like structures are formed in the PrAlO3RAlO3 and LaAlO3RAlO3 systems. Dependences of phase transition temperatures from compositions and structural parameters of solid solutions, as well as averages radii of R-cations were analysed. These relations can be used for a prediction of crystal structure and phase transformations of mixed rare earth aluminates with various compositions in a wide temperature range.
Keywords: rare-earth aluminates, crystal structure, phase diagrams.

Кількість посилань - 24

УДК 541.135.5

Б.П. Бахматюк, А.С. Курепа

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інженерного матеріалознавства і прикладної фізики

ЄМНІСНІ І КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА НА ОСНОВІ НАНОПОРИСТОГО ВУГЛЕЦЕВОГО МАТЕРІАЛУ В СЕРЕДОВИЩІ АПРОТОННОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ.

© Бахматюк Б.П., Курепа А.С., 2010

B.P. Bakhmatyuk, A.S. Kurepa

CAPACITIVE AND KINETIC PROPERTIES OF SUPERCAPACITORS BASED ON NANOPOROUS CARBON MATERIAL IN THE MEDIUM OF APROTIC ELECTROLYTE

© Bakhmatyuk B.P., Kurepa A.S., 2010

Досліджено ємнісні та кінетичні властивості суперконденсатора на основі нанопористих вуглецевих матеріалів, які відрізняються за питомою поверхнею до двох разів, в 1М (С2Н5)4NBF4 в ацетонітрилі. Використання даних потенціодинамічного і гальваностатичного циклювання суперконденсаторів дозволило визначити максимальні ємнісно-енергетичні та потужнісні характеристики комерційного матеріалу норітсупра та отриманого з фруктових кісточок. Отримані дані електрохімічної імпедансної спектроскопії показують здатність пористих структур до максимального заряду для норітсупра С = 93 Ф/г і С = 81 Ф/г для вуглецевого матеріалу, модифікованого марганцем. На основі виміряних імпедансних даних та їх моделювання до еквівалентних електричних схем побудовані вольт-фарадні залежності диференційної ємності та ємності області об’ємного заряду матеріалу. За даними моделювання визначено розподіл часу релаксації за розмірами пор і наведений потенціал нульового заряду 0.35 B нанопористого вуглецевого матеріалу модифікованого марганцем в 1М (С2Н5)4NBF4 в ацетонітрилі. Показано, що досягнення значення ємності області об’ємного заряду матеріалу до 92 μФ/см2 зводить до мінімуму його шунтуючий вплив на диференційну ємність подвійного електричного шару.
Ключові слова: суперконденсатор, нанопористі матеріали, електроліти.

In this paper it is investigated capacitive and kinetic properties of supercapacitors based on nanoporous carbon materials that differ in specific surface up to two times in 1М (С2Н5)4NBF4 in acetonitril. Use of data cyclic voltammetry and galvanostatic cyclic supercapacitors has allowed to define maximum capacitive-energy and power characteristics commercial material noritsupra and received of fruit stones. The obtained data of electrochemical impedance spectroscopy show ability of porous structures to the maximum charge for material noritsupra С = 93 F/g and С = 81 F/g for a carbon material modified by manganese. Basing on the measured impedance data and modeling to their equivalent electrical circuits constructed the volt-farad dependences of differential capacity and separately capacitance of spatial charge region in material. Through simulations we determined the relaxation time by the size of pores and the potential of zero charge 0.35 V for a carbon material modified by manganese in 1М (С2Н5)4NBF4 in acetonitril is defined. And also it is shown, that achievement of value of capacity of spatial charge region in carbon material modified by manganese to 92 μF/sm2 reduces to a minimum its shunting influence on differential capacity of a double electric layer.
Keywords: supercapacitor, nanoporous materials, electrolyte.

Кількість посилань - 26

УДК 621.315.592

М.М. Берченко, С.В. Фадєєв, О.Ю. Нікіфоров

Національний університет “Львівська політехніка“,
кафедра напівпровідникової електроніки

ЗАКОНОМІРНОСТІ ОКИСНЕННЯ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ PB0,8SN0,2TE

©. Берченко М.М,. Фадєєв С.В, Нікіфоров О.Ю., 2010

N.N. Berchenko, S.V. Fadeyev, A.Yu. Nikiforov.

OXIDATION SPECIFICS SOLID SOLUTION PB0.8SN0.2TE

© Berchenko N.N., Fadeyev S.V., Nikiforov A.Yu., 2010

Для оцінки хімічного складу власного оксиду твердого розчину на основі халькогенідів Pb1-хSnхTe (х=0;0,2;1) застосовано метод діаграм фазових рівноваг. Дослідження проводили за методом рентгеноструктурного аналізу термічно окиснених зразків. Результати досліджень добре узгоджуються з діаграмами фазових рівноваг. Основними сполуками, що утворюються під час окиснення твердого розчину Pb0.8Sn0.2Te є PbTeO3, SnO2, PbSnO3 та Pb2SnO4.
Ключові слова: IV–VI напівпровідникові сполуки, діаграми фазової рівноваги, окиснення, межа розділу власний діелектрик – напівпровідник, рентгенівська дифракція.

To evaluate the chemical composition of its own oxide solid solution based on chalcogenides Pb1-хSnхTe (x= 0; 0,2;1) applied the method of phase equilibrium diagrams. Research conducted by X-ray analysis of samples that were thermal oxidation. Research results agree well with the predicted phase equilibrium diagram. The main compounds formed during oxidation of solid solution Pb0.8Sn0.2Te is PbTeO3, SnO2, PbSnO3 and Pb2SnO4.
Keywords: IV–VI semiconductor compounds, Equilibrium phase diagrams, Oxidation, Native dielectric–compound semiconductor interface, X-ray diffraction.

Кількість посилань - 5

УДК 621.315.592

І.А. Большакова, В.Е. Єрашок, О.Ю. Макідо, А.В. Марусенков, Ф.М. Шуригін

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки

ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ НЕЙТРОНАМИ ТА ЕЛЕКТРОНАМИ НА ПЛІВКОВІ СЕНСОРИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

© Большакова І.А., Єрашок В.Е., Макідо О.Ю., Марусенков А.В., Шуригін Ф.М., 2010

I.A. Bolshakova, V.E. Yerashok, O.Yu. Makido, A.V. Marusenkov, F.M. Shurygin

HIGH-ENERGY NEUTRONS AND ELECTRONS IRRADIATION EFFECT ON MAGENTIC FIELD FILM SENSORS

© Bolshakova I.A., Yerashok V.E., Makido O.Yu., Marusenkov A.V., Shurygin F.M., 2010

Досліджено залежність стабільності параметрів плівкових сенсорів магнітного поля на основі InAs та InSb від температури опромінення. Наведені результати досліджень впливу спектра нейтронів на величину зміни чутливості сенсорів. Показані особливості поведінки параметрів сенсорів на основі багатошарових гетероструктур, опромінених електронами та реакторними нейтронами.
Ключові слова: арсенід індію, антимонід індію, багатошарові гетероструктури, нейтронне опромінення, електронне опромінення.

