№ 686 (2010)

УДК 621.382

Р.П. Базилевич, М. Влах, Н. Пелих

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ВИМУШЕНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ШВИДКОГО АЛГОРИТМУ ЗГОРТКИ ЛАНЦЮГАМИ

© Базилевич Р.П., Влах М., Пелих Н., 2011

Пропонується алгоритм кластеризації, призначений для прискорення процесу формування дерева згортки електричних схем високої розмірності.
Ключові слова: ієрархічна кластеризація, метод оптимального згортання схеми, алгоритм згортки ланцюгами.

Algorithm for clustering designed for acceleration of reduction tree forming process for electronic circuits is described.
Keywords: hierarchical clustering, optimal curtailment scheme method, the algorithm of convolution chains.

Кількість посилань - 5

УДК 621.382

Р.П. Базилевич1, В.М. Курейчик2, І.Ф. Щерб’юк1

1Національний університет "Львівська політехніка",
2Таганрозький технологічний інститут

ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ТОЧКОВОГО СКАНУВАННЯ ЗІ ЗСУВОМ ТА ТОЧКОВОГО СКАНУВАННЯ З ПАРНИМ ОБМІНОМ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

© Базилевич Р.П., Курейчик В.М., Щерб’юк І.Ф., 2010

На основі тест-задачі Стейнберга виконано порівняльне дослідження результатів роботи алгоритму точкового сканування зі зсувом елементів та алгоритму точкового сканування з парним обміном.
Ключові слова: розміщення елементів, алгоритм сканування.

Efficiency of placement algorithm for electronic devices by scanning with parewise and elements’ shifting is investigated and compared. Experiments were performed at Steinberg test-case.
Keywords: elements placement, scanning algorithm.

Кількість посилань - 6

УДК 519.16

Р.П. Базилевич, Р.К. Кутельмах, Б. Кузь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА ВЕЛИКОЇ РОЗМІРНОСТІ МЕТОДОМ “ТОРА”

© Базилевич Р.П., Кутельмах Р.К., Кузь Б., 2011

Запропоновано метод об’єднання часткових розв’язків, отриманих для локальних областей, утворених кластеризацією робочого поля для задачі комівояжера в загальний розв’язок. Метод зменшує затрати часу на пошуки розв’язку для задач великих та надвеликих розмірностей із незначними втратами якості, порівняно з результатами, отриманими за допомогою найкращих евристичних алгоритмів.
Ключові слова: задача комівояжера, комбінаторна оптимізація

Article describes approach to forming TSP solution from partial results. Approach reduces the cost of time to find solution for large size problems with small quality losses with comparison by the best heuristic algorithms.
Keywords – traveling salesman problem, combinatorial optimization

Кількість посилань - 5

УДК 004.92

Т.М. Басюк, В.В. Павелко

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ

© Басюк Т.М., Павелко В.В., 2010

Здійснено класифікацію відомих програмних засобів тестування знань, наведено основні модулі розробленої системи iLaT.
Ключові слова: тестування, програмний засіб, контроль знань, оцінювання.

The article makes a classification of known software testing knowledge, are the main modules of the developed system iLaT.
Keywords: testing, software, control knowledge, evaluation.

Кількість посилань - 8

УДК 004.652

А.Ю. Берко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

АРХІТЕКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ

© Берко А.Ю., 2011

Розглянуто питання класифікації та аналізу складу, змісту і способів побудови інформаційних ресурсів відкритих систем. Запропоновано загальну типову структуру та базові архітектурні принципи організації даних у відкритих інформаційних системах.
Ключові слова: відкриті системи, інформаційні ресурси, дані, контент.

This article examine issue of classification and analysis of content, matter and methods of open systems information resources construction. Generalized typical structure and basic architectural principles of data organization in open information systems were proposed.
Keywords: open systems, information resources, data, content.

