№ 678 (2010)

УДК 621.791.947.72.03-621.375.826

В.І. Білобородченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики і відновлення металоконструкцій

ПРОГНОЗУВАННЯ ЦИКЛУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ КВАНТРОНУ ІМПУЛЬСНИХ ЛАЗЕРІВ З ВІЛЬНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ ВИПРОМІНЮВАННЯ

 Білобородченко В.І., 2010

Розглянуто питання прогнозуванняа циклу енергетичної стабілізації квантрону імпульсних лазерів з вільною генерацією випромінювання i на підставі аналізу статистичних моделей.

The questions of prognostication of cycle of earning of impulsive lamps of the optical pumping of lasers extra money with the free generation of energii on the basis of analysis of statistical models are considered.

Кількість посилань - 5

УДК 621.86.534-16

І.А. Вікович, Х.А. Висоцька, Ю.Р. Оленюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ПІДВІСНИХ ВАНТАЖОТРИМКИХ КОНВЕЄРІВ

 Вікович І.А., Висоцька Х.А., Оленюк Ю.Р., 2010

Розроблено математичну модель вимушених поздовжніх коливань підвісних вантажотримких конвеєрів у вигляді континуальної системи із замкнутим контуром.

It was devise a mathematical model of the suspended weightholding conveyors as continual a system in a view of dispersion of energy in the material.

Кількість посилань - 6

УДК: 624.131.51.9

Т.-Н.М. Ванькович, Я.А. Зінько, М.В. Боженко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки і автоматизації машинобудування

МЕТОД УСЕРЕДНЕННЯ ДЛЯ КОЛИВНИХ СТОХАСТИЧНИХ СИСТЕМ ІЗ ШВИДКОЗМІННОЮ ФАЗОЮ

© Ванькович Т.-Н.М., Зінько Я.А., Боженко М.В., 2010

Обґрунтовано метод усереднення для стохастичних систем з швидкозмінною фазою, до яких зводяться коливні процеси в істотно нелінійних системах. Формулюється теорема про оцінювання різниці між розв’язком точної і усередненої в першому наближенні систем на скінченному часовому інтервалі.

A method of averaging for arbitrary systems with quickly changing phase to what fluctuating processes in substantially nonlinear systems concern has discussed. The theorem of a dsfference estimation between a condusion of the systems exact and averaged in the first rapprochement in ended time interval is formulated.

Кількість посилань - 2

УДК 621.825.5

П.М. Гащук, В.В. Малащенко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБЕРТАЛЬНОГО МОМЕНТУ ВІД КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАПОБІЖНИХ МУФТ

© Гащук П.М., Малащенко В.В., 2010

Описано будову й принцип дії запобіжної муфти в складі гайковерта та викладено результати аналізу залежності обмежуваного гайковертом обертального моменту від конструктивних параметрів муфти.

The structure, principle of action of the patented muff and results of quantitative analysis of dependence of rotator moment is laid out from structural its parameters.

Кількість посилань - 5

УДК 621.83:658:652

П.М. Гащук, Р.А. Пельо

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ПАЛИВОВИТРАТНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ НА РЕЖИМАХ СПОВІЛЬНЕННЯ З ОДНОЧАСНИМ ПЕРЕМИКАННЯМ ПЕРЕДАЧ

© Гащук П.М., Пельо Р.А., 2010

Проаналізовано перехідний процес у двигуні при автоматичному перемиканні передач в механічній трансмісії автомобіля. Обґрунтовано програму роботи фрикціонів з огляду на паливоощадність та дотримання заданої програми сповільнення автомобіля.

The transients in the engine are parsed at an automatic gear-shifting of a transmission of the automobile. Are justified timing and durations of gear-shiftings from the point of view of maintenance of the given program of motion of the automobile and least propellant consumption.

Кількість посилань - 9

УДК 621.825.5

В.М. Гелетій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З КВАЗІЦИКЛІЧНИМИ КООРДИНАТАМИ

© Гелетій В.М., 2010

Розглянуто питання комп’ютерного моделювання динамічних процесів механічних систем з квазіциклічними координатами, пов’язаних з рухом окремих елементів системи як твердого цілого. Запропонована процедура виключення квазіциклічних координат, що полегшує застосування комп’ютерних методів визначення власних частот і форм коливань і розв’язування інших задач динаміки таких систем.

Considered questions of computer design of dynamic processes of the mechanical systems with quasi-cyclic co-ordinates, separate elements of the system as hard unit related to motion. Offered procedure of exception of quasi-cyclic co-ordinates, which facilitates application of computer methods of determination of eigenfrequencies and forms of vibrations and untiing of other tasks of dynamics of such systems.