The dependence of parameter stability for InAs- and InSb-based film sensors of magnetic field from irradiation temperature has been investigated. Results of the research into the effect of neutron spectrum on the value of sensitivity change for sensors are presented. Features of parameter behaviour for sensors on the basis of multilayer heterostructures irradiated with electrons and reactor neutrons are shown.
Keywords: indium arsenide, indium antimonide, multilayer heterostructure, neutron irradiation, electron irradiation.

Кількість посилань - 7

УДК 621.315.592

І.А. Большакова1, Р.Л. Голяка2, Т.А. Марусенкова2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра напівпровідникової електроніки,
2 кафедра електронних приладів

ПОЛЬОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РОЗЩЕПЛЕНИХ ХОЛЛІВСЬКИХ СТРУКТУРАХ

 Большакова І.А., Голяка Р.Л., Марусенкова Т.А., 2010

I. Bolshakova, R. Holyaka, T. Marusenkova

FIELD CHARACTERISTIC OF MAGNETIC SENSORS ON THE SPLITTED HALL STRUCTURES

 Bolshakova I., Holyaka R., Marusenkova T., 2010

Наведено аналіз польової характеристики сенсорів магнітного поля на розщеплених холлівських структурах. Характеризуючись рядом принципових переваг, зокрема, можливістю інтегрування у трикомпонентні (BX, BY, BZ) зонди магнітного поля з високою просторовою роздільною здатністю, такі розщеплені холлівські структури вимагають глибшого аналізу залежності вихідної напруги сенсора від вектора індукції магнітного поля. Запропоновано модель розщепленої холлівської структури, що описує паразитну магніторезистивну модуляцію польової характеристики, методику дослідження цієї модуляції та її кількісні параметри. Наводиться приклад застосування отриманих результатів під час калібрування трикомпонентних вимірювальних зондів магнітного поля.
Ключові слова: сенсор, магнітне поле, холлівські структури.

The work gives an analysis of the field characteristics of magnetic sensors on the splitted Hall structures. Having a number of advantages (including the capability to be integrated into three-component magnetic probes with high spatial resolution), such splitted Hall structures require further analysis of output voltage dependence on magnetic induction vector. Besides, this paper proposes a splitted Hall structure model describing the parasitic magnetoresisitive modulation of the field characteristic, the methodology of this modulation study and its numerical parameters. It is shown how to apply the obtained results when calibrating three-component magnetic probes.
Keywords: sensor, magnetik field, Hall structures.

Кількість посилань - 7

УДК 621.315.592

І.А. Большакова, Д.М. Заячук, Я.Я. Кость, О.Ю. Макідо, Ф.М. Шуригін

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ВІСКЕРІВ GaAs У ВІДКРИТОМУ ПРОТОЧНОМУ РЕАКТОРІ

© Большакова І.А., Заячук Д.М., Кость Я.Я., Макідо О.Ю., Шуригін Ф.М., 2010

I.A. Bolshakova, D.M. Zayachuk, Ya.Ya. Kost, O.Yu. Makido, F.M. Shurygin

TECNOLOGY OF OBTAINING GaAs WHISKERS IN OPEN FLOW REACTOR

© Bolshakova I.A., Zayachuk D.M., Kost Ya.Ya., Makido O.Yu., Shurygin F.M., 2010

Наведена технологія отримання мікровіскерів GaAs в проточному реакторі. Технологія дає змогу контролювати діаметри віскерів у діапазоні від десятків нанометрів до десятків мікрон. Запропонована модель, яка пояснює основні етапи осадження матеріалу з парової фази. Основними положеннями моделі є механізм пара-рідина-кристал і конкуруючий ріст нанодротин.
Ключові слова: арсенід галію, нановіскер (нанодротина), віскер, механізм ПРК, парогазова фаза, проточний реактор, дозрівання Освальда.

The technology for obtaining GaAs microwhiskers in flow reactor is presented. The technology allows controlling whiskers diameters in the range from tens of nanometers to tens of microns. The model explaining the basic stages of material deposition from vapour phase is suggested. The basic principles of the model are the vapour-liquid-solid mechanism and competitive nanowires growth.
Keywords: gallium arsenide, nanowhisker (nanowire), whisker, VLS mechanism, gas-vapor phase, flow reactor, Ostwald ripening.

Кількість посилань - 7

УДК 621.315.5+004.4

Я.С. Буджак, О.В. Зуб

Національний університет “Львівська політехніка ”,
кафедра напівпровідникової електроніки

ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСПОРТ НОСІЇВ СТРУМУ В КРИСТАЛАХ СЕЛЕНИСТОГО СВИНЦЮ

© Буджак Я.С., Зуб О.В., 2010

TRANSPORT OF CURRENT CARRIERS IN LEAD SELENIDE CRYSTALS

© Budzhak Ya.S., Zub O.V., 2010

Для домішкових кристалів селенистого свинцю в температурному інтервалі (100–400) К було виконано експериментальні вимірювання електропровідності кристалів, коефіцієнти ефекту Холла , коефіцієнти ефекту Зеєбека. На основі цих даних було виконано розрахунки, які з великою точністю показали, що носії струму в досліджуваних кристалах одночасно розсіюються на акустичних і оптичних фононах. Це дало можливість показати, що теоретичні розрахунки, виконані в роботі, збігаються з експериментальними даними.
Ключові слова: кінетичні властивості кристалів, акустичні і оптичні фонони.

The paper grounds of PbSe crystals in the temperature range (100–400) K were conducted experimental measurements of electrical conductivity of crystals, coefficients the effect of Hall, coefficients of Seebeck effect. Based on these data was performed several calculations with great accuracy which showed that the current carriers in the crystals of scattering on acoustic and optical phonons. This made it possible to show that the theoretical calculations performed in the work with great accuracy coincide with the experimental data.
Keywords: kinetic properties of crystals, acoustic and optical phonons.