Кількість посилань - 10

УДК 004.89

Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АРХІТЕКТУРА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

© Буров Є.В., 2010

Наведено опис архітектури інструментального комплексу для моделювання керованих моделями інтелектуальних систем. Визначено структури даних моделі, головні операції інструментальної системи, зокрема ініціалізація, перевірка релевантності та пошук моделі. Детально розглянуто архітектуру взаємодії моделей.
Ключові слова: керована моделями система, концептуальна модель, інтелекту¬альна система

Paper describes architecture, data structures and basic operations of instrumental modeling tool for building model-driven intellectual applications. Based on modeling system use case analysis, detailed description of model metadata structure, relevance checking, model initialisation along with model interaction are provided.
Keywords: model driven design, conceptual model, intellectual system

Кількість посилань - 11

УДК 004.652

О.М. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КОМПОНЕНТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

© Верес О.М., 2011

Запропоновано описання компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано підходи до побудови концептуальної моделі, розглянуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.
Ключові слова: модель, концептуальна, децидент, СППР, сховище даних.

In the article components of the conceptual model of the decision support system are described. The analysis of approaches to construction of conceptual model is conducted, approaches to planning of basic components of the decision support system are considered.
Keywords: model, conceptual, detsident, DSS, Data Warehouse.

Кількість посилань - 9

УДК 004.942

Ю.О. Верес

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗПОДІЛ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

© Верес Ю.О., 2010

Досліджено застосування апарату теорії нечітких множин у розподілі обмежених ресурсів в середовищі із нечіткостями та невизначеностями. Розглянуто прямі механізми розподілу обмежених ресурсів; механізми розподілу обмежених ресурсів в умовах невизначеності. Описано формальну модель розподілу обмеженого ресурсу в умовах невизначеності. Розглянуто різні варіанти обмежень, накладених на ресурс.
Ключові слова: методи розподілу, ресурс, нечіткість.

In the paper are analyzed the use of fuzzy sets theory in the distribution of scarce resources in an environment of uncertainty. The direct mechanisms of distribution of scarce resources, mechanisms for distribution of scarce resources under uncertainty. We describe the formal model of allocation scarce resources under uncertainty. Different versions of the restrictions imposed on resource.
Keywords: methods of division, resource, fuzzy.

Кількість посилань - 20

УДК 004.738.5

В.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СХЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

 Висоцька В.А., 2010

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів керування контентом. Запропоновано методи вирішення цих проблем.
Ключові слова: контент, функціональні сервіси керування контентом.

In the given article main problems of electronically commercial and content management interoperability services are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.
Keywords: content, content management interoperability services.

Кількість посилань - 5

УДК 004.383

В.С. Глухов, Р. Еліас

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

УБУДОВАНИЙ КОНТРОЛЬ СПЕЦПРОЦЕСОРІВ ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ЦИФРОВИХ ПІДПИСІВ

© Глухов В.С, Еліас Р., 2010

Оцінено ефективність убудованого контролю помилок при множенні елементів поля GF(2m) у гауссівському нормальному базисі типу 2 для спецпроцесорів оброблення цифрових підписів, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Гауссівський нормальний базис типу 2 рекомендований Державним стандартом України ДСТУ 4145-2002. Для таких базисів парність арифметичного (у полі GF(2m)) добутку двох елементів поля дорівнює парності їхнього логічного добутку, що покладено в основу методу. Також описано засоби проектування спецпроцесорів, які дають змогу оцінювати ефективність вбудованих вузлів виявлення помилок.
Ключові слова: поле Галуа GF(2m), гауссівський нормальний базис типу 2, множення, контроль на парність, вбудований контроль.

In the article efficiency of concurrent error detection for elements of the Galois field GF(2m) multiplication in Gaussian normal basis of type 2 which used in elliptic curves digital signature algorithm is estimated. Gaussian normal basis of type 2 is used according to State standard of Ukraine DSTU 4145-2002. For such basis parity of arithmetic (in the GF(2m)) multiplication of two field elements is equal to parity of their logical product, that is laid in basis of method. Also in the article the development environment for dedicated processors which allow concurrent error detection efficiency estimating is described.
Keywords: Galois field GF(2m), Gaussian normal base of type 2, multiplying, parity check, concurrent error detection.