Кількість посилань - 4

УДК 629.114.5.011.5.071.53.24

О.З. Горбай, К.Е. Голенко, М.С. Козак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування

ОЦІНЮВАННЯ МІЦНОСТІ КУЗОВІВ МІКРОАВТОБУСІВ ЗА УМОВ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ

© Горбай 0.3., ГоленкоК.Е., Козак М.С., 2010

Проведено комп'ютерне моделювання та аналіз поведінки каркаса кузова мікроавтобуса для підтвердження відповідності міцності його верхньої частини нормативним документам при отриманні офіційного затвердження типу транспортного засобу. Проаналізовано існуючі методи випробувань міцності верхньої частини кузовів автобусів і на основі одного з них визначено найімовірніші зони появи критичних значень напружень та деформації верхньої частини кузова мікроавтобуса А 049 ВАТ “Укравтобуспром”.

A computer simulation and analysis of behavior roofing of minibus is conducted for confirmation of accordance of durability to normative documents at the receipt of official verification the type of vehicle. The analysis of existent methods of tests of durability roofing of busses is given and on the basis of one of them certainly the most credible areas of appearance of impermissible values of tensions and deformations of roofing of minibus model А 049 produced by Ukrbusprom”.

Кількість посилань - 9

УДК 621.01

В.М. Гурський, І.В. Кузьо, О.В. Ланець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДВОЧАСТОТНИХ РЕЗОНАНСНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВІБРАЦІЙНОГО СТОЛА ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОНОСУМІШЕЙ

 Гурський В.М., Кузьо І.В., Ланець О.В, 2010

Наведено конструктивну схему та розрахунок параметрів двочастотного резонансного вібраційного стола з електромагнітним приводом для ущільнення бетоносумішей. Промодельовано амплітудно-частотні характеристики і часові залежності коливальних мас та отримано задані двочастотні коливання робочого органу.

The article examined the structural chart and order of calculation of parameters of twofrequency resonance the vibratory table with electromagnetic drive for the compression of concrete mixture. The analysis of gain-frequency descriptions and sentinel dependences of the vibratory masses is conducted and got the set twofrequency vibrations of worker mass.

Кількість посилань - 9

УДК 666.940.41

Л.В. Дзюбик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки

МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОРПУСУ ОБЕРТОВОГО АГРЕГАТУ

© Дзюбик Л.В., 2010

Досліджено напружено-деформований стан корпусу обертового агрегату на основі комп’ютерного моделювання та розрахунку методом скінченних елементів. Здійснено порівняльний аналіз отриманої моделі із тестовою задачею для балкової конструкції за теорією згину від дії вагового навантаження. Показано, що максимальні значення напружень та деформацій локалізовано в нижній частині перерізу.

The investigational tensely deformed state of corps of circulating aggregate is on the basis of computer design and calculation of eventual elements a method. The comparative analysis of the got model is carried out with a test problem for a beam construction after the theory of bend from the action of the gravimetric loading. It is rotined that the maximal values of tensions and deformations are noncommunicative in a lower point a cut.

Кількість посилань - 8

УДК 531

Б.І. Кіндрацький, А.С. Бурковський*

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра деталей машин;
*Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра ракетно-артилерійського озброєння

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ У ЗАДАЧАХ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ ВІБРОУДАРНИХ СИСТЕМ

© Кіндрацький Б. І., Бурковський А. С., 2010

Проведено аналіз критеріїв оцінювання довговічності матеріалів і елементів машин при їх циклічному ударному навантажуванні. Запропоновано критерій відносної довговічності віброударної системи. Досліджено його залежність від конструктивних та інерційних параметрів віброударної системи. Обгрунтована доцільність застосування такого критерію при структурно-параметричному синтезі віброударних систем.

The analysis of criteria of evaluation of durability of materials and elements of machines is conducted at their cyclic shock loading. The criterion of relative durability of the vibroimpact system is offered. Investigational its dependence on the structural and inertia parameters of the vibroimpact system. Expedience of application of such criterion is grounded at the structural-parametrical synthesis of the vibroimpact systems.

Кількість посилань - 9

УДК 621.825.5

А.О. Кичма, В.М. Гелетій, Я.М. Новіцький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ДОВГОМІРНИХ НАДЗЕМНИХ ПЕРЕХОДІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

© Кичма А.О, Гелетій В.М., Новіцький Я.М, 2010

Розглянуто питання комп’ютерного моделювання процесів навантаження довгомірних надземних переходів магістральних газопроводів. Досліджено особливості застосування сучасних програмних продуктів розрахунку напружено-деформованого стану надземних переходів газопроводів методом скінченних елементів.