Кількість посилань - 7

УДК 621.315.592

О.А. Бурий1, С.Б. Убізський1, Д.Ю. Сугак1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки
2Інститут матеріалів, Науково-виробниче підприємство „Карат”

ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ В МІКРОЛАЗЕРІ НЕПЕРЕРВНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ НА КРИСТАЛІ YAG:ND ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПАРАМЕТРИ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

© Бурий О.А., Убізський С.Б., Сугак Д.Ю., 2010

O.A. Buryy, S.B. Ubizskii, D.Yu. Sugak

THE HEAT GENERATION PROCESSES IN CW YAG:ND MICROLASER AND THEIR INFLUENCE ON THE PARAMETERS OF LASER RADIATION

© Buryy O.A., Ubizskii S.B., Sugak D. Yu., 2010

Розглядаються теплові процеси в мікролазері неперервного режиму роботи на основі кристала YAG:Nd. Визначено розподіл температури, що встановлюється в мікролазері під час генерації, а також термоіндуковані зміни показника заломлення та деформації. За відомого розподілу показника заломлення та деформацій в активному елементі мікролазера визначено компоненти (ABCD) – матриці, радіус перетяжки та розбіжність лазерної моди в широкому діапазоні значень потужності та радіуса пучка накачування, коефіцієнта тепловідведення та геометричних розмірів активного елемента.
Ключові слова: ітрій-алюмінієвий гранат, твердотільний лазер, теплопровідність.

The heat processes are considered for continuous wave YAG:Nd-microlaser. The distribution of the temperature as well as the thermo-induced changes of the refraction index and the deformations is determined. At the given distributions of the refractive index and the deformations the components of (ABCD) – matrix, the laser beam waist and the divergence are determined in the wide range of the values of the pumping beam power and radius, the heat transfer coefficient and the geometrical sizes of the active element.
Key words: yttrium-aluminium garnet, solid-state laser, heat conductivity.

Кількість посилань - 14

УДК 621.315.592

М.М. Ваків, С.І. Круковський, Р.С. Круковський.

Науково-виробниче підприємство “Карат”

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ В СИСТЕМІ Bi-InAs

© Ваків М.М., Круковський С.І., Круковський Р.С., 2010

M.M. Vakiv, S.I. Krukovsky, R.S. Krukovsky

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PHASE EQUILIBRIUM IN Bi-InAs SYSTEM

© Vakiv M.M., Krukovsky S.I., Krukovsky R.S., 2010

Експериментально, за методом термо-гравітаційного аналізу, досліджено лінію ліквідуса в системі Bi-InAs в інтервалі температур 750–600 °С. Експериментальні дані з розчинності арсену у вісмутових розчинах-розплавах добре узгоджуються із розрахунковими, визначеними згідно з моделлю регулярно асоційованих розчинів.
Ключові слова: термо-гравітаційний аналіз, арсенід, розчин.

Experimentally, using thermal gravity analysis, liquidus line in the system Bi-InAs at the temperature range 750-600 °C is researched. Experimental data on the solubility of arsenic in bismuth melts are relevant with estimates set by regular associated melts model.
Keywords: thermal gravity analysis, arsenic, melt.

Кількість посилань - 7

УДК 621.39

І.В. Горбатий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій,

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АМПЛІТУДНОЇ МОДУЛЯЦІЇ БАГАТЬОХ СКЛАДОВИХ

 Горбатий І.В., 2010

I.V. Gorbatyy

RESEARCH OF INFORMATIVE EFFICIENCY OF AMPLITUDE MODULATION OF MANY COMPONENTS

 Gorbatyy I.V., 2010

Досліджено інформаційну ефективність нового різновиду модуляції сигналу – амплітудної модуляції багатьох складових (АМБС). Здійснено порівняльний аналіз ефективності АМБС та квадратурної амплітудної модуляції (КАМ). На основі виконаного аналізу вироблено рекомендації щодо застосування АМБС у телекомунікаційних системах та мережах.
Ключові слова: інформаційна ефективність, телекомунікаційні системи та мережі, квадратурна амплітудна модуляція, амплітудна модуляція багатьох складових.

The informative efficiency of new variety of signal modulation – amplitude modulation of many components (AMMC) was explored. The comparative analysis of efficiency of AMMC and quadrature amplitude modulation (QAM) was carried out. On the basis of conduct analysis the recommendations in relation to application of AMMC in the telecommunication systems and networks was produced.
Keywords: informative efficiency, telecommunication systems and networks, quadrature amplitude modulation, amplitude modulation of many components.

Кількість посилань - 6

УДК 535.37

В.В. Горлей, О.В. Кінзерська, В.П. Махній

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра оетоелектроніки

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ ДИФУЗІЙНИХ ШАРІВ СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ, ЛЕГОВАНИХ 3D-ЕЛЕМЕНТАМИ

 Горлей В.В., Кінзерська О.В., Махній В.П., 2010

V.V. Horley, O.V. Kinzerskaya, V.P Makhniy

LUMINESCENCE OF DIFFUSION LAYERS ZINC SELENIDE DOPED BY 3D-ELEMENTS

 Horley V.V., Kinzerskaya O.V., Makhniy V.P, 2010

Проаналізовано вплив 3d-елементів на випромінювальні властивості кристалів селеніду цинку, легованих цими домішками з парової фази у закритому об’ємі.
Ключові слова: люмінесценція, дифузія, ZnSe, 3d елементи.

The influence of 3d-elements on the radiating properties of zinc selenide crystals doped with these impurities from the vapor phase in a closed volume are analized.
Keywords: luminescence, diffusion, ZnSe, 3d elements.

Кількість посилань - 12

УДК 537.6

О.Ю. Горобець, М.М. Потьомкін

1Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
факультет біотехнології та біотехніки,
кафедра біоінформатики

МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ФЕРОМАГНІТНОЇ МІКРОЧАСТИНКИ В ПОТОЦІ РІДИНИ ПІД ДІЄЮ ШВИДКО ОСЦИЛЮЮЧОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ

© Горобець О.Ю., Потьомкін М.М., 2010

O.Y. Gorobets, M.M. Potiomkin

SIMULATION OF MOVEMENT OF A FERROMAGNETIC MICROPARTICLE IN THE FLUID STREAM UNDER INFLUENCE OF THE QUICK OSCILLATING MAGNETIC FIELD

© Gorobets O.Y., Potiomkin M.M., 2010

Запропоновано модель руху феромагнітної мікрочастинки у швидко осцилюючому магнітному полі. Модель дає змогу оцінити її рух у магнітній пастці і умови локалізації в потоці рідини. Наведені приклади розрахунків динаміки руху феромагнітної мікрочастинки в умовах впливу на неї сил зовнішнього змінного магнітного поля та потоку рідини. Показано вплив частоти магнітного поля та матеріалу мікрочастинки на характер її руху.
Ключові слова: магнітна пастка, феромагнітна мікрочастинка, швидко осцилююче магнітне поле.