Кількість посилань - 3

536.521.2

Н.Є. Гоц1, Т. Пянтковскі

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації
1) Військова технічна академія,
інститут оптоелектроніки (Варшава, Польща)

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШУМУ ПРИЙМАЧА ВИПРОМІНЕННЯ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ВИПРОМІНЕННЯМ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИМИ МЕТОДАМИ

© Гоц Н.Є., Пянтковскі Т., 2010

Розглянуто вплив шумів приймача випромінення на похибку пірометра у процесі його калібрування. Визначено математичну залежність між похибкою вимірювання температури та відношенням сигнал/шум за різної кількості спектральних каналів пірометра, що досліджено за допомогою математичного моделювання.
Ключові слова: пірометр, температура за випроміненням, похибка, відношення сигнал/шум.

Eradiation receiver impact on the pyrometer error in the process of calibration has been considered in the proposed article. The mathematical dependence of temperature measurement error on signal/noise ratio at various amount of spectral pyrometer channels is determined by the modeling.
Keywords: pyrometer, radiation temperature, measurement error, signal to noise ratio.

Кількість посилань - 4

УДК 621.391

В. Грабчак, З. Грабчак*

Академія Сухопутних військ,
Харківський університет Повітряних сил

ДЕКОДУВАННЯ КОДОГРАМ В УЗАГАЛЬНЕНИХ КАСКАДНИХ КОДАХ З АЛГЕБРОГЕОМЕТРИЧНИМИ КОДАМИ НА ЗОВНІШНЬОМУ СТУПЕНІ

© Грабчак В., Грабчак З., 2010

Розглянуто процедури декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з використанням алгеброгеометричних кодів на зовнішньому ступені. Сформульована і доведена теорема, яка дає змогу оцінити часову й ємкісну складності алгоритмів декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах з алгеброгеометричними кодами на зовнішньому ступені та оцінити їхню асимптотичну складність. Виконано порівняльний аналіз складності реалізації алгоритмів декодування кодограм в узагальнених каскадних кодах та еквівалентного двійкового лінійного блокового коду.
Ключові слова: узагальнені каскадні коди, алгеброгеометричні коди, алгоритми декодування, часова та ємкісна складність декодування.

In the article, procedures of decoding of сodegrams in the generalized codes of cascades with the use of algebraic-geometrical codes on external stage are considered. The result of the investigation is the theorem which allows to estimate temporal and capacitive complications of algorithms of сodegrams decoding in the generalized cascade codes with algebraic-geometrical codes on the external stage and to estimate their asymptotical complication. The article demonstrates the comparative analysis of complication of realization of algorithms of сodegrams decoding in the generalized cascade codes on the one hand and, of equivalent dual linear block code on the other hand.
Keywords: generalized cascade codes, algebraic-geometrical codes, algorithms of decoding, temporal and capacitive complications of decoding.

Кількість посилань - 9

УДК 621.391

Б. Демида1, О. Гапеєва2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління;
2Академія Сухопутних військ

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПРОМИСЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

© Демида Б., Гапеєва О., 2010

Розглянуто розроблення автоматизованої системи для неперервного вимірювання та реєстрації основних параметрів блокових трансформаторів у процесі експлуатації на базі SCADA системи з метою своєчасного подання інформації для вживання заходів щодо недопущення передаварійних режимів та для аналізу аварійних режимів.
Ключові слова: SCADA система, бокові трансформатори, система моніторингу.

The article reviews the development of automated system for continuous measurement and registration of key parameters of block transformer in service-based SCADA system for timely information for action to prevent pre-emergency regimes and to analyze emergency regimes.
Keywords: SCADA system, side transformers, system monitoring.

Кількість посилань - 12

УДК 519.21:538.56

Я.П. Драґан1,4, М.О. Медиковський2, В. Овсяк 8, Л.С. Сікора 2, Б. Яворський 4

Національний університет “Львівська політехніка”,
1 кафедра програмного забезпечення;
Національний університет "Львівська політехніка",
2 кафедра автоматизованих систем управління;
3 Українська академія друкарства;
4 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ’ЄКТА В ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ НАУКАХ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

© Драган Я.П., Медиковський М.О., Овсяк В., Сікора Л.С., Яворський Б., 2010

Викладено результати системного аналізу ролі, обґрунтування побудови і оцінювання якості математичних моделей досліджуваних об’єктів у фізико-технічних науках, на підставі яких систематизовано відомі трактування цього поняття. Підкреслено скінченність уточнення поняття і терміна “математична модель” у сучасному освітньому процесі, атестації та наукових публікаціях.
Ключові слова: математична модель, досліджуваний об’єкт, моделі в математиці, праксеологія, оцінення якості моделей.