Considered questions of computer design of processes of loading of long-length above-ground transitions of main gas pipelines. Investigational features of application of modern programmatic foods of calculation of the tensely-deformed state of above-ground transitions of gas pipelines by the method of complete elements.

Кількість посилань - 7

УДК 629.3.076

Л.В. Крайник, В.В. Попович*

ВАТ “Укравтобуспром”,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобілебудування

АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС КІНЕМАТИКИ КЕРМОВОГО ПРИВОДУ АВТОБУСА ІЗ ЗАЛЕЖНОЮ ПЕРЕДНЬОЮ ПІДВІСКОЮ

 Крайник Л.В., Попович В.В., 2010

Наведено дві конструктивні схеми виконання поздовжньої тяги кермового приводу автобуса А074. Отримано основні залежності для розрахунку кутів повороту лівого поворотного кулака колеса від лінійних розмірів ланок кермового приводу, їх прив’язувальних розмірів до рами автобуса та кутів повороту сошки кермового механізму.

Two constructive schemes of execution of longitudinal pull-rod of a steering linkage of bus A074 are described. The basic dependences for calculation of angles of rotation of the left swivel member of a wheel from the linear sizes of links of a steering linkage, its connecting sizes to a bus and angle of rotation frame arm of steer are received.

Кількість посилань - 5

УДК 621.086.065

М.П. Мартинців, О.М. Удовицький*, Б.В. Сологуб

*Національний лісотехнічний університет України,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРИВОДУ ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ ТА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ МАШИН З ВЕДУЧИМ БАРАБАНОМ

© Мартинців М.П., Удовицький О.М., Сологуб Б.В., 2010

Розроблено динамічну модель приводу з ведучим барабаном. Отримано аналітичні залежності, які дають можливості оцінити характер коливань барабана і визначити максимальні динамічні зусилля, що виникають в елементах приводу. Встановлено характер коливань ведучого барабана для конкретної установки.

The dynamic model of drive with an anchorman drum is developed. Analytical dependences, which enable to estimate character of vibrations of drum and define maximal dynamic efforts which arise up in the elements of drive, are got. Character of vibrations of anchorman drum is set for the concrete plant.

Кількість посилань - 9

УДК 629.113:621.43

Т.Г. Миськів, Н.Р. Янчик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ГАЗОРОЗПОДІЛУ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА

© Миськів Т. Г., Янчик Н. Р., 2010

Розглянуто проблеми, пов’язані зі збільшенням кількості клапанів на один циліндр в поршневих двигунах. Запропонований спосіб вдосконалення конструкції з двома клапанами шляхом подвійного використання впускного і випускного клапанів та зазначено його переваги.

Problems associated with the increased number of valves per cylinder in reciprocating engines were considered. The method of improving the design with two valves by using a dual intake and exhaust valves was proposed and listed its advantages.

Кількість посилань - 2

МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ КОМАРОВ (1910–1987 рр.) – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ ДИНАМІКИ МАШИН (до 100-річчя від дня народження)

УДК 629.113.066

С.В. Нємий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ПРИВОДУ АВТОМОБІЛЬНИХ ГЕНЕРАТОРІВ

© Нємий С.В., 2010

На основі дослідження робочих процесів автомобільних генераторів створено математичні залежності, що характеризують особливості навантаження генераторів та витрати потужності двигуна на їх привід. Розроблено методику розрахунку витрат потужності двигуна для приводу автомобільних генераторів.

On the basis of research of workings processes of motor-car generators mathematical dependences which characterize the features of loading of generators and expense of engine power on their drive were created. The method of calculation of equivalent charges of engine power for drive of motor-car generators was developed.

Кількість посилань - 12

УДК 621.791

В.М. Палаш, А.Р. Дзюбик, С.Т. Огнистий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

ВПЛИВ СКЛАДУ ГАЗОВОЇ СУМІШІ СО2+О2 НА ВИГОРЯННЯ ВУГЛЕЦЮ ПРИ ДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ ЧАВУНІВ СТАЛЕВИМ ДРОТОМ

© Палаш В.М., Дзюбик А.Р., Огнистий С.Т., 2010

Досліджено вплив складу захисної суміші СО2+О2 та параметрів режиму дугового зварювання сталевим дротом сірих чавунів без їх попереднього підігрівання на вигоряння вуглецю у ванні. Встановлено фактори, що сприяють отриманню оптимальної його концентрації в наплавлених валиках. Показано, що вигоряння вуглецю при зварюванні у середовищі СО2+О2 помітно посилюється із збільшенням у ньому кисню. Ступінь цього впливу залежить від швидкості зварювання, діаметра електродного дроту, зварювального струму та величини електродного вильоту.