The model of a ferromagnetic microparticle movement in rapidly oscillating magnetic field is offered. Model allows to estimate ferromagnetic microparticle movement in a magnetic trap and to localise it in the conditions of a liquid stream. The examples of dynamics of a ferromagnetic movement in the conditions of external variable magnetic field and a liquid stream influence on it are shown. A microparticle material and a magnetic field frequency influence on microparticle movement are shown as well.
Keywords: magnetic trap, ferromagnetic microparticle, quick oscillating magnetic field.

Кількість посилань - 8

УДК 535.394

З.Ю. Готра1, 2, Д. Ю. Волинюк1, Л.Ю Возняк1, Н.В. Костів1

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних приладів
2 Жешувська політехніка

ОРГАНІЧНІ НАПІВПРОВІДНИКОВІ СТРУКТУРИ OLED НА ОСНОВІ Alq3 З ТРАНСПОРТНИМ ШАРОМ NiPc

© Готра З.Ю., Волинюк Д.Ю., Возняк Л.Ю., Костів Н.В., 2010

Z.Yu. Hotra, D.Yu. Volynyuk, L.Yu. Voznyak, N.V. Kostiv

ORGANIC LIGHT – EMITTING DIODES WITH HOLE TRANSPORT LAYER NIPC

© Hotra Z.Yu., Volynyuk D.Yu., Voznyak L.Yu., Kostiv N.V., 2010

Запропоновано використання в якості транспортного шару фталоціаніну нікелю (NiPc) для підвищення ефективності роботи та електролюмінесценції органічних світловипромінювальних діодів. Створено світлодіодні структури ITO/NiPc/Alq3/PEGDE/Al та ITO/Alq3/PEGDE/Al та проведено порівняльний аналіз їхніх вольт-амперних та яскравісних характеристик. Показано, що використання плівки NiPc як дірково-транспортного шару призводить до зниження напруги живлення та покращання яскравісних характеристик органічних світлодіодів. Зниження напруги живлення відбувається за рахунок пониження потенціального бар’єра для дірок на границі розділу анод – світловипромінювальний шар. Збалансованість дрейфового потоку нерівноважних дірок, які інжектуються з NiPc, та електронів Al в шар Alq3, призводить до покращання яскравісних характеристик органічного світлодіода.
Ключові слова: органічний світлодіод, транспортний шар, електролюмінесценція.

Additional layer greatly improved OLED performance. In this work we have proposed using nickel phtalocyanine (NiPc) as hole transport layer. Also we have also measured current–voltage and luminescent characteristics of structures with transport layer NiPc. The efficient using NiPc hole transport layer was shown. NiPc transport layer reduce the operation voltage. It is occurred due to lowering the potential barrier for holes in light-emitting structure.
Keywords: Organic Light Emitting Diodes, hole transport layer, electroluminescent.

Кількість посилань - 18

УДК 532.783

З.Ю. Готра, А.В. Фечан, В.В. Левенець, В.І. Коцун, А.В. Вараниця

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних приладів

АНАЛОГОВІ СЕНСОРИ НАПРУГИ НА ОСНОВІ ЕФЕКТУ ХОЛЕСТЕРИКО-НЕМАТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ

© Готра З.Ю., Фечан А.В., Левенець В.В., Коцун В.І., Вараниця А.В., 2010

Z.Yu. Hotra, A.V. Fechan, V.V. Levenets, V.I. Kotsun, A.V. Varanytsia

VOLTAGE ANALOG SENSORS BASED ON EFFECT OF CHOLESTERIC-NEMATIC TRANSITION

© Hotra Z.Yu., Fechan A.V., Levenets V.V., Kotsun V.I., Varanytsia A.V., 2010

На основі досліджених електрооптичних характеристик холестерико-нематичного переходу запропоновано використовувати як аналогового сенсора напруги рідкокристалічну комірку зі змінною товщиною. Проведено математичне моделювання поширення світла в шарі рідкого кристала та скляній пластині. Експериментально отримано розподіл інтенсивності випромінювання та діаграму напрямленості запропонованого сенсора.
Ключові слова: рідкий кристал, аналоговий сенсор, холестерико-нематичний перехід.

The liquid crystal cell with changed thickness proposed to use as voltage analog sensor. The cholesteric-nematic transition as the elecrooptical effect in liquid crystal material is investigated. The mathematical modelling of light propagation in liquid crystal layer and in glass plate is proposed. The angle distribution of light radiation of such sensor is experimentally investigated.
Keywords: liquid crystal, analog sensor, cholesteric-nematic transition.

Кількість посилань - 9

УДК 621.315.592

Д.М. Заячук1, В.І. Микитюк2, А.В. Пашук3, В.В. Шлемкевич2, О. Швець1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки
2Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
3Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра охорони праці

ПОВЕДІНКА РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОЇ ДОМІШКИ Eu У МОНОКРИСТАЛАХ PbTe, ВИРОЩЕНИХ ІЗ РОЗПЛАВУ МЕТОДОМ БРІДЖМЕНА

© Заячук Д.М., Микитюк В.І., Пашук А.В., Шлемкевич В.В., Швець О., 2010

D.M. Zayachuk, V.I. Mikityuk, A.V. Pashuk, V.V. Shlemkevych, O. Shvets

BEHAVIOR OF THE RARE EARTH IMPURITY Eu IN THE PbTe SINGLE CRYSTALS GROWN FROM MELT BY THE BRIDGMAN METHOD

© Zayachuk D.M., Mikityuk V.I., Pashuk A.V., Shlemkevych V.V., Shvets O., 2010

Досліджено поведінку легуючої домішки рідкісноземельного елементу європію в кристалах PbTe:Eu під час вирощування легованих зливків з розплаву методом Бріджмена. Встановлено закономірності її розподілу вздовж осі легованих кристалічних зливків, а також деякі особливості розподілу поперек кристалів. Показано, що характер концентраційних профілів легуючих домішок Eu можна пояснити сильною залежністю коефіцієнта сегрегації домішки від її концентрації в рідкій фазі, який експоненційно зростає у разі зменшення останньої.
Ключові слова: PbTe, європій, рідкісноземельні елементи, домішки, сегрегація.