There are exposed the results of a system analysis of the role, construction grounding and quality evaluation of investigated objects mathematical models in physical and technical sciences on the base of which known treatments of this notions are systemized. The necessity of the mathematical model notion and term specification in contemporary education and certification process, and also in scientific publications is underlined.
Keywords: mathematical model, investigated object, models in mathematics, praxeology, models quality evaluation.

Кількість посилань - 27

УДК 612.78+51-76

Я. Драґан, Н. Джичка

Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

ВИЯВЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОСУ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ УКРАЇНОМОВНИХ ДИКТОРІВ

© Драґан Я., Джичка Н., 2011

Розглянута проблема коректної оцінки тремтіння голосу для україномовних дикторів. Проаналізовано методи обчислення тремтіння, запропоновані різними науковцями з різних країн. Виконано експериментальні дослідження застосування цих методів для обчислення тремтіння голосу для україномовних дикторів без скарг на хриплість, а також для дикторів з підозрою на запальний процес у гортані.
Ключові слова: патологія голосу, україномовний диктор, обробка голосу, оцінка тремтіння, хриплість.

This article is devoted to the problem of jitter estimation of Ukrainian speakers’ voices. The most popular method of jitter estimation and its modification were used in the experiment to compare voices of two groups of Ukrainian speakers: with normal voices and with hoarseness on the other hand.
Keywords: pathological voice, Ukrainian speaker, voice processing, jitter estimation, hoarseness.

Кількість посилань - 6

УДК 004.056.5

І. Дронюк, М. Назаркевич, В. Тхір

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНИХ ATEB-ФУНКЦІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

 Дронюк І., Назаркевич М., Тхір В., 2010

Розроблено методи для знаходження значень періодичних Ateb-функцій. Для числового моделювання застосовано розклади Ateb-функцій у ряди Тейлора та Фур’є. Результати обчислення проілюстровано графіками. Реалізовано порівняльну оцінку обчислень за допомогою розкладів у ряди Тейлора та Фур’є. Розроблені алгоритми пропонується застосувати для захисту інформації.
Ключові слова: програмне забезпечення, Ateb-функції, захист інформації.

Methods are built for finding of values periodic Ateb-functions. For the numerical simulation the schedules of Ateb-functions are applied to the Taylor and Fourier rows. The results of calculation are illustrated by the graphs. Comparative estimation of calculations is realized with series in the Taylor and Fourier rows. It is suggested to apply the developed algorithms for defence of information.
Keywords: software, Ateb-function, defence of information.

Кількість посилань - 8

УДК 004.056.5

І.М. Дронюк, М.А. Назаркевич, І. Вербенко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ДЕКОРУВАННЯ ДОКУМЕНТА НА ОСНОВІ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ СПЛАЙНАМИ

 Дронюк І.М., Назаркевич М.А., Вербенко І., 2010

Розроблено програму декорування документа, що застосовується у галузі видавничої справи. У результаті роботи програмного забезпечення створюється документ із захисними елементами. Застосовано математичний апарат інтерполяції сплайнами під час розроблення декорування. Захисні елементи будуються як результат обчислення математичних формул.
Ключові слова: декорування документа, інтерполяція сплайнами, захисні елементи.

The decorating document software application, applied in publishing industry, is developed. Application generates a document with secure features. The mathematical tool based on the spline interpolation is used for decoration development. Protective elements are built using calculation of known (obtained) mathematical expressions.
Keywords: decoration document, spline interpolation, protective elements.

Кількість посилань - 4

УДК 517.958: 550.837

Л.М. Журавчак, Н. Забродська

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

РОЗПІЗНАВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ВКЛЮЧЕННЯ У ПІВПРОСТОРІ ДЛЯ КВАЗІСТАЦІОНАРНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

ã Журавчак Л.М., Забродська Н., 2010

Розглянуто математичне моделювання процесу становлення електромагнітного поля (ЕМП) у кусково-однорідному півпросторі. Знайдено в часовій області компоненти векторів напруженостей електричної та магнітної його складових для квазістаціонарної моделі без введення потенціалів електричного чи магнітного типів. За допомогою методу приграничних елементів досліджено вплив включення з вищою, ніж середовище, електропровідністю на розподіл ЕМП на денній поверхні та показано способи розпізнавання його геометричних та електромагнітних характеристик.
Ключові слова: становлення електромагнітного поля, методи граничних та приграничних елементів, кусково-однорідний півпростір.