Influence of the protective mixture composition CO2+O2 and parameter of arc/w mode by the steel wire of grey-cost irons without their previous heating during carbon combustion was investigated. Factors are set to further reception of it optimal concentration in melt rollers. It`s pointed that carbon combustion at welding in the CO2+O2 environment which appreaciably increases during oxygen increasing in it. The degree of this influence depends on welding speed, electrode wire diameter, welding current and size of electrode flight.

Кількість посилань - 6

УДК 621.852.001.24

Р.Я. Предко, В.Т. Павлище

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

ОСОБЛИВОСТІ ЗАМІНИ ТРАДИЦІЙНОЇ КЛИНОПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ АВТОМАТИЧНО РЕГУЛЬОВАНОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ

© Предко Р.Я., Павлище В.Т., 2010

Показано доцільність заміни традиційної клинопасової передачі на автоматично регульовану передачу. За відомими параметрами традиційної пасової передачі можна розрахувати параметри автоматично регульованої передачі. Запропоновано методику такої заміни.

The expediency of replacing the traditional V-belt drive to automatically regulated transmission. For known parameters of the traditional belt drive can determine the parameters are automatically regulated transmission. Proposed methodology for such substitution.

Кількість посилань - 6

УДК 534.111

М.Б. Сокіл

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ЗГИННІ НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ ТІЛ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ПОЗДОВЖНЬОЮ ШВИДКІСТЮ РУХУ, І НАБЛИЖЕНЕ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

© Сокіл М. Б., 2010

Викладено методику дослідження згинних нелінійних коливань одновимірних тіл, які характеризуються сталою швидкістю поздовжнього руху. В її основу покдадено принципи одночастотності коливань у нелінійних системах та основні ідеї методів Бубнова–Гальоркіна та Ван-дер-Поля. Розглянуто резонансний і нерезонансний випадки.

The method of research of bend nonlinear vibrations of unidimensional bodies is expounded, what харктеризуються by the permanent rate of longitudinal movement. In its basis of покдадено принцмп of одночастотності vibrations in the nonlinear systems and basic ideas of methods of Bubnov-Galerkina and Wan-der-Poll. Resonance and unresonance cases are considered.

Кількість посилань - 18

УДК 621.9.048.6

З.А. Стоцько, В.Г. Топільницький, Я.М. Кусий*, О.Т. Велика

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронного машинобудування,
*кафедра технології машинобудування

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У НЕЛІНІЙНІЙ ТРИКОНТЕЙНЕРНІЙ ОБРОБЛЮВАЛЬНІЙ ВІБРАЦІЙНІЙ МЕХАНІЧІЙ СИСТЕМІ

 Стоцько З.А., Топільницький В.Г., Кусий Я.М., Велика О.Т., 2010

На прикладі триконтейнерної нелінійної вібраційної механічної системи вивчено та досліджено динамічні процеси у нелінійних механічних системах оброблення виробів через розроблення відповідних нелінійних математичних моделей опису їх руху з урахуванням чинників уніфікації та параметризації для забезпечення оптимальних режимів проектування, функціонування та експлуатації даних механічних систем.

On the example of the nonlinear oscillation mechanical system dynamic processes are studied and investigational in the nonlinear mechanical systems of treatment of wares through development of the proper nonlinear mathematical models of description of their motion taking into account the factors of standardization for providing of the optimum modes of planning, functioning and exploitation of these mechanical systems.

Кількість посилань - 5

УДК 622.242:534-16

Є. В. Харченко, А. В. Гутий*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів,
*кафедра транспортних технологій

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДУ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРИХОПЛЕНОЇ КОЛОНИ ТРУБ

© Харченко Є.В., Гутий А.В., 2010

Досліджено вплив роботи приводу бурової установки під час розгону підіймальної системи з різними значеннями передавального відношення коробки передач і моменту тертя в муфті на процес вивільнення прихопленої колони бурильних труб. Наведено результати цих досліджень.

Explored influencing of work of occasion of the boring setting during the acceleration of the cargo handling system with the different values of transmission of gear-box and moment of friction in a muff on the process of freeing of the grabbed column of borings pipes. The results of these researches are resulted.

Кількість посилань - 16

Syndicate content