Behavior of the rare earth impurity Eu in the PbTe single crystals grown from melt by the Bridgman method is investigated. The regularities of its distribution along of the axis of the doped crystal ingot as well as some peculiarities of distribution across the crystals are ascertained. It is shown that the character of the concentration profiles of the Eu doping impurity may be explained by strong dependence of the impurity coefficient segregation on its concentration in liquid phase, which increases exponentially if the impurity concentration decreases.
Keywords: PbTe, europium, rare earth elements, impurities, segregation.

Кількість посилань - 9

УДК 537.312:621.315.592.4

Г.І. Клим

Науково-виробниче підприємство “Карат”,
Національний університет “Львівська політехніка”

ЕФЕКТИ МОНОЛІТИЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ТЕРМОЧУТЛИВОЇ КЕРАМІКИ CU0.1NI0.8CO0.2MN1.9O4

© Клим Г.І., 2010

H.I. Klym

MONOLITHIZATION STRUCTURAL EFFECTS IN THERMOSENSITIVE CU0.1NI0.8CO0.2MN1.9O4 CERAMICS

© Klym H.I., 2010

Вивчено особливості структури нової технологічно-модифікованої напівпровідникової кераміки Cu0.1Ni0.8Co0.2Mn1.9O4 для сенсорів температури методом позитронної анігіляційної спектроскопії. Встановлено, що вміст додаткової фази NiO поблизу меж зерен має вирішальне значення в процесах монолітизації структури кераміки і відображається в інтенсивності компонент анігіляційного спектра. Виявлений ефект зумовлений значною кількістю енергії, термічно переданої досліджуваній кераміці під час спікання.
Ключові слова: шпінельна кераміка, монолітизація, мікроструктура, межі зерен.

The structural features of new semiconducting transition-metal manganite Cu0.1Ni0.8Co0.2Mn1.9O4 ceramics for temperature sensors with improved functional reliability are studied with positron annihilation lifetime spectroscopy. It is established that the amount of additional NiO phase in these ceramics extracted during sintering play a decisive role. This effect is well revealed only in ceramics having a character fine-grain microstructure, while the monolithization of ceramics caused by great amount of transferred thermal energy reveals an opposite influence.
Keywords: spinel ceramics, monolithization, microstructure, positron annihilation.

Кількість посилань - 20

УДК 548.0:515.511

Я.П. Кость1, А.С. Андрущак2, Б.Г. Мицик1

1Фізико-механічний інститут НАНУ,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

СТАТИЧНА ФОТОПРУЖНІСТЬ ТЕТРАГОНАЛЬНИХ КРИСТАЛІВ ЗА РІЗНИЦЕЮ ХОДУ

© Кость Я.П., Андрущак А.С., Мицик Б.Г., 2010

Ya.P. Kost’, A.S. Andrushchak, B.H. Mytsyk

STATIC PHOTOELASTICITY OF RETARDATION OF TETRAGONAL CRYSTALS

© Kost’Ya.P., Andrushchak A.S., Mytsyk B.H., 2010

Для кристалів, що належать до класів симетрії 4, , 4/m, встановлено співвідношення, які описують п’єзооптичний ефект за різницею ходу. Проведено аналіз цих співвідношень і доведено, що на основі п’єзооптичних коефіцієнтів різниці ходу і кількох інтерферометричних вимірювань можна знайти усі абсолютні п’єзооптичні коефіцієнти з меншими похибками, ніж тільки інтерферометричними методами.
Ключові слова: статична фотопружність, тетрагональні кристали, інтерферометрія.

Relations that describe piezo-optic effect of retardation for crystals with symmetry classes 4, , 4/m were determined. Analysis of these relations was done and we proved that using piezo-optic coefficients of retardation and few interferometric measurements it is possible to acquire all absolute piezo-optic coefficients with smaller errors than with interferometric methods only.
Keywords: static photoelasticity, tetragonal crystals, interferometry.

Кількість посилань - 12

УДК 621.315.592

І.В. Курило1, І.Є. Лопатинський1, І.О. Рудий1, М.С. Фружинський1, С.В. Фадєєв1, І.С. Вірт2, І.В. Гадзаман2

1Національний університет „Львівська політехніка”,
кафедра фізики, кафедра напівпровідникової електроніки
2Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка

СТРУКТУРА ТА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ СПРЕСОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ОКСИДУ ЦИНКУ

© Курило І.В., Лопатинський І.Є., Рудий І.О., Фружинський М.С., Фадєєв С.В., Вірт І.С., Гадзаман І.В., 2010

I.V. Kurilo, I.Ye. Lopatynskyi, I.O. Rudyi, M.S. Fruginskyi, S.V. Fadeyev, I.S. Virt,, I.V. Hadzaman

STRUCTURE AND ELEKTRICAL CONDUCTIVITY OF COMPRESSED MATERIALS ON THE BASIS OF ZINC OXIDE

© Kurilo I.V., Lopatynskyi I.Ye., Rudyi I.O., Fruginskyi M.S., Fadeyev S.V., Virt I.S., Hadzaman I.V., 2010

Досліджено структурні та електричні властивості спресованих твердих розчинів Zn1-xMnxO, Zn1-xCoxO та Zn1-xCrxO, отриманих за методом твердофазних реакцій. За методом рентгенівської дифрактометрії проведено фазовий аналіз та досліджено структуру зразків. За допомогою методу скануючої електронної мікроскопії встановлено середні розміри зерен зразків на основі ZnO та виконано рентгеноспектральний аналіз їх елементного складу. Температурні залежності питомого опору порошкових матеріалів вимірювали в температурному інтервалі 300–555 К. Одержано значення енергій активації в різних інтервалах температур, які відповідають донорним енергетичним рівням.
Ключові слова: оксид цинку, порошкові матеріали, структура, електричні властивості.