The mathematical modeling of process quasi-stationary approximation of electromagnetic field in a piecewise-homogeneous half-space is modelled. Using the fundamental solution of non-stationary equation of heat conductivity and boundary or near-boundary element techniques, we construct the integral representations to find the electromagnetic field strength vector components in an arbitrary space-time point. Influence of inclusion in a half-space on distribution electromagnetic field is investigated and shown discernment ways of its geometrical and electromagnetic characteristics.
Key words: electromagnetic field, boundary and near-boundary element techniques, a piecewise-homogeneous half-space.

Кількість посилань - 21

УДК 612.17

О.Г. Кисельова, Є.А. Настенко

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,

МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОЦІНКА СТАНУ АДАПТАЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

© Кисельова О.Г., Настенко Є.А., 2011

Описане застосування нової міждисциплінарної галузі науки – синергетики та теорії стохастичного гомеостазу для визначення рівня адаптаційних резервів організму людини. Актуальність досліджень полягає в тому, що хаотичність процесів серцевого ритму вимагає застосування математичного апарату для уточнення отриманих стандартними методами результатів діагностичних та прогнозних оцінок. Таким математичним апаратом є теорія нелінійної динаміки.
Ключові слова: серцевий ритм, холтерівський моніторинг, адаптаційні резерви організму, теорія стохастичного гомеостазу, синергетика, серцево-судинна система, нелінійна динаміка.

The paper describes new methods for estimation of human organism regulatory reserves. For this task we proposed to analyzing of the complexity behavior for 24-hours Heart Rate using the approach of interdisciplinary science Synergetics and the formulated by
R. Usupov and R. Polonnikov Stochastic Homeostasis Theory.
Keywords: Heart Rate, Holter monitor, adaptive regulatory reserves, Stochastic Homeostasis Theory, Synergetics, Cardiovascular System, Nonlinear Dynamics.

Кількість посилань - 11

УДК 004.8; 932.72; 511; 512; 004.932; 004.932.4

А. Ковальчук, Є. Кузнєцов, Ю. Артимич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ RSA У ШИФРУВАННІ І ДЕШИФРУВАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЛОКАЛЬНО-СКІНЧЕННОГО ТОПОЛОГІЧНОГО ПОКРИТТЯ ЗОБРАЖЕННЯ ЯК КОМПАКТУ

© Ковальчук А., Кузнєцов Є., Артимич Ю., 2010

Запропоновано застосування алгоритму RSA шифрування і дешифрування елементів локально скінченного топологічного покриття зображення, яке має чітко виділені внутрішні контури.
Ключові слова: шифрування, дешифрування, зображення, контур, топологічне покриття.

An application of RSA algorithm encryption and decryption of locally finite topological elements cover image that is clearly marked internal contours.
Keywords: encryption, decryption, image, contour, stability, the topological coverage.

Кількість посилань - 4

УДК 004.852; 004.94

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІГРОВА КООРДИНАЦІЯ СТРАТЕГІЙ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ

© Кравець П.О., 2010

Досліджується проблема координації стратегій мультиагентних систем на основі моделі стохастичної гри з локальними зв’язками. Розроблено ігровий рекурентний метод та алгоритм формування узгоджених стратегій агентів в процесі мінімізації функцій середніх програшів. Виконано комп’ютерне моделювання стохастичної гри для побудови карти скоординованих стратегій. Досліджено вплив параметрів моделі на збіжність ігрового методу.
Ключові слова: мультиагентна система, координація, самоорганізація, стохастична гра.

The problem of coordination of strategies of multi-agent system on the basis of stochastic game model with local communications between agents is investigated. The game recurrent method and algorithm of formation of the co-ordinated strategies of agents in the course of minimisation of average losses functions are developed. Computer modelling of stochastic game for map development of the co-ordinated strategies is executed. Influence of parameters of model on convergence of a game method is investigated.
Keywords: Multi-agent system, Coordination, Self-organization, Stochastic game.