Structural and electric properties of compressed solid solution Zn1-xMnxO, Zn1-xCoxO and Zn1-xCrxO, obtained by a method solid-state reactions have been (were) investigated. The structure and the phase compositions of the samples were investigated by X-ray diffraction method. The average sizes of grains of sintered samples on the basis of ZnO and the analysis of their element structure was measured using by scanning electron microscopy. Temperature dependences of unit-area (specific) resistance of powder materials was measured in the temperature range 300–555 K. The values energy activation in various intervals of temperatures which correspond to donor power levels were received.
Keywords: zinc oxide, powder materials, structure, electric properties.

Кількість посилань - 11

УДК 548.0:515.511

О.С. Кушнір*, О.В. Юркевич, А.С. Андрущак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій
* Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра нелінійної оптики

КУТОВА СТАБІЛЬНІСТЬ МАКСИМУМІВ ВКАЗІВНИХ ПОВЕРХОНЬ ФІЗИЧНИХ ЕФЕКТІВ, ІНДУКОВАНИХ ЗОВНІШНІМИ ПОЛЯМИ

© Кушнір O.С., Юркевич О.В., Андрущак А.С., 2010

O.S. Kushnir, O.V. Yurkevych, A.S. Andrushchak

ANGULAR STABILITY OF MAXIMA OF THE INDICATIVE SURFACES OF PHYSICAL EFFECTS INDUCED WITH EXTERNAL FIELDS

© Kushnir O.S., Yurkevych O.V., Andrushchak A.S., 2010

Досліджено кутову ширину максимумів п’єзоелектричного (ПЕЕ) і електрооптичного (ЕОЕ) ефектів у разі зміни зовнішніх умов (орієнтації лазерного пучка, довжини хвилі світла та температури кристала). Зокрема, проаналізовано кутову стабільність ПЕЕ та індукованої оптичної різниці ходу внаслідок ЕОЕ у кристалах ніобату літію з оксидом магнію і лангаситу. Виявлено, що перевагою геометрій експерименту, пов’язаних із екстремальними значеннями для косих зрізів кристалів, є некритичність стосовно змін відносної кутової орієнтації зразка та напрямків зовнішнього поля, поширення та поляризації світла.
Ключові слова: п’єзоелектричний і електрооптичний ефекти, просторова анізотропія, вказівні поверхні, La3Ga5SiO14, LiNbO3:MgO.

In this work we have studied angular width of the maxima of piezoelectric and electrooptic effects when the external conditions (laser beam orientation, light wavelength and the crystal temperature) are changed. In particular, we have analyzed the angular stability of piezoelectric coefficients and the induced optical path difference due to electrooptic effect in langasite and lithium niobate crystals doped with magnesium oxide. The advantage of experimental geometries related to extremal values for the non-direct crystal cuts is noncriticality concerned with changing relative angular orientation of the sample and the directions of external field, light propagation and its polarization.
Keywords: piezoelectric and electrooptic effects, indicative surfaces, spatial anisotropy, La3Ga5SiO14, LiNbO3:MgO.

Кількість посилань - 18

УДК 539.143.43; 543.422.25

Г.І. Ластівка1, О.Г. Хандожко1, З.Д. Ковалюк2

1 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра радіотехніки та інформаційної безпеки,
2 Чернівецьке відділення ІПМ НАН України

ДИНАМІКА ПОЛІТИПІВ У КРИСТАЛАХ GASE ТА INSE

© Ластівка Г.І., Хандожко О.Г., Ковалюк З.Д., 2010

G.I. Lastivka, O.G. Khandozhko, Z.D. Kovalyuk

THE DYNAMICS OF THE POLYTYPES STRUCTURES IN GASE AND INSE

© Lastivka G.I., Khandozhko O.G., Kovalyuk Z.D., 2010

Досліджена динаміка політипних структур у матеріалах GaSe та InSe методом ЯКР. Дослідження були проведені на свіжовирощених та відпалених кристалах. Тонка структура спектрів ЯКР дозволяє ідентифікувати політипні модифікації та їхній відносний вміст у кристалічній матриці. Зроблено висновок, що в досліджених монокристалах GaSe та InSe, вирощених за методом Бріджмена, для перших існують суміш ε і γ політипів з переважанням ε-політипу, а для InSe, відповідно, – γ-політипу.
Ключові слова: шаруваті кристали, політипи, спектри ЯКР.

The dynamics of the polytypes structures in GaSe and InSe materials are investigated by NQR method. The researches were carried out on as-grown and annealed crystals. The thin structure of the NQR spectra allows to identify polytype modifications and their relative maintenance in the crystal matrix. It is concluded that the investigated GaSe and InSe single crystals grown by the Bridgman method are a mixture of different polytypes – the ε and γ ones with prevailing the ε – polytype in the first case whereas the γ – polytype is dominant for InSe.
Keywords: layered crystals, polytypes, the NQR spectra.

Кількість посилань - 10

УДК 532.783

З.М. Микитюк1, А.В. Фечан1, О.Є. Сушинський1, О.Й. Ясиновська1, В.І. Коцун1, В.В. Левенець1, О.С. Заіченко2, О.М. Шевчук2

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра електронних приладів
2кафедра органічної хімії

ВПЛИВ МЕТАЛІЧНИХ НАНОЧАСТИНОК AG НА ЕЛЕКТРООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Микитюк З.М., Фечан А. В., Сушинський О.Є., Ясиновська О.Й., Коцун В.І., Левенець В.В., Заіченко О.С., Шевчук О.М., 2010

Z.M. Mykytyuk, A.V. Fechan, O.Ye. Sushynskyy, О.Y. Yasynovska, V.I. Kotsun, V.V. Levenets, O.S. Zaichenko, O.M. Shevchuk

INFLUENCE OF METALLIC AG NANOPARTICLES ON ELECTROOPTICAL PROPERTIES OF LIQUID CRYSTAL MATERIALS

© Mykytyuk Z.M., Fechan A.V., Sushynsky O.Ye., Yasynovska О.Y., Kotsun V.I., Levenets V.V., Zaichenko O.S., Shevchuk O.M., 2010

Експериментально досліджено вплив металічних наночастинок Ag на електрофізичні характеристики індукованих холестериків на основі нематичної матриці 5CB з добавкою закручуючої домішки. Виявлено вплив наночастинок на діелектричні властивості рідкокристалічних матеріалів.
Ключові слова: холестеричний рідкий кристал, крок спіралі, діелектрична анізотропія, наночастинки, холестерико-нематичний перехід, константи пружності.

The experimental investigations of influence of metallic Ag nanoparticles on the electro-physical characteristics of induced cholesterics, based on 5СВ nematic matrix with twisted dopands are carry out. The influence of nanoparticles on the dielectric properties of liquid-crystal materials is shown.
Keywords: cholesteric-nematic liquid crystal, spiral pitch, dielectric anisotropy, nanoparticles, cholesteric-nematic transition, elastic constants.

Кількість посилань - 9

УДК 534.6.08

О.М. Мокрий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фотоніки

МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ПОГЛИНАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ В СИЛЬНО ПОГЛИНАЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ

© Мокрий О.М., 2010

O.М. Mokryy

MEASUREMENT METHOD OF ULTRASOUND WAVES ATTENUATION IN HIGHLY ATTENUATION MEDIUM

© Mokryy O.М., 2010

Запропоновано нову методику вимірювання поглинання акустичних хвиль в сильно поглинаючих середовищах. Методика дає змогу вимірювати в ближній зоні акустичного поля. За допомогою числового моделювання розраховано розподіл амплітуди акустичної хвилі на поверхні зразка. Показано, що поверхневий розподіл амплітуди залежить від поглинання акустичних хвиль і дає можливість визначити поглинання акустичних хвиль.
Ключові слова: акустичні хвилі, поглинання.

New method for measurement of an acoustic wave attenuation has been proposed. This method allows measurements in the near field. The amplitude distribution of acoustic wave at the sample surface is calculated by numerical simulation. It was shown that surface distribution of acoustic wave amplitude depends on the acoustic wave attenuation and allows determine it.
Keywords:: acoustic waves, absorbtion.

Кількість посилань - 7

УДК 621.315.592

Р.Я. Мудрий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки
Науково-виробниче підприємство “Карат”

ВПЛИВ ІОННОГО ТРАВЛЕННЯ НА ДЕФЕКТНУ СТРУКТУРУ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ CdXHg1-XTe

© Мудрий Р.Я., 2010

R.Ya. Mudryy

EFFECT OF ION MILLING ON DEFECT STRUCTURE OF CDXHG1-XTE SURFACE LAYERS

© Mudryy R.Ya., 2010

Наведені результати дослідження дефектної структури монокристалічних зразків CdxHg1-xTe, модифікованих іонним травленням. Дослідження виконано методом за спектроскопії на відбивання. Мірою структурної досконалості поверхневого шару кристала був обраний параметр “різкості піків” дублета E1, E1+∆1 – Q = ΔR/R1, пов’язаного з оптичними переходами Λ4,5 → Λ6 та Λ6 → Λ6. Показано, що іонне травлення призводить до зменшення параметра різкості Q, що зумовлено утворенням радіаційно порушеного поверхневого шару. За витримки кристала за кімнатної температури параметр різкості Q зростає. На основі часової залежності Q зроблено висновок про зменшення густини дислокацій у порушеному шарі.
Ключові слова: CdxHg1-xTe, іонне травлення, дефекти, спектроскопія на відбивання, релаксація.

The results of investigation of CdxHg1-xTe single crystal defect structure modified by ion milling are presented. The reflection spectroscopy method was applied for research. The "peaks sharpness" parameter of doublet E1, E1+∆1 – Q = ΔR/R1 concerned with optical transitions Λ4,5 → Λ6 and Λ6 → Λ6 was chosen as a structural perfection extent of the crystal surface layer. It was shown that ion milling leads to decreasing of sharpness parameter Q that is caused by creation of radiation damaged surface layer. Aging at room temperature increases the crystal sharpness parameter Q. The conclusion about decreasing of dislocation density in damaged layer has been obtained on the basis of the Q time dependence.
Keywords: CdxHg1-xTe, ion milling, defects, reflectance spectroscopy, relaxation.

Кількість посилань - 15

УДК 546.548

О.Я. Мякуш1, В.В. Березовець2, А.Т. Сенишин1,3, Л.О. Василечко1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра напівпровідникової електроніки,
2Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
3Дармштадський технічний університет,
Інститут матеріалознавства

© Мякуш О.Я., Березовець В.В., Сенишин А.Т., Василечко Л.О.,2010

НОВІ КОБАЛЬТИТИ РЗЕ ІЗ СТРУКТУРОЮ ПЕРОВСЬКІТУ

O.Ya. Myakush, V.V. Berezovec, A.T. Senyshyn, L.O. Vasylechko

NEW PEROVSKITE-TYPE COBALTITES

© Myakush O.Ja., Berezovec V.V., Senyshyn A.T.,Vasylechko L.O., 2010

Методом порошкової дифракції рентгенівського та синхротронного випромінювання досліджено кристалічну структуру нових потрійних оксидів R1 xR’1-xCoO3 (R, R’=La, Pr, Nd, Sm), одержаних твердофазним синтезом на повітрі при 1200 оС. Встановлено, що за кімнатної температури La0.8Pr0.2CoO3 та La0.9Nd0.1CoO3 мають ромбоедричну структуру типу типу NdAlO3 (пр. група R c), тоді як для La0.2Pr0.8CoO3, Pr0.5Nd0.5CoO3, Pr0.8Sm0.2CoO3, Pr0.2Sm0.8CoO3, Nd0.9Sm0.1CoO3 та Nd0.3Sm0.7CoO3 притаманна ромбічна структура типу GdFeO3 (пр. група Pbnm). Одержані значення структурних параметрів вказують на можливість утворення неперервних твердих розчинів заміщення в системах PrCoO3–NdCoO3, PrCoO3–SmCoO3 та NdCoO3–SmCoO3. У системах LaCoO3–PrCoO3 та LaCoO3–NdCoO3 підтверджено існування двох типів твердих розчинів із ромбоедричною та ромбічною структурами.
Ключові слова: кобальтити РЗЕ, структура перовськіту, тверді розчини.

Crystal structure of new ternary oxides R1 xR’1-xCoO3 (R, R’=La, Pr, Nd, Sm), obtained by solid state reaction in air at 1200 oC, has been studied by means of X-ray powder diffraction technique applied laboratory and synchrotron radiation sources. It was established, that at ambient conditions, La0.8Pr0.2CoO3 and La0.9Nd0.1CoO3 display the rhombohedral perovskite structure isotypic with NdAlO3 (S.G. R-3c), whereas for La0.2Pr0.8CoO3, Pr0.5Nd0.5CoO3, Pr0.8Sm0.2CoO3, Pr0.2Sm0.8CoO3, Nd0.9Sm0.1CoO3 and Nd0.3Sm0.7CoO3 the orthorhombic GdFeO3 type of structure is inherent (S.G. Pbnm). Structural data obtained indicate on the possible formation of continuous solid solutions in the PrCoO3–NdCoO3, PrCoO3–SmCoO3 and NdCoO3–SmCoO3 systems. Existence of two types of solid solutions with rhombohedral and orthorhombic perovskite structures has been confirmed in the LaCoO3–PrCoO3 and LaCoO3–NdCoO3 systems.
Keywords: cobaltites REE, perovskite structure, solid solutions.