Кількість посилань - 26

УДК 681.3.06(075)

О. Кузьмін, О. Городечний

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ПРОТОКОЛИ КЕШУВАННЯ WEB-ТРАФІКУ У ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

© Кузьмін О., Городечний О., 2010

Наведено протоколи кешування web-трафіку. Описані основні їхні властивості, переваги та недоліки.
Ключові слова: кеш, протокол, хеш-функція.

In this article were described the protocols caching web-traffic. The basic properties, advantages and lacks are described.
Keywords: cache, protocol, hash-function.

Кількість посилань - 2

УДК 519.2

А. Левченко

Академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного

СТРУКТУРА МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ГАРАНТОВАНИХ РІШЕНЬ З ПРОГНОЗУВАННЯМ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАДАЧ

© Левченко А., 2010

Пропонується варіант структури математичного забезпечення систем підтримки прийняття гарантованих рішень з прогнозуванням для розв’язання експлуатаційних задач. Для забезпечення гарантованості розв’язання задачі прогнозу вперше впроваджено новий підхід до функціонування інформаційного процесу реалізації числових методів теорії наближення функцій в ПЕОМ. Цей підхід забезпечує спрощення критеріїв відбору в процедурах самоорганізації структури моделей, підвищення точності розв’язків задач апроксимації та інтерполяції, виключення виродження задачі з накопиченням похибок розрахунків у шістнадцятеричній системі обчислення з плаваючою комою.
Ключові слова: математичне забезпечення, підтримка прийняття гарантованих рішень, випадковий процес, шістнадцятирична система обчислення з плаваючою комою.

In the article the variant of structure of the mathematical providing of the systems of support of ensured decisions is offered with prognostication for the decision of operating tasks. In order to provide ensured task solution of prognosis new approach is first inculcated to functioning of informative process of realization of numeral methods of theory of functions approach in PC. This approach provides simplification of selection criteria in procedures of self-organization of models structure, increase of exactness of approximation tasks solution and interpolation, exception of degeneration of task with the accumulation of errors of calculations at of hexadecimal system of calculation with a floating comma.
Key worlds: mathematical providing, systems of support of ensured decisions, hexadecimal system of calculation with a floating comma.

Кількість посилань - 22

УДК 004.048:004.023

М. Машевська1, П. Ткаченко2

1Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління;
2Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОГО КОМФОРТУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

© Машевська М., Ткаченко П., 2010

Розглянуто основи побудови продукційної моделі нечіткої логіки для оцінювання температури внутрішньої поверхні зовнішньої огороджувальної конструкції. Обґрунтовано вибір вхідних параметрів моделі. Описано процедуру фазифікації входів і виходів та побудову правил логічних висновків.
Ключові слова: лінгвістична змінна, продукційні правила, моделювання, пара¬метри мікроклімату.

The stages of creation production model of fuzzy logic for estimation temperature of the internal surface of external construction are considered. Choice of entrance parameters of model is shown. The procedure of fuzzification inputs and outputs and construction of rules is described.
Keywords: linguistic variable, production rules, modeling, microclimate parameters.

Кількість посилань - 6

УДК 004.31, 004.32

В. Мельник, А. Юрчук, К. Ліпіч, З. Сарайрех

Національний університет “Львівська політехніка”

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ РЕКОНФІГУРОВНОГО ПРИСКОРЮВАЧА З УНІВЕРСАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ

 Мельник В., Юрчук А., Ліпіч К., Сарайрех З., 2010

Запропоновано базову архітектуру програмно-апаратної системи для організації взаємодії між універсальним комп’ютером та реконфігуровним прискорювачем, яка складається з трьох частин: API користувача, драйвера рівня ядра операційної системи та апаратної інтерфейсної частини софт-процесора. Сформовано вимоги до інтерфейсу та виконано огляд та аналіз стандартних інтерфейсів на предмет придатності для комунікації реконфігуровного прискорювача з універсальним комп’ютером.
Ключові слова: софт-процесор, реконфігуровний прискорювач, універсальний комп’ютер, інтерфейс.

The basic architecture for the software-hardware system for interaction between the reconfigurable accelerator and the universal computer is proposed in the paper. The system consists of three parts: the User API, the Operating System level driver, and the hardware-implemented soft-processor’s interface. The list of requirements to the interface has been formed, and the overview and analysis of the standard interfaces regarding their applicability to the communication between the reconfigurable accelerator and the universal computer has been done.
Key words: soft-processor, reconfigurabler accelerator, universal computer, interface.

Кількість посилань - 7

УДК 004.93'14

Р.А. Мельник, Ю. Каличак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ПОШУК ОБРАЗІВ ЗА РОЗПОДІЛЕНИМИ ОЗНАКАМИ ОБ’ЄМІВ ІНТЕНСИВНОСТІ

© Мельник Р.А., Каличак Ю., 2010

Розглянуто застосування методу отримання розподілених ознак графічних образів за допомогою сканування, що проникає до розв’язання задачі індексації та пошуку зображень. Запропоновано коефіцієнти структуризації інтенсивності, інтегральні та розподілені структурні властивості. Продемонстровано експериментальні результати виконання пошуку із застосуванням методу.
Ключові слова: візуальний образ, зображення, інтенсивність, об’єм інтенсивності, пошук.

The “X-ray” algorithm for indexing and searching of visual patterns is considered. Distributed features of intensity of segments are formed. The last are taken as pattern keys for searching them in databases. Some experimental results of using selected algorithm for searching are presented.
Keywords: visual pattern, image, intensity, intensity volume, search.

Кількість посилань - 9

УДК 004.4’232

В.К. Овсяк1,2, Т. Маркушевський2, Ю.В. Петрушка1

1Українська академія друкарства, Львів, Україна;
2Політехніка Опольська, Ополє, Польща

МОДЕЛЬ ПІДСИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ШЛЯХІВ ДОСТУПУ ДО УНІТЕРМІВ

© Овсяк В.К., Маркушевський Т., Петрушка Ю.В., 2010

Описано виконану декомпозицію підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів формул алгоритмів, які подано спеціалізованим xml-подібним форматом. Підсистему утворено змінними і функційними унітермами. Побудовано засобами алгебри алгоритмів математичну модель підсистеми.
Ключові слова: модель, функційний унітерм, змінні, декомпозиція, підсистема, xml-формат.

We describe the decomposition done search engine, access to trails uniterms formulas algorithms that describe the special xml-similar format. Subsystem formed variables and featured uniterms. Algebra constructed by means of mathematical algorithms model subsystem.
Keywords: model, featured uniterm, variables, decomposition, subsystem, xml format.

Кількість посилань - 16

УДК 004.4’232

О.В. Овсяк

Київський національний університет культури і мистецтв, Львівська філія;
Українська академія друкарства

МОДЕЛЬ АБСТРАКТНОЇ ПІДСИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ГЕНЕРУВАННЯ КОДУ

© Овсяк О.В., 2010

Описано модель створеного розширення функційних унітермів. Наведено синтезовану модель декомпозиції абстрактної підсистеми комп’ютерної системи генерування програмного коду. Описано побудовані моделі функційних унітермів. Наведено приклад фрагментів програмної реалізації синтезованої моделі абстрактної підсистеми.
Ключові слова: модель, функційний унітерм, розширення, декомпозиція, підсистема.

The created expansion of functional description uniterms. A synthesized decompositiv model of abstract subsystem for computer code generatiny system is prented. We describe a functional model based uniterm. An example program fragment of the synthesized model subsystem is gitem.
Keywords: model, featured uniterm, expansion, decomposition, subsystem.

Кількість посилань - 8

УДК 681.142.2; 622.02.658.284; 621.325

Д.Д. Пелешко, Ю. Пелех, Н.О. Кустра, Т.В. Свірідова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

РОЗРОБЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ

© Пелешко Д.Д., Пелех Ю., Кустра Н.О., Свірідова Т.В., 2011

Розроблено програмне забезпечення для реалізації системи обліку продукції на виробництві. Розглянуто алгоритми обробки зображень, на яких ґрунтується робота системи. Описано інтерфейс програмного продукту та результати його роботи.
Ключові слова: автоматизація виробництва, бінаризація.

In this paper software for releasing of system for accounting of industrial goodsis developed. Algorythms of images processing is discussed. User interface of software is presented.
Keywords: production automation, binarization.

Кількість посилань - 3

Syndicate content