Кількість посилань - 39

УДК 681.7.064.8:535.315/.316:621.3.038.8

Ю.А. Нестриженко

276, 23 вул. Асхарова, Харків, 61204, Україна

ЛАЗЕРНІ ПОЛЯРИЗАТОРИ НА ОСНОВІ ПРИЗМ ПРЯМОГО ЗОРУ

© Нестриженко Ю.А., 2010

Yu.A. Nestryzhenko

LASER STRAIGHT VIEW TOTAL INTERNAL REFLECT PRISM POLARIZERS

© Nestryzhenko Yu.A., 2010

Описані лазерні поляризатори на основі призм прямого зору. Обраховано розведення компонент поляризації. Показано, що для ефективної поляризації лазерного випромінювання достатньо мінімального двозаломлення, в десять разів меншого, ніж у кристалічного кварца. Враховано вплив оптичної активності.
Ключові слова: призма прямого зору, поляризатор, подвійне променезаломлення.

Laser straight view total internal reflect polarizing prisms are described. The divergence of orthogonal polarizing rays are calculated. The minimal birefringence of prism crystal (less as ten times then the quartz) may provides effective polarization of laser ray. Influence of optical activity take into account.
Keywords: direct-vision, polarizer, double refraction.

Кількість посилань - 15

УДК 621.315.592.3

В.Є. Слинько 1, W. Dobrowolski 2

1 Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства НАН України,
2 Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

РОЗПОДІЛ ДОМІШОК ПЕРЕХІДНИХ І РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗЛИВКАХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ A4B6, ВИРОЩЕНИХ МЕТОДОМ БРІДЖМЕНА

© Слинько В.Є., Dobrowolski W., 2010

V.E. Slynko, W. Dobrowolski 2

IMPURITY DISTRIBUTION OF THE TRANSITIONAL AND RARE EARTH ELEMENTS IN INGOTS OF SOLID SOLUTIONS ON THE BASE OF A4B6, GROWN BY BRIDGMAN METHOD

© Slynko V.E., Dobrowolski W., 2010

Досліджено повздовжній розподіл домішок у нових твердих розчинах телуридів свинцю, олова та германію. Виявлено його експоненційний характер. Встановлено залежність між напрямком розподілу домішки та її атомною вагою. Побудовано якісну модель кристалізації з розплаву, яка пояснює нормальний і аномальний типи розподілу "легких" і "важких" домішок. Запропоновано спосіб отримання прогнозних розподілів домішок шляхом масштабування емпіричних залежностей, отриманих за допомогою рентгенівського флуоресцентного аналізу (РФА).
Ключові слова: розподіл домішок, тверді розчини, A4B6, метод Бріджмена, атомна вага, межа розчинності, кристалічна гратка, рентгенівський флуоресцентний аналіз.

Longitudinal distribution of impurities in new solid solutions of lead, tin and germanium tellurides is investigated. Its exponential character is revealed. Dependence between direction of impurity distribution and its atomic weight is ascertained. A qualitative model of crystallization from a fusion is built, which explains the normal and anomalous distribution types of "easy" and "heavy" impurities. A method for getting of predictive impurities distribution is proposed by up- and down-scaling of empiric dependences, got by means of X-ray analysis.
Key words: impurity distribution, solid solutions, A4B6, Bridgman method, atomic weight, crystal lattice, limit of solubility, X-ray analysis.

Кількість посилань - 8

УДК 548; 548.5.01; 548.73/.75

Т.Р. Татарин1, Д.І. Савицький1, Е. Шмідбауер2, К. Паульманн3, У. Бісмаєр4

1Національний університет “Львівська політехніка”
2Мюнхенський університет, Мюнхен, Німеччина
3HASYLAB, DESY, Гамбург, Німеччина
4Інститут мінералогії та петрографії, Гамбурзький університет, Гамбург, Німеччина

ВПЛИВ ДВІЙНИКОВОЇ СТРУКТУРИ НА ПРОВІДНІСТЬ В LSGM

© Татарин Т.Р., Савицький Д.І., Шмідбауер Е., Паульманн К., Бісмаєр У., 2010

T.R. Tataryn, D.I. Savytskii, E. Schmidbauer, C. Paulmann, U. Bismayer

INFLUENCE OF TWIN STRUCTURE ON CONDUCTIVITY IN LSGM

© Tataryn T.R., Savytskii D.I., Schmidbauer E., Paulmann C., Bismayer U., 2010

Методом імпедансної спектроскопії було виявлено два механізми іонної провідності в пластині кристала La0.95Sr0.05Ga0.9Mg0.1O3-x (LSGM) а саме, провідність за об’ємом матеріалу та вздовж двійникових границь. Використовуючи метод поліхроматичної дифракції рентгенівського синхротронного випромінювання, було встановлено розподіл та орієнтацію цих границь піcля механічного та температурного оброблень. Ідентифіковано властиву для цього кристала шевроноподібну конфігурацію доменної структури, яка утворюється перетином стінок W-типу (21), (10) та (12). Показано можливість підвищення іонної провідності матеріалів на основі LSGM зміною їх доменної структури під дією механічних напружень.
Ключові слова: LSGM, іонна провідність, двійникова структура.

Two mechanisms of ionic conductivity, namely bulk and grain boundary conductivities were detected in crystal plate of La0.95Sr0.05Ga0.9Mg0.1O3-x (LSGM) by impedance spectroscopy method. Distribution of twin walls after mechanical and thermal treatments has been established using polychromatic X-ray synchrotron diffraction method. Chevron-like configuration of domain structure, formed by intersection of W-type walls (21), (10) and (12) has been identified. Possibility of increase of ionic conductivity of LSGM-based materials by changing of theire domain structure using mechanical pressure was shown.
Keywords: LSGM, ionic conductivity, twin structure.

Кількість посилань - 10

Syndicate content